The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Lucky on 2012/02/02 - 19:25

  Tặng Pin bức hoa cỏ mùa xuân – cổ vũ cây bút chẽ của làng văn Bựa

   

                                 

   

 2. #2 by Con tàu đắm on 2012/02/02 - 19:53

  Địt mẹ cô Trạn, cô chỉ là một con Bắc Kỳ lèm bèm điển hình. Địt mẹ cô, cô dựa vào đâu mà bảo chị cò đất? Địt mẹ cô chứ chị bán còn chưa hết, chị cò cho nó bẩn lồn chị ra à?

   

  Cô đừng nghĩ 4, 5 năm cô mài đít ở giảng đường mà đã thành tinh hoa. Cô thử viết hài hước được như con Pín lái xe đi? Cô thử thi tiếng Anh với con Pín thèm lồn đi? Cô thử vỗ lồn kêu bằng chị đi. Địt mẹ cô, chị sẽ thức hết đem nay chửi mả bố thằng Trạn hàm lâm sách vở Bắc Kỳ, địt mẹ mày!

 3. #3 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 19:58

  Khà khà, tôi điềmđạm khui lon Bud, đặng ngỏng dái chờ hai trạn đáo wanchọng đêm nai:


  Tào Đám vs Chạn Khám

  Bia vs Cam

  @anh Pín: nhà anh hôm nai có món gì?
 4. #4 by Con tàu đắm on 2012/02/02 - 20:00

  Địt mẹ con hàn lâm sách vở lỗ đít, nó đơi nài:

   

  http://www.xdcb.vn/Quy%C4%91%E1%BB%8BnhXDCB/tabid/84/Key/ViewArticleContent/ArticleId/648/Default.aspx

 5. #5 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 20:00

  Cô Đắm với cô Khắm  xiên nhao đi khà khà, chớ lôi tôi vào, tôi ngồi cổ vũ khà khà , cám ơn bức những cây lau  của em Ki, cái đó anh thích nhất  khà khà :


  Lồn buồi dái cặc cãi nhao
  Đất đai tình độ ra chào 5 năm
  Cò nhà dĩ vãng bao năm
  Chiều sương ấy ngỡ hỏi thăm biết lồn
 6. #6 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 20:02

  @ con Lói

  tôi đương ăn trưa, cơm với zau và 1 cốc nước trắng to rất như lời Dì vĩ đại
 7. #7 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 20:13

  Khà khà, tôi thì đéo có gì đớp, đành lôi bacon ra đớp sống mới bùtạt vàng vại khà khà. Cụng ly nào. 

 8. #8 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 20:27

  À vâng, cụm li phát với anh Lói.

   đã đến giờ chinh chiến, mời anh Bia, cô Cam béo, Anh Tào đám và anh Trạm khám vào sới, tôi chính thức khai mạc cuộc đấu.
   Con Dì sẽ phán thắng thua.
   Thơ mái đây nếu anh chị nào muốn làm thơ cổ vũ  khà khà 
 9. #10 by Sành on 2012/02/02 - 20:30

  @ Lói đệ anh!

  Bacon (thịt xông khói) chấm với bù tạt vàng nhẽ đéo hợp. Món này Lói nên ăn không hoặc cùng bánh mì uống kèm vang đỏ, hoặc rán cho xém cạnh sẽ rất thơm sau đó để riêng ra một góc rồi đập vài quả trứng vào chảo dầu nóng cứ thế cuội đều hoặc để nguyên như ốp-la cho đến khi trứng chín, đổ ra đĩa và đương nhiên kèm vang đỏ. Chẹp chẹp, ngon tuyệt!
  dvs,d c
 10. #11 by Sành on 2012/02/02 - 20:33

  À anh khen con Bín phát! Hôm qua Bín biên chuyện làm anh cười sặc diệu. Đì má,hay đéo chịu!

