The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 13:05

  @Mr. Tran: Chính xác, hehe. Chính vì chạy trốn nên cam có cớ phá nhà để tội phạm không nơi ẩn náu.

   

  Thưa quý anh chị Cam thu,

  Thì tôi vưỡn đương lăn tăn vụ nài mà. Sao lại phá mà không giữ lại điều tra? Hay điều tra xong rồi? Hay trong luật có chỗ nào đấy cho phá? Hay không phải CAM phá mà là “dân phá do bức xúc”?

 2. #2 by CAM on 2012/02/06 - 13:13

  Mr.Tran: Đã bảo n+1 lần rằng đây là án hình sự, phải chờ công an điều tra. Ngay cả Cam – đỉnh cao trí tuệ – cũng phải hoãn lại sự sung sướng để đợi cấp dưới  báo cáo kết quả.

  Leo chuồng ngáo, hẹn gặp lại trong các phiên điều trần Quốc hội sau

 3. #3 by DG on 2012/02/06 - 13:14

  Con Chạn khắm mới cả em Cam:

   

  Theo kinh nguyệt của cậu hehe, vụ phá nhà đéo phải do “dân” phá, cũng đéo phải do cam phá.

   

  Dưng có thể – cũng xem là cam phá được, vì cam mặc nhiên cho phép làm việc đó – tại thời điểm đó.

   

  Dân thì đéo phá rồi, dưng phải xem “dân” ở đây là ai? Là hàng xóm láng giềng con Vươn? – Kể cả có mâu thuẫn gì gì đi chăng nữa thì cũng đéo ai đụng vào thời điểm ấy (nên nhớ lúc đó là thời điểm hỗn loạn, bố bảo cũng không thằng nào dám phi vào giữa).

   

  Thế thì ai phá? Địt mẹ Chạn Khắm đéo gì cứ cãi như ranh, lúc nầu có cơ hội xin đi ké cưỡng chế thực tế phát thử xem, hay là ạ cậu đi gùi cậu cho, chuẩn bị có vụ còn hoành hơn Vươn hoa cải nhiều khà khà!!!

   

  Có thể là tuần nài, hoặc muộn là tuần sao, biết đéo đâu đấy!

   

 4. #4 by DG on 2012/02/06 - 13:16

  DG, Ơ đục mạ con Dái Ghẻ tầm nhìn dưới đũng quần vĩ mô, Vụ Quân đội tham gia mần kinh tài đã đề cập ruồi. Mầy ngẫn à! Đục mạ nó có đi bằng đít cái puồi ấy. @ Phèo mặt ./

  Đâu đâu hắn chỉ cho cậu xem mới cậu quên mẹ hoặc lướt mẹ dzồi hông để ý, bỏ cái thói ăn nói hỗn láo mới bề trên đi địt cụ con hãm lìn nài!

 5. #5 by DG on 2012/02/06 - 13:20

  Thôi đến đây thì bọn Bựa hàn lâm buông súng mẹ òi, Cam yêu của cậu sáng ngời ngời chắc mệt mỏi vì chiến đáo lắm phỏng? Nghỉ đi tí lấy sức nhế em iu khà khà địt mẹ đong gái phải dư cậu lày con Bô cứt hãm lồn ơi!

  Cậu cũng thăng, tạm thời bỏ qua chiện con Vươn buôn hoa cải cái đã, dức mẹ đầu lâu!

 6. #6 by leloi on 2012/02/06 - 13:21

  Đù mạ, phá chòi thì cũng toi.
  Lấy lí do để làm chỗ tránh ẩn nấp là bố láo vào loại siêu đẳng. chính quyền cưỡng chế xong tiếp quản, cử người canh gác, nhà báo đéo vào nổi cơ mà. Vả lại bao nhiêu công an, bao nhiêu dân phòng sao không cử người canh gác mà phải đốt phá sạch sẽ như quân địch càn quét vậy ?
   Chả nhẽ cá nhà Vươn cũng sẽ chống đối hay sao mà chính quyền tiếp nhận xong để giang hồ vơ vét ?

