The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #2 by Lucky on 2012/02/05 - 04:52

  Sến tý

   

   

 2. #3 by toi_vua on 2012/02/05 - 05:23

  Chi bộ thúi mới em CAM chầy cối đâu rồi? Hãy coi linhk này: http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2012/02/03/nhan-v%E1%BB%A5-tien-lang-ban-v%E1%BB%81-cong-v%E1%BB%A5-giao-s%C6%B0-hoang-xuan-phu/
  Thế mới gọi là bài viết của Tiến sỹ chứ! Tiến sỹ xe ôm của chúng ta còn phải cố gắng nhiều..

 3. #4 by CAM on 2012/02/05 - 07:36

  Weekend rùi, nhào zô chém gió thui chi bựa ui!

  @Tôi Vua: Ông tiến sĩ của Vua anh chỉ đúng ở 1 điểm: công vụ không minh bạch ở phát ngôn về vụ  phá nhà ông Vươn. Còn lại điều minh bạch tất. Cụ thể:

  1- Quyết định cưỡng chế ghi rõ căn cứ khoản 10 điều 38. Các lý giải về dự án sân bay hay quai đề lấn biển chỉ là giải thích chung quanh vụ cưỡng chế.

  2- Ngôi nhà ông Vươn tuy không nằm trên khu vực cưỡng chế nhưng nằm trên đường đi ra khu vực cưỡng chế và đã được gài mìn, nổ súng chống đối. Vụ án nhà ông Vươn là vụ hình sự, hậu quả của việc chống đối, chứ không phải vụ cưỡng chế (án hành chính).
   

  3-Công vụ đúng pháp luật hay không chỉ có Tòa mới được quyền tuyên bố. Tòa sơ thẩm TL  đã tuyên công vụ đúng. Vậy TL thu hồi đất đúng.

 4. #5 by Lucky on 2012/02/05 - 07:59

  @ Cam

  Vụ án nhà ông Vươn là vụ hình sự, hậu quả của việc chống đối ” @ Cam

   

  Điều nào của luật Lừa cho phép giật sập mie nhà khi chống đối???

   

 5. #6 by CAM on 2012/02/05 - 08:24

  @Buddifa: Một bằng chứng cho thấy ông Vươn chỉ muốn được giao lại đất, không muốn thuê đất. Đây là hợp đồng ông Vươn cho ông Ba thuê lại đất, hạn đến 2014, trong khi không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh ông Vươn có quyền sở hữu đầm tôm đến 2014.
     
                                                          

   

 6. #7 by CAM on 2012/02/05 - 08:28

  @Lucky: Luật Lừa không cho phép xây nhà trên đất nông nghiệp. Muốn chứng minh nó là nhà, ông Vươn phải có giấy phép xây dựng. Vậy cái nhà ông Vươn chỉ được tính là chòi canh cá. Còn điều luật nào cho phép công an uýnh sập cái chòi canh khi nó tổ chức tội phạm thì phải xét bộ luật hình sự và các nghị định về quyền hạn công an khi phòng chống tội phạm có vũ khí. Lục tìm các văn bản này rất mất thì giờ. Cứ để ra Tòa đi, Ky chỉ cần mắc võng xem kịch hay thôi.

 7. #8 by CAM on 2012/02/05 - 08:40

  @Pín: Cam đây, Pín đâu? Ngươi nói đúng về hạn mức giao đất lấn biển. Nó không bó hẹp trong khung 2-3-5ha mà phụ thuộc vào quỹ đất địa phương. Thế nên Cam mới bảo lão Hùng Võ nổ đùng đoàng vì thế, lão phán TL sai luật vì hạn mức chỉ 3ha.

 8. #9 by CAM on 2012/02/05 - 08:52

  @Pín: về thời hạn giao đất:

  1- Cái ví dụ ngươi đưa ra chẳng hề chứng minh nghị định đá luật pháp, đuổi hiến pháp. Vì đơn giản nó chỉ là quyết định hành chính. Quyết định hành chính có đúng có sai và có thể kiện ra Tòa. Ghi nhớ:

  – Luật, nghị định = văn bản quy phạm pháp Luật
  – Quyết định giao đất: văn bản hành chính

 9. #10 by CAM on 2012/02/05 - 09:51

  @Pín : 2-Về thời hạn giao đất

  – Số 19ha là do ông Vươn lấn chiếm trái phép và bị phạt hành chính.
  – Luật 1993, điều quên mất, đất lấn chiếm trái phép phải bị thu hồi hoặc cho thuê lại.
  – NĐ 64, điều 5, khoản 3, tạo điều kiện và khuyến khích dân sử dụng đất lấn biển vào mục đích sản xuất nông nghiệp.
  – NĐ 64, điều 13, nếu đất đang sử dụng là đất được giao hợp pháp trước ngày 15/10/1993 thì được tiếp tục sử dụng.

