The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Cocacola on 2012/02/08 - 00:08

  @Anh Sành: 


  Hehe, anh nổi nóng với nó mần gì! Thông cảm cho nó đi, chưa biết mặt ./, âm dương bất điều hòa nên đồng bóng thế đấy!

  Em có bà cô ruột, hồi hổi bả đi hợp tác lao động bên Đông Đức Nhợn, sau bả nhảy tàu sang Tây Đức trốn chui trốn nhủi rồi lấy ông dượng em, là thuyền nhân lúc trước. 

  Bây giờ bả ổn định bên ấy rồi, có 2 thằng cu con nhưng địa chỉ hay điện thoại bà bả là một bí mật rất lớn của dòng họ. 

  Bô lão nhà em không care nhưng các cô, các chú giấu kỹ lắm, họ muốn độc quyền mỏ vàng Đức mà!

  Chuyện ở Lừa nhiều lúc quái dị lắm! Như anh em ruột của my Dady Music, gặp nhau thì thân thiết tình cảm tràn trề lắm nhưng nhất định không cho ông ổng biết là họ đang ở đâu (tại SG này)! Cứ như là bí mật thời chiến ấy! Hehe
 2. #2 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/08 - 02:06

  Chà chà, tôi định ngủ rồi, song đọc cồng anh Sành trên phone ái nái quá nên mò dại mở laptop.


  Anh Sành, tôi không ngờ cồng của tôi lại làm anh phẫn nộ & cai cú đến vại. Điều đó, tôi không hề muốn & không hề cố ý (did not mean), song đã xải ra. Therefore, tôi xin lỗi anh Sành. Thật đấy, ngoài Trung Tướng & gái ra, thì đứa nào trên nài cũng từng bị tôi chưởi ít nhất một vài lần, chỉ cho vui thôi mà, còn đứa nào tôi không chưởi tức tôi không thèm đếm xỉa rồi.

  Điều cuối cùng tôi muốn làm trên đời nài, là làm một người dễ mến như anh Sành upset. Tôi xin lỗi anh, again!
 3. #3 by vịt bầu on 2012/02/08 - 02:40

  Chiện bạn Vươn nầy khá giống chiện Lào Đào và Lịch Bịch nhể. Mà các cô còn nhớ Lào Đào, Lịch Bịch, nhân vật chiện con Zì kèn teo? Không nhớ thì bẩu con Fa âm hộ nó móc lên cho.

  Chiện cũng xẩy ra ở Fồng luôn, có điều bạn Lào Đào (hay bạn Lịch Bịch? hê hê anh đếu nhớ) là chú bắn đòm chuyên nghiệp, chứ đếu phải cam đòi đất, còn bạn kia (tức Lịch Bịch?) là bẻ vành tư dân dư con Pín. Mờ hối hổi đếu thấy lả cải quốc doanh khóc mướn cho bạn Lịch Bịch nhể?

 4. #4 by DG on 2012/02/08 - 03:32

  Cậu đã lên, đù má.

   

  Ngay cả khi chưa có phán quyết gì về tính đúng sai, một số quan ở TL đã bị vỗ mông mấy nhát, câu duy nhất có “động” một tí là: “chưa thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định về trình tự đền bù, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.” (@ Pé Lác kute trích dẫn), đám kẻ thù bên kia chiến tuyến đã hả hê sướng sướng là khà khà.

   

  Rùi để chắc ăn, thi nhao rào trước theo kiểu “kiểu gì Bê chả đúng, tranh luận chỉ là tham khảo, Bê giỏi…” đèo mẹ cậu đọc mà tưởng dư đang đọc phản ứng của đám lỗ đít chớ hông phải là của hội bựa tinh hoa nhà cậu.

   

  Dư nầu là chưa? Dư nầu là đầy đủ?

   

  Nếu cãi chày cãi cối cho Vươn từng câu từng chữ, thì hehe quả “vỗ mông” nài sao hông “cãi” nốt cho mấy quan TL? Đã kết luận gì đâu nhể? Tòa đã làm gì đâu nhể mà trị tội bỏn?

   

  Lói chung, cứ ngo ngoe phát là thò đuôi chuột, yêu thế chứ lị!

