The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 16:52

  @ Con Sịp Đen:

   

  Đầu máy ở Lừa toàn của Ấn Độ, kéo rất ngon, cần thì chơi 2 đầu kéo hoặc đầu kéo đầu đẩy. Cứ tính 1730km Nụi – Gồng, tàu Lừa cố gắng kéo hành trình xuống tầm 24h cho Bắc Nam xum họp ( khoản 80km/h, còn phải chờ đón khách nữa) là hết sức lý tưởng, chứ hiện tại chạy chỉ tầm dưới trung bình 40km, có đoạn đến 50 – 60km là hết cỡ.

   

  Giao thông và viễn thông nhanh được chừng nào, xứ Lừa thay vì đi bộ thì chạy lững thững cũng đỡ.

 2. #2 by Банан on 2012/02/03 - 16:53

  Giừ Lốm đốm đéo biết có phải thợ gúc không nhưng thấy nổ về tầu hỏa khá ổn, hơn cả anh mần quản lý đặt chỗ ở Ga Nụi, anh khen rất. Tuy nhiên có một số chỗ chắc gúc đéo kỹ để từ từ anh đá gẫy từng răng một cho bộ nhá cũng lốm đốm hehe.

 3. #3 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 17:02

  Con Chuối Nga Xô dám bảo Anh thợ Gúc ah, địt mẹ, tiền ngu không đó cha! 

 4. #4 by DG on 2012/02/03 - 17:04

  Nhớ ngày ngảy, cấp 3 thì phải, được học bài Tiếng hát con Tào của con đéo gì bạn con DoG, câu đầu tiên là:”Con tào nài lên Tây Bắc anh đi chăng”@ Siệp rách.

  Khà  khà con Siệp nài yêu cậu mẹ dzồi, cậu dí vầu hà hà.

  Đừng đưa hội “Con Thoòng sếp sòng Phồng của con Zì học D1 Suối Hai” mới cả “con Đawn, sếp một bệnh viện lớn của CAM, với baba cỏn, đồng hương K4″ ra mà dọa cậu nhế.

  Thế mài có biết con Lói chuột, con Bín nghé, con Chạn Khắm, Déo lồn ngựa, Tế thần quynh, là hội cậu không?

  Dọa thế đéo nầu được cậu, bỏn biết biết được cậu đã phúc to rồi, việc lồn gì cậu phải biết bỏn, nhể hội mình nhể khà khà.

 5. #5 by Black Sheep on 2012/02/03 - 17:07

  @Cô Đều: Ở Lừa có các loại đầu máy của Tào, Đức Lợn (Xi-e-men), Ấn, Tiệp, Úc, Ru, Bỉ.

  Phổ biến nhất là của Tào, công suất max 1900kW (Hữu Nghị, có cả bản 1435 và 1000), giá khoảng 2 chục Tỷ cụ. Máy này chuyên tuyến TN, đoạn Nụi-Hới, Nui-Phồng. Bản 1435 có thể chạy liên vận.
  Máy Đức công suất 2000kW, đắt gấp 3, chại tuyến TN, Đoạn Miền Trung, Đồng Hới-Diêu Trì.
  Máy Bỉ công suất 1800kW, Ấn 1300kW chuyên chạy tào hàng.
  Máy Tiệp, Ru công suất 1000-1200kW, trước chạy TN, giờ chỉ chại các tuyến địa phương. Ở Đà Nẵng tập trung rất nhiều mái Ru, hehe.
  Còn vài bọn lìu tìu khác, đéo tính.
  À quên mẹ, còn 1 con nổi tiếng vãi đái là mái Mẽo, do GE chế tạo, được đưa vào Lừa thời bọn Ngụy Quyền khốn nạn. Lừa gọi là D9E, tức công suất 900kw. Sử Lừa đã quên béng đi mái nài đã kéo đoàn tào TN đầu tiên một nửa chặng đường, rồi mới thay em Tự Lực hơi nước. Hehe đù má
  Vấn đề đéo phải mái khỏe hay chại nhanh hay không. Tôi chơi với một con lái Tào, nó bảo các mái đều chạy được lên đến 100km/h, nhưng đường xá không cho phép. Nếu chạy hết tốc độ, thì hehe cỏn bảo có thể đi trong 24-26 tiếng. Nhưng đéo thể làm được việc đó. 
  Hehe ngài xưa, tôi đã từng mơ mình làm lái tào đó. Ui….
 6. #6 by Банан on 2012/02/03 - 17:07

  Đéo mẹ mấy Cô có tin, giờ Anh chỉ tốn 2k ( hai ngàn đồng) vé tiễn và Anh lên tầu với giá thỏa thuận chỉ bằng một nữa giá vé chính thức không? Mà còn được đón tiếp như khách quý í, đến ga đưa ra tận cửa, đéo cần soát vé he he.@Giừ lốm đốm
  Đệt mệ con nài ngay hôm nai cu nhảy tàu TN xem có đi bằng bòi được không, chỉ nổ là tài. Ngày thường vắng khách thì cu có thể mần được như cu nổ, vào lễ – tết có đi được đầu bòi.

