The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 08:39

  Chào buổi sáng, quý chi bựa.

   

  Thưa quý anh Đắm ránh,

  Quý anh đương bàn gì về Dự án mới cả Khu đô thị mà lạ thế?

   

  Để tôi tóm lược sơ qua về 1 quy trình mà tôi biết nhé.

   

  1. Xin giới thiệu địa điểm;

  2. Xin giao lập quy hoạch;

  3. Lập và phê duyệt QH 1/500;

  4. Công bố QH;

  5. Tiến hành song song:

  5.1. GPMB

  – Lập và phê duyệt phương án GPMB;

  – Tính giá trị đền bù GPMB;

  – Đo đạc, rải thửa, lập hồ sơ;

  – Giả xiền;

  – Xin chỉ lệnh cắm mốc.

  5.2. Lập, xin phê duyệt Dự án đầu tư & thẩm định TKCS phần HTKT rồi triển khai thành TKKT.

  6. Xin Quyết định thu hồi đất của dân và giao đất cho doanh nghiệp;

  7. Xin Giấy chứng nhận đầu tư;

  8. Xin cấp phép xây dựng phần HTKT.

  Đại khái thế, trình tự có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.

   

  Đến đấy thì lách luật để mà huy động tiền.

   

  Mấy mục trên chưa tính đến các khoản lặt vặt như tư vấn đo đạc địa hình, rà phá bom mìn, khoan khảo sát, thỏa thuận hạ tầng, ĐTM…

   

  Tạm thế đã, giờ tôi phải chạy rồi.

   

   

  Chân chọng.

 2. #2 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 08:41

  À quên, thưa quý anh Bín oằn,

   

  Văn anh rất hay. Tôi thích đoạn “cứ từ từ…”.

   

  Cố gắng phát huy, quý anh nhá!

   

   

  Chân chọng.

 3. #3 by conlele on 2012/02/02 - 08:48

  Các cô hãi thử qua Mã, Thái, và tệ hơn là Miên, Lào.. coi bển có gặp các vụ lấn-chiếm láokhoét như thế không?

  Đường quốclộ Miên/Lào hai bên để gộng đến 30m thậmchí 50m. Đéo fải vì bỏn nhiều đất (zù quả-thực bỏn cũng nhiều đất thật hehe), mà bỏn gất nguyêntắc. Làm đéo jì có chiện zân Miên zân Lào cứ nhao ga bám mặt-đường như lũ Lừa các cô, gòi khi bị đòi lại thì nổ súng hoa-cải thề sốngmái? @Bà Zì

  Conlele xác nhận bà Zì đúng 1000% vụ này.
  Conlele đã đi bụi bên Mã, Thái, Cam… bằng cả tuk tuk lẫn xe máy.

  Phải nói chạy xe máy bên đó rất đã, 70-80km/h nhưng cảm giác vẫn an toàn hơn chạy 40km/h như ở Lừa. Lý do rất đơn giản là: nhà dân 2 bên đường được xây cách mặt đường tầm 20m-40m tùy tuyến đó là đô thị, ngoại ô, hay nông thôn.

  Vì người lớn không “bám mặt đường mà sống” nên cũng không có cảnh trẻ con chiều chiều chạy chơi trên quốc lộ hay đá bóng cạnh đường. Không an toàn mới lạ!

 4. #4 by khoai on 2012/02/02 - 08:52

  Đù má,

   

  Cô Bê,

   

  Thai vì ấnđịnh cô TướngHoàngTrung, viện-sĩ xe-ôm, baonhiêu niên kinhnghiệm đi-khách (nghe janghồ đồn có lần cô cổ lái con Uây mui-chần lạng-lách oánh-võng trước cửa nhà thờ đá Sapa, chong một ngài mùa-đông jágét), hiện nai đương-nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mộtthànhviên vậntải hànhkhách côngcộng bằng xe hai-bánh,

   

  Lại đi chỉđịnh con ThăngĐinhLa, kế-toán-fò, suốt ngài lảmnhảm nợ-có, nguyên Bíthơ TỉnhỦy Huế-ThừaThiên, mần Bíthơ Đảng ủy khối Bộ Giaothôngvậntải,

   

  Ngu nhể,

   

  Cáu nhể,

   

  Sửa được chăng, đù má.

   

  Cái con bảovệ luận-án, dày cả trăm cồng, thai xe mái bằng xe bít, đã được tranhluận và fảnbiện (aka cảivả và chưởỉrủa) trước Hộiđồng Bựa, đéo bị làm.

   

  Cái con có cái Công-văn cấm các con khác oánh gốp, đéo liên-quan đéo jì đến jao-thông, lại bị làm.

   

  Bị làm, làm cái đéo, cái chức ấy à, chức Bíthơ jao-thông ý.

 5. #5 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/02 - 08:52

  Hổm rồi anh đi tuần mới thằng đệ mệt phết. Thôi anh cút lên giường cho lại sức đơi.