  Con Lói thắc mắc con Bô cứt dở ông dở thằng phải không ? Chính xác. Con này vừa hói vừa tin tin. Nhưng cỏn chẳng khoe là nick cỏn dùng chung của cả một Team còn giề. Cô CAM chắc cũng là nick chung của cả một đội HVB. Anh đoán thế.

 7. #7 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 13:23

  Thưa quý anh Dái Ghẻ,

  Quý anh loanh quanh cái gì mà tôi đéo thể hiểu nủi. Mà đéo gì lại lôi cưỡng chế GPMB ra đây trong khi chính quý anh chị Cam thu (hay ai đó, tôi đéo nhớ) đã nói rằng “nhà” đó không nằm trong phạm vi bị thu hồi. Vậy, Luật nầu cho phá? Nhẽ Luật 3T – Tao Thích Thế?

   

  Dưng có thể – cũng xem là cam phá được, vì cam mặc nhiên cho phép làm việc đó – tại thời điểm đó.

  Nói như này khác đéo gì ỉa vào CAM mới cả Bê, thưa quý anh?

   

   

  Thôi tôi đợi quý anh chị Cam thu vậy, đéo trông chờ được gì vầu quý anh rùi.

 8. #8 by Già Không Đều on 2012/02/06 - 13:30

  Câu chiện lúc đầu chỉ diễn ra quy mô mỗi gia đình Cô Vươn và chính quyền địa phương sở tại, đến nỗi hôm nay Cô Ba Zũng phải xắn tay áo vào giải quyết nó nói lên điều gì?

   

  Đừng quên cô Ba Dũng là đại biểu QH nơi địa bàn Phồng này, cũng là nơi có nhiều đơn vị kinh tài sau bếp nhà Cô cổ.

   

  Chiện cả tháng trời, hết bài báo nọ lọ xọ đến bài báo kia, ông kia phán kiểu bà kia bới câu, đéo mẹ um cả lên mà Cô Ba đéo chỉ đạo được báo chí câm bớt miệng được để nội bộ Tiên Lãng or hơn nữa cấp cô Thành sếp Phồng giải quyết là sâu?

   

  Thế lực triền thông giờ kinh nhờ, lề phải lề trái đéo gì cũng chộn rộn như cái chợ trời mẹ rùi.

   

  Giả thiết cô Vươn chỉ đạo người nhà thuê mẹ xe và người vào đập nát cái nhà canh đầm của mình, lấy cớ nằm vạ và đẩy câu chiện lên tầm trung ương, để kệ mẹ mấy Quan tự xử kiểu đéo gi kệ mẹ, nếu đúng thế thì cô Vươn rất mưu lược hoặc có một quân sư đứng sau chiện này, có thể quân sư to to lắm lắm í.

   

 9. #9 by lylac on 2012/02/06 - 13:31

  Con Lói thắc mắc con Bô cứt dở ông dở thằng phải không ? Chính xác. Con này vừa hói vừa tin tin. Nhưng cỏn chẳng khoe là nick cỏn dùng chung của cả một Team còn giề. Cô CAM chắc cũng là nick chung của cả một đội HVB. Anh đoán thế. (@lélòi)

   

  Đoán cái mả cha anh, thưa quí anh lélòi. Kồng trước anh chưởi tôi là đoán linh tinh, bây giờ anh lại đoán. Tổ sư anh, anh xem chứng cứ tôi rành rành mà anh không tin, hay anh đợi tôi vạch lỗ đít tôi ra cho anh thổi sáo anh mới tin đây. Ngu vừa thôi để phần cho ông tró nữa chứ.

 10. #10 by DG on 2012/02/06 - 13:34

  Tổ cụ con Chạn khắm tin tin cậu gợi ý thế mà đéo hiểu, địt mẹ.

   

  Đây, bốt cho quả hình nài rùi tự ngẫm đi, đéo được nữa thì rúc mõm vầu bể phốt cho xong mẹ buổi chiều đi tiên sư con nài.