 7. #7 by Black Sheep on 2012/02/03 - 17:09

  @Con DoG: Anh chỉ ví dụ để cô câm mẹ cái mõm thối của cô đi. Gúc gúc cái buồi anh đây này. Khi nào có thông tin chuẩn hơn anh thì hãy nổ nghe con. Anh luôn là người biết học hỏi, dù từ một đứa ngu.

 8. #8 by bĩnh bầu on 2012/02/03 - 17:10

  Cô nào thắc mắc còn thiếu bài SÁNG MẮT SÁNG LÒNG, Bĩnh tôi bot bổ sung vào xeri bài mà anh Budi đã đưa.
  Ngày xưa ít ra quan đỡ tham dân đỡ gian, các cụ mới sáng tác được những bài này chứ giờ có cho đống tiền nhẽ cũng chịu.

 9. #9 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 17:15

  À, Khám vs Đám and Bia vs Cam chưa xong lại có Bia vs Ghẻ.


  Quán ta sanhhoạt lànhmạnh rất. Cụng ly nào!
 10. #10 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 17:17

  @ Ơ địt mẹ, con Chuối này, Anh có nói Tết Nhất đéo đâu, đông đúc cục bộ nói làm đéo gì.

   

  Địt mẹ Anh muốn đi tàu, Anh alo phát có con trưởng tầu, ra đón từ phòng chờ í chứ. Địt mẹ Anh ngồi căn tin nhậu suốt tuyến với bỏn không ah, nổ nổ con kẹt. Chỉ nổ tốn 2k mua vé thui, cho ra vẻ hợp lệ nghe chưa!

   

  Ngày Tết, Anh bay không ah, tội cha đi tàu or xe.

  Vả răng Anh vả cho đáng, đéo mẹ tiểu tiết Anh gúc đập lại bỏ bà ha ha.

 11. #11 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 17:17

  À quên, là Kìu vs Ghẻ sorrie sorrie khà khà

 12. #12 by Black Sheep on 2012/02/03 - 17:18

  @Cô Đều: Quên mẹ mất, mời các cô tìm hiểu về đoàn tào kéo đẩy bất hủ, mang danh Lừa sản xuất, hahaha. Tào tảo chại tuyền Nụi-Kay nhưng giờ đéo hiểu còn nguyên ram tào và mái không. Địt mẹ công suất 800kwx2 mái mà trông như Xin-can-xen, hahaha.

 13. #13 by Black Sheep on 2012/02/03 - 17:21

  Con Ghẻ vác con Hwang dọa tôi mới buồn cười chứ. Địt mẹ chết cười. Rồi nó lại nhận con Lói trong hội, cẩn thận con Lói nó lại đổ thuốc chuột vào loa. Thôi đéo nổ nữa không lộ mẹ hết hàng.

 14. #14 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 17:24

  Ui địt mẹ đéo dám nổ về đầu máy với con Sịp Đen rùi, hí hí xí hổ quá.

 15. #15 by Black Sheep on 2012/02/03 - 17:24

  Đây, mái D8E bất hủ của đường sắt Lừa. Vé của tào tảo lên Kay là khoảng 300k Cụ cho một chỗ ngồi mềm tại thời điểm đéo nhớ, cách đây đã rất lâu.

 16. #16 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 17:32

  Con Sịp mơ làm lái tàu vì bị em Thanh Hoa dụ bài Tàu Anh Qua Núi chứ gì? Tin tin nhờ he he. Hay mơ được bán dầu kiếm xiền nuôi cave he he? 17. #17 by Lucky on 2012/02/03 - 17:59

  Cô nào nói về đầu tàu hơi nước dzậy bây, đây ,ông tàu hơi nước vẫn còn khai thác đến hôm nay của Đức nhợn

  Dampfzug der Schmalspurbahn

  Cảm giác ngồi trên ông cứ xình xịch, xình xịch, rùi nhả từng ngụm khói to đùng …thú vị phếch. Để đi được ông này, phải cút về xa tít mạng Nordhausen – Thüringen mới có á !