 11. #12 by Sành on 2012/02/02 - 20:47

  Hoặc làm món bacon+ trứng như này:

  Hoặc như này:
  Bữa tối nên ăn uống nhẹ nhưng chất lượng, sẽ giúp việc quay tay của Lói đạt hiệu quả cao. Hờ hờ
 12. #13 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 20:56

  Ăn hả các anh chị, ăn thì phải ăn thế nài : 


 13. #14 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 20:58

  Phải chơi nguyên cả mâm cơm cúng như tôi mới máo khà khà …

 14. #15 by hùng hục on 2012/02/02 - 21:02

  Ối giời địt lồn cha các anh, anh Bín, anh Sành, anh Lói. Tôi gatô quá đi địt mẹ các anh. Bữa tối của tôi là 1 gói mì sào đéo thịt đéo rau.

 15. #16 by hùng hục on 2012/02/02 - 21:06

  À anh Bín chia se với tôi đê:  nàm cách lào anh lại chăn được con ô xin da chắng thượng đẳng đới địt mẹ anh. Thấy anh xuốt ngày ngồi thoõng dái chém gió nốc rượu với đớp cơm gà mà lại có vợ đẹp con khôn ngon lành càch đào xứ Âu thượng đẳng tôi gatô rất!!!!

  À quên mời các anh uống với tôi ny lước nọc nồn cha các anh!
 16. #17 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 21:10

  Ùm nhể nói zối làm đéo gì cho bố cốc bia khà khà , địt mẹ bọn Mỹ hai !!!

 17. #18 by Hồng Vàng on 2012/02/02 - 21:12

  @ Sành & Lói: đã thử cách này với thịt xông khói chưa: dùng lát thịt cuốn củ năng, hay đậu bắp, cà chua, hành tây, ớt chuông…  (hay thử với bất cứ thứ củ quả nào có sẵn trong tủ lạnh) dùng tăm xiên qua,  rồi nướng 10p là xong. Ăn ngon mà đỡ ngán.

 18. #19 by CAM on 2012/02/02 - 21:14

  Cam đây nhưng đang bận bù đầu không duyệt cồng được. Túm lại mọi người cãi nhau đến đâu rồi? Có gì thắc mắc tương lại đây xem, Cam trả lời trực tuyến luôn cho nóng.

 19. #20 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 21:15

  À vâng anh Hục, anh cần 1 li nước to cho chỗ mì phồng lên, thế là no, xưa tôi cũng toàn chơi đòn ý khà khà. 

   Chia xẻ cái lồn tôi đây nài khà khà !!!  
 20. #21 by Sành on 2012/02/02 - 21:16

  Anh Bín ăn uống bù bựa như Lâm-Xung! hờ hờ.

  Nhìn mâm cơm của anh tôi thấy ngay sự thiếu vắng bàn tay phụ nữ. Tôi đồ vợ anh đã bỏ đi kiếm thằng chim to hơn anh chứ không phải vợ anh không biết nấu nướng.
  Gà nướng phải như thế này mới đạt chuẩn chứ không nhợt nhạt như của anh Bín:
  Vợ tôi cũng nấu ăn rất ngon nhưng chưa thể đạt đỉnh cao nghệ thuật như tôi được.
  Lúc nào rỗi tôi sẽ làm và dạy chi bộ vài món Ngon-Bổ-Rẻ-Dễ làm, đặc biệt những món mà trẻ con cực kì thích ăn để giúp chi bộ nuôi con khỏe dạy con ngoan. Hờ hờ!
 21. #22 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 21:19

  Anh Bia đang tiềm cô đó cô Cam béo ị , cô lục lại anh Bia đi

 22. #23 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 21:25

  Con gà của tôi đúng là trông nhạt màu, địt mẹ con vợ đoảng, nó chỉ nhét lime vàu bụng gà là nhét vào nướng thôi, phần bụng thì vàng hơn vì gà nằm ngửa khi nướng, còn gà của tôi bốt thì tôi đã úp lại để giấu 2 cái lườn đã bị xẻo mất, vợ con tôi ăn lườn, còn tôi thì chỉ thích gặm cánh với đùi với xương  khà khà !!! chi bộ đéo nhiền za ? 

