The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 01:42

  Nào cô Cam béo ị:
   Cái nài kí 4/97  nhưng tại sao ghi tháng 10/93 ? thế chả phải là  chưởi nhao đó sao khà khà ?  
 2. #2 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 01:58

  Điều 88 Luật đất đai 93  nhà mài phán “ Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ”

   Như vạy khi Đất đai 1993 có hiệu lực,  thời hạn giao đất là 20 năm tính từ 15/10/1993 ,  luật củ (!) nào cho nhà mài  thời hạn giao đất 14 năm tính từ 04/10/1993, vạy cô Cam nói sao về cái nài ? nhiền thấy tháng 4/97  chửa? 
   Tôi bần nông cứ loanh quanh cái anh nài tôi sút thôi, đi xa hơn ong sọ lắm cô Cam béo ị ạ  khà khà ? 
 3. #3 by trungduong on 2012/02/03 - 04:08

  Vụ chống người thi hành công vụ bằng hàng nóng, phải tay cảnh sát Mỹ, họ bắn gục ngay từ phát đầu tiên, không có chuyện “làm công tác tư tưởng” gì ráo. @ Cô CAM

  Cô cứ nói như đã từng ở Mỹ hoặc một nước tự do. Vẫn có việc thu mua lại đất để làm việc công đất thôi nhưng chẳng phải cứ thích thì làm “ẩu”. Đây này, đất nông nghiệp làm phi trường Quốc Tế mua lại của người dân từ năm 60, họ chống đối lên đến Supreme Court. Phần làm rồi thì không thể gỡ ra. Phần còn lại đình chỉ và phải trả lại cho họ nếu họ vẫn có nhu cầu.

  Bắn người chống đối thi hành nhiệm vụ không dễ như vậy. Muốn vào đất của ai phải có trát tòa với đầy đủ lý do chứ không phải cứ thích là có ngay. Lạng quạng nó đòm lại thì có mà kêu. Gì chứ cứ ra tòa kiện Cảnh Sát được đấy vì…không có lý do nào cho phép ngược lại Luật và Hiến Pháp.

  Đấy là cái điểm khác giữa Tự Do và Gông Cùm. Cùng là Luật nhưng được nâng cao và giải thích chứ không tùy tiện vặn vẹo.

  Đừng xem phim mà nói nhăng. Một lý do có Tu Chính Án II là cho phép tổ chức vũ trang để chống lại thứ CP bạo quyền. Về Dakota, Kentucky và các vùng rừng núi xem đã.

  Tay Vươn ấy không sống ở America nên đành vậy thôi. Chết mẹ đến nơi với món nợ sinh nhai mà CP tính dựt, thì không đòm đòm cho người khác thấy thì làm gì.

  Và nhất định không có việc tên nào trốn ở đâu thì ủi nhà chỗ ấy. Không phải kiểu Quít làm CAM chịu chứ phỏng ạ !

 4. #4 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 04:11

  @ Cam béo ị:

    Tôi chờ mà đéo sáng mai

  Thấy cô Giờ tớ dù ai còn cầy
  Tôi đi ngủ chớ bầy nhầy
  Khuyên cô đầy cứt gió mây tôi cầm

   khà khà 
 5. #5 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 04:14

  Ấy anh Trùng dương chớ để Cam béo lôi sang Mỹ, rồi sang cả úc lẫn canada lẫn Ấn độ thì đéo ai zò ra đầumối nữa, kệ con Cam tôi sửný  khà khà địt mẹ ngủ đã 

 6. #6 by toi_vua on 2012/02/03 - 04:16

  Công nhận cô CAM trầy cối thật. Bây giờ mới hiểu tại sao Bạo chúa đanh đá vô đối kèn đã từng khủng bất hủ Zì phải nổi điên vì cô. Cô CAM hình như chưa bao giờ tự bằng bàn tay của mình đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm miếng ăn.
  Cô Vươn đổ mồ hôi sôi nước mắt mần ăn chân chính. Mọi luật lệ thủ tục hành chính bày ra để quản lý phải trên tinh thần phục vụ hoạt động của cô Vươn. Thói đố kỵ, phục vụ KHÔNG AI CẢ mà cô CAM là đại diện thực tế là phục vụ một nhóm ăn trên ngồi chốc..

 7. #7 by Sành on 2012/02/03 - 04:32

  Anh Pín uống hết bia này luật pháp
  Vại rồi đi ngủ đéo thích cãi nhau
  Về đất lạc gió câm quên rậm rạp
  Đai vùng trời nào cỏ héo mà đau.


 8. #8 by toi_vua on 2012/02/03 - 04:45

  Mịa cô CAM! cô làm ta bức xúc điếu đi tọa nổi.
  Bên Nga Ngố không lâu trước đây quyết định đổi tên Công an (Милиция) sang thành Cảnh sát (Полиция). Ta hỏi Lừa gộc Zì hai cái này có gì khác nhau không? Zì bẩu điếu có gì khác cả. Bên Nga họ giải thích trên phương tiện thông tin đại chúng cho toàn dân hiểu rằng: từ nay trở đi Bạn là chủ còn Cảnh sát là tớ. Trước đây Công an tôn chỉ là bảo vệ trật tự công, nếu cần xơi tái bạn luôn. Bây giờ Cảnh sát mà đến gặp bạn thì phải tự nói rõ lý do muốn nói chuyện với bạn, chẳng hạn: thưa Ông, tôi trung sỹ CAM, đang truy lùng cô Vươn trong vụ hoa cải, có thể cho phép kiểm tra giấy tờ của Ông?
  Ngược lại, Bạn có thể gọi Cảnh sát trong bất cứ hoàn cảnh nào muốn được giúp đỡ, tỷ như sắp xỉu, bị chấn thương, hoảng loạn.. Cảnh sát có trách nhiệm giúp bạn như gọi bác sỹ, cứu hỏa, sơ cứu..
  Thực tế ngoài cuộc sống chưa được như vậy, nhưng thay đổi trong nhận thức đã là tiến bộ rùi.

