The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by lylac on 2012/02/01 - 13:16

  @Zì: Kể cả như thế thì thuế thu nhập phải đóng nếu thu nhập cao hơn mức ngưỡng. Nhiều khi không những phải đóng mà còn được thêm tiền (hoàn thuế).

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 13:20

  Con Lặc đừng có cãi về metro nữa đi.

  Một cái ga metro cần ít nhất 10,000m2 đất. Nếu ga nài nằm ở chỗ Trần Quý Cáp thì địt mẹ các cô fải đền cho quầnchúng Lừa nơi nởi quãng 10 ngàn tỷ Cụ (1 tỷ/m2 nha), tươngđương ngót 500 trẹo Tơn.

  Trong khi đó, játhành một Km metro chỉ quãng 50-60 trẹo Tơn thôi (có tính cả já xây ga gòi đó).

 3. #4 by CAM on 2012/02/01 - 13:23

  @Lylac: Ngu thì cút. Thuế thân (tính thời Pháp thuộc cho nhanh) đánh vào suất đinh, tức đàn ông 13/18 –  53/60. Đây là thành phần lao động của xã hội (phụ nữ không tính lao động). Đến thời Trần Trọng Kim mới bãi bỏ thuế thân đối với những ai không có tài sản hoặc có lợi tức dưới 100 đồng một tháng. Đối chiếu với thuế thu nhập cá nhân xem giống không? Tất nhiên lần nay người lao động là cả nam lẫn nữ, miễn kiếm ra xiền đúng mức quy định đóng thuế.

  Nói chuyện với phụ nữ phải cho lịch sự. Ku mà giở giọng mất dạy ra là chị đá vào sọt rác. Cảnh cáo lần cuối nghe chửa?

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 13:26

  @em Miên Yêu

  Zững điều em nói đúng tất. Thế nên ZÌ mới bẩu, con Thăng đầy việc thiếtthực để làm, hơn là loayhoay zẫm vầu việc ziêng của bọn thịtrưởng Nụi mới Gồng.

 5. #6 by DG on 2012/02/01 - 13:37

  Chệt cười cu cháo Lác đang hùng hùng hổ hổ tự nhiên bị con Zỉ lổn phán cho phát bèo nhèo dư bành đa rúng nước hehe.

  Thần tượng cho lắm vầu con ợ.

  Cháo núp kiên kiến, Cam yêu của cậu mà nủi giận tốc vái phát là cả quán lại châu vầu bây giờ!

 6. #7 by Банан on 2012/02/01 - 13:39

  @DoG ghẻ: anh còn nhớ lõm bõm thánh Nin đã dạy rằng, quần chúng nhưn dưn như những củ khoai tây mờ Đoảng(aka giáo hội) phẩy nhặt chúng cho vào cái bao tải  để tạo thành thành sức mạnh(nặng) đập bọn chó Tư bẩn đang dẫy chết. Vậy khoai thúi khoai hà hay gì đó là do Đoảng không kịp thời hoặc đéo biết vận dụng lời của thánh Nin. Nói cách khác, nhưn dưn là nhồn trâu thúi hay là đầu buồi thơm gì đó cũng do sự tài tình của Bê cả.

 7. #8 by lylac on 2012/02/01 - 13:40

  @CAM: Mụ thử xem tôi nói với người khác thế nào hử? Vì sao hay vậy ta? Vì cái giọng lưỡi lươn lẹo của mụ chẳng ai ưa, hiểu chưa?

   

  Thuế thân/ thuế thu nhập: Nào, thế hiện nay tin tin đang hoc đại học đấy có phải đóng thuế thu nhập không? Trong đó trước kia anh Dậu vưỡn phải đóng thuế thân đấy. Thế mà bảo giống nhau à.

   

  Metro: Diện tích trên mặt đất hết bao nhiêu là do thiết kế. Vấn đề lớn nhất của Lừa không thể làm được metro là không đủ điện và xèng, chứ chắc chắn đíu phải là đất cát gì cả. Nói thế cho vắn!

 8. #9 by Mr. Tran on 2012/02/01 - 13:45

  Thưa anh Chim Ca,

  Tôi nghĩ khi lấy thí dụ vụ Bê thu đất anh Vươn, ý anh MTMT đây là 1 phép thử chứ không nhất thiết là thu đất để làm sân bay thật.

   

  Bởi sau này khi thu đất để làm đường xá, cầu cống, sân bay, nhà ga, vươn vươn, Bê sẽ thẳng tay tỉn dững đồng chí vác bằng tổ cuốc ghi công, huân huy chương các loại, thuê xe thương binh và vươn vươn các thể loại khác ra để cào mặt ăn vạ, đòi dững tiền bồi thường vô lý.

  Nếu tôi không nhầm thì trước đây Bê đã có 1 văn bản hay quy định hay luật liếc gì đấy thừa nhận đất nhảy dù (nhờ các kỹ sư Luật cồng phơm hộ tôi). 