   

  Cậu cút, giảng cho Chạn khắm vụ nài khác đéo gì giảng cho đầu gối!

 11. #11 by Hồng Vàng on 2012/02/06 - 13:37

  @ Anh GKĐ: cho em nói leo tí. Em cũng trộm nghĩ vậy. Vụ này cũng giống như tình huống giải quyết khủng hoảng trong kinh doanh. Làm không khéo thì vỡ ra chuyện lớn chứ chả đùa. b vốn đã không được lòng người từ lâu giờ đụng đâu cũng dễ thành khủng hoảng.

 12. #12 by Lớp ba trường làng on 2012/02/06 - 13:42

  @ Chí, dễ hiểu mà

  1. Nhả đạn xong nghe tiếng mấy con CAM: ối giời ơi con trúng đạn rồi. Chí chưa nắm được súng hoa cải sao, hạ được ngay cả chim đang bay trong phạm vi 20 yards. Mà mấy con CAM nhát chết đứng tập trung, không trúng mới lạ chứ.

  2. Đây không phải mật thư mà là thư đã được kiểm duyệt

 13. #13 by leloi on 2012/02/06 - 13:55

  Mày ngu hơn cả con lừa đần, con điếc lác ranh con ạ. Ở đây bao nhiêu người đều khẳng định/ đoán CAM đéo phải Beo. Chỉ mày ngu thì mới có “cơ sở” để đoán Beo báo đến mấy chục còm.
  Con ngu câm mõm vào để anh hóng!

 14. #14 by Già Không Đều on 2012/02/06 - 13:59

  Với gia sản của chủ đầm thủy sản rất giá trị đến nỗi các bần nông khác cũng thèm thuồng và quan chức địa phương đố kị và ganh ghét ( chắc khâu đi lại của cô Vươn hẻo quá he he, đoán thế), thì chiện cả gia đình toàn phụ nữ, trẻ em dựng tạm cái lều gọi là “chỗ trú ngụ” nghe có vẻ “đường cùng” như báo chí chụp hình minh họa, cũng khó thuyết phục hết những con mắt tinh tường. Có ai ở Tiên Lãng hay Phồng biết về tài sản nhà Cô Vươn ngoài cái đầm í không?

   

  Nhìn cái kiểu cái chái bằng bạt nilong đựng mấy cọc tre rùi kiếm cọc cao nhất cắm lá cờ đỏ sao vào tung bay phất phới địt mẹ thưa quí vị người nông dân trồng cây gì, nuôi con gì nho nhỏ luanh quanh cái mán lợn đéo nghĩ được đến thế đâu!

   

  Cô Vươn đang sưởi ấm trong lao, nhưng vòng ngoài là một cuộc chiến với chiêu, miếng các thể loại, chứ đéo thể hiền lành chỉ mỗi than khóc là đủ giành lại hay cứu vớt tình hình mức độ nào.

   

  Chưa nói đến sản nghiệp nồi cơm bị động đến, riêng tống đạt điều tra tội “cố ý giết người, chống thi hành công vụ ( công vụ đúng sai chưa định đoạt), tàng trữ vũ khí tự tạo”.. cũng đủ để anh em nhà Vươn bỏ công, bỏ của, bỏ mồ hôi nước mắt ra đế vớt vát chút lợi thế về mình, dĩ nhiên.

   

  Lành làm thúng

  Lủng làm mê

  Trề hốt cứt.

   

  Quả bóng được ném lên đến tận Cô Ba Z, hô hô, để xem Cô Ba xử trí thế nầu nầu.

 15. #15 by DG on 2012/02/06 - 14:05

  Con Già đểu nổ tương đối ổn, cậu khen, tiếp đê!

 16. #16 by toi_vua on 2012/02/06 - 14:10

 17. #17 by Phó Đô Đốc on 2012/02/06 - 14:30

  TOKYO 1937: Japan war in colour

  Xem đi lũ con lừa !

 18. #18 by otocu on 2012/02/06 - 14:31

  Chi bộ cãi nhau về anh Vươn nhiều quá. Hầu hết háo thắng và cố tỏ ra nguy hiểm. Không cần thiết phải vậy.