 6. #6 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 09:15

  Địt mẹ đọc lại truyện của con Pín đến lần thứ ba vưỡn sướng và cảmđộng. Tại sao các anh các chị biết không? Vì văn của cỏn chânthực, nhẹnhàng, tuyệtđối không lên-gân-lên-cốt kệchcỡm, và nhất là ngậptràn hìnhảnh, thứ quýgiá nhất của Literature. 


  Khi đó, chữ-nghĩa sẽ tựđộng hiện lên mộtcách duyêndáng, hấpdẫn và layđộng tâmcan người đọc đến tộtcùng. Đó là đẳngcấp của kẻ biên-văn vại. Anh Pín, tôi nể anh.

  Dưng dĩ nhiên Pín vữn dưới Trung Tướng ít nhất là một-hai bậc nha đù móa, có khi trên cả Thiệp Nguyễn Thái Hồ mẹ khà khà.

 7. #7 by conlele on 2012/02/02 - 09:16

  Con Bim co kha nang ke chuyen thien tai. Co cai trong chuyen cua con bim ma trong chuyen cua con Ji ko co. Do la khong khi cua cau chuyen. Noi tom lai, chuyen con Bim rat song don! @Y_Cà_Pháo

  Sự khác biệt rất lớn giữa văn bà Zì với văn Pín:
  – Pín viết rất: thực, thiệt (tình), ít thêm thắt (aka không nổ), mộc mạc (kg chau chuốt).
  – Văn bà Zì thì đọc cũng hấp dẫn, nhưng đọc lại lần nữa thì cũng lên gân, NỔ ĐÙNG ĐOÀNG, và đọc nhiều thì thấy cũng gần như các thợ Văn Lừa.

  Tuy nhiên, anh Pín thì không bao giờ trở thành thợ Văn được. Anh chỉ là anh bạn nhậu kể chiện hay thôi!

 8. #8 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 09:27

  Con Le ngu nhở. Đã côngnhận con Pín kể chiện hai, mà lại không tin cỏn sẽ thành thợ văn được?


  Thợ Văn là buồi gì mà phải đao-to-búa-nhớn thế, cô? Thợ Văn là kẻ kể chiện bằng chữ, cũng như đạo diễn chuyên kể chiện bằng hìnhảnh. Chấm mẹ hết. Con Pín kể chiện hai, ắt sẽ biên văn ngon & thơm địt mẹ.

  Dĩ nhiên văn con Pín không hề traochuốt, dưng đó là do cỏn muốn thế, và một nền vănhọc lànhmạnh hẳn phải xem đó như một phongcách khà khà.
 9. #9 by conlele on 2012/02/02 - 09:52

  Con Lói tin tin quay tai 4 cái 30 phút lại nhảy nầng nẫng rồi à? Đọc phải có cái đầu chứ!
  Viết như Lói thì thợ Văn sẽ cao hơn “anh bạn nhậu kể chiện hay” vài boong à?

  Đọc kỹ coi anh đang nâng hay đang dìm anh Pín dzậy? Và anh đang nâng ai và dìm ai? Hay là trong cái đầu tin tin của cưng lúc nào cũng thờ bà Zì nên mới coi chữ “thợ Văn” là to hơn “bạn nhậu” thế?

  Lần sau đọc 7 lần rồi mới viết bài nhé cưng!

 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 09:58

  Thế đai là cái buồi gì? 


  Tuy nhiên, anh Pín thì không bao giờ trở thành thợ Văn được. Anh chỉ là anh bạn nhậu kể chiện hay thôi!”

  Cãi cãi cái lồn. Rách việc!

 11. #11 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 10:02

  Ờ nhẽ tôi sai (wrong) thật khà khà. Sorrie anh Le. Thôi tôi xin phép đi ngủ. 

 12. #12 by conlele on 2012/02/02 - 10:05

  Con Lót tin tin giả vờ ngu hay là cãi chày cãi cối nhỉ!
  Anh đã giảng đến thế mà vẫn từ chối hiểu thì anh chịu! (lại còn trích lại đúng câu đó nữa chứ, pótay!)
  Anh đành thua cưng vậy!

 13. #13 by conlele on 2012/02/02 - 10:21

  Ok, Take it easy, Lói!
  Tôi gởi bài rồi mới thấy bài của Lói.
  Vậy coi như hiểu nhau rồi nhỉ.

  Hôm nào nhậu với anh Pín nhớ rủ tôi! Tks.

 14. #14 by theriver on 2012/02/02 - 11:15

  Chầu chi bộ miềng đã trồi lên đai.

  Gần chục niên mấy lại hưởng tết quê, té ga vui hơn tết phố, pháo mẹ pháo con nổ dư chưa từng có lịnh ban ga. Tụi trẻ ố á nháo nhào chại bên nài chại bên kia ngắm pháo mấy ông pa của miềng tức ông nội bỏn, thật viên mãn quá đi hiahia.

  Năm nai quán triệt tinh thần của chi bộ, hạn chế diệubia nên khỏe hẳn, dưng vẫn không tránh nủi biêngbiêng mâymây suốt mấy ngài, có điều không bétxènhè nhát nầu, thế là tốt gùi.

