The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/04 - 21:10

  Anh Lắc có gan như phò thì rất nên mua lá trà (xanh) tươi, rồi nấu lấy nước mà uống. Mát rất ngon rất. 

 2. #2 by lylac on 2012/02/04 - 21:14

  Cảm ơn anh Lói tốt bụng. Tôi không xơi được cái món trà xanh. Lợ lợ kinh bỏ mẹ. Tôi nghiện chè mạn, chè bồm rồi.

 3. #3 by lylac on 2012/02/04 - 21:22

  Đúng là Quán vắng vẻ âm u như nghĩa trang thật các anh ạ. Kể có mụ CAM già múa cột quán hơi bực mìn nhưng mua chút vui cho các anh, khàkhà.

   

  Thôi tôi vào tỉn vợ tôi đây. Nếu còn sức tôi sẽ xem Man-xì-tuyn đá. Tôi hy vọng nó thua, dcm.

 4. #4 by macu macu on 2012/02/04 - 21:45

  Kinhtế Lừa đang uể oải như ./ phò ế , quả đầutư cho hệthống đường sắt vừa zảiquyết fần nầu kẹt xe – lưuthông hànghoá vừa kéo theo vô số bọn loi choi ăn theo , sẽ là một cú huých ngon nghẻ cho kinhtế , Zì nhồn khôn đới anh khen .

 5. #5 by Già Không Đều on 2012/02/04 - 22:32

  @ Em Miên Yêu:

   

   Dịch vụ ăn trên tầu hồi “khoán” một hộp cơ bản gồm cơm, canh, xào, mặn, hình như đâu giá 30k, nhưng “cán bộ” các khâu cứ…xén bớt chất lượng bữa ăn dần, để còn bán thêm những món khác do xe kéo đi như “ đùi gà, chả giò, chả cá…” rồi tối tối còn bán thêm cháo gè, vịt lộn, trứng gà luột, ngô luộc… nói chung khâu bán thêm thì nhiệt tình còn khâu “có trong khẩu phần ở vé” thì “bớt xén”, “ban phát như bố thí”, vì không ăn thì chả biết ăn ơ đâu khác nên mọi người tặt lưỡi, hu hu. Mô hình “khoán set menu” he he bị người ta than quá, nên giờ chuyển qua…bán xuất cơm, ai ăn thì mua kg ăn thì thôi, nhưng không ăn thì nhịn đói ah, thành ra chả khác gì mấy, cũng những anh nuôi chị nuôi người nhà nước í luôn chả tươi cười phục vụ tí nào.

 6. #6 by Black Sheep on 2012/02/04 - 22:39

  Địt mẹ anh vừa rời quán đi nhậu mà con Già Đểu gièm pha gì anh đó? Hehe. Anh thích làm lái tầu vì thích đi đây đi đó thôi. Với anh nằm im một chỗ là nỗi đau khổ to lớn như con Lói vẫn còn tân. Lúc thi đại học anh đăng ký GT và Mỏ địa chất hóa dầu. Chỉ tiếc anh đã không dám làm theo ý thích của mình. Địt mẹ giờ chôn chân 1 chỗ, rồi bon chen, haizza.

 7. #7 by Hồng Vàng on 2012/02/04 - 22:44

  Ơi ơi Rốt về rùi đơi… uống một tí nên hơi xai xưa rùi

   

  @ Anh GKĐ: trải nghiệm đi tàu hỏa của em là gần 2 ngày chỉ uống sữa và ăn bánh ngọt, vì không dám đụng vào khay đồ ăn của nhà tàu . Còn một lần nữa đi từ Nha Trang về, là cả đêm mất ngủ vì cái máy lạnh thổi gió xối xả vầu người … Em chả mong gì hơn được đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng an toàn và tiện lợi, nhưng hình như giấc mơ đó mới chỉ hiện hữu trên quán bựa…

 8. #8 by Black Sheep on 2012/02/04 - 22:45

  Ngày ngảy anh có con họ hàng làm công an đường sắt. Đù má cứ đi tào là anh được nằm phòng nhân viên, ăn suất nhân viên. Sướng vãi chạn. Rồi ngồi chém về tào hỏa, vui phết. Sau Cục công an đường sắt bị nhập về C26, cỏn bị về hưu non. Thế là từ hồi hổi là đéo có đi tào nữa. 