  Được cái lợi nhỏ nhưng về lâu dài chính là tự tay bóp dái vậy.

   

   

  Đã nói từ xưa rồi, dân gian mà. Đã là dân thường phải gian. Nhất là các đồng bào ta.

   

   

   

  Just my 2 cents.

 9. #10 by Cathnga on 2012/02/01 - 13:55

  Há há, Lâu rùi Zì tập trung chưởi bần nông chứ không chưởi Bê ta. Dưng mà Zì quên xừ mất là Bê ta bần nông số 1. 


  Không nhổ gốc thì cái ngọn có đổi được không???
 10. #11 by Банан on 2012/02/01 - 14:07

  @ Cam iêu: anh bam nốt phát về tên Vươn.

  Nếu nói đúng -sai theo luật Lừa thì Bê luôn đúng vì Bê là luật. Giả sử luật hôm nay không đúng không phù hợp với thực tế, Bê lại vẽ ra các Văn bản dưới luật: Nghị định, quyết định, chỉ thị, quy định… thậm chí khẩu dụ. Mà các văn bản dưới luật trái hẳn với luật thì nhiều vô thiên lủng, Bê nhà mình đúng là kì quái…Vì vậy mà có 1 tên Bia tiến sĩ chứ 10 tên Bia tiến sĩ hay hơn nữa thì cũng về Văn Miếu hết lại thế buồi nào được với em nhỉ.
  Nhưng ngoài luật còn khía cạnh đạo đức nữa em ợ, tiếc thay Lừa  giờ chỉ còn đạo đức ông Ku nặng chứ có phải là đạo đức đâu.
  Vươn coi như đã tèo một kiếp lừa, dù đúng hay sai.
 11. #12 by voong ngau pin on 2012/02/01 - 14:29  Người đẻ chứ đất không đẻ. Thời 1993 – 1997 khi Vươn nhận đất


  @ Cam

  Tiên nhân con Cam béo :
   Đất ko đẻ cái lồn mẹ cô, nếu con Vươn đéo đắp cái đê, thì lấy lồn ra đất cho Bê nhà cô, địt mẹ sao bê nhà cô ko thả tiền đắp con đê đó cho bà con nhờ, đến khi con Vươn đắp xong, đất đẻ ra tiền thì lại giở đủ luận mới nghị định với khí lồn ra để thu của nó ?

 12. #13 by Mr. Tran on 2012/02/01 - 14:37

  Ờ, quý anh Ivan Chuối nói đúng mẹ. Quý anh Vươn kể như đã tèo sau màn hoa cà hoa cải. Tội gì nhỉ? Tàng trũ vũ khí, chống người thi hành công vụ (dù bố láo hay không), giết người (tinh thần bị kích động hay không quan trọng đéo).

   

  Các kỹ sư Luật sau vụ đất cát xoay qua chủ đề “Án anh Vươn” cho tôi hóng được chăng?

 13. #14 by Mr. Tran on 2012/02/01 - 14:51

  Địt mẹ đến các kè (quai) ga mà còn đéo có, đến nỗi các hànhkhách fải leo 3 bậc cao 90cm để lên toa (mời coi hình trong bài), thì lấy đéo đâu ga khách đi tầu-hỏa chứ? @Quý anh MTMT

   

  Ý quý anh nhẽ để chỉ cái mà tiếng Anh nhợn kêu platform.

   

   

   

  Bọn Giãy chết có từ thời xa lắm mẹ rồi mà đến giờ tổ cuốc ta đéo có là sao?

   

 14. #15 by Boong on 2012/02/01 - 14:57

  Các cô luận về # rất hay, dưng quàng vào chuyện giải tỏa với sở hữu tư nhân về đất đai như lìn
  Sao bọn giãy chết cho sở hữu tư mà vẫn làm được đường xá hoành như thế?
  Cướp đất thằng A chuyển cho thằng B làm kinh tế thì 1 tỷ cụ chứ 5 tỷ cụ/m2 cũng phải trên nguyên tắc thỏa thuận, đúng cụ nói rồi còn gì

 15. #16 by Mr. Tran on 2012/02/01 - 15:03

  Thưa anh Bòng huổi,

  Đương nói về lấy đất làm các công trình hạ tầng, giao thông mà. Tất nhiên doanh nghiệp bỏn bỏ tiền ra làm thì bỏn phải thu được lợi. Bê làm đéo gì có tiền nên mới có trò BOT, BT… Dưng có đường xá, cầu cống, có thể cả đường sắt cao tốc trong tương lai sẽ đem lại lợi ích chung chứ, phỏng quý anh?

   

  Tất nhiên chiện làm phò phạch, rút ruột, tiêu cực này kia vươn vươn các loại… là có.

 16. #17 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/01 - 15:05

  Địt mẹ bọn gẳm tưởng muốn xây platform ở tất cả các nhà ga Lừa là xây sao? Nó phải được tính toán kỹ lưỡng ở tất cả các khâu và bên liên quan: địa hình nhà ga, footbridge và độ cao sàn tầu. Đâu phải là xây thềm dốc cho ô tô lên xuống ở trước thềm nhà các cô.

