The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by tieuthithi on 2012/02/06 - 09:24

   Nhưng trên pháp luật, nó có thể không phải là nhà vì Luật VN cấm xây nhà trên đất nông nghiệp. Trong luật, các công trình trên một đầm nuôi thủy sản được tính là bờ bao, chòi canh v..v. Nếu cho xây thì sau này sẽ giải tỏa, đền bù, thu hồi rất khó@Cam 

  Chị đéo tham ja vào chuyện này nhưng thấy  em Cam đánh võng chị chóng hết cả mặt nên vào hỏi tẹo : Em đã bao jờ thuê hoặc tiếp xúc trực tiếp với người thuê đất làm/nuôi trồng thủy sản chưa mà nói sa lông bỏ mẹ thế ?

    Muốn được giao đất, trước đó người thuê fải có một dự án về việc sẽ làm jì với khu đất đó, và cụ tỉ là sẽ đào bao nhiêu mét ao đắp bao nhiêu mét bờ..v.v.. và đương nhiên không thể thiếu cái nhà bảo vệ , thậm chí không fải một mà là 2,3 tùy theo địa hình fức tạp hay rộng hẹp. Cái này chị đã làm ( chị được xây 2 cái mỗi cái 30m2 và một cái nhà kho 30m2) .Trên đất nông nghiệp hẳn hoi chứ ko fải là loại đất đang tranh cãi như của bạn Vươn

   Khi đã có quyết định giao đất, tức là họ đã đồng ý với nội dung của dự án đó và anh cứ thế mà làm , sau này nếu nhà nước bị thu hồi vào mục đích khác sẽ được đền bù theo đơn já, những công trình XD nằm ngoài danh mục cho fép thì không được đền bù . Nhà bạn Vươn thuộc dạng nầy

   còn… 

 2. #2 by tieuthithi on 2012/02/06 - 09:25


   Đối với những người tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng trên đất nông nghiệp (của mình) để xây nhà … thì dĩ nhiên bị cấm , kể cả chòi canh nhá. Nhà của anh Vươn Vươn không fải loại nầy .

   Thà em cứ nói toẹt mẹ nó ra rằng : Lệnh cưỡng chế đã ban ra, bản thân từ “cưỡng chế” xưa nai đã được hiểu đồng nghĩa với việc bị fá hết, fá sạch. Cần jì fải bao biện rằng thì là mà “nơi ẩn nấp tội fạm” “không fải là nhà”…. Nghe dức đầu bỏ mẹ

 3. #3 by Lớp ba trường làng on 2012/02/06 - 09:31

  @ Chim Sơn Ka aka Chim Són Cà,

  Hay cô chính là blogger Lý Toét đấy?

 4. #4 by Cocacola on 2012/02/06 - 09:31

  Vầu mạng sì sụp dững điều về sự thủy chung, tình yêu vĩnh cửu dư đúng òi.

   

  Thế mà bọp phát là đưa – nhận đút lót dư chớp, hở ra là đong hàng cướp vợ tranh bồ tỉn nhau bòm bọp..

   

  Là thế đéo nầu nhể?@ Dái Ghẻ


  Hehe, cái đó do “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Cụ vĩ đại” nhà mầy mà ra. Thắc mắc giề!

  Xứ Lừa này mà còn “Học tập theo tấm gương đạo đức Cụ nhà mầy” thì còn nhiều chuyện hài nữa! Hehe

  Từ giờ trở đi, anh sẽ thu thập tất cả ý kiến của mầy và con Cam để Mùa Hoa Cải nở, anh sẽ hành xử đúng y vậy!

  Tỉ như chỗ nào mà bọn mầy nổ súng chống đối, anh sẽ cho xe xúc san bằng hết, đập sạch để cho bọn mầy không còn chỗ chống lại nhân dân!

  Mả Cụ nhà mầy cho là nhà tưởng niệm, anh đéo gọi là nhà, anh gọi là cái hố xí để đi đái đấy! 