  Năm Rồng Lộn chúc chi bộ mạnh khỏe, kèn khủng bướm khỏe, tiền vô như nước sông Đà tiền ga nhỏ gọt dư cafe fin nhế.

 15. #15 by theriver on 2012/02/02 - 11:18

  Đệt mẹ con Lói, suốt diệp Tết chỉ vầu quán quai tai là sâu?

  Cẩn thận Tâm bịnh nha cô.

 16. #16 by Gia_lamcam on 2012/02/02 - 11:24

  Há há há,
  Nghe các lồng chí bình lộn về văn trương, dồi so sánh văn tên Bín với văn tên Ma Xó, dồi lại dự đoán tên Bín nhiều khả năng giở thành thợ văn, vươn vươn…  vui phết!
  So sánh thế khác giề so văn anh với văn tên thợ toán Châu Ngô Bảo, há há há!
  Anh đọc văn của tên nầu, là anh xem tên tển có thể chuyển tải được nội dung gì mần cái đầu anh phẩy nghĩ ngợi hoặc thư giãn sảng khoái hay không, chứ anh cần tró gì để ý đến dững sự mượt mà trau chuốt mà tển đã nhọc công sắp đặt.
  Xứ Lừa thiếu tró gì thợ văn (đâu như có hẳn cả một Hội?), mờ văn của bỏn, anh cũng ỉa mẹ vầu, thậm chí anh cũng đếch nhớ được tên thằng nầu.
  Bi giờ, nếu tên Bín với tên Ma Xó tự dưng biến mẹ thành thợ văn xứ Lừa, dồi nhập mẹ vầu cái Hội í, thì anh cũng lại ỉa vầu đọc bọn bỏn nữa!
  Thế nên anh chỉ mong văn tên Bín vưỡn là văn tên Bín, văn Ma Xó vưỡn là văn Ma Xó và văn anh Cẩm cũng cứ mãi là văn anh Cẩm thì mới có nhiều người đọc.
  Cần tró gì thành thợ văn cho mất mẹ khách!
  Há há há!

 17. #17 by budifa on 2012/02/02 - 11:33

  Địt mẹ bạn Bín biên văn diên jì mà dáng thế, hehe

   

  Lão BOM biên bài nài liên-quan đến hạ-tầng jao-thông công+ và đền-bù jải-tỏa đất, 2 vướn-đề lóng của Lừa. Ờ mà ở Lừa thì vướn-đề đéo chả lóng nhở, hehe. Nhẽ xứ Lừa đương ở hỏa-ngục dương-thế mẹ

   

  Nhắc đến 2 vướn-đề trên trển, tôi nhớ tới lần sang Khựa chơi cách đây x chục niên

   

  (cóp cằn)

 18. #18 by budifa on 2012/02/02 - 11:49

  Hùi hủi tua gai cho chúng-tôi là một ông Khựa sõi cả tiếng lóng của Lừa. Ông ổng sống ở Lừa x chục niên thì bị đuổi về quê mẹ năm 78, 79 jì đó.

   

  Ổng khoái bia cũng, nên bọn-tôi thường chè-chén mới ổng mỗi tối.

   

  Ổng kể, lông-dân Khựa bị chánh-fủ lấy đất thì được đền-bù, dưng đéo được nhận 1 cục. Cục củng được đưa vầu băng, tháng tháng chỉ chi ra 1 fừn đủ sinh-hoạt tối-thiểu cho ja-đình mất đất. Muốn tiêu hơn, bỏn fẩy đi mần. Thường thì bỏn được tạo điều-kiện mần ngay cho bỏn lấy đất. Tất-nhiên đất bị lấy mần hạ-tầng công+ thì khỏi.

   

  Nhờ chánh-sách vậy nên lông-dân mất đất của Khựa đéo có cơ-hội cờ-bạc nghiện-hút dư Lừa

 19. #19 by budifa on 2012/02/02 - 11:54

  Về chiện buýt, bên bển chỉ có lái-xe, đéo có fụ-xe

   

  Nhưn-dưn cần-lao lên xe tự bỏ xèng mua vé. Nếu đéo bỏ, lái-xe sẽ đéo cho xe rời bến. Và quần-chúng đã bỏ xèng sẽ tự xử thằng đéo chịu bỏ xèng, hehe

   

  Ở Lừa nhẽ quần-chúng sẽ xử lái-xe nhểy, khà khà?

   

  Mấy chiện nài nghe cũng hai-hai. Dưng tuyền là hóng-hớt chứ tôi đéo có cơ-hội kiểm-chứng

 20. #20 by Con tàu đắm on 2012/02/02 - 12:00

  Xin lỗi chi Bựa xin cắt mạch văn chương của anh Bín để tôi giả nhời vài cồng cho 2 cô học trò cá biệt của lớp cái:

   

  @ Cô Trạn: Bắt đầu từ 16/4/2009, mọi hoạt động đầu tư có sử dụng đất phải thực hiện hình thức “lựa chọn nhà thầu” theo Thông tư 03/2009/TT-KHĐT của Bộ éo gì chị quên mẹ ùi.

   

  Quy trình cô bốt là “xin giao đất”. Quy trình này vẫn được áp dụng nhưng chỉ với các dự án cá biệt.