 9. #9 by Già Không Đều on 2012/02/04 - 22:50

  Nói chiện bữa ăn trên tầu, làm Anh chợt nghĩ đến những quán Cơm Tù khi xưa, trên tuyến Quốc Lộ 1, giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó, là những Quán ăn/ Nhà Hàng bề thế tương đối, vệ sinh tàm tạm. Cũng chả phải Cam vào cuộc đéo gì, mà chỉ là các nhà xe cạnh tranh nhau, xe tốt, thì dịch vụ ăn uống cho khách đéo thể ép họ nhốt hàng rào được. Thành ra các xe tuyến từ tầm ĐN ra HN, các nhà xe đều tính vào tiền vé, hiện nay 30k/1 người/ 1 buổi, đến giờ ăn 1 mâm 6 người, gồm cơm, canh, rau, 2 món mặn, dưa chua, xị rượu he he, nói chung ăn đi đường mà thế thì cũng đàng hoàng hơn, ấm cúng và lợi hơn ăn riêng lẻ từng cơm dĩa. Ai không ăn thì báo nhà xe, trừ tiền cơm. Nhà hàng nào phục vụ kém, nhà xe không tạt vào nữa. Nhà xe ăn bao nhiêu người cũng trả tiền bấy nhiêu người, chỉ ăn mâm riêng ngon và xôm tí thôi. Lì xì thì chỉ vài lon Bò Húc, Chai Café Đen pha sẵn, bao thuốc lá, thế thôi, không như hồi xưa nhà xe ăn miễn phí khi tống khách vào được “lò cơm tù”….còn.

 10. #10 by Hồng Vàng on 2012/02/04 - 22:50

  Thôi nghe bài nhạc xến rùi đi ngủ… Sao tuần đầu tiên sau tết ngài nào cũng có chiện xến…

   

 11. #11 by Già Không Đều on 2012/02/04 - 22:52

  ….tiếp

   

  Những chủ tiệm cơm tù khi xưa, giờ một số lại chính là chủ nhà hàng phục vụ đàng hoàng đấy thôi. Họ vẫn là con người đấy, nhưng cách làm và tư duy đã thay đổi, ai không thay đổi thị trường nó không chấp nhận, thế thôi.

   

  Từ ĐN trở vào SG thì không ăn kiểu mâm 6 người, mà đến trạm dừng chân, ai thích ăn gì thì mua ticket, có nhiều sự lựa chọn theo khẩu vị, trà đá, khăn lạnh miễn phí.

   

  Miền Tây thì các Trạm Dừng Chân phục vụ ok hơn nhiều, ăn uống ngon và thoải mái như đi du lịch í, các trạm dừng chân Mai Linh, Phương Trang, Vân Mập, Minh Phát, Gì Râu í..đều chả có gì phàn nàn, khách luôn là thượng đế, thượng đế từ cái nhà đi tiểu, rửa mặt.

   

  Đi xe khách, chả thể ăn ngon và sướng như ở nhà mình hay nhà hàng được, miễn là sạch sẽ, đủ đầy và phục vụ đáng tiền bỏ ra, thế là ổn rùi. Còn muốn Vip, mời đi oto riêng or máy bay vậy.

   

 12. #12 by Hoaimien on 2012/02/04 - 22:53

  @ A Dành

  Cả những thức ăn như đùi gà, giò chả, nem…trên xe kéo cũng khó ăn. Chưa nói đến chuyện đắt rẻ chỉ nói khâu chế biến.

  Trên tàu chỉ ăn được mỗi món cháo gà buổi đêm.

 13. #13 by Già Không Đều on 2012/02/04 - 23:02

  Đường sắt Lừa, chưa có tiền chơi cao tốc hay khổ lớn, chỉ cần thay đổi, cải tiến, tự nâng mình lên, hút khách nhiều về mình, cạnh tranh với xe chất lượng cao ( nằm/ ngồi/ ghế ngã) và máy bay giá rẻ. Đấy, giữa 2 phân khúc ấy mà đứng vững đứng chắc thì cũng đã là tuyệt vời rồi.

   

  Làm được không hay cứ đổ thừa, địt mẹ!

 14. #14 by Già Không Đều on 2012/02/04 - 23:15

  Vừa mò lại ổ cứng ngoài, share chi bộ mấy tấm hình Anh chụp đi tàu hỏa tỉnh lẻ Kanchanaburi, Thailan nè. Đầu hơi nước thời thởi mới kinh chứ he he đù má, thằng Thái.

