Archive for category Phóng sự

Cam múa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Năm 200 Mấy, Trung Tướng dính Mạng Hạn.

Một bọn buôn linhkiện vitính Đường Láng xìbam Trung Tướng liền ba ngày, mỗi ngày 2,000 meo quảngcấu bán nút cáp, đĩa CDs, chuột quang, vươnvươn, rẻ nhất Bắc Bộ.

Lừa quả hồnnhiên như Ông Tiên, gây chiện ânoán nhiệttình như thiệttình, chả ngán mẹ.

Thằng Búa Tạ bẩu, Trung Tướng để em địtmẹ xuống bắt tủi đái đầyhự bát ôtô rùi địtmẹ uống sạchtinh coi hồnnhiên nữa thôi địtmẹ.

Trung Tướng bẩu, anh nhọc quá mầy Búa Tạ. Để anh bấu Cam. Ngoanhiền phát nầy coi sâu.

Trung Tướng bấm phôn 113. Chú Cam trực hỏi Trung Tướng cần gì.

Trung Tướng kể sựvụ. Chú Cam bẩu, mầy qua Phường bấu Cam Khuvực, tụianh mần Cướp Giết Hiếp không à.

Trung Tướng bẩu, Phường nầu? Phường anh hay Phường Láng?

Chú Cam bẩu, Phường nầu thì Phường.

Trung Tướng nổ, anh qua Láng, bỏn bẩu biết xìbam mẹ đâu, xúi anh phôn mầy.

Chú Cam bẩu, cámơn, tụianh mần Cướp Giết Hiếp không à.

Cúp phôn bụp.

Trung Tướng bẩu Búa Tạ, mầy tìm tụi Láng, vả thằng tổngquản hai nhát, đừng bắt nó bú nước đái nước cống đấy.

***

Năm 200 Mấy, Bôlão Trung Tướng dính Chợ Hạn.

Y ra chợ mua rau mua thịt, luẩnquẩn thếnầu bị bọn Mán Lai Châu thôimiên, lừa mẹ chục trẹo Ông Cụ.

Y mếumáo phôn Trung Tướng, nó trấn hết xiền bà rùi con ơi, huhu.

Trung Tướng mắng Bôlão, osin có, bà đi chợ mần chi mần chi?

Bôlão huhu, huhu, huhu.

Trung Tướng bẩu, bà bấu Phường chưa?

Bôlão bẩu, rùi. Nó bẩu bà mần đơn.

Trung Tướng gọi thằng Búa Đinh, bẩu, mầy xuống Bà, nghe cụtỉ, mần đơn hộ Bà, vác qua Phường, phongbì nó ba cân, coi sâu (*).

Búa Đinh loayhoay hai ngày, về bấu Trung Tướng, địtmẹ hỏng, Cam nó bẩu tại Bà tham, bị bỏ bùa, chịu Trung Tướng ạ.

Trung Tướng bẩu, nó lấy phongbì hông?

Búa Đinh bẩu, nó lắc, dưng Bà bẩu nó không nhận xiền thì nó giết Bà, em nhét túi nó rùi.

***

Năm 200 Mấy, thằng Bông Lông đệ Trung Tướng dính Phố Hạn.

Đỗ con Santa Fe trước cửa, Bông Lông hai lần bị vạch mẹ hai vệt dọc xe (**). Ức như mả bố bị moi trộm.

Bông Lông rình mãi, săn được một Thiếu Nhi Quàng Khăn Đỏ, tay nhămnhăm chìakhóa xeđạp, đứng rất khảnghi gần xe nó (***).

Bông Lông dồn hờncăm, tỉn Ông Thiếu Nhi nhát chính cằm. Ổng bổnhào, rụng một răng nanh, máu trào mandã.

Hêhêhê. Bố Ông Thiếu Nhi mần đơn, qua Phường tố Bông Lông.

Bông Lông lạcgiọng phôn Trung Tướng, em tiêu mất Trung Tướng ơi cứu em.

Trung Tướng bẩu, mầy bắtquảtang nó cứa xe mầy hông?

Bông Lông bẩu, không. Cam nó đe khởitố.

Trung Tướng bẩu, xong. Xe mầy giá nhiêu?

Bông Lông bẩu, xe em 2.7 V6 máy xăng mới (****).

Trung Tướng bẩu, tỷ mốt. Mầy xách năm chai, qua Phường chối tội (*****).

***

Sang tuần, Bông Lông phôn Trung Tướng, bẩu, ổn rùi Trung Tướng. Địtmẹ họcphí nặng phết Trung Tướng.

Trung Tướng bẩu, năm chai nhẵn?

Bông Lông bẩu, năm cái củbuồi, hai nhăm chai.

Trung Tướng bẩu, nhẽ anh lạchậu mẹ?

Bông Lông bẩu, Cam nó tính, nó 2 chai, Sếp nó 5 chai, Quỹ Phường 5 chai, bácsĩ chứng thương 3 chai, thằng em tỉn 10 chai.

Trung Tướng thởdài, ừa. Anh lạchậu mẹ. Côngkhấu bigiờ 2% chứ 0.5% chó đâu.

(@2009)

(*) Ba Cân: Tức 300,000 Ông Cụ.

(**) Santa Fe: Mác xehơi Đại Hàn rẻxiền, giá Lừa 200x ngang một cănhộ trungcấp Hà Nội Downtown.

(***) Dùng chìakhóa (xeđạp, xemáy, everything) vạch vầu thân xehơi là một thúvui taonhã Lừa 200x.

(****) 2.7 V6 Máy Xăng: Mẫu Santa Fe đắt nhất Lừa 200x.