  Rõ ràng TL đã hợp thức hóa hóa cho ông Vươn từ  đất lấn chiếm (chỉ được thuê) thành đất giao hợp pháp trong khuôn khổ Luật cho phép.

  – Căn cứ Luật 1993, 19ha đất chỉ được giao 10 năm (1997 – 2007) vì vượt hạn mức.
  – Căn cứ Luật 1987, 19ha đất có thời hạn tự do.

  Vậy kết hợp cả 2 yếu tố, việc giao đất 19ha thời hạn 14 năm (4 năm = hợp thực hóa, 10 năm = chính thức sử dụng) không trái Luật.

  Ghi nhớ: điều quan trọng nhất, nếu TL trái luật thì cũng đã hết thời hiệu khiếu kiện bởi ông Vươn không hề phản đối thời hạn ghi lùi này suốt 14 năm qua. 

 10. #11 by DG on 2012/02/05 - 10:23

  Hà hà bọn Bựa thúi mở to pha ra xem em Cam nhà cậu kìa, yêu hông chiệu nủi!

  Cậu biết, giờ hoặc em Cam, hoặc Cậu, chỉ cần mở mõm ra chưởi Bê một nhát thôi, rùi vuốt ve con Vươn & co một câu thôi, bất biết sai đúng là dư nầu, thì y rầng lại được tung hô tinh hoa nài nọ ngai và luôn hehe.

  Dòm đám Bựa chưởi em Cam dư hắt nước đổ đi, cậu thấy rầng, chúng mài “ga lăng” mới gái có phải vì bỏn là gái đéo đâu, đơn giản là vì bỏn đéo đi ngược hướng các con giời hà hà.

  Thế thì chưởi cậu làm sao được nhể? Mạng ảo, đứa nầu mà cứ đặc ngày này qua ngày khác buôn đậu phụ là cậu chưởi tất, gái mú cái ./ ý mà gái.

  “Đất nông nghiệp hông phải là nơi để xây nhà” aka công trình kiên cố, chắc chắn, câu nài của em Cam đã quá đủ để giáo sư Ky gúc cho kỹ đi đã rùi hẵng phán dư thánh tướng nhế, tộ sư cô Ky.

 11. #12 by DG on 2012/02/05 - 10:28

  Tộ sư cô Sành nhợn, cậu đọc câu “con nài mà hông đi mới giai sau một tuần” làm cậu bò lăn ra cười.

  Đận, thấy bọn báo chí Lừa tung hô, cậu cũng tò mò mở xem thử, được 1/3 xì liệp y rầng tắt khẩn trương, thúi hông ngưởi nủi hà hà.

  Còn thật giả dư nầu thì kệ mẹ, biết đéo đao nhể!

  À, có vẻ cậu nhớ ra con Siệp rách là con nầu roài, khà khà khà, dưng để iêm thời gian nữa xem có đúng hông đã tộ sư bố!

 12. #13 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 11:29

  @ con Cam

   tiên nhân cô. tôi phục cô mấy hôm nay, cô đã quai lại và nguy hiểm hơn bao giờ hết  khà khà tiên nhân cô.
   Cô bảo tôi dùng tiên lãng để chứng minh Bê cô như cặc, tôi tiềm đc muỗn cái văn bản trái luật, cô lại bẩu có trái thì cũng quá hạn kiện, rồi cô lại bảo đó là văn bản hành chính, vậy là văn bản hành chính đc trái luật hả tiên nhân cô ?
   
   
 13. #14 by Bố on 2012/02/05 - 11:40

  em cam yêu,
  bố là người rất duy lý. bố cực kỳ ghét đám dân lợn vừa gian tham vừa ngu dốt. bố luôn luôn muốn đập chết những con lợn bất chấp luật pháp, ham gây gổ, chí phèo, chống người thi hành công vụ…
   nhưng vụ này thì khác.  bố cho rằng phải xử con T iên Lãng thật nặng tay. bê của em phải ngậm bồ hòn mà nhượng bộ đám dân gian . đéo hẳn là vì dân mà vì chính bê. số lớn dân đang căm thù bê của em tột độ.  biết em sẽ bẩu bọn tao có súng đạn trong tay nên căm thì cũng đéo làm gì được. nhưng đây là dịp để dẹp nạn mỗi tỉnh có một triều đình riêng, tác oai tác quái để be lấy điểm trong mắt dân …
  căng làm đéo gì. đằng nào con Tiên lãng chẳng đầy tội. địt mẹ, cảnh đốt phá nhà cửa của tội phạm phản cảm bỏ mẹ đi.
  vì đại sự nhẽ cũng hy sinh đi em.

