The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Boong on 2012/02/01 - 20:38

  Lũ thiêu thân Bất động sản phải nộp gất nhiều thứ tiền. Nhiều đến nỗi năm nai chỉ thiêu thân Bê sống lay lắt@Đắm
  Vứn đề là bi giờ ko còn đất mà thoải mái cấp phát với thu hồi nữa. Muốn lấy đất phải thỏa thuận nên chi phí cao hơn, khó hơn. Còn nếu bồi thường theo luật thì vẫn quá bèo:
  Đất nông nghiệp tối đa 252k/m2, chi phí hỗ trợ tối đa 5 lần cũng chỉ hơn 1,2mio. Cộng các loại chi phí (hạ tầng, diện tích công cộng) cũng chưa đến 3 mio/m2. Bỏn bán được bao nhiêu?

 2. #2 by voong ngau pin on 2012/02/01 - 20:43

  thư giãn tý ti trước cuộc chiến nào các Bựa :


     
 3. #3 by voong ngau pin on 2012/02/01 - 20:52

  Cách đây 3 – 4 niên Boong có thằng em chã bị thu hồi hơn 2 sào đất ở Thạch Thất, được đền bù đâu cỡ 6 chục củ. Tậu được con Rim hết 3 chục, còn 3 chục củ sắm cái Tết và vài tháng ăn chơi hết mẹ. Cả nhà thành vô sản chính hiệu mịa nó rùi. Đấy, xiền đền bù có đáng là cái cục cứt mà Bê định cướp nốt.


  @ anh Boong
  Địt mẹ bần nông tiêu nhanh lắm anh ạ, cứ phải đốt hết nhẵn mới iên tâm cơ, tôi cũng đang đề đạt lên tw  rằng địt mẹ đéo đền tiền cho bần nông vì chúng mua xe xây nhà nhanh lắm, chỉ dăm tháng là nhiêu tiền sạch bách, có khi nhà xây còn đéo mua kiệp cửa sổ đã hết mẹ xiền rồi !!! bần nông đéo biết gì đâu, rời ruộng ra là ăn cứt, phải có cách gì đó với bần nông anh ạ !!! tiền chỉ làm hại chúng thôi !!!
 4. #4 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/01 - 21:05

  Thanks anh Pín, nhờ ảnh của anh mà tôi quai một lúc 4 nhát (30min, as usual), giờ tôi nằm thở đã. 5. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/01 - 21:07

  Hết mẹ tissue chùi buồi roài, đù móa nhoenhoét hết cả bẹn cả đùi khà khà nhẽ phải cả lít tinhdịch được xuấtkhẩu ra khỏi ông Buồi khà khà.


 6. #6 by hùng hục on 2012/02/01 - 21:24

  khà khà nhẽ phải cả lít tinhdịch được xuấtkhẩu ra khỏi ông Buồi khà khà.@anh Lói

  Dạ anh Lói chếch thử xem nó màu vàng hay màu trắng đục nhá, anh cẩn thận không nhầm tinh dịch với nước đái đó.
  @bác Đắm
  Vầng, bác đã nói thế thì thôi. Hehe nhà cháu đéo thù dai đâu. Nhưng bác cẩn thận bác Lả bác lại vào tụt quần hehe!
 7. #7 by Kỳ Lừa on 2012/02/01 - 21:37

  Đến Đông Nam Á, mọi người thường hỏi tôi rằng ‘bạn sẽ đi đâu?’ và tôi nói ‘khắp mọi nơi’… ngoại trừ Việt Nam. Sau những kinh nghiệm của tôi có được từ năm 2007, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây trừ khi phải đến Việt Nam với mục đích kinh doanh hoặc do yêu cầu của bạn gái. 

  Không ai muốn quay trở về một nơi mà họ cảm thấy bị đối xử kém, khi tôi ở Việt Nam, tôi liên tục cảm thấy mệt mỏi, bị lừa gạt, tôi cảm thấy mình không được chào đón. Tôi gặp những người bán hàng rong trên phố, họ luôn cố gắng đề mời chào tôi.  NO COMMENTS
 8. #8 by Boong on 2012/02/01 - 21:37

  @anh Pín: Mặt tích cực trong chính sách của Bê là tạo ra một nguồn cung ô sin và cửu vạn cực lớn cho các thành phố. Chỉ cần 5 mio mỗi tháng là có thể nuôi hai ông như 2 con cún trong nhà. Ông chạy trong bếp ông dắt trẻ, hehe. Các mụ thoát Lừa có cứt mà hưởng niềm vui tao nhã này.