 23. #24 by hùng hục on 2012/02/02 - 21:28

  vợ con tôi ăn lườn, còn tôi thì chỉ thích gặm cánh với đùi với xương@Bín

  “Chỉ” cái con bà anh hà hà!
 24. #25 by CAM on 2012/02/02 - 21:28

  @Pín: đừng lôi chuyện phá nhà ra đây. Đó là vụ án hình sự. Án hình sự thì phải chờ kết quả điều tra của công an. Cam chỉ chịu trách nhiệm án hành chánh thôi nhá, tức chém gió trên văn bản, hehe.

 25. #26 by tieuthithi on 2012/02/02 - 21:30

  Ui mịa Sành nướng  gà trông ngon nhể . Hôm nai chị vừa nướng một con nhưng chén mất rùi quên ko chụp ảnh. nếu nướng để nó vàng đều cả thân như Sành thì cánh nó lại bị chái đen, mà không muốn cánh chái thì thân nó lại nhợt màu như con của Pín khàkhà

   Hay là con của Sành vàng là do fẩm màu chứ đéo fải là do nướng , cho chị xin bí quyết cái coi

 26. #27 by Hồng Vàng on 2012/02/02 - 21:30

  Hôm trước có ai chia sẻ mới Rốt nỗi bức xúc vì gặp khó khăn với khách hàng đầu năm, Rốt không lục lại được còm. Thành kiu nhìu! Tối hậu thư 24h được Rốt trì hoãn thành 52h để tìm mọi cách thương lượng. Và 13h ngày hôm qua khách hàng đã chấp nhận chỉ giảm 3% thay vì gần 10%, thế cũng mừng lắm rồi.

   

  Thôi chào chi bộ Rốt đi ngủ sớm, giữ sức cho cuộc chiến mỗi ngày. Tết vừa mới đây thôi mà tưởng như đã xa xôi lắm rồi…

 27. #28 by Sành on 2012/02/02 - 21:32

  Em Rôt!

  Từ thịt xông khói có thể chế biến ra nhiều món ăn tùy ngẫu hứng của đầu bếp. Thông thường ăn kèm các món rau luộc hay khoai tây bởi bacon rất mặn.

 28. #29 by hùng hục on 2012/02/02 - 21:34

  Nhà bác Thi còi sao thế. Nhà cháu mắt mờ cũng nhìn thấy ảnh anh Sành bốt là ảnh trên mạng mà bác!

  À để chống cháy mà vưỡn vàng ươm đều thì bác chơi lửa nhỏ thôi, và quét thử mật ong lên da ông gà xem ạ!
 29. #30 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 21:37

  @ Cam béo

   Tôi có nói gì về phá nhà đâu nhể, đấy là chỉ điểm tý ti cho anh Trạm khắm lười lướt lá cải thôi, chứ tôi thích chơi văn bản với nghị định hơn khà khà .
   Mời cô chiến với anh Bia, trận này dành cho tiến sĩ Bia, tôi xin nhường sới, địt mẹ  !!!  
 30. #31 by Lucky on 2012/02/02 - 21:41

  Nhìn ông gà của anh Sành, chảy cả nước miếng! 

   

  Quán cứ có hẹn tĩn nhau là 1 trong các con cút mẹ ! Cô Bia cứ nhá hàng rùi cút mẹ, Cam lên đéo bao giờ gặp cô ! Đéo gì cứ để Cam múa cột hoài dzậy mày !

 31. #32 by nang_giua_trua on 2012/02/02 - 21:42

  Chào chi bộ! Nắng vừa qua một cái tết rất hoang đường. Trưa mùng 1, một mình, 1 xe bắt đầu rong ruổi. Đêm mùng 7 còn đang lang thang Đèo Cả mưa tầm tã…. Mùng 9 mới bò về đến nhà và bây giờ mới hoàn hồn.  Chi bộ và Trung Tướng vẫn khỏe cả chứ. Đang chưởi nhau cái gì thế? Nghe phong phanh Pín lại xuất khẩu thành văn?

