The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by otocu on 2012/02/07 - 16:18

  Anh vừa giúp đỡ 1 cụ già bị ngã. Hiện cụ vẫn ngồi ở nhà anh. Cũng may là không sao. Hàng chục người đi qua cũng chỉ ngoái cổ nhìn, mấy thanh niên đứng bên đường cũng vậy. Lúc anh sang đỡ, mới có người dám theo.

  Riêng cái này thì anh làm khác lời Trung Tướng. Ngồi nhìn người già bị tai nạn mà không giúp thì thật ray rứt.
 2. #2 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 16:23

  Giúp người là cái tốt, tôi xin thánphục anh Cu, anh kiếm cái tập vở nhét bụng kẻo con cái cụ đéo nói nói rằng xiên anh nhát lủng trực tràng vì tưởng anh gây tainạn, Lừa xuất chiêu đéo nói đéo rằng đâu nhẻ.

   Cẩn thận vẫn hơn anh nhẻ.
 3. #3 by lylac on 2012/02/07 - 16:32

  Báo mới, báo mới đơi: http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Hang-loat-lanh-dao-huyen-Tien-Lang-bi-ky-luat/435017.antd (Báo cam hẳn hoi nhé, không lại bảu phản động). Anh Pín đâu, đến lượt anh đó.  CAM va DG đâu, trói tay ạ anh Pín anh ấy tha cho. Haha …

 4. #4 by DG on 2012/02/07 - 16:40

  Đông A không phải trí thức Bờ Hồ mà chưởi bọn trí thức Bờ Hồ là “bọn trí thức hương nguyện và giả cầy”.@ pé Lác kute.

   

  Ờ nhể, hehe cậu nhầm à, thế thì cậu sodi có gì đâu địt mẹ, pé Lác kute đao mài chại qua nói mới con Đông A rầng cậu DG rút lại cậu chưởi về vướn đề bờ Hồ, rầng Đông A vưỡn hơn con Hằng chớ hông phải hông bằng, nhế!

   

  Đi nhanh, địt mẹ pé nài ngoan, cậu thương.

   

  Còn các tội khác (aka tội ngu) thì nghiễm nhiên vưỡn ăn chưởi dư thường, pé Lác kute đao mài lại chại qua nói mới ổng rầng nguôn thì vầu đơi chơi cậu chưởi cho nhớn thêm, cậu chăm công nghìn việc đéo sang bên bển được đâu, nhế!

 5. #5 by DG on 2012/02/07 - 16:42

  Hehe con Bín mới cả pé Lác kute hả hê nhể?

   

  Cũng hông mấy khi được cười, cậu hẹp hòi giề, cứ tranh thủ đi nhế khà khà.

   

  @ Lả Lét: Dư dắm thoảng, hết!

 6. #6 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 16:43

  Địt con Cam con Dái lồn trao cứ phải bê báo Bê nhà nó đập vầu mồm nó chúng mới tâm phục anh Lý lắc ạ, địt mẹ tự chúng đọc rồi bốc cứt ăn vã, nó cãi thế đéo đc tôi Người không chất xám  khà khà.

   Nhưng Bê đéo sai đâu, Bê thì đéo bao giờ sai, chỉ có bọn dưới làm ẩu tý thôi  khà khà .
   Nghe quen đéo chịu !!! 
 7. #7 by nang_giua_trua on 2012/02/07 - 17:37

  Nắng góp vui tí nhá!

  Hỡi ơi! Quán Bựa mấy mùa;

   Pín đây ai tỏ.

  Mười năm cồng vỡ  phím, chưa ắt còn danh nổi như phao;
  Một văn tế Trường chột, chất xám mất, Pín vang như mõ.

  Nhớ Pín xưa:
  Cui cút làm ăn;
  Toan lo nghèo khó.

  Chưa quen sách vở, đâu tới hội văn;
  Chỉ vặn vô lăng , bon trên đường bộ.

  Việc bẻ, việc lái, việc quẹo, việc thắng, tay vốn quen làm;
  Cầm bút, cầm nghiên, bấm phím, gõ bàn, mắt chưa từng ngó.