(*****) Năm Chai: Tức 5,000,000 Ông Cụ.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Linhkiện: Parts (Linh kiện).
– Vitính: Computers (Vi tính).
– Xìbam: Spam (Xì-bam).
– Quảngcấu: Advertise (Quảng cấu).
– Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
– Hồnnhiên: Spontaneously (Hồn nhiên).
– Ânoán: Sins (Ân oán).
– Nhiệttình: Enthusiastic (Nhiệt tình).
– Thiệttình: Respectful (Thiệt tình).
– Địtmẹ: Fuck (Địt mẹ).
– Đầyhự: Fill (Đầy hự).
– Ôtô: Huge (Ô-tô).
– Sạchtinh: Clearly (Sạch tinh).
– Ngoanhiền: Docile (Ngoan hiền).
– Sựvụ: Case (Sự vụ).
– Khuvực: Regional (Khu vực).
– Tụianh: We (Tụi anh).
– Cámơn: Thanks (Cám ơn).
– Tổngquản: Manager (Tổng quản).
– Bôlão: Old cousin (Bô lão).
– Luẩnquẩn: Distraught (Luẩn quẩn).
– Thếnầu: Somehow (Thế nầu).
– Thôimiên: Hypnotize (Thôi miên).
– Mếumáo: Crying (Mếu máo).
– Huhu: Huh huh (Hu hu).
– Osin: Maid (Ô-sin).
– Cụtỉ: Specifically (Cụ tỉ).
– Phongbì: Making lobby with an envelop (Phong bì).
– Loayhoay: Squirm (Loay hoay).
– Nhămnhăm: Ready to act (Nhăm nhăm).
– Chìakhóa: Keys (Chìa khóa).
– Xeđạp: Bicycle (Xe đạp).
– Khảnghi: Suspiciously (Khả nghi).
– Hờncăm: Hatred (Hờn căm).
– Bổnhào: Dive (Bổ nhào).
– Mandã: Barbarously (Man dã).
– Hêhêhê: Hey hey hey (Hê hê hê).
– Lạcgiọng: Flattening (Lạc giọng).
– Bắtquảtang: Catch in place (Bắt quả tang).
– Khởitố: Prosecute (Khởi tố).
– Họcphí: Tuition (Học phí).
– Củbuồi: Fucking cock (Củ buồi).
– Lạchậu: Old styled (Lạc hậu).
– Bácsĩ: Doctor (Bác sĩ).
– Thởdài: Sigh (Thở dài).
– Côngkhấu: Public discount (Công khấu).
– Xehơi: Car (Xe hơi).
– Rẻxiền: Cheap (Rẻ xiền).
– Cănhộ: Apartment (Căn hộ).
– Trungcấp: Middle-class (Trung cấp).
– Xemáy: Motorbike (Xe máy).
– Thúvui: Hobby (Thú vui).
– Taonhã: Elegant (Tao nhã).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

***67 Comments

Hiếp một con điên (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần mào chỗ nầy)

Quầnchúng Thành Phố bọn lứa U40-U70 hẳn khôngthể quên Châm Điên (*).

Châm Điên năm nẳm chừng hăm bẩy hăm tám, nguyên giáoviên Thểdục Cấp Ba Lông Miên, điên vì ngẫunhiên.

Gốc điên của Châm Điên rất hoảng. Thằng Bông Điên nguyên ngườiyêu con cỏn khai, hai đứa đang đong đứng nhau, thốtnhiên Châm Điên sụn chân ngồi trúng hòngạch vỡ, nhỏm dậy thì mặt đập mẹ trán thằng thẳng, ngã quay, huyếtlình tuôn, máucam xổ, điên luôn (**).

Nghe philý tòi dắm. Quầnchúng buộctội Bông Điên chơi Châm Điên chửa rùi đếch cưới mà cỏn hóa điên, chứ đéogì chẩy máu sâu điên?

Bông Điên cãi rất ghê, dưng chẳng địch nủi Đámđông Giậndữ. Gáimú sợ thẳng tóe đái. Trẻtrâu trêu thẳng nơinơi.

Rốtcuộc Bông Điên hóa lẩnthẩn. Hehe Trung Tướng bẩu Bông Điên lẩnthẩn vì ngẫunhiên.

Chiện Bông Điên kể sau nhế.

***

Châm Điên bị pama gởi vầu Trại Tâmthần Lông Miên. Bácsĩ trỏng khám bẩu Châm Điên điên RLNC Sơphát, cho làm Huấnluyệnviên Thểdục kiêm Cấpdưỡng, lại cho sinhhoạt Đoàn, ngủ phòng Ytá, ưutiên hết nhẽ (***).

Dưng cứ vài tháng, Châm Điên lại một lần trốn Trại.

Trung Tướng thật, chưa một Bà Lừa nầu hấpdẫn bằng Châm Điên trốn Trại. Xinlỗi các Quý Cô hehe.

Da mật, vai mảnh, bụng congcong, hông rộng, vú cao, bướm căngphồng. Châm Điên trầntruồng bátphố.

Nhìn Châm Điên trầntruồng bátphố, sẽ không ai nghĩ cỏn điên, mà lẩmbẩm, ồi địtmẹ, đéo đâu ra Liềnbà nuột thế. Như mâm Tiểutáo không lồngbàn phơi giữa Ngãnăm.

Trung Tướng thích nhất quả bụng congcong của Châm Điên, chỗ dưới dốn một tẹo và trên bướm một tẹo ý, tưởngtượng búng coong phát, nó nẩy phựt như trái banh.

Trung Tướng thích nhì quả bướm căngphồng của Châm Điên, dù nó luôn bị cạo trọc như lốc trông khiêudâm bỏmẹ. Quầnchúng kháo bọn bácsĩ Trại cạo bướm Châm Điên đùa nhau, dưng Trung Tướng đoán bọn giaiđú cạo cỏn tránh rận mu, bịnh triềnnhiễm phổbiến nhất thời thởi.

Khoaitây nghiêncứu, rầng 100% Ông Điên bị lạmdụng tìnhdục cách nầy cách khác. Nhẹ thì cấu mông nặn vú, nặng thì hiếp tốt tấtnhiên.

Cũng Khoaitây nghiêncứu, rầng 20% Ông Người dính điên ít nhất một quắn trong đời.

Châm Điên phải được hiếp.

Trung Tướng phải hiếp Châm Điên.

Năm nẳm Trung Tướng mười ba tuổi.

***

(Dừng bốt, đi hiếp một con điên hehe)

(@2005)

(*) Thành Phố & Con Điên & Uthers: Tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

(**) Huyếtlình: Dângian quen gọi Máu Lồn.