 18. #18 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/03 - 19:05

  Anh vửa về đây bọn súc vật mặt chó bú lồn ông lợn gạo kia. Hà hà.

  Lủ má con đéo gì ở dưới léo nhéo tên anh đó, con Dái Ghẻ phỏng? Địt mẹ con nài bá vơ cả con Lói Đồn mới con Pín Nghé vầu hội đã trình anh duyệt chưa mài? Tin tin thì cũng nên chững chạc vầu, lúc đéo nầu cũng lăng xăng như nhặng vầu chuồng xí làm mất mặt cả hội nghe rõ chưa con mặt củ lồn?

  @Con Già Điểu Xa Lông Thợ Gúc:

  Anh đồng ý mới quan điểm đường xắt của cô. Cái trạm Hòa Hưng đang di dời ra ngoài Bình Chiệu mà, in progress, việc dỡ mẹ đường ray đoạn đoản đéo biết có mần được không. Chừ anh gia cát dự tuyến Bình Lợi xong xuôi hết mới chính thức đóng cửa Hòa Hưng. Ga tổng dời ga Bình Chiệu là hợp lý mẹ, anh ủng hộ.

 19. #19 by hùng hục on 2012/02/03 - 20:30

  Anh chị nào ăn mỳ tôm với tôi. Bữa mì thứ 6 trong tuần này rồi đời tôi sao mà cay đắng quá!

 20. #20 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 21:22

  Thằng mọi nài hát hai hông các anh chị? Môi như tĩ gà, mắt thì tráng dã, đù móa mọi đen phải nói là xấu hơn cả Lừa khà khà: 21. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 21:27

  Còn đai là thảm họa nghệ thuật mới nhất của xứ Mẽo thần thánh. Nhạc phảm mang tên “Con đĩ dại” (Stupid Hoe) của con đĩ dại Nicki Minaj. Đù móa, làm sao một xứ sở từng đẻ ra Nat King Cole, Bob Dylan, Michael Jackson, Eminem… lại có thể chấp nhận thứ sinh vật kinh tởm chó đẻ thế nài? Địt mẹ bọn Mọi Đen, Mọi Mễ, Mọi Vàng… đang phá hỏng nước Mẽo Thượng Đẳng của con rùi Chúa ơi huhuhu
 22. #22 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 21:29

  Bài “Do em cả” (Because of you) của thằng Ne-Yo ý hơi bị hai đấy nhoa các anh các chị, một nhạc phẩm R&B đẳngcấp. Tôi chỉ không ưa mặt thằngthẳng thôi.


  Còn bọn Nicki Minaj, Lady Gaga, Rihanna… thì rácrưởi mẹ, nói làm đéo gì.

 23. #23 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 21:51

  Đai là món nhạo ưathích của tôi: Bud + gân bò trộn tỏi & kiệu & ớt: 24. #24 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 21:54

  Cô Cam mặt lồn trau chại mẹ đâu rồi, cả ngài hôm nai anh phục cô mà cô trốn mẹ nơi nao? cô nấp cho kiên kiến  thò cổ ra là tôi chém chết tốt địt mẹ !!!

 25. #25 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 22:01

  Con Lói đang ăn đống thịt lồn hay sao mà trông nhờ nhờ thế , địt mẹ thid tôi cũng mua ít bia bud  vầ nốc cho vui  khà khà .

   Tôi xin chia buồn với anh Hục, anh ăn thế thì sống thế đéo, đừng quên cốc nước trăng to nhé tiên nhân anh, và cấm quai tai, ăn thế mà quai tai là chết non đấy thưa anh Hục kén mép !!!
 26. #26 by hùng hục on 2012/02/03 - 22:18

  Vâng cảm ơn dững nhời khuyên chưn thành của anh Bín, lồn cha nhà anh. Địt mẹ đời tôi đã khổ rồi anh còn bảo tôi đéo quay tay nữa thì tôi còn cái đéo gì nữa hử anh. Tôi cứ quay tay mặc mẹ anh!

 27. #27 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 22:27

  @anh Pín: đai đai tôi bốt lại đơi:


 28. #28 by sahadin08 on 2012/02/03 - 22:38

  Da vàng với da tráng đơi..nghe nầu

   

   

 29. #29 by sahadin08 on 2012/02/03 - 22:42

 30. #30 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 22:43

  Món của anh Lói cần 2 thìa ớt bột đổ lên thì ăn mới tàm tạm đc  khà khà .