 8. #8 by nang_giua_trua on 2012/02/07 - 17:39

  Vụ Tiên Lãng mới nghe trong vài tháng, thông tin như trời hạn không mưa;
  Cam bam mơ vấy vá đã trăm cồng, lời lẽ tuyền nhâng nhâng nháo nháo.

  Đêm Pín đọc cồng Cam đánh tráo, muốn tới ăn gan;
  Ngày Pín xem DG múa phụ họa, muốn ra cắn cổ.

  Một đống thông tư, nghị định, há để Cam chém rắn đuổi hươu;
  Hai vầng nhật nguyệt chói loà, đâu dung lũ DG ăn theo đóm;

  Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này Pín ra sức đoạn kình;
  Chẳng thèm chém  ngược, chém xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.

 9. #9 by nang_giua_trua on 2012/02/07 - 17:40

  Khá thương thay:
  Vốn chẳng phải luật sư, bào chữa, thông tường nghị định, chủ trương ;
  Chẳng qua là quán Bựa vỗ tay, động viên Pín làm quân chiêu mộ.

  Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn;
  Chín chục trận binh thư, đâu chờ bày bố.

  Ngoài cật có chiêu nhờ Gúc Gúc, nào đợi ai chỉ dạy luật Lừa;
  Trong tay chuột click tung tăng, chi cần nhờ người cho từ khóa.

  Cồng Pín bén tựa dao phóng lợn, đốt xong béng nhà DG kia;
  Văn Pín sắc ngang lưỡi dao phay, chém xém rớt cồng em Cam nọ.

 10. #10 by nang_giua_trua on 2012/02/07 - 17:41

  Chi nhọc bạn Bựa trống kỳ, trống giục, đạp rào lướt tới, coi lá cải cũng như không;
  Nào sợ anh Ca có luật nhỏ, lệ to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.

  Pín cồng ngang, Pín cồng dọc, câu giờ, quán Bựa ngó hồn kinh;
  Lói hè trước, Lắc ó sau, chờ Bia, vác tàu đồng súng nổ.

   

  Mặc dù tận tình cồng phá

  Nhưng Pín đành phải núp vài chiêu

  Bạn Bựa thương than khóc như mưa

  Khốn nạn thân anh Pín quá!

   

 11. #11 by Lucky on 2012/02/07 - 17:41

  Sau một thời gian để ý đến vấn đề nhân sự của Lừa, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bê, Ky rút ra kết luận rất cá nhân:

   

  Một nhỏ : các cô lãnh đạo ( lãnh cảm ) của Tiên Lãng ( Quên Lãng ) sẽ bị kỷ luật , sau một thời gian yên ắng, sẽ chuyển công tác lên ghê cao hơn, sâu hơn , ngon ăn hơn vị trí hiện thời.

   

  Hai nhỏ: cô Vươn và đồng bọn sẽ bị giã nát nghiến theo đúng Pháp Luật Lừa, thứ luôn ưu ái dành cho dân đen. Dân đen Lừa thì tuyệt đối đéo có quà từ Bê !

   

  Ba nhỏ: Đất cô Vươn 19ha vẫn thu hồi dù đúng hay không đúng luật, Bê lấy lại làm khởi đầu cho vụ thu hồi tất cả số đất – lèm nhèm giấy tờ trên toàn cõi Lừa. Miếng bánh cuối cùng của Bê, không vạc nó, lấy đéo ra xèng mà đền với chả bù!

   

  Bốn nhỏ: 700 lá cải Lừa, chỉ được hót trong một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ đồng loạt im vụ Quên Lãng này . Ban tuyên giáo TW nhá hàng thế đủ rồi , cho chìm xuồng , hết tuồng .

   

  Năm nhỏ: Bê hết lấy đất, sẽ xẻo thịt các Roanh nghiệp cổ phần hóa một cách mập mờ trước đây . Vì Bê phải làm một cái gì đó khắm hơn để những đứa thối mồm có cái mà chúi mõm vào, không chúng nó lại ca điệp khúc than thở về sự bế tắc kinh tế, sự nghèo nàn, về khoảng cách chênh lệch giàu nghèo…điều tối kị ở một đất nước tươi đẹp như Lừa chúng ta.