 14. #15 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 11:40

  Mà cô bốt cái giấu gì nhào nhào đen đen trang tráng con Vươn cho thuê lại đầm lên đây để cắn lồn hả ? con Vươn cho ai thuê là việc của nó, nó ghi nam 2099 thì cũng anh hưởng đéo đến ai  khà khà !!! Bê cô cho thuê được thì nó cũng cho thuê đc, cô đừng có tung hỏa mù tiên nhân cô !!!

 15. #16 by CAM on 2012/02/05 - 11:44

  @DG: Nào họ có yêu thương gì ông Vươn, chỉ muốn có scandal chống Bê bằng mọi giá, bất kể đúng sai, cứ thấy có ai chống là họ gọi “lòng dân”, “tiếng dân” tất, ra vẻ ta đây rất mực vì dân.

  Khi đi chém gió, thà  cứ thẳng thắn tự xung bần cố nông như Cam đi, nghe còn lọt tai; đằng này không, vô số người nhảy dựng mác giáo sư, tiến sĩ, dẫn luật Tây Mỹ ngụ ý khoe khoang trí thức, lấy bằng cấp trấn dư luận. Đọc bài “Nhân vụ Tiên Lãng, bàn về công vụ” của lão giáo sư Hoàng Xuân Phú thấy ngứa mắt kinh. Phú Giáo sư dẫn luật Đức  thế này:

  Hành động (chống người thi hành công vụ) không thể bị xử phạt theo quy định này (tức là quy định trong Điều 113) nếu việc thực hiện công vụ không đúng pháp luật.

  để kết luận ông Vươn chống người thi hành công vụ là đúng vì TL cưỡng chế sai theo như  nhiều báo chí phân tích.

  Giời ạ, không biết trình giáo sư ông Phú thế nào chứ trình bần cố nông Cam thì hiểu, công vụ đúng hay sai phải do Tòa phán quyết chứ không cá nhân nào được quyền chỉ trỏ A sai B đúng. Nếu ai cũng có quyền chỉ trỏ thế thì cần gì đến pháp luật nữa và nước Đức cũng tanh bành từ lâu bởi bọn tân phát xít.

 16. #17 by CAM on 2012/02/05 - 11:50

  am  @Pín: Dốt thì im. Vươn chỉ được quyền sở hữu đất ấy đến 2007. Vậy căn cứ đâu để Vươn cho thuê đến hạn 2014? Chứng tỏ Vươn mặc định đất ấy vĩnh viễn thuộc quyền mình, không đếm xỉa cái quyết định giao đất ghi rõ ràng có thời hạn và phải thực hiện lệnh thu hồi.

  P/s: Mấy cái còm chửi tục ấy chẳng làm sứt mẻ tẹo ý chí của Cam đâu. Tốt hơn Pín & Co nên tập trung vào lý lẽ tranh luận  thay vì tìm cách đá dưới váy.

 17. #18 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 11:51

  Anh Bố đéo hiểu vấn đề rồi, Bê đang hết tiền, địt mẹ 1 hôm chúng ngám cải bản đồ Lừa thì nhận ra địt mẹ xưa nay hơn chục thằng chugns nó mù cả, vì Lừa là bán đảo, suốt chiều lừa tuyền là đầm phá nuôi thủy sản, mà địt mẹ Bê thu về đc có tý ty.

   Địt mẹ giờ đang cơn túng , lên Bê phải cầy tiền là đương nhiên, lên mọi đầm bãi bồi nuôi đc con gì cay (trees) gì đều phải thu lại hết và cho thuê, địt mẹ kiếm nhiều tiền rất.
   Còn mọi con như con Vươn qua mẹ chúng mài thời trăng mật rồi, đéo thể vào lều suốt ngài uống diệu đánh chắn ngắm đàm thu xèng mà trả cho Bê đồng đéo nào địt mẹ chúng mài !!!
   Đéo thuê đc thì cút, bê cho đấu thầu dcm, xong vụ Vươn thì mọi con có đầm đều phải thuê lại hết, Bê cho báo chí nói ì xèo là để đánh động bọn nài, rõ ràng Bê chắc chắn đang nắm lí trong tai địt mẹ.
   Nếu Bê sai (wrong) tý ti thì là bọn huyện sai, đi vài con tốt an Lừa. Chấm hết vụ Vươn dcm
 18. #19 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 11:58

  Địt mẹ con Cam, ai đá dưới vái cô, tôi chưởi cô về tội vu khống.