 5. #5 by DG on 2012/02/08 - 03:36

  Tay Sành đức nhợn nghe bảo cũng cứng tuổi phết dưng có vẻ cũng gà nhể? Phát biểu câu nào cậu cứ ngồi cười câu ấy, lại cứ hở ra là tính đá xoáy hàn lâm nho nhe theo lối uýnh chữ nữa mới hai hai chớ khà khà.


  Thơ mái:


  Tay Sành đức nhợn bảo nghe
  Cũng giai đoạn phết dưng nhe khà khà
  Cứng gà nhể Phát biểu ra
  Câu nào cậu cứ ngồi là hàn lâm

 6. #6 by DG on 2012/02/08 - 03:44

  Em Ky có nhắc đến mùa hoa cải của con Lét Lả, cậu có nhớ ra bài nài của cô nhà thơ Hằng Nghiêm, cậu đã từng được một cô con gái chép tai bằng mực tiêm tiếm thủy chung, tặng ngài xưa hai hai, cậu bốt lại tặng em Ky cho con Bín ./ trao iêm mẹ mõm nầu.

   

  Có một mùa hoa cải
  Lở vàng bên bến sông
  Ky đang thì con gái
  Đợi cậu, chưa lấy chồng

  Cậu rụt rè hông dám
  Hái một bông cải ngồng
  Sợ làm con bướm trắng
  Giật mình, bai sang sông.

  Qua bao mùa hoa cải
  Chỉ mình Cậu biết thôi
  Mình Cậu hông dám hái
  Hoa cải bay zìa zời.

  Bâng khuâng chiều làng bãi
  Hông còn hoa cải ngồng
  Ai xui Cậu trở lại
  Ngài Ky đi lấy chồng.

  Cậu lại gieo hạt cải
  Lại âm thầm đợi mong
  Có một người con gái
  Đợi Cậu, chưa lấy chồng.

 7. #7 by voong ngau pin on 2012/02/08 - 03:45

  Địt lồn cha con Dái ghẻ, câu Bê giỏi chính cô phun ra chứ ai địt mẹ cô, tôi cũng đồng ý là Bê cô cao tai cú nài, vậy địt mẹ cô còn nói gì nữa , trích con Dái ghẻ mõm lồn trao nài :

   
    khà khà Bê của cậu thật ngoan, đúng y chỉ đạo.

  Đầu tiên, là vướn đề dư luận, chiêu nài hàn lâm gọi là “quẳng xương cho chóa” đới, khà khà

 8. #8 by voong ngau pin on 2012/02/08 - 03:52

  Con Dái cứ làm thơ cho nhanh gọn , trình cô đong thế đéo đc em Ky yêu , nhể Ky nhể, địt lồn cha thằng Dái ghẻ , dính vầu nó làm đéo gì cho chuaméplồn !!!

 9. #9 by DG on 2012/02/08 - 04:06

  Lồn cha con Bín nếu đã biết thế thì iêm mồm vầu chớ cãi nhao nàm giề nàm giề rụng hết mẹ zăng hàm khà khà.

  Sáng rảnh cậu sẽ biên văn tế con Vươn, đéo theo bố con nầu sất cho hoành khà khà, đú mới con Bín phát cho biết dư lào là giời cao đất dày địt mẹ con Bín lồn nghé hãm lìn.

  Cậu cút đơi, mò dậy làm tí việc, dính vầu đây là rách chiện lắm, đù má!

 10. #10 by Sành on 2012/02/08 - 06:23

  @ Lói đệ anh

  Lăn tăn làm đéo! Lói chưởi anh ngu thì anh cũng chưởi Lói ngu cho nó huề chứ giận lói thì anh đã đéo chưởi lại.
  Thôi làm tí Street music nào:

 11. #11 by DG on 2012/02/08 - 09:18

  Cậu múa vài dòng để còn chại.

   

  Lời khuyên cho dững bựa nầu có dính dáng đến công tác cưỡng chế dư trường hợp nhà con Vươn.

   

  Về vướn đề pháp lý: Đã cưỡng chế thì phải chắc về pháp lý, quy trình phải đầy đủ, kể cả oánh võng cũng phải đầy đủ. Cứ biên bản giấy trắng mực đen mới cả ghi hình quai phiêm đoàng hoàng.

