The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Lucky on 2012/02/05 - 21:17

  @Dái ghẻ:

  “Đất nông nghiệp hông phải là nơi để xây nhà” aka công trình kiên cố, chắc chắn, câu nài của em Cam đã quá đủ để giáo sư Ky gúc cho kỹ đi đã rùi hẵng phán dư thánh tướng nhế, tộ sư cô Ky.”

   

  Địt con mẹ Dái ghẻ, Ky phán cái nhồn gì mà nói như Thánh mày??? Đồ vu khống !

   

  Việc phá nhà Vươn cũng có lý để đề phòng tội phạm quay lại ẩn núp và tiếp tục gây án vì lúc ấy tất cả hung thủ đều trốn thoát”@ Cam

   

  2- Ngôi nhà ông Vươn tuy không nằm trên khu vực cưỡng chế nhưng nằm trên đường đi ra khu vực cưỡng chế và đã được gài mìn, nổ súng chống đối. Vụ án nhà ông Vươn là vụ hình sự, hậu quả của việc chống đối, chứ không phải vụ cưỡng chế (án hành chính).”@Cam

   

  ” Luật Lừa không cho phép xây nhà trên đất nông nghiệp. Muốn chứng minh nó là nhà, ông Vươn phải có giấy phép xây dựng. Vậy cái nhà ông Vươn chỉ được tính là chòi canh cá. Còn điều luật nào cho phép công an uýnh sập cái chòi canh khi nó tổ chức tội phạm thì phải xét bộ luật hình sự và các nghị định về quyền hạn công an khi phòng chống tội phạm có vũ khí ” @Cam

 2. #2 by Lucky on 2012/02/05 - 21:25

  @ Dái ghẻ :

  Mày xem đứa nào nói nó là ” Nhà ” cô Vươn , rồi cũng đứa nào nói nó là ” Chòi canh cá” ? Đứa nào nói phá NÓ vì để ” đề phòng tội phạm quay lại” ? Rồi cũng đứa nào nói ” hậu quả của việc chống đối ” ? Rồi giờ là “Luật Lừa không cho phép xây nhà trên đất nông nghiệp ” …

   

  Đit con mẹ Dái Ghẻ, Ky chưa nói 1 câu nào, chỉ đưa ra câu hỏi cho sự lởm khởm của lý lẻ cô Cam nói nghe chưa?  Cam trả lời lại những câu hỏi đó, còn Dái ghẻ- liên quan cái nhồn gì chổ này mà vu khống Ky???

 3. #3 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 21:27

  Anh ủng hộ em Ky vả vỡ mồm con Dái ghẻ !!! 

 4. #4 by Bố on 2012/02/05 - 21:29

  Việc phá nhà Vươn cũng có lý để đề phòng tội phạm quay lại ẩn núp và tiếp tục gây án vì lúc ấy tất cả hung thủ đều trốn thoát”@ Cam yêu
  ủa, vậy hoá ra nhà nước Tiên Lãng đã huỷ hoại nhà của Vươn thật à ? cứ tưởng bọn giang hồ, xh đen đấy.thế thì bỏ mẹ con tiên lãng thật rồi. luật lợn còn cho phép hử ? hãi vãi đái…

 5. #5 by Bố on 2012/02/05 - 22:09

  hố hố, chân tướng bần nông của con nặc nô man di mọi rợ bộc lộ quá rõ ở bài nài.
  địt mẹ, bố rất ghét con nào thay vì phản biện vào vấn đề chính lại đi chọc mũi vào đít người ta rồi bẩu đít mài còn dính cứt nên vấn đề mài nêu ra là đéo ra gì. con # hát hò, gái gú, riệu chè, đoàn đội thì làm sao?
  địt mẹ, em beo bần cố nông cũng a dua một cách rất hạ đẳng.

  bố đang đợi xem các giải pháp tinh hoa mà con nặc nô cổ nhuế thể hiện dư lào đơi.
  bố nhắc lại: mở mõm mà đòi mở đường, xây mới hệ thống đường sắt, chuyển dân, cung cấp các loại phương tiện hiện đại v.v. thì đéo được tính nhá. con lợn ngu nhất cũng biết nói vậy.
  vấn đề là lũ lợn bẩn thỉu có xèng ko ?
  chó nó cho lũ khố rách áo ôm vay nhiều đấy mà tưởng bở.

