The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 22:20

  Thưa quý anh Dái Ghẻ,

  Tôi bận cày tiền chứ rúc đâu nữa, thưa quý anh?  Thưa quý anh Fớt nhò,
  Quý anh bị mù màu à? Tôi việc buồi gì phải nhái màu của quý anh MTMT hay của ai khác, thưa quý anh?  Thôi tôi đi tắm rồi đi khò đây. Chào quý chi bựa!
 2. #2 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 22:20

  @Phớt:


  Tôi dí buồi vào Nụi súc vật nhà anh khà khà. Địt mẹ tôi hãi nhất trò giải chiếu trên vỉa hè, đối diện cống rãnh, đặng bú bia hơi nhai thịt thối địt mẹ đúng là súc vật.

  Địt mẹ khu vực Hàng Mành đầy ự Khoai Tai Da Trắng, nhẽ tương đương Đề Thám & Quận 1 trong nài, thế mà bửn thỉu nhếch nhác cho chó đẻ đù móa.

  Goong vữn nóng, song khá dễ chịu, tôi sợ mái lạnh rất, tôi không muốn bị méo mồm khà khà. Giời Goong uống bia quanh năm đều ngon khà khà.
 3. #3 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 22:22

  Hello em Trưa, uống mới anh hông? Bud? vang Chile? nước Lavie? 

 4. #4 by nang_giua_trua on 2012/02/02 - 22:26

  Cảm ơn Lói! Nắng vừa đứng lên làm 1 li nước lọc đấy tràn, ngồi lại bàn phím thì thấy cồng của Lói! Uống nữa chứ, cho Nắng 1 chai Lavie!

 5. #5 by bĩnh bầu on 2012/02/02 - 22:34

  Lù móa có bài này HoangXuanPhu’s Home Page do một tên TSKH Toán viết, xem ra đầu tư thời gian phết, mấy tên bưng Bê chịu khó đọc đê.

 6. #6 by Phá Điền on 2012/02/02 - 22:34

   tên Phá Điền đơi.

  tổxưbố bọn khắm zư ông chuột chết chộn mớicả cứt con Vìa.

   ui địtmẹ đời đéo có giờ cũng chanhthủ cồng nhát.

  đặng chửi bốtổxư con nầu còn thói đớpbú ngay cạnh máimóc giáytờ.

  bửn đéo chịu được.

 7. #7 by The First on 2012/02/02 - 22:41

  @Lói:

  Nếu cô muốn theo nghề viết thì phải đi nhiều chớ nhỉ? Và phải đến những nơi tận-cùng-trái-đất như Nụi chớ?

  Tôi cũng ghét trò ăn nhậu vỉa hè của bọn Nụi rất, và từ đầu năm đến giờ tôi đã hành-động-hóa bằng việc từ chối liên hoan, kệ mẹ đến đâu thì đến.

  Đéo hiểu nổi cái xừ Lừa, Thượng Đẳng Da Trắng đến đây một thời gian cũng chén vỉa hè và địt mẹ cũng xe mái vượt đèn lượn lách như Lừa.

 8. #8 by bĩnh bầu on 2012/02/02 - 22:43

  Chị động tý vạch ./, anh tức mình dí !/, Đắm Khắm không phảy cặp đôi hoàn hảo thì còn cặp nào đây.

 9. #9 by Lucky on 2012/02/02 - 22:47

  @ Thi : chị đi Campot có ăn mấy món “ngon” bên đó hông? Hay chị như lời bà Zì- tinh hoa mẹ hông ăn mấy món ý? Ky tò mò rất , lâu lắm rùi ko nhớ nỗi – món dế nướng có còn thơm thơm là như ngày xưa hông?