  Thích thì anh đập giải phóng mặt bằng do xây dựng nghĩa địa trái phép, không thích đập thì anh ra quy hoạch biến nó thành toilet phục vụ dân sinh! Hà hà!
 5. #5 by Lớp ba trường làng on 2012/02/06 - 09:47

  Đây là thư cô Vươn viết ra từ trại (tạm) giam

  Dịch nghĩa:
  “Vào ngày 5-1-2012, trước sự phẫn uất một quyết định cưỡng chế trái pháp luật số 3307 của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất đầm đối với hộ gia đình tôi và các anh em trong gia đình thể hiện không bồi thường, không giao lại và giao về cho xã Vinh Quang quản lý và sử dụng, nên tôi và các anh em trong gia đình đã chống lại lực lượng cưỡng chế, gây sát thương một số người, dẫn đến tôi và một số anh em tôi đã vi phạm pháp luật, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố và đang bị tạm giam tại nhà giam Trần Phú Công an Hải Phòng chờ được ra xét xử theo quy định của pháp luật.

  (còn)

 6. #6 by Lớp ba trường làng on 2012/02/06 - 09:49

  Tiếp Thư cô Vươn

  Tôi có đủ trình độ hiểu biết nhận thức rõ về sai phạm của bản thân, song tôi muốn bào chữa rõ cho tôi về nguyên nhân tôi sai phạm. Tôi đề nghị cho phép tôi được mời đích danh luật sư Nguyễn Việt Hùng – trưởng Công ty luật Đông Đô, Hà Nội – là người bào chữa cho tôi trong quá trình tôi chấp hành điều tra xét xử.
  Luật sư Nguyễn Việt Hùng là người tôi tin tưởng nhất và chỉ đồng ý để duy nhất luật sư Nguyễn Việt Hùng là người bào chữa cho tôi.
  Tôi không đồng ý những luật sư do cơ quan pháp luật chỉ định và không đồng ý những luật sư do ai khác mời cho tôi. Nếu có những luật sư khác tham gia bào chữa cho tôi thì tôi không đồng ý và từ chối làm việc.
  Tôi khẳng định lại tôi chỉ chấp nhận luật sư Nguyễn Việt Hùng là người bào chữa cho tôi…”.

  “Tôi cam đoan bản đề nghị trên của tôi là do tôi tự trình bày theo đúng mong muốn và nguyện vọng của tôi, không bị ai ép buộc sai khiến gì”.
  Để liên lạc với luật sư Nguyễn Việt Hùng, do tôi không nhớ địa chỉ và số điện thoại nên tôi đề nghị cơ quan điều tra giúp đỡ tôi bằng cách yêu cầu anh Vũ Văn Luân ở Đội 9, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng cung cấp số điện thoại, địa chỉ liên lạc của luật sư Nguyễn Việt Hùng.
  Kính mong được sự quan tâm của cơ quan điều tra.
  Hải Phòng, ngày 31-1-2012
  Người viết:
  Đoàn Văn Vươn”.
  (đã ký)

  Hết

 7. #7 by DG on 2012/02/06 - 10:11

  Hà hà cậu nói thì nói chung,, con Lả Lét giựt cả cửa mình phản ứng cậu yêu chưa kìa.

   

  Cậu vưỡn mong, đời nài hông được thì đời sau, đời sau hông được thì đời sau nữa, có thể là cháo, hoặc chắt con Lả sẽ thực hiện được nguyện vọng của cỏn, là vác chiêm vào đái ở mộ ông Cụ.

   

  Còn việc tập hợp nhời vàng ngọc của cậu để gùi lúc nầu đến mùa hoa Cải thì cứ tự nhiên mà tiến hành, cậu hẹp hòi đéo gì đâu hà hà.

 8. #8 by DG on 2012/02/06 - 10:25

  @ Thi Còi:

   

  Vấn đề rất đơn giản, chẳng qua mật độ cồng hơi nhiều làm dức đầu lâu thôi.

