The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by trungduong on 2012/02/07 - 08:51

  buataem @

  Cái gì gọi là “văn minh”. Có bao giờ nhìn lại những nền văn minh cổ Ai Cập, Mesopotamia không ? Nơi cái nôi của chữ viết của suy nghĩ, triết học và toán học, thiên văn học. Khi nhân loại còn ở lỗ, họ đã huy hoàng và bây giờ đã mất.

  Mọi việc trên thế giới này chỉ là học lại nhau, thế thôi. Vì lý do gì chê Nho Học ? Chẳng phải một thời cũng huy hoàng và là Kim Chỉ Nam cho bao nhiêu thế hệ. Những phát minh về tư tưởng và khoa học của vùng Châu Á đã góp cho thế giới nhiều.

  Chỉ là vòng lẩn quẩn, khi nơi này được thì chỗ kia mất . Từ đoàn thuyền TQ đã từng thám hiểm thế giới đến cả Cap Horn trước châu Ậu Nếu không có việc chiến tranh liên miên tốn kém vùng Tây Bắc thì có lẽ TQ đã bá chủ xa.

  Văn Minh là gì ? Xin giải thích đã khi nói đến. Phần tôi ở xứ văn minh đã lâu năm thấy họ cũng không mặn mà về Văn Minh. Họ chỉ cảm thấy muốn tiến bộ trong lối nghĩ hơn 30 năm trước.

  Dầu muốn hoặc không, văn hóa của VN nằm trong ảnh hưởng TQ. Chối bỏ quá khứ làm gì ! Kẻ đi biển phải biết trông sao. Chắc gì cái Văn Minh hiện tại đã là trả lời. Cái mà cần thu nhập là quyền làm người và suy nghĩ rộng. Phá bỏ như CP hiện tại đã làm để rồi trống rỗng ?

  Cái việc bạn thấy có thể làm cho xã hội được tốt thì mạnh dạn mà làm . Cần chứng minh nhiều cho thiên hạ thấy tốt hơn là chê bai suông

 2. #2 by buataem on 2012/02/07 - 09:24

  Văn Minh là gì ? Xin giải thích đã khi nói đến. Phần tôi ở xứ văn minh đã lâu năm thấy họ cũng không mặn mà về Văn Minh. Họ chỉ cảm thấy muốn tiến bộ trong lối nghĩ hơn 30 năm trước.


  Thưa anh, Văn Minh là cái tông dật này đang thiếu, khát, đói, thèm và không bao giờ có được. Vì sao tôi đâu biết? Tôi định nghĩa vậy được không anh?
  Vì sao xứ anh không mặn Văn Minh? Từ định nghĩa trên anh tự trả lời đi.
  Tôi không chê Khổng giáo với những tư tưởng tốt đẹp như Nhân ái Nhân, Chính danh – nhưng tôi chửi Nho Giáo nó đã biến dạng Khổng giáo vì mục đích riêng của nó. Xin nhắc lại, dù Khổng hay Nho – học thuyết này chưa bao giờ dành cho dân.
  Anh yêu thích, đề cao gì cũng tốt – nhưng chốn Bựa là nơi khai sáng, tôi xem anh cũng là người khai sáng – không ổn chút nào nếu anh đem Nho ra làm ánh sáng cho dân Lừa – chưa đủ khổ sao vậy anh?
  Văn Minh cũng chẳng phải điều gì to tát trừ khi anh lại về Lừa, thê thảm hơn nếu anh là một người đàn bà kém xinh.

 3. #3 by lylac on 2012/02/07 - 09:36

  Mụ CAM va DoG ghẻ ơi, lại là thằng tôi đơi. Ở đây mụ CAM va DoG ghẻ vô địch rồi. Bây giờ sang nhà ông Đông A đi, ông ấy đang chưởi Ba Dzũng kia kìa. Láo quá! Phải dạy cho ông ấy một bài học. Biết thế nào là tài đổi trắng thay đen nhá của 2 vị kỳ tài đất Lừa. Gút-lắc!

 4. #4 by Cathnga on 2012/02/07 - 09:44

  He he he, ở Lừa ta là theo Mác giáo, sâu các cô không tìm hiểu và phưn tích nhể??? 

  Treo cờ BÚA với cả LIỀM đó, các cô hông biết là sâu là sâu ???

  Khi Lừa ta còn thịnh Nho với cả Khổng, các cô có cái mẹt ở đó không mà thích ti toe thế???

  Giờ các cô luận về Mác Giáo vĩ đại đê ….
 5. #5 by budifa on 2012/02/07 - 09:45

  dù Khổng hay Nho – học thuyết này chưa bao giờ dành cho dân@ buataem

   

  Không hiểu? Nếu tủ-lạnh theo ngũ-thường thì tốt cho dân chớ. Chỉ có chiện xui dân theo dưng mình đéo theo thì mới xấu

 6. #6 by budifa on 2012/02/07 - 10:03

  Tôi dí buồi vào mần Tổng bí thơ lò bần nông chúng mài cho bửn người tôi ra . Tôi chỉ thích có thật nhìu thật nhìu xèng, phang thật nhìu thật nhìu gái, thế thui là đủ một đời Tinh Hoa khà khà@ Pé Lói Chuột

   

  Pé bị ngoại-cảnh tác-động đến méo-mó nhể, hehe

   

  Nếu nhiều xiền nhiều gái là tinh-hoa thì tủ-lạnh Lừa tuyền tinh-hoa mẹ

   

  Vại fẩy cố thành tủ-lạnh mà nên tinh-hoa cho nhanh chớ, bán chữ đong xiền lâu lém, hehe

   

  Mới mâu-thuẫn nài nhẽ pé nên thoát Lừa ngai và luôn

   

  1 – Nhờ bựa ngoại đưa sang khoai-tây. Tỷ-dư kết-hôn jả mới Bín Lồn Nghé dư Trần Mấn tư-vướn, hehe. Vụ deal mới Nhứt Cư bong rùi hử?