(***) RLNC: Tên một chứng điên hay gì?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
– Khôngthể: Cannot (Không thể).
– Giáoviên: Teacher (Giáo viên).
– Thểdục: Fitness (Thể dục).
– Ngẫunhiên: Random (Ngẫu nhiên).
– Ngườiyêu: Lover (Người yêu).
– Thốtnhiên: Suddenly (Thốt nhiên).
– Hòngạch: Brick (Hòn gạch).
– Huyếtlình: Cunt blood (Huyết lình).
– Máucam: Nose blood (Máu cam).
– Philý: Absurd (Phi lý).
– Buộctội: Accuse (Buộc tội).
– Đéogì: What the fuck (Đéo gì).
– Đámđông: Crowd (Đám đông).
– Giậndữ: Angry (Giận dữ).
– Gáimú: Girls (Gái mú).
– Trẻtrâu: Children (Trẻ trâu).
– Nơinơi: Everywhere (Nơi nơi).
– Rốtcuộc: Eventually (Rốt cuộc).
– Lẩnthẩn: Foolish (Lẩn thẩn).
– Hehe: Hey (He he).
– Pama: Parents (Pa ma).
– Tâmthần: Psychiatry (Tâm thần).
– Bácsĩ: Doctor (Bác sĩ).
– Sơphát: Rudimentary (Sơ phát).
– Huấnluyệnviên: Trainer (Huấn luyện viên).
– Cấpdưỡng: Kitchener (Cấp dưỡng).
– Sinhhoạt: Activate (Sinh hoạt).
– Ytá: Nurses (Y tá).
– Ưutiên: Priority (Ưu tiên).
– Hấpdẫn: Attractive (Hấp dẫn).
– Xinlỗi: Sorry (Xin lỗi).
– Congcong: Curvy (Cong cong).
– Căngphồng: Swelled (Căng phồng).
– Trầntruồng: Naked (Trần truồng).
– Bátphố: Walking (Bát phố).
– Lẩmbẩm: Muttering (Lẩm bẩm).
– Địtmẹ: Fuck (Địt mẹ).
– Liềnbà: Woman (Liền bà).
– Tiểutáo: Upper class cusine (Tiểu táo).
– Lồngbàn: Foods cover (Lồng bàn).
– Ngãnăm: Five road cross (Ngã năm).
– Tưởngtượng: Imagine (Tưởng tượng).
– Khiêudâm: Sexy (Khiêu dâm).
– Bỏmẹ: Totally fucked (Bỏ mẹ).
– Giaiđú: Dirty guys (Giai đú).
– Triềnnhiễm: Infectious (Triền nhiễm).
– Phổbiến: Common (Phổ biến).
– Khoaitây: Foreigner (Khoai Tây).
– Nghiêncứu: Research (Nghiên cứu).
– Lạmdụng: Abuse (Lạm dụng).
– Tìnhdục: Sex (Tình dục).
– Tấtnhiên: Of course (Tất nhiên).
– Minhhọa: Illustrations (Minh họa).
– Nhấtthiết: Mandatory (Nhất thiết).
– Dângian: People (Dân gian).253 Comments

Theo chân hình sự [4]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước xem chỗ nầy)

Hiếp Dâm

Vửa xuống Tỉnh Lẻ, thằng Chột Ba Hột thông bấu Trung Tướng, nầy, thằng Mo Chim To bạn thân mầy Búa gọi đấy (*).

Trung Tướng hỏi, tội gì?

Chột Ba Hột bẩu Hiếp Dâm.

Trung Tướng gào, ối địt mẹ, cái thằng Mo Chim To ý hiếp dâm mẹ gì. Bọn nầu gọi, Hình Sự à, hay Điều Tra?

Chột Ba Hột bẩu Điều Tra (**).

Trung Tướng bẩu, không bị tỉn đâu, dưng anh đéo can được, Mo Chim To ơi Mo Chim To, tội thân mầy.

Mo Chim To là giảng viên đại học, ẻo lả phốp pháp, đúng mực điềm đạm. Chim nó to như ống bương dưng đốc chứng hoạt tinh. Yêu vài gái đều thất bại. Yêu thất bại đâm ra yếm thế. Gặp gái co ro như sâu đo. Ai kêu nó Chim To nó ức lòi mắt.

Thăm Mo Chim To, Trung Tướng hỏi, đầu đuôi sâu?

Mo Chim To kể nó mới thằng Lôi Nhai Xôi mới thằng Tấp Cám Hấp cùng chơi con Công Lông Din, tự dưng con Công Lông Din phóng đơn kiện mỗi nó, tội hiếp dâm.

Con Công Lông Din Trung Tướng biết, là chủ quán chè Thái Tốc Mái phố Bà Đun Gà, kiêm gái đú, dâm nhất Quả Đất, mỗi phát đú phải giã ba bốn giai.

Công Lông Din xinh như em Brook Shields bên Beverly Hills, mắt đen như đốt, má lúm như dùi, mày dài như đắp, môi phồng như sưng.

Trung Tướng hỏi, tụi mầy chơi nó ngoài công viên à, hay đâu?

Mo Chim To đáp, ở nhà anh.

Trung Tướng đay, ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, mầy chơi nó nhát đầu à, hay sau?

Mo Chim To đáp, anh chơi cuối cùng.

Trung Tướng đay, ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, mầy chơi xong nói gì, hay im?

Mo Chim To đáp, anh hôn nó, khen nó xinh.

Trung Tướng đay, ngu con ơi. Thậm ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, nó nói gì, hay im?

Mo Chim To đáp, nó cho anh cái quần con.

Trung Tướng đay, ngu con ơi. Ngu đéo thể nhịn.

Rùi hỏi, mầy giả xiền nó không?

Mo Chim To đáp, anh bo năm chục.

Trung Tướng bẩu, ờ, sâu nó kiện mầy nhở?

Mo Chim To bẩu, anh biết đéo. Mầy hỏi Ông Bựa coi có cách gì không?

Trung Tướng kể Chú Bựa. Y bẩu, để tính.

Qua mấy hôm, Bựa gọi cả thằng Mo Chim To cả Trung Tướng, bẩu, tội mầy nặng đấy, Điều Tra xếp khung 4 năm.

Trung Tướng cãi, con Công Lông Din là con phò, tụi nó ba thằng chơi, giả năm chục ngàn.

Bựa quát Trung Tướng, mầy biết đéo. Nó khai mầy rủ nó, hiếp nó, cướp quần nó, ấn xiền vú nó. Tang chứng đủ. Ba thằng chơi tội gấp ba. Bấu đài hưởi thấy thì mầy Tung Bay Tà Áo Tung Bay em ơi (***).