  Đặt vầu Lừa thì thay mẹ hết tất cả các tầu Thống Nhứt là nhãn tiền. Nền tảng của giao thông đường sắt Lừa đã hỏng mẹ từ gốc, đéo cách nào đồng bộ được. Trừ phi đập bỏ hết mà xây lại.

 17. #18 by Boong on 2012/02/01 - 15:12

  Chuyện lấn chiếm trái luật thì cứ xử thẳng tay, thằng nào cũng nghiêm thì mẹ thằng nào dám húng.
  Chuyện đền bù giá cao là lỗi của thị trường BSĐ, ai bảo B để nó phồng như thế. Nhưng cũng không phải là không có cách để kiếm miền mần việc đó. Làm đéo gì có chuyện thằng trong ngõ bổng qua đêm trở thành tỷ phú khi tòi ra mặt đường mà đéo có đóng góp gì. Bất công là ở đó và Bê phải làm mạnh tay. Tính bài phát xít với thằng bị vô sản hóa là đéo ổn

 18. #19 by voong ngau pin on 2012/02/01 - 15:15

  Nhà chờ đền bù của bần nông nài 


  Vườn chờ đền bù của bần nông nài, địt mẹ đầu tiên bần nông có biết cặc đòn nài, nhưng chính những thằng làm cho Bê rỉ tai chúng nó cứ thế cứ thế  khà khà , rồi nhận đền bù chia nhao !  giờ thì dân gian thành mẹ nó thần trò nài rồi khà khà.
   Bê lên chửi bản thân trước, chính Bê đã nặn ra bọn nài khà khà !!!
   
 19. #20 by Black Sheep on 2012/02/01 - 15:21

  @Cô CAM: Tôi định bụng ngồi duyệt lại cồng cô, rồi trích lại cho cô đọc, nhưng mất thời gian bỏ mẹ. Làm thế cô vẫn ko bỏ được kiểu tranh luận của cô. Mà vứt mẹ con Vươn đi, bàn về Tào, chủ đề ưa thích của tôi. 

  @Con Zì mõm thúi: Địt mẹ Mụ, cái quai quai gì đéo phải là vấn đề. Nếu tào nhà mụ chại nhanh thì kể cả cai quai quai 1m tôi cũng đi. Địt mẹ ai đời muốn về quê, tôi, ít nhất phải mua vé từ sáng, cách tầm 3-5 tiếng cho chắc ăn, sau đó đến trước tầm 30p, trên tào 2 tiếng, như vậy mất mẹ nó tầm 4tiếng chỉ cho việc đi tào. Nếu như tôi ngồi oto thì chỉ mất 1,5 tiếng. Mà địt mẹ xe khách về nhà tôi có lúc bỏn nhét 24 Lừa/xe 16 chỗ mà có sao đâu, vẫn thiếu xe. 
  Làm đường đôi, năng lực vận chuyển tuyến TN sẽ tăng lên rất nhiều. Như tôi đã nổ, Thái nó có hệ thống đường sắt từ Cốc tỏa ra các nơi khác, còn Lừa chỉ có nhõn một tuyến huyết mạch chạy dọc đống cứt, hàng ngày hơn chục đôi tào chạy trên đó, thì có hàng lang nữa cũng là đầu buồi.
 20. #21 by Boong on 2012/02/01 - 15:25

  Chuyện nhà lão Vươn là ví dụ, có cặc đấy mà làm sân bay với lại chia choác cho dân thuê lại. Đấy là chuyện cá lớn nuốt cá bé mà quan tham làm tay sai.
  Đéo có thằng quan nào yêu nước đến độ tính sẵn việc tiết kiệm cho Nhà nước tiền đền bù sau này khi dự án sân bay được duyệt và triển khai.
  Nếu Nhà nước có đền bù thì cũng đếch thiệt đi đâu: đất thu hồi làm sân bay chẳng kiếm bộn tiền hơn tiền đền bù à. Đất lưu không cũng có thể cho thuê làm sân golf thì thiếu đek gì xèng, mỡ nó rán nó Bê có mất tí đek nào đâu

 21. #22 by Boong on 2012/02/01 - 15:37

  Kiểu trồng cây chờ đền bù đúng là kiểu bần nông nhưng đa phần đek phải của bần nông, mà là của những thằng nội gián.
  Xét cho cùng thì cũng chẳng kiếm của Bê là bao nhiêu, chủ yếu là lấy lại của những thằng chủ đầu tư dự án. Mà cái này thì lại chưa bằng cái móng tay của khoản siêu lợi nhuận mà chủ dự án đong được từ việc biến đất ruộng thành đất dự án rồi bán với giá trên trời. Sự phân phối này nhẽ vẫn quá bất công đấy chứ, chửi bần nông cái đầu buồi
  .