  Tôi nói đéo quan tâm đến con Vươn cơ mà, đó là việc của cô với anh Bia  địt mẹ cô cứ lôi tôi vào, tôi chỉ đưa cô xem cái văn bản thôi khà khà  
 19. #20 by CAM on 2012/02/05 - 11:59

  @Bố: Chứng minh số lớn dân đang căm thù Bê tột độ đi. Căn cứ vào các vụ việc lớn như CHHV, Lê Công Định, Hồ Gươm … thì khác đấy.

  a- Đừng nhầm lẫn “lòng căm thù” với “mặc cảm bị trị” (tâm lý kẻ bị trị chống kẻ thống trị của đa số người).

  b-  Đừng nhầm lẫn “số đông” với “thiểu số to mồm” và “lá cải”.

  Vụ TL đang xét xử, nếu căn cứ tiền lệ vụ án HLV Lê Văn Khương thì rõ chính quyền chẳng nao núng tẹo trước cái đám mồm to óc bé.

 20. #21 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 12:04

  @Pín: Dốt thì im. Vươn chỉ được quyền sở hữu đất ấy đến 2007. Vậy căn cứ đâu để Vươn cho thuê đến hạn 2014? Chứng tỏ Vươn mặc định đất ấy vĩnh viễn thuộc quyền mình, không đếm xỉa cái quyết định giao đất ghi rõ ràng có thời hạn và phải thực hiện lệnh thu hồi


  Con Cam

   Anh nói tý ty về con Vươn rồi đi ngủ địt mẹ cô.
   Theo Luật nhà mài con Vươn sở hĩu đến 2007, nhưng cũng theo luật nhà mài, con Vươn là con number 01 đc cho thuê lại chính cái bãi nuôi đó, luật ở đâu đó mài đi mà tiềm anh đéo trích, lười thì ăn cứt, vậy nó cho bố con thằng nào thuê lại đến khi nào đéo ảnhhưởng đến ai, nhé nhé tiên nhân con Cam mồm như mồm lồn, 
 21. #22 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 12:08

  Thôi anh đi ngủ đã em Cam yêu, anh chưởi em cho vui thôi chứ gì thì gì, em vẫn là vàng son theo luật con Dì mồm lồn khà khà.

   Coi như chưởi yêu nhé, anh đi ngủ đã tiên nhân em !!!
 22. #23 by CAM on 2012/02/05 - 12:09

  @Pín:  Đã bảo văn bản hành chính có cái đúng cái sai và có thể bị kiện ra Tòa. Như ông Vươn đã kiện quyết định thu hồi đất của TL đấy.

  Còn cái Pín muốn chứng minh là Nghị đá Luật, Luật phản Hiến lại chưa thấy đưa ra trong vụ ông Vươn. Lăn tăn  gì? Ngu thì nói ít thôi.

  P/s: Vụ Vươn cho thuê đất là Cam trả lời buddifa, ai bảo dính vào cho mắc oán, hehe.

 23. #24 by CAM on 2012/02/05 - 12:15

  @Pín: Theo Luật, Vươn sẽ number 1 được thuê lại. Ok, nhưng phải có giấy tờ cho thuê lại đã, hiểu chửa. Đằng này đang lằng nhằng thu hồi – cưỡng chế Vươn đã đem cho thuê mất. Và bây giờ hắn đang đối mặt với bản án hoa cải. Một tù nhân có còn quyền ký hợp đồng cho thuê đất nữa hay không?

  Thôi đi ngủ đi để tiết kiệm chất xám vốn chẳng nhiều nhặn gì của Pín

 24. #25 by Black Sheep on 2012/02/05 - 12:29

  Luật Lừa không cho phép xây nhà trên đất nông nghiệp. Muốn chứng minh nó là nhà, ông Vươn phải có giấy phép xây dựng. Vậy cái nhà ông Vươn chỉ được tính là chòi canh cá. Còn điều luật nào cho phép công an uýnh sập cái chòi canh khi nó tổ chức tội phạm thì phải xét bộ luật hình sự và các nghị định về quyền hạn công an khi phòng chống tội phạm có vũ khí.
  Con củ lồn CAM nghe đây. Địt mẹ con này lại tranh luận kiểu bố láo. Cái nhà của con Vươn có được xây hay không thì là chuyện hoàn toàn khác, đéo liên quan gì đến việc phá nhà cỏn. Địt mẹ con nài lấp liếm kinh. Việc phá nhà nó phải có quyết định (khác) cưỡng chế vì xây dựng không phép, chứ không phải thích là ra ủi một phát là xong. Còn về khám nghiệm hiện trường thì mời đọc lại Luật tố tụng hình sự, anh đéo phải chiên gia luật anh đéo biết. Dù là cái chòi canh hay là cái đéo gì thì ủi sập của cỏn cũng là đéo được. Cô định lái cái nhà cỏn thành cái gì nữa đây?
  Còn con DoG: Anh có thể biết mài là ai, nhưng ngược lại thì e hơi khó con nài ạ. Mài lần mò làm gì. Nhưng anh dí buồi vào quan tâm đến con vừa ngu vừa hãm lìn như  mài, anh thật.