   

  2 – Nhờ thuốc-chuột đưa lên thiên-đàng mới Chúa

   

  2nd option is my hightly recommended, ho ho ho

 7. #7 by sahadin08 on 2012/02/07 - 10:05

  Công nhận tổ đội văn thơ bựa (random nhá) rô – cầm – dái – trạn- pha – ki- pín vân vân  và vân vân..vv  biên thơ văn đáng nể thật…em ki có khổ thơ ông giăng sinh động rất…thầy cho vào giáo án van giảng dồi…thầy sẽ dùng giảng bài cho tintin nhà thầy.

 8. #8 by Hồng Vàng on 2012/02/07 - 10:07

  Rốt chả biết ông Khổng ổng đặt ra Ngũ Thường mần gì, nhưng ý nghĩa của Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín hay chứ nhỉ? Bất cứ xã hội nào được coi là văn minh đều có bóng dáng của Ngũ Thường

 9. #9 by Cathnga on 2012/02/07 - 10:10

  Đi lễ chùa, người Việt chưa hiểu gì về đạo Phật

  Mấy chàng nhà báo nói về Phật thế ấy chả trách người Việt chả hiểu gì … he he.

  Làm sao Phật nầy thiêng ở chỗ nầy còn chỗ kia hông thiêng bằng, bố mấy chàng cũng chả biết ….

 10. #10 by trungduong on 2012/02/07 - 10:14

  @ buataem

  Cái của anh nói là Văn Hóa Cư Sử, cần gì Văn Minh hiện tại để có Nhân Bản ? Thằng bé hai tuổi cũng biết chữ xin lỗi, cảm ơn và lịch sự nếu dược dạy cho ! Người Hy Lạp hơn 2000 năm trước đã được dạy. Tư tưởng Plato, Socrates, Aristotle, Cicero đấy mời anh tham khảo.

  Bất cứ thể chế nào cũng có lúc khởi đầu, huy hoàng và tàn lụi. Có những thứ được giữ lại cho hậu thế và chưa chắc là cái tốt. Hãy tự xem lại bản thân để thấy mình thích hợp với việc tốt nào mà làm.

  Ai bảo anh là Nho Học không tốt ? Vì anh chỉ thấy được những nơi bị bóp méo ? Còn cốt lõi tinh túy nó ra sao anh có được biết không . Anh chắc là học trong chương trình sau này trong các thứ học vẹt không suy nghĩ. Nói chỉ để khoe mình. Nên khi thấy được tí gì không hợp bản thân anh chửi ? Anh xem lại các sách giáo khoa thời VNCH khi tôi học được vài năm tiểu học để thấy thế nào là mầm Nhân Bản.

  Văn Minh trời Tây là loại kỹ thuật và cũng học nơi khác. Chỉ là họ không ngừng và chịu cầu tiến, biết sai thì mau bỏ ! Ngay cả các thứ triết học họ cũng muốn về nguồn. Đó là lý do họ luôn đặt câu hỏi với Văn Minh mà anh thèm có !

  Muốn học thì ai cấm anh đọc sách ngoại quốc tự tìm hiểu ! Anh chủ quán cũng làm vậy thôi. Nhẽ ra đã lớn thì tự biết mình là ai chứ cần gì phải có người nhét vào óc. Thế hệ sau phủ thế hệ trước.

 11. #11 by budifa on 2012/02/07 - 10:28

  Hehe bạn Bín có-vẻ khoái món văn-tế nhở, hai đới, tôi khen

   

  Đú theo mấy câu thui, cho có tính bầy-đàn, khà khà

   

  Vươn ơi

  Hoa-cải trời rền

  Bom ga đất nổ

  Mười bốn niên lấn bể, chửa ắt còn danh nổi hơn Khương

  Một trận chiến uýnh cam, tuy bị bắt tiếng vang như Luyện

   

  Hết mẹ

  Mười mấy niên đèn-sách jờ nhớ nhõn 4 câu thui, khà khà

 12. #12 by Phucnguyen on 2012/02/07 - 10:29

  Tieu doi HVB cua em Cam vua tong ket thang loi tren Qua Bua nai:

  Hòa bình

   22:55 05-02-2012

  Bài “nông dân thăng đinh…” cực hay. Cam cũng rất xuất sắc, tụi nó nghi là chị cũng phải, hihi
 13. #13 by DG on 2012/02/07 - 10:35

  Con Búa tạ em mới cả cô Dương Vật vã thịt nhao diên phết, cậu biết thân biết phận đụng đến tôn giáo ngồi iêm hóng mẹ cho loành hà hà.

   

  Cậu mà nhải vầu, y dư rầng thằng Zê an lại thăng hoa ở Là lí ga, hông chơi.