  Phòng điều hành he he, có ảnh vua Thái đó, mà thiết bị nguyên bản nhờ.

  Mẹ, đường kinh không?

   

  Tàu chạy hay đến ga Wang Pho này, nghe tiếng chuông keng keng hay phếch.

 15. #15 by Già Không Đều on 2012/02/04 - 23:32

  Tặng em Miên với em Rốt tấm hình một dining car như này trên một đoàn tàu liên vận Mông Cổ – Khựa, Lừa cố được vậy mà như mơ í nhờ, nhưng có khó gì đâu phải không mấy con đường sắt bảo thủ quan liêu cứng đầu khó chữa?!

 16. #16 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 23:45

  Khà khà, nói 1 chút về cơm tù nào:

   Tôi cũng có 1 năm lái xe Nam bắc khà khà, ăn cơm thì cứ gọi là thôi rồi, chúng tôi có những quán cố định, càng vào sâu trong Nam thì càng phê hơn khà khà, nhưng tôi nhớ nhất quán nằm trên đèo Cù mông , là quán quen, và nổi rất, phần lớn xe bắc nam đều vào đó, bọn khách ăn thế nào tôi chịu nhẻ, tôi chỉ biết thân tôi  khà khà 
   Bàn ăn hình tròn, đường kính khoảng mét rưỡi, kín mẹ nó đĩa luôn, thịt 3 chỉ thái mỏng chấm với tôm chua giòi huế đỏ, gà xé phai trộn đéo gì, tôm các kiểu, canh rau sườn rán, đủ các đặc sản, chủ quán thi thoảng ra phe phẩy quạt kiếm chuyện làm quà, bia diệu ê hề, hồi đó tôi ít tuổi ko hai diệu, nhưng tôi ăn khỏe rất, rồi tắm cho tỉnh, khi đi có thêm chai nước túi cà fê bao ngựa trắng cho tỉnh, địt mẹ hồi đó có chết đói  tôi cũng phải cố bò về đó ăn ke ke, lái xe thật sướng rất, bọn khách thì khỏi phải nói, hẳn là bị chém ko nhẹ, nhưng chúng phải ăn, khà khà , chết mẹ chúng mài đi !!!
   À gần như chả mất đồng đéo nào, chúng lấy tượng trưng 10 15 nghìn cho khách đỡ ỳ xèo khà khà  
 17. #17 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 23:51

  he he Bê ta cứ giữ cái gì là cái đó khắm lên như cóc chết, mà cái gì Bê nhả ra là i như rằng ngon hơn hản địt mẹ, tôi ngài xưa mới dùng di động hôm nào gọi đúng 59 giây thì nhải lên vì sướng, mà thằng nghe điện ì èo nghe bíp phát nhải lên phút thứ 2 thì buồn rũ người, chỉ muốn chưởi mẹ thằng nghe điện phát  khà khà , Bê nói chung quản lý như cái lồn khà khà 

 18. #18 by Già Không Đều on 2012/02/05 - 00:01

  @ Pín:

   

  Anh xài quả di động đầu tiên là con Ericson 219 he he, sau mới đến Ericson 337, hùi đó có kiểu đeo dắt hông sau í, xài VMS, đéo mẹ, ghét nhất bị gọi nhầm, vì mình bị gọi nhầm cũng phải trả xiền hu hu. Địt mẹ gọi đi cũng trả, nghe gọi cũng trả địt mẹ cái thằng độc quyền.

   

  Rùi đẻ ra mấy thằng nhắn tin ABC, 107, MCC.. nữa, nhắn cái tin phải ra pốt công cộng alo tổng đài nhắn dùm em số này số này, địt mẹ, có cái dịch vụ SMS không loằn ngoằn làm trò địt mẹ độc quyền.

 19. #19 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:07

  Chà, anh Pín kể chiện đời hai rất. Anh có thể kể thêm một số trảinghiệm địtbọp phòphạch, hả anh?

 20. #20 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 00:12

  Tôi cũng dùng cái ericson đéo gì to to có cái cạch bằng sắt, địt mẹ đến nhà bạn gái mà có chuông đổ sướng run lên dcm vì he he oai, tôi có dám gọi đéo đâu vì tốn rất, chỉ nhán tin vớ vẩn khà khà , nhưng đeo ở cạp quàn xềsệ cũng oai rất dcm 

 21. #21 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 00:16

  Anh Lói trồi lên rồi hả, tôi đang gin đơi, địt mẹ ngoài kia tuyết đang zơi zơi bai bai, nó làm tôi uống vào rất khà khà.