 9. #9 by Boong on 2012/02/01 - 21:46

  “Trừ khi phải đến Việt Nam với mục đích kinh doanh hoặc do yêu cầu của bạn gái”
  Lịt mẹ, đong xiền cũng đến lừa, đong gái cũng mò đến Lừa. Thế thì gần như cả đời muốn đến Lừa rồi mà còn lăn tăn vụ hàng rong. Kêu kêu cái con cặc, lũ mát dại

 10. #10 by bĩnh bầu on 2012/02/01 - 21:52

  Chuyện lấn chiếm trái luật thì cứ xử thẳng tay, thằng nào cũng nghiêm thì mẹ thằng nào dám húng.
  Chuyện đền bù giá cao là lỗi của thị trường BSĐ, ai bảo B để nó phồng như thế. Nhưng cũng không phải là không có cách để kiếm miền mần việc đó. Làm đéo gì có chuyện thằng trong ngõ bổng qua đêm trở thành tỷ phú khi tòi ra mặt đường mà đéo có đóng góp gì. Bất công là ở đó và Bê phải làm mạnh tay. Tính bài phát xít với thằng bị vô sản hóa là đéo ổn @ Binh boong
  Nhất trí cái rụp.

 11. #11 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 21:58

  @ Cô Hục, chị ngủ thì cô kanh giữ hòa bình và ngược lại là vui rồi. Chị thích nhẹ nhàng, dập mạnh làm chị đau dất.

   

  Còn về cô Lả. Chị thấy cô Lả ngoài những nhược điểm ga thì còn tuyền iu điểm cả. Với cô cổ, chị xin quote lại sờ lô gần của chị Tướng cho cô đọc nha: “Ở đây có những thông tin mà đồng chí nào chưa đủ chín chắn và khách quan để đọc và ngẫm nghĩ về chúng một cách thấu đáo và nghiêm túc hoàn toàn không nên liếc qua”.

 12. #12 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 22:04

  @ Cô Boong (aka Bông, aka Hoa?):

   

  Cô đang sống ở đâu, Nụi hay Gồng hay Phồng hay Nẽng? Dự án mà cô đề cập là dự án nầu, cô cứ bắp lích chị sẽ giải thích cho cô chi tiết?

   

  Thân ái!

 13. #13 by Cứt Nát on 2012/02/01 - 22:11

  @Cô Pín: Mất mấy zờ photoshop em nó để quai tay thì có đáng ko? hehe
 14. #14 by Boong on 2012/02/01 - 22:20

  @Đắm
  Chị cứ thử nổ quả ở Nụi coi nào. Dự án Nam Hồng – Đông Anh làm dí dụ đi (Boong aka sound or whatever)

 15. #15 by Cứt Nát on 2012/02/01 - 22:22

  Nhẽ cô # phạm mẹ toàn điều kỵ chánh trị lừa. Lấy lòng đám lừa to còi mà khinh bỉ mẹ bọn tinh hoa. Đánh bóng bản thân bằng thủ đoạn dìm hàng toàn thằng có sừng có mỏ. Muốn ăn sôi sổi mà đạp đổ chén cơm thiên hạ. Chọc giận hai thèng nụi gồng mà xét về tư cách thì thèng nào cũng đủ tư cách ỉa lên đầu #. Vốt cho bé # một phiếu chủ tịch Mù kang Trải, trong 3 năm mà trâu bò huyện không đi đúng làn đúng lối đuổi mẹ về hót cứt trâu! hehe

 16. #16 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 22:32

  Okie cô Boong. Cô gần đó thì chị nổ một dự án nủi tiếng là dự án Cienco5 của cô Nam Đức Thân bên Tiền Phong đi cho dễ hình zung nha.

   

  Có nhiều loại dự án phát triển nhà ở, ở đây chị đề cập đến 2 loại chính là dự án dân cư và dự án khu đô thị.