 9. #9 by Te2o on 2012/02/03 - 05:40

  @Trung Tướng:

  Càng ngày thấy ông càng nhạt ! Có chuyện cỏn con là ăn vịt quay BK mà ông cũng tỏ ra sành điệu, soi mói. Chán !

  Dạo này vào đây đọc các comment hấp dẫn hơn.

  TB. Tôi nói vậy chắc một số đệ tử trung thành (ví dụ: Lói aka An Hoang Thieu Tuong) chắc nhào vào bênh đây !

 10. #10 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/03 - 07:23

  Thôi, anh nán thêm tý nói cho Zì Mọi hóng hớt nài. Lúc đầu tiên nó đẩy cái xe nhỏ ra bên cạnh để biểu diễ chế biến luôn trước mặt khách , lóc da vịt đã chiên, đéo vàng mà màu đen đen rồi quấn cho mình vào mấy cái bánh tráng nhỏ cùng với rau.

  Sau đó mới lọc thịt rồi các món khác sau.

  Tất cả các nhà hàng Tàu, RSL clubs ở đây điều có công thức gần như vại. Nhưng hơi khác là ko cuốn mới bánh tráng mà là rau xà lách. Không phải bó xà lách nào cũng được mà phải là bó có hình dáng khi lóc từng lá ra, lá lả chụm tự nhiên như cái chén con con để khách dễ cuộn, và lại đẹp mắt nữa. Hồi đầu cũng bon chen cuốn bánh tráng(loại cuốn kebab đấy), sau thực khách phàn nàn nên bỏn đéo dùng bánh tráng nữa.

  Bọn Khoai tai chỉ chén mỗi da cuốn rau rồi thôi. Bọn mà đòi chén luôn thịt, bằng cách xào mì hoặc xào cải ngồng dưa chua ăn thêm thì đích thị là Lừa hoặc Miên.

  Anh mần culi part-time nhà hàng nhưng chán ngấy món nài. Có lẽ tại bọn bếp nhà hàng chỗ anh nấu như lồn chăng? He he.

 11. #11 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/03 - 07:35

  Món vịt quai BK ở nhà hàng anh treo giá $98 AUD. Tức là mặc kệ 1 người hoặc là 10 người ăn. Bọn Khoai tai đi cặp đôi vầu chén dăm ba cuộn da bọc rau là xong. Đéo no thì gọi thêm món khác nữa.

  Á châu mình thì đi 8 người ăn, đòi thịt vịt xào mì, rồi thì xào dưa chua nữa. Tiền cũng giả $98 đương nhiên mà tốn công phục vụ, nguyên liệu và công thu dọn rửa chén đĩa cho bọn nài nữa. Tốm lại mở nhà hàng mà gặp bọn nài vầu đéo hấng mấy. Hà hà.

 12. #12 by Black Sheep on 2012/02/03 - 08:48

  Cô Cam, địt mẹ tôi cũng định hỏi cô, lúc đầu cô không chắc là con Vươn có giấy không, rồi sau đó chắc như đinh đóng cột là đất con Vươn là đất công ích, không có giấy. Sau đó cô lại trích, rồi bôi đen, rồi cỡ chữ to: đất con Vươn sau khi thu hồi. Địt mẹ cô lấp liếm vừa chứ. Bọn quan huyện còn đéo nói để làm gì (tuy ở đây ai cũng biết để làm gì rồi) mà cô chắc thế. Tôi, một lần nữa, xin cô đừng có chơi kiểu bần nông: vác tình yêu nước và chia đất cho dân ra, địt mẹ nghe thối lắm.

  Còn quả này tôi mới cười phọt dắm. Mới đầu tôi cũng tưởng cô giỏi, chỉ hơi cùn bựa, nhưng cô nói: Nhà con Vươn phải phá vì đó là nơi các hung thủ ẩn nấp. Hehe địt mẹ cô tôi phải chửi thẳng là cô ngu quá thể. Địt mẹ nếu là hiện trường gây án thì phải được bảo vệ, phải khám nghiệm và báo cáo để phục vụ quá trình tố tụng. Địt mẹ ngộ nhỡ lúc đó con Vươn nó cài vài cân TNT, các con giới nhảy vào phá thì thế nào nhỉ? 
  Này con Đắm: Cô cũng nên tranh luận sòng phẳng với con Trạn, chứ không nên xồn xồn lên thế. Địt mẹ đang tranh luận về đất cô lại lôi cả con Bín, con Lói để so với con Trạn là sâu là sâu? 
 13. #13 by DG on 2012/02/03 - 08:52

  Bắn người chống đối thi hành nhiệm vụ không dễ như vậy. Muốn vào đất của ai phải có trát tòa với đầy đủ lý do chứ không phải cứ thích là có ngay. Lạng quạng nó đòm lại thì có mà kêu. Gì chứ cứ ra tòa kiện Cảnh Sát được đấy vì…không có lý do nào cho phép ngược lại Luật và Hiến Pháp.

  Đấy là cái điểm khác giữa Tự Do và Gông Cùm. Cùng là Luật nhưng được nâng cao và giải thích chứ không tùy tiện vặn vẹo.
  ……………..
  Và nhất định không có việc tên nào trốn ở đâu thì ủi nhà chỗ ấy. Không phải kiểu Quít làm CAM chịu chứ phỏng ạ ! @ Cô Dương

   

  ……………………….

   

  Nếu cô có ý định đi xa hơn, về chế độ hay về này nọ to tát, thì cậu chiệu hehe kệ cô thích nổ dư nầu tùy, vì dững điều nài bọn lỗ đít Lừa nổ còn hoành hơn cô nhiều. Và cô iêm tâm là bỏn nhai dững món  nài miệt mài chăm chỉ bao lâu nai rùi chớ có phải đến vụ con Vươn hoa cải mới nhai đâu.