   

  @ Cô Boong: Thì ra cổ nổ như bính boong chứ cô có biết buồi gì về dự án đâu mà ngồi vào lớp chị giảng? Tiên sư cô, một dự án khu đô thị mới (nhớ thuật ngữ này nhá) mà có tới 70% đất thương phẩm thì lấy đâu ga đất làm công viên, đường đi, các công trình phúc lợi etc… Cô tự Gúc mà đọc nhe, có dự án bọn tỉnh nó chỉ phê duyệt tỷ lệ này có 28% thôi, tiên nhân cô.

   

  @ Các cô yêu của chị: Chị mới bót 1 lãnh vực về đất đai mà các cô đã rối như lông lồn con cave Lói  post. Nhưng vụ con Vươn nó còn phức tạp hơn nhiều. Vụ lấn chiếm hành lang đường sắt nó còn phức tạp hơn nhiều nữa. Vậy nên các cô nên tập trung vào việc phân tích sao lông lồn con cave Lói nó rậm hơn bình thường? Hay có bia tưới vầu nên thế? Hay hoặc thằng bạn con Pín có phải tên Hùng hero bên otofun không chẳng hạn. Những lĩnh vực ấy nó lành hơn nhiều. Địt mẹ, chị yêu các cô!

   

   

 21. #21 by leloi on 2012/02/02 - 12:30

  Anh trao cho cô Bín cái giải Nôbeo đây.
  Địt mẹ cô, đéo biết cô làm nghề gì mà biên văn hay đến thế.
  Mụ Dì có lắp tên lửa vào đít cũng đéo đú kịp buồi anh. Chiện anh viết hết sức sống động, dư phin. Anh kể đến đâu, tôi hình dung một cách hết sức rõ ràng đến đấy. Những khuôn mặt vừa đờ đẫn, vừa hùng hổ của bọn bợm, những bước chân líu ríu chại theo cô phò già…
  Địt mẹ, cô viết zăn quá dễ dàng. Như thể có sao thì kể vậy. Đéo uốn éo, tốn công dư mụ Dì. Nhưng cũng chẳng “nôm na” như những đứa đéo biết kể.
  Giỏi !

 22. #22 by bĩnh bầu on 2012/02/02 - 12:48

  @ Chủ quán & Bựa viên
  Vừa rồi Bĩnh tôi đi Ban Mê thấy khí hậu ngon nghẻ, Đông không sun Trym, Hè không chảy mỡ Dái, bạn bè họ hàng kiếm ăn từ cây cà có vẻ dễ chịu, tụi tủi cứ rủ Bĩnh tôi làm đôi héc cà, nghe bùi tai tợn. Nhưng nhìn cảnh Vươn, không hiểu số phận Cà Ban Mê sao, Bĩnh tôi phân vân. Bựa nầu rành vụ này cho Bĩnh tôi vài lời, thanh củi trước.

 23. #23 by Mit on 2012/02/02 - 12:54

  Ai xem clip nài chưa? Ngài 4 phùa ông Tút Tút chại qua mấy mẹt rau của bọn bần nông, mà bỏn tỉnh dư không đới.  Bần nông điếc hông sợ súng mờ…hehehe  Nghe bẩu ông Tút Tút cũng hay chẹt chết bần nông dọc theo tuyến đường nài, dưng bỏn buôn bán vưỡn cứ buôn bán, bọn đi chợ mua cải làn vưỡn cứ mua cải làn.  Thế mới tài…hố hố hố 
  Bỏn giải thích bỏn có chiền thống buôn bán trên con đường nài mấy đời dồi, đéo muốn dời ra chỗ khác.  Tút Tút thì kệ mẹ Tút Tút.  Bọn khoai tây cứ là vãi mẹ đái….hố hố hố
  Lúc đầu Mít cứ tưởng là clip ở quê cha đất tổ nhà Mít somewhere.  Sau hóa ra ở bên Thái mọi…

 24. #24 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 12:58

  Thưa quý anh Đắm ránh,

  Ở nước ta có bao cuộc đấu thầu sòng phẳng? “Xin” mà tôi nói chính là nộp hồ sơ thầu (và chạy). Cái chạy này mới là yếu tố quyết định. Thậm chí tôi từng biết những dự án mà Hồ sơ thầu chỉ có 1 đơn vị, không cần quân xanh quân đỏ làm gì cho mất công.

   

  Mời quý anh xem lại quy trình quý anh bốt xem có nhầm lẫn hay không mà tôi xem mà chả hiểu mẹ. Thêm nữa, cái gạch đít bên dưới trong đoạn quý anh bốt là gì vậy?

   

  Nộp xong, cộng với bộ hồ sơ thiết kế 1/500 được duyệt, cộng với giấy chứng nhận đầu tư được cấp và linh ta linh tinh nữa, cấp tỉnh sẽ ban hành cho các cô “Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật 1/500 dự án abc của ông xyz….”. Khi đó các cô mới được thi công. Phải thi công hạ tầng mới được bán, kể cả lúa non.