   

  Về công tác chuẩn bị: Với dững diện tích lớn dư nhà con Vươn, công tác chuẩn bị phải thật kỹ, bao gồm:

   

  (1). Hông để đến lúc vầu cưỡng chế mới đụng đến tài sản, rách việc lắm, phải có phương án làm sao đống tài sản đó được xử lý cơ bản trước khi vầo cưỡng chế. Xử lý dư nầu? Hỏi cậu đá bẹp dái giờ hà hà.

   

  (2). Công tác dân vận phải cực tốt, GPMB có thuật ngữ “dân vận cá biệt” tức là phải “khai sáng” cơ bản được dững củ sọ dư củ sọ con Vươn, để giỏi lắm chỉ có cãi nỏ mồm nhất thời, hông được chống đối.

 12. #12 by DG on 2012/02/08 - 09:20

  (3). Nắm tình hình phải chuẩn, mấu chốt vụ con Vươn là ở chỗ này. Địt mẹ đéo ai đi cưỡng chế mà bỏn bố trí bom ga mới cả hoa cải cũng đéo biết là sâu? Công tác trinh sát để đâu? Dân là địch, là ./ trâu, nhớ lấy điều nài và dò cho kỹ trước khi chính thức mở màn sân khấu cưỡng chế.

   

  (4). Về phát ngôn: Phải dự kiến tất cả các tình huống phát ngôn, thống nhất, nhất quán. Chưa chắc chắn thì đéo giả nhời, phóng viên báo chí là cái đầu ./ í mà sợ. Cứ hoang mang thần hồn nát thần tính nó đè cho là đúng mẹ.

   

  Về quá trình cưỡng chế: Phải càng nhanh càng tốt, phải dư oánh trận í, và hehe phải có cách cấm tiệt đám kền kền hay thậm chí bọn dân ./ trâu dùng dững thiết bị hiện đại dư điện thoại, mái ảnh, mái quai phin … để ghi lại. Ngăn bằng cách nầu? Hỏi cậu sông phi bẹp a lô giờ.

   

  Đấy, nhớ nhé, và nhớ là đừng quên ơn Đoảng ơn Bê của cậu, hãi cầu nguyện bỏn giúp đỡ trong dững tình huống khó khăn nhất, Đoảng luôn ở bên các anh và soi lối cho các anh đi.

   

  Vụ ở Phồng nếu vầu tai cậu chỉ đạo thì hà hà hà đám Bín nghé hông bao giờ có cửa, nhế!

 13. #13 by lylac on 2012/02/08 - 09:41

  Haha…. Thật đúng là:

   

  Ăn cức mèo nói leo các Cụ

  Hít hơi zắm bé lớn lên từng ngày

   

  Thơ mái đấy, không phải thơ tôi làm đâu. Tôi không nói cô DG đâu đấy nhé. Haha…

 14. #14 by ChiPheo on 2012/02/08 - 09:46

  Đục mạ con Dái Ghẻ già dái non hột, tầm nhìn dưới đũng quần vĩ mô. Đã đến hồi kết điếu đâu mậy!

   

  CAM đâu rồi cưng, dướn lên!

 15. #15 by budifa on 2012/02/08 - 09:54

  Lều-văn dưa-chuột-chẻ Bín đâu òi, nủi lên biên văn-tế BOM chột vì bóng gốp đi nầu, há há. Cứ tưởng bị bắt mần kiểm-điểm, ai dè lại bon-chen xin uýnh gốp ké để rùi ra nông-nỗi nài BOM ơi là BOM ơi

   

  Khà khà

 16. #16 by DG on 2012/02/08 - 10:07

  @ Phèo: Cậu run cái buồi cậu đơi nài địt mẹ con nài nổ mất khí thế quá đi!

  Pé Lác kute lên dzồi à? Yêu cái nầu khà khà!

 17. #17 by ChiPheo on 2012/02/08 - 10:17

  @ Dái Ghẻ, Ù thế mới liền ông chớ. Điếu ai lại đi húng hoa cải bâu giờ.

 18. #18 by bĩnh bầu on 2012/02/08 - 11:03

  Dân là địch, là ./ trâu, nhớ lấy điều nài và dò cho kỹ trước khi chính thức mở màn sân khấu cưỡng chế. @ Dog ghe

  Đù má mày là gì ??? khi nói dân là địch, là ./ trâu. Cha mẹ mày là gì, vợ con mày là gì???

