The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Pepti on 2012/02/06 - 18:40

  ĐỊT MẸ BÀ ZÌ ĐI ĐÉO ĐÂU NHỞ. ĐI XIN ” ẤN” CHĂNG ? HAY LÀ ĐANG ĐI HÓNG HỚT ANH VƯƠN Ở PHỒNG

 2. #2 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 18:56

  Khà khà tôi đã chồi lên dồi đơi địt cụ tổ cả lò các anh các chị thai nhời chào buổi chiều.


  Anh Pín bốt ảnh con mặt lồn trông tởm quá vại? Another già hói sắp xuống lỗ vữn sủa dững điều bửn tưởi đạo đức giả chó đẻ khốn nạn? 

  Địt mẹ xứ Lừa. Chúng mài (aka choongtaa aka tông dật nài) sẽ mãi mãi miệt mài đớp Cứt dư bỏn vữn từng & đang địt con mẹ.

  CỤNG LY NÀO!!!!!!!!!!!!
 3. #3 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 19:01

  Xem nào, người Mẹ vĩ đại của tôi đã chuẩn bị dững thức sao cho dinner của tôi:


  1/ Cá trấng rán.

  2/ Sườn ram.

  3/ Thịt gà luộc

  4/ Bắp cải luộc

  5/ Hết rùi.

  Tôi ăn đơi. Anh Pín đẹp zai lên nhanh nhanh nào khà khà. Em Thi đâu lên uống mới anh. Em Rốt đâu lên hát hầu anh. Em Cam đâu lên cho anh vả vỡ mõm chó dại khà khà.
 4. #4 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 19:20

  Tôi trồi lên rồi đơi anh chị ơi, con hàn xẻng loàng ngoàng, trên đéo phải chử nhẫn, là cái tranh vinh quy bái tổ hai cái lồn gì ý thì phải, địt mẹ chơi tuyền đồ xịn nhưng bần nông rất khà khà thằng mặt lồn.

   Mời anh Lói 1 li, tôi cũng đang ăn dcm.
 5. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 19:30

  À, tôi bỗng chợt nhớ 1 chiện. Cách đây độ cũng chưa lâu lắm, trên Quán có một con (tên gì quên mẹ) tặng tôi một câu hỏi tu từ, ra chiều căm phẫn uất hận lắm, nguyên văn:


  “Địt mẹ con Lói, đéo biết mài có là người bao giờ hông nữa?”

  Tôi quên béng giả nhời. Sorrie cỏn nha hehe. Giờ tôi reply nài:

  Tôi đéo bao giờ là người cả khà khà tôi là Lừa khà khà khà Lừa Nguyên Chất Da Vàng Hạ Đẳng Mong Có Xiền Cấy Da Chấng Dư Michael Jackson khà khà
 6. #6 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 19:38

  @anh Pín:


  Cách đây độ 3 niên, trên mạng có lan truyền loạt phóng sự ảnh về nhà riêng con Fiêu Lê Khả. Địt mẹ lẽ dĩ nhiên, là nhà lãnh tụ, to với hoành là dững yếu tố đéo phải bàn.

  Song địt con mẹ interior decoration của nhà cỏn thì thôi rồi. Nhìn vào phát lập tức dịch vị trào mẹ lên răng cửa, mắt bỗng cay xè, còn tai thì dư thể thủng màng nhĩ đến nơi. Mọi thứ trong nhà cỏn chỉ nói lên duy nhất one and one thing only: một tông dật phải bất hạnh lắm, bị Chúa cố tình nguyền rủa lắm lắm, và đáng chết lắm, mới phải chịu kiếp Lãnh Tụ kiêm Bần Nông.

  Mà sao Lừa đéo bói nổi thằng lãnh tụ nào đẹp zai tí nhở? Thằng nào mặt cũng như cái ./ Trao (xin lỗi cái ./ Trao nha, anh không cố ý dìm hàng Em). 

  Làm Lãnh Tụ, phải đẹp zai như Sarkozy Pháp Nhợn, Phillip Roesler Đức Mọi, Bín Trao Anh Quốc, hai Đỉnh Cao Chói Lói xứ Lừa.