   

  Như thế nào thì được gọi là khu đô thị? Là dững dự án có diện tích nhớn hơn 50ha. Trong đó thiết kế quy hoạch phải đồng bộ để sao cho Lừa sống trong trỏng đéo cần bước chân ra ngoài vẫn có cỏ gặm, trường học, bệnh xá, chợ cóc, công viên cho con Lói sóc lọ etc …

   

  Giả sử vào năm 2011, khi cô Nam được bọn Phúc Vĩnh (nay là Nụi2) phê duyệt dự án, cô Nam phải bỏ tiền ga để:

   

  1. Chạy con mẹ thằng chọt;

   

  2. Đền bù;

   

  3. Mần hạ tầng;

   

  4. Nộp tiền sử dụng đất.

   

  5. Chi phí quản lý dự án;

   

  6. Chi phí lãi vay, cổ tức (nếu có);

   

  7. Chi phí khác (vụ này vô hình mà nhiều à nha);

   

  Vân vân.

 17. #17 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 22:46

  Các loại chi phí khác thì rõ con mẹ nó gùi. Giá thị trường hay hoặc giá duyệt thì cũng đắt đỏ như nhao, chỉ khác là xiền chảy vào đâu thui.

   

  Ở đây chỉ có giá đền bù và tiền sử dụng đất là liên quan đến Bê nè.

   

  Về giá đền bù. Cô nầu đó bẩu, giá đền bù dự án kinh doanh sản động bất phải thỏa thuận. Thỏa thuận được cái đầu buồi. Cô thử chỉ ra dự án nào thỏa thuận êm xuôi cho chị xem? Cô Võ hói nghĩ ra trò nài đây mà, lù móa, Lừa mà bảo nhau thỏa thuận được đã đéo phải là Lừa!

   

  Vậy nên phải đập và cắt Lừa mới ngoan hiền được. Nhiều tỉnh cancel vụ thỏa thuận rồi, kể cả kinh doanh hay công ích hay quốc za hay cái buồi gì cũng vậy cả.

   

   

 18. #18 by themcuoi on 2012/02/01 - 22:52

  lũ thiêu thân Bất động sản phải nộp gất nhiều thứ tiền. Nhiều đến nỗi năm nai chỉ thiêu thân Bê sống lay lắt chứ thiêu thân tư nhân chết như mẹ cô Nết cho coi. @ Đắm
  Chết đéo phải vì nộp lắm tiền, dù rằng bọn bỏn phải nộp lắm tiền rất, nhất là những cái khoản không tên đéo có trên giấy trắng mực đen. Nhưng dù có lắm tiền rất, cũng đéo ke nếu Dự án ra được, vì một vốn không phải bốn lời mà thậm chí hàng chục lời. Các con giời BĐS nào mà chết thì toàn chết vì tay không bắt giặc, kiểu mỡ nó rán nó là chính, đúng hơn là kiểu nấu cháo rìu.

  Bỏ tiền mua cái rìu, rồi gạ gẫm bọn khác bỏ bột bỏ muối. Thậm chí tiền rìu bỏn cũng vay NH. Đến hồi chả tên nào góp bột góp muối nữa, vì đã góp ở những nồi cháo rìu nhiều như quân Nguyên khác rồi, thì tên chủ xới cháo rìu mới, or cháo rìu đang dang dở, phải ôm nợ rìu có gì lạ. Đấy là nói những tên ăn tham ăn già, thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, chứ đầy bọn hốt bạc từ BĐS gác tay rửa kiếm chuyển sang vơ cái khác từ lâu rồi, đang nhòm bọn ngu cười ruồi.

 19. #19 by Black Sheep on 2012/02/01 - 22:55

  @Con Zì ngu: Mụ nài lên Saba rồi nhiễm thói bần nông hai sao. Địt mẹ con # nó quan tâm làm cái buồi gì đến mấy cái ga tào hỏa của mụ. Việc của cỏn là chính sách vĩ mô, đường xá, cầu cống. Cái ga tào đã có bọn TCT Đường sắt, hoặc quá lắm đến Cục Đường sắt lo, đù má mụ nài. Cái đường đôi chả liên quan đến gì đến cái quai quai hai cái toa-lét ở ga TQC. Khi còn tình trạng hơn hai chục con tào khách, chưa kể tào hàng chạy trên 1 tuyến đường đơn dài hơn 1000km thì có cái buồi mà nhanh.