 25. #25 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 13:00

  Cái quy trình này là sai toét rồi nhé, thưa quý anh Đắm ránh:

   

  Xong vụ làm tình với nhưn dưn, thiêu thân sẽ mang lên cối xay tiền những thứ sau:

   

  1. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án. Mẹ, nhiều thứ, đít buồi nhớ, chỉ biết là 90% trong số đó là sa lông;

   

  2. Hồ sơ thỏa thuận đền bù, hehe.

   

  3. Hồ sơ khu vực đất xin lập dự án do 1 con sân sau lập.

   

  4. Linh tinh linh tinh linh tinh nhiều thứ nữa đéo quan trọng.

   

  Vài con cave học tại chức bắt đầu “thẩm định”. Nó sẽ cộng tất cả các chi phí các cô sẽ chi cho một thứ gọi là “suất đầu tư”, gồm các chi phí chị trích trên trển. Nhưng nhớ là sản phẩm các cô bán được thu xèng chỉ chiếm tối đa 35% tổng diện tích dự án thui nha, đéo dễ kiếm như vẽ chữ ở Miếu Văn đâu à nha.

 26. #26 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 13:06

  Thứ nhất về tiền sử dụng đất.

  Sẽ phải thuê tư vấn lập để chắc cú. Bọn Nụi hay thuê công ty Đéo Gì ở Thụy Khuê. Cơ sở sẽ là theo đơn giá mà Bê công bố mỗi đầu năm, cùng với các dự án tham chiếu như quý anh nói. Đồng thời còn thêm 1 loạt các hệ số.

   

  Diện tích đất được tính sẽ phải được “cắt lớp” theo trục đường chính. Cái nài quý anh có rõ?

   

  Sau khi có bản tính đó, sẽ họp liên ngành do Sở Tài chính chủ trì. Cái “suất đầu tư” mà quý anh nói ý, sẽ nằm trong bản “Tổng mức đầu tư” mà tư vấn lập cho Chủ đầu tư và các Sở ngành liên quan thẩm định trước khi phê duyệt Dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

   

   

  Tạm thế đã.

 27. #27 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 13:11

  Quên, tôi cho rằng các chủ đầu tư tèo cái chính là do Bê khát tiền, bắt nộp tiền sử dụng đất ngay và luôn.

  Chưa thấy gà đẻ trứng mà đã phải mua mấy tấn cám bằng tiền tươi, tèo là tất nhiên.

   

  Với lí do đó, giờ Nụi rất nhiều sân bóng mini, bãi trông rửa xe, ki-ốt tạm…

 28. #28 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 13:16

  Góp vui mới quý chi bựa ít ảnh về “hành lang an toàn đường sắt ở Nụi”:

   

   

 29. #29 by budifa on 2012/02/02 - 13:48

  A, chiện tào thì mời cả-lò bựa nghe lại mấy bài nhạc-sến nài, hehe.

   

  Xưa xửa lũ chíp-hôi chúng-tôi thường nghêu-ngoao

   

  Đi dọc bờ đê xem chúng-nó địt nhao

  Ô kìa một đôi, hai đôi, nhiều quá

  Ối anh ơi em vừa trông thấy

  Một thằng thanh-niên …

  Buồi to dư cấy bơm

   

  Khà khà

   

   

 30. #30 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/02 - 14:13

  Chết cười con Trạm Khắm thở ga mùi sách vở bỏ mẹ. Anh gia cát dự con nài tuyền lãnh dự án qua gúc chứ thợ kiến đéo gì tồi thế?? Để anh biểu con Nhất Dâm vầu tuột quần con nài cho đúng bài. Con Nhất Dâm đâu mau vầu nhận hàng nài. He he.

 31. #31 by Cocacola on 2012/02/02 - 14:14

  Lâu rùi Zì tập trung chưởi bần nông chứ không chưởi Bê ta. Dưng mà Zì quên xừ mất là Bê ta bần nông số 1. 


  Không nhổ gốc thì cái ngọn có đổi được không?@ Em Nga
  Hehe, em Nga nói chuẩn đấy!

  Bần nông không có an sinh xã hội, đói khát bệnh tật thì tự lo lấy thân, bỏn phải giữ nồi cơm chén cháo của mình.

  Sân bay, tàu điện ngầm với bỏn là đéo là đéo mà bắt bỏn phải có tư tưởng vĩ mô vươn vươn. Hài thật đấy!

  Đến cái quai ga còn đéo có. Đến cái toalét mà còn mất nước 80 jờ/tuần, thì lấy buồi ra mà làm đường-đôi mới chả đường-ba cái tộ-sư-bố nhà cô@ Bựa

  Càm ràm cái giề! 

  Cái nào B ôm mà chẳng thúi. Nhà ga đông khách hay không là việc của B, đéo phải việc thằng Trưởng ga, nên nó care làm đéo làm đéo!

  Không tin B bán mẹ nhà ga đó cho tư nhân coi thì mấy việc lặt vặt mụ càm ràm sẽ done ngay trong tuần, cần đéo gì Thượng thư Bộ Chạy phải care!