  Đù má!!!!!….
 7. #7 by hùng hục on 2012/02/06 - 19:53

  Tông dật bần nông thì lấy đéo đâu ra lãnh tụ tinh hoa. Lãnh tụ còn bần nông thì làm sao tông dật tinh hoa lên được. Anh Lói cố lên địt mẹ! Tôi vote anh 1 phiếu làm tổng bí thơ!

 8. #8 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 19:57

  Tôi dí buồi vào mần Tổng bí thơ lò bần nông chúng mài cho bửn người tôi ra . Tôi chỉ thích có thật nhìu thật nhìu xèng, phang thật nhìu thật nhìu gái, thế thui là đủ một đời Tinh Hoa khà khà.

 9. #9 by hùng hục on 2012/02/06 - 20:08

  Đấy địt mẹ dững thằng đẹp giai tinh hoa thì cứ zí buồi vào làm quan, thế xong lại chưởi bọn quan sao đéo tinh hoa, đéo đẹp giai. Bảo chó đéo theo thì bắt mèo ăn cứt thôi hehe.

 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 20:13

  À, con Hục nhắc đến hai chữ “mần quan”, làm tôi nhớ đến một chiện mới xải ra gần đây trong họ nhà tôi.


  Số là, có thằng lồn nài, nhẽ về vai vế thì nó là anh họ/em họ mama tôi (đéo sure nám), đợt rồi cỏn bất ngờ mò vô Goong thăm my grandparents, cỏn khoe cỏn “Con giờ đây được làm quan” (nguyên văn địt con mẹ).

  Địt mẹ bọn Bắc Kỳ thảm hại rất khà khà đúng là nghiệp chướng súc vật.
 11. #11 by Dragonfly on 2012/02/06 - 20:14

  Lói chuẩn bị cơm tù đi thăm Zì Mọi đi kìa. Can tội xúc phạm lãnh tụ, tội này đi án cao su zồi. Thành kính fân iu. Hệ Hệ

 12. #12 by hùng hục on 2012/02/06 - 20:21

  “Mần quan” có gì là xấu hả anh Lói. Anh giảng cho tôi nghe mới, tôi cảm ơn!

 13. #13 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 20:27

  @con Hục:


  1/ Cỏn mở mõm sủa câu cẩu với thái độ ngạo nghễ, thỏa mãn và sung sướng rất, trong khi đó chỉ là một chức trưởng phòng tại một cơ quan nhà nước. Thái độ đó không đủ thảm hại, hay sâu?

  2/ Kể cả cỏn có là Tổng bí thơ, thái độ đó vẫn không đủ thảm hại, hay sâu?

  Làm quan ở đâu cũng đáng tự hào, chỉ ở Lừa là đéo ra gì. Thế cho nhanh. Địt mẹ đến thằng Cụ sang Tư Bửn còn bị chúng nó dìn như liếc chó địt mẹ.
 14. #14 by hùng hục on 2012/02/06 - 20:35

  Vâng, anh nói đúng. Dưng nếu cứ thế thì anh đừng trách Lừa mãi là Lừa hehe vì công việc cần tinh hoa tham gia nhất thì tinh hoa đéo thèm tham gia, nhường cho bần lông mần.

  Ông Cụ thì nói làm đéo gì. Địt mẹ toàn la liếm đầu đường xó chợ giao du với du cồn du kề, giang hồ cỏ, phò rẻ tiền, bần lông các thể loại đủ các nước, về Lừa bụp phát lên lãnh tụ hehe, đúng là lãnh tụ của cái xứ bị Chúa trừng phạt!
 15. #15 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 20:46

  Dĩ nhiên là tôi nói đúng rùi địt mẹ tôi đã mở alo thì đéo bao giờ có thể sai. Thôi cụng nốt với anh Hục ly cuối rồi tôi chại lên quận 1 nhạo khuya nào đù mé.