   

  Bọn trí thức cục phân mở màn, và đám đông Bựa viên đi sau, phản kháng cái gọi là “phá nhà” của cô Vươn hoa cải.

   

  Sự phản kháng này, mang nặng tính “tình” hơn là “lý”, tại sao cưỡng chế lại đi phá “nhà” của người ta?. Và nâng vụ này thành “vấn đề đạo đức” theo lối “cả vú lấp miệng em” để chống chế về phương diện pháp lý.

   

  Cô Cam phản kháng, thứ nhất, đó không thể gọi là “nhà” như báo chí và đám đông đang nói nêu trên, điều này hơi mông lung một chút trong định nghĩa “nhà”, chẳng qua vì cách nói quen mồm của chúng ta, nên mặc nhiên xem “nhà” trong trường hợp này là “công trình kiên cố, vĩnh cửu….” trên đất;

   

  “Nhà” của ông Vươn, chỉ là một “công trình tạm” như Thi Còi đã xây trên đất nông nghiệp mà thôi. Và như thế, về bản chất, nó cũng chẳng khác gì cây cối, hoa màu, thủy sản mà cô Vươn đang có.

 9. #9 by DG on 2012/02/06 - 10:25

  Vậy, khi tiến hành cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt hành chính, việc xử lý đối với thứ “công trình tạm” của cô Vươn là chuyện bình thường, khi trước đó đã có thông báo về Kế hoạch cưỡng chế rõ ràng, tao làm ngày này, giờ này, mày liệu mà chuyển sớm còn vớt được tí chút..

   

  Bản chất, là nện lại đám lá cải cũng như các chi thức, khi đéo biết dưng cứ vin vào chữ “nhà” và sử dụng các ngôn ngữ đạo đức để lấp liếm mà thôi!

   

  Thứ hai, Cô Cam phản kháng, trên khía cạnh một vụ án hình sự (bắt đầu xuất hiện từ khi có sự chống trả bằng súng, bom ga), thì việc phá nhà là hợp lý, cậu ủng hộ, chả có gì bảo đảm an toàn khi tên Vươn và người nhà của y đang trong trạng thái bất cần đời như vậy cả, đó mới là đạo đức!

   

  Chưa kể, công an thì cũng là người, bắn gục 6 chú nằm đấy, nó tha không giết Vươn (hay là đám bắn súng nhỉ) tại trận là may!

 10. #10 by DG on 2012/02/06 - 10:39

  Này thì phá “nhà”:

  Này thì cưỡng chế vô đạo đức, phá “nhà”


 11. #11 by Банан on 2012/02/06 - 10:56

  @ DoG: Con nài nhầm mẹ rùi, cái chòi đó có phải nằm trên phần đất cưỡng chế đâu cu?

 12. #12 by budifa on 2012/02/06 - 10:58

  Có tôi bừn-lông tuyền-tòng đớp thịt chóa rau-ráu đơi Cậu Vàng ơi. Dưng cậu bẩu bừn-lông là xấu thì đéo được đéo được. Xấu tốt là khái-niệm vô-cùng tương-đối. Cậu quy xấu tốt thế nên thảm-nào có câu “ảnh là Đoảng-viên, dưng mà tốt”, há há

   

  Về vụ “fá nhà”, hai jải-tỏa, bọn TL có jấy hông? Đéo có jấy nhẩy vầu fá thì sai mẹ, chứ đéo thể thích là đốt là fá được. Chắc-chắn mấy cấy ảnh cậu bốt là có jấy mới dám mần thế

 13. #13 by DG on 2012/02/06 - 11:09

  Fa âm hộ nhét lịu đạn mỏ vịt:

  “Giấy” chính là “Quyết định Cưỡng chế” chứ gì nữa ./ bà con nài. Còn trước khi có cái quyết định củ ./ nêu trên thì tự thân nó lòng thòng đã giải quyết hết rồi, tỷ dư biên bản xử lý vi phạm hành chánh, quyết định xử phạt hành chánh…, cưỡng chế chỉ là thòng cuối cùng thôi. Cậu chơi vụ dư trong hình, cãi cậu tát móp loa!