  Mày nghĩ mày là quan chắc, tao thương mày quá Dog ơi!!! Mày bé cái nhầm đấy!!!

  Mày đã được như Hiền như Liêm, như Tổng EVN, Tổng Vinasin, … chưa hay mới chỉ là loại theo đóm ăn tàn theo voi hít bã mía…??? Mà ngay cả những tên kia thì cũng chỉ là những quân tốt để thí khi cờ bí nước chứ giỏi giang oai phong gì.

 19. #19 by theriver on 2012/02/08 - 11:10

  Đệt mẹ nguyên nhân bặt tin của con Zì đây chăng?

  Hà Nội: Vỡ nhãn cầu, mắt lòi ra ngoài vì chơi golf

 20. #20 by DG on 2012/02/08 - 11:24

  Con Bầu nhiều cảm xúc nhể hà hà, cậu ưng!

 21. #21 by DG on 2012/02/08 - 11:28

  Than ôi, sướng tay lên đòm đòm mấy nhát

  Quân thù đứa chột, đứa lủng trực tràng

  Báo chí nghìn tờ, nhất loạt rền vang

  Tớ chính thức

  Thành Vươn hoa cải.

   

  Mấy hôm, người ngợm uể oải

  Chốn lao tù, tê tái dái chim

  Vui thay ngoài kia, bướm mẹ, bướm con nhao nhác đi tìm

  Mấy đứa lưỡi mềm, đặng cãi cùn cho tớ.

 22. #22 by DG on 2012/02/08 - 11:28

  (tiếp Nhật ký con Vươn)

   

  Bao nhiêu năm vui vẻ còng lưng, làm thân con sen, con ở

  Cuối tháng cúng trắm đen nằm ngửa, mắt lim dim

  Đầu xuân đủ thứ phong bao, vừa nổi vừa chìm

  Cảnh chiến hữu anh em, đêm ngày như ruột thịt.

   

  Các bác gật, tớ làm, thú phết

  Vui điền viên, huynh cùng đệ nông nhàn

  Mặc luật lá, thông tư, nghị định bạt ngàn

  Cứ chú bác cuối năm có nhau,

  thì tất cả bỗng dưng thành chuyện nhỏ!

 23. #23 by DG on 2012/02/08 - 11:30

  (tiếp Nhật ký con Vươn)

   

  Đù mẹ đời, hóa ra cũng chó

  Tớ ăn, nó đớp, nhẽ bạc chỗ nào?

  Chốn anh em bỗng hóa mày tao

  Đùng đùng, trở dao đòi thịt

   

  Tớ tuy no, nhưng nó cũng đâu có ít

  Chuyện nhập nhằng bấy lâu

  Tớ ngu gì mà không biết

   

  Câm mõm bao năm

  Cúng hơn cúng rằm..

  Vậy mà ..chó thật!

 24. #24 by DG on 2012/02/08 - 11:31

  (tiếp Nhật ký con Vươn)

   

  Đã thế thì tớ bật

  Trạng chết chúa băng hà

  Tớ vốn giỏi kêu la

  Nó vốn tường lươn lẹo.

   

  Hoa cải nhà không thiếu

  Ga đầy ụ trong buồng

  Tớ ra sân, hét toáng lên rằng, thời buổi nhiễu nhương

  Sao để người ngay như con phải chết?

 25. #25 by DG on 2012/02/08 - 11:32

  (tiếp Nhật ký con Vươn)

   

  Tớ vẫn biết

   

  Thời buổi này, tri thức giả cầy chém cả ngày không hết

  Nhân sĩ nửa mùa, đốt ba đêm chửa rụng sạch lông chân

  Tội gì tớ phải phân vân

  Miễn sao diễn nôm cho khéo

   

  Tớ cứ làm con gà béo

  Ngáy thê lương, ghê gớm chút gọi là

  Làm thêm tí hoa cải hoa cà

  Không rùm beng mới lạ.

 26. #26 by DG on 2012/02/08 - 11:33

  (tiếp Nhật ký con Vươn)

   

  Mấy hôm đếm kiến trong lao, tớ cười hả dạ

  Nô nức “tiếng dân” mạng ảo ngập tràn

  Đám tri thức gầm vang

  Lũ sĩ nhân lúy túy

   

  Kể cũng hay nhỉ?