  Con Pín làm hàng chết mẹ đâu rùi? Vài tiếng nữa nếu cỏn còn thức thì tôi lại trồi lên, cũng đéo chắc, nhẽ tôi sẽ ngủ khà khà?
 16. #16 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 20:48

  À, trước khi đi tôi phải nói là tôi nghi rất con Hục chính là another clone của con Vìa. Phải hông ta? Con Hục thử tự cồng phơm coi?

 17. #17 by hùng hục on 2012/02/06 - 20:52

  Không, anh Lói. Tôi không phải anh Vìa.

 18. #18 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 22:36

  há há há mời anh chị sang nhà tôi, tôi vừa bế quan luyện công bài văn tế ke ke 

 19. #19 by tieuthithi on 2012/02/06 - 23:19

  @Lói : Chị không biết uống cả rượu lẫn  bia, chỉ xài được chút rượu sữa hoặc cocktail . Nói chung là kém cỏi

  Hôm nọ đú với Zì uống thử Gin-Tonic hehe …1 fần Gin 3 fần Tonic, vậy mà sai đổ cả quán 

  Gin-Toníc đây

  Thử thêm mấy loại nhưng thấy loại có tên là  Casablanca nầy ngon hơn cả , chả biết fa bằng cái của nợ jì .

   Còn cai ly nâu nâu bên cạnh là có vị của cà fê, có cái tên rất ngộ là “ Bọn Nga đen” hehe… uống cũng đc .

   Có ai là chuyên gia cocktail ở quán hông ? Chỉ chỗ nào uống cocktail ngon chị với 

   Bọn này trình bài kém quá 

 20. #20 by Vãi Lều on 2012/02/06 - 23:27

  Nhờ cô Thi trích dẫn giùm  điều mấy khoản mấy Luật đất đai 2003 quy định đền bù cho ông Vươn?

  Còn Cam trích dẫn cái này;

  – Khoản 10 điều 38, thu hồi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;
  – Khoản 1 điều 42, không bồi thường khi thu hồi theo khoản 10 điều 38.

  Đây chính là trường hợp ông Vươn.  

  @CAM:
  Em hiểu sai mẹ điều 38 này rồi mà cả quán bị em lừa mới tài. Điều này quan trọng nhất ở câu sau
  cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

  tức là ngay từ khi thuê thằng cho thuê và thằng được thuê xác định trước hết hạn mày sẽ không được thuê tiếp. Ví dụ nôm cho em hiểu nha, anh có 1 cái nhà đúng 2 năm sau anh sẽ xây nên anh quyết định cho thuê 2 năm không gia hạn hợp đồng, thằng nào thuê mà đầu tư nhiều thì khi hết hạn hợp đồng anh mặc mẹ, thuê thì thuê không thì thôi. Em hiểu chưa? Lồn mẹ bọn viết luật viết như chúng nó biết có ngày này em CAM sẽ dùng để lòe mọi người ý nhở hiahia

 21. #21 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 23:48

  A đúng rồi anh Lều, địt mẹ con Cam bố láo nhé khà khà, phải nói con Cam đánh tráo giỏi thay  khà khà 

   Có anh nào diệu ko nào ?
 22. #22 by paulskily on 2012/02/07 - 00:28

  Tôi hay dùng loại rượu này, uống cũng được không đau đầu, uống kiểu dân tộc, say mềm ra mới thích.

 23. #23 by bĩnh bầu on 2012/02/07 - 00:59

  Đù má, Cam & Dog câm mồm đi. Chúng mày cứ quàng quạc vậy thì bao giờ Lừa mới được như Miến hả. Mới hôm hổm, cách đây vài bữa Ba Dũng còn lớn tiếng dạy bọn Miến mà giờ chúng đã hơn ta rồi

  đây này

 24. #24 by Lucky on 2012/02/07 - 02:08

  Một ông zăng tròn dất

  Treo lững lờ cuối zời

  Cô đơn mãi một mình

  Rình mọi người chim nhau

   

  Dòng sông chảy dưới ông

  Ị cho một chiếc bóng

  Ông ngỡ mình có đôi

  Sóng sánh cười mãn nguyện

   

  Trần gian có bà Zì

  Cũng lặng lẽ một mình

  Cô đơn những mùa zăng

  Lặng thầm một ông kèn

   

  Mấy hôm zời dở lạnh

  Bà chim cút nơi nao?