 14. #14 by DG on 2012/02/03 - 08:53

  Cô nên nhớ, để tiến hành cưỡng chế (đương nhiên là có các thành phần hỗ trợ, giám sát .. dư Cam, bộ đội bắn đòm, và hehe cả đại diện VKS, Tòa án…), thì trước đó, bỏn đã phải ngồi họp hành phân tích lý lẽ chán chê gùi mới quyết.

   

  Cô hông thấy giờ bỏn vưỡn kiên định lập trường pháp lý đó sao!

   

  Đó là cho Cam già chỉ huy, còn đám Cam trẻ, thì là mệnh lệnh! Bỏn sai chỗ nào trong việc tiếp cận cưỡng chế con Vươn? Cô Dương chỉ cậu coi!

   

  6 chú bị đòm, nhẽ là ngoài ý chí của con Vươn, chứ bom ga mà nổ thì đéo biết đường nào mà lần.

   

  Cắt còm.

 15. #15 by DG on 2012/02/03 - 08:55

  Dưng dư cậu đã nói, việc xóa bỏ nhà con Vươn trong tình huống nài là hợp lý, vì nhẽ:

   

  (1). Nếu cậu là bạn (aka đồng đội, chiến sĩ) của 6 thằng bị con Vươn gài bom, gùi bắn rụng, thì hehe mai mán là con Vươn chại thoát lúc lủng, chớ túm được tại trận thì cũng đéo dư nầu, người cỏn còn đéo có cơ sống, thì nhà cỏn là cái đầu buồi – đó là cho cá nhân nhế.

   

  (2). Ai cũng nhận thức được rằng khu vực đó sẽ là điểm nóng, đồng nghĩa với việc lượng người (đủ mọi thành phần) xuất hiện ở đấy sẽ rất đông (và hehe, đầu tiên là đám phóng viên lá cải đã đưa tin cho các cô theo lối ất ơ vầu chụp hình đại khái tí, rùi ý chính thì đéo đưa vì biết cái đéo gì đâu, cứ nhè chiện “bị ngăn cản” mà kêu cho sướng mõm và đủ chỉ tiêu), lấy cái đéo gì đảm bảo rầng chiến hữu của Vươn (vợ con, họ hàng) hông bức xúc, sử dụng căn nhà dư những lô cốt để làm bậy?

 16. #16 by DG on 2012/02/03 - 08:56

  Nếu là cậu, sự việc đã đến nước nài, cậu sẽ chỉ đạo:

   

  – Tập trung khoắng sạch mẹ đầm con Vươn, tôm tép gì cũng thịt tất.

   

  – Phá sạch dững chỗ nào có thể núp kiên kiến được trên trển, hông những là nhà, mà còn cả cây cối chuồng gà chuồng lợn dư nài dư nọ.

   

  – Cho mái ủi mái xúc phá tan tành, cày nát hiện trạng, làm sao để cho chính con Vươn có về cũng đéo nhận ra “lãnh thổ” của mình, đéo biết được đâu là ranh giới, lãnh thổ nài nọ…

   

  Cắt còm.

 17. #17 by DG on 2012/02/03 - 08:57

  Tại sao cậu làm dư thế?

   

  – Cậu thừa biết, trước khi chuẩn bị Hoa cải, thì con Vươn cỏn cũng đã kiệp tẩu tán tài sản mẹ gùi, cỏn có ngu đâu, đúng hông?

   

  – Đề phòng tình huống của đau con xót, còn nhà, còn cây cối rậm rạp, ai dám khẳng định cái lũ côn đồ đó hông lấy làm căn cứ để điên cuồng trả hận vô tội vạ?

   

  – Cho sạch mẹ hiện trạng, mất mẹ lãnh thổ, để con Vươn & bro nên chấp nhận một sự thật rầng, đéo còn nữa, đéo tranh được nữa, triệt tiêu mẹ ý chí phản kháng của cỏn, một kiểu phản kháng côn đồ, vô học!

   

  Cậu đy đơi cô Dương nhế, chước khi đi chưởi bọn bựa còn lại phát cho thơm loa nầu!

   

  Chúng mài – vửa chưa đủ trình, vửa chưa đủ tầm để hất được vái em Cam nhà cậu đâu, cậu thật, chúng mài có thể thần gúc, có thể là một đám kính cận mắt lòi đầy học thuật, dưng cái cần nhất trong dững tình huống nài là giải nghiệm, sự lõi đời và thông tin, thì hehe…

 18. #18 by DG on 2012/02/03 - 09:24

  “Nhưng mụ vui lòng gúc lại những lời phát ngông từ:

  – phó chủ tịch Phồng: Đất Bãi Bồi
  – Ca Công An: Sân Bai bai bai bai
  – Huyện: Cứ thu hồi, Giao cho ai tính sau
  – Xã: Sân bai, mở rộng nhập xã
  – Bộ TNMT: Nuôi trồng thủy sản
  – Mụ Cam: Đất Công ích fu-tu-re

  Vậy: Công Ích Fu-tu-re là căn cứ vào đâu?” @ Bia.

   

  Cậu quên mất,cồng nốt cồng nài hehe bô nớt cho con Bia phát.

   

  Cậu định để iêm con Bia vs em Cam cho hoành (dững đứa khác chưa đủ tuổi, rất tiếc hehe), dưng hôm qua cậu thấy cồng nài qua phone, hôm nai nhớ ra, chọc tí.

   

  Con Bia bình thường tỏ ra rất kinh nghiệm, lõi, dưng nếu giả nhời về “mục đích sử dụng đất?” hay “quy hoạch?” mà dư lày, thì sa lông khác đéo gì cô Tiết luật sư ở đây đâu.