 22. #23 by hùng hục on 2012/02/01 - 15:41

  Úi giời nhà cháu chầu các bác các cô các chú ạ. Đèo mẹ giờ mới ngơi được cái mõm uống được hớp nước gặm được mớ cỏ đây, đời trâu nó khổ thế đới các bác ạ! Xem nào:

  Thu hồi đất của Vươn còn nhằm giải quyết nhu cầu đất đai cho các hộ/ cá nhân khác trong xã nữa… giờ mà Lừa bỏ sở hữu toàn dân đất đai thì một mét đường đi cũng không có chứ đừng nói đến đường sắt và đường băng @cô Cam
  … bỏn yêu quý cái buồi đất cát mới quê hương í …@bác Dái ghẻ
  Nhà cháu có ý kiến với cô và bác dư lày địt mẹ cô với bác ný nuận cứ nôi nuật ná Nừa ra chưởi nhau thì nhà cháu xin ngậm tăm, chứ đừng có bảo bác Vươn phải giả nại đất để chia lại vì đất thì chật người thì đông (chứ cái địt mẹ cô Cam ơi thế năm 93 thì đật không chật người không đông chắc, mà địt mẹ cô thu hồi xong cái đầm đấy rồi chia đều cho mọi Lừa viên xã VQ chắc, ấy mà địt mẹ cô cái xã VQ đấy hồi xưa nó không giao cho Vươn mà Vươn dám tự nhảy vào chắc). Ấy nữa nà đừng có nôi yêu lước với yêu cocacona hay yêu rượu vào đây nó khắm lắm bác Dái ghẻ ạ. Ấy địt mẹ bác chứ tự dưng bác có hiến cái nhà bác đang ở cho Bê xây dựng đất nước không? Nhà cháu thì mong hôm nào đó Bê mượn tạm (giải tỏa mà đéo đền bù) mảnh đất hay cái nhà của bác và cô để bác và cô cống hiến xây dựng đất lước, với lại chia đều cho mọi người vì giờ đất chật người đông cô với bác nhở. Địt mẹ núc đấy cô bác đừng mang hoa cải ra phang mấy anh bộ đội với công an nhé tội nghiệp các anh ấy nắm. Thôi địt mẹ cô với bác cứ tiếp tục giảng nuật về vụ anh Vươn nhá nhà cháu quê mùa đéo biết nuật lên đéo dám tham gia đâu ạ.

 23. #24 by hùng hục on 2012/02/01 - 16:00

  Bàn thêm tí về yêu lước. Gớm nhà cháu thì đéo mơ mộng gì xa xôi thế ạ. Nhà cháu cứ cắm mặt vào cái đít trâu đằng trước, địt mẹ gái góa đéo bàn chuyện cuốc ra, phỏng ạ. Nhà cháu yêu cái đít trâu, yêu cái chuồng nhà cháu đang ở, thế thôi. Chứ mấy anh mấy chị giỏi giang này mới yêu lước thương lòi. Đấy địt mẹ như anh Nguyễn đéo gì Chiết đấy có học bổng tiến sỉ nhá (học bổng lày chắc cả trăm lăm mới có 1 suất, hb của em Quềnh là cái buồi) mà ảnh còn đéo thèm nhá, về nàm cán bộ đoàn cơ sở nhá. Hoặc như anh Đinh đéo gì Nong tư bửn nó giả 900 trẹo cụ 1 tháng ảnh cũng dí buồi vào, ảnh vìa Lừa (đéo thấy nói làm gì, ở đâu, nương bao nhiêu). Nhà cháu biết đéo gì mà yêu lước, các bác nhẩy!!! Địt mẹ yêu lước không đúng kiểu dễ ăn dùi cui báng súng hay kẹo đồng nắm, nhà cháu đéo chơi!

 24. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 16:12

  @đù mé con Sịp Đen ngu như ông lợn.

  Zì nói thế mà vưỡn đéo hiểu à? Đến cái quai ga còn đéo có. Đến cái toalét mà còn mất nước 80 jờ/tuần, thì lấy buồi ra mà làm đường-đôi mới chả đường-ba cái tộ-sư-bố nhà cô.

  Địt mẹ đến Thái còn đéo có đường-đôi, thì Lừa có mà có cái buồi. Nói đéo jì ngu như ông lợn mà vưỡn cứ nói cho bằng được.

 25. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 16:15

  Jờ chỉ có một cách mần cho tào-hỏa chại nhanh mà đéo tốn Cụ nầu, là ga cái luật đặcbiệt về antoàn đường-sắt, theo đó bấtcứ ai bị tèo chên đường-sắt đều đéo được kíu-chữa, xác bỏ mặc đấy, và sau đó jađình fải đền xèng vì tội mần mất antoàn jaothông. Nếu mần tào-hỏa bị hỏng thì bị chuykíu tráchnhiệm hìnhsự ngang mới tội fáhoại tàisản.

  Địt mẹ nghe thì ác-man, zưng chỉ có cách đấy mới trị được bọn bầnnông.

