The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 11:39

  Anh có tụi đệ mần nhà máy đóng toa tàu thời tàu S đỏ í, đéo mẹ toàn thợ cơ khí bậc 7 không í nha, suốt ngày tự hào tụi tao tự đóng mới và cải tạo được toa cũ thành toa tàu có toilet tự hoại nhế, ghế nệm êm nhế, máy lạnh nhế, có gắn Ti Vi màn hình phẳng nhế, giảm sốc nhế, chống ồn nhế, sàn simili nhế..Ngày đó bỏn làm không hết việc, sung lắm. Chỉ đầu máy thì phải nhập của Ấn độ, or Tiệp or China thôi, tự tin đóng cả toa có cả phòng Vip chủ tịch nước lên nằm cabin như phòng KS mini luôn mà.

   

  Giờ đi tầu SE3/4 là vip nhất Lừa thì lại thấy tụt hơn hồi S1/2  nhiều boong. Con người thì ngày càng tệ.

   

  Đéo mẹ mấy Cô có tin, giờ Anh chỉ tốn 2k ( hai ngàn đồng) vé tiễn và Anh lên tầu với giá thỏa thuận chỉ bằng một nữa giá vé chính thức không? Mà còn được đón tiếp như khách quý í, đến ga đưa ra tận cửa, đéo cần soát vé he he. 

 2. #2 by CAM on 2012/02/03 - 11:41

  @Black Sheep: ở đây mọi người đang cần phân biệt giữa từ “công an” (ở thiên đàng xã hội)  và “cảnh sát” (ở tư bản giãy chết). Sheep có cao kiến gì cho Cam nghe qua thử.

 3. #3 by Black Sheep on 2012/02/03 - 11:49

  Quên mẹ nó nói thêm. Bọn An ninh ghét bọn cảnh sát như chó, khinh bọn nài chỉ biết ăn tiền bẩn. Còn bọn cảnh sát lại chửi bọn An ninh là bọn dài lưng tốn vải, hahaha. Bọn nào mà muốn chuyển từ an ninh sang cảnh sát cũng lách cách như chuyển sang ngành mới vậy, khó phết đó.

  @Cô CAM: Hehe, tôi đã viết rồi còn đéo gì. Công an của Việt Nam, bao gồm 2 lực lượng (chính) cảnh sát và an ninh. Còn bọn tư bản khốn nạn thì bọn bỏn là hai bộ phận riêng biệt.
  Còn chức năng (chính) của cảnh sát với an ninh thì nước đéo nào chả như nhau. Còn có một số cái khác nhau phụ thuộc vào hệ thống tư pháp của từng nước. Ví dụ cảnh sát tư pháp của Mẽo có quyền công tố, còn ở Lừa thì là hehe đi coi tòa, trông phạm.
 4. #4 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 11:49

  Các Cô đi tầu có để ý, đi từ Bắc và Nam or ngược lại, đang ngồi ghế chiều này thì đến Đà Nẵng xong đi tiếp thì lại thấy mình quay mẹ ngược hướng nhìn không?

   

  He he, tại cái Ga nằm trong lòng thành phố đấy, đéo mẹ mới có chiện đổi đầu thành đít và ngược lại. Dự án đưa cái ga này ra ngoài trục dọc của tuyến Bắc Nam nói mãi có làm đâu. Tàu chạy muốn nhanh kiểu gì cũng phải vào sâu TP rồi quay đầu máy nữa.

   

  Cá ga lớn đầu cuối giữa tuyến Bắc Nam, nên thay đổi ngay. Địt mẹ đấu thầu khu đất ga HN, ga Sài Gòn, ga ĐN rồi lấy tiền mần các ga đầu mối ra xa  tại Ngọc Hồi đéo gì, Bình Triệu đéo gì, Liên Chiểu đéo gì, dư sức mần nhà ga mới to hoành, hiệu quả và có tính đến sự phát triển cho tương lai nữa.( còn từ ga chính vào phố thì chơi bus, tàu nhanh monorail là ổn).

   

  Các ga nhỏ dọc tuyến các tỉnh lẻ rất nhiều, mà không khai thác hết, rất lãng phí. Anh sẽ nói sau.

 5. #5 by Hoaimien on 2012/02/03 - 11:58

  @ A Dành

  Đã một lần em đi xe Hoàng long. Chả hiểu xe giường năm bên nước mẹ và các nước thế nào chứ có hai điều thật khó chấp nhận

  1/ Hệ thống êệ sinh trên xe. Kiểu gì thì khiểu vẫn nồng nặc. Em phải đeo khẩu trang cả tuyến hành trình vì không thể chịu đựng nổi. Mỗi khi co người đi vào, muiì hôi bốc ra. Có đóng cửa nó vẫn lưu cữu trong xe.