  @Con Đắm: Anh đéo có thời gian trích lại, và đéo nhớ con nào trích. Nhưng chính cồng cô nhắc lại việc đất con Vươn nằm trong quy hoạch sân bai đấy nhá. Địt mẹ cái quyết định thu hồi có phải là cho dự án sân bai đéo đâu. Một khi nó nằm trong quy hoạch định hướng 2xyz(z=n>1) đi nữa thì cũng kệ mẹ, chả liên quan đéo gì đến con Vươn cả. Mà bỏ mẹ con Vươn đi, giờ là bàn về đường sắt, hehe.
 20. #20 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 22:59

  Dưng có nhiều tỉnh lỗ đít vẫn thỏa thuận dưới hình thức “lấy ý kiến nhưn dưn”. Nói chung là giá do nhưn dưn cho ý kiến cũng không mấy cao hơn giá Bê ban hành do sự tài giỏi của chị Đắm hehe.

   

  Sao lại phải ép giá đền bù dư vậy? Để những dự án do thiêu thân mần chủ đầu tư với dững dự án do Bê làm chủ đầu tư không xung đột về giá đền bù. Gian dân gian gất, đéo ke dự án mần gì, chỉ ke nhiêu xiền đút túi mới mất dậy. Trong khi dững dự án của Bê thì Bê lấy đéo đâu ra xèng mà hỗ trợ như con ComVin đéo gì đó. Vì vậy nên cần thống nhất, hay ít ra là bớt xung đột về quyền lợi nơi Lừa thì sẽ ổn. Lù móa! 

 21. #21 by Boong on 2012/02/01 - 23:11

  Cô thử chỉ ra dự án nào thỏa thuận êm xuôi cho chị xem? @Đắm
  Thời buổi bát nháo lừa dân đen, dự án nào cũng coi như dự án của Nhà nước nên áp giá đền bù của Nhà nước. Đek biết thỏa thuận có êm xuôi không nhưng nguyên tắc thỏa thuận là đúng mẹ gùi. Sắp tới sửa luật thì có mà ăn cứt bần nông nữa, bỏn cũng khôn chán rùi. Bắt nạt được bần nông thôi. Vụ Hoàng Anh Gia Lai hớt tay trên 10,000ha của Thanh Bình, có cứt mà ép được nó giả lại nếu nó không đồng ý thỏa thuận, bất chấp dự án đã được cấp cho Thanh Bình trước đó và được chính quyền bảo kê. Vụ HBT-Hàng Bài cũng phải thỏa thuận chứ ép đền theo giá Nhà nước cái kít í 

 22. #22 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 23:17

  Xong vụ làm tình với nhưn dưn, thiêu thân sẽ mang lên cối xay tiền những thứ sau:

   

  1. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án. Mẹ, nhiều thứ, đít buồi nhớ, chỉ biết là 90% trong số đó là sa lông;

   

  2. Hồ sơ thỏa thuận đền bù, hehe.

   

  3. Hồ sơ khu vực đất xin lập dự án do 1 con sân sau lập.

   

  4. Linh tinh linh tinh linh tinh nhiều thứ nữa đéo quan trọng.

   

  Vài con cave học tại chức bắt đầu “thẩm định”. Nó sẽ cộng tất cả các chi phí các cô sẽ chi cho một thứ gọi là “suất đầu tư”, gồm các chi phí chị trích trên trển. Nhưng nhớ là sản phẩm các cô bán được thu xèng chỉ chiếm tối đa 35% tổng diện tích dự án thui nha, đéo dễ kiếm như vẽ chữ ở Miếu Văn đâu à nha.

   

  Giả sử con số đó là 3tr Cụ/m2 dư con gì nói. OK. Sau đó một đơn vị thuộc sở tài chính nó sẽ tính tiền sử dụng đất cho các cô. Cách tính dư nầu?

   

  Nó lấy giá đất chuyển nhượng thành công tự do gần gẩn tại thời điểm tính toán làm con số “trần”. Giả sử là 10tr Cụ/m2. Muốn giá đó là 9tr Cụ/m2 hay 4tr Cụ/m2 thì các cô tự biết cách mà xử, lù móa, thiên cơ bất khả lộ hehe.

   

  Giả sử hiệu số là 7tr Cụ/m2 (10tr – 3tr), nó sẽ nhân với diện tích đất thương phẩm các cô có thể bán theo tiến độ. Mời nộp kho bạc, mời mời….