  @ Chuối thanh trì: Cứ cho là “nhà” nằm ngoài diện tích cưỡng chế đi nhế, thì cậu bảo việc phá “nhà” là việc của vụ án hình sự, xuất hiện từ lúc Vươn múa hoa cải, đéo liên quan đến cưỡng chế đới, cãi hông?

 14. #14 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 11:18

  Ơ tôi tưởng hiện trường vụ án thì phải được bẩu vệ để điều tra hay cái gì đấy đại khái thế chứ nhở? Đéo đâu lại đi phá để bỏn đéo thể quay lại ẩn náu nhở?

 15. #15 by lylac on 2012/02/06 - 11:19

  DoG ghẻ mẫn cán nhỉ. Cứ như là canh giữ hòa bình thế giới ấy. Mụ CAM canh ban ngày, DoG ghẻ giữ nhà ban đêm, đèo mẹ.

   

  Các anh các chị tránh ra để tôi chạy vào toilet … nôn bãi nữa.

   

  Dcm, sáng nôn mẹ hết, trưa cũng nôn nhưng rút kinh nghiệm tôi khép 2 hàng răng nên chắt được ít bã!

 16. #16 by DG on 2012/02/06 - 11:22

  Có một điểm lấn cấn trong vụ cưỡng chế kia, dưng đéo thấy đứa nào đá vào hehe.

   

  Đó là, cậu ngạc nhiên khi trong thành phần trực tiếp cưỡng chế, lại có lực lượng quân đội.

   

  Thông thường, dững vụ hành chánh dư lày, chỉ công an tham gia – với đầy đủ chức năng của nó dư đám Bựa đã luận An ninh – cảnh sát.

   

  Còn, rất “kiêng kị” trong việc để lực lượng quân sự huyện đội có mặt trong đoàn cưỡng chế.

   

  Đó là một điều cậu băng khoăng.

 17. #17 by DG on 2012/02/06 - 11:24

  Cháo Lác vầu rồi à? Vui hẳn nhể? Thế đã dòm được túm lông nầu của em Cam chưa?

 18. #18 by CAM on 2012/02/06 - 11:25

  Xê ra, tới lượt Cam quăng bom

  @Thi Thi: cái cô nói không sai, và đó chỉ được gọi là trạm bảo vê aka chòi canh. Công trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như bờ bao, đường đắp, trạm bảo vệ không được tính là nhà ở.

  Nhà ở theo quy định Luật Nhà ở thì đó là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.


 19. #19 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 11:25

  Đầu tuần, tôi lại bốt ảnh con Pín ./ Trao. Con nài ngon giai lại hai chụp ảnh, tôi thích khà khà?

 20. #20 by CAM on 2012/02/06 - 11:27

  @Thi Thi (tiếp):

  Giải tỏa có đền bù hay không phải nhìn vào Luật. Luật bảo không đền bù, cô Thi cứ việc móc túi ra cho ông Vươn nhá, nếu cô thấy ông ổng đáng thương. Đền bù khác với làm từ thiện.

  Trọng tâm vụ án Vươn Hoa Cải là cưỡng chế. Muốn biết quyết định cưỡng chế đúng sai phải lần lại quyết định thu hồi, quyết định giao đất và cơ sở pháp lý của nó là. Luật đất đai các năm 1987 – 1993 – 2003. Đằng này nhiều người đang chơi “đếm ngược”, kiểu như:  TL phá nhà Vươn tức sai luật ==> cưỡng chế sai luật ===> thu hồi sai luật ==> giao đất sai luật. Đây mới là trò tung hỏa mù, mượn đầu heo nấu cháo, giả thương vay khóc mướn để đạt mục đích “lòng  dân”.