Mo Chim To tái ngoẹt, bẩu, sâu giờ anh?

Bựa bẩu, giờ còn mỗi cách, mầy xúi ông bà già vác cái lễ Ăn Hỏi sang nhà con Công Lông Din, bọn Điều Tra lấy cớ ép nó bãi nại, rút đơn xong mầy chẩu mẹ Sài Gòn.

Rùi y thêm, tốn đấy.

Mo Chim To hỏi, nhiêu anh?

Bựa bẩu, ông XYZ đòi đúng trăm hăm lăm trẹo.

Trung Tướng kháy, đéo lẻ thế, trăm rưởi.

Bựa chưởi, địt mẹ mầy, đùa mới mầy à. Điều Tra nó ra giá, địt mẹ đố thằng nầu bớt một xu.

Kế hoạch thành công. Con Công Lông Din được giai ngon Ăn Hỏi. Thằng Mo Chim To sạch nuột bay Sài Gòn.

Qua mấy hôm, Bựa gọi Trung Tướng, dúi năm trẹo Ông Cụ.

Trung Tướng hỏi, xiền đéo gì chú?

Bựa cười, xiền thằng bạn mầy chứ đéo, bà già nó buôn nhựa, xiền đông như Kinh Kông hố hố hố.

(Còn nhiều lắm nhế)

(@2006)

(*) Búa: Tiếng lóng chỉ Cam, thịnh hành 199x.

(**) Điều Tra: Ý là Cảnh Sát Điều Tra, Cam quái thủ muôn đời quái thủ.

(***) Tung Bay Tà Áo Tung Bay: Nhời bản Nhạc Vàng đéo gì quên mẹ.

152 Comments

Theo chân hình sự [3]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước xem chỗ nầy)

Tay To Đệ Nhất

Trung Tướng thích gọi đệ tử chú Bựa là bọn Tay To.

Không đơn giản vì bỏn cơ bắp tuyền bự như phích Tầu, còn vì bỏn sống anh chị can trường, chả kinh cái mẹ gì ngoài sếp.

Tay To nhất hạng của Bựa là Thằng Phích. Trung Tướng thân thằng nầy.

Thằng Phích võ nghệ khỏi khen đi. Thái Cực Đạo, Thiếu Lâm Đạo, Thần Đạo, Nhu Đạo, chả món điếu nầu nó điếu thuần thục. Chồng gạch mười viên, nó chặt phầm phát, nát như cháo hoa. Cây bạch đàn hai tuổi, nó đá khực phát, gục như thương binh tuột nạng.

Thằng Phích đục Lừa khét mẹ tiếng. Phạm hay giang hồ thấy nó thì nước đái cứ mặc định chẩy tè tè. Có tên đại bàng Bựa khảo mãi điếu nhận tội, Thằng Phích vầu bẩu, cứng cổ hả, rùi nắm đầu lâu vặn rột phát, hy sanh luôn.

Một bữa bọn Thằng Phích đá banh phủi, đấu mới bọn Thằng Chọi. Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minh họa và điếu nhất thiết khác tên thật. Bọn Thằng Chọi thực ra chả quen gì bọn Thằng Phích, đá cùng sân rùi gạ nhau đấu uống bia thôi.

Thằng Chọi chừng 16 tuổi, bé tí, đá hậu vệ.

Thằng Phích đá tiền đạo.

Điếu nầu hai bên đang hăng say, Thằng Chọi nhỡ chân ngáng Thằng Phích ngã quay cu đơ, ộc máu mồm. Thằng Phích nủi khùng túm Thằng Chọi, vả pạc phát, phòi máu mũi luôn.

Thằng Chọi chẳng khóc chẳng van, chạy thốc vầu con hẻm cạnh sân banh. Bọn Thằng Chọi tưởng nó hãi Anh Hình Sự Tay To điếu chơi nữa, nên bắt bọn Thằng Phích loại bớt một thằng, chơi tiếp.

Ai dè Thằng Chọi điếc điếu sợ đại bác, nó biết Thằng Phích Tay To chó đâu. Nhoáng cái, nó chạy thốc ra sân banh, vác một con rựa to ịch, mắt đỏ rực như Lê Văn Tám.

Thằng Phích bỏ banh chạy mê như lên đồng, Thằng Chọi vửa đuổi vửa la thét kinh dị.

May Thằng Phích, sân banh gần một doanh trại Bộ Đội Bắn Đòm. Thằng Phích nhảy ngay vầu trạm gác, nơi có chú bộ đội bồng quả AK báng gỗ, trỏ tay bẩu, thằng đó chém tôi.

Chú bộ đội kéo cơ bẩm rốp rốp, chĩa súng nhằm Thằng Chọi.

Thằng Chọi lởn vởn đàng xa, mồm không ngơi chưởi rủa Thằng Phích.

Thời ý mô-bai chưa quần chúng, nên kết cuộc Thằng Phích phải nhờ chú Bộ Đội Bắn Đòm gọi cho Trung Đoàn Trưởng, rùi nhờ Trung Đoàn Trưởng gọi cho Bựa.

Bựa phái quân cỡi xe hụ còi phóng tới, đến lượt Thằng Chọi chạy mất mặt.

Sau bữa ý, Thằng Phích thôi chơi banh.

(Còn nhiều lắm nhế)

(@2006)

153 Comments

Theo chân hình sự [2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước xem chỗ nầy)

Đặc Tình

Một bận Bựa tự dưng phôn Trung Tướng, hỏi mầy dạo nầy đong xiền thế nầu, xông xênh không?

Trung Tướng bẩu cháu đong xiền như uýnh dậm ý, bữa dầy bữa mỏng, khủng hoảng lắm.

Bựa bẩu, hay mầy làm Đặc Tình cho chú, xong quả nầy có ngay chục giấy xài nhòe (*).

Trung Tướng hỏi, là sâu?

Bựa giải thích, đại khái Trung Tướng vầu vai một đại gia trẻ Thủ Đô, xuống Tỉnh Lẻ mần ăn với đối tượng nghi vấn của thằng bạn Bựa bên Cảnh Sát Kinh Tế, rùi lừa lừa tròng tên tển để bọn Bựa tóm.