  2/ Lái và phụ xe ngoài Bắc chất luownjg phục vụ không thể bằng trong Nam (nhìn Phương Trang, Mai linh ) là thấy rõ. Trên quán các Bựa có thể văng tứ tung chứ  nghe lái phụ xe văng lung tung với hành khách em hãi ơi là hãi. (Em bị bệnh yếu tai)!

 6. #6 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 12:00

  Thôi, Anh lượn, đéo mẹ các con Bựa suốt ngày dìm hàng cá nhân là chính, lôi cả tổng tông dòng họ ra xỉ vả mà đéo làm được gì cho đời, đù mẹ. Ha ha ha.

 7. #7 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 12:10

  Định chạy rùi thấy em Miên Yêu cồng lại chát chít lại phát he he.

   

  Xe Hoàng Long chính xác mất khách rất nhiều là vì cái toilet. Thằng phụ xe làm biếng dọn, bọn quản lý lơ là khâu tưởng chừng đơn giản nhưng rất cần thiết này. Nhà xe Anh quen, Anh hay bảo đù má chịu khó dọn dẹp toilet cho rạch, sạch nhất trên xe, nước xả nhớ pha cái nước khử khùng khử mùi màu xanh như trên máy bay í.

   

  Bên Khựa, phụ xe là nữ, mặc váy đồng phục và trang điểm trông rất xinh, ăn nói nhẹ nhàng chả dính tí dầu mỡ nào, cũng chả loại củ rảnh một đù má hay địt mẹ hay chầm dầm với khách. Chăn Ga toàn màu trắng tin, tự nhiên nhìn chăn ga thế thì hành khách cũng ý thức vệ sinh hơn. Lừa chắc phải từ từ, cứ có thằng táo bạo làm là thằng khác bắt chước ah, Lừa copy nhanh lắm.

   

  Ngành đường sắt muốn thay đổi, phải xã hội hóa, mức độ càng nhiều càng tốt, vứt ngay cái tổng công ty độc quyền 3 đời cháu chắc chít làm một ngành lãnh sổ hưu đi. Còn những chiện kỹ thuật khác thay đổi chả khó, tự thân doanh nghiệp sẽ thích nghi và cạnh tranh, đảm bảo với khổ 1m, đường sắt Lừa sẽ có khách tốt hơn.

 8. #8 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 12:18

  Cứ xem một đoàn tàu từ Nụi lên Sapa hay SG đi Nha Trang, luôn có một vài toa của các đơn vị tư nhân liên kết, tòa đóng theo phong cách của họ, nhân viên riêng của họ..nói chung họ chỉ “nối cái toa” của họ vào đoàn tàu nhà nước thôi, đã thấy khách đánh giá khác hẳn rùi. Thế xã hội hóa hết cả đoàn tàu đi, thậm chí cả “đầu máy” nếu muốn xã hội hóa cũng cho doanh nghiệp đấu thầu làm việc của..riêng đầu máy thôi.

   

  Nhà nước chỉ nên quản lý phần cơ sở hạ tầng ngành đường sắt và thu phí duy tu, quản lý, điều hành..là ổn, còn lại…xã hội hóa hết, tự do cạnh tranh, đảm bảo còn xài tốt khổ 1m thêm vài chục năm nữa, trong thời gian đó tích cóp làm đường cao tốc từng đoạn ngắn, sau này đường khổ 1m tập trung phát triển chở hàng hóa thôi.

   

  Có nhà xe tư nhân, có hãng máy bay tư nhân thì tại sao không có đoàn tàu tư nhân chứ??? Khác đéo gì đâu, khó đéo gì đâu.

 9. #9 by CAM on 2012/02/03 - 12:21

  Chi bựa xem tạm vài clip về cảnh sát Mỹ trấn áp người chống đối nhé.

  1- Một cô bé  14 tuổi dám cắn tay cảnh sát
   

  2- Một phụ nữ dám đôi co với lời cảnh sát

 10. #10 by CAM on 2012/02/03 - 12:24

  @Sheep: Hihi, túm lại là chẳng có gì khác nhau về nội dung giữa “công an” với “cảnh sát”. Chỉ khác nhau về tổ chức.

  @Pin: Đợi đấy Cam giảng bài lại. Giờ đi ngáo đã.

 11. #11 by Hoaimien on 2012/02/03 - 12:28

  @ A Dành

  Định còm tiếp nhưng sợ A Dành trễ cơm(phở) trưa nên tha hông bắt A Dành còm lại.

   

   

 12. #12 by nhi_nho on 2012/02/03 - 12:33

  @

  Đéo mẹ mấy Cô có tin, giờ Anh chỉ tốn 2k ( hai ngàn đồng) vé tiễn và Anh lên tầu với giá thỏa thuận chỉ bằng một nữa giá vé chính thức không? Mà còn được đón tiếp như khách quý í, đến ga đưa ra tận cửa, đéo cần soát vé he he.