  Để Dái Ghẻ mới Cam

  Nó bét nhòe xờ bam

   

  Hay bà cũng như zăng

  Nổi lên dồi lặng xuống

  Theo chu kỳ hành quynh

  Mặt mie ai hứng tình

   

  Nếu bà có bị tóm

  Nhớ pi em Búa Tạ 

  ” Zì bị tóm mất dồi!”

  Để quán ăn mừng nha!

   

  Há há há…Chúc Zi sức khỏe! Ky nghi Zì già hói, đú mới tin tin ,lên Sapa lạnh cóng ,giờ về đổ bịnh dồi !

 25. #25 by toi_vua on 2012/02/07 - 02:20

  Để đáp ứng hiếu kỳ của em Ky và các bựa viên khác ta thông báo (coi như cô Zì là public person) Zì bựa đang hưởng tuần trăng mật sau kỳ đi saba viết lách vừa rồi. Với ai? xin mời gúc từ khóa tình yêu lớn.

 26. #26 by trungduong on 2012/02/07 - 02:36

  Cô CAM,

  Nhận thấy Nho Giáo đề cập đến Ngũ Thường “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí & Tín” cho mỗi người trong cuộc đời, và VN lẽ ra là một nước phải biết những điều này. Những người cầm quyền hiện nay có lẽ vì lợi ích cá nhân đã bỏ ra ngoài rồi. Nhưng những công dân có nên bỏ qua để nước vẫn trong vòng lẩn quẩn không?

  Cô xem USA chỉ trong vòng 300 năm đã trở thành một đại cường quốc. Cho dù những việc CP Hoa Kỳ đối xử không tốt với ngoại quốc, nhưng không đối xử với công dân.

  Cách đây chỉ 150 năm, 4 triệu người da đen nô lệ không được xem là “người” mà bị đổi chác hoặc bán như những con vật. Việc này hoàn toàn khác với Hiến Pháp của họ. Một số người như John Brown vì việc này, đã cùng 5 người con đứng lên cầm vũ khí mà chống lại. Tất cả đều chết. Có những quan tòa ham lợi mà cho giấy trát tòa người da đen này là nô lệ để được 10$ thay vì 5$ nếu ngược lại. Và họ đã bị đá ra khỏi cương vị khi người dân có ý thức.

  Một người có tri thức nếu có Dũng sẽ đứng lên bảo vệ cho người khác. Và nếu không có thể, sẽ không vào hùa với chính quyền để làm những việc mà họ không muốn sảy đến cho họ và gia đình. Luật do con người làm ra và cần cập nhật với nhu cầu để phát triển xã hội

  Hôm nọ bên này có một quảng cáo về nhiệm vụ chung

  Hôm trước bọn họ đốt nhà, giết người vì đó là da đen,
  Rồi nhóm khác bắt người vào trại tập trung vì đó là Do Thái,

  Tôi cũng lặng im vì việc đó không liên can đến tôi. Nhưng ngày mà việc gì xảy ra cho tôi, ai sẽ lên tiếng ?

  Trong văn hóa Việt vẫn đề cao “Nhân”

 27. #27 by toi_vua on 2012/02/07 - 03:18

  Nhân phẩm, Liêm sỷ, Tự trọng, Trung thực, Lương tâm, Phẩm giá vươn vươn chỉ hiện hữu ở tuổi tâm lý đã trưởng thành. Những giá trị nầy làm nên xã hội của bọn Da trắng châu Âu. Nước Mỹ hình thành như ngày nay là nhờ những giá trị nầy của bọn da trắng móc cống bọn da mầu theo. Lừa ta chỉ còn một lũ choai choai mất dạy với nhau sau khi bọn Pháp Mỹ gone home KHÔNG THỂ (đủ trí lực) để bảo ban nhau tổ chức nhà nước, xã hội bình thường được. Vụ TL chỉ minh chứng thêm cho nhận định nầy.