 6. #6 by DG on 2012/02/05 - 22:13

  Khà khà bắt quả tang em Ky cho anh Bín được gặm ghe nhế, địt mẹ anh Bín son vãi lều tôi ghen tị mới anh rất đù má Sì Gồng!

 7. #7 by Hồng Vàng on 2012/02/05 - 22:20

  Rốt tập dượt chuẩn bị đi thi Quán Bựa Idol đơi. Chi bộ động viên tí nào …

   

 8. #8 by Bố on 2012/02/05 - 22:31

  hồng vàng yêu,
  ngay khi tất cả mọi người thân nhất dời xa em thì em cũng luôn có anh bên cạnh. anh ủng hộ em tiệt đối, ngay cả khi anh ko còn trên cõi đời này.
  yêu em.

 9. #9 by Lucky on 2012/02/05 - 22:38

  Á, Dái ghẻ hết VU KHỐNG lại chuyển qua GATO rùi . Ky chịu thua cậu rùi cậu Vàng ơi!

   

  Để Ky chỉ tiếp cho :   VU KHỐNG => GATO => ÚP SỌT => NHÉT CHỮ VÀO MỒM =>TRỐNG LOÃNG=>LÒNG VÒNG=> CHIM CÚT… nhìn sơ đồ quen hông? Cố gắng phát huy tốt chiến thuật này nhế!

   

 10. #10 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 22:42

  Em Rốt có giọng iêu ghê nhở? Giọng khá trẻ, không biết ở ngoài mặt có trẻ, khà khà?


  Con Bố tưởng thế nào, hóa ra cũng dạng tin tin dở ông dở thằng. Địt mẹ chóp lưỡi đầu môi sủa suông thì đến chó còn làm được. Hãm lìn! 

  Hôm nai tôi ngủ sớm, đéo uống với anh Pín được.
 11. #11 by Bố on 2012/02/05 - 22:53

  này, con lói chuột.
  trẻ con ko chen ngang nhá.
  chốn ảo nài chả chót lưỡi đầu môi thì sao ? lỡ đâu em đang hát là con gái em rốt thì sâu?
  mà cu con sâu hình lên xem buồi có mềm ko, lẹp giai như hàn, như nhựt ko đê. hay là khua môi múa mép thế thôi còn thực thì lại như con khỉ đột chột mắt.  sâu như con pín đi cu !

 12. #12 by DG on 2012/02/05 - 22:55

  @ Ký voàng son: Cậu chưởi thế chứ cậu biết trình cậu đú thế đéo nầu được mới hàm giái su khà khà địt mẹ cậu lượn trực thăng chiêm cút mẹ cho loành!

 13. #13 by DG on 2012/02/05 - 22:59

  Công nhận mỗi lần con Bô mở mõm đong gái là cậu lại thấy cuộc đời nài u ám rất địt mẹ!

  Xuống đi Bô, xem con Lói chiêm mềm quai tai có khi còn nhân văn hơn khà khà.

  Cậu chiêm cút, mơ đục ghe em Ky, nhể Ky nhể?

  Tình thương mến thương em nhiều ơi nhiều hà hà hà (bắt chiếc con Vơ aka Thìn Đẹp)

 14. #14 by Bố on 2012/02/05 - 23:02

  địt mẹ con dái ghẻ đại thi hào. làm thơ đi cu. sợ à mà cút sớm thế. bố hôm nai rỗi. thích đi chửi thiên hạ cho chúng cú…

 15. #15 by DG on 2012/02/05 - 23:03

  Em Rốt hát đúng nhạc đới, giọng trẻ, hai hai hai, cậu nghe miên man miên man cậu khen hà hà.

  Dưng hình dư em thâu bằng quả cát sét cũ phỏng? Cát sét cũ dưng vẫn hai hai!

 16. #16 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 23:05

  Nom con Pín ngon giai hông nài? Đầu trọc, mắt nhiều lòng đen, which means con nài chửi tục chửi bại thế thôi, chứ lươngthiện & namtính rất, không bấtnhân bấtlương gì gì. 


  Thôi tôi ngủ for real đai see ya all later bitches!


 17. #17 by DG on 2012/02/05 - 23:08

  Con Bô cứt
  Mỗi lần mở mõm đong gái
  Cậu lại ngồi
  Miên man
  Gãi dái…

  Con nài đong hai hai
  Có mây trắng bai bai
  Có nhành hoa tiêm tiếm
  Dưng đéo thể hai bằng
  Con Lói quai tai.

 18. #18 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 23:17

  Tôi đơi địt lồn cha các anh ! sao quán vắng thế nài, nghe em Hồng vàng hát mà cảm thấy tâm hồn mềnh màng mềnh màng khà khà !!!

 19. #19 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 23:27

  Con Dái ghẻ bất lương

   Muốn giao cáu ( have a sex) với em Cam 
   nên cố nịnh
   để gậm ghe
   Lồn 
 20. #20 by Bố on 2012/02/05 - 23:34

  thơ đại thi hào dái ghẻ,
  chẳng khác cái buồi mềm,
  xìu xìu rồi ển ển,
  dưng mà bố vẫn mê.

  ________

  hehe. bố cũng đú với đám thi nhân bựa cho chúng mài ngộ độc mà chết mẹ hết đi.

  ko phải vì pín sâu hình mà bố nhận xét rằng con pín rất thật.
  pín có thể ăn cướp, giết người, buôn lậu. nhưng cỏn vẫn là một kẻ lương thiện (đéo nghĩ ra từ gì thì mượn mẹ từ con lói. nghĩa na ná vậy). trịên mà con biên cho thấy điều đó.

 21. #21 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 23:53

  Lương thiện khà khà, cám ơn các anh đã tin tưởng, đương nhiên tôi là người lương thiện,


 22. #22 by DG on 2012/02/06 - 00:00

  Lương thiện là cái đéo
  Mà chúng nó mời nhao?
  Nhẽ thằng nầu lương thiện
  Đều có mặt ./ trâu?

  Lương thiện là cái đéo
  Đêm cậu mong cậu mong
  Ghe em Ky, cậu gặm
  Là lương thiện phải hông?

  Hà hà thôi cậu cút thật đơi, anh Bín mặt lồn trâu ở lại sanh hoạt lương thiện nhế, địt lồn cha nhà anh phát cho thơm loa gùi cút nầu!

 23. #23 by Ameba on 2012/02/06 - 00:14

  Tokyo Monorail không tài đây mời mời

 24. #24 by sahadin08 on 2012/02/06 - 00:18

  http://maninbo.com/manvschel.html 

  foot ball Chel and MU live …
 25. #25 by Cứt Nát on 2012/02/06 - 00:27

  Các cô nghe cô Ca đệ cô CAM phát bẩu yêu chưa nài!


 26. #26 by Cứt Nát on 2012/02/06 - 00:30

 27. #27 by paulskily on 2012/02/06 - 00:36

  Chào anh ngầu pín, hôm qua anh gọi tôi đang sờ ./ rồi lăn ra ngủ. Hôm nay lại rượu bia tới giờ mới lên kể chuyện ./ đêm khuy với anh được