 25. #26 by Bố on 2012/02/05 - 12:42

   chứng minh hả em be ? anh đoan chắc 99% dân số ghét be. tất nhiên căm tột độ thì chưa. anh nói quá lên. nhưng chúng đéo làm gì được nên đành chiệu. mới lại, đèo mẹ, h mà có thằng phản động nào đỡ ngu tý thì be nhà em chết bỏ mẹ với đám con lợn này rồi. anh đéo tiếp xúc nhiều với đám dân lợn nhưng anh cũng đủ biết khắp làng trên xóm dưới đều chửi be như chó… ngay cả cái thằng giơ sổ đảng đỏ chóe lên trong các cuộc họp của đảng cũng biết thừa be xấu nhưng chúng sợ, chúng cơ hội, chúng ngu

  địt mẹ, anh tin be nhà em dám hung hăng xử mạnh tai lắm. cậy có sẵn súng đạn, nhà tù thì sợ đéo gì ai. mà có khi tội nhẹ các em còn cho tù thật nặng để tỏ ra ta đây còn côn đồ, anh chị hơn đám côn đồ không được pháp luật bảo hộ ý chứ. lạ đéo gì be của em.
  nhưng anh thật, chỉ đôi chục năm sau, sẽ có rất nhiều CHHV. tức là có rất nhiều con em các đảng viên sẽ tự đào mả cha chúng, phủ định những gì mà cha ông chúng gây ra. dĩ nhiên CHHV lúc ấy đéo phải là con húng, con bèo nhèo như con Vũ đang đếm kiến.

  bố stop đây. bố còn lo việc đại sự. lên lớp chừng nài thôi.
  đéo nghe bố thì ăn cứt nhá. em về bảo be thế cho bố.

  con pín mồm dính toàn lông phụ khoa của chị em.
  bố mù chiện đất đai. đéo tham gia.
  cu cố lên. viết chiện hay. tranh luận văn bản cũng hay. (đúng hay không thì bố cũng đéo biết. vì bố đéo có thời gian  “soi” chiện nài.hehe…)

 26. #27 by Black Sheep on 2012/02/05 - 12:51

  @Con Cam Tiếp: Về hiện trường, thì bộ luật tố tụng 2003 có quy định từ điều 150-159 thì phải, anh đéo nhớ. Cần thì anh cầm phone hỏi ngay con CAM hình sự, nhưng anh mất công làm buồi gì chỉ để chứng minh cô bố láo. Dưới đó có một cái quyết định j đó của BCA, anh cũng không rõ, vì anh đang băn khoăn QĐ đéo phải văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng anh có thể gợi ý cho cô việc khám nghiệm cái chòi của con Vươn có thể sẽ góp phần làm sáng tỏ:
  Có bao nhiêu tay súng?
  Bỏn có gài thêm hàng bẩn trước khi rời đi không?
  Đù má 2 điều nài sẽ làm bản án khác hẳn đó con CAM ạ.
  Anh nhắc lại với cô, địt mẹ việc cô cố cãi cái mà TL et al ủi sập là nhà hay chòi đéo giải quyết được vấn đề gì trong phạm vi vụ việc này, mà chỉ càng chứng minh cô ngu hơn.

 27. #28 by YEU BAC HO HON YEU BAN THAN MINH on 2012/02/05 - 13:07

  Đến giờ này chị có thể tiết lộ về tình yêu lớn được chứ?

  Đây là người đàn ông thi thư dòng dõi, có năng lực sáng tạo ngôn ngữ và chuộng thể thao, song lại làm công việc của một doanh nhân. Anh khiến tôi tin cậy, trân quý, muốn gìn giữ mãi bởi anh còn là độc giả lớn, nguyên cớ những sáng tạo để tôi xuất bản ViLi tuỳ bút. Anh ấy sẽ đến xem tôi “hôn” Đào Anh Khánh.

  ha ha tìm ra manh mối an_hoàng trung tướng là thằng nào rồi nhé

 28. #29 by DG on 2012/02/05 - 14:20

  @ Siệp rách: Cậu nhẽ là ông nội cháo chớ ai vầu đây nữa mà tinh vi hehe. Cậu dì buồi vầu cái lý lịch của mài ấy, chẳng qua cậu ngờ ngợ là một đứa sanh hoạt chong quán nài thôi, còn cụ tỉ dư nầu thì suy cho cùng kệ cụ mài chớ ngồi đó mà ăn khoai bở!