   

  Để nắm được chính xác “giả dụ quy hoạch nhế” như nầu thì đám cam mới cả Mặt trận đéo gì tổ quốc mới cả Liên hiệp nghề cá hehe mới cả Xã xủng vươn vươn thì đa phần biết cái buồi cái buồi í mà cô đưa ra làm căn cứ dẫn chứng.

   

  Sao cô hông vơ luôn hội liền bà Phồng vầu nữa cho hoành?

 19. #19 by DG on 2012/02/03 - 09:25

  Ngon thì, sục vầu tận quy hoạch sử dụng đất, QH Phát triển KTXH của Phồng đã được cô 3 đệ cậu duyệt mà lùng (cái nài nhẽ có chên mạng phỏng các thần gúc?),… địt mẹ cô Bia làm như cô Trưởng Cam nầu, trưởng Xã nầu, Trưởng CLB mò cua bắt ốc nầu cũng nám được à tiên sư cô!

   

  Làm luật mà còn phát biểu kiểu dư con Tiết già trong đường linh cậu dẫn trên thì đúng là lợn gọi bằng cụ thật!

   

  Cậu cũng hông biết chính xác nó là gì hehe, dưng cậu chỉ lên án cô việc đưa lời bọn ngu đó ra làm dẫn chứng thôi, còn thì mời cô tiếp tục chiến mới em Cam đi nhế, hụt hơi sớm thé hà hà.

 20. #20 by sahadin08 on 2012/02/03 - 09:28

  Con tế ngẫn nài từ tết đến giừ là thầy thấy nhiều tiến bộ hơn tết ngoái nhiều…đã chăm chỉ mà lại bộc lộ năng khiếu thế nài thì bảo ông chủ cho mần phun-tham đi không phí cái tinh hoa..chứ zửa chén + hóng váng giống ông cụ ngày lênh đênh đi bể bỏ mẹ za..à mà đúng này nài năm xưa ổng đã mở được mẹ cái cty giựt chánh quyền của phú lang sa ròi đới….sau còn kiếm được cái sân gôn to phạng ở ngai ba đình….

  Đâu xa như thàng DoG nhà thầy đây nài…đẻ đau cả cái ./..thế giờ là chuyên gia phân ngậm-phun-bón cho cây bên ê cô bác rùi lại biên được thơ nho nhã…mấy anh mấy chị tín-sỷ văn chương có đuổi kiệp nó đâu…oánh ghi ta nhạc trịnh thi làm thàng sành nhợn bàn có năm ngón tay cũng hai ho chơi đéo bàng…

  Mà trông gương thàng Pín í…tay vặn vô-lang lơ xe xùi cả cùi tay..giừ đang đề cử chờ giựt giải chiệnthơdiênbựa năm nai đây nài…    

 21. #21 by Cathnga on 2012/02/03 - 09:58

  Mừng tuổi Zì và các cô 22. #22 by trungduong on 2012/02/03 - 10:13

  Cậu DG và cô CAM,

  Một nước muốn phát triển thì phải làm tốt việc Luật và Pháp. Pháp là thứ để trị người đã phạm Luật. Luật là cái khung chung cho Xã Hội. Không được tùy tiện dùng.

  Cô CAM không hề ở bên một ngày nhưng lại nói như thánh rằng “phải tay cảnh sát Mỹ, họ bắn gục ngay từ phát đầu tiên”.

  Cô có lẽ không biết rằng từng  thành phố hoặc county có lực lượng cảnh sát riêng, có Internal Affairs và tiểu bang thì cũng có CS. Các ban điều tra về những vụ nổ súng đấy thôi chứ không phải là xứ hoàn toàn cao bồi, lực lượng an ninh có thể bắn vô tội vạ, cho dù người kia có chống trả nhá. Reasonable Force là gì vậy CAM và DG ? Kẻ chống đối bỏ súng xuống bước ra là không bắn nữa và không được đánh dù một tí.

  Các vụ chống đối như việc Rodney King ở LA cho thấy những ung nhọt tại lực lượng an ninh và được cải thiện.

  America hoặc các nước Tự Do và Phát Triển khác với nơi Cộng Sản toàn trị và nước bất tuân luật là Luật được cải tiến để phục vụ nhân dân. Không thể có việc “nhân dân bức xúc” làm, thích thì đốt phá, thích thì đánh nhá. Ngay cả Nga mà bây giờ Cảnh Sát cũng đã được cải tổ bớt hung hăng lắm rồi.

  America ấy luật về tử hình cũng phải mất 20 năm trước khi người có án bị xử tử để không còn việc vô tội bị giết cho dù một chút nghi ngờ. Không dễ dúi án cho đâu. Nhưng vẫn có khi oan đấy mà không gỡ được huống chi là…

 23. #23 by Dê Sài gòn on 2012/02/03 - 10:16

  ơ dù má con Dái ghẻ bỏ bom quán bữa ghê quá, mà thật anh cũng đéo đọc còm của con hãm lồn này.

 24. #24 by tieuthithi on 2012/02/03 - 10:18

  @ Thi : chị đi Campot có ăn mấy món “ngon” bên đó hông? Hay chị như lời bà Zì- tinh hoa mẹ hông ăn mấy món ý? @LắcKy

   Lúc đầu cũng định bụng khi đến đó cũng ăn thử vài con để “lấy trải nghiệm”, kệ mẹ  Zì Móm tinhhoa bẩu ăn tranh của ông gà ông vịt hehhe… dưng lúc lủng nhiền thấy ghê quá , một chậu nâu nâu đen đen nhầy nhụa mỡ đéo biết chiên từ hôm trước hai tuần trước hai tháng trước ,  nằm fơi nắng và tẩm thêm bụi bốc lên từ những bàn chưn đi qua đi lại … nhiền mà Ky vưỡn còn muốn ăn thì chị gọi Ky bằng cụ hehe…

  A mà lúc lên xe rùi , chị còn nhiền thâí một bà lén lấy một cái ống bơ đựng mỡ để ở dưới gầm dùng thìa múc tưới lên chậu chẩu đựng dế, chắc fơi nắng nhiều bị khô.