  Tớ chỉ đạo vợ yêu

  Dựng cho bố cái lều

  Cắm ngọn cờ lên đó…

   

  (còn – để lúc nào hứng tiếp)

   

 27. #27 by sahadin08 on 2012/02/08 - 11:55

  Đệ mệ con dái ghẻ …thầy ngán mài dồi…

  biên văng bựa cũng nhanh ..bằng ngang như zửa đít….

  mà thầy cũng ngán..

  tiểu đội văng bựa..hành tung bí ẩn .. cả nữ cả nam

  giảo hoạt huyên thuyên

  cãi thì rất hăng..

  túm lại…

  từ tết đến giờ….

  Chúng mài cãi nhao…là chiện gì đới..ứ hứ hứ..

  Con cam thàng pín..con bia thàng dái..

  Trồi lên mau đi ….còn giả nhời thầy..

  Vụ này….

  Cưỡng Chế hay Cưỡng Bức….ứ hứ hứ…

   

  Thơ mái ..mái cái mả cha chúng mài…

 28. #28 by bĩnh bầu on 2012/02/08 - 12:02

  Quan chức ta lưỡi mắt đều khác người thường:

  Phó chủ tịch huyện Chư Pảh: “Cầu tạo hình chữ V chứ không sập

 29. #29 by CAM on 2012/02/08 - 12:21

  Cam đơi, Cam đơi! Há há nhìn chi bựa vỗ tay reo mừng báo Đảng mà Cam cười gãy phiếm. Bị Bê dắt mũi không thấy sao?

   Cái chi bựa lâu nay gào thét đòi hỏi là gì? Pháp luật, pháp quyền, phỏng? Vậy thì đúng sai phải ra Tòa chứ không thể ngửa cổ gọi Thủ tướng, cúi cổ chờ Thành ủy, hiểu chửa? Tòa phán TL đúng, thành ủy HP tố TL sai. Thế ai mới có quyền xử án? Và Thành ủy ở đâu trong hơn 2 năm kể từ khi Tòa sơ thẩm bác đơn kiện ông Vươn (27/1/2010).

  Túm lại, chừng nào chi bựa đậu hũ chưa nổi đáy chén thì Bê vẫn dễ dàng dắt mũi các đồng chí, cười khẩy khi các đồng chí reo vui công lý chiến thắng hay mả mịa các thứ tương tự gì đấy. Và đừng bao giờ to còi đòi dân chủ nữa nhá!

  P/s: Đã bảo Cam chỉ quan tâm đến yếu tố pháp lý của vụ án, còn chuyện đấu đá chính trị muôn vàn góc khuất, chẳng ai ngu đi kham.

  Bãi … đ..ườ…ng . Ai còn kiện cáo cứ xếp hàng chờ Cam leo chuồng ngáo trước, nhá!

   

 30. #30 by bĩnh bầu on 2012/02/08 - 12:44

  Bài CHUẨN BỊ THÍ TỐT TIÊN LÃNG? đăng hôm kia thì y như rằng hôm qua TP Hoa Cải họp báo và có thí tốt.

  Kịch bản em Ky đưa ra ai cũng thoáng nghĩ đến, nhưng đều không mong là nó sẽ đến, nhưng dù không mong thì chắc không thể khác được. Nghĩa là B ta sẽ đưa dân vào hết mê hồn trận này đến mê hồn trận khác, để dân quay cuồng đến mức cuối cùng nằm đứ đừ ra cho B muốn làm gì thì làm như bên Ủn Ỉn là trúng mục đích B, nhẽ vậy chăng (?)

 31. #31 by ChiPheo on 2012/02/08 - 12:57

  CAM cưng, tội nghiệp cưng cứ tự xướng lên như thế. Đã ai xuất đâu cưng!

  Cờ còn mà cưng. Dướn nữa lên! Quyết giữ lấy con Cờ!

 32. #32 by 333 on 2012/02/08 - 13:02

  Con Cam chính là Hoa Ngâu.

   

  Lúc nào cũng xoen xoét tính pháp lý mới chả tính pháp lý.

   

  Cô mà biết tính pháp lý là cái chi chi thì anh thề nhịn tỉn đến hết tuần (với anh nhịn tỉn khó chả khác gì con Lói nhịn quay tay).