   

 23. #23 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 23:24

  Các cô hãy tính thử coi, nhiều dự án thiêu thân con số này là hàng nghìn tỷ Cụ.

   

  Nộp xong, cộng với bộ hồ sơ thiết kế 1/500 được duyệt, cộng với giấy chứng nhận đầu tư được cấp và linh ta linh tinh nữa, cấp tỉnh sẽ ban hành cho các cô “Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật 1/500 dự án abc của ông xyz….”. Khi đó các cô mới được thi công. Phải thi công hạ tầng mới được bán, kể cả lúa non.

   

  Mẹ sư, nếu 1 dự án chừng 200 héc ở Anh Đông thì đến đây con số nhẽ 2000 tỷ mẹ. Nếu không lúa non lúa già được thì đổ nợ từ đây mà ga chứ đéo đâu!

   

  @ Cô Boong: Tháng 6 nài Bê sửa Luật đất đai, dân có buồi chị ý mà tinh vi. Sửa theo hướng nầu? Theo thằng Khựa chứ hướng nầu!

 24. #24 by Boong on 2012/02/01 - 23:26

  Xưa xửa anh làm mấy dự án, cái đàng trong thì phải đi thương lượng với từng nhóm dân đen, nó đồng ý mới làm được. Nó cứng đầu thì cũng phải nhờ ông xã ông huyện vận động nhưng về nguyên tắc đéo ép được. Còn dự án phía bắc có thằng ban GPMB huyện làm tay sai (chi cho bỏn 5% phí quản lý), cứ giá Nhà nước mà chiến, dân đen ngoan như kìu luôn.

 25. #25 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 23:30

  @ Cô Boong: Ừa, cô làm dự án trong trỏng thì mẫu mực là đúng mẹ. Chi phí bố láo cho 1 mét vuông dự án/sàn ở trỏng rất rẻ, nên mới có chuyện 1 mét vuông đất dự án Dương Bình hạ tầng ngon lành cành mai mà có 1,5tr Cụ, đéo bằng đất làng ở Bình Thái nữa cơ.

   

  Mà cô mần cho ông thiêu thân nầu, nếu không thấy bất tiện thì pm cho chị cái coi?

 26. #26 by Boong on 2012/02/01 - 23:43

  Chị Đắm nổ như bòi í. Lôi một đống thủ tục hành chánh ra đéo minh họa được mức độ chi phí. Thủ tục nhiêu khê làm mất thời gian dự án và là cái cớ để mòi tiền, nhưng tiền này có là cái đinh gỉ so với giá trị đất sau khi chuyển hóa. Mà cái này có dầu mỡ bôi đủ thì trơn tru như (.) cave.
  Chị lại nổ chỉ có 35% diện tích đất thương mại là sai mẹ nó rùi. Đấy là mật độ xây dựng hay cái đéo gì đấy. Nó bán cho chị 100m thì nó thu đủ xiền của 100 dưng cho chị xây 35m.

 27. #27 by Boong on 2012/02/02 - 00:32

  Mẹ sư, nếu 1 dự án chừng 200 héc ở Anh Đông thì đến đây con số nhẽ 2000 tỷ mẹ
  @Đắm
  2.000 tỷ là cái lồn gì. Tính ra mới có 1 triệu/m2. Diện tích thương mại của nó 70% thì có 140ha để bán. Nó bán lúa non số lẻ 40ha giá bèo 6,5 triệu/m2 đã có 2.600 tỷ roài, ăn ra ngay và luôn 600 tỷ cộng với 100ha thương phẩm còn lại.
  Thế thì thằng nào chẳng muốn là thiêu thân, chẳng đạp dân đen xuống bùn?.

 28. #28 by Boong on 2012/02/02 - 00:36

  Tự dưng hôm nay ngứa mồm, xì pam hơi quá. Hóng mụ Zì luận về không hàng để nổ tiếp

 29. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 00:46

  Tôi đơi. Dí buồi vầu Vươn vầu # vầu blah blah… anh Pín ơi lên uống beer tánphét nầu!

 30. #30 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 01:41

  Tôi trồi lên rồi đơi dcm, có ai uống diệu ko nào khà khà, khà khà , con Lói quai tai 4 nhát 30 phút còn đó ko ?