  Mà chị để ý cũng chả có ai mua mấy đâu, toàn người xem như mình không à 

  Lúc sống nhiền nó dư lày hehe.. bố thắng nào dám xơi :

 25. #25 by budifa on 2012/02/03 - 10:25

  Jời Nụi mưa rét, lại mời cả-lò bựa nghe nhạc sến rùi đi mờ chưởi nhao tiếp

   

  Tiện-thể chúc-mầng các đoảng-viên Cậu Vàng, Cam (mào-mè nhể, hehe). Còn bựa nầu hông ta?

   

  Đoảng ì dờ lái fợp mai, fó-ré-vớ fo-lâu dù

  (Doang is the life of mine, forever follow you, há há)

   

  Doang gave us whole spring, but only one, hehe

   

 26. #26 by trungduong on 2012/02/03 - 10:25

  Cô CAM, tôi thấy cuộc đời trăm năm ấy cũng dài và cũng ngắn. Nên làm những việc để đẩy xã hội nơi mình sống đi lên. Không cần phải thắng cuộc cãi vì hoàn toàn làm theo Luật. Thấy bất công nếu không giúp được cải tổ thì cũng không cần phải cho thấy mình biết tỏ tường.

  Luật làm phải được cải tổ để hoàn thiện và lợi ích cho xã hội thăng tiến theo thời gian. Cái gì đã làm cho tinh thần người Việt phải đến nỗi ? Chỉ vì là bất công mà thôi. Mấy trăm năm rồi từ đời Hậu Lê, Luật chỉ để bảo vệ kẻ có quyền và gây rất nhiều việc can qua vì loạn khi người dân vào đường cùng.

  Việc phá nhà người kẻ chống đối ấy khác gì thời phong kiến và thực dân mà Bác và Đảng từng kêu gọi người dân ủng hộ. Và nếu như các người tham gia vào cưỡng chế có bị thương hoặc chết, cũng là CP phải đài thọ cho họ . Nay để cho họ hoặc “nhân dân” phá nhà, xúc đầm của người bị câu lưu thì phải đền lại. Vì nhiệm vụ của lực lượng an ninh chính là  “nêu cao chính nghĩa” và giữ an ninh. Không thể đổ lỗi được.

 27. #27 by tieuthithi on 2012/02/03 - 10:26

  Bắt-quảtang em Thi Còi nướng gà bằng bếp than nhá. Nướng thế thì ngon, zưng mà vửa khó vửa lâu vửa bửn.

   Đéo đâu , em nướng bằng lò công suất 2000w mà . Nó có các thanh đốt ở fía trên và fía dưới nên khi con gà quai quai trong lò thì hai cái cánh chìa ra sẽ bị gần với  thanh nhiệt hơn nên bị  chái trước khi thân nó chín

  @Lài Mít  : chị đéo khoái món gà vịt quay nên chả bâu jờ ăn , nhứt là vầu hàng .Nhưng lũ nhỏ nhà chị thì thích nên fải mày mò làm cho bỏn. Chị chỉ khoái đồ  hải sản thui hiahia

   Đợi bao jờ đi Bắc kinh thì ăn cho nó xịn

 28. #28 by trungduong on 2012/02/03 - 10:27

  Tên nào bị câu lưu thì chính hắn phải đối mặt với Luật để Pháp được thực hiện. Nhưng gia đình hắn phải được bảo vệ như mọi công dân khác. Muốn một nước đạt đến Pháp Trị thì phải thế.

  America và các nước Tự Do / Phát Triển vẫn có những Luật bất cập, nhưng người dân có tiếng nói. Luật để bảo vệ quyền lợi người dân trước mặt chính phủ. Việc Tòa Tối Cao Mỹ District 14 (DC) công nhận quyền mang súng của người dân là một thí dụ điển hình. CP chỉ là đại diện cho dân và phục cụ cho họ, không quyền hạn hơn dân đen. Không thể gán tội hoặc đoạt quyền lợi. Khi tranh tụng thì tài sản đang tranh chấp vẫn được bảo vệ

 29. #29 by budifa on 2012/02/03 - 10:39

  lũ nhỏ nhà chị thì thích nên fải mày mò làm cho bỏn@ B52

   

  Úi bỏn nhẽ bằng tuổi tôi ấy chớ, sâu đéo chiệu mần tự? Đúng là con hư tại má, há há

 30. #30 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 10:43

  Anh trở lại đàn đúm cùng chi bộ đây, chầu cả động nhế! Đéo gì chiện nhà cô Vươn mà mãi quýnh nhau chưa phân thắng bại ah, lằng ngoằng nhờ. Anh chém chiện giao thông vậy.

   

  Cô # vừa chuẩn bị mần cái này Anh thấy được nè : giảm tải cho Quốc Lộ 1A, bằng cách bắt buộc các xe khách tuyến cố định phải đi đường Hồ Chí Minh. Tạm thời, chưa có tiền mở rộng thêm làn đường cho QL1 thì giải pháp này là không tồi. Đéo mẹ, cái đường HCM bao năm nay quá lãng phí, đường ngon mà vắng hoe. Nó dài hơn QL1A tí nhưng tính ra hiệu quả hơn khi di chuyển như chạy nhanh hơn, kg tốn phí các trạm… Lo đéo các dịch vụ hỗ trợ nhà xe đi kèm làm chi, tự khắc có cầu ắt có cung thôi, con ranh sẽ mò lên mạn phía Tây mà sống và phục vụ xe cộ nhờ con đường này. Đường HCM, riêng đoạn phải qua hầm A Roàng là hơi khó đi thôi, chứ cơ bản đều rất ổn. Đồng thời khai thác tốt các tuyến tỉnh lộ nối ziczac giữa 2 con đường huyết mạch này cũng chia tải bớt phần nào.