   

  @ Cam yêu: Cậu công nhận vụ nài, Bê đã đối phó, ứng xử với Scandal ổn đới nhể?, một nhúm nhỏ TL và Phồng hơi loay hoay với bỏn kền kền chứng tỏ trình còn hơi non hehe.

   

  Qua đó, thấy rầng truyền thông (dạng truyền thông vớ vẩn dư dân chí mới cả Vi èn gì đới), vưỡn đang đủ sức dọa ma ở các cấp cơ sở, nhất là tại dững điểm mà đội ngũ chánh quyền còn đang non cả về trình độ lẫn kinh nghiệm.

   

  Dưng Bê đã nắn lại được rất ổn.

   

  Trước dững scandal dư vụ conVươn mặt ./, thì điều đầu tiên Bê ta hay lẫn Bê tây chọn phương án ứng xử, là vấn đề dư luận;

   

  Sau khi xử lý xong dư luận, thì đúng sai dư nầu sẽ từ từ tính tới, đó là chiện pháp lý.

   

  Bọn dân ./ trâu và hehe bọn dân chủ nửa mùa, mồm thì hô hào pháp lý, mà cứ ngay tức khắc đòi Bê phải hành xử theo kiểu tụt quần là phang, súng reo là chiến, bất biết trình tự lớp tang quy trình gì sất, vui đéo chiệu! Bỏn quan tâm đéo gì kết quả đâu, bỏn hô cho sướng mõm, cho cái tôi và cho dững điều rất “to tát”, “lý tưởng” của bỏn thôi mà.

   

  Dư vụ Vilaxin chẳng hạn, chết mẹ cười mới các thể loại “tiếng dân”, mới cả “lòng dân”.

   

  Con Võ thì đéo chấp òi, địt mẹ con nài khác lồn gì thể loại Lập Diện Chi Toàn Sàm sỡ đéo đâu hehe.

 29. #30 by DG on 2012/02/05 - 14:22

  @ Bô Cứt: Phát biểu hồ đồ, thiếu chiến chắn hông tưởng, về ngẫm lại đi con mặt bướm nài tộ sư!

  @ Anh Bín: Tốt nhất anh cứ tiếp tục bú Zin tu ních mấy cả biên lồn đi anh, tôi khoái đọc lồn của anh hơn, hà hà tôi thật!

 30. #31 by DG on 2012/02/05 - 14:33

  Từ từ cậu lục mấy cái ảnh cậu phá nhà bọn dân lồn trâu cho chúng mài xem, địt mẹ phá nhà là còn mai mán đới, cậu thật!

  Tuyền đám sa lông tin tin thông tin cắc bụp lá cải mà cứ như thánh!

  Đứa nầu đã biết chiện con Kù Vũ đi đêm với đám “dân oan” ăn chặn tiền kiện hộ chưa nhể? Rùi con Triển (cũng luật sư của “nhân dân” vụ cãi cho mấy đứa bé nặc nô ở Hà Giang í” từng gạ gẫm lên giường với một thân chủ trong Khánh Hòa trước khi đồng ý khởi kiện hông?

  Con Võ Đặng nhận phong bì nhanh dư chớp của đám Doanh nghiệp, mặc dù trước đó còn nhem nhẻm chê bai y dư chê bai tụi Phồng bây giờ nè, hehe.

  Chiệu các lồng chí gùi đới!

 31. #32 by toi_vua on 2012/02/05 - 15:25

  Mịa cô Cam, ta thua cô rùi. Giang hồ độc miệng đùn rằng Ba Dũng mới bê Phòng là cạ cứng. Bê Phòng giang hồ nhất nước. Vinashin ở Phòng, nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm của ba dũng cũng ở  phòng cho nên bê Phòng vẫn tự tin và bản án sẽ là rất nặng cho Vươn hoa cải và rất nhẹ cho bê TL còn bê Phòng không sao cả. Cô Cam cho ý kiến chỉ đạo nầu.

 32. #33 by DG on 2012/02/05 - 15:32

  Con Tôi Vua mở màn cho trào lưu bỏ chại khi nhiền thấy rõ thất bại, theo kiểu:

  Ừa, dưng nói gì thì nói, Vươn hông thể thoát được, còn TL mới cả Phồng nó hạ cánh nguôn là đúng òi khà khà.