 22. #22 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:17

  Chà chà.


  Tôi đang bị cảm lạnh nặng rất. Tôi tự chữa bằng đớp (nhiều) tỏi sống + thịt bò ướp gia vị quăng microwave + vang đỏ + nghe bài nài nài “Summerwine” by Nancy Sinatra and Lee Hazlewood (1967):


 23. #23 by Tơn on 2012/02/05 - 00:19

  Tiên sư con Cam mặt nhền gọi tên anh làm đéo, thời gian anh để đong tơn chứ có được đếm chữ ăn xèng như mài đâu mà dư cơm đi cãi nhao mới loại biến thái kinh tởm như mài hả con mặt ./

  @ Con Già: nhắc đến con Ericson 337 bùi ngùi phết, hồi hổi thỉnh thoảng anh dùng để đập đá và làm vũ khí, sau anh đổi con 768 nhỏ xíu, rùi đến Motorola Startac huyền thoại sang hơn giờ có Vertu :))

 24. #24 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:20

  Văn hóa Da Trắng đúng là Thượng Đẳng Vĩ Đại. Từ nay đến khi tôi thoát được Lừa, tôi sẽ chỉ nghe nhạc Tai, uống diệu Tai, đọc sách Tai, coi phin Tai và chưởi bại bằng tiếng Lừa khà khà khà

 25. #25 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 00:26

  Anh chữa đúng rồi, cứ tỏi mà phang, tôi tiếc cho anh trong cuộc đời làm người chưa từng ăn thịt bò Anh tươi, địt mẹ tôi vửa ăn hôm qua còn 1 đôgns trong tủ lạnh tôi sẽ ăn dần, thịt bò đó tôi mua 1 cục to bằng nửa cái phíc giá12 £, tôi cát ( slice) mỏng , ném vào chảo mỡ cùng nấm và hành, uống vang trắng, thật là ngon rất.

   Bò lừa ăn rác thì thịt dai có nhiều bọt cứt, tôi thành thật chia buồn với anh, nếu anh mua bò Tai frozen thì nhiều khả năng đồ hết date, tôi lại chia buồn lần nữa, vì tôi từng làm bốc vác ở siêu thị Tai lên tôi hiểu vấn đề nài,
   Khổ thân anh rất , anh Lói buồi mềm 
 26. #26 by paulskily on 2012/02/05 - 00:27

  Kể chi bộ mấy chuyến đi vừa rồi dọc bắc nam bằng đủ các phương tiện.

  Chiện đi ô tô tuyến bắc nam có đủ loại, rẻ nhất giá vào cỡ vài bát phở trên mấy nghìn cây số. Xe dù hơi nóng chút không có vé nằm, hành khách chủ yếu sinh viên, dân lao động tự do … lúc nào xe cũng nhét đầy khách nhất có thể. Nếu muốn có chút trải nghiệm thú vị có thể hành khách nằm luôn xuống dưới sàn lăn ra ngủ vì quá mệt. Xe lao vi vu cả ngày và đêm, xe có thể hơn cũ chút, nóng nực cửa mở hết cỡ gió thổi hơi nóng theo gió bay bay. Hành khách phì phò chìm trong giấc ngủ, gáy o.o.., dăm ba ông khách sau mỗi bữa ăn làm vài chai rượu lăn ra ngủ. Ít người say xe, vì tuyền thể loại trâu bò húc thì mới đi được. Vào đến thành phố hành khách mặt mày tươi tỉnh, không có dầu hiệu đã đi mấy nghìn kilomet
 27. #27 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:30

  Khà khà địt lồn mẹ anh Pín mặt lồn trao. Anh muốn mần tôi đêm nai ngủ đéo ngon, song tôi chỉ cười hà hà sướng rất vì đời Lừa xơi thịt hết date hoặc thịt bò trộn cứt đã là đéo gì khà khà khà. Tôi vữn quý anh nhất, cụng ly nào đù má! 