  Dí buồi vầu để Tôi đơi
  Vầu Vươn anh Pín biển khơi chăn tằm
  Blah blah tán phét ba năm
  Nầu ôm đàn gẩy hỏi thăm rì rào

 31. #31 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 01:50

  Tôi đơi anh Pín mặt lồn trao cưới vợ Tai khà khà. 


  Thứ nhứt, là con Da Tráng Thượng Đảng Mitt Romney tiếp tục chiếntháng ở bang Floria khà khà. Nước Mẽo cần & phải được caitrị bởi một con Da Tráng, dù ai cũng biết bọn Do Thái mới là ôngchủ thựcsự của The United States of America khà khà.

  Thứ hai, mời anh Pín coi chai-lơ sao khà khà: 32. #32 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 01:58

  Tiếp tục dùng keyword “mu lồn”, tôi thu được mái hình sao: 33. #33 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 02:03

  Địt mẹ cái thằng ngồi cạnh anh Pín mặt như cái mặt lồn chứ đéo phải mặt người. Lừa mà. Trông chờ gì? Mặt thằng đéo nào cũng không phì nộn thì vàng bủng beo tởm lợm.


  Lừa là giống xấu xí kinh tởm lợm. 
 34. #34 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 02:12

  Ối giời nhiền cái lồn giật cả mình, lâu lắm rồi tôi ko đi địt phò dcm, địt mẹ đẹp rất khà khà
 35. #35 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 02:14

  Tào hỏa đâm car, chết tốt 3 Lừa:


 36. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 02:25

  Địt mẹ vửa có vụ hãng lữhành Lanta Tour của Nga (được quảngcáo là lâuđời nhất haha) bỗngdưng sập mẹ tiệm. Cứ như chiện đùa.


  Địt mẹ bọn chó Nga Commie súc vật. Đi mà bú cặc thằng Putin.
 37. #37 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:06

  Tôi đơi, tôi vửa chế biến món mì, anh đàng nào cũng biên lách cần đéo gì khà khà, tôi đang uống đơy rồi.

   nhiền cái (!) cô bốt tôi lại nhớ ra 1chiện ở làng tôi hà hà 
 38. #38 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:20

  Năm nảo năm nào rồi, dễ đến 20 năm rồi, vào năm mới, tôi với thằng Tét với thằng Móm đc mời uống diệu, sao chỉ có 3 thằng tôi, tôi chịu. Người mời là anh K lợn, anh quý Tét, Tét lại có 2 bạn diệu là tôi và Móm, thế là chúng tôi đc mời khà khà .

   Anh K lợn liệt 2 chân, anh cầm bảng đề, kiếm tiền nhiều rất, có lẽ Trời thấy bất công khi làm anh liệt, 2 chân anh bé và mềm như buồi con Lói , lên bù cho anh chút đỉnh, bảng lô đề anh cầm có thắng có thua, nhưng thắng nhiều hơn thua, có lần cả làng khát đầu 8 , đến 2 tháng giời đề ko về đầu 8, cả làng xô vào như thiêu thân, anh ko san bảng kịp, san bảng tức là ủn cái đầu 8 cho các chủ khác, vì ôm nhiều quá mà nó về thật thì sạt nghiệp, nhưng bọn chủ khác chả thằng nào dám ôm thêm, hết giờ san, mà bà con vẫn cuồng lên vì đầu 8, anh bảo địt mẹ chúng mài vào hết đây bố ôm hết, và anh ôm thật, tôi hỏi anh thế nhỡ hôm nai về đầu 8 thì sao, anh bảo địt mẹ một công tao nhẩy xuống sông Hồng khà khà.
   Nhưng đầu 8 ko về hôm đó và cả tháng sau nữa ,  khà khà 
 39. #39 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:27

  Bọn tôi đến nhà anh buổi tối, anh có 3 chai diệu, 1 chai sâm banh, hồi đó tôi đéo biết là cái gì, 1 chai vang, tôi cũng đéo biết là cái gì và 1 chai giôn đỏ hai giôn đen tôi đéo nhớ và 1 can 5 lít diệu quê, 1 thằng nữa đc mời là thằng đéo gì tôi quên tên, nó là đôi chân của anh, nó chuyên bế anh lên xe rồi chở đi bia bọt, anh luôn uống 100% cốc bia đầu, tôi đi uống với anh vài lần mới biết cách uống đó, sau này, tôi cũng học anh cốc đầu 100%  khà khà, phê rất.
   Vậy là buổi tối, bọn tôi đc mời đến, tôi , anh Tét, anh Móm, anh K lợn tuyên bố, hôm nai , tao lấy vợ, coi như ngày cưới, mời chúng mài đến uống , ko say ko về khà khà   khà khà .
   Vâng, ko say ko về.
 40. #40 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:33