  Nhân chuyện vĩ mô, chi bộ đọc 2 bài này xem.
 19. #20 by toi_vua on 2012/02/06 - 14:38

  Muốn phá nhà (tài sản) theo trình tự văn minh thì phải có quyết đinh của tòa án. Ở đây rõ ràng đủ dấu hiệu tội phạm để khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản công dân. Vướn đề là viện kiểm sát tối cao Lừa có mà như không. Đúng ra một vụ ầm ỹ thế này Viện kiểm sát tối cao phải nhảy vào cuộc để kiểm tra chức năng có những dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu tội phạm không mà khởi tô án tương ứng. Có khởi tố rồi mới có điều tra rồi mới có đưa ra tòa tranh tụng phán kết.

 20. #21 by tieuthithi on 2012/02/06 - 14:46

  Chị sẽ đéo sa lầy vào chuyện đúng sai hai thời hạn nọ kia, địt mẹ cái cách em dùng để bẫy người ta khi tranh luận

  Trở lại việc em bẩu Nhưng trên pháp luật, nó có thể không phải là nhà vì Luật VN cấm xây nhà trên đất nông nghiệp. @Cam

   Chị bẩu nhà của tay Vươn đó đúng là nhà, dù gọi nó là cái mả mẹjì cũng được. Nó đéo bị cấm xây và cũng đéo fải nằm trên đất nông nghiệp nhá . Nó đã được fép dựng nên khi TL&Co duyệt zự án của Vươn

    Để có được cái quyết định giao đất đó thì dự án của Vươn fải có ít nhất hàng chục con dấu cũng như chữ ký của các fòng ban thẩm định các kiểu chứ đéo fải là cái jấy chùi đít mà ai muốn làm jì thì làm nhá.

   Còn việc nó đã quá  thời hạn với cưỡng chế đúng sai đéo ảnh hưởng , nhá.

   Thôi chị nghe cô Lói chị lượn đơi hehe… 

 21. #22 by lylac on 2012/02/06 - 14:49

  @lélòi: Tổ sư nhà anh, anh ngồi iêm hóng thì đíu ai nói gì anh, nhưng anh lại bật nắp kống thì ngai lập tức đội đậy nắp kống cực nhoanh có mặt.

   

  Đội đậy nắp cống sozi chi Bựa đểu đã làm gián đoạn cuộc họp chi Bựa.

 22. #23 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 15:11

  Làm tý thơ máy đây:

   

  Quý dấu hài muôn lối lệ tuôn
  Anh quì xuống nghiệt ngã phim buồn
  Dái chờ đợi mãi chàng yêu thiếp
  Ghẻ thắt se năm cũ ngọn nguồn
  Loanh quanh cũng đành từ dạo ấy
  Quanh môi em một phút luôn luôn
  Như vôi đua nở làn thu thủy
  Buồi gió may sương muối lệ tuôn
  Đọc nhấp nhô thơm má mặt trời
  Chán chường mai cốt cách người ơi
  Bỏ dòng sông tuyết đào vần vũ
  Mẹ lạnh tanh hương phấn cuộc chơi
  Quý xót xa trai tài gái sắc
  Anh ngồi xuống sóng nắng rơi rơi
  thương muộn mất rồi u tối
  Thể nghẹn ngào hơi thở mộng đời
  Lượn tóc thề thung lũng cánh đồng
  Tôi không hiểu tiễn biệt non sông
  Xin bừng tỉnh ước mơ nhòa nhạt
  Được lòng sau nhè nhẹ rượu nồng
  Hóng biết bao giờ hoa phượng thắm
  Quý màu ân ái mỏi mòn trông
  Anh vươn hoang phế con đường trắng
  Chị xác trong da ngựa phập phồng
  Cam muốn ôm hồn cúc cỏ cây
  Thu đây rồi tiếc nhớ đâu đây
  Chân dài âm hưởng ngoài tâm tưởng
  Chọng những ngôi đền cổ ngất ngây
  Chưởi mịt mùng sinh tồn áy náy
  Địt vui chốc lát cạnh bờ mây
  Cụ ngày dài gối chăn sành điệu
  Anh trái chín xiêm áo mỏng dầy

 23. #24 by budifa on 2012/02/06 - 15:47

  Vửa có đại-hội thơ đéo jì. Mời cả-lò bựa thưởng-thức thơ Lưu Mê Lan, hai hơn thơ mái

 24. #25 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 15:50

  Từ ngài dính tới con Cam, đời tôi ko có 1 giờ bình yên.