   

  Còn..

 31. #31 by CAM on 2012/02/03 - 10:44

  @Tôi Vua: Luật có trước ngày cưỡng chế ông Vươn và có cho tất cả mọi người chứ không chỉ chờ ông Vươn để binh bụp. Từ 14 năm trước, ông Vươn đã biết giao đất có thời hạn 2007 và chuyện kg đền bù là do Luật quy định chứ không phải ý muốn cướp trắng của TL.

  Giao đất 14 năm nghĩa là ông Vươn có nhiệm vụ phải biết tính toán làm ăn trong khoảng thời gian đó. Lời ăn lỗ chịu.

  Vua Anh nghĩ xem, anh cho X mượn/thuê một mảnh đất. X xây lên đó cái nhà lầu 5 tầng rồi đến ngày trả thì bảo anh đền, hoặc X bảo, tôi làm ăn chưa đủ vốn nên chưa trả; hoặc X bảo, cái nhà hàng của tôi đang tạo công ăn việc làm  cho 1 bà đầu bếp, 3 cô chạy bàn, 1 ông bảo vệ nên Vua anh không thể lấy lại đất của tôi?

 32. #32 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/03 - 10:45

  @Con Chiếm mới con Dương Trùng Trục:
  Chết cười hai con nài choác choác lý lẽ mới bọn đầu đất dư con Dái Ghẻ mới con Cam Nhộng khác đéo tự thọc tay vầu đít bắt sán sơ mít? Có đổ cứt thì anh ké chứ diễn giải thì anh chiệu mẹ. He he.

  @Con Tửng MẶt Buồi:
  Lủ má thỉnh thoảng anh chưởi con Trạm Khắm cho sướng mồm đéo được à. Bựa mà cũng đòi hỏi đúng sai nữa sao? Hà hà.

 33. #33 by CAM on 2012/02/03 - 10:53

  Già Không Đều tham luận vè đường Ông Cụ rất tốt. Tiếp đi. Xe khách/xe hàng  chạy trên đường này sẽ có cái lợi như sau:

  – Giảm tải quốc lộ 1A
  – Giảm tai nạn giao thông do xe khách chạy qua vùng đông dân cư, phố đường lẫn lộn.
  – Hạn chế đón đỗ khách và hàng dọc đường.
  – Hạn chế giao cắt đường sắt – đường bộ
  – Kích thích kinh tế vùng Tây Nguyên.
  – Tốc độ xe sẽ được cho phép cao hơn.

  Lộ trình Bắc – Nam có dài thêm 80 – 100km chẳng sao. Bổ vào giá vé cùng lắm thêm 10k/đầu khách.

 34. #34 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 10:56

  Bắt buộc đi đường HCM, các nhà xe sẽ đầu tư xe xịn hơn để tránh hư hỏng dọc đường, tăng cường việc bán vé, phục vụ khách chuyên nghiệp bến đầu bến cuối đâu ra đó chạy một mạch chứ đéo đón khách kiểu như “lượm lon” thời xe chợ nữa. Hành lang an toàn giao thông cũng ổn hơn vì thưa dân, ít nhà mặt tiền, sẽ ít tai nạn hơn.

   

  Nói gì thì nói, dân Lừa phần đa đi lại đều phải đi oto khách, nên ưu tiên nâng cao chất lượng xe khách liên tỉnh trước đã, dành đường QL1 cho xe tải, container tốt hơn…rồi chiện tàu hỏa và máy bay tính tiếp đồng thời ưu tiên sau.

 35. #35 by tung tung on 2012/02/03 - 11:00

  @ Ky

  Thơ cho con của em hay lém, em làm hay nhờ mái làm dzậy em? Hehehe

  @Fa âm hộ

  Cái bài gì gì mà Đoảng đã cho ta của cô Tuyên í. Cho tới bây giờ anh cũng điều hỉu nỗi vì sâu cô cổ viết được bài này.

  Những thợ nhác khác thì anh hông nói, bỏn ăn cơm chúa phải múa phím tối ngày. Nhưng con uyên Phạm này có ông PAPA bị đảong ta thịt gọn, rồi Ông cụ giả đò mèo khóc chuột. Vậy mà Con Tuyên này còn ti toe cái gì mà 1 muà xuân, gồi bóng tối lui dần thì anh cũng phục cỏn rất.

  Con Dì or Bựa nào biết vụ này thì khai sáng anh về cái chết của cụ Quỳnh cho anh hóng với

 36. #36 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 11:01

  Hồi thằng nằm Hoàng Long chưa ra, địt mẹ, Anh đi Khựa về, thấy bển chạy xe nằm rất hiệu quả, Anh bảo tụi nhà xe quen biết địt mẹ lo đầu tư xe nằm đi, đéo mẹ tụi tủi đéo chấp nhận được tư duy này, cứ lo đéo được đăng kiểm, rồi xe to chồng chềnh nọ kia địt mẹ. Đến khi thằng Hoàng Long tiên phong chơi xe năm xuyên Việt, thế là rục rịch dòm ngó. Giờ thì thằng Trường Hải làm xe đéo kịp giao, đặt trước mấy tháng mới có. Nếu đường xá ngon nữa, đéo mẹ, tàu hỏa kg có cửa cạnh tranh xe nằm chất lượng cao.

 37. #37 by tieuthithi on 2012/02/03 - 11:05

   Đèo mẹ thế cô nghĩ chị có con sinh năm 73 thì hóa ga 10 tuổi chị đã sinh con hử héhé…

   Con nhỏ mới học lớp 8 thui, chưa tự làm món mỏn được, và một lũ cháo ăn theo nữa 

   Nhiền có jống bà dà 60 hông cô 
   (tranh thủ xâu hàng tẹo)
 38. #38 by CAM on 2012/02/03 - 11:06

  @Tôi Vua: Cam cũng không thấy giữa 2 từ công an – cảnh sát có gì khác nhau. Ngay trong Bộ Công An VN cũng dùng từ cảnh sát cho nhiều bộ phận: Trường trung học Cảnh sát Nhân dân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội/ ma túy/ tham nhũng/ kinh tế …, Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cục cảnh sát giao thông đường sắt/ đường bộ/ đường thủy…

  Nếu công an bị gọi lóng là Cam thì cảnh sát cũng bị gọi là Cớm. Còn nếu định nghĩa cảnh sát = giúp dân, công an = cướp dân thì đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng Vua anh, Cam sẽ không tranh luận điều này. Người Việt ở Nga sợ nhất cảnh sát Nga kiểm tra “ốp” nhưng chắc chắn chẳng ai nói cảnh sát Nga nhũng nhiễu tìm cớ cướp hàng của họ.

 39. #39 by tieuthithi on 2012/02/03 - 11:07

  quên hehe… còm dưới là để trả lời Fa


 40. #40 by Black Sheep on 2012/02/03 - 11:10

  Nhưng mụ vui lòng gúc lại những lời phát ngông từ:

  – phó chủ tịch Phồng: Đất Bãi Bồi
  – Ca Công An: Sân Bai bai bai bai
  – Huyện: Cứ thu hồi, Giao cho ai tính sau
  – Xã: Sân bai, mở rộng nhập xã
  – Bộ TNMT: Nuôi trồng thủy sản
  – Mụ Cam: Đất Công ích fu-tu-re

  con DoG cố tình lấp liếm hay mù chữ vậy ta? Địt mẹ xã mới huyện nó mà không biết quy hoạch thì còn thằng mặt buồi nào biết. Con 3 con 4 cũng chỉ là người ký cuối, cô có biết để có cái quy hoạch thì cần bao nhiêu lần trình ký, qua bao nhiêu cửa không con vừa ngu vừa thối mồm?


 41. #41 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 11:15

  Tết rùi Anh chơi Tết miền Nam, đi cao tốc Trung Lương – SG ngon phết, tìm mãi mấy cái ổ gà ổ vịt tụi Lá Cải đăng hỏi đâu hết rùi he he thì ra lại nhờ Cô # có vi hành đoạn đoản và cũng giở bài “trảm chém” nọ kia he he, hiệu quả phếch, dân Nam kể thấy ưng lắm, về miền Tây đi cái vèo tới mẹ nhà em Ky he he. Sắp tới mần luôn cao tốc Trung Lương – Cần Thơ thì miền Tây đi lại sướng nữa. Từ SG đi miền Đông cũng mấy cao tốc đang mần rồi, muốn nhanh phải từ từ. Địt mẹ SG năm nay hết lô cốt rồi nha các con Lừa. Miền Tây, miền Đông đéo cần đường sắt, chả vội máy bay, chỉ cần hệ thống giao thông đường bộ, cầu các kiểu cho ngon, dẹp mẹ hết mấy các bắc qua mấy con sông chính là ngon phin ngay.

   

  HN thì lại bắt đầu dựng lô cốt xây cầu vượt bằng khung thép mấy ngã tư hay kẹt xe như Láng Hạ – Thái Thịnh  hay – Thái Hà – Chùa Bộc rùi nha. Hãy cho con # thời gian.

   

  Còn cái sân bay mới ĐN khánh thành 15.12 rồi thì quá đỉnh, địt mẹ chả kém Changgi luôn, tuy nhỏ hơn thui he he.

 42. #42 by DG on 2012/02/03 - 11:19

  Cháo Sịp, chưa đủ tuổi, cháo đọc sách òi dưng cháo lận thêm bỉm vầu rùi ra chợ chơi đi cháo.

  Cháo đang đòng xèng bằng nghề gì nhể? Làm cho tốt vầu nhế!

  Cậu thương cháo và thông cảm mới cháo, dư anh Su thương đám chiên con, dư anh thích thương đám chúng sanh hehe.

 43. #43 by budifa on 2012/02/03 - 11:22

  Đèo mẹ thế cô nghĩ chị có con sinh năm 73 thì hóa ga 10 tuổi chị đã sinh con hử héhé@ B52

   

  Há há tưởng B52 được sản-xuất từ 195x, hóa-ra 6x à, ai biết

   

  Tại trước bẩu có tỉn nhao trong ống cống aka hầm-trú-bom cá-nhân thời 6x đời cuối, há há

 44. #44 by Già Không Đều on 2012/02/03 - 11:29

  Anh lượn cồng qua đường sắt Lừa, đéo mẹ dù gì thì gốc gác Anh cũng dân “nhảy tầu” he he nên không cồng không được.

   

  Anh đồng ý với Bà Zì và các Cô chiện Lừa chưa có xiền mần cao tốc hay mở rộng khổ 1.4 ( đéo mẹ mở khổ 1m4 đéo những tốn tiền mở thêm ray, bù lon, tà vẹt.. mà còn hệ thống toa tàu bánh 1m vứt hết ah, khủng đấy). Liệu cơm gắp mắm, đường sắt Lừa hiện tại vẫn có thể làm tốt hơn đang có rất nhiều lần.

   

  Hãy nhớ lại một đợt cải cách ngành đường sắt thời có tàu S1,S2…( sau này mới có SE chứ lúc cả cái đoàn tàu màu đỏ chạy Bắc Nam 28h ấy mới là sự thay da đổi thịt của ngành đường sắt). Đéo mẹ nầu từ đận ấy tới nay, ngành ĐS Lừa chả có cải tiến gì mới, nhất là sau vụ tai nạn ở Lăng Cô ( có một Giáo trường Anh trong đó), thì nhụt chí hẳn luôn, chạy chậm hơn, dịch vụ kém hơn và phò phạch quan liêu lại như xưa.