  Để tôi kể về cô dâu , cô tên Nhài, ( tôi đéo xỏ xiên Bê gì đâu nhé khà khà )
   Đó là 1 cô fò nằm ở sới nhà Xe làng tôi, cô cao, khá đẹp, tôi thích những cô cao cao, tôi chưa từng làm tình với cô, ko nhớ lí do sao, nhưng chưa từng, sau dạo anh Toét mời tôi vào đó, tôi đc mời thêm vài lần nữa, nhưng hồi đó cô chưa tới,chứ tự thân tôi chưa vào bao giờ, do tôi ngượng, khà khà, mấy lị ko có tiền.
   Cô thuê nhà ở riêng chứ ko nằm hẳn trong nhà Xe, cô liệt hạng phò già, tối tối thỉnh thoảng tôi thấy cô ra ngã 3, ăn uống cười đùa vui vẻ, hễ nhà Xe có cô nào mới tôi biết ngai, buổi tối các cô thường ra ngã 3 ăn vặt, ngô nướng or cháo gà , 
  cô Nhài ham đánh bạc, thỉnh thoảng tôi thấy cô cắm đầu vào đám sóc đĩa ở nhà cậu anh Móm, dính vào cái đó, tốn tiền rất, địt mẹ tốn rất .
 41. #41 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:35

  Chúng tôi uống nhiều rất, tôi đéo thể trôi đc cái anh vang và sâm banh, diệu đéo gì chua chua là, nhưng giôn thì tôi thích, diệu Tây mà, chỉ biết là đắt lắm khà khà. Chiện chả có đéo gì nhiều, anh K lợn kể chiện xưa anh đã từng đá bóng cho đến năm 18 tuổi thì chân teo mẹ, tôi say chỉ nhớ có thế khà khà .
   Thằng đệ đôi chân của anh to như trâu mà cũng say khướt, bỏ về ngủ, còn tôi, anh Móm, anh Tét vẫn uống, chúng tôi hồi đó khoảng19 20 21 22 đéo nhớ, chỉ biết uống khỏe rất
 42. #42 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:40

  Rồi cô dâu cũng đến, tối muộn, chắc cô khá bận bịu ở sở làm, cô đến tôi mới nhận ra anh K ăn mặc lịch sự hơn bình thường khà khà ,anh K luôn luôn nhắc chúng tôi nói nhỏ thôi, vì đêm rồi, nhưng diệu vào lời ra, chỉ 1tý là tôi lại quên mẹ, mồm cứ oang oang, oang oang  khà khà !!!
   Lúc cô đến , anh K lợn mới tuyên bố lí do, khà khà hóa ra anh đưa cô ý về sống chung, như vợ chồng.
   
  Chúng tôi say quá rồi, địt mẹ say quá rồi, không biết ai bắt đầu, nhưng chắc phải là thằng Móm, nó uống kém nhất mà lại manh động, nó nhìn cô dâu và cười giả lả, nói em đẹp thế nhỉ, đẹp thế nhỉ !!! rồi vồ vú luôn, cô ý nhanh lắm , chuồn rất nhanh, và giữ cự li an toàn, chúng tôi giữ lẫn nhao, và lè nhè can lẫn nhao, anh K lợn nói: “chúng mài cứ từ từ đâu có đó, rồi anh bảo nó cho chúng mài địt, cứ diệu đi , đâu có đó, đâu có đó , rồi địt ” !!!
 43. #43 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:42