   Tôi không chưởi bậy nữa đân các anh chị ạ, tôi mệt quá rồi, con Cam nó quay tôi mệt quá rồi, tôi vốn đéo có chất xám, mà mấy hôm tôi đọc thông tư nghị định ,luật văn bản dưới luật, văn bản hướng dẫn luật,tôi ong thủ quá các anh chị ạ, tôi sắp cưởi truồng bốc tuyết nhai đây, 
   Anh 3 Dũng đang chỉ đạo, đành phải chờ xem sai đúng thế nào vậy, cãi nhao nhiều làm đéo cho nó zức đào lao, em Cam gầy cứ hí hửng đi, con 3Dzũng xong việc của nó anh lại hầu ghe em tiếp, giờ anh phải thư giãn đã em ạ.

   Trời xanh hỡi
   Luật Lừa ai viết vội
  Viết cho lũ thống trị
   Khiến bần nông, đéo hiểu tại sâu ?
   thôi thì bố mài dùng lí riêng
   lí bần nông
  địt mẹ lí hoa cải 
  khà khà 


   

   

 25. #26 by budifa on 2012/02/06 - 15:54

  À, thơ mái có cấy nài hai hai nài, bựa nầu xem chửa, hehe?

  Bạn Fa tuổi sinh năm Quí Sửu
  Bốn mươi tròn, tiến tửu thông minh
  Hạn sao Thái Bạch tính tình
  Tang Đố Mộc mệnh nguyên hình sống lâu

  Ma chê quỷ hờn câu ân ái
  Vợ thiếu nhan sắc dại vì khôn
  Anh em giàu có mê hồn
  Ngoại tuần thất thập đa ngôn quá lời

  Có tổ nghiệp hương trời sắc nước
  Tiền bạc hao tán trước sau đành
  Nhất hô bá ứng công danh
  Sống lâu chính thực tinh anh khiêm hòa

  Quyền quí hiển vinh hoa rơi lệ
  Cuộc long hành huynh đệ sắt tiêu
  Hợp cha hợp mẹ chiều chiều
  Có ba con vợ mỹ miều hân hoan

 26. #27 by budifa on 2012/02/06 - 15:59

  Xem hộ bạn Bín Lồn Nghé luôn, hehe. Đéo nhớ jờ sinh cứ cho sinh jờ chụt, khà khà

   

  Bạn Bín tuổi sinh năm Quí Sửu
  Bốn mươi tròn, đối tửu khiêm hòa
  Hạn sao Thái Bạch phai nhòa
  Tang Đố Mộc mệnh cười xòa sống lâu

  Song tuyền phú quý   bầu sương khói
  Vợ đẹp con khôn nói không nên
  Có em thành đạt chăn mền
  Ít khi toại chậm như sên khiêm hòa

  Buôn nhà lãi to hoa đền ngự
  Tiền bạc hao tán tự hỏi mình
  Nô chăm mà chậm thông minh
  Đời không bệnh số trường sinh cười xòa

  Có quyền chấp chính hoa chưa nở
  Lưu lạc thì tốt ở mé sông
  Ly thân cốt nhục ngóng trông
  Trước sinh nam thịnh vượng chồng giàu sang

 27. #28 by budifa on 2012/02/06 - 16:06

  Có quyền chấp chính hoa chưa nở
  Lưu lạc thì tốt ở mé sông

   

  Úi jời hoa cải nở nhẽ bạn Bín mần tổng-thống cũng nên, há há. Hiện bạn đương lưu-lạc mé sông hai mé biển vại?