 28. #28 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:34

  Người như anh Pín, tôi gọi là tri kỷ khà khà. Địt mẹ tưởng đéo gì hóa ra dọa thịt hết date mới cả thịt bò trộn cứt. Đời Lừa đớp cứt là chiện thường (aka quyền lợi & nghĩa vụ).


  Khà khà vui quá đi.
 29. #29 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:36

  Nhớ có một lần đã lâu lám lâu lám, tôi mở một hộp sữa tươi loạt 1 lít, song quên uống, thế là nó hóa mẹ thành sữa chua. Tôi do tiếc xiền rất, bèn nhắm mắt bóp mũi tu ừng ực ừng ực. Thế là địt mẹ cả 1 tuần kế đó ngày đéo nào cũng té re sướng rất. Tôi hết táo bón từ đó khà khà.


  Cụng ly nào. Địt mẹ kể dững câu chiện thảm hại liên quan đến đớp bú của đời Lừa nhẽ đéo bao giờ hết khà khà
 30. #30 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 00:37

  khà khà cụng li con Lói buồi mềm phát !!!

   Tôi lái xe có nhiều ca ngộ phết, 1 bà đi xe tôi 3 ngài chỉ rúc vào gầm ghế ngủ, mà cái gầm ghế xe Hải âu bé rất, mụ chui đầu vào, thò chân ra ngoài, nằm hết 3 ngày, xe dừng ăn cơm thì tôi phải lôi chân mụ ra để khóa xe vì nhiều đồ trên xe, nhưng vửa mở cửa là mụ lại chui ngai vầu gầm ghế, bãi nôn bụi, dắm, mụ kệ mẹ.
   Đến đích mụ chui ra, địt mẹ đẹp rạng ngời như chưa hề chui ghế  khà khà 
 31. #31 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:38

  “Cú Van cuối”, by Engelbert Humperdinck:


 32. #32 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:45

  Có 1 lần, cũng lâu lám lâu lám, báo Công An Goong có đăng một mẩu tin cáo phó, đại để một con (female) bần nông nọ, sau cả ngày nhặt lượm ve chai đồng nát, ghé chợ chiều mua ít khà khà râu mực các anh các chị ạ, địt mẹ mà chợ chiều Lừa thì khắm bựa thế nào các anh chị biết rồi tôi đéo miêu tả.


  Tiếp, cỏn xào xáo đéo gì đám râu mực mà sau khi đớp xong cỏn và chồng và con chết tốt cả nhà khà khà. Nhẽ râu mực bị mốc hả? Thực ra thì case nài, thì chết tốt hơn là sống khà khà.

  Lừa, đéo có ăn cũng chết, có tí food cũng chết nốt vì toàn cứt với đái tọng vào bao tử khà khà
 33. #33 by Tơn on 2012/02/05 - 00:45

  Bên Anh  Nhợn không có Farm Market hả con Pín Nghé? Thỉnh thoảng cuối tuần bọn anh lái xe đến farm thích con gì chỉ con đó như heo, dê, cừu, bò bọn bỏn xẻ nhanh như gửa đít, thịt tươi sống ngọt ngay. Dưng có điều chưa qua phòng lạnh tiệt trùng nên cũng sợ mang mầm bệnh, thôi cứ NY sờ-tắc hay phi-lê-mi-nhông siêu thị mà đớp cho nó lành.

 34. #34 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 00:46

  Anh Tơn với anh Pau còn đó ko làm 1 li nào, tôi đương uống vào khà khà , con Dì dạo nài bỏ bê quán rất !

 35. #35 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:47

  Anh Pín hình như đéo bao giờ nghe nhạc tôi bốt hả? Địt mẹ nếu đúng thế thì bần nông vô đối mẹ.  36. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:50

  Ah chào anh Tơn. Cụng ly nào!

 37. #37 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/05 - 00:54

  Tôi thích câu nài khà khà. Cá tính rất. Giàu hình ảnh rất:


  “Đến đích mụ chui ra, địt mẹ đẹp rạng ngời như chưa hề chui ghế  khà khà “, bất chấp trước đó chui vào dững nôn dững bụi bặm dắm dít của gầm ghế?


  Anh Pín tập viết triện ngắn xem sao? 
 38. #38 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 00:54

  Con tôi nó giật đứt dây tai nghe, tôi mua cái mới nhưng giấu đi, mỗi lần nghe phải cám vào, tôi có loa ở màn hình nhưng cố rất mà đéo chuyển nghe đc địt mẹ, để tôi mua cái loa rời khác, tôi đéo nghe nhạc anh bốt do đéo có chứ đéo phải đéo thích, mà thi thoảng tôi cũng đéo thích, địt mẹ nhạc nhẽo làm tôi sến rất !!!