  Chúng tôi ko muốn thế, chúng tôi say cả rồi, chúng tôi muốn địt luôn và ngay, anh K lợn ko đi đc, anh ngồi đó, anh cũng hơi say thì phải , anh nói đi nói lại, cứ từ từ, đâu có đó ….
   Cô gái thấy tình hình ko ổn, cô chuồn ra của, trốn mất,  chúng tôi vùng dậy đuổi theo , tôi chại dọc đường làng tối om, chân tôi xoắn quẩy, vấp dúi dụi , nhưng tôi vẫn chạy, dọc đường làng, mồm tôi kêu nhỏ “đứng lại, địt mẹ mài đứng lại” nếu tôi vồ đc cô cổ lúc đó thì chết với tôi, nhưng nào có ai, chỉ mình tôi chạy dọc, anh Móm với anh Tét cũng đuổi, nhưng chạy lối khác, tôi chạy mệt thì quai lại, vẫn thấy anh K lợn ngồi, anh nói “chúng mài cứ từ từ, rồi anh bảo nó …..”
 44. #44 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:44

  Rồi tôi ngồi chờ anh Móm và Tét về, ko ai vồ đc cô cổ trừ anh Tét, anh khôn rất, chạy về phục cô ở nhà cô thuê, và tóm đc, nhưng cô lừa anh chờ ở ngoài và vào nhà khóa trái cửa, anh chửi vài câu , đá vài phát vào của rồi quai lại, chúng tôi uống thêm 1 tý nữa thì say hết, về nhà Toét ngủ và nôn.
   Tiệc cưới của anh K không thành công rực rỡ, chúng tôi uống diệu của anh, nôn ra nhà anh, và đòi tỉn vợ anh.
   Tôi nhớ mãi anh ngồi chỗm chệ, nói lảm nhảm ,chỉ có mỗi câu, “rồi tao bảo nó cho chúng mài địt ,cứ từ từ…. cứ từ từ”
 45. #45 by voong ngau pin on 2012/02/02 - 03:49

  Chúng tôi say liền mấy ngày sau đó, gặp lại anh, anh cũng ko giận, chỉ nói địt mẹ chúng mài say quá.
   Cũng không biết cô đó có về sống cùng anh ko, nhưng rất lâu sao cô về sống với 1 anh khác, và 1 anh khác nữa.
   Mới rồi gặp lại anh Tét, anh nói K lợn chết rồi, tôi cũng ko hỏi sao anh chết, chết là chết , thế thôi.
   Nhưng tự nhiên hôm nai tôi nhớ rõ rất anh hôm đó, ngồi bất động, bộ quần áo mới, hét lên với chúng tôi nhưng ko cao giọng, anh sợ người ngoài nghe tiếng:  
  ” Cứ từ từ, anh bảo chúng mài cứ từ từ , rồi anh bảo nó cho mài địt ”   Hết mẹ chiện rồi, thôi tôi đi ngủ đây, tôi say quá rồi khà khà , địt mẹ chi bộ đểu  

 46. #46 by Y_Cà_Pháo on 2012/02/02 - 04:02

  Con Bim co kha nang ke chuyen thien tai. Co cai trong chuyen cua con bim ma trong chuyen cua con Ji ko co. Do la khong khi cua cau chuyen. Noi tom lai, chuyen con Bim rat song dong

 47. #47 by Lucky on 2012/02/02 - 05:41

  @ Pin: Pin viết truyện cứ tự nhiên, đéo gân cốt mie gì, hay !

 48. #48 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/02 - 06:43

  Địt mẹ tôi là thằng chó khốn nạn. Tôi gục bên bàn phím vì đói & sai & buồn ngủ lúc nào đéo hai, để anh độc thoại như thằng rồ. Tôi sẽ làm gì đó tạ tội cho anh, anh Pín bạn tôi địt mẹ.


  Tôi bật khóc mẹ roài, đọc truyện của anh.
 49. #49 by hùng hục on 2012/02/02 - 08:31

  Con Zì bú buồi cho thằng Bín ngay và luôn chứ còn gì nữa địt mẹ. Văn thế mới là văn chứ. Văn của Zì như đầu buồi nổ!!!

 50. #50 by Phantomlancerlord on 2012/02/02 - 08:32

  Anh hùng xa lộ véo véo véo

  Duyệt báo buổi sáng thấy biết ngai là sẽ còn dững thằng mặt lồn cười he he he dơ tai dỡ thanh chắn an toàn rú ga vượt qua đường ray tào mà…..đú mé .

  Chi bộ thái sao?  Ở trong nội đô thì máy con xe mái mặt bùi còn húng hơn.

  Thật thấy tội nghiệp dữ kẻ phải thấy cảnh máu me của những người thân mềnh vì bản tính bần nông của các con tài óc cát.