Bựa bẩu, mọi khoản ăn chơi của mầy chú lo hết, xong việc đếm Ông Cụ lận lưng.

Đắn đo đéo gì nữa, Trung Tướng trực chỉ Tỉnh Lẻ, phi luôn.

Gặp Trung Tướng, thằng Phò Cảnh Sát Kinh Tế bạn thân Bựa bẩu, mầy xong quả nầy trong một tháng, thì anh thêm mầy năm giấy, tổng mười lăm giấy, ô-kế?

Trung Tướng hỏi, xiền tiêu, tháng bâu nhiêu?

Thằng Phò đáp, hai trẹo tiêu vặt, ăn nhậu bâu nhiêu thanh toán bí nhiêu, một con Crown Royal Saloon, tài xế riêng, vét Boss, kiếng Armany, bút Mont Blanc, cặp Samsonite.

Trung Tướng hỏi, phò phạch, thì sâu?

Thằng Phò bẩu, coi như xiền nhậu. Dưng hai tháng không xong, thì mầy cút, đéo xu nầu đâu đấy.

Trung Tướng đồng ý.

Đối tượng của Phò là một lão thành gộc, cựu cam gộc, đương kim tỉnh ủy viên, đương kim giám đốc một Sở gộc, quen thân ông nội Trung Tướng. Theo quy hoạch, Trung Tướng sẽ xin Đối Tượng cấp tám héc-ta đất xây một xí nghiệp chế biến thủy sản, rùi tặng tển hai trăm năm mươi ngàn Ông Tơn.

Ba ngày nằm nhà Bựa nghiên cứu Đối Tượng, buồn phát ọe, Trung Tướng bẩu Bựa, chú có trận đéo hay hay cháu chơi mới?

Bựa bẩu, mầy nhớ Mụ Nhờn không?

Trung Tướng bẩu, Mụ Nhờn chăn phò Quán Cháy, chú dẫn cháu chơi mấy lần ý hả?

Bựa bẩu ừa, tối nay bắt, đi không?

Trung Tướng ừa ừa.

Xới phò Mụ Nhờn sâu tít trong hẻm 114 Quán Cháy, hoạt động từ 1962, sáng lập bởi Mụ Nhớt mẹ Mụ Nhờn, tính ra đã hơn ba chục năm liên tục liên tục liên tục. Dân chơi Tỉnh Lẻ không đứa nầu không biết Mụ Nhờn. Mụ xởi lởi dễ gần, chăn tuyền phò tuyển dưng giá rất bình dân, lại có nhiều chiêu marketing thâm hậu, tỷ như miễn phí bâu câu su, khuyến mãi chè chén kẹo gum, ịch hai tặng một. Và, oách nhất, là Mụ nuôi được cam gộc, khiến dân chơi luôn thấy an toàn.

Thông thường, cam bọn Bựa muốn tóm một xới phò, thì chỉ cần thông báo chủ xới trước dăm hôm, rùi căn hẹn uýnh xe xuống mần đích xác giai trên gái dưới. Cực giản dị.

Dưng tóm Mụ Nhờn nhẽ điếu giản dị thế, nên Bựa phải bầy bố như Gia Cát Tầu.

Theo quy hoạch, Trung Tướng sẽ cùng toán cam tiên phong của Thằng Bửn đệ ruột Bựa xộc xới Mụ Nhờn bắt phò quả tang. Toán cam hậu thuẫn của Thằng Tởm đệ ruột Bựa bao vây vòng ngoài phòng cam của Mụ Nhờn uýnh tháo. Đại quân cam của Bựa chờ tiếp ứng nếu vỡ trận.

Toán Thằng Bửn hóa trang rất nghề, hoặc nhem nhuốc hôi hám cộc cằn xích-lô xe thồ bốc vác, hoặc bóng bẩy tung tăng thanh nhã kỹ sư công chức sinh viên.

Đúng 18 giờ 18 phút, Thằng Bửn búng tay choách choách. Toán Trung Tướng vầu xới Mụ Nhờn như dân chơi.

Thằng Bửn đạp một cửa buồng. Cửa như chẳng chốt khóa gì, mở toác.

Trong buồng một đôi đang tỉn nhau mê mải. Con phò nằm đưỡn dang chân, thằng giai gồng mông thúc kèn ọp ọp ọp.

Một cam giở máy ảnh, bấm phạch phạch phạch.

Thằng Bửn chưởi, địt mẹ ai ở yên đấy, công an đây.

Thằng Tỉn Phò rút kèn. Nó chẳng đeo bâu biếc điếu gì, kèn cung tuyền bựa trông rất khắm. Trung Tướng ngứa mắt nhẩy phốc tới nó, tung cẳng cò giã bịch phát, nó bụm kèn, rống như bác mất. Công nhận uýnh Lừa sướng vô tận.

Thằng Bửn bẩu, địt mẹ thằng Trung Tướng không uýnh phạm nhế.

Chiến dịch thành công. Kết cục kể luôn: vợ chồng Mụ Nhờn lãnh án bốn năm tù giam, Bựa nhận huy chương (Gì Quên Mẹ), Thằng Bửn lên một sao.

Tối ý Bựa mở tiệc mừng. Ngồi phải Bựa là Thằng Bửn, ngồi trái Bựa là.. Thằng Tỉn Phò.

Giời ạ, nó là đặc tình.

Sớm sau, Trung Tướng bẩu Bựa, ông cháu đếch cho cháu chơi quả nầy đâu, chú tìm thằng khác.

Xong bắt ngay xe đò về Thủ Đô Dấu Yêu.

May thật, tham ngàn rưởi Ông Tơn khi nghẻo mẹ rùi.

(Loạt nầy còn vô khối nhế)

(@2006)

(*) Giấy: Chỉ tờ bạc 100 xiền Ông Tơn, tương đương quãng 500,000 xiền Ông Cụ thời điểm xẩy chiện.

132 Comments

Theo chân hình sự

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Chú Bựa là chú Trung Tướng.

Là chú họ, Bựa không già hơn Trung Tướng mấy. Lắm bận nhỡ mồm, Trung Tướng tuyền kêu y bằng mầy, xưng anh. Bựa chẳng phiền.