   

  @ Pé Lác kute nhất quán:

   

  Cậu thật, sáng nai cậu tò mò vầu thử blog con Đông A dư pé nghi cậu mới cả em Cam hôm trước, gặp ngai bài chưởi 3 Dzũng đệ cậu.

   

  Địt mẹ thật mới pé chớ hông hiểu con A đấy nó đớp cái gì mà ngu thế đéo biết.

   

  Đòi Thủ tướng phải nhải xuống tận dân để tiềm hiểu tềnh hềnh, đồng thời phủ nhận sạch trơn các thể loại báo cáo điều tra của các cơ quan chức năng, vì nhẽ:

   

  (1) “Sợ” báo cáo tuyền bố láo hehe!

   

  (2). Lập luận 3 Dzũng là thủ tướng dưng là đại biểu Cuốc hội chỗ Tiên tiển, có sự kiện thì phải Thủ tướng cũng phải mò xuống trực tiếp mà “tiềm hiểu và lắng nghe” dân ngai và luôn hehe, đúng là đầu đéo bằng đầu buồi nhi đồng pé Lác kute của cậu.

   

  Cậu dzí vầu thần tượng của pé, con A nài nhẽ A thường chứ đéo phải A còng (@) đâu nhế pé, chọn bạn mà chơi cho tử tế vầu!

 14. #14 by sahadin08 on 2012/02/07 - 10:38

  Thầy chít xạc cười mí con dái ghẻ…thầy kiện đoạn thơ nài…Đoạn vươn hét 3 lần ….trong bài thơ tặng anh cu vươn có đoạn.

  “…………………………

  Cậu DG muôn năm!………. Ăn kứt

  Cậu DG muôn năm!………. Ăn kứt

  Cậu DG muôn năm!………. Ăn kứt

  Phút giây thiêng ……………….…..

  …………………………….”

  Nó là thế cơ mờ…hết giấy nó in nhẩy sang trang sau …sao lại tự ngứt ý của người ta hở cái con nhà bần thơ nài…

 15. #15 by buataem on 2012/02/07 - 10:47

  @ Anh Dương 

  Anh đang đứng ở đâu khi nói vậy? Anh đang ở Canada? 
  Tư tưởng Plato, Socrates, Aristotle, Cicero đấy mời anh tham khảo 
  Anh xem lại các sách giáo khoa thời VNCH khi tôi học được vài năm tiểu học để thấy thế nào là mầm Nhân Bản.
  Anh đưa con anh về Lừa đi rồi anh biết nó sẽ được nhồi vào những gì. Đào ra đâu những thứ trên cho nó học. Anh chưa nghe giáo trình bắt buộc học sinh từ mẫu giáo tùy theo độ tuổi phải hát, đọc, học thuộc một cái gì về Cụ chưa.
  Anh nghe chị Rốt – Vàng Son nói chưa?
  Bất cứ xã hội nào được coi là văn minh đều có bóng dáng của Ngũ Thường.
  Tôi có nói Nho hay Khổng không có tinh túy đâu nhỉ? Tôi chỉ nói Toàn Bộ Nho giáo ngay tại thời điểm này, tại tông dật này không nên là ánh sáng để dân Lừa hướng vào. Văn minh, nhân bản đã chứa sẵn ngũ thường,bla, bla.. trong đó rồi, anh cần gì phải chắt lọc tinh túy trong Nho ra làm gì vại anh?
  Anh không cần quán TrungTướng, tất nhiên, nhưng dân Lừa cần rất.
 16. #16 by lylac on 2012/02/07 - 10:48

  @DoG ghẻ: Cậu không muốn chưởi bậy nữa, để cho cháo cậu nó còn học tập. DoG ghẻ bức xúc giề thì vào nhà Đông A mà biên hoặc hông thì vào toilet mà bắn thạch thùng. Đừng so sanh hay lôi cậu vào nữa nhé, không cậu điên tiết lên, lại xuống núi, cậu thề không lật tung mả tổ nhà DoG lên cậu không làm người. Lời cuối cho DoG ghẻ!

 17. #17 by Cathnga on 2012/02/07 - 10:50

  Có cô  nầu biết về bác Trần Dân hông, chém cho em Nga hóng cái:

 18. #18 by bĩnh bầu on 2012/02/07 - 10:58

  Lập luận 3 Dzũng là thủ tướng dưng là đại biểu Cuốc hội chỗ Tiên tiển, có sự kiện thì phải Thủ tướng cũng phải mò xuống trực tiếp mà “tiềm hiểu và lắng nghe” dân ngai và luôn hehe, đúng là đầu đéo bằng đầu buồi nhi đồng pé Lác kute của cậu. @ Dog ghe

  Đù mé Dog, Nếu không làm được thế thì phân ra làm đại biểu nơi nọ nơi kia làm đéo. Hay chỉ phân cho có chuyện, hay đối với Bê mọi chuyện chỉ là cái vỏ, đcm. Dù là cái vỏ thì Bê cũng chỉ được phép tự nghĩ, còn phần vỏ- phần hình thức cũng phải thế nào chứ, đcm cái nữa.

 19. #19 by Cocacola on 2012/02/07 - 10:58

  @Em Nga:


  Hehe, hồi trước có đọc, thấy Dần nói đúng như Amanda từng nói là kinh tế Mỹ sẽ hồi phục dần từ cuối năm 2011.