   

  Hết

   

   

 12. #12 by nang_giua_trua on 2012/02/07 - 17:43

  “Nhưng nghĩ rằng: 

   

  Giữ đất gây lên ân oán, Bản lĩnh thay cái thằng Vươn   

  Đầm nuôi thủy sản bấy lâu  , kè bờ có công nhà nó ?

  thằng nào đắp con đê ngăn lũ

  Giữ đất bãi bồi ?

  Thằng nào lấn biển trồng cây,

  Nuôi tôm nuôi hến ?

   

   

   

  Bọn lá cải ngài đêm lải nhải,

  Nào thông tư, nào nghị định

  Nghĩ lại thêm buồn;

  Lũ phóng viên phỏng vấn liên miên

  Nào luật pháp, nào lương tâm

  Nghe càng thêm uất.” (cóp của Pín)

   

  Mẹ kiếp đường cùng Pín đây phát tiết,

  Viết một lèo văn tế pha Trường

  Còn hơn mà chịu nhịn em Cam

  Cái thân Pín tức thời chết tốt.

   

 13. #13 by nang_giua_trua on 2012/02/07 - 17:45

  Mẹ kiếp đường cùng Pín đây phát tiết,

  Viết một lèo văn tế pha Trường

  Còn hơn mà chịu nhịn em Cam

  Cái thân Pín tức thời chết tốt.

   

   

  Ôi thôi thôi

   

   

   

  Văn Bựa xưa nay thời rất Bựa

  Nhưng chửa ai chạm đỉnh Vinh quang

  Văn Trung Tướng dẫu khấm khá hơn

  Pín bỗng chốc thành lều văn chẻ.

   

  Tỉ tã quá, các Bựa vỗ tay khen

   ầm ầm tung mái quán

  Phê lòi thay, Nobel Bựa có chủ nhân

  Bất chấp bao người dòm ngó….

   

  Ôi !

   

   7 trăm tờ lá cải, đéo cần thằng mả cha nào khen Pín một câu.

  Gần ngàn cồng quán Bựa, chẳng đéo đứa nào không nể Pín!

   

  Ô hô!

 14. #14 by Phucnguyen on 2012/02/07 - 17:52

  hehe, bo tien su con Nang:

  Đêm Pín đọc cồng Cam đánh tráo, muốn tới ăn gan;
  Ngày Pín xem Dog Ghe múa phụ họa, muốn ra cắn cổ.
 15. #15 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 17:52

  Có anh đơi em nắng em Ky

   Đứng sừng sững zư nà lúi Tản 
   khà khà 

   Con Dái ghẻ há mõm mà trông anh đong Vàng son đây nài khà khà .
   Địt lồn cha con Dáighẻ.
   
 16. #16 by Lucky on 2012/02/07 - 18:01

  À, Ky phán rất Cảm Tính  từ 1-5 nhỏ này, các anh chị đừng hỏi Ky dựa vào đâu, Ky biết đéo đâu mà giả nhời!

   

  Em Nắng Giữa Trưa viết văn Tế hay quá, Pín sướng rất nhế!

   

  Ngẫm lại, Pín anh từng giao cấu nhầm giao đấu với khá nhiều đối thủ , những đòn xoay 360, 720 hay những chiêu thức phức tạp rất, Pín đều thông thạo …vậy mà gặp đối thủ Cam, trên sàn đấu quán Bựa ,Pín anh còn nấp kiên kiến chờ thời…há há há …

   

  Cam một mình oánh cả thế giới, quả đéo hổ danh ! Ngưỡng con mie nó mộ !

 17. #17 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 18:20

  Anh cũng đã phán giống em Ky ở trang bảy bài nài, chứng tỏ anh luôn đi trước thời đại khà khà, địt mẹ anh Phán hai hơn cả con Dì đang ngồi đồn viết kiểm điểm vì tội xúc phạm lãnh tụ khà khà .

   Thành kính phân iu, thưa Dì mồm lồn vĩ đại !!!
 18. #18 by Lucky on 2012/02/07 - 18:47

  Vâng, thưa anh Pín , mọi sự kiện Lừa- hầu như ai cũng biết trước cái kết !

   

  Ky tôi đang chờ xem vở tuồng nào kích thik hơn vở cô Vươn???

   

  Nếu để ý một chút, Pín anh và mọi người sẽ thấy Bê chưa bao giờ để truyền thông Lừa hết chuyện rùng beng ,ầm ĩ …rùi lại rơi hết vào im lặng với cái kết Bê đã viết sẳn.