 26. #27 by Boong on 2012/02/01 - 16:37

  Các cô có nhớ vụ đập cả dãy nhà mặt đê Yên Phụ trả lại cơ đê không, con nào dám húng?
  Linh đây
  Hôm trước xem clip về điều trị chó dữ: nó mà thấy cô tự tin nó im re, cô vừa đái vừa run nó xông vào xé cho tan xác ngay và luôn.

 27. #28 by Boong on 2012/02/01 - 16:46

  Xưa dân nhà em nói đến Nhà nước sợ phọt cứt dù đêk biết ông ấy là ai. Nay chúng biết Nhà nước là tay chủ tịch xã phường ăn bẩn, mấy thằng CA chuyên đi bảo kê thì chúng có sợ vào cái lỗ đít. Phạm luật thì toàn lôi người nhà công an ra dọa. Xã hội mất mẹ nó kỷ cương rồi thì làm cái mẹ gì chẳng hỏng, chẳng khó.

 28. #29 by voong ngau pin on 2012/02/01 - 16:49

  Có 1 cách nữa là kệ mẹ chúng mài, chả xây mới cái đéo gì, thế là xong, hãi để yêm như nó đã , thế là xong địt mẹ ! 

 29. #30 by hùng hục on 2012/02/01 - 16:56

  À bàn về bác # nhà cháu có ý kiến thế lày:

  Địt mẹ bác # này bác ý biết cái đéo gì đâu chẳng qua ăn lo dửng mỡ chứ đéo. Địt mẹ bác ý giờ cần đéo gì tiền gớm Sông Đà với Dầu khí với nọ kia bác đã chẳng ú ụ, giờ ngồi cái ghế bộ trưởng đấy bác ý đéo làm gì tiền ($ hoặc € nhá, đéo phẩy cụ) nó cũng tự chảy vào nhà. Vướn đề ở chỗ bác ý muốn nổi cơ ạ, địt mẹ, nên phải lên gân làm đủ trò hố hố hố. Càng được bọn lá cải tung hô hoặc bần nông chửi bới bác càng máu hehe. Khác đéo gì bác Nhân (Nguyễn Thiện) hồi bác bạc mới nhậm chức thượng thư bộ dục. Mong bác ý hết hứng sơm sớm cho nhà chúng cháu nhờ địt mẹ bác ý!
 30. #31 by Boong on 2012/02/01 - 17:12

  Bàn về đường sắt thì bàn về đường đôi, khổ rộng hay cao tốc thôi. Chứ bàn về nhà ga thì là vuốt đuôi, chúng nó đã có dự án mẹ rùi, bàn gì nữa. Nụi Ga mà làm cũng dek phải mở rộng lấy thêm đất làm gì.
  Đường sắt hiện nay có mà chạy 90 ki lo mếch vào lỗ đít. Vửa bé vừa ngoằn ngoèo như rắn, chưa đến 60 đã kềnh mẹ ra đấy roài.

 31. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 17:51

  Con Fân Ngâm Mắm nhờ Zì bốt hộ cái cồng cỏn. Địt mẹ con hãm có bốt cồng cũng đéo nên thân:

  Chuện của thằng dở hơi Thăng Đinh, thằng cụ nó, tức đéo tưởng được. Ti nhiên, mình thấy sống ở gầm chời nầy thì phải trấp nhận thôi, kêu mãi cũng đéo được đâu, có khi phải sang Haoiai mà sống vậy. Nhưng tớ muốn ở đây vì còn có ông bà tổ tin. Mình có ước muốn nhỏ như con bò, sẽ cố kiếm 1 khẩu súng, mon men đến em DZũng, bắn chính xác vào, giữa đầu nó, nhìn nó nát toét cái đầu, nếu được như vậy thì chơi ngay, sau này đân Lừa sẽ tôn mình làm anh hùng đấy vì đã thay đổi được xã hội. Còn mấy thằng như Thăng Điinh thì tự nhiên mà mất hút thôi. Xứ Lừa sau này sẽ được đổi tên khác đẹp đẽ hơn đấy Chung tướng ạ. Nghĩ đến đây mà thấy mê mẩn cả người . Từ si nghĩ đến hành động là khoảng cách nhưng có si nghĩ thì mới có hành động. Chúc mình thành công.

 32. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 17:54

  @mả cụ con Bòng

  Bàn về ga tào-hỏa mà là vuốt đuôi à? Đéo mẹ không thấy Zì nói 20 năm nay ga Nụi đéo thayđủi zù chỉ một viên gạch à? Việc đó còn không làm nủi thì làm được cái đéo jì hả?

  Zựán cái đầu-buồi. Zựán nằm 10 năm chên jấy thì là cái đầu-buồi mốc chứ zự zự đéo jì.