  Còn chuyện anh Ô tái trúng cử thì đợi tháng 11 rồi coi, cũng vậy, đợi vài năm nữa coi quê hương có sạch bóng B thù là biết! Mà chắc chắn phải vậy thôi! Hehe
 20. #20 by Hồng Vàng on 2012/02/07 - 11:30

  @ Coke: Rốt không có thù gì mới b, chỉ ghét. Nhưng giờ b cuốn gói thì ai thay nhỉ? Tốt hay xấu? Giờ phải có ai sáng sủa cỡ như anh Kohl cơ thì mới hy vọng.

 21. #21 by Hồng Vàng on 2012/02/07 - 11:38

  Tự nhiên được một buổi sáng bình yên ngoài mong đợi. Đó là khi mọi việc bỗng dưng đâu vào đấy và không nhận được email phàn nàn của khách hàng… Vất vả quen khi bình yên đến mới thấy tuyệt vời thế nào

   

  “Cứ hồn nhiên

  Rồi em sẽ bình yên…”

   

  Thơ của ai chả nhớ…

 22. #22 by toi_vua on 2012/02/07 - 11:59

  @DG:
  Ba Dũng là đại biểu của dân. Ông này nên có văn phòng tiếp dân công khai ở Phòng và một trang web riêng chớ nhể.

 23. #23 by Cocacola on 2012/02/07 - 12:18

  Nhưng giờ b cuốn gói thì ai thay nhỉ? Tốt hay xấu? Giờ phải có ai sáng sủa cỡ như anh Kohl cơ thì mới hy vọng @Hồng
  Hehe, B phải cuốn gói thì em mới có cơ hội 4 năm một lần tuyển lựa những khuôn mặt em ưa chứ!

  Gì thì anh không biết, chứ cứ 4 năm lại được chọn những bộ mặt mới làm decision-makers sẽ bớt rất nhiều thảm họa!

  Tỉ như hiện nay, 3D tiếng là đại biểu QH tại Phồng mà chuyện xuống Phồng tiếp dân hay nghe dân biểu (là chuyện đáng phải làm) thì bọn Dái Ghẻ lại cười khẩy, chửi là nghĩ thế là ngu! Hehe

  Vì thực là 3D ra ứng cử tại Phồng or some where else, với B Lừa, chỉ là chuyện cho vui thôi mà vì cơ cấu cả rồi! Hehe
 24. #24 by CAM on 2012/02/07 - 12:20

  @Tôi Vua: Luật Lừa mắc nghẹn chỗ này,  3Dũng có 2 tư cách: Thủ tướng (chính phủ) và đại biểu (Quốc Hội), tức vừa đá bóng, vừa thổi còi.

  Trong vụ  Vươn Hoa Cải, 3Zung chỉ có thể chọn một tư cách để hành động. Nếu chọn làm đại biểu, vậy vai trò TT sẽ vứt cho ai trong khi vụ việc liên quan đến toàn bộ các các cấp chính quyền do 3Zũng đang điều hành chỉ đạo. Hải Phòng lẫn  TLãng đều có cả Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; nghĩa là ông Vươn sẽ có rất nhiều đại biểu; trong khi cả nước chỉ một TTg.

  Cam thấy 3 ZŨng đúng khi chọn cách hành xử ở vị trí TTg, ra công điện, chỉ thị đốc thúc các ngành hành động, sớm giải quyết vụ việc. Đây cũng là cách lắng nghe tâm tư nguyện vọng quần chúng. Đâu phải cứ xắn soọc lội ra đầm hải sản thăm cá, hoặc xỏ giày vào trại tù nuôi Vươn mới gọi là quan tâm đến quần chúng?

 25. #25 by bĩnh bầu on 2012/02/07 - 12:36

  Pé Lói và dững Pé ngày đêm đau đáu thèm mất tân, mở to mắt mà xem bài này

  Biết đâu “yêu râu xanh” là bựa viên nào đó cũng nên.

 26. #26 by Cocacola on 2012/02/07 - 12:59

  @Bầu:


  Có gì lạ đâu! Sếch với bất cứ người nào không phải vợ mình đều có thể bị buộc tội hấp diêm! Kể cả bồ bịch mặn nồng rồi “choi xong dong”! 

  Gái nó không kiện thì thôi, nó mà kiện thì cam, tòa nhẩy vầu xâu xé thì đời tàn như ngủ không màn! Hehe

  Thiếu gì trường hợp thỏa thuận bỏ tiền ra vui vẻ với phò chuyên nghiệp rồi, tình cờ bị hốt, em phò chưa đủ tuổi, thế là ku kia “chơi lâu ra” luôn! Luật là luật! Hehe
 27. #27 by DG on 2012/02/07 - 14:26

  Em Cam cứ dư đi guốc chong bụng cậu nhể, yêu cưng thế chứ lị.

   

  Dưới đít cậu, dững đứa nầu đang lăn tăn vụ 3 Dzũng xuống Phồng, thì hẵng đọc kỹ cồng em Cam, trên 2 phương diện Thủ tướng mấy cả Đại biểu cuốc hội.

   

  Cậu nói thêm:

   

  Đừng si nghĩ nông cạn hời hợt dư thế, (tức là dư con Đông A sư phọ pé Lác kute í), người khôn ngoan, tầm cỡ thì ngay cả trong dững hành vi ứng xử nhỏ nhất, cũng thể hiện được sự khôn ngoan, tầm cỡ.