   

  Bô shit , Cô Cù , Quên Lãng…tất cả chỉ mua vui được vài trống canh . Lừa đói thói mồm ra, nhưng có chuyện ồn ào lại chúi mũi vào , Lừa tính này, tôi thấy Bê tóm gáy rất khôn khéo bấy lâu nay .

   

   

  Anh Lả lại mất đi một hy vọng mong manh rùi , Hoa Cải sẽ đéo vàng hườm như  ruộng cải này :

   

 19. #19 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 19:03

  Khà khà  em Ky nói đúng rồi, con Lả lét chưa có cơ kê hoa cải vầu nón cối Dái ghẻ mà ngéo cò khà khà .

   Anh Vươn Lả lét lòng đêm

  Vùng lên nổi dậy cầm đêm ngéo cò
  Kê đầu vỡ óc tự do
  Dái ghẻ xưa bỗng câu hò canh khuya

 20. #20 by DG on 2012/02/07 - 19:20

  Hà hà cậu đơi con Bín ./ trao kia!

  Em Ngọ biên văn tế con Bín làm cậu gato quá đi em uôi, diềm hàng cậu dữ dzậy em?

  Cậu vửa điểm qua lá cải, khà khà Bê của cậu thật ngoan, đúng y chỉ đạo.

  Đầu tiên, là vướn đề dư luận, chiêu nài hàn lâm gọi là “quẳng xương cho chóa” đới, khà khà.

  @ con Phúc Nguyên: Thần kinh à mà bốt lại lần 2 cái cồng kia địt lồn mẹ con hãm lìn, mới tập tọng mạng mủng hai sao mà rúc được cái tin nhắn bên ông Beo là sướng dư cha chết sống lại thế con hãm lìn tin tin?

 21. #21 by sahadin08 on 2012/02/07 - 19:22

  Đệt mệ sáng vừa mí thành lập xong tiểu đội văng thơ bựa …túi mò vô quán thấy em nứng giữa trưa biên mấy cồng dài tổng hợp….đệt mệ qá zá man…vàng xon quán quá zá man…thầy không dấu nủi cảm tình…

  Chúng bai chống cặp mắt nhiều lòng trắng mà nhìn vàng xon nhà thầy đê…quán mà không có vàng xon thì chúng bai phá mẹ hết rùi chứ gì…đệt mệ giờ còn chỗ cho bai ngồi hóng như thầy thế nài à…

 22. #22 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 20:13

  Dái ghẻ giọng yêu yếu đi tý nhể khà khà, nhưng đúng, Bề nhà mài đang dùng chiêu “giả chết bắt quạ” địt mẹ tềnh hềnh sẽ đéo đổi, đất đai sẽ thu hết, địt mẹ Bê nhà mài cũng khá, chuyển lời khen của anh đến chúng, lũ caotai  khà khà 

 23. #23 by lylac on 2012/02/07 - 20:22

  Một là kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ huyện ủy và cá nhân Bí thư huyện ủy về trách nhiệm thiếu lãnh đạo kiểm tra để xảy ra hậu quả do chưa thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định về trình tự đền bù, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.

  Hai là đình chỉ công tác Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, người trực tiếp lãnh đạo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để kiểm điểm cá nhân.

  Ngoài ra, các ông Lê Văn Mải, Trưởng công an huyện Tiên Lãng, Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cũng bị kiểm điểm, và sẽ xử lý nghiêm khắc sau khi có kết luận về trách nhiệm cá nhân.

   

  Lời bình: Đấy, các cô thấy chưa, dững điều mụ CAM và cô DG nói đều là nhảm nhí, nhảm nhí hết. Haha… Tôi nghĩ anh Pín nên tự ứng cử giải Lô-beo năm nay do dững tiên đoán đi trước thời đại của anh.