 32. #33 by DG on 2012/02/02 - 21:45

  Cậu đơi đù má.

  2 chận đáo nải nửa bắt đào chưa anh Bín? Cặp đôi Đắm Khắm dao kéo xong chưa thì vầu thịt nhao đi địt mẹ cậu ngồi bàn đầu hà hà!

  Bất động sản à? Dự án à? Món nài cậu biết đéo nên ngồi há mõm thôi!

  Mà địt mẹ anh Bín con gà của anh đớp mãi từ đận nầu vưỡn chưa hết à? Giống mấy chai bia lào của anh Phập mìn nhể? Tộ sư!

 33. #34 by Sành on 2012/02/02 - 21:46

  Hay là con của Sành vàng là do fẩm màu chứ đéo fải là do nướng , cho chị xin bí quyết cái coi

  @ Chị Thi Bô-ing
  Lâu quá không gặp chị, nhớ!
  Ở bên này có bán một loại gia vị ướp gà, thành phần chủ yếu là ớt bột đỏ (Paprika chứ không phải chili), tiêu, muối, đường, bột ngọt v.v… Chỉ cần thoa gia vị lên gà để và tiếng rồi nướng sẽ rất thơm ngon.
 34. #35 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 21:48

  Chào em Nắng xinh đẹp, em mới có chuyến đi chơi tết hả? xin chúc mừng em khà khà 

 35. #36 by tieuthithi on 2012/02/02 - 21:50

    À để chống cháy mà vưỡn vàng ươm đều thì bác chơi lửa nhỏ thôi, và quét thử mật ong lên da ông gà xem ạ!@HỤc

   ừa ừa  bây jờ mới nhiền kỹ hehe…. là gà trên gúc 

   Thì nó bị chái  chính là cháy do mật ong đấy chứ , thịt chưa  chín mà đã bị cháy rùi , lửa thì 200 độ . Làm sao để có mật ong mà vưỡn vàng đều khi chín mới là khó chớ . Nhẽ quét mật  khi nướng đã gần chín ?
 36. #37 by bĩnh bầu on 2012/02/02 - 21:51

  Địt mẹ cô Trạn, cô chỉ là một con Bắc Kỳ lèm bèm điển hình. Địt mẹ cô, cô dựa vào đâu mà bảo chị cò đất? Địt mẹ cô chứ chị bán còn chưa hết, chị cò cho nó bẩn lồn chị ra à? @ Đắm ránh
  Thế té ra Đắm ránh đéo phảy Cò đất Bắc kỳ, nhẽ chủ đất Nam Kỳ. Thế thì đúng là bán còn chưa hết thật. Dưng 2 năm vừa rồi thằng Cò đất Bắc kỳ nó còn có miếng, chứ chủ đất Nam Kỳ thì có vẹo đéo gì mà vỗ ngực, Bĩnh tôi thật.

 37. #38 by Hoaimien on 2012/02/02 - 21:54

  @ Chị Thi và anh Sành

  Khi nướng gà (vịt ) muốn vàn ươm như con gà của Anh Sành post. Lúc gần chín chị phết lên một lớp mật ong mỏng đảm bảo gà sẽ vàng như gà của anh Sành quảng cáo.

  À Thi boing, mới du ngoạn Campot về, đề nghị tham luận vè người thật việc thật về giao thông ở CAm đi chị ơi.

 38. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 22:00

  Tôi đơi địt mẹ! Anh Pín vữn giữ tác phong đớp bú bừn nông hai nhể, thế mà ẻm vợ Tai cũng đéo nói tí gì nhể địt mẹ.


  Công nhựn như Trung Tướng từng nói, cả Quán có mỗi anh Pín là có đời đáng sống địt mẹ. Chăn được cả osin Tai địt mẹ. Tôi gato rất gato rất.

  Cụng ly nào!
 39. #40 by CAM on 2012/02/02 - 22:02

  Bia thắc mắc về loại đất hở. Ra đây Cam giảng lại:

  – Đất bãi bồi: phân loại theo cấu tạo đất.
  – Đất công ích: phân loại theo sở hữu.