 28. #28 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 03:24

  Diệu nào các anh chị ơi, bàn làm đéo gì cho zức óc, Bê hết tiền lên phải cào cấu đó thôi, dân đen có nghĩa đéo gì.

   Anh nào uống với tôi, kệ mẹ con Dì, chắc đang ở Pháp bổ Ngô rồi khà khà .
   Thơ em Ki hay lắm, anh khâm phục rất khà khà 
 29. #29 by CAM on 2012/02/07 - 03:26

  @Trungduong: Nhân – Trí – Tín – Lễ – Nghĩa là chuẩn mực đạo đức được xây dựng một cách lý tưởng. Chính quyền cũng  những con người bình thường, có sai có đúng, có xấu có tốt. Sai – đúng, tốt – xấu là cả vấn đề tranh luận lớn, bởi ranh giới giữa chúng đôi khi hết sức mong manh, đặc biệt khi nó bị phụ thuộc hoàn toàn vào chủ quan người nhận xét/bình luận. Quá trình đấu tranh chống cái xấu, cái sai rất dài, rất gian khó vì nội hàm của nó mang ý nghĩa ta chống chính bản thân ta.

  Kể từ Washington đọc Tuyên ngôn bất hủ “mọi người sinh ra đều có quyền  bình đẳng”, nước Mỹ nay đã được hơn 230 năm. Trong 230 năm ấy, có đến hơn 150 năm người da đen không được quyền làm người, gần 150 năm phụ nữ không được đi bầu và cũng hơn 200 năm các dân tộc nhỏ bé bị chủ thuyết Manifest Destiny xả súng, dội bom. Rất dài phải không bác?

 30. #30 by CAM on 2012/02/07 - 03:35

  230 năm nước Mỹ biết làm giàu ngay từ trong nôi, từng cắc từng chinh một. 4000 năm người Việt nghèo tận trứng nước vì xem thường thương mại, ngoại thương.

  Phải giàu trước mới đòi dân chủ và phúc lợi kiểu Mỹ. Bác Dương nghĩ rằng, thay chính quyền cộng sản bằng chính quyền khác thì nước Việt ngay lập tức giàu mạnh lên sao?  

 31. #31 by CAM on 2012/02/07 - 03:43

  Dân chủ Mỹ là muôn vàn luật lệ được điều hành một cách chặt chẽ, quyết liệt để quyền lợi người này không làm hại quyền lợi người khác và tự do cá nhân không thể vượt giới hạn lợi ích quốc gia.

  Chỉ duy nhất một thứ tự do đích thực: tự do trong khuôn khổ pháp luật, không phải tự do như trong rừng. Các nước càng văn minh, càng dân chủ thì hành pháp lẫn tư pháp càng kiên quyết, không đánh trống bỏ dùi

 32. #32 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 03:48

  Nhờ cô Thi trích dẫn giùm  điều mấy khoản mấy Luật đất đai 2003 quy định đền bù cho ông Vươn?

  Còn Cam trích dẫn cái này;

  – Khoản 10 điều 38, thu hồi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;
  – Khoản 1 điều 42, không bồi thường khi thu hồi theo khoản 10 điều 38.

  Đây chính là trường hợp ông Vươn.  

  @CAM:
  Em hiểu sai mẹ điều 38 này rồi mà cả quán bị em lừa mới tài. Điều này quan trọng nhất ở câu sau
  cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;

  tức là ngay từ khi thuê thằng cho thuê và thằng được thuê xác định trước hết hạn mày sẽ không được thuê tiếp. Ví dụ nôm cho em hiểu nha, anh có 1 cái nhà đúng 2 năm sau anh sẽ xây nên anh quyết định cho thuê 2 năm không gia hạn hợp đồng, thằng nào thuê mà đầu tư nhiều thì khi hết hạn hợp đồng anh mặc mẹ, thuê thì thuê không thì thôi. Em hiểu chưa? Lồn mẹ bọn viết luật viết như chúng nó biết có ngày này em CAM sẽ dùng để lòe mọi người ý nhở hiahia


  cái nài của Cam nài khà khà

 33. #33 by CAM on 2012/02/07 - 03:57

  @Vãi lều: Chẳng ai ký hợp đồng thuê mà lại đưa ra điều khoản, hết hạn không được thuê tiếp cả. Vãi hồn với lý lẽ bạn này. Ok, cứ theo lời bạn đi, thế Vươn chết càng nhanh hơn. Quyết định giao đất 1997 đã yêu cầu  Vươn thực hiện đúng  điều 79 của Luật.