  Tương tự thế, cho tư nhân thầu xây đường cao tốc thu phí đi, thay vì B độc quyền thu phí chồng chéo như hiện nay trên một con đường như cứt như cứt!

  Hơn thế kỷ trước, lúc thằng Phớp nhợn mới vầu, Lừa điếu có nổi cái áo lành lặn mà mặc, tiền đâu xây đường sắt, đô thị v.v… Thế mà thằng Paul Đù-má vay tiền xây được để xài tới nay. 

  Ngày nay B các cô quang vinh muôn năm, Lừa có đô xanh đô đỏ rủng rỉnh mà lại kêu khó không mần được rồi đổ cho dân là đéo là đéo?

  Như vậy tại bần nông Lừa hay là B vinh quang ngu tham ác hơn thực dân đế quốc sài lang thế kỷ trước?
 32. #32 by Do L on 2012/02/02 - 14:24

  Ga TT của tàu điện ngầm + Tàu nhanh chạy tuyến xa tới các Đô thị vệ tinh thì lấy mẹ dững ga như Hòa Hưng _ Hàng Cỏ_ Quý Cáp V.v.v

  Paris chả có cái Ga metro tt nào to hoành cháng cả, chỉ có Ga Cao tốc là to thôi và cũng nối với vài cái ga tàu nhanh và metro.

  Đường dẫn lên – xuống gồm 1 thang máy 1 đường bộ 1 đường ray cho mấy anh chị 27thang7 . Cái lỗ ấy thì cần đéo gì giải tỏa nhiều ???

  Cách phân tuyến Metro bọn tư bản thiếu mẹ gì cách, ở Nội thì đào phát thò lên Hàng Da, phát thò lên Vin com, Phát thò mẹ lên Hàm cá mập aka các khu văn phòng.

  Tương tự ở SG hehehe??? mà đéo biết có làm nổi k ta ??? Hay bắt mẹ mấy thằng xây TT thương mại toto chừa chỗ cho 1 cái lỗ metro lòi lên = bà con lên thẳng mua sắm ăn chơi địt bộp.

  p/s oto ở NỘi thối chạy cực kỳ mất dạy. chỗ đéo nào hở là chúng nó len mẹ vào k quan tâm trái hay phải, bất chấp phân luồng, đéo bao giờ chịu chờ sau đít thằng khác.

  Kẹt xe ở Nội hoàn toàn do ô tô con và Taxi.

 33. #33 by hùng hục on 2012/02/02 - 14:32

  Ối bác Fà bốt cái đéo gì mà chua như lồn ngâm giấm thanh chấm chanh rừng thế! Địt mẹ hát như thế mà cũng ti toe ca sỹ, với nờ sứt với nờ sờ nờ dờ các bác nhỉ. Khác đéo gì con Zì cứ ti toe làm thợ văn hehe. Nhà cháu cứ là ỉa vào địt mẹ!

 34. #34 by tung tung on 2012/02/02 - 14:50

  @ Tế Điên:

  Con Chạn khắm nói vậy có điếu gì sai hỉ, Cu kêu Nất dâm Balan vào làm gì.

  @ Con Đắm ránh:

  TT 3/2009/TT-KHĐT là cái thông tư gì vậy, Chị gửi link lên đây cho anh tham khảo ngay và luôn nhé. Địt mẹ anh gúc mỏi cả tay mà có thấy đéo.

 35. #35 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 15:01

  Thưa quý anh Tửng,

  Quý anh Tế vửa điên vửa dốt lại hay phát biểu liều. Quý anh ảnh đáng thương hơn đáng trách, thưa quý anh.

   

   

  Thưa quý anh Fà giò,

  Đợt tôi qua Khựa được thằng tua-gai bẩu là bên bển đất là sở hữu của Bê Khựa. Bỏn mà muốn thu hồi sẽ move nhân dân qua 1 chỗ y chang (trường hợp đất ở), báo trước đâu có vài ngày. Đến đúng hôm hổm mà chưa biến thì ăn đòn đủ.

   

  Nhẽ thế nên dân cũng ngoan hơn?

 36. #36 by Già teen on 2012/02/02 - 15:06

  Đi dọc bờ đê xem chúng-nó địt nhao

  Ô kìa một đôi, hai đôi, nhiều quá

  Ối anh ơi em vừa trông thấy

  Một thằng thanh-niên …

  Buồi to dư cấy bơm@ Phò già.

  Ui ha ha. Đệt mệ tý thì cười văng mẹ cứt non với con nài.

  Công nhận quán có con nài với con pín là Anh ưng cái bụng rất.

  Sư bố các cô hehe

 37. #37 by Black Sheep on 2012/02/02 - 15:10

  Chết cười nghe chiện giải tỏa cầu chó&đào, aka Nhật Tân.