 45. #45 by lylac on 2012/02/03 - 11:29

  mai mán là con Vươn chại thoát lúc lủng, chớ túm được tại trận thì cũng đéo dư nầu (@DoG)

  ======

  Nếu là cậu, sự việc đã đến nước nài, cậu sẽ chỉ đạo:

  – Tập trung khoắng sạch mẹ đầm con Vươn, tôm tép gì cũng thịt tất.

  – Phá sạch dững chỗ nào có thể núp kiên kiến được trên trển, hông những là nhà, mà còn cả cây cối chuồng gà chuồng lợn dư nài dư nọ.

  – Cho mái ủi mái xúc phá tan tành, cày nát hiện trạng, làm sao để cho chính con Vươn có về cũng đéo nhận ra “lãnh thổ” của mình, đéo biết được đâu là ranh giới, lãnh thổ nài nọ… (@DoG)

   

  Đóng ngai và luôn kái mồm nắp kống của mầy đi. Mà mầy có phải Con Bao bên nhà ông Đông A không mà cứ theo đít mụ CAM hít zắm xịt vậy? Nếu đúng thì mầy tung nốt 2 cái đầu gối cho nó thối cực đại đi mầy!

 46. #46 by Black Sheep on 2012/02/03 - 11:30

  Con nào bàn về Công an và Cảnh sát. Con Zì đã nổ rồi. Tôi nổ lại. Con CAM đéo biết gì thì im nhé, cái này con nào cãi tôi vả tòe loa.

  Công an VN bao gồm 2 lực lượng chính: An ninh, và cảnh sát. Ngoài ra còn có Tình báo, nhưng bọn nài bí hiểm lắm, hehe.
  Bọn An ninh phụ trách phản gián, theo dõi, giám sát các mối đe dọa về an ninh quốc gia.
  Bọn Cảnh sát phụ trách về trật tự an toàn xã hội, hỗ trợ tư pháp, thi hành án.
  Nôm na thì bọn An ninh nghe oai hơn, hehe. Bọn nài thường chỉ ngồi bàn giấy, ít mặc quân phục ra đường. Đái khái dân thường không tiếp xúc với bọn bỏn, nên ít khái niệm về bọn nài. Nhớ có lần mấy chú dân chủ quay cảnh biểu tình ở đại sứ Khựa, rồi buông 1 câu: “Đù má sao lại có cả bộ đội thế kia”. Xin thưa đó là bọn an ninh đó ạ, hehe. Hồi hổi bộ đội chưa đổi quân phục thì hehe nhìn quân phục của an ninh và bộ đội là giống nhau.
  Còn Cảnh sát thì hehe thường xuyên tiếp xúc với dân, nên dân cứ đánh đồng khái niệm cảnh sát là công an.
  Cô nầu thích anh chụp cho 2 bộ quân phục, quân hàm 4 sao 2 vạch, của cả an ninh và cảnh sát cho mà xem, hehe.
  Thực ra hồi Đại hội 10 đã có ý tưởng tách mẹ Bộ Công An thành Bộ An ninh và Bộ cảnh sát, nhưng không thành vì tách ra thì sẽ có hai bộ máy to vãi đái.
  Theo tôi biết thì ở Tai, An ninh là cơ quan riêng, thường là kiểu (Cơ quan/Bộ) an ninh quốc gia. Ở Mẽo có Bộ nội an mới thành lập cũng thực hiện chức năng giống 2 Tổng cục an ninh ở Lừa. Còn cảnh sát thì thường nằm ở Bộ Nội Vụ, như Mẽo thì thuộc Bộ Tư Pháp (FBI, DEA) và chính quyền bang (cảnh sát bang)
 47. #47 by Black Sheep on 2012/02/03 - 11:33

  Hehe con DoG mà thả được một câu tử tế thì tôi nguyện ăn cứt thay cơm. Con nài chỉ có thể chửi đổng được đến thế thôi. Anh thương mài lắm…

 48. #48 by budifa on 2012/02/03 - 11:35

  Sịp Rách vửa biết về Y, vửa biết về Công An, nhẽ chuyên nghề khám-nghiệm xác-chết, há há

 49. #49 by CAM on 2012/02/03 - 11:37

  @Trungduong:

  1- Vụ dân Mỹ chống đối  về thu đất làm phi trường quốc tế thì Supreme Court cũng sẽ giải quyết theo Luật chứ không thể theo cảm tính hay theo yêu cầu người dân.

  2- Ở Mỹ muốn vào đất của ai phải có trát tòa? Bác dẫn link giùm Cam luật đó được không? Theo Cam biết, nếu có cơ sở khẳng định ngôi nhà có tội phạm, cảnh sát có quyền tấn công, chẳng cần đợi chạy về Tòa xin trát. Còn ở TL, chính quyền đã thông báo cho ông Vươn biết họ sẽ tới thực hiện lệnh cưỡng chế. Qua 2007, đất đó không còn là của ông Vươn nữa.

  3- Tu Chính Án II là cho phép tổ chức vũ trang để chống lại thứ CP bạo quyền? Cũng xin bác dẫn link. Cam thì được biết,  người dân được khuyến cáo tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh cảnh sát và đừng có ý định xù tiền của chính phủ. đừng cố gắng chạy trốn các mức phạt, bởi vì khi bị truy nã số tiền sẽ cao ngất ngưởng hơn.

 50. #50 by Black Sheep on 2012/02/03 - 11:38

  Giờ mới lòi ra con CAM biết đéo gì về CAM đâu, mà nổ kinh.