 28. #29 by lylac on 2012/02/06 - 16:07

  Anh Pín ơi, chờ tôi với. Tôi theo anh. Từ giờ tôi sẽ không nói bậy, không uống nước lã, và không vượt đèn đỏ.

   

  Mụ CAM hay mụ Bửi thì kệ mụ thoai. Tôi theo anh.

 29. #30 by Phang_Phập on 2012/02/06 - 16:10

  Vươn Veo cái quặc, có đéo gì mà bàn, anh đéo ủng hộ bọn Tiên Lãng cướp, dưng cũng đéo ủng hộ Vươn thắng, anh ủng hộ cả 2 thằng đều thắng.  Đầu năm bàn về ấn và kiếm đê.
  – Tối qua có con dở hơi nào đi mua ấn đền Trần không ta, hai hình ảnh này giống nhau tuyệt đối

  Xe cho bia gap nan, dan chen nhau hoi cua
  Hàng nghìn người dân chạy đến nhặt bia khiến quốc lộ 1 càng thêm tắc nghẽn


  Nhiều người chen chúc, tranh giành nhau những cành lộc trong đền.

  Nhiều người tranh giành nhau những cành lộc trong đền.

  – Anh cũng bị một lần như này rồi, lần đó làm tài xế cho 2 anh và 1 ẻm về mua ấn.


 30. #31 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 16:15

  tôi sinh 5h30 sáng 8/10 anh Fa âm hộ nhét lịu đạn ạ, con Dì bói qua cho tôi rồi khà khà, cần đéo gì, có vinhhiển như ông cụ thì cũng làm âm hộ gì cho đời đâu  khà khà 

   @ anh Lói
   Viết sai lung tung là tại con Dì mồn âm hộ , tôi sai do mụ mủ  khà khà 


 31. #32 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 16:21

  anh Phập giá lâm, thật hân hạnh quá, Lừa cướp đồ xe tan nạn thì có đéo gì mà nhộn nhạo, tử tế thì đã đéo là lừa  khà khà , tôi có đến 100 cái ảnh cướp đồ đơi nài :


    
      
 32. #33 by Hồng Vàng on 2012/02/06 - 16:21

  @ Pín & Lác: hahah… giờ mới thấy chanh luộn mới chị Cam là không đi đến đâu à? Cứ lướt còm chị ấy sẽ thấy bình yên dất.

   

  À quên, nhắn DG: Rốt ghi âm bằng điện thoại Nokia xxx0 sắp rụng hết phiếm rùi, nên mới có chất lượng âm thanh như xe bán kẹo kéo thế

 33. #34 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 16:26

  khiếnmại anh 2 ảnh nữa 

    
     
  Mặt chúng cứ nhơn nhơn như chúng đang phát chẩn  ý nhể khà khà ,  
 34. #35 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 16:35

  Em Hồng vàng xinh đẹp

   Đc tranh luận với em Cam là vinh dự của anh, anh luôn tự hào vì điều đó. 
   Nhưng giờ tạm đình chiến chờ con 3dzũng và Bê  đang chỉ đạo, để chúng xong thì anh tiếp cho khỏi tốn thời gian khà khà .
    Vì chính chúng sẽ nói rằng anh đúng khà khà !!!
   Lúc đó vả bôm bốp vào mái em Cam chưa muộn, còn con Dái ghẻ thì tha bổng, chỉ bắt nó làm 100 bài thơ đéo có tính từ cho nó sợ  khà khà  
 35. #36 by Phang_Phập on 2012/02/06 - 16:39

  Có lần không xa, anh mần tài chở 2 ông anh và 1 ẻm xinh xinh  xuống mua ấn, mấy anh em Nam định cho bọn anh thẻ Ban tổ chức và tất nhiên  đi leo trèo cổng sau, anh bảo anh chỉ chở xuống đó thôi, anh không vào mua ấn đâu, anh lấy lý do cực kỳ tế nhị, dặn dò xong việc thì alo nhé, em ra đón, xong viec anh tót mẹ về Nam định ngủ ngay gần hồ.  Mò xuống quầy lễ tân, đong đưa, tán con bé lễ tân đặng tối nay anh xin ẤN cái mà không được, tán nó mãi chuyện trên trời dưới bể, chuyện trai trên gái dưới, cầm được tay chân, nhưng quan trọng là nó không cho anh ẤN, nó bảo em đang đèn đỏ anh ạ. anh chán quá, đéo biết làm sao, mắt thất thần như mất sổ gạo.