 28. #28 by Dragonfly on 2012/02/06 - 00:36

  Bạn học của Lói hát tiếng Anh như Lói nè. Hệ Hệ

 29. #29 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 00:44

  Anh Cứt

   Theo tôi nó là cái chòi trông cá đúng nghĩa, tức bên trong có gường chiếu, người nhà anh Vươn sẽ thay nhau ra ngủ để trông đầm, có nồi niêu bếp để tiện luộc ngao uống diệu, đương nhiên phải có bộ tú bộ chắn, và ko thể thiếu can diệu. đại khái thế. tôi trước hai ra uống diệu ở lều trông cá nhà bạn, nó cũng hơi giống cái nhà nhưng quy mô nhỏ hơn, cũng có giếng nuôi gà nuôi lơn nuôi cá ở ao mùa hè, thả rau rút mùa đông, rau rút đc nuôi bằng nước sông thối, 1 tuần hai nửa tháng 1 lần, chugns tháo nước ra, rồi bơm nước đen kịt từ sông thối vào, rao rút có nước thôi mọc nhanh rất. khà khà 
   Nhà anh Vươn khá giả nên lều nhà anh kiên cố, nhưng cũng ko có nhiều, bằng chứng là vợ anh khai mất mỗi cái ổn áp thì phải.
   Đất đó ko đc xây nhà, mấy lị theo lệ bần nông, thì phải sống quây quần trong làng, đất ở trong làng Tiên lãng thì anh Vươn bỏ tram triẹu thì mua đc nhà vườn ao chuồng đầy đủ. 
   Gọi là lều trông cá cũng ko oan lắm. Nhưng địt mẹ thằng nào phá nó cũng ăn cứt rồi khà khà 


 30. #30 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 00:51

  À chào anh Pau, mời anh 1 li khà khà, tôi còn khoảng 3 li thôi, địt mẹ mấy hôm nai uống nhanh rất, tội đầu là do con Cam mái khám ( smell cunt) . mẹ con mặt lồn trao

 31. #31 by paulskily on 2012/02/06 - 01:00

  Chuyện hươu với vượn mình chỉ đạo cái là thông suốt ngay để các anh các chị cãi nhao cho vui

  Anh pin nhắc đến rượu tôi lại thèm, cả ngày hôm nay uống nhiều quá giờ mới tỉnh
  Tôi tiếp chuyện bắc nam
 32. #32 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 01:08

  À để tôi bam tý về lều trông cá.

   Tôi hai vào lều cá của 1 thằng bạn tập uống diệu với vài thằng tập cùng, lều cá nhà nó nhỏ nhưng vui rất, xung quanh toàn là ao hồ, chúng tôi thò cần câu xuống là giật đc vài con rô diếc vớ vẩn, thường là chúng tôi chung tiền ra chợ mua vài con mè hoa to rất, rao xanh thì mọc đầy ruộng ở bờ ao, chugns tôi chỉ việc hái, nhà nó lúc nào cũng có can diệu 5 lít  khà khà .
   gần sát là bãi tha ma, bố con nó tha tất ván áo quan  về để kè bờ đất, làm cầu ao, chuồng gà chuồng lợn, và cả gường nằm, chúng dùng cái ván có lỗ hình vuông mà các anh chị vẫn nhòm qua đó để nhiền mặt người chết làm bàn ăn, cái lỗ vuông đặt nồi vào thì khít, ko bị tròng trành khi thò muôi vầu khà khà ,,, 
   Bố con nó nói ít , hình như bọn trông cá đều thế cả, có khi cả tiếng mới thấy bố con nó nói vài câu cụt ngủn, giọng thì ề à. 
 33. #33 by sahadin08 on 2012/02/06 - 02:09

  chel – mu 3-3 not good my team….

 34. #34 by paulskily on 2012/02/06 - 02:28

  Đi bắc nam xe giường nằm chất lượng cao như đi tour, xe mới sạch đẹp. Máy lạnh khách không quá đông, đi mấy nghìn cây số quần áo không cáu bẩn vì xe lúc nào cũng đóng kín bật điều hoà. Giá đi xe này cao hơn giá tầu hạng nhất.

  Nếu không bận đi xe này rất hay thích hơn đi tầu nhiều, xe chạy êm ro, nằm cũng thoải mái không giống nằm trên tầu. Tầu giường ba tầng nằm ngồi rất khó chịu. Đi xe thú vị hơn đi tầu vì đi nửa ngày sẽ đừng lại vào quán ăn một lần dọc đất nước như đi du lịch, vài năm đi một lần thấy sự thay đổi hai bên đường, từ cách phục vụ rồi nhà cửa xây cất tại các thị trấn thành phố. Đợt đi gần đấy nhất quán ăn hai bên đường phục vụ khá chu đáo, thi thoảng vào quán có phong cảnh rất đẹp.
 35. #35 by paulskily on 2012/02/06 - 02:45

  Đi tầu ít thay đổi vẫn như xửa cách đây cả chục năm, tiếng tầu rít như máy bay phản lực. May có mấy toa giường nằm tiếng đỡ hơn chút. Ngồi nằm chán bò khoang dịch vụ làm tí cà phê, mẹ nó mình quen ngồi quán trong thành phố, phục vụ ở đây như lìn. Cà phê hoà tan pha vào cái cốc cáu bẩn, nhân viên thì hãm lìn thu mẹ tiền trước rồi mới chìa cốc ca phê sau. Mẹ bàn ăn trên tầu có lẽ có từ thời xa xưa, mặt bàn làm bằng granit. Nhân viên phục vụ soi khách như khó chịu thô thiển.

 36. #36 by voong ngau pin on 2012/02/06 - 02:56

  tôi chưa đi tào bao giờ, nhưng xe thì he he  chính tôi bẻ, đéo biết bọn lái xe giờ thế nào chứ bảo tôi lên xe khách là tôi chịu nhẻ, tôi đéo chơi xe khách, địt mẹ thằng lái chơi tý diệu thôi là mạng tôi đi khà khà .

   Đéo chơi xe khách Lừa, lời khuyên của tôi, kiụ bẻ vành zế  khà khà 
 37. #38 by Lucky on 2012/02/06 - 04:07

  Dái ghẻ ăn tết xong bị điên mie dồi!

   

  Mày lớn dồi chứ phải con nít đéo đâu mà cứ phải hét toáng lên, hay thày lay với đứa này đứa khác để gây sự chú ý ( attention ) hả mày?

   

  Hay mày sống với ai đó bị tự kỷ nên mày ám ảnh về một thế giới riêng chỉ có mình nó, mà mày sợ hãi đến run rãy ,phải vào đây dẫy giụa, chũi mắng vung xích chó để mọi người biết mày đang tồn tại?

   

  Ky thương mày ,địt mẹ!

 38. #39 by CAM on 2012/02/06 - 04:45

  @Tôi Vua: Nếu muốn nói về pháp luật, Vua anh cần hiểu, đó không phải là cái ta nghĩ, ta nghe, ta thấy, ta tin, ta cảm nhận, ta biết. Đó là cái ta có thể chứng minh tại tòa.

  – It’s not what you see, you think, you believe, you feel, you hear, you know. It is what you can prove in court.
  Это не то, что вы видите, вы думаете, вы верите, вы чувствуете, вы слышите, вы знаете. Это то, что можно доказать в суде.

 39. #40 by CAM on 2012/02/06 - 04:54

  @Lucky: Ky thắc mắc về “nhà” và “chòi canh cá” hở? Nhà là từ chúng ta quen dùng khi nhìn vào tấm ảnh cái công trình 2 tầng của ông Vươn. Nhưng trên pháp luật, nó có thể không phải là nhà vì Luật VN cấm xây nhà trên đất nông nghiệp. Trong luật, các công trình trên một đầm nuôi thủy sản được tính là bờ bao, chòi canh v..v. Nếu cho xây thì sau này sẽ giải tỏa, đền bù, thu hồi rất khó.

  Ông Vươn cứ việc gọi đó là nhà, ta cứ việc gọi đó là nhà, nhưng nếu pháp luật có cơ sở không xem đó là nhà thì cũng chịu thôi, nhá!

 40. #41 by CAM on 2012/02/06 - 05:06

  @Pín: haha, quả tang Pín tương tư Cam đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Chưa tâm phục khẩu phục hở? Uýnh luôn cú nữa cho Pín knock-out luôn:

  Quyết định giao đất 1997 hợp thức hóa cho ông Vươn đúng hay sai? Pín thắc mắc thế chứ gì? Này Pín, mỗi người có cách hiểu Luật và lý giải Luật khác nhau. Theo Cam thì đúng (đã viết chứng minh rồi, tìm đọc lại đi), còn theo Pín thì sai. Ok luôn, nhưng người duy nhất có quyền phán quyết đúng sai là Tòa án. Muốn ra Tòa phải có nguyên đơn khởi kiện. Tiếc thay, anh hùng TL Vươn Hoa Cải của chúng ta không làm điều đó, nhẽ Vươn anh vui mừng rất khi được giao bổ sung 19ha lấn chiếm, bởi quá hợp ý Đảng lòng dân và tinh thần Luật tại thời kỳ đó. Chấm hết.

  14 năm qua rồi. Việc đúng sai quyết định giao đất ngày đó chỉ còn là chuyện chém gió trên mạng của chúng ta và ngoài vùng phủ sóng trách nhiệm của chính quyền TL hiện nay trên thực tế. Hiểu chưa?

 41. #42 by toi_vua on 2012/02/06 - 05:08

  Em Cam, thui thui tha cho Vua. Vua thua em rùi. Dậy tắt nến lên giường nầu cưng!

 42. #43 by CAM on 2012/02/06 - 05:12

  @Bố + Pín: Cam đã nói vụ phá nhà aka chòi canh ông Vươn là vụ án hình sự, phải có kết quả điều tra của công an mới biết, không thể đứng ngoài chém gió ào ạt như án hành chính được. Nữa, quyền hạn và nghĩa vụ công an khi thực thi nhiệm vụ trấn áp tội phạm có vũ khí nóng được quy định chằng chịt trong vô số nghị định/thông tư/ chỉ thị mà Cam, tuy thủ lãnh Hồng Vệ Binh, cũng khó gúc sợt tận đáy quần chúng nhân dân.

  Ngồi yên coi kịch đi, nhảy nhót quá coi chừng té lọi xương. Cam vác ná đi bắn trym, ở nhà liệu thần hồn!

 43. #44 by Lucky on 2012/02/06 - 05:17

  @Cam: Ky ko thắc mắc gì hết về vụ này, ngay từ đầu Ky nói chỉ phụ họa chờ anh Pín gúc thôi. Việc đụng chạm đến luật Lừa rất khó.

   

   Nói thế nào cũng chỉ đúng một nữa, mà ” một nữa sự thật ko phải là sự thật” cô nào nói Ky quên dồi .

   

  Cam cứ tiếp tục chiến. Hôm nay thèn Dái ghẻ nó thần quynh, vu khống Ky , dể nỗi điên ! Có hôm Cam lặng ko sủi tăm, Pín anh trằn trọc , thậm thụt nguyên ngày á, từ ” con Cam béo ị ” Pín anh chuyển sang ”  em Cam mảnh mai xinh đẹp “…há há há …

 44. #45 by YEU BAC HO HON YEU BAN THAN MINH on 2012/02/06 - 07:48

  chi bựa có ai đi lấy ấn đền trần lấy may không nhở

 45. #46 by lylac on 2012/02/06 - 08:27

  Mụ CAM đây rồi, vất vả quá ha, tham luận nhiều quá ha.

   

  Các anh chị tránh đường ra để tôi vào toilet tôi … nôn!

 46. #47 by DG on 2012/02/06 - 08:38

  Hà hà em Ky nủi hành quynh lên chắc lóng bỏng lắm nhể?

   

  Tộ sư em chớ cậu đã tha cho em gùi mà hông biết í, cậu cho e kình phơm lại, đú hay hông đú mới cậu để còn biết đường nầu, yêu thế chứ lị.

   

  @ Các anh bựa chị bựa, có cái này cậu băng khoăng.

   

  Thế mẹ nầu lên mạng gặp tuyền người tốt, nhể? Bao nhiêu năm rùi chơi mạng cậu chưa thấy một đứa mả mẹ nầu là xấu, đứa nào cũng đầy tính người, cũng tràn đầy đạo đức, nỗi niềm, đứa nầu cũng hehe sống thật mới lòng mình…từ tinh hoa đến bần nông, từ tri thức đến quần đùi hoa thủng đít, nhể?

   

  Cứ dành nguyên ngày lướt mạng thử xem, từ đủ các thể loại blog cho đến các diễn đàn, hệ thống lá cải, đâu đâu cũng thấy xót xa, nhân sinh, tình yêu, tình thương… cấm tiệt độc ác, tham lam, nhục dục, ti tiện..

   

  (Nhẽ toàn cõi mạng chỉ lác đác dăm ba đứa xấu, bần nông chánh hiệu, mà trong đó có cậu và em Cam hà hà hà.)

   

  (Cắt còm)

 47. #48 by DG on 2012/02/06 - 08:43

  Ờ, thế mà ra đường, sống thực, rặt tuyền lũ mất dạy, mất dạy còn hơn cậu nhiều, thế mới lạ, thế mới ngưỡng mộ chứ!

   

  Liệu có nên đặt câu hỏi, ảo là một thứ thế giới đạo đức giả đến tột độ hông? Nhất là Lừa?

   

  Hay “khi người ta sống với thế giới ảo, người ta không bị cái gì ràng buộc cả, không bị điều gì chèn ép cả”, nên người ta mặc nhiên được thỏa thích cái “tôi” của mình, được tự huyễn hoặc bản thân mình, được “nổ” vô tội vạ, và người ta sẵn sàng mở mồm phun ra những điều mà trong đời thường – đối với họ – đó là sự xa xỉ?

   

  Nhiều khi cậu nghĩ, chỉ cần đời sống thực và đời sống ảo sêm sêm nhau tí thôi, thì địt mẹ xứ Lừa này hoàn hảo nhất quả đất mẹ rồi!

   

  Các anh các chị Bựa hàn lâm đáng kính, em Cam yêu của cậu, nghĩ dư nầu về chiện nài?

   

  (Cắt còm)

   

 48. #49 by DG on 2012/02/06 - 08:44

  Cậu biết, có dững đứa tối về khểnh chiêm xem ti vi, vào mạng chém gió sì sụp, ưỡn ngực dạy con dạy cái về dững điều cao cả, tỉ dư văn hóa giao thông chẳng hạn.

   

  Dưng ra đường, vượt đèn đỏ, leo lề như ranh!

   

  Có dững đứa, mở mồm ra là đau đáu cho thời cuộc, chưởi công khai thiên hạ nhiễu nhương tiêu cực dư này dư kia, lên án từ nhận phong bì cho đến ăn mặc hở hang lộ vú lộ bướm.

   

  Vầu mạng sì sụp dững điều về sự thủy chung, tình yêu vĩnh cửu dư đúng òi.

   

  Thế mà bọp phát là đưa – nhận đút lót dư chớp, hở ra là đong hàng cướp vợ tranh bồ tỉn nhau bòm bọp..

   

  Là thế đéo nầu nhể? Nhẽ cậu tin tin quá chăng hà hà hà.

   

  Cậu đy đơi, lồn cha bọn bựa hàn lâm nhát cho suôn sẻ nầu.

 49. #50 by Chim Son Ca on 2012/02/06 - 08:58

  Đẻo mịa, Cô Cam và các cô nào thích chiến  về vụ Tiên Lãng thi qua nhà Một Bựa Viên tên Lý Tóet  nhé.


  Trong các blog Bựa Viên anh rất thích blog tên này nhưng anh đéo điều tra ra được Nick của hắn ở Blog Bựa.

  Mỗ có lời nhắn với Bựa Dog Già. Mỗ mong Đóc Già đừng gato với em Ky nữa nhé, em Ky có nổ thì cũng đéo bằng mấy Bựa trong này đâu ? vì thế đừng dựa vào mấy vụ linh tinh vừa qua của em Ky mà kèn cựa mất lịch sự với em Ky thế ! 

  Cứ thơ Bựa phang tới Dóc Già nhé ! Thân