  Đất bãi bồi nếu đưa vào sử dụng với mục đích nông nghiệp thì đó là đất nông nghiệp. Nếu để xây quai đê lấn biển thì là đất công trình công cộng (phi nông nghiệp). Nếu để không thì gọi là đất chưa sử dụng.

  Đất bãi bồi nếu giao cho ông Vươn thì gọi là đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất bãi bồi nếu thu hồi về thì lúc này là đất công ích, của chung toàn xã, không thuộc sở hữu riêng ai. Đã của xã thì do xã quản lý, xã sẽ tùy nghi hạn mức và thời hạn cho thuê.

  Xem thêm điều 72 để biết về đất công ích và điều 80 Luật 2003 để biết về đất bãi bồi

 40. #41 by DG on 2012/02/02 - 22:03

  Con Khắm chết rúc mặt đâu hôm nai nủi lên nổ ác chiến phết, bắt bẻ con Đắm cả “QH chi tiết 1/500” mới cả “thiết kế kỹ thuật 1/500” cơ đấy, nồn mệ!

  Cam yêu của cậu, đương nhiên vụ phá nhà là vụ án hình sự òi, dưng hình sự quả nài cũng là do bọn lỗ đít bơm vá mới cả tính chất vụ việc nó hơi hoành nên phải làm thôi.

  Còn bình thường, cưỡng chế – mà có dấu hiệu chống – là xem dư xong, địt mẹ cho mất dấu vết hết!

  Tuyền bom ga mới cả hoa cải, hông tỉn cho tan tành đi mới là lạ, đó là việc làm đúng đắn, thực tế và hoàn toàn khôn ngoan, trên một khía cạnh nào đó, có khác gì việc vứt xác anh cu Bin (La Đen) ra biển để trừ hậu họa đâu, cậu thật!

 41. #42 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 22:04

  Con của tôi là nhạt vợ vào
  Gà trông màu địt mẹ hồng mao
  Đúng con đoảng nó nhồi lime bụng
  Chỉ nướng thôi phần bởi cớ sao
  Vàu ngửa khi còn thì đã úp
  Vàng hơn nằm bốt lại trời cao
  Để che giấu cái lườn ăn thích
  2 bị xẻo bè với ngạt ngào

 42. #43 by The First on 2012/02/02 - 22:04

  Địt mẹ anh Bín. Mũi anh thế nào rồi?

  Tôi cũng bị mũi, nhưng dạng nhẹ, đã công và giờ ngon lành rất!

 43. #44 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 22:08

  @anh Sành:


  Thành  anh. Ăn kiểu anh recommend, tôi đã thử qua nhiều lần, hôm nai muốn đổi vị cho lạ miệng khà khà đéo gì sướng bằng ăn tươi nuốt sống khà khà.

  @anh Phớt (The First)

  Khỏe hông con nài?
 44. #45 by The First on 2012/02/02 - 22:11

  Để mọi người tiện theo dõi những con nào đang chơi chung style chữ với Trung Tướng thì đổi đi.

  Ở quán này có cồng của 2 người Phớt thích đọc nhất là của con Lói và Trung Tướng, thế mà giờ bọn Dái Ghẻ, rùi Lylac, Trạn… cũng ăn theo làm khó chiệu rất.

  Nhìn anh Bín đấy mà học.

 45. #46 by tieuthithi on 2012/02/02 - 22:12

  @Miên iu : vừa về tối qua còn đương ngủ bù hehe… cứ đi khỏi nhà là mất ngủ thế mới đểu .Chụp nhiều ảnh lắm mà chưa có thờiian bốt được , định xâu thử vài cái nhưng chả hiểu sao hôm nay ko tải lên được , để lúc khác . 

   Giao thông bên bển nhiền qua cũng jống như ở Lừa tầm cách nay chục năm, ít xe ( nhưng toàn xe xịn à) Đường nhỏ nhưng tốt và lề rất rộng như Zì nói . Đi như ăn cướp nên cũng chả săm soi được jì nhiều .
   À mà hay nhứt là bên đó chại xe cả 2 loại tai lái thuận và nghịch. thế mà hông đâm nhao cũng tài  fết 
 46. #47 by The First on 2012/02/02 - 22:15

  @Lói:

  Cô ra Nụi mùa này chưa? Địt mẹ, lạnh rùi còn mưa rả rích rả rích, tôi phải chại xe mái dưới cái thời tiết nài nên lúc nào cũng phát điên.

  Thời tiết trong ấy thế nào cô? Giờ này mà có riệu bú với cô thì đéo j tuyệt bằng, nhưng hehe, hiện tại trong phòng tôi đéo có.

 47. #48 by nang_giua_trua on 2012/02/02 - 22:16

  Nắng không đi chơi tết Pín ạ….

  Nắng vừa đọc truyện mới Pín biên. Không khen nữa vì mọi người khen hết cả rồi. Có lẽ khi biên Pín cũng chả dụng tâm gì đâu, chính vì thế nên hơi thở cuộc sống cứ hôi hổi trên mỗi câu chữ… Từng mảnh đời, từng nhân vật…có cái gì đó thật mong manh. Đám cưới được dự định, khách mới cũng đến rồi, diệu và mồi chào đón, chú rể mặc áo mới, cô dâu e thẹn….. Nhưng cứ như trò đùa, tan biến khói sương tất cả. Chả ai trách ai, chả ai có lỗi… Chỉ đơn giản là những cú hích của số phận phải chăng???

   Thôi không sến nữa…

 48. #49 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 22:17

  Thưa quý anh Đắm ránh,

  Y rằng. Quý anh lại chơi bài đá xiên và lôi lồn ra. Xin hỏi cả họ nhà quý anh sở hữu bao nhiêu cái lồn mà vung vít kinh thế?
  Bắc Kỳ thì sao? Sách vở thì có tội à? Nhưng thưa mới quý anh, đại học bỏn đéo dạy cái món đấy. Hoặc ít ra là hồi hổi tôi đéo được học.


  Giờ tôi tiếp chiện quý anh tý nhé.

  Thứ nhất, cái tôi muốn nói đéo phải là không có cái thông tư đấy. Mà tôi muốn nói rằng quý anh chả biết buồi gì về ký hiệu văn bản của các Bộ-Sở cả. Đã thế lại đéo kiểm tra qua Gúc trước khi nổ. Xem lại kỹ đi nhé.  Thứ hai, quý anh thích nổ văn bản để chứng tỏ là “làm dự án”? Thế thì cái 03 đấy chỉ là 1 cái thôi, nghe chửa? Quý anh có biết 69? Có biết 71? Có biết 12? Có biết 209? Có biết cơ quan đầu mối cho việc phê duyệt Dự án đầu tư – cái mà quý anh nổ sai be bét ở dưới – là bọn nào hay không?  Thứ ba, tôi nói quý anh là cò bởi đơn giản, làm dự án dù lắm tiền cũng vẫn phải theo cái sườn chính, đó là quy trình, quy định. Cò thì đéo biết gì nhưng lại thích nổ. Để làm gì? Cần đéo gì giả nhời, ai chẳng biết.  Cuối cùng, những gì quý anh và tôi nói vẫn còn nguyên đây, nếu quý anh có nhã hứng thì làm ơn khai sáng, chỉ điểm giúp tôi mở mắt. Ngày mai hoặc ngày kia tôi xin lên hầu tiếp, đêm nay tôi cần phải ngủ. Chửi nhau với quý anh? Chửi thì giải quyết vấn đề gì? Hơn nữa, tôi hân hạnh được dí buồi vào.  Chân chọng.
 49. #50 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 22:19

  À cám ơn anh Fớt có nhời, mũi tôi đã tốt, thở thông thống như gió vào nhà trống, nhưng vẫn đéo ngưởi đc địt mẹ.