 33. #34 by budifa on 2012/02/01 - 17:57

  chỉ trong 1 đêm, tất-cả các guộng lúa Hà Tây ven đường Láng-Hòalạc biến mẹ thành vườn cây liuniên, jồng tuyền cau mới chuối@ BOM

   

  Nhai xì-lịp rách múa fụ-họa cho lão BOM nhát, hehe. Mời chi-bựa thưởng-thức cấy gọi là “quan thì tham mờ dân thì jan” một thời chưa xa, khà khà

 34. #35 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 17:59

  Chị chơi net đủ lâu để những con chó như con Hùng Hục mặt lồn sủa chị vẫn kéo valy cắt qua ray nhá. Địt mẹ con chó có vấn đề về đọc hiểu kia, con lam lũ gốc Quãng Xương kia nghe chị trình bày lại câu chuyện nài:

   

  1. Chị đi phượt Tây bắc, trong khi chờ xe ủi san đất sạt lở cái đèo đéo gì sang Mù Chải Căng, chị gặp con Quyềnh. Câu chuyện nó nói vào tai chị như chị đã kể. Chị chuyên rong chó Hục nhảy lấy giống nên chị gí buồi quan tâm nó học ở đâu, nó được học bổng ra răng, nó mần nơi mô. Địt mẹ với chị, lũ bán sới là lũ chã, cắn buồi cho các chị đéo xong chị ke là đéo. Rồi chị mang lên đây chị hỏi thực hư những Mít, những Gúc, những Pín, những Hoàng, những Tế … là những con Lừa tinh hoa đã từng và đang từng húp bơ sữa tư bản.

   

  Mày ngừng gặm xương lật lại cồng xem có đúng thế không?

   

  2. Rồi chúng mài nhảy lên cắn như gặp ma cây duối. Chị vốn chăn nuôi mày đầu tắt mặt tối nên cũng đéo biết chúng mày nói thực hư thế nào nên chị cắn răng chờ thời úp sọt cứt lên đầu chúng mày.

   

  3. Nhưng cuối năm chị mải thịt chó nên chị quên mẹ. Nhưng trước đó chị đã cho nick của con Quyềnh để em chị – một Lừa cái bên bển lâu cũng – nó check cho vì cùng hoàn cảnh với nhau chúng dễ hiểu nhau hơn.

   

  Và kết quả như mày nhai rẻ rách mấy hôm nay.

   

  Địt mẹ, chị tuyên bố chị dẹp vụ con Quyềnh ở đây để chuyển sang đường sắt ve chai chỗ con Thăng béo, địt mẹ giai Thanh gầm chạn Hùng Hục, mong cô câm mồm cho các chị gãi lồn.

 35. #36 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 18:08

  @ Cô Sịp đen rách từa lưa:

   

  Mong cô lật cồng copy lại đoạn nào chị hoặc Bựa nào nói Lãng Tiên quan thu hồi đất để làm sân bay cái coi?

   

  Một điều chắc chắn là khu vực đó đã có quy hoạch sử dụng đất (chứ không phải có dự án được duyệt nhá cô) của cô Dũng ký tháng 4 năm ngoái, là quy hoạch sân bai trong tuơng lai (nếu đặt tương lai là x với x có thể là 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa thì quan trọng buồi gì).

   

  Chốn nài không thiếu mặt lồn nửa đời sống với dự án, với lũ dân gian khốn nạn đâu cô ạ, cô đừng chủ quan.

 36. #37 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 18:19

  @ Cô Pín lẹp giai chim cong:

   

  Con Vươn nó quai đê để nó nuôi thủy sản mang xiền về túi nó là chính chứ việc quai đê lấn biển của nó chả giúp ích buồi gì cho việc tạo diện tích đất bồi lắng cả. Đó là không kể việc cỏn can thiệp vào tự nhiên là vô tình làm phá vỡ sinh thái mặt nước lợ nữa cô ạ.

   

  Lần sau cô về mời cô về Kim Sơn (Bình Ninh), Hậu Hải (Định Nam), Hóa Thanh (quê cô Hùng Hục) … mà coi, chả có con Vươn đéo nào quai đê cả mà nhân dân vẫn khỏe mạnh lắm cô ạ.

   

  Địt mẹ, tranh luận mà trích dẫn mấy tờ báo gói xôi ra là chị đã đéo muốn nói rồi. Còn nhớ vụ con gì viết văn thổ tả trường Am không cô? ĐM nó đang ở Boston rồi đấy, lá cải nó bơm vá cho gần nổ lốp để hôm hổm nó rông rồi đấy, cô có đau không?

   

 37. #38 by Boong on 2012/02/01 - 18:20

  Zựán nằm 10 năm chên jấy thì là cái đầu-buồi mốc chứ zự zự đéo jì@BOM
  Nó chiển khai đường sắt nội đô rồi thì có còn là zự con cặc nữa. Nhẽ cái tào hỏa vẫn chui vào chỗ con cặc mốc à.
  Chửi nó thúi 20 năm nay thì cãi đéo, đang bàn # sắp tới phải làm gì mà

 38. #39 by 무오 까 on 2012/02/01 - 18:26

  Boong

  15:25 01-02-2012

  Chuyện nhà lão Vươn là ví dụ, có cặc đấy mà làm sân bay với lại chia choác cho dân thuê lại. Đấy là chuyện cá lớn nuốt cá bé mà quan tham làm tay sai.

  link dẫn chứng cho con Buồi hỏng đây
  http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120131/xa-hoi-den-duoc-giao-quan-ly-dam-ong-vuon.aspx

 39. #40 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 18:27

  Như chị đã nói, có thể do sai lầm của Bê nên vụ “giao” đất cho con Vươn là há loa mắc dây diện, nên nay Bê sửa sai bằng hành động có vẻ cứng rắn. Trường hợp như đất con Vươn dọc 3200km duyên hải Lừa chỗ đéo nào cũng có, nên nếu không sửa sai, dân chủ quá trớn, thương vay khóc mướn sẽ tạo một tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến chính sách của Bê về đất đai. Con Vươn được đền 3tr đô cho mấy cái đầm vũng vãnh, thì nhiều thằng khác sẽ múa tay trong bị vì chúng chủng còn sử dụng diện tích lớn hơn gất nhìu lần con Vươn.

   

  Địt mẹ, công bằng xã hội là đó chứ đâu. Nên chị đồng ý phải cho con Vươn biết là sống dưới chế độ nào cũng phải biết mình, biết luật. Húng là được ăn cơm cúng ngai!

 40. #41 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 18:34

  Địt mẹ, bí mật đau đớn về con # béo chị không nỡ bốt chứ lù móa, cỏn đang giả thù đời thì phải! Nộp  buồi gì nhiều xiền thế thì chị vứt mẹ con Lada lên Thái Nguyên mất thôi.

 41. #42 by hùng hục on 2012/02/01 - 18:55

  Địt mẹ, chị tuyên bố chị dẹp vụ con Quyềnh ở đây để chuyển sang đường sắt ve chai chỗ con Thăng béo, địt mẹ giai Thanh gầm chạn Hùng Hục, mong cô câm mồm cho các chị gãi lồn.@Đắm

  Ớ đéo gì lăm mới mà bác gái (hay bác giai? xưng lúc chị lúc anh đéo biết đằng lào mà nần) lặng nời với nhà cháu thế địt mẹ bác! Đéo thích nói chiện nữa thì thôi, có phải nhà cháu tự khui vướn đề lày ra nữa đâu, phỏng ạ. Nhà cháu quên mẹ lâu rồi, tại nhà bác đầu lăm lại gợi lại chuyện, xong rồi thì nà mà tiện mõm chưởi nhà cháu mấy câu đấy chứ ạ. Chưởi nhà cháu thì nhà cháu chưởi lại, có đéo gì phải nhảy đổng nên như nồn phải ná han thế bác. Xứ Thanh quê cháu chả có mấy cụ già nắm nắm cơ ấy thế cơ mà rằng nà bắn được máy bay bọn Mẽo chó đới ạ. Mà tổ sư lồn cụ nhà bác dám động đến quê cháu đới! nhá
 42. #43 by voong ngau pin on 2012/02/01 - 19:03

  @ Cô Pín lẹp giai chim cong:

   

  Con Vươn nó quai đê để nó nuôi thủy sản


   mang xiền về túi nó là chính chứ việc quai


   đê lấn biển của nó chả giúp ích buồi gì cho


   việc tạo diện tích đất bồi lắng cả. Đó là


   không kể việc cỏn can thiệp vào tự nhiê


  n là vô tình làm phá vỡ sinh thái mặt nước


   lợ nữa cô ạ

  @ cô Đắm

  Lừa mà lại có cả sinh thái mặt nước lợ cơ à khà khà cô Đắm nài ngộ ghê khà khà .

   Con Vươn đắp cái đê đương nhiên để nuôi miệng nó chứ nó ke đéo gì đến bão lũ với bà con, thế nhưng  cũng là có tý công lao, địt mẹ thằng nào phủi sạch công bố con nhà nó !!! Bê nhà cô là cái đầu buồi gì mà cướp ? địt mẹ xây sân bai thì thò tiền đền bù ra, vài chục tỷ so với cái sân bai là (!) là (!), đằng đéo nào chả in tiền  khà khà !!!


 43. #44 by hùng hục on 2012/02/01 - 19:10

  chị gí buồi quan tâm nó học ở đâu … lũ bán sới là lũ chã, cắn buồi cho các chị đéo xong chị ke là đéo … Rồi chị mang lên đây chị hỏi thực hư … nên cũng đéo biết chúng mày nói thực hư thế nào nên chị cắn răng chờ thời úp sọt cứt lên đầu chúng mày … Nhưng cuối năm chị mải thịt chó nên chị quên mẹ … trước đó chị đã …  Và kết quả như mày nhai rẻ rách mấy hôm nay.@bác Đắm