   

  Ky đang ngồi nhấp nháp cafe trong nhà, ngoài kia đang -11 độ . Tự nhiên nghĩ về mấy món ăn của Campot , miền tuổi thơ lại dội về …

   

   Tuổi thơ con là một miền hiện đại

   Có bố mẹ có lời ru từ computer

   Cái cassette nhỏ kể chuyện đêm đêm

   Có chicken nugget , có Johannisbeer ép đỏ chót

   

  Tuổi thơ mẹ là nắng vàng ươm

  Là khói đốt đồng thơm nứt mũi

  Chú dế mèn béo ngậy, cũ khoai nướng ngọt bùi

  Ca nước dừa trong mát đến tận hôm nay…

   

   

 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 22:51

  @Phớt:


  Ồ, đó vữn là trải nghiệm khó quên chứ. Tôi đã lang thang hang cùng xó hẻm của Nụi, đã ăn dững chỗ nủi tiếng nhất Nụi, và đã bị một con bần nông chém 25k/quả ổi (tôi đéo mua, of course).

  Khổ, ai gặp tôi cũng đều bảo tôi giống người Hàn Quốc, Nhật Bản, chứ không phải Lừa khà khà.


 11. #11 by CAM on 2012/02/02 - 22:51

  @DG: Hồi đầu, TL bảo phá nhà Vươn vì tội phạm núp trong ấy. Báo chí vặc lại, thế tiệm vàng Ngọc Bích cũng phải bị san phẳng vì tên Luyện núp trong đấy. Cam ngã ngửa ra  không hiểu trình độ báo chí đến đâu. Ngọc Bích là nhà nạn nhân, bị hung thủ đột nhập gây án. Còn Vươn là nhà thủ phạm, nơi tổ chức và tiến hành tội phạm. Hai cái khác nhau hoàn toàn.

  Việc phá nhà Vươn cũng có lý để đề phòng tội phạm quay lại ẩn núp và tiếp tục gây án vì lúc ấy tất cả hung thủ đều trốn thoát. Có điều không hiểu sao TL quá ú ở chuyện này, lúc  bảo dân bức xúc phá, lúc bảo chính quyền phá tội phạm. Ú ớ  nên TL  bị uýnh tơi bời.

  Vụ chống người thi hành công vụ bằng hàng nóng, phải tay cảnh sát Mỹ, họ bắn gục ngay từ phát đầu tiên, không có chuyện “làm công tác tư tưởng” gì ráo.

 12. #12 by bĩnh bầu on 2012/02/02 - 23:20

  Có điều không hiểu sao TL quá ú ở chuyện này, lúc  bảo dân bức xúc phá, lúc bảo chính quyền phá tội phạm. @ Cam Béo
  Có đéo gì mờ không hiểu: danh không chính thì ngôn không thuận, đường quanh hay tối nói dối hay cùng.
  Địt bẹ Cam béo đọc bài của Hoàng Xuân Phú bàn về từ Công Vụ đi rồi hãy nheo nhẻo so công vụ Giãy chết với công vụ Cao quý của Đảng, dám bì phấn với vôi, ngứa cả tai, ý nhầm mắt.

 13. #13 by Mit on 2012/02/02 - 23:23

  À anh Bín chia se với tôi đê:  nàm cách lào anh lại chăn được con ô xin da chắng thượng đẳng đới địt mẹ anh.@ Hục
  Chán mấi cô bển quá đi…hố hố hố  Đọc bài của con khoai tây nài dồi xét mình có nằm trong diện bỏn gọi là “little boys” hông?  Nếu hông thì khả năng các cô đong được khoai tây Female cao đới.  hố hố hố  Single white females looking for love hố hố hố  Do you see them?

  http://www.cnngo.com/sydney/visit/sexual-frustrations-single-white-female-hanoi-170958

 14. #14 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 23:26

  @ Cô Cam béo.

   Để mai anh Bia giải quyết cô, gì chứ vụ phá nhà Vươn thì Tiên Lãng and Co  đỡ thế đéo khà khà !!!

  ừm ừm  
  Con Cam bì phấn với vôi
   Bì lồn con đĩ với môi ông thợ  Kèn !!!