 21. #21 by budifa on 2012/02/06 - 11:28

  Địt mẹ Cậu Vàng, fá nhà đéo liên-can đến vụ cưỡng-chế nên fẩy có jấy khác chứ. Bọn TL nhẽ đéo có jấy nên mới đổ cho quần-chúng cần-lao bức-xúc, hố hố

 22. #22 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 11:29

  Ở Anh nhợn đã công nhận hôn nhân đồng giới. Quý anh Bín oằn xem đã có quốc tịch của bỏn chưa thì giúp nhóc Lói đồn “thoát Lừa” phát đê.

   

   

  Tôi nói thế liệu có ổn?

 23. #23 by DG on 2012/02/06 - 11:33

  Cũng tùy vụ thôi, Chạn Khắm ạ.

   

  Giữ nguyên hiện trường để phục vụ điều tra là đúng rùi, nhưng cần phân biệt giữa việc “để điều tra” và “ngăn chặn phạm tội” trong tình huống này.

   

  Vụ này để cho con Sịp hehe cam gộc đệ anh Vươn vầu nổ thêm, cậu chiệu!

   

  Giờ cậu hỏi con Khắm, nếu đặt tình huống “cần giữ nguyên hiện trường” – mà to mồm nhất là lá cải, thì tại sao cũng chính bọn chúng lại ông ổng kêu gào khi việc tọc mạch tại khu vực cưỡng chế bị ngăn cản, dù đã được trả lời rằng “phải có giấy của xã”.

   

  Đơn giản, động cơ tiếp cận vận đề của bỏn là đéo tốt, nên việc gì từ phía đối phương cũng bị xiên xẹo quá đáng, và tiếc rầng, dân lừa cho đến nai vưỡn đang bị lá cải xỏ mũi quá nhiều!

 24. #24 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 11:35

  Địt mẹ thằng Thành Lộc ăn mặc trông chướng mắt nhở? Số đéo nào cũng thấy nó mặc cùng một style, tức khăn choàng đi kèm với loại trang phục dài tai (arm) kín cổng cao tường trông bí bách bức bối hãm lồn tài mà rất địt con mẹ thằng hãm lồn homosexual gay faggot rồi mài sẽ xuống địa ngục địt mẹ mài!


  Còn thằng lồn đầu trọc nhẽ tưởng cỏn là Simon phiên bản Lừa? Mặt đã ngu còn đéo có biểu cảm.

  Được mỗi em ở giữa là ngon. Tôi khen.

  Ấy là tôi xem sơ sơ dăm số trên Youtube rồi phán thế chứ biết đéo? Đã nhiều năm rất tôi không coi TV Lừa còn gì.
 25. #25 by DG on 2012/02/06 - 11:35

  Bọn TL nhẽ đéo có jấy nên mới đổ cho quần-chúng cần-lao bức-xúc @ Fa âm hộ.

  Thế mới chưởi địt mẹ bọn TL trình non, vấp cậu thì có cặc cậu á hà hà

 26. #27 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 11:38

  Hello Mr.Chạn. Con nài còn ghét tôi hông ta? Tôi thì chưa bao giờ ghét cỏn khà khà. Có gì hông tôi uống mới, anh Chạn? Nice Monday, mate!

 27. #28 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 11:41

  Thưa quý anh Dái Ghẻ,

  Phải có “Giấy của xã” nhưng xã có cấp giấy không? Tại sao phải có món đấy? Tôi thấy bẩu được “tự do bấu chí” (theo định hướng) cơ mà nhở?

   

  Đéo gì lúc nầu cũng sợ “dân trí thấp”, “dễ bị kích động lợi dụng” bla bla bla… Tôi cũng sợ bỏ mẹ ra ý!

   

   

  CÒn “tùy trường hợp” thì tức là sao? Trường hợp nào thì để, trường hợp nào thì đập? Có quy định không hay là tùy hứng?

 28. #29 by CAM on 2012/02/06 - 11:43

  @Cola: Riêng với ku, chị uýnh tới cái lai quần còn uýnh.