 33. #33 by Huyền Cầm on 2012/02/08 - 13:10

  Chầu Năm Mới Chi Bộ iu.
  So-zi vì Chi bộ đang nóng bỏng vướn đề nhà Vươn mà Cầm chen ngang tí nhở.
  ( ui ko vô quán mấy ngày mà đọc cồng hoa mắt lun. hihi.)

  @ CU :

  Hình như Cu có nói về ông bố bị gẫy xương à ? Hum rùi về vùng Kinh Bắc , tận mắt thấy  thầy Lang Hùng chữa về gẫy xương và bệnh về đốt sống cổ….hay lắm,  hiện nay bố một người bạn của Cầm cũng đang dán cao và uống thuốc của Thầy, liền xương rất nhanh và đi lại được rùi nè. nếu Cu hay ai cần địa chỉ thì nhắn lên quán nhế.

  @ Pín và Nắng :

  Cầm xin hoan hô và bái phục . hihi

 34. #34 by lylac on 2012/02/08 - 13:21

  Con Cam chính là Hoa Ngâu. (@ Cô ba con ba)

   

  Kồng phơn. Cái này anh đã nói với các cô rồi và đã được mụ CAM xác nhận.

  Còn con cá to hơn anh đã nói nhưng con DoG ghẻ cứ chu ưng ửng làm mọi người lờ kồng của anh. Các cô đọc bài ĐI HẢI PHÒNG (bên nhà ông Beo) khẩu khí có khác gì trong Cat story và entry này không?

   

  Bonus thêm này:

  – “Sau khi hết thời hiệu hợp đồng thuê đất, chính quyền đã 8 (tám) lần mời anh Vươn lên kí hợp đồng mới tiếp tục thuê đất.”

  – “Thành ủy HP nói TL không tiến hành đối thoại với dân trước khi thu hồi đất, nhưng phía TL bảo có, đã 8 lần mời ông Vươn lên làm việc.”

   

  Anh thật, trình thẩm văn của anh chửa bao giờ sai. Bao giờ trạch đẻ ngọn đa anh mới thay đổi quan đỉm của mìn.

 35. #35 by DG on 2012/02/08 - 13:37

  Đệt mệ sao bốt cồng ở quán con Zì lồn rộng vĩ đại thì cứ tòm tọp mà bốt bài ở nhà cậu thì mất hút con mẹ hàng lươn là sâu nhể bọn Bựa?

  Nhẽ yahoo phò hơn cả Bê hehe?

 36. #36 by unaunin on 2012/02/08 - 13:43

  Thi thoảng vào hóng quá bựa đéo có ý cồng mà nghe con CAM khám bẹn Địt lồn mẹ con CAM khám bẹn lải nhải mãi mà không biết mõi cái mồm lồn sao hả mài?? mài thừa biết ở xứ Lừa bị giời đày này có cái lồn luật đúng nghĩa, luật luật cái mả cha nhà mài ý mà cứ điều khoản nọ với nghị định kia rồi toà án mới cả uỷ ban cái buồi cái buồi Tất cả mọi nhẽ B làm chỉ là để bầy lừa cụt tai câm mõm mà cầy cuốc đặng làm giầu cho B con khám bẹn ạ, Nghe con bí thơ Phồng nói đây: “dù chính quyền đúng hay sai thì vụ Tiên Lãng cũng đã gây dư luận không tốt” Dững luận điệu xiên tạc, đánh tráo kiểu con CAM đéo đâu chấp nhận ngoại trừ ở quán bựa, khác đéo gì mấy tờ báo đéo đáng để chùi đít

 37. #37 by DG on 2012/02/08 - 13:55

  Lừa còn những con như con Nin học thức cao dưới đít cậu, thì iêm tâm mà tin tưởng rằng Lừa còn mãi là Lừa dài dài, bền vững.

  Chưởi thì chưởi người ta sai luật, người ta vỗ cho ra tấm ra món thì quay lại cắn luật chẳng là cái gì.

  Cờ lôn thì cứ hô mẹ cờ lôn đi, ai để ý đâu mà thanh minh thanh nga.

  Tinh hoa là đấy chớ đâu!