   

  Cậu chết cười hình dư con Đông A dẫn dụ, rầng khi con Thuyết đầu bạc (Nguyễn Minh Thuyết), hông công kích trực diện bằng lối ám chỉ “Để xảy ra sự việc dư thế, hông thấy ĐBQH Tiên Lãng ở đâu?” thì tay 3 Dzũng mới sợ và vội vàng có dững hành động cụ thể để thể hiện sự quan tâm đến Tiên Lãng.

   

  Đúng là đầu chuột, cậu thật.

 28. #28 by DG on 2012/02/07 - 14:27

  3 Dzũng nó “sợ” cái ./ nó í mà sợ, chỉ có các thể loại ăn dưa bở mới huyễn hoặc dư vại.

   

  3 Dzũng chọn tư cách là Thủ tướng, phất tay cho kền kền cứ thế tiến, lỗ đít chúng mài cứ mặc sức phân tích, gùi chỉ đạo hết ban này bộ nọ vầu cuộc, nếu hông phải là một tiếng nói của TT mà chỉ là tiếng nói của một ĐBQH, thì có quặc cậu í mà sự việc được nâng nịu dư lày, Phồng phải xoay xở vất vả dư lày.

   

  Dững điều đó thì hông biết mà nhiền vầu, tộ sư cứ tư duy theo lối nhỏ mọn dưới váy liền bà đòi hỏi một cách cứng nhắc phải xuống mà bắt tận tay day tận trái mới dân cơ đấy, ngu thì lợn gọi bằng anh con bác thật.

   

  Pé Lác kute mài chại qua nhà con Đông A túm cổ nó sang đây cậu chưởi tiếp cho, tưởng tinh hoa Bờ Hồ dư nầu chứ dư lày thì sin, có hơn đéo gì em Hằng đâu.

   

  Nữa, tuyền thể Bê nhà cậu đều là ĐBQH, nếu mà hành xử dư con Đông A nhẽ thằng nầu thằng nấy vứt mẹ nó Cuốc gia đại sự Mẽo Trung Nga ngố… mà về lội ruộng mới dân cho nó đậm đà, nhể?

 29. #29 by DG on 2012/02/07 - 14:28

  @ Pé Lác kute của cậu.

   

  Xem lại cồng đi, nếu pé hông réo tên cậu mới cả mợ (aka DG&Cam) thì cậu nói làm gì, pé cai chưởi bậy là tốt thôi, thế cai chưởi bậy rồi dưng còn làm trong ban “đậy nắp cống cực nhoanh” hông? Khà khà.

   

  @ Con Chiếm cà lăm iêm mồm lại, thơ mái làm biếu anh Vươn đới chớ cậu đéo đâu.

   

  @ Chạn Khắm: Mới dòng thơ Chạn Khắm biếu cậu, cậu sin chân chọng gưởi lại con hói rẽ ngôi giữa nài hai chữ giản dị: VÃI LỀU.

   

  Hà hà hà

 30. #30 by DG on 2012/02/07 - 14:43

  Quên, còn câu nài cậu quên.

   

  “Ba Dũng là đại biểu của dân. Ông này nên có văn phòng tiếp dân công khai ở Phòng và một trang web riêng chớ nhể.” @ anh Tôi Vua.

   

  Xét thấy câu hỏi của anh là nghiêm túc khà khà, cậu giả nhời.

   

  Nếu muốn đại biểu của dân có văn phòng riêng, thì chỉ  riêng Tiên Lãng, thậm chí là ở xã Vinh Quang, cũng tràn ngập văn phòng rồi. Các đại biểu HĐND cấp xã, huyện (chưa nói tỉnh) cũng là đại biểu của dân chứ đại biểu của ai?

   

  Thủ tướng – với tư cách đại biểu, là một trong vô vàn đại biểu, có phỏng?

   

  Tiên Lãng đòi 3 Zũng với vai trò là đại biểu của mình, thế cả nước có được đòi 3 Zũng với vai trò là Thủ tướng hông?

   

  Mặt khác, nếu muốn nhìn nhận 3 Zũng với tư cách là ĐB Cuốc hội của Phồng, thì hehe 3 Zũng đã đến tuổi chưa? Cần xem lại Trưởng đoàn đại biểu cuốc hội Phồng là cu nầu cái đã?

   

  Trên thực tế, VP Chính phủ chính là một “văn phòng” của TT, vưỡn tiếp dân đó thôi, nhể?

   

  Còn oep sai, cậu nghĩ lâu dài là nên, tốt chứ sao hông?

   

  Thôi cậu đy đã đơi, đến hẹn lại lên hàng tuần òi  khà khà.

 31. #31 by Cocacola on 2012/02/07 - 14:51

  Các đại biểu HĐND cấp xã, huyện (chưa nói tỉnh) cũng là đại biểu của dân chứ đại biểu của ai? @ Dái Ghẻ

  Của B! Hehe

  Thằng giao đất: của B!
  Thằng ký quyết định cưỡng chế: của B!
  Lính đến lấy đất, phá nhà Vươn: cũng của B!
  Vươn thành hot-man trên: báo B!

  Hehe!
 32. #32 by DG on 2012/02/07 - 14:53

  Lả Lét pha trò hơi nhạt, nhể?