Bựa học trường cảnh sát Suối Hai đâu quãng 197x, rùi về Tỉnh Lẻ làm hình sự. Mấy chục năm múc nhau mới tội phạm đủ dạng đủ cấp, Bựa chẳng dính nhát đạn đường dao nầu của bỏn, mà tuyền bị đồng đội mần thịt, đủ ngón đủ bài.

Bựa được đề bạt sếp hình sự Tỉnh Lẻ cũng lâu mẹ.

Loạt phóng sự nầy của Trung Tướng là chép từ dững cú rong chơi cùng Bựa.

À chưa kể, Bựa giầu khỏi tả, sở hữu hai ba biệt thự to như lầu thượng thư, xe pháo vện mèo nhiều khỏi tính.

Uýnh Hôi

Kết luận trước, là uýnh Lừa mà không lo bị uýnh lại, không bị xét tội, thì sướng vô tận. Chi bộ cứ hỏi các chú Bộ Đội Bắn Đòm, lâm trận dữ như thú, xiên đồng bào đồng loại chả áy náy mẹ, đủ hiểu.

Lần nọ Bựa túm được một thằng hiếp dâm trẻ con. Thằng nầy mới chỉ bị bắt quả tang bịt mồm tìm cách tỉn một bé mười sáu tuổi trong nhà xí công cộng, chứ chưa phá trinh chọc vách gì sất. Nên tả thêm, rầng bé nầy cao chừng thước sáu lăm, vú dài đoành. Điếu hiểu sâu nó dám khai mười sáu tuổi nhở?

Bựa quẳng thằng hiếp dâm vầu phòng tra khảo luôn. Trung Tướng gọi thằng nầy là Thằng Hiếp. Lưu ý tên riêng chỉ nhằm minh họa, và điếu nhất thiết khác tên thật.

Đội hình sự, bẩy tám gã Tay To, gồm cả sếp Bựa, nhao nhao đấm đá thằng Hiếp như thể đấm đá đống rơm đống cát, như thể không đấm thì điếu yêu Ông Cụ, như thể không đá thì điếu biết dùng hai quả cẳng Lừa vầu việc điếu gì.

Trung Tướng thì cứ gót giầy Italy dộng xuống Thằng Hiếp, huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch huỵch, điếu đếm bâu nhiêu phát, điếu ke trúng chỗ nầu. Một hồi mỏi chân, mới nhớ có con côn nhị khúc dắt ở cốp Uây Tầu.

Trung Tướng lôi con côn vụt Thằng Hiếp búp búp búp búp búp búp. Bựa quát, cẩn thận vỡ dái làm biên bản phiền đấy. Trung Tướng bẩu yên tâm cháu đập tuyền kêu cục cục cục. Chắc Trung Tướng đập tuyền trúng xương Thằng Hiếp.

Độ ba bốn phút, thằng Hiếp nằm ngay đơ, máu tuôn tóe loe. Bựa chưởi ầm, ai bẩu chúng mày uýnh chảy máu, ngu như lồn.

Một Tay To chạy xách xô nước toa-lét. Vèo cái, Thằng Hiếp được tráng sạch bong, chỉ còn ri rỉ dăm vệt máu.

Sau chẳng thấy vụ nầy đăng báo phát ti-vi, cũng chẳng thấy xử án. Trung Tướng hỏi Bựa Thằng Hiếp ra sâu. Bựa chả nhớ Thằng Hiếp thằng nầu. Trung Tướng bẩu, cái thằng hiếp con bé xinh xinh trong hố xí, chú cháu mình quật nẩy tưng tưng đó đó. Bựa vưỡn chịu, không nhớ. Ngày đục chục Lừa, thì nhớ thế chó?

(Còn rất nhiều bài thuộc loạt nầy nhế)

(@2006)

189 Comments

Ăn Cắp Thích Lắm [2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần giới thiệu xem ở đây)

Trải Nghiệm Đầu Đời

Tròn mười ba tuổi Công Nương đi bụi.

Chả phải do nhà giàu pa ma bỏ nhau, cũng chả phải do nhà nghèo pa ma tẩn nhau. Chả phải do nạo thai bị đuổi học, cũng chả phải nhờ giai cứu nét rùi bị lừa.

Em ẻm đi bụi do muốn tự sắm Spacy Tầu như chị Quận Chúa hàng xóm (1).

Quận Chúa dậy Công Nương, mầy kiếm chồng trước, rùi chồng mầy kiếm xe mầy.

Công Nương hỏi, làm sao mau kiếm chồng?

Quận Chúa bẩu, mầy thích mau chị bát-xê mầy chồng chị, chị kiếm thằng khác.

Chồng Quận Chúa lúc ý là Ngỗng Mửa, 16 tuổi, thương gia bán lẻ heroin bến xe Giáp Bát. Chồng tậu Spacy Tầu cho Quận Chúa không phải thằng nầy.

Công Nương tự ái, mò ra bến xe Gia Lâm tự kiếm chồng.

Công Nương xinh tĩ tã, tả thế cho nhanh, xinh như Vàng Anh luôn (2).

Nên chỉ mất nửa giờ, em ẻm quơ được thằng chồng đầu tiên.

Thằng nầy tên Ngỗng Phởn, 18 tuổi, công nhân đá ví (3).

Tay nghề đá ví của Ngỗng Phởn thuộc hạng lôm côm, đại khái doanh số chừng bốn năm khách/ngày, đủ ăn thôi.

Công Nương bẩu Ngỗng Phởn, em làm vợ anh nhế, tặng em cái gì?

Ngỗng Phởn đáp, tặng cái Mẹc Xa Đì (4).

Công Nương nguýt, nhạt như xà lách, tặng em con Spacy Tầu nhế?

Ngỗng Phởn hỏi em còn trinh không. Công Nương giả nhời không.

Ngỗng Phởn bẩu, thế thì tặng con mini, ô-kê? Công Nương nghĩ tẹo rùi bẩu ô-kê.

Ngỗng Phởn bắt xe ôm, cùng Công Nương phi sang Tràng Tiền (5).

Hai đứa loanh quanh một tua, rùi Ngỗng Phởn cấu Công Nương dừng trước tiệm sách Bung Xung.

Ngỗng Phởn bẩu, thấy con bé áo đỏ dựng mini không? Công Nương bẩu thấy.