 24. #24 by Lucky on 2012/02/07 - 20:26

     ” Thời hoa cải

  Lả mãi mê về một màu mây xa
  Cánh buồm bay về một thời đã qua 
  Lả  thầm hát một câu thơ cũ
  Về một thời thiếu nữ say mê
  Về một thời hoa Cải diệu kỳ

   

  Mỗi mùa hoa cải về
  Hoa như mưa rơi rơi
  Cánh mỏng manh xao xác vàng hoe
  Như nuối tiếc một thời trai trẻ
  Mỗi mùa hoa cải về
  Hoa như mưa rơi rơi

  Như tháng ngày xưa ta dại khờ
  Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
  Trong câu thơ của
  Lả
  Cam không có mặt
  Câu thơ hát về một thời yêu đương
  Lả đâu buồn mà chỉ tiếc Cam không đi hết những ngày đắm say

   

   Sau bài hát rồi Lả lặng im
  Cái lặng im rực màu hoa cải
  Sau bài hát rồi Lả như thể
  Lả của thời hoa cải  ngày xưa
  Sau bài hát rồi Cam cũng thế
  Cam của thời trai trẻ ngày xưa

   ( xin lỗi cô Tùng nhiều nhiều )

 25. #25 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 20:45

  Con Lả lét đâu vào nhận hàngcủa em Ky nài khà khà  em Ky ơi dào nài trình văn thơ em lên hản khà khà .

   @ Anh lí lắc:
   Về cơ bản mấy tốt đen Tiên lãng phải bị trảm để an dân thôi, tội thì đào bất kì chỗ nào ở 61  tỉnh thành mà chả ra 1 đống tội khà khà .
   Thành kính phân iu, mấy quan lìu tìu Tiên lãng and Co 
   Địt mẹ thân tốt thí !!!
 26. #26 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/07 - 21:02

  Anh Pín à, tôi đã lên dồi đơi khà khà tôi vừa chén dinner xong khà khà. 27. #27 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/07 - 21:18

  Khà khà dinner của tôi đơi. Anh chị nầu đoán được là những món gì món gì tôi sẽ thưởng by posting my own portrait khà khà:


 28. #28 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/07 - 21:20

  Khà khà uống bia phải nghe bài nài khà khà

 29. #29 by Hồng Vàng on 2012/02/07 - 21:24

  @ Lói ơi Lói bốt món ăn như vậy là quá đủ thay cho 1 bộ fin kinh dị đêm khuya rùi, mần ơn đừng bốt chân dung Lói nữa chi bộ mất ngủ

 30. #30 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 21:27

  tôi đơi địt mẹ, anh Lói ăn đéo có zau xanh hả, anh ăn cái đéo gì mà trông bẩn bẩn  đéo đoán za, nội tạng gà, râu mực chợ chiều, 3 chỉ ế,  nói cung đéo ra cái lồn gì khà khà !!!

 31. #31 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/07 - 21:29

  Côngnhựn về mặt thẩmmỹ thì dinner của tôi dư buồi thật. Dưng nó ngon khà khà? 


  Em Rốt, anh Pín, cụng ly nào đù moá!!!
 32. #32 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/07 - 21:31

  Địt mẹ lên ảnh chỗ gan + trấng non ông Gà xào kia trông như cứt trao ý nhở?


  Đéo ăn ảnh gì sất khà khà.
 33. #33 by Bố on 2012/02/07 - 21:32

  đéo mẹ, con lói chuột ăn uống thế nài thì buồi không mềm, không bức bối, tâm thần la hét mới lạ.

  không khác đéo gì ở quán ăn nhanh, cái thứ mà da trắng thượng đẳng đang ghê sợ…

 34. #34 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 22:02

  anh zương cặp mắt lồn lên mà nhiền bữa tối của tôi, nho nhã làm sao, tuy nhiên thi thoảng tôi uống hơi quá, chẹp cái hết mẹ cả chai vang, như thế là ko tốt khà khà 


 35. #35 by Sành on 2012/02/07 - 22:04

  Chào chi bộ! Anh thực sự giật mình khi đọc văn tế Trường chột của con Bín hôm qua, nhưng hôm nay lại giật thêm mấy phát nữa với văn tế Bín của em Nứng Giữa Trưa, hy vọng một ngày nào đó lại có thằng gọi tên em Nứng lên mà tế. Hờ hờ! Khoái quá đi!