  Đụ má bọn Ban GPMB ký hợp đồng với bọn đại bàng. Bọn đại bàng đến giải tỏa dân đéo chịu đi. Thế là bỏn làm một cái rạp như rạp đám cưới, trát nền xi măng, đánh số kẻ ô đàng hoàng.
  Rồi đùng 1 nhát, bỏn cho cửu vạn phi vào nhà dân, bê mẹ nó đồ xuống cái lán, để đồ mỗi nhà một ô. Địt mẹ thằng nào kêu nó chìa mẹ cái quyết định thu hồi đất, và cái hợp đồng thuê GPMB, hehe. Địt mẹ thằng nào láo bố mài cho ăn cứt. Địt mẹ mời xuống đó mà trông đồ, và dọn đi chỗ ngáy ngay và luôn. Các cô không phải trả tiền khuân vác, cái đó do Ban trả, hahaha.
  Còn chiện đi GPMB ở các tỉnh nữa. Hehe nghe xong thì đúng là ngậm ngùi dân đen thì chỉ ăn cứt ăn cứt.
 38. #38 by Bia on 2012/02/02 - 15:49

  @ Mụ Cam:

  Đòi hạ gục Bia hả, hehé, còn khuya. Mụ biết rằng,  khi Bia đã nêu vấn đề đất công ích, là cố tình để cho Mụ Gúc vào mục đích sử dụng, quả y chang. Mụ sẽ phán Đất Vươn Hoa Cải Sẽ Là Đất Công ích xã Vinh Quang.

  Nhưng mụ vui lòng gúc lại những lời phát ngông từ:

  – phó chủ tịch Phồng: Đất Bãi Bồi
  – Ca Công An: Sân Bai bai bai bai
  – Huyện: Cứ thu hồi, Giao cho ai tính sau
  – Xã: Sân bai, mở rộng nhập xã
  – Bộ TNMT: Nuôi trồng thủy sản
  – Mụ Cam: Đất Công ích fu-tu-re

  Vậy: Công Ích Fu-tu-re là căn cứ vào đâu? Mụ nên lưu ý về nguyên tắc quy họach: Quy họach  đồng thời mới tuyên bố Đất đó là đất gì.

  Bia vào Web Phồng, Tiên Lãng, mọpi thông tin tìm kiếm về quy họach, Văn bản QPPLuật…. hehé, đéo còn nữa.

 39. #39 by Bia on 2012/02/02 - 16:03

  @Sịp: Bữa hỏi tử vi cái mẹ gì quên rùi, cho lại tuổi, gi gì đó

  @ Cô gì dưới kia bảo chuyển nhượng dự án khi chưa xong cơ sở hạ tầng không được: Vẫn chuyển bình thường, hehé ( giả xiền tư vấn đi), rùi Bia chỉ cho.

  @ Zì: Vụ Vươn, không phải là thí điểm đầu đâu, cách đây vài năm, Bê đã chơi trò cho mở Trung Tâm Phát  triển Quỹ đất ở các TP, Quận, huyện. Trung tâm này thực ra là gom đất sạch (thu hồi với giá rẻ mạt, rùi tính sau). Đã Nẽng là điển hình.

  Mai, Bia sẽ tham lựng về: Đền bù theo giá Nhà Nước, mà đéo cần thương lượng với các dự án của tư nhân như bá tánh hay rarả là phải thương lượng và chuyển nhượng dư án trên giấy.

 40. #40 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 16:22

  À quên, thưa quý anh Tửng.

  Cái thông tư mà quý anh Đắm ránh nói. tôi đồ ý muốn nói đến cái thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 12.

   

  Nếu quả vậy thì thật là chết cười. Vì ký số văn bản của nó có đuôi là BXD.

   

   

  Thôi, quay lại vụ Vươn cho tôi hóng mới nào, quý chi bựa.

   

  Lá cải vửa đưa bài nài.

   

  Tôi đéo đọc kỹ dưng thấy có đoạn nài hay quá:

  Lý giải về việc nhà ông Vươn bị phá, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền cho rằng, đây là nơi các tay súng ẩn nấp để gây án nên phải đập bỏ. Ảnh: Nguyễn Hưng.

 41. #41 by lylac on 2012/02/02 - 16:31

  Kô Bia, kứt đã nấp. Cậu đã dùng mọi thế võ, kể cả miếng za tuyền đánh zưới thắt nưng để đuổi mụ CAM beo béo đi. Nay cô lại ông ổng gọi mụ ấy về. Hức, nếu mụ ấy tốc váy phần phật quai lại cô phải có chách niệm xử ní ngai và luôn.

 42. #42 by budifa on 2012/02/02 - 16:33

  @ Jà tỉn

   

  Bài bải đéo fẩy chỉ là hát suông đâu. Jải-nghiệm một thuở của tôi đó.

   

  Xưa nhà tôi ở gần đê

  Bỗng trúng con đề nên mới chiển đi

   

  Khà khà

 43. #43 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 17:14

  Tôi đơi  tôi quai lại đây các anh các chị, cám ơn các anh chị thích chiện ăn cưới của tôi khà khà !!!

   Anh Trạm khắm ở trên giời rơi xuống à, địt mẹ cái tin con Hiền chủ tịch lãng tiên nói cách đây mẹ có 2 tháng rồi khà khà, 
   Con Cam giành cho anh Bia, nó đang mài dao xiên anh Bia đó khà khà 
 44. #44 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 17:31

  Thưa quý anh Bín oằn,

  Bài bải vửa đưa hôm nay mà? Mà kể cả tôi có lơ ngơ thì 2 tháng thế đéo nầu được? Đây nài:

   

  Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm súng hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng.