 33. #33 by hùng hục on 2012/02/07 - 14:54

  Hoan hô em Cam lần này nói sáng suốt, tụt quần Bê khá ngoạn mục. Địt mẹ nếu đã chỉ được hành xử trong 1 vai trò, thì 3D, hay any lỗ đít Bê cứ phải sắm đủ mấy vai làm cái đéo gì nhở. Anh mà là 3D anh dí buồi vào cái chức đbqh củ lồn, vứt mẹ cho 1 thằng lỗ đít (họ hàng, cccc) khác cho vừa được thêm 1 chức quan, vừa vả vào mõm bọn phản động là Lừa ta đéo tam quyền phân lập. Đằng đéo nào đbqh lỗ đít cục phân có chửi bới thế chứ tốc váy vò lồn chửi bới nữa cũng không bằng dắm qua mũi Bê cơ mà.

  Thiếu gì trường hợp thỏa thuận bỏ tiền ra vui vẻ với phò chuyên nghiệp rồi, tình cờ bị hốt, em phò chưa đủ tuổi, thế là ku kia “chơi lâu ra” luôn! Luật là luật!@Lả
  Địt mẹ bạn Lả lại sa lông đéo biết gì rồi. Tù kiểu này là kô chịu xì tiền hehe. Kể cả bọn nạn nhân có quyết kiện, mà có deal với cam điều tra, hoặc/và deal với bọn tòa, thì có mà lĩnh án cái cục cứt. Người nhà anh có vụ thế rồi, hehe, cứ tin là con cháu mình vô tội (đi đá phò, mà phò này đéo vị thành niên nhá), đéo chịu nạp tiền cho cam hehe cuối cùng bị án đâu 5 năm vì tội hiếp dâm.
 34. #34 by Cocacola on 2012/02/07 - 14:59

  Trên thực tế, VP Chính phủ chính là một “văn phòng” của TT, vưỡn tiếp dân đó thôi, nhể? @ Dái Ghẻ
  Hehe, thế thì bày biện ra Quốc hội, ra Cấp ủy, ra Chính phủ, chi cho tốn cơm, tốn tiền thuế của dân!

  Cứ như triều đình ngày xưa, ĐCM, B ván xuề ván ván xuề là xong! Như con Cam thỉnh thoảng ngứa miệng, xin lỗi vì chịu không nổi, phải tung hô trên Quán này vậy!

  ĐCM, ngẫm ra dân Lừa nuôi B tốn cơm gấp mấy lần thời phong kiến nhà Nguyễn! Hehe
 35. #35 by Cocacola on 2012/02/07 - 15:05

  Kể cả bọn nạn nhân có quyết kiện, mà có deal với cam điều tra, hoặc/và deal với bọn tòa, thì có mà lĩnh án cái cục cứt.@ Hục
  Hehe, Hục đọc không kỹ cồng anh rồi. Anh đã nói rằng:

  Gái nó không kiện thì thôi, nó mà kiện thì cam, tòa nhẩy vầu xâu xé thì đời tàn như ngủ không màn! Hehe”

  Deal với cam, tòa xong mà còn cái lai quần để mặc là may rồi! Hehe
 36. #36 by hùng hục on 2012/02/07 - 15:07

  ĐCM, ngẫm ra dân Lừa nuôi B tốn cơm gấp mấy lần thời phong kiến nhà Nguyễn!@Lả

  Chứ còn đéo gì nữa địt mẹ. Đảng, CQ, MTTQ, Quốc hội, HĐND các cấp từ xã đến TW. Chửa kể trưởng thôn, bí thư thôn hehe … thậm chí cấp thấp hơn nữa (khóm, cụm …). Phong kiến phải gọi bằng cụ.
  Địt mẹ Lả nên ghi nhận nỗ lực giảm số quan của Bê ta bằng cách các đ/chí TTg, TBT, CTN … cho đến chủ tịch, quan đủ cấp tỉnh, huyện, xã tham gia vào cả MTTQ, HĐND, Cuốc hội. Đấy là Bê thương dân đóng thuế nuôi quan còn đéo!
 37. #37 by hùng hục on 2012/02/07 - 15:10

  Deal với cam, tòa xong mà còn cái lai quần để mặc là may rồi@Lả

  Uh anh thẩm cồng như buồi, xl Lả nhá hehe!
 38. #38 by Cocacola on 2012/02/07 - 15:11

  Lả Lét pha trò hơi nhạt@ Dái Ghẻ

  Nhạt nhạt cái mả Cụ mầy! Không đúng à?

  ĐCM, ở xứ Lừa này mầy chỉ ra cho anh coi có thằng chó nào làm Trưởng, Chủ tịch, Bộ trưởng … tất tần tật là chóp bu từ trên xuống dưới, có quyền ký tên đóng triện v.v.. là dân (tức non-B) không?
 39. #39 by otocu on 2012/02/07 - 15:12

  Con DG và con Cam quả hùng vĩ, giống con Lả hồi trước. Cái gì cũng tranh luận, tranh luận cái gì cũng đến cùng, tất cả số còn lại bỏ cuộc mới chịu thôi. Thật là xuất sắc, khỏe mạnh, dẻo dai. 