  Em Ky biên thơ Bựa cũng sắp đạt đỉnh rồi. Cố lên tí nữa  em!
  Cuộc chiến Cam&Co-Pín&Co anh cho là hòa, đéo đứa nào thua bởi phần thắng đã thuộc về Bê. Bê chơi kiểu “thí tốt” như thế này thì niềm tin và hy vọng vào những đốm lửa hoa cải của con Pháo đã bị tắt ngấm, dân thì cứ nghĩ Bê hay, đám trí thức được cơ hội hả hê đấm ngực. Mả cụ Bê giỏi thật!
 36. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/07 - 22:06

  Sao lại chưa gì đã chém đứt đôi miếng thịt thế hả con bần nông nài?


  Tôi đi chại bộ (jogging) tý. Chúc các anh các chị đổ cứt & văng lồn vào mạt nhao nhiệt tình vào!!!
 37. #37 by Mr. Tran on 2012/02/07 - 22:06

  Nhóc Lói đồn còn trẻ mà tối đéo nầu cũng bia, cũng diệu, cũng thức khuya là đéo tốt đâu nha. Cực hại đấy. Chả mấy mà nát đâu, tôi thật. Chịu khó đớp rau đi, ăn ít dầu mỡ thôi. Đéo gì bữa tối chỉ nhìn đã ngấy mẹ.


  Mà nhóc ăn riêng?  Quý anh Bín oằn, tôi xin chúc mừng quý anh đã được đi vào văn thơ quán Bựa. Anh đã có phương án gì cho trận chiến sắp tới? Tôi nghĩ phía đối thủ của anh sẽ xoay đề tài về “tài năng ứng biến chính chị của Bê”.
 38. #38 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/07 - 22:09

  Chỗ cà chua kia, nếu thai bằng mái ông cà chua be bé xinh xinh như nài nài  … là hai nhất hai nhất. Thôi tôi chại bộ đai.
 39. #39 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 22:16

  Thưa anh Trạm khắm.

   Cam đéo có cửa nữa, chắc tuần nữa mới ngoi lên đc  khà khà , nhưng Bê nhà nó cao tai ấn lắm, nước thí tốt nài là ví dụ.
   Anh Lả lét chưa nổ tung nón cối Dái ghẻ đc khà khà.   
 40. #40 by JoJo on 2012/02/07 - 22:21

  Tin bây giờ mới báo: Một con mụ bựa, mỹ từ gọi là Mụ Zắm, trong một trận golf đã bất cẩn nên gặp nạn.

  Mau được trở về mới quán bựa nhế con kia!

 41. #41 by Quang Vinh Muon Nam on 2012/02/07 - 22:28

  Lũ Bựa đừng vội mừng nhé, sau khi tiểu đội HVB họp, tiểu đội trưởng Beo đã quyết định ra tay nhằm cứu giúp 2 chiến sĩ Chó ghẻ và Cam:

  Vươn trên báo khác Vươn ngoài đời những gì?

  http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960

  Hãy chống mõm chờ đấy bọn cụt tai kia, chúng mày ngu lắm! Sách lược của Bê tao là lùi 1 bước tiến ngàn dặm chúng mày đã quên rồi sao?

 42. #42 by Lucky on 2012/02/07 - 22:31

  Nhiền mâm ăn cô Lói, Ky tôi túi thui mặt mày rùi ! Đit mie, sao cô có thể dòn tất cả các món béo ngậy vào buổi Tối như thế được, ăn sao tiêu để đi ngáy ?

   

  Anh Pín giữ vững lập trường kách mệnh nhế! Đối thủ của anh ” trường kỳ kháng chiến ” , họ lại sẽ xoay anh như đèn cù với một đề tài khác!

   

  Anh Sành khen Bê, có mà khen suốt ngày hông hết ! Dạo này văng nghệ văng gừng quán Bựa lên kinh, hay anh oánh bản nhạc nào úp lên nghe cho vui!

   

  Chúc các anh chị vui vẽ, Ky  xốp- binh đây !

 43. #43 by Mr. Tran on 2012/02/07 - 22:34

  Có ai là chuyên gia cocktail ở quán hông ? Chỉ chỗ nào uống cocktail ngon chị với 

   Bọn này trình bài kém quá  —-

  Tôi chẳng chiên gia nhưng cũng hay uống. Quý chị Tiều Thị Thỉ thử ra Align cafe ở Khúc Hạo coi. Tôi uống thấy cũng được.