  Ku xem trên thế giới có nước nào không  tiêu cực tham ô, hối lộ, tỉn bọp lộn chuồng? Xấu và tốt luôn đồng hành trong một xã hội, đéo phải mỗi Lừa bởi con người bao gồm con lẫn người đéo phải Thánh tất. Chỉ khác nơi xấu nhiều, nơi xấu ít.

  Mà kể cả Thánh cả thiên đàng  cũng có cái xấu nhá ku, mỗi tội chết rồi thì không  biết đến thôi. Nhẽ ku định bảo, vứt đạo đức ông Cụ đi, thay đạo đức Cocacola thì ngay lập tức Lừa hết xấu hử?

  Tiên sư Cola, ngu thì cũng phải chừa chỗ cho đứa khác với, có đâu giành hết phần ngu toàn thiên hạ.

 29. #30 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 11:43

  Nhóc Lói đồn à, tôi ghét đéo ai đâu. Đương nói với tinh thần xây dựng mà. Đương giờ mần, tranh thủ “ăn cắp giờ cơ quan” tẹo. Uống nước lọc thôi.

   

   

  Cheers!

 30. #31 by budifa on 2012/02/06 - 11:50

  Địt mẹ ngăn-chặn fạm-tội cũng đéo cần fẩy đập-fá jì sất. Cho 5 cu CAM vầu đó ngồi chơi là hết mẹ chỗ, hehe

   

  Hiện tôi biết tại đống biệt-thự bỏ hoang tại Văn Quán, nghẹo ra vầu dư trải-hội. Cậu Vàng nên chỉ-đậu đập mẹ hết đi để ngăn-chặn tội-fạm nhá, khà khà

   

  Túm-lại thằng nầu đập nhà (hai lều? hai chòi?) ông Vươn sẽ ăn cứt thoai, sure

 31. #32 by DG on 2012/02/06 - 11:53

  Đơn giản thôi Chạn Khắm, cam có được phép đòm chết tốt tụi giết người cướp của trên phố khi manh động đã đạt đến cực điểm dưng vưỡn còn máo chơi hông? Lúc đó có cần cố gắng túm lại rùi chờ Tòa quyết rùi mới xử hông?

   

  @ Fa âm hộ: Cãi thế có khác đéo gì lá cải từng phán, nếu phá “nhà” Vươn thì tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang cũng phải phá vì tên Luyện ở trong đâu?

 32. #33 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 11:55

  Thưa quý anh Fà giò,

  Tôi nghĩ 3 là đủ. Trong đó nên có 1 gay nhân. 4-5 giở lên mà lại without gay thì tôi cho rằng dễ có hội chắn – tá lả hoặc thịt chó tại hiện trường. Sẽ rất mất hình tượng!

 33. #34 by DG on 2012/02/06 - 11:56

  Túm-lại thằng nầu đập nhà (hai lều? hai chòi?) ông Vươn sẽ ăn cứt thoai, sure@ Fa âm hộ.

  Điều này thì … đương nhiên, khà khà.

 34. #35 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 12:00

  Hà hà, quý anh Dái Ghẻ ví von thế là sai rùi. Một đằng là xử lý tình huống tức thời. Một đằng là hiện trường vụ án.

  Nếu nói như vầy thì tôi cũng có thể đá chéo phát là: Tôi nhớ không nhầm thì 1 loạt nhà cổ trên mấy phố đéo gì ở Nụi cũng từng là hang ổ của bọn gian tà độc ác. Nơi đã gây bao nợ máu mới cả dân ta. Nay thấy được sử dụng hoành bỏ mẹ.

   

  Hay vì bỏn đã bị đuổi cùng giết tận từ hồi lâu lắm nên thôi? À mà con cháu bỏn hình như đương là Vịt kìu?

 35. #36 by DG on 2012/02/06 - 12:00

  Con Bín trâu đáng yêu nhể, con Lói mồm miệng thế thôi chớ ngoài đời trông cũng ổn phết đới, Thành Lộc phải gọi bằng cụ khà khà.