  Ra mừng tuổi thằng bảo vệ ít tiền, bảo năm mới chúc mọi cái, vì xuống Nam Định thì lúc nào anh chả ở cái khách sạn đó, mấy đứa nó quen mẹ mẹt mình, nó cảm động hu hu, bảo thằng anh tử tế thế, he he he. Anh cười, tử tế đéo gì, năm mới năm mung anh muốn mua ẤN, mày kiếm cho anh 1 con, đêm nay anh ẤN phát lấy lộc đầu năm, anh ra điều kiện phải trẻ đẹp và qua đêm đấy nhá, anh thích ẤN cả đêm chứ ẤN tàu nhanh, xong việc nó về thì anh cô đơn nguyên đêm à, mà với lại tối cảm lạnh đéo biết ai gọi hộ cho 115. Anh cho nó số phòng rồi về phòng đợi.

 36. #37 by budifa on 2012/02/06 - 16:39

  Bạn Bín có mấy ảnh nài chưa?

   

   

 37. #38 by Phang_Phập on 2012/02/06 - 16:40

  Địt mẹ ANH HAI mua ẤN đầu năm cũng khó khăn vãi chưởng, anh đợi mãi mà chả thấy nó gọi lại, anh sốt ruột, địt mẹ mày, kiếm anh nó đã 40 độ rồi đây này, mày không có cho anh thì xui lắm, mãi sau mới có, đích thân nó dẫn lên, anh hỏi đéo gì gái thành Nam chúng mày tuyệt chủng hết rồi á, sao dẫn anh em già nầy. Nó bảo, gái đầu năm nó còn đương bận đi mua ẤN và nghỉ Tết, chị nầy là gái già vừa hồi hưu 5 năm đang bán café, nhưng đầu năm ế quá nên tranh thủ chạy sô. Thôi được, méo mó có hơn không, tắt đèn cấp 4 khác đéo gì Keng- nam, gái già nhiều trò hay và kinh nghiệm, biết đéo đâu được, anh gặp may hay gái gặp may, anh khoát tay OK rõ to.

  Và đương nhiên, tối đó anh được bữa mua ẤN tuyệt vời, như bao thằng đực khác thôi, chả có cái đéo gì khác. Lúc về, trên xe nói chuyện, mấy ảnh bảo mệt thế, chen chúc, đứng chầu chực cả tối đến mỏi gối chồn chân và mua được 3 ấn, còn em gái mua được 2 ấn, một ấn cho chồng. Còn riêng anh, không chầu chực nhưng cũng mỏi gối chồn chân, anh mua được 4 ẤN.

 38. #39 by alehap on 2012/02/06 - 16:43

  Đầu tháng mà số má cứ nhảy lung tung trong đầu tẩu hỏa nhập ma mất rùi, Hấp ăn cắp tí giờ vàng ngọc vào giải lao tí nầu.

  @ Anh Fập

  Ở Fồng cũng có đền Trần nên hông fải về Nam Định lấy ấn, đền Trần được lập ở bên nhà máy Ximăng Hải Phòng Tràng Kênh Thủy Nguyên, ở đó mấy năm trước cũng chen lấn đông lắm, hông biết năm nay thế nào, Qua mấy vụ sập cầu, dẫm đạp chốn đông người Hấp tự ngẫm tránh càng xa càng tốt, mấy năm trước đi chợ Viềng cũng bị đè cho bẹp ruột sợ lém rùi cạch cho tới già luôn.