  Điều 79 là gì? Giao lại đất cho nhà nước khi có quyết định thu hồi (không giao/cho thuê nữa). Hết cựa quậy nhé!

  P/s: Pín say thì ngủ đi, đừng học thói lều của tên Vãi

 34. #34 by DG on 2012/02/07 - 04:17

  Cam thức khuya nhể? Sáng mẹ dzồi còn gì?

  Cậu cũng đang phải mổ cò đong xèng, dư lụt đồ án thời sanh viên hà hà.

  Nói tiếp đi – đang hay, cô Dương nhẹ nhàng, nghiêm túc, cậu đọc qua cồng cổ dưng trình còi hehe chưa biết diễn đạt kiểu gì.

  Thơi em Ky hay, lóng bỏng, cậu ưng khà khà.

  Con Bín ./ trâu đi ngủ đi, tộ sư con nài vui đéo chiệu được!

 35. #35 by DG on 2012/02/07 - 04:26

  Đức nhợn có một em Ky

  Người thì lóng bỏng, thơ thì rõ phê

  Ky ơi, có lẽ nên về

  Anh em mình, chiến thơ đề chắc ngon

   

  Khà khà, thơ mái đấy, đéo phải thơ cậu đâu nhế!

   

 36. #36 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 04:34

  Bố chờ trung ương nhà chúng mài làm việc xong rồi đem nó đập vầu mặt nhà mài, giờ bố đéo phí chất đéo gì xám xám hiếm rất hai đéo có trong đầu bố . Mẹ chúng mài quân nhânbất

 37. #37 by DG on 2012/02/07 - 04:52

  Thơ mái đêêê, cậu cốp bài thơ gì của con thợ thơ Hĩu, mấy cả vụ anh Vươn, vứt vầu nó cho ra dư lày khà khà.

   

  Hãi nhớ lấy nhời tôi (Cậu DG mến tặng anh cu Vươn)

  Có dững phút làm nên lịch sử
  Có cái chết hóa thành bất tử
  Có dững nhời hơn mọi bài ca
  Có con người dư chân lý sanh ra.
  Đoàn Văn Vươn!
  Anh bị túm rồi
  Anh còn sống mãi
  Chết dư sống, anh hùng, vĩ đại.

  Hỡi người Anh, đã khép chặt đôi môi
  Tiếng anh hô: Hãi nhớ lấy nhời tôi!
  Đang vang dội. Và ánh đôi mắt sáng
  Của Anh đã chói ngời chên bấu Đảng

  (Cắt cồng, đương nhiên còn hà hà)

 38. #38 by DG on 2012/02/07 - 04:58

  (Tiếp thơ tặng anh cu Vươn)

  Nghìn năm sao sẽ nhớ lại, phải hông?
  Một sáng mùa thu, chính giữa đất Phồng
  Vươn đi giữa hai tên thường phục
  Và Vươn nghĩ, địt mẹ đời đáng nhục
  Vươn bước lên, nhức nhói chân đao,


  Dáng hiên ngang vẫn ngẩng cao đào
  Quần áo chắng một mào thanh khiết
  Thân gầy yếu mạnh hơn cái chết.
  Thân anh hùng, đáng đéo để xi nhê;

   

  Hai hàng đen, súng cắm lưỡi lê
  Vươn bước tới, mắt nhìn, bình thản
  Dư chính Vươn là người xử án.
  Cỏ chong vườn mát dưới chân Vươn
  Đời vưỡn tươi, mọi thứ vưỡn tươm
  Đây miếng đất của Vươn đòi giải phóng
  Đây máu thịt của Vươn đòi cuộc sống.
  Vươn thét to: “Bố có tội gì đây?”