Ngỗng Phởn bẩu, nó vầu mua sách, anh tít con mini phắn qua Đinh Lễ, em vỗ vai bẩu nó chị ơi có thằng cướp xe chị chạy phía Hàng Khay kìa, hiểu không, lát rùi qua Đinh Lễ anh chờ, hiểu không?

Công Nương bẩu không.

Ngỗng Phởn bẩu, ngu đéo chịu, nầu nhanh nầu. Nó đang xem sách đấy. Vầu bẩu nó chị ơi có thằng cướp xe chị chạy phía Hàng Khay kìa. Nhanh!

Ngỗng Phởn bước thoắt phát đến bên con mini, bẻ khóa xoạch phát, nhảy lên xe, đạp vù phía phố Đinh Lễ (6).

Công Nương chơi đúng như Ngỗng Phởn chỉ đạo. Cô bé áo đỏ nghe Công Nương báo động, liền mếu máo dọc hè Tràng Tiền nhằm hướng Hàng Khay chạy lũn cũn, hô cướp xe cướp xe. Rất nhiều cú chép miệng thương hại, không gởi xe mất mẹ sướng chưa, ngu chết số má đéo gì.

Công Nương qua Đinh Lễ tìm Ngỗng Phởn.

Ngỗng Phởn vẫy Công Nương, đủn con mini, bẩu, xe em đấy, chở anh xuống Đầm Trấu ngủ thân mật nầu.

Công Nương khoe Trung Tướng, dễ như chơi chịu, anh ạ.

(@2009)

(1) Spacy Tầu: Xe gắn máy giả Nhựt Bẩn do Tầu sản xuất, gắn mác Honda Spacy.
(2) Vàng Anh: Tên nhân vật nữ rất xinh trong series phin triền hình gì quên mẹ tên.
(3) Đá Ví: Là Móc Túi chứ là đéo.
(4) Mẹc Xa Đì: Là xe hơi Mercedes của bọn Đức Lợn.
(5) Tràng Tiền: Phố xịn nhất Hà Nội Thủ Đô Văn Vật.
(6) Đinh Lễ: Phố nhỏ cạnh phố Tràng Tiền. Hàng Khay: Phố nhỏ nối tiếp phố Tràng Tiền. Hai phố nầy cách nhau chừng 200 mét.

519 Comments

Ăn Cắp Thích Lắm

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Tít bài là nguyên văn một cảm thán của Công Nương, em phò rất xinh duyên Trung Tướng sắm ở chợ tình Cầu Đất giá 250 ngàn Ông Cụ cho Lẩu Cung Quăng, đại gia chứng khoán Sài Thành.

Ti nhiên loạt phóng sự nầy không kể về Công Nương và dịch vụ Cung Ứng Tình Cảm Phổ Thông của em ẻm, mà về tuyệt công Cắp Vặt, một trong sáu tinh hoa văn hóa Xứ Lừa (Năm món còn lại gồm Bầy Đàn, Tông Dật, Húng Ngẫn, To Ăn, Bé Làm biên buổi khác).

Tội nghiệp Lừa. Đến ăn cắp cũng chả dám Cắp Càng tung hoành nẩy lửa, chỉ Cắp Vặt dúm dó ngậm ngùi. Nghèo khô mồm trộm của nghèo chốc đít. Đói nhe răng móc túi đói quăn chim.

Trước khi đọc tiếp, mời chi bộ thưởng lãm vài phút sinh hoạt cắp vặt nhộn nhịp tại một bến xe phía tây Thủ Đô Văn Vật, do phóng viên báo mạng VNN lén quay:

http://www.youtube.com/watch?v=frCvqCYEPhcTrung Tướng khoái nhất Chú Bộ Đội bận quả áo phông in chữ USA chéo ngực.

(Thôi dừng phát câu viu)

(@2009)

89 Comments

Chiện Phạm

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Chiện Phạm đương nhiên gồm tuyền dững chiện do bọn Phạm kể, chứ điếu do Trung Tướng trải nghiệm, nên các tình tiết có thể chỉ mang tính minh họa và không nhất thiết khác sự thực.

Phạm là bọn nầu? Giai cấp Phạm là giai cấp nầu?

Nếu đồng chí từng ngồi khám, hoặc, xin lỗi Trung Tướng không có ý xỏ xiên, làm bên các ngành liên quan đến luật pháp tố tụng này nọ.., hẳn đồng chí đã biết Phạm là cách gọi thân thương của Tù Hình Sự, do các thành phần công an cách mạng ngoan hiền đặt ra.

Chiện của Phạm có điếu gì hay? Hiển nhiên chiện Phạm luôn vô cùng thối, dưng ở đời sự thối đôi khi cũng cần. Trung Tướng khuyến cáo các binh sĩ chưa đủ lực hửi thối khẩn trương thoát blog cút về với mẹ, hoặc chiển qua bài khác.

Chém con muỗi

Tai Dơi là một kỹ sư trẻ, con giai một cựu thành ủy viên kiêm cựu điếu gì quên mẹ, quyền phó phòng nghiệp vụ Sở Nhớn, hoạn lộ mẹ sáng choang, mới cưới vợ, là con gái một quan cũng thành ủy viên dưng đương chức, bác sĩ nhi khoa, hạnh phúc mẹ sáng chói.

Nhà Tai Dơi giầu nhất phố, có đủ xe máy Đê Đê đỏ, xe đạp Hai Dóng xanh, ti-vi Xô Ni 19 Inh, quạt trần Hoàn Kiếm, rùi bàn là điếu gì quên mẹ, nồi cơm điện điếu gì quên mẹ, lại chuẩn bị mua tủ lạnh, xa-lông mút, đồng hồ treo tường, điếu gì nữa quên mẹ, giầu lênh láng.

Ấy là vầu quãng 1989 hoặc xê xích tí tẹo.

Đùng phát Tai Dơi bị công an tóm tạm giam, tội vác dao bài bổ nứt sọ vợ (*).

Vụ việc rất chi ất ơ. Tai Dơi và vợ đang xem phin triện dài tập trên ti-vi, phin điếu gì của Ba Tây ý. Tai Dơi ngồi giường, vợ ngồi đất, rất tình cảm. Rùi vợ làm nũng bắt Tai Dơi gọt bưởi. Gọt gần hết quả bưởi, Tai Dơi vung dao chặt một phát giữa chỏm đầu vợ. Da sọ vợ rách 7 phân, hộp sọ vợ nứt 14 ly, máu ộc chừng nửa lít, thương tích sinh lý ước 30%, thương tích tâm lý ước bâu nhiêu điếu nhớ.