 39. #40 by Phang_Phập on 2012/02/06 - 16:45

  Thôi, anh đi ăn rằm đây, lại bú riệu chè be bét rối anh lại đi xin ẤN cái như thường lệ nầu, ở Hà Nội thì ẤN anh không phải mua như đi tỉnh lẻ, anh xin được ẤN, mà xin được rất rất nhiều, he he he he chưa kể anh bị bắt ẤN nữa, rỗi rỗi anh kể chuyện bắt ẤN cũng vui.

 40. #41 by leloi on 2012/02/06 - 16:51

  Giả thiết cô Vươn chỉ đạo người nhà thuê mẹ xe và người vào đập nát cái nhà canh đầm của mình, lấy cớ nằm vạ và đẩy câu chiện lên tầm trung ương, để kệ mẹ mấy Quan tự xử kiểu đéo gi kệ mẹ, nếu đúng thế thì cô Vươn rất mưu lược hoặc có một quân sư đứng sau chiện này, có thể quân sư to to lắm lắm í. @ G


  Con gìa đểu sao lại tung hoả mù để làm gì nữa hả con kia

 41. #42 by alehap on 2012/02/06 - 16:52

  Chết cười với ấn của anh Fập,  ấn vừa vừa thôi hông lại đau lưng nhưng đơt trước lại fẩy tiêm mông nha

 42. #43 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 17:00

  Chúng nó đang giao liu trực tuyến đấy các anh chị ạ, những con cẩu già vô dụng thay vì nghĩ về lục bản mộc nhị lạng đinh linh tinh hoa  thì chúng đang bàn về những cái đéo gì đấy cácanh chị ạ, đcm chúng nó lúc sống thì lo vinh thân phì gia, giờ sắp chết rồi thì bắt đầu lào phào lào phào như quân thần kinh, ai sẽ nghe chúng nữa dcm ? 

   Mấy con cẩu già sắp chết nghe bố mài nói ko ? câm mẹ chúng mài mồm đi !!!
 43. #44 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 17:03

  Mái anh thạo nho nhe dịc giúp tôi đây là chữ lồn gì đới, có phải chữ nhẫn ko? ( à cho tôi nói từ lồn nhé các anh chị, nó gắn vào mồm tôi rồi khà khà )


       

   
 44. #45 by hùng hục on 2012/02/06 - 17:17

  Địt mẹ anh Bín bốt cái ảnh chó già đại tướng làm tôi buồn ỉa quá địt mẹ.

  Chó già thì hay sủa đổng, đơn giản thôi, vì lúc còn xoan thì phải ngậm miệng ăn tiền chứ. Già rồi sủa tí cho chúng nó hóng, để tự cảm thấy mình vẫn còn quan trọng, và giờ có ngoác miệng ra sủa cũng đéo sợ rơi tiền nữa hehe!
  Anh đồ rằng cô Cam với cô Dái ghẻ đến cuối đời là im lắm đấy hahaha!
 45. #46 by 무오 까 on 2012/02/06 - 17:31

  địt mẹ con Bín, là chữ tâm

 46. #47 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 17:36

  A cám ơn anh loàng ngoàng, tôi trông hơi giống cái liềm với búa, chắc thằng thợ vẽ muốn đá tý + sản vào cho nho nhe khà khà , hẳn chữ Tâm là niềm mơ ước đéo bao giờ với tới của lão già. 

 47. #48 by hùng hục on 2012/02/06 - 17:51

  Anh nói ngu lắm, anh Bín. Địt mẹ thằng già nó cần đéo gì tâm hehe! Mà đéo ai mơ chữ tâm làm đéo gì. Anh lại sắp sến giống mấy lỗ đít cục phân đấy địt cụ anh!

 48. #49 by 무오 까 on 2012/02/06 - 17:55

  còn cái khung phía trên nữa, nhẽ nó treo chữ nhẫn. chắc luôn quán triệt là phải nhẫn tâm với lũ lừa để cai trị

 49. #50 by Cathnga on 2012/02/06 - 18:17

  Zì bốt bài gì về Lịch sử đi nhở ???