   

  (Cắt cồng, đương nhiên còn hà hà)

 39. #39 by DG on 2012/02/07 - 05:01

  (Tiếp thơ tặng anh cu Vươn)

  Chúng chói Vươn vầu cọc, mấy vòng dây
  Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
  Vươn thét lớn: “Bịt thế thì ăn quặc!”
  Và tay Vươn giật phắt mảnh băng đen

  Vươn muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
  Với cái chết, Vươn muốn nhiền giáp mặt
  Dư ngọn lửa hông bao giờ dập tắt!
  Chúng cười dzuồi, chói nghiến chặt Vươn hơn
  Đôi môi Vươn đã khô chái căm hờn:
  Phải chiến đấu hông sợ gì súng đạn!

   (Cắt cồng, đương nhiên còn hà hà)

 40. #40 by DG on 2012/02/07 - 05:03

  Con Bín vưỡn tin yêu vầu Đảng của cậu quá nhỉ, cậu đang làm thơ mái cũng phải dừng lại vỗ tay anh hehe.

 41. #41 by DG on 2012/02/07 - 05:04

  (Tiếp thơ tặng anh cu Vươn)

  Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
  Vươn thét lên: Hãi nhớ lấy nhời tôi:
  Địt mẹ Đặng Hùng Võ!
  Đả đảo tay Bín nghé!
  Cậu DG muôn năm!
  Cậu DG muôn năm!
  Cậu DG muôn năm!

  Phút giây thiêng, Vươn gọi Cậu ba lần!
  Súng đã nổ, nhẽ 10 viên, Vươn nhỉ?
  Vươn gục xuống. hông. Vươn thẳng dậy
  Vươn vưỡn kiệp hô: Cậu tao muôn năm!
  Máo tim Vươn ruộm đỏ đất Vươn nằm.
  Mắt đã nhắm, không kiệp nhời rên rỉ,
  Vươn ăn tỏi, dư thiên thần yên nghỉ.

  (Cắt cồng, đương nhiên còn hà hà)

 42. #42 by trungduong on 2012/02/07 - 05:06

  Cô CAM,

  Vì lẽ nào những người da trắng như John Brown đã đứng dậy vì người da mầu ? Chỉ vì họ thấy đó là trái với lương tâm con người. Ngày nay nơi các tiểu bang thuộc nhóm Confederation có nhóm thiểu số vẫn nghĩ việc có nô lệ da đen là đúng. Hoặc nhóm KKK một thời hoành hành. Nhưng dần rồi cũng bị loại bỏ bởi chính nơi họ đã từng phát triển. Người dân không chấp nhận việc này nữa.

  Và xin cô cũng đừng quên rằng chính các nguờ da mầu cũng đã đóng góp rất nhiều trong kinh tế và quyền làm người. Nước Mỹ không phồn thịnh như ngày nay nếu 4 triệu người da đen không từng làm nô lệ. Người ta không tự nhiên nhận thứ sai đâu.

  Và cô cũng cần biết rằng phụ nữ Mỹ đã đóng góp rất nhiều trong đấu tranh. Họ đâu có được học, nhưng vì đi làm hãng xưởng, thấy bất công nam nữ, quyền của mình không được tôn trọng. Họ đã tự học và những cuộc họp lén ban đêm để dành quyền lợi. Cuộc đình công đầu tiên tại Mỹ do các nữ công nhân xưởng dệt đòi không giảm lương và họ đã thắng. Việc này xảy ra trước cuộc nội chiến.

  Và một người phụ nữ đã dùng ngòi bút của mình để đánh thức người dân. Thời ấy các tác phẩm của bà chỉ sau Kinh Thánh trong lượng bán mà thôi.

  Không đóng góp thì xin đừng ngụy biện.