   Các anh thấy con Cam thì giữ lại cho tôi nhé, tôi phục nó cả ngài nai nhưng nó đã nấp đâu kiên kiến rồi địt mẹ , tôi phải thư giãn tý đã !
 31. #31 by Hồng Vàng on 2012/02/03 - 23:23

  Hôm nay Rốt sến, vì hồi chiều vừa gặp lại “cố nhân”, một em laptop cũ. Rốt từng bị chia cắt với ẻm một cách thô bạo. Ngành của Rốt tái ngộ người trong ngành là chuyện bình thường, nhưng tái ngộ đồ vật thì chưa ai nhắc đến…

   

  Cảm giác chiều nay khi gặp lại ẻm thật là choáng váng. Rốt chỉ dám nhìn len lén, không phải vì sợ người kia thấy lạ lùng, mà là sợ cảm xúc quá nhiều… Cũng may là người kia giữ gìn ẻm khá tốt. Rốt đã từng cưng ẻm hơn bất cứ đồ vật gì Rốt có. Thật kỳ lạ, như hoàng tử bé tha thiết với bông hồng của mình dù nàng bề ngoài cũng giống như triệu bông hồng khác…

 32. #32 by sahadin08 on 2012/02/03 - 23:51

  Các anh thấy con Cam thì giữ lại cho tôi nhé,@

   

  Con Pín thử tìm trong nài coi …

 33. #33 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 23:51

  Địt mẹ bài J’espere của em Vàng Son Quỳnh Anh mới thằng Pháp Nhợn Marc Lavoine hai quá hai quá. 


  Bàibải nhẹnhàng, điềmđạm, có gì đó tiếcnuối dịu buồn rất Á Đông. Tóm lại là rất chấtnghệ & lãngmạn…
 34. #34 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 23:52

  Con Pín lồn trao chủquan ghê nhở. Mónmỏn của tôi cai lắm rồi. Cai chái mẹ lưỡi & lợi & họng luôn. Chụp ảnh nó đéo hiện lên ông Cai khà khà. 35. #35 by hùng hục on 2012/02/03 - 23:59

  Ờ cái món của anh Lói tôi đã được nếm rồi. Giòn giòn sần sật cay cay bùi bùi, nói chung là tốn bia vô cùng.

 36. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/04 - 00:02

  Địt mẹ. Bú cặc. Tôi đi biên lách đây. Vài tiếng nữa tôi quai lại. 

 37. #37 by Mit on 2012/02/04 - 01:18

  Vụ dân Mỹ chống đối  về thu đất làm phi trường quốc tế@ Cam
  Vụ nầu nhỉ? Lười chả muốn hỏi thằng Gúc.  Sống ở đế quốc, land of the free, home of the brave, known for litigation and short-term memory, các cô thông cảm hehehe

  2- Ở Mỹ muốn vào đất của ai phải có trát tòa? @ Cam
  Quần chúng đi vào đất của ai (tư hay công) mà không được chủ cho phép, gọi là trespassing.  Quần chúng có thể bị phạt theo hình luật hay luật dân sự.  In extreme case, quần chúng có thể bị một cỏn chủ trigger-happy đòm chết tốt. hố hố hố

  (còn)

 38. #38 by Mit on 2012/02/04 - 01:19

  Trát tòa là một qui định của Hiến Pháp nhằm bẩu vệ quần chúng khỏi cánh tay lông lá của chính quyền  tránh tình trạng những đầy tớ của quần chúng lục soát, bắt bớ hay tịch thu chiến lợi phẩm của chủ tùy thích…hehehe

  The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. (#4)

  Tất nhiên có exceptions, với dững đòi hỏi pháp lý dư nào các cô hỏi thằng Gúc.  Không chỉ đơn giản là có “cơ sở khẳng định” nhà nhả có tội phạm là “tấn công”.  Làm thế bọn luật sư bỏn dùng cái doi #4 ở trên uýnh tét đít.

  (còn)

 39. #39 by Mit on 2012/02/04 - 01:21

  3- Tu Chính Án II là cho phép tổ chức vũ trang để chống lại thứ CP bạo quyền?@ Cam

  Theo lịch sử dựng nước của đồng bào Mít, nếu nước mẹ Anh không phẩi bạo quyền thì quần chúng colonists đã không nổi loạn.  Bỏn phản động chỉ xin được đối xử bằng dư các quần chúng sống tại nước mẹ mà cũng không được.  (Các cô cho Mít chưởi cái.  Tổ sư nước mẹ!  Sưu cao thuế nặng mà đéo được coi là công dưn thì bỏn quần chúng phẩi nổi loạn chứ làm gì giờ?) 

  A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed. (#2)

  (còn)

 40. #40 by Mit on 2012/02/04 - 01:24

  1-   Nói chung, thù trong, giặc ngoài, chính quyền hà khắc, sự cần thiết có hàng nóng để bẩu vệ chính bản thân….đó là dững lý do lịch sử dẫn đến “Right to bear arms” được viết vầu HP thời thởi. 

  Bây giờ nó được quần chúng đời sau interpret dư nào, còn cần thiết hay không, cần được regulate dư nào đang được bàn cãi tại các sa-lông, khuôn viên đại học, Tối Cao Pháp Đình….etc  Nhắng phết. (còn)

  (


 41. #41 by Mit on 2012/02/04 - 01:33

  Bên Lừa có trường hợp Giáo Phái Ông Cụ được ghi vầu HP là giáo phái lãnh đạo đéo gì đới từ thời Tiền Sử.  Giả sử  quần chúng Lừa bi giờ thời @ thắc mắc điều điểu….hehehe  Các Giáo Sĩ mới Giáo Dân sẽ bẩu ngay chúng mài nhân dân biết đéo gì mà nói.  Tư cách đâu?!  Tại sa-lông, khuôn viên đại học, chốn Pháp Đình dững debate on merit dư thế có thể cho thằng hay cỏn nói chiện đó một suất share phòng với Vươn Hoa Cải.  Chả hạn thế.
   
  Đó là sự khác nhao giữa đế quốc với Lừa.

  Mít  chưa thấy cô Dương vầu quán (still digging himself out of the snow I bet ) nên bam tí để bọn tintin đọc báo đảng có cái background trong chiện nài.  Không có í định bàn cãi HP đế quốc mới Cam. 

  Cô Dương kiên nhữn hơn Mít.  Mít phục. hố hố hố
  (hết)

 42. #42 by Mit on 2012/02/04 - 01:42

  Hôm qua Mít chồng đoạt giải Anh Hùng Lao Động hố hố hố  Mít cũng phẩi xốp-ping ăn mừng theo, nhở các cô nhở?

  Hẹn các cô đến tối nhá.

 43. #43 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/04 - 01:47

  Hi em Mít. Cụng ly nào!!!!!

 44. #44 by Mit on 2012/02/04 - 01:52

  Cụng thôi nhé Lói hố hố hố  Bye nầu.

 45. #45 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/04 - 01:56

  Khà khà tạmbiệt em Mít. Anh Pín đao lên chiến nào chiến nào khà khà.

 46. #46 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 03:52

  tôi đơi tôi đơi tôi trồi lên rồi đơi, địtmẹ mệtmỏi quá đi. cô bé Cam gầy mảnhmai đâu rồi sao để anh chờ mãi thế nài ?

   1 ngài chờ đợi Cam yêu
   Mà như 9vạn viên chì xiên tiêm


 47. #47 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 05:28

  tôi vưỡn ở đơi đợi cô Cam

  hỡi cô gái trẻ dáng gầy nhom
  thông tư nghị định cô thông tỏ
  tôi tóm đc cô sẽ bắn đòm !!!

  Troops Walking Near Swamp
 48. #48 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 06:03

  Anh chị nào thấy con Cam núp đâu kiên kiến thì chỉ tôi nhé, có thằng sì chỗ con Cam núp kiên kiến tôi vửa lục đống rơm nhưng đéo phải con Cam


  Counter Insurgency Team, Vietnam  49. #49 by tung tung on 2012/02/04 - 09:30

  Đù má nhìn cái Clip của con thầy 9 mà anh thấy chán quá. Nguyên nhân vụ vì sau dẫn đến cưỡng chế anh điếu biết.

  Còn phản ứng kiểu dân ở đây đéo hay ho gì, không ăn thua. Có ngon thì chơi như em Vươn í, it ra cũng gây được phong trào, chứ đứng lớ ngớ cho bị quạt rồi ăn vạ thì đéo đẹp mặt tí nào.

  Nói về việc đền bù giải phóng mặt bằng, chính xác là ở Miền Nam làm dễ dàng hơn rất. Các anh giai Hà Nụi nào mới vào Nam thán phục mấy anh làm GPMM ở trong Nam rất, nhưng sâu đó thì biết ngay dễ là do dân nó lành cứ đéo phải tài cáng gì.

  còn tiếp

 50. #50 by Mr. Tran on 2012/02/04 - 09:32

  Chào sáng thứ 7, quý chi bựa. Tôi đương mệt & buồn ngủ quá đi. Đời khổ đéo chịu.

   

  Lại có tin mới trên Lá Cải liên quan đến chủ đề đương chém đây: tàu hỏa phang ô-tô.

   

  À mà quý chị cùng quý anh mổ bò tiếp đi cho tôi hóng mới! Vươn, Tàu, các thứ…