  Quán xa trông cũng ổn, ngày trước có ở Mã Mây hay đâu đó gần đấy, do bọn 3dvn mở, quán này nhẽ do bỏn mở thêm.
 44. #44 by Sành on 2012/02/07 - 22:36

  Quý anh Bín oằn, tôi xin chúc mừng quý anh đã được đi vào văn thơ quán Bựa. Anh đã có phương án gì cho trận chiến sắp tới? Tôi nghĩ phía đối thủ của anh sẽ xoay đề tài về “tài năng ứng biến chính chị của Bê”.

  @ Anh Chạn
  Anh nói rất đúng ý tôi. Một khi mà ai đó thần tượng Bê thì họ sẽ tìm đủ lý lẽ biện minh, đương nhiên. Có những lúc cô Cam cũng thòng một câu rằng đúng hay sai là do tòa phán quyết và mọi tranh cãi chỉ mang tính tham khảo, mà tòa là Bê vậy suy ra bao giờ Bê cũng đúng.
  Chừng nào Bê còn đúng thì cái xứ Lừa còn ăn cứt!
 45. #45 by Mr. Tran on 2012/02/07 - 22:47

  Thưa quý anh Sành,

  Tôi không già hói dưng cũng ở quê hương ngót nửa cuộc đời. Điều anh nói, theo tôi, đối mới quãng gần 90 trẹo đồng bào, là một sự chính xác không cần bàn cãi. 


  Thậm chí tôi thấy còn có đôi chút lạc quan!  Lâu tôi không bốt nhạc, bốt 1 nhát hầu quý chi bựa rồi tôi xin phép chim cút lên giường.


  Chúc quý chi bựa sinh hoạt vui vẻ.

 46. #46 by Sành on 2012/02/07 - 22:48

  Mà con Lói kiếm đéo đâu  ra lon bia đức xịn đấy? Anh đoán đó chỉ là cái vỏ (vì nó đã bị nhăn nhúm) còn bia Lói đã uống hết từ lâu?!

  Dưới là quảng cáo bia mà con Lói uống:

 47. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/07 - 23:06

  Tôi vửa về dồi đơi.


  @anh Sành:

  Ngu vửa thôi. Tôi mua lon lỏn ở siêu thị bằng xiền tươi thóc thật địt con mẹ. Lừa tuy man di mọi rợ vô đối, song để mua lon bia Đức Nhợn cũng đéo phải điều gì khó khăn ghê gớm.

  @anh Chạn:

  Địt mẹ, đéo có alcohol thì tôi chết mẹ từ lâu rùi. Tôi đang sống ở Lừa, not Great Britain của con Pín ./ Trao.

  And thanks for your concern, mate.

 48. #48 by Cocacola on 2012/02/07 - 23:30

  Hehe, cần-phơm lời thằng Lói! Ở Nụi anh không biết chứ ở SG, vác xiền ra siêu thị mua bia gì cũng có!


  Có lần thằng đệ cho cái vỏ bom bia hiệu Beck mả mẹ gì đấy, trông nó giống cái thùng rượu mini.

  Mà thằng Lói mầy than nghèo kể khổ, bị gia đình bạc đãi v.v.. mà ngày nào cũng có bia xịn uống là sâu là sâu?

  Anh cày 2-3 job mà chỉ dám uống Coca miễn phí tại sở làm mà thôi! Anh dùng cái chai chuyên dùng Lock&Lock 900ml, đầu giờ làm việc chơi nguyên chai  Coca uống lai rai thay cà phê! Hehe
 49. #49 by Cocacola on 2012/02/07 - 23:37

  Tối nay anh nốc đẫy cà phê và trà rồi thức nguyên đêm cày! Tỉn vện cũng phải nhịn vì tỉn xong rồi anh ngủ đến sáng là toi!


  Hehe, sáng mai phải hoàn tất hợp đồng rồi! Cô Pín trồi lên kể chuyện cho tỉnh ngủ phát nầu!
 50. #50 by Sành on 2012/02/07 - 23:45

  Mả cụ con Lói mất dạy! Anh đéo sống ở Lừa nên anh đéo biết, anh thấy mày uống loại bia mà anh vẫn hay uống nên hỏi thế cho biết chứ không có ý nói ở Lừa đéo có bia bỉa, Đồ ngu như bò!