   Anh Tơn, tôi  vầu trang trại ở đây chỉ là dẫn con đi xem bò lợn bê cìu, tôi cũng đéo quan tâm tới mua gà có đầu hai đéo gì khác, ăn đc đéo bao nhiêu đâu anh ? 
 39. #39 by Sành on 2012/02/05 - 02:14

  Có đồng chí nào lên uống diệu mấy anh không? Đì má, anh vừa uống diệu vừa mở phim hài tết ở youtube xem. Xem đến mấy phim mà đéo cười được tí nào. Chán!

  Bỗng dưng đâu nhảy vào trong list cái phim vợ hát tặng chồng trong đám ma làm anh cười chảy cả nước mắt. Anh đéo biết nói gì hơn, chỉ muốn xin tạm ứng con Lói một gói thuốc chuột để đỡ phải cười trong cái đau khổ của kẻ khác!
  Lói đâu, đem thuốc cho anh!

 40. #40 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 02:20

  ha ha anh Sành đã trồi lên khà khà , bài hát cô bé hát trong đám mà theo tôi là đc, lên nhân rộng và phát huy, địt mẹ tôi chán ngấy đám ma cứ bù lu bù loa khóc giả vờ rồi địt mẹ, chẳng thà hát mẹ lên như thế vui hơn ke ke .

   Chết là hết, tôi mà thăng thì địt mẹ cho bọn trẻ múa cột trên áo quan luôn khà khà ,
   Vui thì mình thoát nhanh anh ạ, chết có cái đéo gì khà khà mà quan trọng ?
 41. #41 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 02:22

  làm cái ảnh sinh hoạt đường tào lừa nào khà khà 
 42. #42 by toi_vua on 2012/02/05 - 02:40

  Cô Sành buồn cười gì ở đây nhể. Một đám ma được tổ chức thật chu đáo, biểu lộ cảm xúc rất chân thành. Quá hạnh phúc cho tên nằm xuống đó.

 43. #43 by Sành on 2012/02/05 - 02:43

  Chào anh Pín! Cả ngày hôm nay tôi đi trượt băng mấy lại câu cá trên hồ đóng băng phê rất, giờ thì lại diệu để giải trí thôi. Nhưng mà tôi cũng thấy lạ là sao xem phim hài thì đéo cười mà xem phim đám ma thì cười như ma làm. Đì má, tôi đéo thể hiểu nổi tôi nữa rồi!

  Nào mời các anh một ly!
 44. #44 by Lucky on 2012/02/05 - 03:05

  Gọi cái taxi mui trần 2 bánh chở từ khu công nghiệp Vạn Tường ra quốc lộ 1A để đón xe ra Hội An.

   

  Đang lớ ngớ đéo biết đón xe nào để đi, 1 ông xe 24 chổ ngồi lượn qua, thèn phụ đập xe rầm rầm ” đâu em ?”- “Hội An” nó kéo tay Ky lên xe mẹ, đéo nói lời nào nữa. Xe lại chạy vòng vòng chổ đó, thèn đó cứ gặp ai hỏi đâu rùi kéo mẹ lên xe. Nó kéo 1 lúc thì hình như phải chạy cho xe khác đến.

   

  Xe có 24 chổ ngồi mà trong xe ,đit me đông đông là! Vì sợ công an thấy, hay sợ cái mie gì không biết,nhà xe đóng cửa kín mít, người trong xe nó nhồi nhét như mình nhồi thịt cho khổ qua hầm. Nhìn thấy lô nhô đầu, Ky đém cũng phải 33 đến 36 mạng chưa kể hàng hóa.

   

  Thế mà dọc đường, nó vẫn tiếp tục bắt khách, địt mie! Miền trung mùa hè, nóng thì khỏi tả luôn. Xe chật đéo còn chổ nào nhúc nhích.Không khí trong xe thì đéo có từ nào để tả cái mùi! Các anh chị ngũi:mùi khét nắng, mùi bù hôi dầu, mùi nôn ọe say xe, mùi hôi nách, mùi thúi chân, mùi hàng hóa nồng nặc… quyện lại thì ko 1 công thức hóa học nào minh họa nỗi, lại còn đóng kín cửa xe, địt mie!