  Gato quá! Ngoài đời anh có 1 phần ý chí như các cô thì thành đạt lâu rồi.
 40. #40 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 15:22

  Anh bỏ cuộc cái đầu buồi anh đây nài, anh đang ẩn nhẩn chờ thời địt mẹ !!! con Cam với con Dái mặt lồntrao cứ đợi đấy, anh đem mỡ Bê mài rán mài địt mẹ, cãi với chúng mài anh nủi thần quynh địt mẹ

 41. #41 by Phang_Phập on 2012/02/07 - 15:24

  Tổ sư bạn #, anh 2 ngày nay được giao nhiệm vụ sáng đưa gấu con đi học, chiều tối đón gấu con về, đường vưỡn tắc dư thường, đặc biệt là rất nhiều bạn tham gia giao thông mua bằng lái, kể cả đạo mạo trí thức như giáo viên, công chức, hay trọc phú, hay cậu ấm cô chiêu, hay các bà mệnh phụ phu nhân, quý phái, cả biển xanh, đỏ, trắng. Địt mẹ, đường cấm ô tô to tổ bố như cái mả cha nhà chúng nó, thế mà ô tô vẫn lao ầm ầm vào, hậu quả là tắc mẹ đường. Đường từ Kim Mã rẽ xuống Vạn Bảo là một ví dụ, cấm ô tô rẽ phải từ trên Kim mã xuống Vạn Bảo vào giớ cao điểm,thế mà sáng, tối lúc đéo nào cũng có vài xe rẽ xuống làm tắc cứng máy, địt mẹ, anh là thằng cực kỳ tôn trọng Luật giao thông, anh lái xe hơn chục năm mới bị bắt có 2 quả ở Ninh Bình vì lấn vạch, mà bị lấn vạch vì đang bận sờ đùi và bưởi con em ngồi cạnh.
  – Nên # lên, anh hi vọng là đỡ tắc đường, dưng đéo ổn, bạn này còn làm cả thơ, sáng tác nhạc, thì vãi lồn, khác đéo gì thẩm cẩm lẩu hổ lốn, nên anh lúc này là đợi chờ vô vọng thôi. Kệ mẹ nó.

  HÀNH KHÚC CỦA ANH THĂNG….

  Cái bài “Hành khúc những người đi tìm lửa” này, được in trong cuốn dày khự, to phạc và đủ màu xanh đỏ tím vàng mang tên “Rực sáng ngọn lửa niềm tin và khát vọng”, do “Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia


 42. #42 by Cocacola on 2012/02/07 - 15:26

  @ Xe cũ:


  Chú so sánh khập khiễng đéo chịu được!

  Con Cam và con Dái Ghẻ ăn lương B, lên Quán tuyên truyền chủ trương chính sách B, đếm chữ ăn tiền, lên lương thăng chức v.v.. Túm lại là vì tiền!

  Còn anh, tại sao anh ăn cơm vện, trốn giờ cày cuốc nuôi vện, lén vượt hàng rào kiểm tra của vện (nó cấm ngặt anh vào Quán này! Nó gọi Quán này là trang web chửi thề! Hehe), vầu đây tranh luận với các cô?

  Vì anh “yêu sự chân thật, ghét giả dối”!

  Chết mẹ, sao anh chém gió y chang anh 3D thế này! Hehe
 43. #43 by toi_vua on 2012/02/07 - 15:31

  DG mới em CAM trên tường thiên văn, dưới tỏ luật rừng Lừa, đích thị là đại diện của Bê trên quán Bựa rùi.

 44. #44 by Phang_Phập on 2012/02/07 - 15:42

  – Địt mẹ mấy con cứ cãi nhau vụ Vươn và Veo cái j mà hăng thế nhỉ, theo anh thì bỏ tù mẹ cả lũ Vươn, Veo, Ca, phi đội Tiên Lãng cùng bọn con DG, Cam, Trùng, Pín lồn trâu vào một chỗ rồi cho chúng nó cãi nhau. Thôi, anh kể chiện tắc đường nầy.

  Có lần, anh tắc đường, rất bực mình đến đó đéo đi được, anh đéo đi nữa, anh đi đúng làn và chặn mẹ  một dòng xe ngược chiều, nó cứ nháy đèn xin nhường nhưng có nhường được lồn đâu, anh đéo nhường, đằng nào chả tắc, bên phải thì gặp mẹ một bãi gửi xe vỉa hè chắn mẹ rồi, bên trái mấy con dời thì đi ngược đường, chưa kể xe máy luồn lách, anh dừng mẹ lại, mở bản nhạc sàn  to, hút thuốc rồi hai tay múa may, kệ mẹ đời. Lúc thì có một thằng già hói xuống bảo anh ép vào để nhường, anh đéo thèm  nhìn, kệ mẹ nó, anh cứ kệ, đéo thèm nghe, đến khi có 2 chú nữa đến đập đập vào xe anh, bảo anh làm ơn lùi lại nhường lại sau tý, có 1 chú đang điều tiết giao thông cho thông đường.

  Còn tiếp

 45. #45 by otocu on 2012/02/07 - 15:43

  Tổng kết sơ bộ 3 năm theo Trung Tướng sinh hoạt ở Quán.