 43. #43 by DG on 2012/02/07 - 05:09

  (Tiếp thơ tặng anh cu Vươn)

  Anh đã chết, Anh Vươn ơi, có biết
  Vợ con anh kêu gào tha thiết!
  Bọn chi thức lỗ đít đã chơi Anh
  Chúng xem anh dư dê tế, thịt rất hoành!.

  Anh ăn tỏi. Anh chẳng còn thấy nữa
  Tỉ dư món “phượng” xứ Phồng rực lửa
  Dư chái tiêm Anh, ôi lửa nầu bằng!
  Phút cuối cùng, chói lói, chưởi vưỡn hăng…

  Hãi nhớ lấy nhời tôi!
  Đoàn Văn Vươn
  Nhời Anh dặn, chúng tôi xin nhớ:
  Đã xin mà hông cho

  Vưỡn đòm thì, đéo sợ
  Vì lỗ đít hi sinh
  Cho đời con cháo nhớ.

   

  Hết òi, rung đùi chờ ném đá hehe.

 44. #44 by voong ngau pin on 2012/02/07 - 05:09

  khà khà khà địt mẹ thằng Dái ghẻ mần bố cười vãi dắm, thôi bố ngủ địt mẹ con DáiGhẻ

 45. #45 by Bố on 2012/02/07 - 06:23

  ôi dời,

  em ky ơi, sao em làm thơ trên cả tiệt vời thế ?

  tài thật ! bố tài ba lỗi lạc thì đương nhiên nhưng dưới bố vài gang thì quán cũng lắm em có tài quá.

 46. #46 by Bố on 2012/02/07 - 06:37

  con pín cũng kỳ tài,
  địt mẹ, sang nhà nó mà giựt cả mình vì thơ mới văn của cỏn

 47. #47 by Cocacola on 2012/02/07 - 07:22

  Hehe, con Dì bị thằng Si Giáng, đệ ruột của Thăng Đinh túm rồi.


  Hiện giờ con Dì đang phải thổi saxophone phục vụ cho Thăng Đinh & Brothers nhậu lợn mán! Hehe
 48. #48 by buataem on 2012/02/07 - 07:51

  Anh Dương Canada , tôi kính anh rất, nhưng mỗi lần anh lôi Nho ra tôi muốn…..cho bớt giận.

  Nho giáo (not Khổng Giáo) sinh ra đời chưa bao giờ dành cho dân – nhất là Lừa.

  Tông dật này ngu – đéo nghĩ ra được – thì phải đi học của thiên hạ, tất nhiên – trong đó có Nho của anh.

  Thời mông muội đã qua, tông dật này vưỡn ngu, tất nhiên – nhưng học của Tây hay Tào – đã có quyền lựa chọn.

  Tại sao anh lại đéo chọn một từ duy nhất “Văn minh” của Tây mà nói – lại lôi cái đống “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” ra làm cái gì – ai cũng thừa biết là bọn đạo đức giả.

  Tây nó có học, có biết cái học thuyết  “Nho đầu bùi” không? Nó đéo cần, đạo đức vẫn sáng ngời hơn những thằng nhai Nho cả đời.

  Mong anh suy ngẫm mà bớt đem Nho lên quán.

 49. #49 by Cocacola on 2012/02/07 - 08:14

  @ Búa tạ:


  Chú thắc mắc anh Dương mần giề! 

  Anh Dương ảnh nói ảnh ở Maple Tree nhưng biết đâu ảnh lại ở ngay sau lưng mả Cụ, cùng ban khác bệ với thằng Dái Ghẻ hay tiểu đội SWAT online của con CAM!

  Ngay cả con Dì nữa, biết đâu lại đang tập trung tập huấn tại trại viết văn Du Nguyễn của B. Hehe, dạo này khẩu khí của cỏn ngào ngạt mùi … B thui! Không thấy à?
 50. #50 by toi_vua on 2012/02/07 - 08:44

  Viva cô Bín cô DG! Hóa ra các cô điếu phải chỉ là các nhà thơ BƯỚM vô cảm sự đời nhể. Thơ của các cô hay rất. Ta ngưỡng mộ.