  Trông hãm lìn nhất quán nhẽ con Chạn Khắm, cậu đoán thế!

 36. #37 by budifa on 2012/02/06 - 12:06

  @ Cậu Vàng: địt mẹ khác chớ, tôi là lá-rau-muống jống lá-cải sâu được, há há

   

  Ngọc Bích: bắt Luyện rùi, đéo có Luyện khác vầu, hông cần fá (CAM bẩu có mình Luyện thoai)

   

  Vươn’s nhà/lều/chòi: bắt Vươn, dưng vợ, con, người thân/quen Vươn vưỡn ở ngoài, có-thể lại rào làng chiến-đấu, nên fẩy fá để ngăn-chặn (ý của cậu nhở?)

   

  Văn Quán: bắt thằng nghẹo nài, có thằng nghẹo khác vầu, fẩy fá để ngăn-chặn

   

  Đới, lô-zíc hơn lá-cải nhiều, khà khà

 37. #38 by tieuthithi on 2012/02/06 - 12:14

  Giải tỏa có đền bù hay không phải nhìn vào Luật. Luật bảo không đền bù, cô Thi cứ việc móc túi ra cho ông Vươn nhá, nếu cô thấy ông ổng đáng thương. Đền bù khác với làm từ thiện.@Cam

  Đèo mịa lại chóng mặt với em rồi . Nhà bạn Vươn nằm trong đất thuê/giao có quyết định thì khi giải tỏa/thu hồi sẽ đươc đền bù theo Luật. Dù đó là nhà tạm aka chòi canh aka mả mẹ jì ( trừ fi trong dự án ban đầu ko có hạng mục này nhá ) Căn cứ vào đâu mà em bẩu “Luật bẩu ko đền bù”  Chỉ vì bạn í ngang bướng ko chịu chấp hành  nên mới bị cưỡng chế , fá là đúng mẹ rùi còn jì .

  Nhưng tiền đền bù theo Luật đó bạn Vươn vẫn fải được hưởng chứ ko thể vì bị cưỡng chế mà lờ đi được.Ban GPMB sẽ chuyển số tiền đó vầu kho bạc, ông tự đi mà lấy chứ nó ko mang đến tận mõm như khi ông ngoan ngoãn chấp hành .

   Fá nhà bạn í theo lệnh “cưỡng chế” là đúng mẹ. Trên ra lệnh thì lính ở dưới nó fải fá  (Ai có nội dung cái lệnh ‘cưỡng chế” đó không bốt cho xin đê, ngại Gúc quá)

  Còn việc đúng sai của cái lệnh đó thì fải chờ anh 3Dũng chủ trì fiên tòa sắp tới mới biết được . cãi nhao làm đéo . Em Cam đừng lươn lẹo, nhét ý em vầu mồm chị , từ thiện cái dắm í 

 38. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 12:19

  Em Thi dở hơi à mà cãi nhao mới con Cam? Con nài là cứ phải trói ngoặt hai tai (arm) hai chan (leg) tát lấy tát để vầu mõm vào mặt cho long mẹ óc (brain) cỏn ra hai tai (ears), song quảng vào chuồng lợn đủ 6 ngài 7 đêm (giống tựa phim đéo gì của con Harrison Ford) ý địt mẹ. 


 39. #40 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/06 - 12:22

  Địt mẹ từ ngài chơi mới con Pín tôi viết sai chính tả, cú pháp, câu từ, mạch văn, ý tứ lung tung beng loạn xạ cả lên địt con mẹ cỏn tức quá đi! 

 40. #41 by CAM on 2012/02/06 - 12:26

  Nhờ cô Thi trích dẫn giùm  điều mấy khoản mấy Luật đất đai 2003 quy định đền bù cho ông Vươn?

  Còn Cam trích dẫn cái này;

  – Khoản 10 điều 38, thu hồi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn;
  – Khoản 1 điều 42, không bồi thường khi thu hồi theo khoản 10 điều 38.