  Nhận thức chung: Tiến bộ rõ rệt. Tạm tính : tăng 80%
  Công việc: Tốt. Tăng 40%
  Sức khỏe: Trung bình. Lười tập công cũng như thể dục. Mỗi ngày được 10, 20 phút vận động. Công thì bỏ suốt, có tập cũng chỉ Thất can công và Bát thận công. 
  Phản ứng trước các sự việc: Bình tâm hơn, suy xét kĩ hơn.
  Khả năng Gúc: Tiến bộ, tăng 100%.
  Văn nghệ: Không. Mảng này anh dốt.
  Nhìn nhận về Trung Tướng: Không đổi. Số 10.(Trong bất hủ)
  Xếp hạng chung: Vẫn thứ 2, sau con Lói.
 46. #46 by Phang_Phập on 2012/02/07 - 15:43

  Anh nói to: Sao,sao, muốn mua xe anh à. Nó bảo không? anh lùi lại không tắc đường. Anh bảo tiếp: Gì cơ, muốn xin thuốc à, đây cho mày cả bao. Nó lại tiếp: không anh làm ơn lùi lại hộ em, giọng mếu máo. Anh nói tiếp: Sao, xin đi nhờ à, lên xe đi. Nó mếu đến nơi rồi, đéo biết làm thế nào, còn anh kệ mẹ chúng mày, anh lại châm điếu thuốc tiếp, he he he. Tiếp đó thêm 1 thằng già và một con mái ra đập vào xe anh bảo anh lùi lại nhường đường cho chúng nó tiến lên, khỏi tắc đường. Anh phải nói lại: Sao cơ, chúng mày nói to lên xem nào, tao điếc, đéo nghe rõ đâu. Thằng kia bảo, mọi người lùi lại để dòng đối diện di chuyển tránh tắc đường, anh đéo thèm nghe, bảo là: Chúng mày muốn đánh tao à. Anh xuống xe tắt máy, chạy ra chỗ có cái biển đấy rút điện thoại chụp 1 phát rồi về dí vào mẹt chúng nó bảo cả mấy tên dở khóc dở mếu kia, bảo địt mẹ cả lò chúng mày bị mù bẩm sinh à. Thông cảm, anh điếc nhưng đéo mù như chúng mày đâu.

 47. #47 by tung tung on 2012/02/07 - 15:45

  Có chiện này anh copy từ nhà con Phẹt. Thân tặng cặp đôi “hòn hở” Cam ghẻ nè:

  link đây


 48. #48 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 15:47

  Chiều 7/2, tại cuộc họp báo, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.


  Cam mái khám với Dái lồn trao đâu rồi, Hiền chủ tịch đã toạch rồi nài, nó ko sai sao lại thăng nhanh thế khà khà , mà anh nói thăng do làm sai cái văn bản anh đã bốt đới, địt mẹ chúng mài !!!
 49. #49 by lylac on 2012/02/07 - 15:59

  Pé Lác kute mài chại qua nhà con Đông A túm cổ nó sang đây cậu chưởi tiếp cho, tưởng tinh hoa Bờ Hồ dư nầu chứ dư lày thì sin, có hơn đéo gì em Hằng đâu.(@DG)

   

  Đông A không phải trí thức Bờ Hồ mà chưởi bọn trí thức Bờ Hồ là “bọn trí thức hương nguyện và giả cầy”.

   

  Nữa, tuyền thể Bê nhà cậu đều là ĐBQH, nếu mà hành xử dư con Đông A nhẽ thằng nầu thằng nấy vứt mẹ nó Cuốc gia đại sự Mẽo Trung Nga ngố… mà về lội ruộng mới dân cho nó đậm đà, nhể? (@DG)

   

  3 Dzũng của cô đã làm thế rồi ấy thôi. Thế thằng nào ra sắc lệnh bắt toàn dân lừa đội mũ bảo hỉm? Thằng nào phê bình VTV vụ chia tay Vàng Anh (nói đến Vàng Anh một số thứ trong người cậu lại nhớn lên hehe)? Thế thằng nào bảu các đài phát Vê-lích? Toàn chuyện to tát cuốc ga đại sự nhể?

   

  Cậu chết cười hình dư con Đông A dẫn dụ, rầng khi con Thuyết đầu bạc (Nguyễn Minh Thuyết), hông công kích trực diện bằng lối ám chỉ “Để xảy ra sự việc dư thế, hông thấy ĐBQH Tiên Lãng ở đâu?” thì tay 3 Dzũng mới sợ và vội vàng có dững hành động cụ thể để thể hiện sự quan tâm đến Tiên Lãng.

  Đúng là đầu chuột, cậu thật. (@DG)

   

  Haha, chưa biết mình biết người hoenh hoang quá nhể? Bằng các kồng của cô, cậu suy ra cô xách dép cho Đông A cũng không xong đâu, cậu thật.

 50. #50 by Phang_Phập on 2012/02/07 - 16:01

  Địt mẹ, anh ước gì, vào ngày đẹp trời nó đứa nào nó cấm con mẹ nó cả ô tô lẫn xe máy trong nội thành Hà Nội, rồi bổ sung xe Bus chất lượng cao trong nội thành, địt mẹ, giai đoạn 1 là vậy, riêng ô tô cấm khoảng vài chục tuyến hay tắc, taxi hạn chế bớt, và xử lý nghiêm minh người vi phạm, địt mẹ cứ biển xanh, đỏ mà vi phạm là thu mẹ xe 6 tháng, kể cả xe thủ tướng, rồi phạt nặng thắng lái thì anh nghĩ tầm 2 niên, bần nông quen rồi thì ổn ngay, đéo bao h tắc đường nữa. Anh cũng sợ tắc đường lắm rồi. Thôi, chào cả lò, anh đi đón Gấu đây, địt mẹ vì tương lai con em chúng ta.