 38. #38 by 333 on 2012/02/08 - 13:58

  @Cô Ô-Nin (…aunin)

   

  Cũng có thể, nhưng thông tin 8 lần có trên blog cô Beo nên con Cam hóng hớt khó gì (Chỉ liu ý chiên giá pháp lý Cam sành là khi dẫn thông tin của ai đó không phải của mình thì phải ghi nguồn. Ai lại đường đường vỗ bướm xưng pháp lý này nọ mà không biết điều tối thiểu này thì còn lên mặt được với ai).

   

  Nhưng ai là ai anh mặc kệ, chỉ thấy con Cam xủng xẻng là anh ghét hê hê.

 39. #39 by 333 on 2012/02/08 - 14:05

  Ui bỏ mịa, nhầm cô Nin với cô lylac

   

  Hehe sori sori cô lylac nhế.

 40. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/08 - 14:12

  Tộ-sư-bố bọn hôi nách Zì đá cho lòi mẹ hết Fa jờ.

 41. #41 by 333 on 2012/02/08 - 14:15

  @DG

   

  Nich nầy cũng là nick cơ lôn của anh nè.  Cô có biết nick thật của anh không?

 42. #42 by unaunin on 2012/02/08 - 14:15

  Con DoG ghẻ, Mài dẫn xem ở Lừa có luật nào trên được luật tiền – luật quyền cho anh xem? Bọn lừa cụt tai không tiền không quyền thì chỉ còn mỗi đường là đánh động để tạo ra dư luận, dư luận cũng chính là đạo đức và luật đấy con DoG ghẻ ạ

 43. #43 by tung tung on 2012/02/08 - 14:17

  Zì đá cho lòi mẹ hết Fa jờ. @ Tướng thúi

  Hố hô, Con Dì lòi Fa đã dìa, mấy hum nay mất hút nơi nao? Kể chiện bị trái banh gốp nó quật lòi Fa giống như ông Trường chột trúng đạn hoa cải nghe nào, mời mời mời.

 44. #44 by tung tung on 2012/02/08 - 14:20

  À há!

  Mà con Dì và em Câm huyền cùng nhau văng mặt mấy ngày, cùng trở lại quán 1 lượt là sâu nhể? Em Câm huyền cồng phơm cái xem nào? Hô hô hô.

 45. #45 by toi_vua on 2012/02/08 - 14:27

  Chi bộ thúi. Hôm qua Bê bẩu chi bộ TL đứng góc tường cho nhi đồng hả dạ. Lịt mẹ Bê coi ta như con nít. Bố mầy thừa hiểu rằng nếu mầy-Bê tôn chỉ pháp luật thì phải: 1.Khởi tố án hình sự tội Hủy hoại tài sản công dân. 2. Khởi tố án cố tình trậm/không khởi tố án hình sự. 3.Khởi tố án lợi dụng cương vị để cưỡng đoạt đất đai. 4.Khởi tố án vượt quyền hạn vi hiến- đưa quân đội vào đàn áp công dân. Địt mẹ Bê! mày coi bố mày là con nít à, thì bố mày xử mày như con nít: ĐỊT MẸ MÀY!

 46. #46 by voong ngau pin on 2012/02/08 - 14:27

  Dì mồm lồn vĩ đại đã zề, địt mẹ chúng mài nấp cho kiên kiến khà khà , mất mẹ 1 pha rồi phải ko Dì khà khà ?

 47. #47 by toi_vua on 2012/02/08 - 14:30

  Chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ!

 48. #49 by Oe oe on 2012/02/08 - 20:44

   Cái chi bựa lâu nay gào thét đòi hỏi là gì? Pháp luật, pháp quyền, phỏng? Vậy thì đúng sai phải ra Tòa chứ không thể ngửa cổ gọi Thủ tướng, cúi cổ chờ Thành ủy, hiểu chửa? Tòa phán TL đúng, thành ủy HP tố TL sai. Thế ai mới có quyền xử án? Và Thành ủy ở đâu trong hơn 2 năm kể từ khi Tòa sơ thẩm bác đơn kiện ông Vươn (27/1/2010)@ CAM

  Thành ủy Hải Phòng chỉ ra kết luận là quá trình thực hiện cưỡng chế có sai sót chứ có bác kết luận của tòa về quyết định cưỡng chế đâu. Và bọn thành ủy kỉ luật đám quan chức với tư cách đảng viên chứ không kết án bọn bỏn.

 49. #50 by truongtra on 2012/02/08 - 23:31

  Sao hôm nay quán bựa ế tệ