  Đây chính là trường hợp ông Vươn.

 41. #42 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 12:30

  Thưa quý anh Dái Ghẻ,

  Dù thế nầu thì về độ hãm lìn của nhan sắc thì tôi còn thua anh nhiều boong. Tôi khẳng định vậy!

 42. #43 by hùng hục on 2012/02/06 - 12:30

  Đéo mẹ bác Cam với bác Dái ghẻ, 1 bác đánh võng 1 bác bam làm nhà cháu chóng hết cả mặt.

  14 năm qua rồi. Việc đúng sai quyết định giao đất ngày đó chỉ còn là chuyện chém gió trên mạng của chúng ta và ngoài vùng phủ sóng trách nhiệm của chính quyền TL hiện nay trên thực tế. Hiểu chưa?@bác Cam
  Thế đéo mẹ cuối cùng cái quyết định đấy là đúng hay sai? Bác Cam chém đi, 1 câu thôi. Mả cụ nhà bác này cồng y như báo Đảng ý nhở. Hớ hớ ở đâu chả có cái xấu ở đâu chả tham nhũng bla bla … Dưng thôi kệ mẹ nhà bác, nhà cháu chỉ hỏi nhõn 1 câu đấy thôi.
 43. #44 by CAM on 2012/02/06 - 12:31

  @Hùng hục: Theo Cam là đúng. Hết

 44. #45 by Банан on 2012/02/06 - 12:39

  Fá nhà bạn í theo lệnh “cưỡng chế” là đúng mẹ@ em Thi còi:

  Đúng mẹ nhưng sai bố nó rùi em ơi, cái nhà ấy nằm trên cái phần đất chưa có lệnh cưỡng chế mà em. 
  Bọn TL chúng mần theo đúng quy trình và chủ trương chính sách của đoảng và nhà nước nhưng hơi ẩu và hơi sai về cách mần thui em ợ.
 45. #46 by CAM on 2012/02/06 - 12:45

  @Chuối: Lệnh cưỡng chế không có phá nhà, bác à. Nhà bị phá là do hậu quả chống đối quyết liệt bằng vũ khí của gia đình ông Vươn.

 46. #47 by Mr. Tran on 2012/02/06 - 12:50

  @Chuối: Lệnh cưỡng chế không có phá nhà, bác à. Nhà bị phá là do hậu quả chống đối quyết liệt bằng vũ khí của gia đình ông Vươn. @Cam thu

  Thưa quý anh chị Cam,

  Phải nói rõ là phá nhà sau khi bỏn chạy trốn hết. Và phá vì tội chống đối nha. Mày bật nên bố ghét, bố phá! Nói chung chung thế kia dễ được hiểu là vì chống đối nên mới buộc phải phá lắm!

 47. #48 by CAM on 2012/02/06 - 12:52

  @Mr. Tran: Chính xác, hehe. Chính vì chạy trốn nên cam có cớ phá nhà để tội phạm không nơi ẩn náu.

 48. #49 by DG on 2012/02/06 - 12:56

  Hà hà quả nài cậu phải thú nhận là quả thú vị nhất trong ngày, chết mài chưa con Chạn Khắm chưa địt cụ con nỡm!

 49. #50 by ChiPheo on 2012/02/06 - 12:58

  @Ba Làng,

  1.    Nàm thế điếu nầu mà Vươn đồng chí biết được hắn mần “sát thương một số người” nhể? Nhẽ hắn đọc báo? Hay được mớm?

  2.    Mừ sâu đang trong quá trình điều tra mà huyết tâm thư của Vươn đồng chí dễ dàng được công bố nhể?

   

  @DG, Ơ đục mạ con Dái Ghẻ tầm nhìn dưới đũng quần vĩ mô, Vụ Quân đội tham gia mần kinh tài đã đề cập ruồi. Mầy ngẫn à! Đục mạ nó có đi bằng đít cái puồi ấy.