  Cậu chỉ hóng cô Cam chiến con Bia, dưng con nài cũng mất mẹ hàng lươn đâu òi, đù má giai mới cả đực tinh hoa dư quặc!

  Cậu thấy em Cam hông nhất thiết phải giả nhời, nhời của em là vàng ngọc, thả hông đúng đối tượng nó phí, em ợ.

  Chiều nai rũi cậu pm bên nhà em, nhớ chếch tin nhán nhế khà khà.

 33. #34 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 16:32

  @Pín: Theo Luật, Vươn sẽ number 1 được thuê lại. Ok, nhưng phải có giấy tờ cho thuê lại đã, hiểu chửa. Đằng này đang lằng nhằng thu hồi – cưỡng chế Vươn đã đem cho thuê mất. Và bây giờ hắn đang đối mặt với bản án hoa cải. Một tù nhân có còn quyền ký hợp đồng cho thuê đất nữa hay không? 

  Thôi đi ngủ đi để tiết kiệm chất xám vốn chẳng nhiều nhặn gì của Pín

  @ con Cam

   Câm mồm ngai quân gian phi, chất xám của anh ko phải là ít ỏi tiên nhân cô. 
   Anh hoàn toàn đéo có tý chất xám nào khà khà, địt mẹ đừng vu oan cho người lương thiện, chất xám là thứ bố mài đéo có và đéo cần  khà khà !!!
   Con Vươn đéo muốn thuê, vì thuê thì tốn tiền rất, mà giao thì trái luật Bê mài, thì nó dùng luật hoa cải của riêng nó, nó sợ buồi lũ chúng mài, tù thì tù nhẻ , sợ cái buồi, Bê nhà chúng mài cũng chỉ là cái buồi mềm con Lói.


   Chủ đầm khắp xứ Lừa, đoàn kết lại !!!
   Khà khà !!!
   
 34. #35 by DG on 2012/02/05 - 16:47

  nó dùng luật hoa cải của riêng nó, nó sợ buồi lũ chúng mài, tù thì tù nhẻ , sợ cái buồi, Bê nhà chúng mài cũng chỉ là cái buồi mềm con Lói.   Chủ đầm khắp xứ Lừa, đoàn kết lại !!!
   Khà khà !!!” @ Anh Bín trâu.

  Đấy, anh cứ nổ mẹ thế nài từ đầu có phải yêu hông nầu hehe.

  Viva anh, bắt chiếc con Tôi Vua!

 35. #36 by Black Sheep on 2012/02/05 - 16:56

  Con DoG ghẻ chỉ giỏi vuốt đuôi ngửi rắm con CAM rồi rên ư ử. Địt mẹ con nài đến sủa một câu đường hoàng còn khó. Con nài định vác mấy cái phó lồn ra dọa dẫm anh mới kinh. Sau anh song phi cho vài cái lại co vòi vào, và lại chửi đổng.

  Mày thử lục lại xem có cồng nào của mài có được một tí tranh luận gọi là có chất xám không mài. Thôi anh dí buồi vào con nài nữa. Lần sau tránh anh ra không anh đá cho rách bướm nghe mài. Nhất là chuyện CAM, hóng chuyện gì hay hay thì hãy lên kể nghe con, ngu lắm.
  Thôi anh té, địt mẹ mấy nai rảnh rỗi hóng quán. Từ giờ phải cai rồi. Địt mẹ hẹn ngài giở lại nghe chi Bộ, hehe.
 36. #37 by Sành on 2012/02/05 - 16:56

  @ Anh Bín: Tốt nhất anh cứ tiếp tục bú Zin tu ních mấy cả biên lồn đi anh, tôi khoái đọc lồn của anh hơn, hà hà tôi thật!


  @ DG, @Pín
  Thưa anh Pín! tôi thấy anh Dái Ghẻ nói đúng đấy. Tuy nhiên, anh không nhất thiết chỉ biên về “Lồn” như mồm anh DG đã phát ngôn. Tôi nghĩ, anh có quá nhiều trải nghiệm còn tao nhã hơn cả “Lồn” mà tầm nhìn của đa số “dân ngu cu đen” chưa thoát ra khỏi.
  Nếu anh cho phép, tôi sẽ cóp-bết một số bài viết và phóng sự của anh ở các diễn đàn khác về đây để mọi người khi nhớ về anh không nhất thiết liên tưởng đến “Lồn”. Hờ hờ!

 37. #38 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 17:03

  anh thằng mặt lồn trao Dái ghẻ , tôi bỏ cuộc lúc đéo nào tiên nhân nhà anh , con Cam nhà anh tôi đéo con bằng buồi con Lói.