   

  Thèn tài thì chạy như nhồn, hay cái xì- tai nó vậy biết đéo,lúc nhanh,lúc chậm, lúc nó phanh muốn lộn nhào về trước,lúc nó chạy ngã ngữa hết mẹ ra sau…cứ dồn dập liên tục, địt con mẹ ! Nhiều chị em chịu đéo nỗi nhiệt, biu- ti -phun , tất nhiên !

  ( còn )

 45. #45 by Sành on 2012/02/05 - 03:15

  @ Cô Vua

  Nếu trong vở chèo hay cải lương mà khi chồng chết hát như thế thì rất ok. Nhưng thực tế thằng chồng đang nằm chết nhưn răng mà còn tâm trạng hát hò diễn xuất, biểu cảm nọ kia thì đúng là đồ đạo đức giả. Đì má, con này mà không đi mấy trai sau một tuần thì anh đi bằng buồi luôn. Anh thật!
 46. #46 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 03:18

  tôi đi ngủ thôi diệu nhiều quá, hôm nai đi qua cái hồ thai vì bọn vịt bơi tôi thấy chúng đi bộ trên mặt nước thật là vui rất, mặt hồ đã đóng băng địt mẹ, mai tôi thử đi bộ thân tôi xem sao, nhưngcó lẽ băngchưa đủ vững khà khà, bơi lạnh tý sợ đéo gì khà khà khà, nhưng trước đó phải chơi li vốt ka đúp anh ạ . thôi tôi ngủ, chào các anh!

 47. #47 by Lucky on 2012/02/05 - 03:19

  Xe thì đông mà toàn NGƯỜI, không biết thần kinh thèn tài thép cở nào, hay nó bị khìn khìn, Ky biết đéo ! Quốc lộ 1A đoạn đường ý nhỏ rất các anh chị, thế mà nó qua mặt mấy ông xe tải, có lúc nó đua với cả ông xe khách Sài Gòn- Hà Nội, ui đứng trong xe nhìn thót tim za ngoài, thiếu mie nước đái trong quần nữa thôi.

   

  Chạy đến Hương An, có một đoạn cua nhỏ, thèn tài chạy nhanh, ôm cua… một ông xe buyt chạy ngược hướng, nhanh rất …hai ông như lao vào nhau, địt mie , ông xe Ky  quật tay lái, gần như nghiêng hẳn về một phía- Ky tưởng lật mie xe rùi. Nhắm mie mắt lại…hồi hộp kinh dị, mở mắt ra…xe vẫn đang chạy tiếp !

   

  Kinh ! Xuống xe chổ ngã ba để đi Hội An, Ky hỏi nói ” Tao đéo tin mày thần kinh bình thường ! Đit con mẹ, trên xe mày là mấy chục mạng NGƯỜI mà mày chạy như thế ???” Nó nói ” Em ơi, anh quen rồi, không như thế, húp cháo !”

   

  Vãi mẹ dắm cho xe Lừa!

 48. #48 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 03:31

  hà hà  em Ki phải đi xe tuyến Hà nội-Vinh, để tranh khách, xe phải mở hết tốc lực!!

   địt mẹ thật sự là 1 cuộc đua công thức 1, thằng lái nào cũng căng thẳng như  Schumacher  ý khà khà ,
   Anh cũng đã từng dcm 
 49. #49 by voong ngau pin on 2012/02/05 - 03:36

  Tôi không đồng ý với anh Sành, tôi nói khóc bù lu bù loa mới là đạo đức giả, hát cũng có thể giả nhưng tôi coi như nhao, hát hai khóc, thật hai giả, đéo thể biết khà khà .
   Mời anh xem cái chiện đéo gì quạt khô mồ cuả Tào, chiện đó hai rất.
   Giả hai thật, khó biết rất anh Sành ơi !!!
 50. #50 by Lucky on 2012/02/05 - 03:39

  Pín anh, thật sự thần kinh thép, Ky nghĩ vậy! Thèn Sumi có mình nó, nó tèo cũng chỉ mình nó, còn cái này cả xe mấy chục mạng!

   

  Phải công nhận 1 điều, Tài Lừa là những tay lái cực kỳ giỏi, đẳng cấp thế giới là nhồn,là nhồn với Tài Lừa hết! Đit con mẹ , không thể tin được!