  ———-

  Chuẩn đấy, dưng địt mẹ đấy là đi một mình và lên ở ga Nụi hoặc Gồng thôi, chứ ở Thanh Hoá xem, địt mẹ tụi tủi nhìn mặt là biết đéo có vé ngay, muốn bước vào ga hả, 50-100k đưa đây. Bữa rồi anh nghe trực tiếp cặp vợ chồng quê Thanh khóc lóc dư thế, tụi tủi bẩu, đồng hương mà chúng nó cũng đéo tha, hehe, xứ Thanh đúng danh bất hư truyền.

  Mà địt mẹ, có đi tàu tết mới thấy nhục nhã thế nào. Kể cả mua được vé thì địt mẹ các cô cũng điếu được ngồi một cách tử tế, vì sao, vì tí lại có bà già xin ké cái mông, chút lại có cháu bé xin dựa lưng một tí, những thành phần này đéo mua được ghế chính nên phải mua ghế phụ, gọi là phụ bởi bọn bỏn chỉ được phát 1 cái ghế nhựa bé tí và tự tìm bất cứ chỗ trống nào trên toa để ngồi, kể cả là ở cửa phòng wc.

  Đêm đến bọn bỏn trải chiếu rách, ni lông, giấy báo rồi nằm xếp lớp như cá mòi, chân tên nọ gác lên bụng tên kia… thằng nào có bệnh hay tiểu đêm thì thôi rồi, muốn ra nhà vệ sinh chỉ có cách là đu bám vào các hàng ghế như vượn để di chuyển chứ làm đéo gì có chỗ đặt chân ở trên sàn?

  Địt mẹ, dễ đến hơn 10 năm rồi mới lại đi tàu, mà sao chả thấy khác đéo?

 13. #13 by Lớp ba trường làng on 2012/02/03 - 12:38

  @ Tửng,

  Cô Tuyên Phạm sở dĩ sáng tác hay như rứa là nhờ “ơn đảng ơn chính phủ”. Số là khi vô Huế tước ấn kiếm của vua Bảo Đại, cô Trần Huy Liệu gặp tiếng sét ái tình từ vợ Phạm Giao tức chị dâu cô Tuyên, tiếng sét này Trần Chiến có kể trong sách của y. Để thuận lợi Liệu đã ra lệnh giết Phạm giao và tiện tay mượn đầu Phạm Quỳnh.

  Trong hoàn cảnh thất thế, không có sự lựa chọn nào khác, bà vợ Phạm Giao thuận tình lấy Liệu với điều kiện Liệu phải nuôi 2 đứa em của Giao được học hành nên người, một trong 2 đứa ấy là cô Tuyên. Cũng như những hột giống đỏ khác, cô Tuyên được đưa sang Nước Mẹ Tàu để học Nhạc cùng với Đỗ Nhuận.

 14. #14 by Old Sung on 2012/02/03 - 13:20

  @Lop ba truong lang

  Cô cũng thâm cung bí sử phết nhẩy. Đèo mẹ.

  Mờ cô thấy không cái điếu gì cũng có lý do (aka nguyên nhưn) cả.

  Điếu biết thì cứ nghĩ hoành. No Free Lunch. Nghe bẩu của bọn Jews nhẽ đúng.

  @Trùng dương,

  Thuyết phục bọn ăn cơm chúa để cãi và tung hỏa mù định hướng dư luận thì hơi bị…..rỗi việc. Hehe

  Tranh luận vỗn để đến gần sự thuật. Còn ở Lừa, tranh luận để định hướng  củ sọ, để kiếm….vưn vưn. ĐCM Lừa nó khác!

  Các cụ Lừa có câu nầy:

  Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo

  ()/ không xương lắm kẻ đút vừa.

  Chân lý đới. Cãi làm điếu …

 15. #15 by budifa on 2012/02/03 - 14:11

 16. #16 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 14:21

  @Pin: Đợi đấy Cam giảng bài lại. Giờ đi ngáo đã
  @ con Cam, anh quai lại rồi đơi !!!
   Cồng anh có trước, mà cô cứ sang Mỹ đôi co với anh Trùng dương làm gì ?  cô tập trung vầu bổ anh trước đi tiên nhân cô, cô đéo bật đc cứ cò cưa vớ vẩn, gúc đi khà khà.
   1 ngài lạ thói sai nha. 
  Làm cho vãi cứt chẳng qua vì i ỉ ì tiền khà khà  
 17. #17 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 14:25

  Ah, chào anh Pín. Anh ngủ dại rùi à? Oánh dăng chưa?

 18. #18 by Black Sheep on 2012/02/03 - 14:26

  @Cô Đều: Trên tuyến Tn có 2 ga cụt: Đà Nẵng và Nha Trang. Dưng ga Đà Nẵng là cái nút quan trọng, có trạm đầu mái, các tào phải vào để thay đầu mái, hehe. Đù má cái nút thắt nài cũng ngốn mẹ 30p rồi. 

  Trước đây có tào nhanh nhất là 28h hành trình Nụi-Gồng. Dưng các cô nên nhớ đéo phải do tào tảo chại nhanh hai không, mà là nó được dành quyền ưu tiên, chỉ dừng lại ở các ga chính, và không phải dừng tránh các tào khác. Điều đó có nghĩa là tào tảo mà chại nhanh thì hehe các tào khác sẽ chậm, vì có một một đường ray thôi mà. Hehe sau vụ Lăng Cô thì tào nhanh nhất là 32h.
 19. #19 by Black Sheep on 2012/02/03 - 14:31

  @Cô Đều: Trước đã có các đoàn tàu hàng tư nhân rồi đó, giờ đéo biết số phận thế nào.

 20. #20 by hùng hục on 2012/02/03 - 14:39

  A chào anh Lói chào anh Bín địt cụ các anh có uống diệu chiều với tôi không?

 21. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 14:47

  @anh Hục:


  Tôi không baogiờ uống alcohol vào buổi sáng (aka before 7:00 P.M). Tôi chỉ có nước cam & Lavie. Anh thích thì cụng ly?


 22. #22 by hùng hục on 2012/02/03 - 14:49

  @anh Lói

  Vâng, thế là lành mạnh rất, tôi thích! Tôi chỉ hỏi các anh có uống dượu không thôi, chứ tôi thì đang chơi nước cam. Nào, cụng ly!
 23. #23 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 14:52

  @ Con Sịp Đen:

   

  SE3/4 giờ chạy cũng thuộc ưu tiên mà, chỉ đỗ ga lớn, khác gì tàu S1/2 28h xưa đâu, tại tụi tủi đéo dám chạy nhanh nữa, thậm chí hành trình giờ còn hơn 34h, luôn chậm hơn. Ga Nha Trang liền mạch mà, có cụt đâu nhờ?!

   

  Chiện tránh tàu trên 1 đường ray nếu có hệ thống điều hành hiện đại, chính xác, đéo thủ công nửa, như hiện giờ thì chính những ga nhỏ ở tỉnh lẽ cho mở rộng thêm đường tránh sẽ làm tốt việc dừng tránh tàu mà không mất quá lâu. Khai thác tối đa các ga nhỏ không cần đón khách lên thành “điểm tránh hiệu quả, hết công xuất” sẽ tăng tốc độ lưu thông nhiều chuyến tàu trên 1 ray chả sao cả.

   

  Đường sắt Lừa giờ phải làm hàng rào chắn, tuyệt đối thành đường ưu tiên số 1, dẹp hết đường ngang dân sinh, bỏ hết tụi canh giữ barie đóng tàu, cho về hưu hết mẹ đi he he, lấy chi phí nuôi cái đội chắn barie này kết hợp từng địa phương tàu đi qua bỏ ngân sách, thậm chí kêu gọi nhà nước và nhân dân cùng làm, mần cầu vượt kiểu thép tiền chế lắp ghép cho nhanh và rẻ.

   

  Tàu chạy một mạch đéo phải lo đường ngang dân sinh hay giao cắt mẹ gì, chỉ dừng vào ga nhỏ bỏ không làm điểm tránh hiệu quả thì ngon hẳn thôi. Dịch vụ trên tàu và nhà ga chả có gì khó thay đổi, đưa tụi tư nhân nó làm, giá cạnh tranh, dịch vụ tốt hơn. Dù gì thì với dân Lừa, đi tàu vẫn nghĩ là an toàn nhất, kệ mẹ chậm tí mà còn người hu hu, nên khách đi tàu rất tiềm năng.

   

  Tàu hàng giờ toàn…vợ mấy quan “thầu” cả he he, lơ mơ đéo đụng được đâu.

 24. #24 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 14:53

  Anh Pín đâu rùi ta? Tôi thích mái tép tỏi + bát ớt tươi chén cùng gà quai của ảnh rất, dư thế sẽ khử hết mùi tanh của gà, dưng lại thối mồm rất do tỏi. Khà khà?

 25. #25 by hùng hục on 2012/02/03 - 15:03

  Ăn tỏi xong đánh răng cho kỹ là xong mà anh Lói. Địt mẹ ở Lừa là cứ phải tỏi mà giã thật lực, đặng có miễn dịch tốt mà chống lại bụi đường khói xăng cúm gà cúm lợn thực phẩm bẩn …

  Ầy địt mẹ dưng anh Bín ở tây thì cần đéo gì.
  À mà này anh Lói có thích món tỏi ngâm dấm chua chua cay cay không? Ăn với các món thịt mặn thì ngon phải biết.
 26. #26 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 15:05

  Tôi đơi, làm li cà phê nóng cụng với các anh vậy, địt mẹ hôm nay sinh nhật Đảng mà con Dì mồm lồn đéo có quà gì thật chán quá đi  khà khà .

   
 27. #27 by tung tung on 2012/02/03 - 15:05

  @Cô Ba làng

  Thế thì sâu? Vợ cô Phạm Gioa chắc cũng ưa Liệu nên mới đồng ý lấy liệu, chứ làm gì co chuyện phải chăm sóc cho em chồng tao thì tao mới cho mầy địt.

  Còn cô Tuyên, cổ có biết Quỳnh Phạm chết như thế nào kg mà cố cứ hát “Dư có chú Ho trong ngày dzui đại thắng” gồi “Đảng đã cho ta 1 mùa xưn …”. Anh muốn hỏi cái này.

  Cô có biết Cô Tuyên Phạm viết thế là thực lòng hay viết để đổi mạng sống, dù là ca ngợi những kẻ đã xử tử cha và anh mình?.

 28. #28 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 15:07

  Đánh cái buồi, địt mẹ mùi tỏi nó bốc từ bao tử bốc lên, thối mõm đến tận hôm sao khà khà. Dưng công nhận đéo gì phê bằng nhai tỏi khà khà. 


  Tôi có một lọ tỏi ngâm dấm + ớt khà khà. 
 29. #29 by hùng hục on 2012/02/03 - 15:14

  Tôi cũng chơi tỏi ngâm dấm ớt anh Lói ạ. Tôi ở Nụi, Bắc Kỳ thối. Mùa này lạnh rất. Địt mẹ hôm nào cũng phải chơi tỏi cho đỡ cảm lạnh sổ mũi đau họng.

 30. #30 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 15:20

  Cô Tửng hỏi thế tôi đéo ưng tý nào, nó đã thịt bố cô, thịt anh cô, thì địt mẹ tôi đố cô dám không tung hô nó đới ? không thức trắng đêm mà viết cho nhoanh dcm, sáng tác nhanh thì mạng cô mới giữ đc khà khà !!! Tuyên Phạm có cải buồi cửa nào mà chọn !!!

 31. #31 by Lớp ba trường làng on 2012/02/03 - 15:22

  Ô hay, cô Tửng này

  Cô chỉ hỏi về cô Tuyên chứ có hỏi về chị dâu cô cổ đâu chứ hả?
  Chỉ biết rằng sau khi lấy Liệu, dâu họ Phạm nuôi 2 đứa con của Giao và 2 đứa em của Giao và chúng được ăn học đàng hoàng như cô đã thấy. Những con Lừa đực phải sợ vợ thế nầu mới chịu bảo kê cho 4 đứa trẻ chứ.

  Những thông tin này do bô lão kể lại và có nhiều bằng chứng để chứng minh.

  Còn những suy nghĩ của cô Tuyên thì đi mà hỏi cô cổ chứ. Trước đây nhà cổ ở tập thể Kim Liên, gần nhà cụ Hoàng Thị Thế con gái Đề Thám từ Pháp hồi hương.

 32. #32 by hùng hục on 2012/02/03 - 15:26

  À anh Bín đấy phọng ạ địt cụ anh! Anh uống cà phê, tôi và anh Lói uống nước cam và lavie mừng đảng nào!

  À nhân dịp bác Đảng tròn 82 tuổi (hay 81 nhở đéo nhớ), nhà cháu xin kính chúc bác trường thọ, mạnh khỏe, minh mẫn và sáng suốt (như vẫn), dìu dắt nhà cháu và các nhà khác trên khắp xứ Lừa ta tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc leo lên chủ nghĩa xã hội, đạt được dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh như bác ông Cụ đã từng mong ước. Nhà cháu (và toàn thể các nhà khác ở xứ Lừa) nguyện đời đời ơn bác, ơn ông Cụ, tình nguyện theo bác và ông Cụ đến bất kứ nơi nào bác và ông Cụ muốn nhà cháu đi!
  ĐCSVN quang vinh muôn lăm! Muôn lăm muôn lăm muôn lăm!
  CTHCM sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Sống mái sống mái sống mái! (Địt mẹ bác, nhà cháu xin có ý kiến là cái khẩu hiệu này hơi bị ngu, “sống trong sự nghiệp” là sống kiểu đéo gì nhà cháu đéo hiểu!).
 33. #33 by DG on 2012/02/03 - 15:26

  Hehe con DoG mà thả được một câu tử tế thì tôi nguyện ăn cứt thay cơm. Con nài chỉ có thể chửi đổng được đến thế thôi. Anh thương mài lắm…@ Cháo Sịp.

   

  Cậu lại chồi lên gùi đơi, khà khà.

   

  Con Sịp.

   

  Cậu hạ cố lần cuối, chưởi cặc lồn buồi dái cậu hông chấp, cậu tha thứ cho cháo.

   

  Cụ cháo chớ cái đống cồng của cháo ở dưới, gì mà an ninh mới cả cảnh sát nhể, cậu vứt vào gúc kiểu “cảnh sát là gì?” hoặc “phân biệt cảnh sát mới cả an ninh”, … chưa đầy 3 giây sau có kết quả, cậu coi đó là rác rưởi, cứt đái hông thèm chấp. Kiến thức đó, thằng cu của cậu khéo còn làm tốt hơn cháo.

   

  Cháo ông ổng ở Mẽo (hay Tây), thì An ninh ra An ninh, Cảnh sát ra Cảnh sát có phải hông nhể? Cậu lướt qua hông chắc chắn nên hỏi thế.

   

  Bà nội nhà cháo chớ cháo đã biết cái ý tưởng tách đôi Bộ Công an thành Bộ an ninh và Bộ cảnh sát của Lừa tầm cách đây 3 năm chưa?

   

  Cháo có biết đụng độ giữa cô Lê Minh Hương và cô Khải Nguyễn Văn thời thởi cỏn Trưởng Cam mới cả Tướng thủ không?

   

  Nít ranh – mạng ảo thì cậu đéo ke tuổi tác, và cậu xem sự tục tĩu hỗn láo của lớp trẻ dư là trò vui thôi, dưng trong cái tục tĩu và hỗn láo đó mà hiện hữu cái nông cạn mê muội thì cậu khuyên chân thành là nên sửa chữa.

 34. #34 by DG on 2012/02/03 - 15:27

  Cồng đến đây, cậu nhớ ra cháo có phải là đứa mà cứ nhải xồn xồn lên mới cậu rầng “giỏi thì ọp lai khắc biết” phải hông? Cụ nội nhà cháo sống lại cũng chưa đủ diễm phúc ọp lai mới cậu, cháo ạ.

   

  Cháo có phải là đứa chửi um bọn ngoại cảm lúc thuê bỏn đi tiềm mộ chú bác gì nhà cháo là liệt sĩ dưng hông được phải hông nhể?

   

  “Thả được một câu tử tế” hay hông là nó nằm ở cái nhận thức của củ sọ aka gáo phân nhà chào í, cháo yêu ạ.

   

  Sao cồng nài, theo nguyên tắc sòng phẳng, cậu cho cháo chưởi lại đúng 1 cồng, thế đéo nào cũng được, sau rốt, cậu chân thành sin cháo, cháo thanh niên lẹp giai ngời ngời tha cho cậu, được hông?

 35. #35 by DG on 2012/02/03 - 15:30

  Địt mẹ cái quán này từ xửa xưa thần gúc có thiếu gì đâu mà giờ lắm đứa mới toe cứ ti toe thế nhỉ? Dù trình phải gọi bọn gúc cũ bằng cụ, lạ thật!

  Suy cho cùng, báo chí Lừa nó Lá cải cũng đúng chớ oan mẹ gì, tinh hoa còn dư lày khà khà.

 36. #36 by otocu on 2012/02/03 - 15:33

  Trước xem kí sự hỏa xa của HTV, bên Tây Ban Nha có cả 2 loại đường sắt 1m và 1m4. Chạy đến chỗ giao nhau, tầu giảm tốc độ rất chậm, bánh điều chỉnh cho phù hợp ray, rồi lại quất tiếp. Ở đây có con nào chứng kiến chưa? Tả cho chi bộ nghe.

 37. #37 by DG on 2012/02/03 - 15:41

  Các anh, cậu vửa đi bú diệu mừng sanh nhật Đảng thân yêu của cậu về.

   

  Ra ngõ gặp đồng bào aka “dân oan”, vầu quán gặp các anh – dững đoàn viên, dững quần chúng tiêu biểu chuẩn bị bước vầu hàng ngũ của Đảng, cậu thầm cảm ơn Đảng, thật lòng.

   

  Đảng Cộng Sản – đối mới các anh nhẽ còn quá bao dung, chứ vầu tay cậu thì khà khà, chỉ dững đứa nầu giỏi biên lồn dư con Bín – mai ra mới hòng mong tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên một cuộc sống no đủ đời đời, ấm êm kiếp kiếp. Còn lại, đi bằng bưỡi bằng bưỡi hết đù mẹ!

   

  Thôi cậu đi đơi!

 38. #38 by otocu on 2012/02/03 - 15:42

  Chi bộ cãi nhau vụ con Vươn thật hay. Dù sao thì con này tội rất nặng, rất nặng: Chống người thi hành công vụ, giết người, tàng trữ vũ khí trái phép, gây mất trật tự xã hội, vài cái nữa anh không biết.  Vậy mà không thấy lá cải hay ai nhắc. Nhẽ án 20 năm rồi. Cũng phải thế thôi.

  Còn chuyện đất cát anh biết đâu.
 39. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/03 - 15:56

  Đố chibộ đây là óc của ai trong Quán khà khà?

 40. #40 by Black Sheep on 2012/02/03 - 16:01

  @Con DoG: Địt mẹ con nài vẫn giở cái giọng chó. Anh đéo cần Gúc ở đâu nghe con. Còn tại sao anh biết thì sin phép anh đéo nói. 

  Thế theo mài an ninh với cảnh sát khác nhau thế nào? Mài biết thì mài nên sủa, đừng nên kiểu rên ư ử như thế.

  Ý tưởng tách đôi là từ Đại hội 10 nghe con củ lồn, Đại hội 10 từ lúc nào thì mời mài Gúc. 3 niên cái con củ cặc. Sau không tách được nên mới phải tách các Tổng Cục: An ninh thành 2, Cảnh sát  + V26 thành 3. Địt mẹ ví con nài với chó chó nó phải xấu hổ.
  Mài hóng hớt được cái gì thì anh đéo biết. Anh cũng đéo cần nói với mài anh hóng được những gì, hiểu không con.
 41. #41 by hùng hục on 2012/02/03 - 16:03

  À nhân ngày sinh nhật bác đảng cho nhà cháu hỏi các bác trong quán tư vấn xem nhà cháu có nên vào đảng không ạ. Nhà cháu làm ở 1 công ty nhà nước phò phạch ạ.

 42. #42 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 16:05

  Đoạn đường ray 1.4m duy nhất ở Lừa là từ Nụi lên Lạng Sơn qua Bằng Tường. Nó như đường sắt cổ điển Lừa nhưng được làm thêm 1 ray nới thêm 4 tất nữa, để nối tuyến với Tầu Liên Vận Quốc Tế đi Khựa.

   

  Đéo mẹ, có phải do khổ 1m ít khách hay 1m4 nhiều khách đâu, bằng chứng là cái đoàn tàu liên vận rất chi ngon lành, xuất phát ga Gia Lâm, đến ga Nam Ninh có khách đéo đâu, nhiều hôm tàu phải chạy chỉ lèo tèo mạng làm khách hoặc thậm chí tàu không khách, toàn nhân viên, tất cả chỉn chu đâu ra đó đèo mẹ phí không thể tả. Vì ngoại giao, vẫn cứ duy trì hu hu. Trong khi đó, đến Nam Ninh, thì dường như muốn đi đến đâu của China bằng đường sắt cũng ok ổn hết cả.

   

  Dĩ nhiên có nhiều nguyên do, một trong số đó là khâu “kiểm soát xuất nhập cảnh” he he như rùa và lằn nhằn. Ngoài ra giá vé đéo cạnh tranh với xe được, trong khi đi đường bộ qua bển thì đi cao tốc Tầu nguôn thôi rồi, cao tốc bển trung bình 100km đến 120km/h, thằng nào chạy 80km ( tối đa Lừa) coi như chặn đít thằng sau.

 43. #43 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 16:05

                            

  Đội cực nhoanh đang áp sát mục tiêu, vãi cứt chửa địt mẹ chúng mài lũ phản động !!!
 44. #44 by Black Sheep on 2012/02/03 - 16:10

  @Cô Đều: Ga Nha Trang nó có đường vòng chại ra, chứ không phải quai đầu mái. Nhưng đường ra vẫn trùng đường vào. Cô thử Gúc xem, hehe.

  Thực ra nếu các mái của ĐSVN có thể kéo tối đa 90-100km/h, nhưng đéo con nầu dám, hehe. Có một đoạn đi qua Triệu Sơn Thanh Hóa (thì phải), được hàn liền ray, tốc độ max cho phép 100km/h nhưng quá ngắn nên cũng đéo con xế nào chại được.
  Ây, Lừa có mấy đoạn 1435: Nụi-Lạng (Dual), Nụi-Thái(Dual) và đặc biệt Lưu Xá-Kép-Ninh là single 1435 nha cô, hehe. Dưng mà địt mẹ tào Nụi-Ninh chại mẹ mất nửa ngày mới đến nơi, hahaha. 1435 cái buồi.
 45. #45 by Black Sheep on 2012/02/03 - 16:19

  @Con DoG: Nếu mài biết gì chuẩn hơn thì sin mời nổ, đừng rên ư ử rồi vuốt đuôi nghe con. Về chuyện CAM thì tao nói thẳng ở đây chỉ con Zì mới biết nhiều hơn tao.

  VD: Con Thoòng sếp sòng Phồng của con Zì học D1 Suối Hai nhé, mài Gúc được cái buồi ấy, hehe. 
  Mài có già hói chắc biết con Đawn, sếp một bệnh viện lớn của CAM, với baba cỏn, đồng hương K4 với mài đấy con ạ. 
  Bố con chó đã ngu còn thối mồm còn dở hơi hãm lìn.
 46. #46 by Dragonfly on 2012/02/03 - 16:23

  Em Thi dáng vẫn nguôn zất nhưng có vẻ thích ăn măc Tomboy nhể. 
  Cho anh chiêm ngưỡng quả bikini như hồi hổi xem còn phải hóp bụng không nầu.
  U60 như này là quá ngon cho chú nào làm đại lý Castrol roài, đùa tí đừng giận anh tội nghiệp. Hệ Hệ
 47. #47 by bĩnh bầu on 2012/02/03 - 16:27

  À nhân ngày sinh nhật bác đảng cho nhà cháu hỏi các bác trong quán tư vấn xem nhà cháu có nên vào đảng không ạ. Nhà cháu làm ở 1 công ty nhà nước phò phạch ạ.@ Hục

  Vào ngay và luôn, để chóng trở thành Thoại, Ca, Hiền, Liêm,… Càng công ty NN phọt phẹt càng cần vào. Không vào để tiến thân thì ở ctnn phọt phẹt làm đéo, Bĩnh tôi thật.

  Nhưng có chí làm quan, có gan làm giàu, muốn vậy da mặt phảy dày, da mặt mỏng thì tránh đi cho nó lành.

 48. #48 by Lucky on 2012/02/03 - 16:28

  Nhiền hình cuả Pín , dit mie đội SWAT ở nhà miền , hài hước đéo tả nỗi ! Bảo sao cô Vươn ko trốn thoát !

   

  Chết mie nó cười !

   

  @ Tửng : Thơ Ky với máy khác gì nhau đâu , cứ ghép từ ngữ lại với nhau, xuống dòng => THƠ ,há há…Cảm ơn khen” thơ” Ky hay nha !

   

  Tửng tò mò về nhạc cô Tuyên Phạm, vì sao cô có thể viết ” nuột” như thế…? Tửng tìm trang cô Tô Hải đọc để hiểu thêm . Cô ý còn sống á , cô ý viết rất thật ( Ky cảm nhận vậy )  ” giải nghiệm” tao nhã một thời cô ý đã trãi qua !

 49. #49 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 16:36

  @ Con Sịp Đen:

   

  Mới Gúc thêm cái hình đường sắt 2-1 liên vận Lào Cai – China nè, giáp giới luôn đó, chắc để chuyển hàng nóng mua của Khựa cho tiện thôi chứ khách khứa đéo mấy ai đi nhờ?

   

  Tuyến Dual Hà Nụi – Thái Nguyên có ah, giờ có Tầu chạy không ta, hay hùi xửa dùng vận chuyển gang thép đéo gì he he đoán thế chứ đoạn này Anh kg biết, thành Cô!

 50. #50 by Black Sheep on 2012/02/03 - 16:47

  @Cô Đều: Tuyến Nụi – Kay đường 1m nha cô. Đấy là qua cầu nên nó phải gắn thêm 2 thanh ray trong cho chắc đó. Tuyến Nụi-Kay dài tầm 250km chại mất 8h, vãi cả đái đường sắt Lừa. Tuyến nài vẫn còn đông khách, giá vé thì đắt vãi cứt, cho tới khi đường bộ làm xong.

  Tuyến Nụi-Thái đéo có tào 1435 chại. Giờ chỉ có 2 tuyến: Nụi-Lạng và Nụi-Ninh (2 đôi tào, chạy từ 4h chiều đến 12h đêm mới đến nơi, hahaha)

  Nhớ ngày ngảy, cấp 3 thì phải, được học bài Tiếng hát con Tào của con đéo gì bạn con DoG, câu đầu tiên là:”Con tào nài lên Tây Bắc anh đi chăng”. Bên dưới bọn già hói lỗ đít chú giải: “Đây là con thợ thơ tưởng tượng ra, chứ lúc đó làm đéo gì có tào lên Tây Bắc”. Đù má bỏn tôi hỏi thế Lào Kay thuộc Tây Bắc hay Đông Bắc. Tuyến này được xây từ đầu 19xx, chỉ sau tuyến TN. Hồi hổi tôi cãi lấy cãi để thế là bỏn giáo củ lồn trù úm tôi cả năm, địt mẹ.