Vợ Tai Dơi tính ỉm chiện, dưng vết thương quá nhớn, nằm viện cả mấy tháng, nên bố mẹ vợ biên đơn gởi Tòa luôn. Nhắc lại, bố mẹ Tai Dơi hưu rùi nhế, quan hưu và quan chưa hưu là hai giai cấp khác hẳn nhau, như giời với bể.

Nạn nhân là con quan đương chức, nên Tai Dơi không được hầu tòa ngay. Hắn chỉ được tạm giam, được các sĩ quan điều tra ngày ngày gọi lên làm cung (**).

Thoạt tiên các sĩ quan, quen biết bố Tai Dơi, định triển khai hướng Tai Dơi bị tâm thần, miễn tội hình sự, dưng bố Tai Dơi không đồng ý, cho rầng vầu nhà thương điên hai tháng thì chẳng thà vầu mẹ Hỏa Lò hai năm (***).

Thế là các sĩ quan tập trung hướng Tai Dơi ngộ sát. Bố Tai Dơi quy hoạch tội nầy án không quá hai năm, có khi án treo.

Dưng ông già hưu thông tuệ thế chó nầu bằng ông quan đương chức. Bố vợ Tai Dơi điếu chui cửa Công An, mà luồn lối Viện Kiểm Soát. Kết cục Tai Dơi lãnh án bảy năm, chịu án tại Thanh Hóa, chứ được ngủ Hỏa Lò cái cứt.

Trung Tướng hỏi Tai Dơi, thế điếu nầu cứa bằng dao ăn mà án dững bảy năm?

Tai Dơi bẩu, ông già vợ thòng hồ sơ câu Với Mục Đích Đê Hèn. Cùng là giết Lừa, dưng Với Mục Đích Đê Hèn thì án nặng gấp bốn. Đê Hèn là cái điếu gì ai thấy đâu.

Trung Tướng lại hỏi, anh định khui vợ thật à?

Khui cứt, đang mải coi ti-vi, vợ bắt bổ bưởi, có con muỗi cứ vo ve vo ve bay tới bay lui, tiện dao chém bụp phát, ai ngờ trúng mẹ đầu lâu vợ. Tiên sư bố đời, hồi đó trẻ tinh, anh xấu hổ đéo dám khai thật.

(@2007)

(*) Dao bài: Dao ăn do Lừa sản xuất, cán gỗ, lưỡi thép màu đen, rất sắc.

(**) Cung: Hồ sơ tội phạm do công an Lừa sáng tác theo chỉ đạo từ cấp trên. Làm Cung là quy trình chế biến Cung từ A đến Z.

(***) Hỏa Lò: Một nhà tù Lừa khét tiếng. Lưu ý tên riêng chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

23 Comments

Đi oách (#2)

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Dong vện tới một tiệm spa to oành phố Công Sở, Trung Tướng hỏi lễ tân kiêm bà chủ, đây oách không em? Bà chủ bẩu, chỗ em mới chỉ oách nữ thôi anh. Trung Tướng bẩu, ô-kê, là vện anh oách, giá mú thế nầu em? Bà chủ bẩu, trăm năm mươi ngàn tuyền thân anh, oách cả lỗ tai luôn.

Trung Tướng bẩu, ô-kê nâu vướn đề, anh oách cái ý thôi, không oách tai. Bà chủ cười, anh chiều chị thế. Trung Tướng bẩu, gái nầu chả thích chồng yêu, liền bà đi oách chồng chiều quanh năm.

Bà chủ hố hố, bẩu, anh đưa chị lên gác anh, tầng hai mé trái, Trà Mi đón khách em. Cô bé chắc tên Trà Mi dạ thật vang.

Trung Tướng nhắc bà chủ, anh phải ngồi xem vện anh oách nhế, nó nhát không dám nằm một mình nhế.

Bà chủ trợn mắt, không được anh, phòng oách chung nhiều người, anh chờ tí thôi anh.

Trung Tướng quay đít liền, không ổn, anh cần xem vện anh oách.

Lại dong con vện tới một tiệm spa khác phố Ngang Trái, thì bọn ở đây bẩu ô-kê, anh xem thoải mái, chị vừa thơm anh vừa oách cũng ô-kê. Giá khuyến mại chín mươi ngàn.

Phòng oách Ngang Trái là phòng spa kiêm mát-xa kiêm cái điếu gì nữa ý, có mỗi quả giường con rải ga trắng. Trung Tướng cứ tưởng nó phải giống cái phòng đẻ hoặc chí ít phòng nạo thai, có ghế banh chân chuyên dụng, có máy oách có thuốc tê, này khác. Mất mẹ cảm tình.

Cô kỹ sư oách hỏi con vện, chị oách chỗ nào? Trung Tướng bẩu, oách chỗ ý trước thôi em.

Kỹ sư bẩu, anh làm nách luôn đỡ phí. Trung Tướng lắc đầu.

Kỹ sư lại hỏi, anh oách bi-ki-ni hay oách nhẵn?

Trung Tướng thắc mắc, oách bi-ki-ni là sâu, oách nhẵn là sâu?

Kỹ sư giải thích oách nhẵn là vặt trụi lông các thể loại, không chừa cọng mẹ nầu, còn oách bi-ki-ni là vặt lông đủ để mặc bi-ki-ni không bị lòi tói.

Trung Tướng bẩu oách nhẵn. Con vện bẩu oách bi-ki-ni. Oách nhẵn anh đi mà oách.

Rốt cuộc Trung Tướng đồng ý oách bi-ki-ni.

Con vện trút váy, định cửi luôn xi-líp, kỹ sư ngăn, khỏi cởi quần lót chị ơi.

Kỹ sư vén mép xi-líp con vện, rùi dán hai miếng băng xanh xanh hai bên môi bướm nó. Chờ dăm phút, kỹ sư giật băng oách oách hai phát, lông bám băng nhằng nhịt, bướm con vện ửng hồng. Bôi tí thuốc mỡ nữa, xong phin.

Kiếm chín mươi ngàn dễ điếu chịu.

(@2008)

16 Comments