  Hehe địt mẹ bác nhà cháu chắc có vướn đề đọc hiểu thật ạ. Đéo gì đoạn chên câu chước câu sau chưởi nhau cứ chan chát hay sao ý. À mà nhà cháu bắt quả tang từ hồi hổi đến giờ nhà bác vẫn ôm sọt cứt thối um chờ ụp lên đầu nhà cháu nhá hehe địt mẹ nhỏ nhen đéo chịu được. Rồi đéo biết nhà cháu ngửi cứt nhiều hơn hay nhà bác lộng mẹ óc vì mùi cứt. Thôi lồn cụ mả bố nhà bác, nhà cháu biến đơi hehe!
 44. #45 by voong ngau pin on 2012/02/01 - 19:13

  đang nói chiện Tào thì có ngai nóng hổi, 3 lừa # thiên vì lái inova băng ngang đường tào hỏa 


  Sau khi tàu hỏa kéo ô tô đi hơn 200 mét, đầu xe ô tô bị vỡ tung, người dân phải đập kính đưa 7 người mắc kẹt trong xe ra ngoài. Ảnh: Trí Tín
  địt mẹ tôi xin kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xem lại tất cả các giao cắt với đường Tào, đéo ai chết lãng xẹt thế nài ? 
 45. #46 by hùng hục on 2012/02/01 - 19:18

  đéo biết chúng mày nói thực hư thế nào nên chị cắn răng chờ thời úp sọt cứt lên đầu chúng mày@bác Đăm

  Hố hố nhà cháu thật đọc đoạn này nhà cháu cười cứt phụt xanh lè quần sịp hà hà! cứ nghĩ đến đoạn nhà bác ôm sọt cứt đứng đợi nhà cháu đi qua từ năm ngoái đến năm nay! Tặng bác bài thơ mái làm nhở:
  Đắm chờ úp cứt phân vân
  Đã đời nhấp nhỏm phân vân ngửi mùi.
  Hố hố hố!
 46. #47 by Boong on 2012/02/01 - 19:25

  Trường hợp như đất con Vươn dọc 3200km duyên hải Lừa chỗ đéo nào cũng có, nên nếu không sửa sai, dân chủ quá trớn, thương vay khóc mướn sẽ tạo một tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến chính sách của Bê về đất đai. Con Vươn được đền 3tr đô cho mấy cái đầm vũng vãnh, thì nhiều thằng khác sẽ múa tay trong bị vì chúng chủng còn sử dụng diện tích lớn hơn gất nhìu lần con Vươn @Đắm
  Bê mà nghĩ như Đắm thì chết mẹ Bê và đéo bao giờ làm được. Định cướp trắng à. Thằng mẹ nào muốn lấy lại đất để làm cái gì ích lợi hơn thằng cũ thì phải cho thằng thẳng cháo loãng chứ, chẳng nhẽ liếm sạch à. Nếu không làm được gì ích lợi hơn thì để mẹ thằng củ làm, việc chóa gì phải thu với hồi.

 47. #48 by Boong on 2012/02/01 - 19:38

  Cách đây 3 – 4 niên Boong có thằng em chã bị thu hồi hơn 2 sào đất ở Thạch Thất, được đền bù đâu cỡ 6 chục củ. Tậu được con Rim hết 3 chục, còn 3 chục củ sắm cái Tết và vài tháng ăn chơi hết mẹ. Cả nhà thành vô sản chính hiệu mịa nó rùi. Đấy, xiền đền bù có đáng là cái cục cứt mà Bê định cướp nốt.

 48. #49 by Cu on 2012/02/01 - 19:38

  Bựa biên bài này hay, có cái nhìn vĩ mô.Anh khen !!!

  Bữa nào có thời gian anh biên tham luận về hệ thống đường sắt Đức nhợn hầu chi bộ. Mặc dù giao thông đừong sắt Đức nhợn cực phát triển , cực hiện đại, nhưng anh vẫn tìm ra 1 số lỗi hệ thống mà có thể cải tiến được, nhưng tiếc rằng bỏn đéo nghe anh he he he….

 49. #50 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 19:49

  @ Cô Hục:

   

  Thôi năm mới, chị và cô bắt nhau, hun má cái làm lành. Đời Lừa sống được chó bao nhiêu mà xúc phạm nhao cho trăn trở cô nhở?.

   

  Cô hãy biết rằng, chị đéo bao giờ thần tượng con củ kặc nầu cả, không phải chị tinh vi, mà chị đéo tin trên đời nài có sự thật, địt mẹ!

 50. #51 by Con tàu đắm on 2012/02/01 - 19:56

  @ Các cô:

   

  Ở thời điểm nầy mà cô nầu nói Bê đền bù đất rẻ, bán đất giá cao là các cô gất quan liêu. Theo quy định được bộ đéo gì chỗ phố cô Thụ văn Hoàng ban hành năm 2009, thì lũ thiêu thân Bất động sản phải nộp gất nhiều thứ tiền. Nhiều đến nỗi năm nai chỉ thiêu thân Bê sống lay lắt chứ thiêu thân tư nhân chết như mẹ cô Nết cho coi.

   

  Nộp dững gì và cách tính ra sao, nếu các cô quan tâm, chị sẽ sẵn sàng chia sẻ.