  Ngày 10/1, 4 bị can gồm: Đoàn Văn Quý (46 tuổi), Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, song được toại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

  Nhìn nhận về việc giải tỏa cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định, quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) với gia đình ông Vươn vừa trái luật vừa trái đạo lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân.

   

   

  Dưng cũng phải thú thực là lâu lắm rồi tôi đéo lướt Lá cải. Bận cày tiền quá.

   

  Nhưng mà đéo thấy tiền đâu, quý anh ạ. Bi kịch!

 45. #45 by budifa on 2012/02/02 - 17:47

  Bạn Bín đéo bê chiện ăn cưới về nhà mình à? Trong-khi ông Fẹt vác về nhà ổng treo lên rùi

 46. #46 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 17:49

  À vâng báo hôm nai nhưng tin con Hiển nói phá nhà do các tai súng dùng làm chổ núp kiên kiến thì lâu mẹ rồi, rồi lại chối bai bai rằng dân ức chế phá chứ đéo phâỉ chính quyền rồi blab blab  Mấy bộ với hội lởm đã vầu cuộc, chúng sẽ luận đúng sai sớm thôi, tôi đoán đó là lí do con Cam béo ị đang tắt loa khà khà .

   Mà Dì mồm lồn đâu đéo vào định hướng chi bộ hả >???
 47. #47 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/02 - 17:49

  Cái vụ ông Vươn dường như lá cả xào đi kho lại dăm ba bận thì phải. Từ hôm đầu ra thực đơn anh nhớ cách đây gần hai tháng mẹ. Mấy ba mấy má đó bát xê lô na lẫn nhau rốt cuộc anh cũng đéo hiểu mẹ.

 48. #48 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 18:01

  Bạn Bín đéo bê chiện ăn cưới về nhà mình à? Trong-khi ông Fẹt vác về nhà ổng treo lên rùi

  @ anh Fa âm hộ nhét lịu đạn

  Khà khà  địt mẹ con Phẹt nhanh tai đéo chịu, để nhà con Dì vui hơn, lúc nào hứng khởi tôi bê về nhà tôi sao, nó vẫn ở đó chứ đi đéo đâu khà khà .

 49. #49 by Con tàu đắm on 2012/02/02 - 18:02

  Chị hỏi thật cô Trạn, cô làm nghề gì? Lù móa, nếu cô không làm về dự án, đất đai thì sao không pót ảnh lông lồn như em Lói cho nó nhã, lù móa? Chị cho đủ dữ liệu như thế mà cô còn không Gúc ra được cái văn bản ấy thì trình la liếm của cô đã quá tệ chứ đừng nói cô đang sống với nó (nó ở đây là cái Thông tư 03 của Bộ KHĐT).

   

  Chị đang trình bày bài giảng trên cơ sở giáo trình đã nhé, còn muốn lách hay chạy chọt gì đó thì cô cứ phải thuộc bài cái đã.

   

  Cô Điền chủ tịch mà ướm như vậy thì con Vươn bỏ mẹ rồi, các cô tập trung bê văn con Pín về log nhà treo đi, sướt mướt cái lồn. Địt mẹ, công dân Vươn không lõi đời ý mà cần các cô thương!

 50. #50 by Mr. Tran on 2012/02/02 - 19:23

  Thưa quý anh Đắm ránh,

  Lần nầu tranh luận không xong là quý anh lại đá lung tung rồi lôi lồn ra là sao? Muốn nói về lồn thì mời quý anh nói chiện mới cả nhà lồn học Bín oằn. Ở đây tôi chỉ nói về dự án.


  Thứ nhất, số hiệu cái văn bản quý anh còn đéo biết thì ti toe gì? Tôi đã nói cái đuôi BXD để quý anh biết cái văn bản quý anh nói đuôi của nó phải là gì rồi.


  Thứ hai, “làm dự án”, như quý anh nói mà chỉ biết nhõn cái thông tư đấy thì nước non gì? 

  Chị đang trình bày bài giảng trên cơ sở giáo trình đã nhé, còn muốn lách hay chạy chọt gì đó thì cô cứ phải thuộc bài cái đã.

  Quy trình cơ bản của 1 dự án đầu tư xây dựng quý anh còn đéo biết (tôi đã nói tránh là nhầm lẫn) thì quý anh định chạy cái gì? Chạy đi đâu? Chạy ai?


  Để tôi nói thẳng, quý anh chỉ là thằng cò nhà đất, có va với dăm ba cái dự án, chấm hết. Trình gì mà nổ choang choác ở đây hả quý anh? 
  Tôi tuy đéo có mả buôn đất (các quý anh trong quán xem tử vi cho tôi nói thế), cũng đéo phải Kỹ sư luật (tôi đương thất nghiệp), dưng để đú về cái gọi là “làm dự án” mới tôi thì đơn giản là quý anh chưa đủ tuổi. Nói thế cho nó vuông.  Thế nhé!