 15. #15 by Mit on 2012/02/02 - 23:36

  Hôm nai chị vừa nướng một con nhưng chén mất rùi quên ko chụp ảnh. nếu nướng để nó vàng đều cả thân như Sành thì cánh nó lại bị chái đen, mà không muốn cánh chái thì thân nó lại nhợt màu như con của Pín khàkhà@ Thi C òi

  Mợ cứ dùng soy sauce tẩm vầu cho Mít.  Chỉ thế thôi dồi quẳng vầu lò 350 F, khay để ở từng giữa hộ Mít cái.  Để “bake” chứ đéo phẩy “roast” nhá.  Nhớ là cỏn Quin Quít phẩi đặt lên trên một khai có lỗ để mỡ drain xuống dưới nhá…hehehe

  À, muốn nó thơm lừng lên thì chừng 10′ chót bôi thêm một lớp bơ lên da.  Da nó sẽ vàng ươm, phồng dộp lên dòn tan….Ui nói đồ ăn thấy đói bụng dồi….hí hí hí

 16. #16 by CAM on 2012/02/02 - 23:45

  @Bĩnh bầu; Có biết khác nhau giữa công vụ Giãy Chết với công vụ Cao Quý chỗ nào không?

  1-  Cái này đầu tiên: Giãy Chết chỉ việc làm nhiệm vụ, nghiệp vụ, không đèo bòng thêm món đạo đức mới tư tưởng Ông Cụ gì ráo.

  2- Cái này chủ yếu: thiểu số to mồm. Thế mới có chuyện, cùng một hành động trấn áp biểu tình; chẳng ai thắc mắc chuyện cảnh sát Mỹ thẳng tay quật dùi cui, xịt hơi cay, tống đạt phạt hành chính hoặc tống giam kẻ dám trái lệnh di dời  biểu tình chống chiến tranh Iraq; còn công an Việt đạp mặt một tên Hồ Gươm thì bị tố cáo đàn áp lòng yêu nước, dã man trung cổ, bán nước cho Tàu bla bla.

  3- Cái này quan trọng: kỹ năng ứng xử scandal  với giới truyền thông.

 17. #17 by CAM on 2012/02/02 - 23:51

  @Pín: Đem văn bựa phục vụ quán Bựa đi! Đừng quen thói du côn giở ngôn từ mất dạy với phụ nữ, Cam đạp mõm ku vào toalet ngay, nghe chửa

 18. #18 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 23:58

  Cô Cam

   Tôi cấm cô vu khống, tôi nói gì ngôn từ mất dại với phụ nữ địt mẹ ? cô liệu liệu cái mồm loe xinh xinh  khà khà !!!
   Vụ bố con Vươn anh Bia mà đéo vào thì tôi lại chiến với cô, địt mẹ xưa hồi tôi học cấp 1 cũng có tý võ vẽ về nghị định thông tư, Bê nhà cô chiên gia za thông tư nghị định chưởi luật, za luật chưởi hiến pháp. za lồn chưởi buồi …
   Địt mẹ cô cứ liệu thần hồn !!! 
 19. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/02 - 23:59

  Zì đã zìa gòi đơi bọn cụt mông.

  Đéo mẹ vụ con Vươn vưỡn hót nhở. Zưng mà tuyền bọn salông.

  Đận tới Zì xuống Fồng côngcán, Zì sẽ bỏ nửa ngài chại qua Tiên Lãng coi cụtỷ tìnhhuống ga sao. Địt mẹ các cô tuyền coi Lá Cải mà cũng cãi nhao được thì Zì fục quá đi.

 20. #20 by Dragonfly on 2012/02/03 - 00:00

  À, muốn nó thơm lừng lên thì chừng 10′ chót bôi thêm một lớp bơ lên da.  Da nó sẽ vàng ươm, phồng dộp lên dòn tan….Ui nói đồ ăn thấy đói bụng dồi….hí hí hí@ Mit Aodai

  —————————–
  Em Thi cứ ra tiệm cho đồ ăn nó làm ngon và phong phú, cần chó jì học cho mệt.
   Thế mới là nữ doanh nhân thành đạt chứ. Khi nầu có dịp vào SG em đĩnh đạc bước vào nhà hàng Ming Dynasty của con Khải Lụa gọi quả vịt quai Beijing cho hoành. 
  Thời gian để lên quán mà chém jó thư giãn cho đẹp da em ợ. Hệ Hệ
 21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:05

  Zì đéo sure con Vươn có zùng hoa-cải bắn Cam Fồng chết mấy mạng thật hai không, zưng nhẽ bọn kềnkền cũng đéo-thể fịa ga vụ nài.

  Nếu đã zùng hoa-cải, thì địt mẹ Zì chắc-ăn con Vươn cũng đéo fải là loại côngzân ngoanhiền đéo jì.

  Zì ở Fồng mãi lạ đéo jì. Zì chiên đi hàng biênjới 199x mới tào viễnzương 198x mà cũng đéo bâu-jờ zám vác hàng-nóng ga zọa Lừa, chứ đừng nói là đối-đầu mới Cam.

  Súngống Zì cũng có, zưng fải gửi gất xa, và để đó cho iêmtâm thôi, chứ đéo bâu-jờ xài.

  Đéo mẹ con Vươn có hoa-cải để trong nhà, là biết tầm của cỏn đến đâu gòi. Cỏn sẵnsàng sống-mái mới anybody, chứ chả ziêng jì Cam.

 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:07

  Chết cười con Lài Mồm Bẹn ăn vịt-quai Bắc Kinh trên Gúc (thậmchí đéo ăn trên Gúc, mà tự nghĩ ga hehe). Đúng là Lài Mồm Bẹn.

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:09

  Bắt-quảtang em Thi Còi nướng gà bằng bếp than nhá. Nướng thế thì ngon, zưng mà vửa khó vửa lâu vửa bửn.

  Em cứ tống vầu visóng thì làm đéo jì có chiện gà nướng bị chái cánh. Kể-cả nướng bằng lò gaz thì cũng đéo bị chái cụcbộ như thế (nếu chái thì chái mẹ hết cả ông gà hehe).

 24. #24 by Dragonfly on 2012/02/03 - 00:10

  Chết cười con Lài Mồm Bẹn ăn vịt-quai Bắc Kinh trên Gúc (thậmchí đéo ăn trên Gúc, mà tự nghĩ ga hehe). Đúng là Lài Mồm Bẹn.

  ——————
  Chứng minh đi, lâu không bị anh vả thấy nhớ à? Có cần anh đưa anh ( hơi ngại vì có con nít nhà anh ở trỏng) ra cho Zì xem không? Hệ Hệ
 25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:12

  Đù móa around-here có bâu-nhiêu con Fồng, cũng nhiều con gảnh fết (Tết mà, làm đéo jì đâu), mà đéo con nầu chại thử qua Tiên Lãng coi đầm con Vươn cụtỷ ga sao.

  Mà bọn kềnkền cũng thế, địt mẹ Zì sure 100% mới các cô là chả có con đéo nầu xuống tận nơi so-far.

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:13

  Con Lài Mồm Bẹn vưỡn còn cãi cố à?

 27. #27 by Dragonfly on 2012/02/03 - 00:14

  Biết sao anh nói em Thi vào đó không? vì Ming Dynasty thì hoành tráng, đẹp và giá cũng rất hoành tráng và món Vịt Quay Bắc Kinh ăn đéo ra gì.

  Nhưng đội HN thích hoành tráng hay vào vì thấy nó được PR tơm quá. Minh Triều mà. Hệ Hệ
  Nếu ăn thật thì Đại Thống, Hoàng Thành, Hoằng Long làm ngon và rẻ hơn nhiều. Hệ Hệ
 28. #28 by Phucnguyen on 2012/02/03 - 00:15

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:19

  Zì thời 199x chiên mò xuống các đầm hảisản Fồng để mua đồ chén tại chỗ.

  Thời thởi bỏn cũng jữ đầm gất ghê. Tuyền thuê đầu-mấu canh đêm ngài. Zưng bọn nài chỉ zám để côn mới fóng trong lều thôi. Đéo con nầu zám để hoa-cải. Mặc-zù hàng-nóng ở Fồng thì thiếu mẹ jì. Chết đấy chứ không đùa.

  Chỉ bọn gấu-bể ở xaxôi (như đám tôngzật ý hehe), và cũng fải có đông đệtử, thì mới zám lận hàng-nóng để canh nhà.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:21

  Chết cười các cô đã thấy con Lài Mồm Bẹn ăn Vịt Quai chên Gúc chưa?

 31. #31 by Dragonfly on 2012/02/03 - 00:23

  Thời thởi bỏn cũng jữ đầm gất ghê. Tuyền thuê đầu-mấu canh đêm ngài. Zưng bọn nài chỉ zám để côn mới fóng trong lều thôi. Đéo con nầu zám để hoa-cải. Mặc-zù hàng-nóng ở Fồng thì thiếu mẹ jì. Chết đấy chứ không đùa.

  ——————
  Hoa cải cưa nòng mới được xã hội đen HP đưa vào dùng trên dưới chục niên thôi. 
  Vì tính sát thương cao, bắn gần chết tốt nhưng tội nhẹ hơn sử dụng vũ khí quân dụng. Hệ Hệ
 32. #32 by Dragonfly on 2012/02/03 - 00:25

  Chết cười các cô đã thấy con Lài Mồm Bẹn ăn Vịt Quai chên Gúc chưa?

  —————
  Không phải kích, dạo này anh bận đéo cãi nhau nhiều với Zì được như trước đâu. 
  Có thích anh show ảnh anh chụp ở nhà hàng Mingf Triều của Khải Lụa bên Phú Mỹ Hưng không? Hệ Hệ
 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:26

  @con mặt buồi Fuck Nguyên

  Đéo mẹ đéo jì mà bốt 5-6 lần cùng một cồng thế? Zì đọc cái tít bài của cô là Zì đã đéo muốn coi gòi, hỏi hỏi cái buồi.

  Cái đéo jì mà “Để jảiquyết thấu-tình đạt-lý” hả?

  “Đạt-lý” là được gòi, còn “Thấu-tình” cái buồi jì hả? Địt mẹ ýthức thượngtuân fápluật của các cô thế đấy à? Đã là Luật thì làm đéo jì có Tình hả?

  Các cô vưỡn đang ở thời Fôngkiến hả?

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:27

  Zì không bẩu con Lài Mồm Bẹn chưa vầu Ming Quán, mà Zì bẩu cỏn chưa bâu-jờ chén Vịt Quai BK trỏng hehe. Sure luôn.

 35. #35 by CAM on 2012/02/03 - 00:29

  @Pín: Đứng thẳng lên làm thằng đàn ông đi.

  Muốn chiến với Cam hả? Chịu khó cúi xuống nhìn lại trình của mình trước, nhá!. Thử chứng minh cái này coi (lấy vụ Vươn ra cụ tỉ cho ngay, vì văn bản quy phạm pháp luật cả rừng, đôi khi không thể đá xoáy nhau)
  ================
  Bê nhà cô chiên gia za thông tư nghị định chưởi luật, za luật chưởi hiến pháp. za lồn chưởi buồi …

 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:31

  Chết cười con Lài Bẹn hónghớt Fồng Zạt.

  Đéo mẹ 198x ở Fồng đã đầy hoa-cải gòi. Zưng zùng nhiều (như một fôngtrào) thì đúng là mới tầm 15 niên jở lại. Tinhiên chỉ zân đâm-chém mới zùng, còn zân kinhzoanh thì đéo bâu-jờ động đến. Kể-cả khi bỏn thuê janghồ mần bẩukê, thì cũng fải bắt đám nài camkết không zùng hàng-nóng kiểu đó.

  Hiểu chưa con Mồm Bẹn?

 37. #37 by Dragonfly on 2012/02/03 - 00:33

  Zì không bẩu con Lài Mồm Bẹn chưa vầu Ming Quán, mà Zì bẩu cỏn chưa bâu-jờ chén Vịt Quai BK trỏng hehe. Sure luôn.

  —————-
  Thôi, anh nán thêm tý nói cho Zì Mọi hóng hớt nài. Lúc đầu tiên nó đẩy cái xe nhỏ ra bên cạnh để biểu diễ chế biến luôn trước mặt khách , lóc da vịt đã chiên, đéo vàng mà màu đen đen rồi quấn cho mình vào mấy cái bánh tráng nhỏ cùng với rau.
  Sau đó mới lọc thịt rồi các món khác sau. Anh đéo nhớ hết nhưng chỉ nhớ là có 3 người mà ăn 1 ông vịt đó thôi mà no và ngán há miệng. Giá ở đó cực đắt. 
  Cầm dưới 1k tơn mà đi 4 người uống ziệu vang nhớ đọc giá.Hệ Hệ
  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:39

   Haha gúc gòi hả? Zì khen. Zưng mà sao lại gúc sau khi tưvấn cho em Thi Còi thế?

 38. #39 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 00:34

  Anh đây Cam béo ị

   Anh đéo để cô lôi đi đâu hết, cô cần gì cứ lôi za đơi, anh giải quết nhanh khà khà, địt mẹ loanh quanh 1 lúc cô đưa anh sang mẹ mê hi cô ngai  anh lạ đéo gì đòn của cô khà khà !!!
 39. #40 by Dragonfly on 2012/02/03 - 00:36

  Hiểu chưa con Mồm Bẹn?

  ———————–
  Anh chuyên săn chim ở Đình Vũ bằng hoa cải mà không hiểu sao?
  Ý Zì Mọi nói khác jì anh nói, chả qua Zì nói rõ nghĩa hơn anh thôi. Hệ Hệ
 40. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:37

  Món vịt quai Bắc Kinh bên Tào là món zẻ nhất luôn, quán đéo nầu cũng có.

  Ở các restaurant hạng-trung Hàng Châu, Thượng Hải, thì một xuất vịt quai BK (đủ cho 4 người chén) já chỉ zưới 150K Cụ hehe. Zẻ vôđối luôn, đéo bằng cơm-bụi Nụi.

 41. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:42

  Món vịt quai Bắc Kinh bâu-jờ cũng chỉ chén za ông vịt thôi. Còn thịt vịt thì chỉ để nấu xúp hoặc vứt mẹ đi. Đéo bâu-jờ có thịt vịt trong một xuất vịt quai BK cả.

  Chính vì thế mà Zì biết con Lài Bẹn nổ như bom khi khuyên em Thi Còi chén vịt BK thay vì cách chén của ẻm (là cách chén cổ điển, ăn thịt là chính chứ za đéo quantrọng).

 42. #43 by CAM on 2012/02/03 - 00:44

  Hehe, TT dạo này chuẩn phết!

  Hồi đầu báo chí bám váy lão Võ nhặng xị Tiên Lãng trái luật. Đến khi có nguy cơ  TL đúng Luật  thì bọn lá cải lại bỏ “lý”, quay sang đòi “tình”. Phải sao mới vừa lòng đám óc bé mồm to này nhỉ?

  Thật lạ, lão Đặng Hùng Võ còn lật ngược 14 năm để phán quyết định giao đất sai Luật. Cho dù sai thì cũng hết thời hiệu khiếu kiện vì khổ chủ (nếu có) là lão Vươn đã hoàn toàn chấp nhận, không một phản kháng nào suốt 14 năm. Đơn kiện của Vươn hiện nay cũng chỉ đòi bồi thường và giao lại  thêm 20 năm chứ cũng chẳng đụng  gì đến quyết định giao đất ngày xưa.

  Dám nổ súng hoa cải, dám cài mìn tự tạo vào bình ga để bắn đòm cam, ngần ấy đủ hiểu Vươn cũng ngang tầm giang hồ cộm cán.

 43. #44 by Dragonfly on 2012/02/03 - 00:44

  Haha gúc gòi hả? Zì khen. Zưng mà sao lại gúc sau khi tưvấn cho em Thi Còi thế?

  ——————-
  Tộ sự con Nặc Nô anh đéo bị bẫy nữa đâu. Anh đi ngủ đây đừng có mà cố tình câu kéo.G9. Hệ Hệ
 44. #46 by Mit on 2012/02/03 - 00:45

  Em Thi cứ ra tiệm cho đồ ăn nó làm ngon và phong phú, cần chó jì học cho mệt.@ Chuồn

  Đi tiệm ăn hoài hoài là có cơ hội vầu nhà thương thông tiêm nhanh nhất đới…  Mẽo hai Lừa gì cũng vậi.  Đến giờ Mít phâ/i đi dồi. 
  Xi du ôn lây-tơ

  • #47 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:47

   Mít Yêu zạo nầy tuyền vầu nhả 1-2 cồng gòi chại luôn là sao em?

 45. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:45

  Thôi Zì chuồn đây. Nếu Zì chưa buồn ngủ thì Zì bốt vài bài-hát Sô Liên cho Vàng Son. Còn nếu buồn ngủ gòi thì thôi vậy.

 46. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:49

  A quên. Zì chưa chén vịt quai BK ở cái nhà-hàng con Khải Siu mà con Lài Bẹn nổ, zưng Zì chắcchắn là đéo có chiện ăn vịt kiểu BK mà lại còn thịt cho các cô xẻo hehe. Vì mọi ngon-ngọt của món mỏn nó lận vầu za ông vịt hết gòi.

  Ăn thế chắc là siêu-bầnnông.

 47. #50 by CAM on 2012/02/03 - 00:52

  @Pin: Bê nhà cô chiên gia za thông tư nghị định chưởi luật, za luật chưởi hiến pháp. za lồn chưởi buồi …
  =======
  Đấy,lôi ra rồi đấy! Giải quyết nhanh đi Pín, chứng minh xem!Lấy điển hình Vươn nhá! Ku mà bỏ chạy chị vác ná bắn gãy chân.

 48. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/03 - 00:57

  Các Vàng Son yêu của Zì coi tạm líp nài. Mai Zì zịch nhời.

  Mấy em Vàng Son trong líp trông yêu cực.


 49. #52 by voong ngau pin on 2012/02/03 - 01:11

  Thôi tôi trót nhỡ mồm giờ bỏ mẹ với con Cam rồi khà khà , Cam chờ anh tý anh Gúc đã nhé, nếu cãi đéo lại anh xin thua khà khà , quân tử nhất ngôn, anh sợ cặc cô  khà khà 

 50. #53 by Lucky on 2012/02/03 - 01:40

  @ Cam : Việc phá nhà Vươn cũng có lý để đề phòng tội phạm quay lại ẩn núp và tiếp tục gây án vì lúc ấy tất cả hung thủ đều trốn thoát”

   

  Phá nhà cô Vươn or someone else  dễ dzậy sao Cam? 

   

  Cứ ” đề phòng ” ai đó, phá mẹ nhà cho lành, nhẽ cứ thế , ai đưa vào tầm ngắm Vô sản đúng nghĩa mẹ????

   

  Ky nghĩ để giật sập 1 ông nhà, hay đột nhập vào nhà thì phải có giấy có củ triện khoai lang của Tòa chứ nhỉ?

   

  Hehe Ky chỉ phụ họa chờ Pín gúc thui !