  @ em Cam vàng son ( địt mẹ nói từ nài cáu quá đi )

  Em đừng có lôi cái văn bản của anh đi xa , chỉ cần em nói : Tiên Lãng and Co có sai hai ko khi ra cái quyết định giao đất nài :

   
  Em chả lôi anh đi đéo đâu hết, anh cứ nượn quanh quanh cái QĐ lồn trau nài thôi ?
   
 38. #39 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 17:08

  Ấy chớ anh Sành, đừng làm quán Bựa lừng danh ngập những rác rưởi của tôi khà khà, anh chớ để ý đến con Dái ghẻ, địt mẹ con nài nói nhiều rất, khiến cho người ta phải ong mẹ thủ địt lồn cha con mặt lồn trau Dái ghẻ 

 39. #40 by Con tàu đắm on 2012/02/05 - 17:16

  @ Cô Lói:

   

  Cô có định rút lại quan điểm phát ngôn trong lúc nóng nải, là con Vươn được quyền cho thuê lại đất cỏn sử dụng không? Nếu vưỡn thì để tôi tốc váy, vỗ ./ cãi nhao với cô?

   

  Không biết cô thế nào chứ nếu là tôi, được người như cô biên biên về xe khách, cơm tù, về ./, về Anh lợn là tôi hóng chứ tôi đéo rảnh nhải vào lĩnh vực mình đéo thạo. Tiên sư cô, yêu cô tha thiết mà vưỡn phải chửi cô là một nỗi đau của tôi!

 40. #41 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 17:24

  Rõ ràng TL đã hợp thức hóa  cho ông Vươn từ  đất lấn chiếm (chỉ được thuê) thành đất giao hợp pháp trong khuôn khổ Luật cho phép.   @ con Cam

   Bê nhà em ( dcm )  dựa vào luật nào để hợp thức hóa? 
 41. #42 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 17:28

  Con Đắm nhải nốt vào đây  khà khà , ý cô nói anh chứ đéo phải con Lói phỏng, vầu đây vầu đây  khà khà !!

 42. #43 by Sành on 2012/02/05 - 17:39

  Thôi thì tôi kệ con bà anh Pín! Tôi lại đi câu cá đây, ngồi trên mặt hồ mênh mông uống diệu vang nóng và câu cá thì còn sướng hơn cả làm tình.  

 43. #44 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 17:46

  A chúc anh Sành câu cá mai mán, tôi cũng thích câu nhưng chỉ thích câu ở biển thôi, câu sông phải mua licence phức tạp rất, mà giời nài ngồi rét lám anh ạ, anh nên xách chai henessy đi cùng khà khà , nice sunday  khà khà 

 44. #45 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 17:55

  Khà khà. Chào các anh các chị. Anh Pín bổ con Cam mấy ngài mà cứ để nó chại vuột mất hả khà khà

 45. #46 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 18:06

  À chào anh Lói, con nài quả nhiên bản lĩnh hơn người, lại đc con Dái ghẻ mút ghe trợ oai lên thêm bội phần nguy hiểm>

   
    Bà đi tram núi ngàn sông
  Giờ nài mới bị chuột chù gậm ghe ( clitoris ) 
 46. #47 by toi_vua on 2012/02/05 - 18:18

  Anh Bín thử thay chữ “bị” bằng chữ “được” xem nầu.

 47. #48 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 18:38

  À chào anh Tôi vua, những câu thơ bất hủ không thể thay dc anh ạ, nếu thích anh đi mà thai  khà khà . làm tý thơ mái vậy:

    Chuột chù trăm núi đi bà

  Gậm ghe khách trọ đậm đà ngàn sông
  Một trà đá bỗng phượng rồng
  Mùi tiềm thức cũng tham hồng thiên nhiên

 48. #49 by VTC on 2012/02/05 - 20:08

  Huyện Tiên Lãng trần tình về quyết định thu hồi đất
  Các mục khác không bàn nhưng chỗ này thấy buồn cười quá.
  4. Luận bàn về công bằng xã hội …. blo bla blo bla
  VD Tôi có 1 căn nhà ở một đường phố sầm uất của trung tâm thành phố, một năm theo mức thuế của UBND TP tôi phải đóng thuế nhà đất với số tiền là x đồng. Bây giờ có người thuê nhà tôi để làm văn phòng hay cửa hàng gì đó, họ trả cho tôi số tiền hằng tháng là y đồng ( y >= 20*x).
  He he thế là TP sẽ cưỡng chế nhà tôi với lí do “công bằng xyz”.

 49. #50 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 21:09

  Với từ khóa “clitoris”, tôi mò được hình nài nài: