The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by tung tung on 2012/02/04 - 09:43

  tiếp về chiện giải phóng mặt bằng (GPMB)

  Có 1 dự án Nhà máy điện ở Sóc Trăng, các cô có biết DADT còn đang hiệu chỉnh mà đền công tác đền bù GPMB đã thực hiện được 1 phần, đủ chổ để san lấp MB làm lễ khởi công.

  Địt mẹ dân thì lành thế còn Bê nhà các cô thì sâu? Có nói chuyện với những người dân chât phát ở đây mới biết.

  Họ nói lấy tiền đền bù được rồi nhưng chưa mua được đất mới để làm ăn, con cái trong nhà thấy có tiền thì vòi mua xe chạy nhong nhong chỉ sợ gây tai nạn thì hết mẹ tiền.

  Họ còn mong con cháu sau này được vào làm công nhân ở trong nhà máy như Cán bộ hứa. Địt mẹ anh nghĩ được cái cũ lồn. Địt mẹ muốn vào làm công như vận hành Nhà máy điện dù chỉ là hạng bảo trì aka lau bụi cũng phải qua khóa đào tạo ít nhất là 1 năm ở các Nhà máy khác. Thanh niên địa phương 1 phần thì ít học, other có học (ĐH, cao đẳng, or PHTH)  thì đâu có chen nổi với đám con cháu, họ hàng đại bác bán không tới của các sếp ngoài Bắc

  cắt cồng

 2. #2 by DG on 2012/02/04 - 10:13

  Con Tửng đang nuột, tiếp đi! Ăn củ tỏi gùi à?

 3. #3 by tung tung on 2012/02/04 - 10:19

  Tiếp chiện GPMB, có cô nào ở Nhựt or biết các quy định về tái định cư áp dụng cho các Dự án do các cty Nhựt đi đầu tư ở các khác hay kg?

  Số là vừa rồi, công ty S của Nhựt sau khi xem xét Hồ sơ lập DAĐT của 1 Nhà máy điện ở Miền Tai Lam Bộ nhưng sau đó bỏn im ru luôn vì các lý do: (i) giá điện; (ii) HỒ sơ FS được duyệt chưa có phương án tái định cư cụ thể. Mà nếu làm thêm phần tái định cư như thông lệ của bỏn thì tăng thêm chi phí tức phải tăng giá thành của sản phẩm đầu ra.

  Tức là bọn này hoàn toàn có thể nhập gia tùy tục. Sao bỏn kg làm? Có chế tài nào của Chính phủ Nhật/tổ chức cho vay vốn bắt buột các cty của Nhật phải thực hiện dù ngoài lãnh thổ Nhật hay kg?

 4. #4 by lylac on 2012/02/04 - 12:05

  @Anh Pín: Chẳng nhẽ mụ CAM Beo béo lại đang trên đường quay về Lừa sau khi sang Mẽo cho con bú. Các cô khác không phải việc của mình thì iêm iêm đi nhé. Đù má!

   

   

  References:

  1. Beo nói… at 19:00 Ngày 25 tháng 1 năm 2012

  quãng 15 âm Beo về đến HN. Phot Phet xuống tận nơi Cống Rộc với Beo ko

  http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=123706#blog_compose

   

  2. @Pin: Đợi đấy Cam giảng bài lại. Giờ đi ngáo đã. http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=123706&page=2
  ==> Thời gian ở gần Rhode Island là 1h AM 

  3.

  vươn vươn …

 5. #5 by YEU BAC HO HON YEU BAN THAN MINH on 2012/02/04 - 12:50

  địt mẹ con cam béo giờ này chắc đang cắm mặt vào hố xí la liếm nhặt mấy con dòi ăn cho bổ não,sáng mắt để làm mõ cho B hay sao mà không hiện hồn nên nhở.. con này anh đã dành sãn bát acic,, vớ được là anh đè ra vạch bướm đổ vào, để làm gì?,,triệt sản chứ sao, hỏi ngu thế, loại như con này nó đẻ thêm một đứa là lừa ta thêm một tai ương

  Cam đâu đọc cái này đê

  Trong thông báo kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Tiên Lãng, Sở Tư pháp Hải Phòng từng đề nghị UBND huyện tạm đình chỉ thi hành quyết định về quản lý, sử dụng bãi bồi ven sông, biển vào mục đích nuôi trồng thủy sản.

  Thực hiện quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Tiên Lãng, ngày 14.12.2009, Sở Tư pháp Hải Phòng đã ra Thông báo số 408/TB-STP kết luận về việc này, trong đó có việc kiểm tra nghị quyết, quyết định của UBND huyện trong công tác quản lý đất nuôi trồng thủy sản Cụ thể, Thông báo nêu rõ: Các nghị quyết của HĐND huyện từ năm 2006 – 2009 về thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đều có quy định “Thu hồi diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển đã hết thời hạn giao cho UBND các xã, thị trấn quản lý theo quy định của pháp luật”.

  Các quy định này là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 67, khoản 10 Điều 38 Luật Đất đai. Theo quy định viện dẫn trên thì khi hết hạn thuê đất, người sử dụng đất tiếp tục được thuê đất nếu còn nhu cầu sử dụng đất…

  còn…

 6. #6 by YEU BAC HO HON YEU BAN THAN MINH on 2012/02/04 - 12:52

  Với Quyết định số 3756/2008/QĐ-UBND ngày 17.10.2008 do ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng ký về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng đất, mặt nước bãi bồi ven sông, ven biển sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, Sở Tư pháp Hải Phòng kết luận không phù hợp với Điều 80 Luật Đất đai.

  Bởi theo điều luật này “đất bãi bồi ven sông, ven biển… do UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý, sử dụng và bảo vệ theo quy định của Chính phủ”.

  “Như vậy việc quản lý, sử dụng và bảo vệ đối với diện tích đất này chỉ Chính phủ mới có thẩm quyền quy định, UBND huyện không có thẩm quyền quy định” – Sở Tư pháp Hải Phòng kết luận.

  Ngoài ra, Sở Tư pháp Hải Phòng kết luận, quy định mục đích sử dụng đất đối với bãi bồi ven sông, ven biển để “trồng rừng phòng hộ”, quy định cho UBND xã có thẩm quyền ký hợp đồng cho thuê đất trong Quyết định 3756/2008/QĐ-UBND là không phù hợp Luật Đất đai…

  Cuối cùng, Đoàn của Sở Tư pháp Hải Phòng đề nghị UBND huyện tạm đình chỉ việc thi hành Quyết định số 3756/2008/QĐ-UBND.

  Tuy các quyết định thu hồi đất, quản lý đất… ven sông ven biển nuôi trồng thủy sản của UBND huyện Tiên Lãng sau này thực hiện đối với chủ đầm Đoàn Văn Vươn, Vũ Văn Luân và một số chủ đầm khác không lấy quyết định này làm căn cứ, nhưng viện dẫn việc thu hồi đất không giao tiếp, cưỡng chế thu hồi đất, chủ trương giao đất cho xã quản lý, đấu thầu… của UBND huyện Tiên Lãng không nằm ngoài Nghị quyết của HĐND và Quyết định số 3756/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Tiên Lãng.

 7. #7 by YEU BAC HO HON YEU BAN THAN MINH on 2012/02/04 - 13:03

  bát acic đang chờ sẵn rồi đấy nhé, con cam đâu vào banh bướm ra, anh đổ vào cho êm, muốn lên đỉnh thì anh có sẵn bơm tiêm, chọc vào ngoáy phê phải biết, bây giờ anh đi họp đã anh em nào thấy con cam trói lại cho anh nhé

 8. #8 by Банан on 2012/02/04 - 13:23

  Ui đì mé có con nầu dưới đít anh reo hò như cụ tổ nhà nó sống lại kìa. Cu không thấy tên Hiền, vua con ở Tiên Lãng, không những đéo thèm để ý đến kết luận cùng đề nghị của cái đoàn kiểm tra củ kẹc gì gì mà cỏn còn dấn thêm nhiều bước nữa một cách trắng trợn. Nếu tên Hiền ấy tuân lệnh, à mà đéo đúng, phải là chấp nhận đề nghị của đoàn đoản thì xứ Lừa ta đã đéo gọi là Lừa. Ở Lừa, rừng luật cùng các văn bản dưới luật của nó đéo có cái gì đủ rõ ràng để chúng mài có thể tranh luận đúng sai mới nhau nhé, nói nhanh cho nó vuông: Bê luôn đúng.  Bê ở đây là cái đầu bòi gì nhỉ, chỉ là con bò bé được gọi là bê phỏng?

 9. #9 by Банан on 2012/02/04 - 13:36

  Đì mé con Lác, em Cam iêu đi ỉa có khi mầy cũng vào soi sem đít ẻm đen hay trắng, em ẻm dính ít kưt chắc mài cũng liếm nốt nhỉ? Có lẽ mầy phẩy iêu em ấy lắm thì mầy mới lẽo đẽo ngưởi dắm em ẻm như vậy? Chúc mừng em Cam iêu.

 10. #10 by saranghaeyou on 2012/02/04 - 14:07

  Cháu sin fép ỉa vầu mặt các cô các thiếm ở đây fát cho nhẹ lỗ đít

 11. #11 by Банан on 2012/02/04 - 14:08

  Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?@ Zì mõm thúi:

  Thăng Đinh làm bòi gì phải mần gì? Mõm thúi đã phán Thăng Đinh như lợn mán thủi Saxophun rùi thì càng nhiệt tình càng thành phá hoại.
  Riêng về đường sắt Thăng Đinh càng đéo phẩy mần gì. Tên Zì mõm thúi so sánh năng lực vận tải giữa Lừa và Thái mọi mà đéo thấy sự khập khiễng à? Vấn đề của đường sắt Lừa là đéo có hàng cũng như hành khách để mà vận chuyển. Hành khách có đông cũng chỉ là cục bộ vào ngày lễ -tết, hết lễ tết không chỉ đường sắt đìu hiu mà cả đường bộ lẫn đường không đều thế. Còn chất lượng dịch vụ à? Cần bòi gì vì xưa nay chỉ có bần nông đi tàu là chính thui.
  Chỉ khi nào Lừa nhiều xiền, bùng nổ mần ăn, bùng nổ nhu cầu ịch phò or đong gái ở xa, bùng nổ nhu cầu … dẫn dến bùng nổ cạnh tranh tự nhiên đéo còn phàn nàn gì hết.

 12. #12 by saranghaeyou on 2012/02/04 - 14:09

  Cháu gất thích chưởi bậy. Cháu vầu đây để học chưởi bậy tộ sư bố cô nầu thiếm nầu không cho cháu chưởi địt mẹ hahaha
 13. #13 by saranghaeyou on 2012/02/04 - 14:17

  Cái cô mả mẹ nầu ở zưới đít cháu nói ngu kinh. Cháu đéo biết jải thích làm sau, chỉ biết cô nói ngu kinh.  
 14. #14 by saranghaeyou on 2012/02/04 - 14:24

  Cháu bẩu cô ý ngu vì tết gồi nhà cháu đặt mua vé tầu về quê trước 2 tháng mà cũng đéo có vé, fải mua lại của bọn zu lịch, đắt đéo chiệu, vì bỏn bẩu là tại vì nhà cháu đéo chiệu đi cả tua. Cháu lên tầu thấy người nằm ngủ lai láng đầy cả lối đi kinh vãi mồi.
 15. #15 by Hồng Vàng on 2012/02/04 - 14:28

  Cuối tuần rùi, chat chit thui…

   —

  lonelyrose: mình chả có luật gì thật

  gaixauzai: Có rừng luật í chứ nhưng chỉ có luật rừng là được dùng thôi

  lonelyrose: thà b làm quyết liệt như Tàu

  lonelyrose: chứ chả đến nơi đến chốn gì hết

  gaixauzai: thế đã hông phẩy là bê

  lonelyrose: tham nhưng lại nhát

 16. #16 by Банан on 2012/02/04 - 14:34

  Còn dự án đường sắt xuyên Á của bọn buỗi gì đó chắc cũng đổ vỡ thôi, cú nhìn hai quả đường sắt liên vận; Nụi-Kunming và Nụi-Beijing sẽ thấy ngay.

  Nụi-Kunming: Hoạt động được gần năm(2002 thì phẩy) phải dừng vì đéo có khách lẫn hàng. Hành khách được thời gian đầu do nghe đài địch tuyên truyền bọn tào ùn ùn sang Lừa du lịch. Bọn Tào lúc đầu tưởng phò Đồ sơn ngon-bổ-rẻ, khi được hỏi có quai lại xứ Lừa du lịch(ịch phò) hông, bỏn bẩu: Đéo. Còn hàng hóa thì đéo phẩy nói, vì qua tàu hỏa bọn cướp ngày của cả hai bên đo đếm được rõ ràng đéo có lợi cho chúng.
 17. #17 by lylac on 2012/02/04 - 14:37

  Này Банан, mả cha ông cụ kị nhà mày!

   

  Mầy không sõi tiếng Việt à. Tao đã bảo không phải việc của mầy thì kâm ngay cái mõm tró của mầy lại.

   

  Còn mụ CAM tại sao tao phải làm thế, tao đã nói rồi mầy xem những kồng trước của tao, hiểu chưa đồ tró ghẻ. Tao không hy vọng gì mầy hiểu đâu, nhưng hãy kâm miệng lại.

 18. #18 by budifa on 2012/02/04 - 14:38

  Hum-nai fẩy đi mần bù dưng đéo có việc jì, chán vãi

   

  Kuán nài lắm Lừa thích bú diệu sâm nhể, bựa mới saranghaeyou là bừn-lông hai vàng-son vại?

 19. #19 by Банан on 2012/02/04 - 14:43

  Hehe, tên cháo mặt lìn dưới đít bác: Cháo cùng gia đình phải về quê vào tết thì thế là phẩy rùi, bạn cháo bên Tào còn phải ngủ lại ga đợi qua tết kìa. Bên Đường sát nhà Bác đã cố gắng nắm, đã nâng công suất lên gấp 5 ngày thường rùi cháo ợ.Địt mẹ cháo, sau rằm vé tào nửa của bác ế đến 40%  dù đã giảm giá 40% rùi đấy cháu, sao cháo hông chọn ngày đi hợp lí?

 20. #20 by Hồng Vàng on 2012/02/04 - 14:51

  gaixauzai: b không dám quyết liệt không phải vì nhát, mà vì chính bỏn cũng không đoàn kết

  lonelyrose: xứ mình như  phải chịu lời nguyền nào í. Tự cắn cấu nhau hơn nửa thế kỷ chưa hết

  gaixauzai: cứ từ từ xem tuồng nhé

  lonelyrose: nài đừng bắt chiếc “cứ từ từ…” của Pín nhé

 21. #21 by Банан on 2012/02/04 - 14:52

  Hehe, con Lác nủi lên rùi à? Đì mé con nài mày dám động vào em Cam iêu của anh mà à? Phẩy mầy chắc mầy còn điên hơn chó dại í chứ, anh người lịch xự anh chỉ nhỏ nhẹ thế thôi. Mày điều thấy thở được câu nầu ra hồn thì câm miệng chó của mài lại, điếu ai cứ bám đi bám lại mỗi lội dung chứng minh Cam iêu của anh là con Beo chó chít nầu. Đì mé mày chứ Cam iêu của anh là ai đéo mượn mày đi tụt quần liếm đít ẻm ẻm rõ chửa?

 22. #22 by lylac on 2012/02/04 - 14:56

  Банан, Kâm cái mõm tró của mày lại đồ súk sink kia.

   

  Mầy và mụ CAM thì chỉ là loại bọt bèo, cặm bã thôi. Tiếc là mầy là ông người ở kiếp này. Kiếp sau nên làm kiếp ông tró nhé (mà nói thế ông tró lại tủi thân).

   

  Tao nói hết sức lịch sự rồi đấy nhé, đồ con tró.

 23. #23 by Банан on 2012/02/04 - 15:13

  Tuyến Nụi- Beijing giá vé hành khách cao vãi lìn, dù bám theo tuyến đường sắt huyết mạch của Tào nhưng cũng đéo kéo được khách đi tàu hỏa. Hàng tuần vưỡn có 2 chuyến từ Nụi đi(T3 và T6)  Bẩy-ching và ngược lại, nhưng chỉ lèo tèo vài khách. 

  Để thử nghiệm và cũng là giữ tình hĩu nghị(như tên Giừ lốm đốm nói). Năm 2009,  2 TCT đường sắt Lừa- Tào mở tuyến express Jalam-Naning mõi ngày một chuyến, Toa hành khách chỉ có giường nằm, có đông khách hơn tí nhưng cũng điếu ăn thua dù đã nâng chất lượng dịch vụ lên hàng Quốc tế. Khách chiều Lừa- Tào tuyền sinh viên du học Tào và bọn Tai nghèo du lịch.
 24. #24 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 15:13

  A tôi đơi, tôi ngủ dạy rồi đươi, làm li cà fê  xem anh Lắc với anh Chuối bổ nhao vậy khà khà . các anh nhét cức vầu alô nhao đi  khà khà 

   Đã phát lệnh truy nã cô Cam gầy, địt mẹ liệu hồn mà núp kiên kiến !!!
 25. #25 by Банан on 2012/02/04 - 15:21

  Cháo Lác à, cháo hơi hỗn nhưng thui bác bỏ quá cho.

  Chỗ lày là quán bựa, nó ảo nhiều hơn thực, nên cháo thoang thoáng tý đi. Cháo cố tụt quần bác Cam cính iêu của cháo màn gì mần gì? Lợi ích gì lợi ích gì hả cháo? Bác í ỉa nhiều khi có sót tí thui, không vừa miếng cháo đâu. Thui bác xoa đầu cháo cái nào, cháo cút về bú tí mệ đi cháo ợ, iêu cháo nầu.

 26. #26 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/04 - 15:23

  Lủ má con Lác Bẹn mới con Du MẶt Trôn vầu quán đã khoanh tay ạ anh chưa mà choác choác choác choác diềm hàng con Chuối Nải đệ anh đó bọn mài? Hôm nai anh vuôi nên bỏ màn xông phi dư thông lệ. Bọn mài ở lại nổ cho khéo tí anh quai lại giáo giục sau. Nhắc lại là đừng để anh nủi máo cô hồn lên đấy đcm.

  @Em Rốt Xinh:
  Em đang ở Gồng hả? Đương mần cho hãng Đài Mọi hả em??

 27. #27 by lylac on 2012/02/04 - 15:26

  Банан tró, Kâm ngai va luôn cái mõm thúi tha của mày.

   

  Mầy hỏi tao, tao cũng hỏi lại mầy binh mụ CAM nó cho mầy cái gì: xiu tầm lông lồn rụng hay hít cái khí hư?

   

  Tổ cha mầy!

 28. #28 by alehap on 2012/02/04 - 15:35

  Hum nay là ngày đi làm bù, he he, mọi người trốn tiệt hết rùi còn vài công dân ngoan hiền vưỡn ở lại, Hấp vào bam chút rồi cũng biến đơi, trời bắt đầu hửng nắng và khô ráo rùi, bắt đầu công cuộc hít bụi sau mưa thui.

  Hấp trông xinh đẹp vậy mà là bần thị chính cống đấy nhé, nhà cũng có vườn ao chuồng đàng hoàng, hehe, cũng nuôi được đàn gà đàn vịt ăn dần, cũng có ao thả cá, rùi trồng rau trồng cây ăn quả, nhưng hông phải Hấp làm đâu, ba chồng làm hết, hôm qua về muộn quá bắt vội con gà  về giết thịt, he he vơ đúng con gà già bị ung thư gan, bắt lão chồng giết mổ vì Hấp hông biết làm, lão í cũng lần đầu tiên giết gà, ha ha ha, nếu hông vì bắt  gà muộn cũng chẳng bắt lão làm, lão còn chẳng biết con gà ấy là gà già bị ung thư gan nữa, khi ra giúp lão suýt ngất vì nhìn thấy bộ nội tạng của con gà già,toàn bộ nội tạng tim ruột mề teo nhỏ lại nhường chỗ cho quả thận và bộ gan nhiễm mỡ to vật vã, những mảng mỡ bám xen lẫn với gan như những con sán trắng lúc nhúc trông ghê cực, Hấp liên tưởng ngay đến ông hàng xóm mới chết trước tết cũng bị ung thư gan, he he chắc bộ gan của ông ổng cũng giống bộ gan của con gà nhà Hấp, đấy đấy, đến gà mà cũng gan nhiễm mỡ thì há chi con người thoát được, các bựa nhớ ăn uống cho cẩn thận nhé, rau xanh ăn thay thế nhiều vầu, có ai nhà thiếu rau, order cho Hấp, Hấp gửi cho nhá, hehe rau tuy còi nhưng sạch cực.

 29. #29 by alehap on 2012/02/04 - 15:45

  Anh Chuối chưởi duyên phết nhể,  về quê ăn tết kỹ quá nha.

  @ Tế đẹp trai

  Dạo này cưng cũng chưởi hăng nhở, đang dần lấy lại fong độ hả cưng

 30. #30 by Банан on 2012/02/04 - 15:51

  Mà nói đến nâng cấp chất lượng tàu hỏa Lừa mà không nói đến Tàu Halong Express Train thì thật thiếu sót. Hành trình tàu đó: Nụi-Kép – Hạ long, thời gian mất 5 tiếng. Hồi đó Thăng Đinh vưỡn còn ở Dầu khí, bạn của con Già lốm đốm tư vấn cho bọn Dongrim thì phẩy, đéo rõ con tư vấn nài có phẩy Zì mõm thúi không? Lúc chưa chạy đoàn tàu được mệnh danh là Bô-ing đường sắt, chất lượng dịch vụ và tốc độ chạy tầu được nổ là như tuyến Soul- Fusan của Hàn xẻng, Giá vé đang trong thời kỳ khuyến mại với Tai là 15 USD, Lừa 5 USD.

  Tàu chạy chưa được 02 tháng thì đắp chiếu, bọn Hàn xẻng bỏ của chạy lấy người để lại món nợ 300000USD cho nhà máy Xe lửa Gia lâm, đơn vị mấy lần anh hùng cả thời bình lẫn thời chiến.
 31. #31 by alehap on 2012/02/04 - 16:16

  Cầu quay Hải phòng xưa

  Xin giới thiệu với các Bựa về cầu Quay ở Fồng

  Đây là cây cầu duy nhất trong thành phố vừa lưu thông đường sắt, vừa lưu thông đường bộ

  Tình trạng giao thông lộn xộn trên cầu đường sắt Tam Bạc. 				Ảnh: Duy Thính

  Gay cấn nhất vẫn là thời điểm chắn tàu hỏa chạy, he he, hành lang chắn người giao thông đã chặn mờ người dân vưỡn vượt hết lên để cố chạy qua cầu, Có nhưng lúc nhìn thấy rõ đầu tầu hỏa mà xe máy xe đạp vưỡn đầy trên cầu, khiếp vía.

 32. #32 by Hồng Vàng on 2012/02/04 - 16:45

  @ Tế iu: xì tai châu Á thứ bậc lề lối nặng nề lắm Rốt hông hạp, nên hông mần cho Đài được đâu.

   

  Rốt đương ở Gồng. Có nhắn gởi gì ai hông?

 33. #33 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 16:50

  Quán xá vắng lặng quá, để anh bổ con Cam vài nhát cho trốn hẳn địt mẹ:
 34. #34 by Hồng Vàng on 2012/02/04 - 16:54

  @ Hấp: Hấp cũng không biết mần gà à? Giống Rốt … Nhưng Rốt nghĩ như vậy là tốt. Mình bỏ dần thói quen tự mần thịt gia cầm gia súc đi. Thực phẩm công nghiệp có thể không ngon bằng nhưng vệ sinh và văn minh.

 35. #35 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 16:54

  Con Cam nhiền đây:
   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85/1999/NĐ/CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 1999 SỬA ĐỔI

  Điều 1 chúng mài nói thế nài :

  1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà nguồn sống chủ yếu là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất đó, được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận, thì được Nhà nước giao đất trong hạn mức để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và không thu tiền sử dụng đất.

  Hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ, được tiếp tục sử dụng ổn định lâu dài và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Toàn bộ đất nông nghiệp, đất làm muối chưa giao thì giao hết cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, trừ đất đã giao cho các tổ chức, đất dùng cho nhu cầu công ích của xã”.

  Điều 4 chúng mài nói thế nài:

   Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 4.

  1. Thời hạn giao đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và đất làm muối là 20 năm; để trồng cây lâu năm là 50 năm.

  Sao tiên lãng and Co chỉ giao cho bố con thằng Vươn 14 năm mà lại ghi lùi ngài lại hơn Tam niên ?

   Hỏi đã là trả lời, Bê nhà mài ko sai, chỉ có Tiên lãng and Co sai !

   Bê nhà mài có bao giờ sai  địt mẹ chúng mài, lũ củ lồn hít khí lồn cắn buồi mềm con Lói.

 36. #36 by Già Không Đều on 2012/02/04 - 17:09

   

  Con Chuối bán vé tầu nầy he he nổ thêm về đường sắt Lừa thay vì vả răng Anh lãng xẹt hôm qua, Anh khen nè. Nhưng địt mẹ, tư duy chờ đéo gì Lừa bùng nổ nhu cầu bla bla… hứ hứ thúi và chúi quá đi, đéo mẹ dân ngành đường sắt mà nghĩ thế thì đéo bảo tại sao không những chậm chân tại chỗ mà còn thụt lùi, địt mẹ.

   

  Giao thông phải ngon trước, phải đi trước, phải đón đầu, chứ đợi… đợi…. đợi….. như Ku nói thì muốt mùa lệ thủy đéo chiện phát với triển nhế. Dĩ nhiến tuyến huyết mạch Bắc Nam đéo lo động não cởi trói, bày đặt làm mấy tuyến ngắn đéo nghiên cứu thị trường kỹ trước thua là phải trách đéo gì.

   

  Hãy xem ngành viễn thông Lừa mà học hỏi một phần nào đó.

   

  Và xa hơn chút xem bên Khựa phát triển giao thông đường bộ, đường sắt tốc độ chóng mặt thế nầu.

   

  Mời Ku ra bến xe Nước Ngầm mà nghiên cứu về xe đường dài, nhớ là từ cái thời nó chỉ là bãi đậu xe của công ty nước ngầm chứ đéo phải là bến xe chuyên dụng thế này nữa nhé. Một cái bến bé tí, chật ních xe, nằm & ngồi đủ loại, tỏa đi các tuyến từ Nụi, từ chiều và đêm xe xuất bến ầm ầm, sáng đến xe nêm cứng cả bãi í. Không đi máy bay vì thuộc top trên, kg đi tàu vì đéo có nhiều lựa chọn và dịch vụ kém, thì dồn đi xe khách vậy.

   

  Đường sắt Lừa có nhiều lựa chọn “nhà tàu” đi đã, nếu nhà tàu nào cũng không thu hút được khách thì mới nói, chứ như cái Nhà Tàu Một Mình Một Sân của Ku thì than vãn, đổ thừa đéo gì, làm đâu chả thua, được tí ngày Lễ, Tết lại chảnh.

 37. #37 by Банан on 2012/02/04 - 18:40

  Anh Pín oằn nhưng lưỡi miệng sắc phết tôi khen.

  Song anh trích câu cú nó không hết nên có đoạn này chắc anh đéo đọc:

  7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều13. Đối với đất vượt hạn mức của hộ gia đình, được giải quyết như sau:

  1.Hộ gia đình, đang sử dụng đất nông nghiệp, đất làm muối vượt hạn mức mà là đấtđược giao hoặc do khai hoang, vỡ hóa và các trường hợp nhận chuyển nhượng quyềnsử dụng đất hợp pháp từ người khác trước ngày 01 tháng 01năm 1999 (ngày Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai có hiệu lực), thì được tiếp tụcsử dụng và phải nộp thuế bổ sung đối với diện tích đất vượt hạn mức theo quyđịnh của pháp luật.

  (còn)

 38. #38 by Банан on 2012/02/04 - 18:42

  Thờihạn sử dụng phần diện tích đất vượt hạn mức của hộ gia đình bằng một phần haithời hạn giao đất đối với từng loại đất theo quy định tại khoản 3 Điều 1 củaNghị định này. Sau thời hạn này thì phải chuyển sang thuê đất.

  Đốivới diện tích đất vượt hạn mức của hộ gia đình, có sau ngày 01 tháng 01 năm1999 thì hộ gia đình, cá nhân phải chuyển sang thuê phần diện tích đất vượt hạnmức đó.

  2.Đất vượt hạn mức do chiếm dụng trái phép thì tùy trường hợp cụ thể,  Ủ y ban nhân dân xã, phường, thịtrấn đề nghị Ủ y ban nhân dân huyện, thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh xét để thu hồi hoặc phải chuyển sang cho thuêđất”.

  Như vậy theo như trên thì anh Vươn đã ngỏm củ tỏi rùi anh Pín ạ. Anh ý chỉ được giao tối đa là 2ha, còn 38 ha chỉ được giao có 10 năm sau mười năm phải chuyển sang thuê anh ạ.

  Rõ hơn anh đọc hết link này đi: http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=7015.

  Thật ra như tôi đã trình bày như trên: nếu tầm chương trích cú các thể loại văn bản Luật lá thì đéo có thằng nào đúng sai hoàn toàn đâu anh, cái này thể hiện sự sáng suốt và tỉnh táo của Bê đấy anh ạ.

 39. #39 by Hồng Vàng on 2012/02/04 - 18:45

  @ Lói còn Bud không?

   

 40. #40 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 18:54

  Anh ý chỉ được giao tối đa là 2ha, còn 38 ha chỉ được giao có 10 năm sau mười năm phải chuyển sang thuê anh ạ.

  @ anh chuối nải 


  Anh chuối nài củ buồi: 

   Tôi đang chưởi con Cam về văn bản nghị định luật hiến pháp chưởi bố nhao của Bê, chứ tôi đéo thèm ke đến bố con nhà Vươn, chỉ là con Cam mặt lồn muốn tôi dùng vụ Vươn để chứng minh.
   Như anh trích thì con Vươn chỉ đc giao 10 năm, vậy địt mẹ tai sao Tiên lãng và Co giao cho nó những 14 năm.  khà khà !!!
   Kiểu đéo gì con Cam cũng đi bằng bẹn với tôi !!!
 41. #41 by Банан on 2012/02/04 - 19:07

  @anh Bín oằn:

   Tiên Lãng &co chỉ ẩu thôi chứ đéo sai hẳn, thời hạn là 14 năm nhưng theo ngày phát hành quyết định chỉ là 10 năm, tức đáo hạn năm 2007 nên sai về hình thức câu chữ(tại thằng đánh máy) chứ đéo sai về nội dung lại đúng chủ trương của Bê(mập mờ khó hiểu)
 42. #42 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 19:18

  @ anh chuối nải

   Bê có 1 rừng luật, địt mẹ chỉ lôi luật ra cũng đủ vỡ sọ chết tốt tôi đéo chơi dại, tôi cứ cái văn bản nài tôi bổ, sai câu chữ hai sai cái gì hai thằng đánh mái sai tôi đéo quan tâm, sai là sai khà khà !!! 
   
 43. #43 by leloi on 2012/02/04 - 19:36

  Con Lác  đích thị là clone của một trong đám tintinchuyên vào quán cắn những con nào đéo ủng hộ phản động mà hôm trước anh . Địt mẹ con này. Đéo biết gì để tham luận  thì câm mõm lại như anh đây. Cứ nhảy xổ ra Beo Beo mới bủng bủng.
  Liếm L*** cho Beo.
  Cô Cam mà là Beo thì anh đi bằng buồi.
  Đồ con lừa Lác câm mõm đi để anh theo dõi bọn chúng oánh nhau. Anh đéo phe con nào cả.

 44. #44 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 19:55

  4. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “Điều 5. Hạn mức đất của mỗi hộ gia đình ở từng địa phương được quy định như sau:

  1. Đối với đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản và đất làm muối:

  a) Các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, không quá 3 ha cho mỗi loại đất;

  b) Các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương khác, không quá 2 ha cho mỗi loại đất.

  2. Đối với đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm:

  a) Các xã đồng bằng không quá 10 ha;

  b) Các xã trung du, miền núi không quá 30 ha.

  3. Đối với đất trống, đồi núi trọc, đất vùng triều, mặt nước eo vịnh đầm phá, đất khai hoang, lấn biển thì hạn mức đất của hộ, cá nhân sử dụng do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, căn cứ vào quỹ đất của địa phương và khả năng sản xuất của họ, đảm bảo thực hiện chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng các loại đất này vào mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

  Trích nghị định củ lồn  Số: 85/1999/NĐ-CP


  Bổ anh chuối nải về hạn mức phát vì con Cam trốn mẹ rồi:

  theo cái sửa đổi củ lồn nài thì HẠN MỨC đéo do Tiên lãng and Co quyết  mà phải là tỉnh or thành phố quyết, và ko hề bó trong 2ha củ lồn !!! tùy quỹ đất tai địa phương thôi?

 45. #45 by Hoaimien on 2012/02/04 - 20:31

  Em  nổ đùng đoàng về giao thông với A Dành cho vui nè

  Về xe. Dân Lừa nói chung nhiều ngừoi sợ đi ô tô vì tỷ lệ tai nạn nhiều hơn đi tàu. (Nhưng đi trên dưới 100km lại thích đi xe máy vì sợ “say xe” và “mát”). Có nhứng người hàng ngày đi về khoảng 120km trong ngày. Những tôống kê tai nạn do xe mái gây ra hình như cũng không làm họ ớn hay sao ấy.

  Đi xe khách những hãng lớn thì hình như có kỷ luật. Còn hãng nhỏ lái xe vừa đi vừa buôn điện thoại là bình thường. Hệ quả như kiểu tau hỏa đâm ô tô vì lí do lái xe buôn điện thoại là không hiếm. Có lần em  chấp nâận xuống xe giữa đường vì quá sợ hành vi lái xe buôn điện thoại. Cái cảm giác ko biết mình die lúc nào vì hắn cứ đeo đẳng.

  Đi tàu. Nhân viên là người Miên Nam (Xí nghiệp toa xe SG) phục vụ tốt hơn Miền Bắc. Cứ cái gì dịch vụ do dân Bắc làm đều thể hiện  cách tao “ứ” cần mày. Đã thành tập quán chả biết bao giờ mới sửa được.

  (còn)

 46. #46 by Hoaimien on 2012/02/04 - 20:42

  Đã một lần dừng ở ga Đà nẵng yêu quái của A Dành.

  Tầu trước đỗ ở đường sắt số 1. Tàu đến sau đỗ ở đường sắt số 3. Muốn ra cửa ga, già trẻ gái trai lũ lượt xuống tàu rồi leo qua tàu kia(họ mở thông hai cửa để cho tàu đến sau leo qua.)Thấy cảnh đó, không chửi mới là chuyện lạ. Các bậc tàu cao cả mét ngễu nghện thể hiện sự độc quyền đến vô cảm của ngành đường sắt.

  Các bữa ăn trên tàu giờ mới đáng sợ. Chả hiểu sao nó kém đến mức không chấp nhận được. bán lấy tiền mà như bố thí cho động vật ăn. Nhiều ngừoi lại quay lại cảnh cơm nắm, bánh mì mang đi để khỏi ăn cơm nhà tàu. A Dành mà là “quan chức” ngàng giao thông tàu bè cho em cái chân đấu thầu món ăn trên tàu nhé. Đảm bảo ngon bổ rẻ và giá phải chăng …(vẫn share được phần trăm cho A Dành)

 47. #47 by lylac on 2012/02/04 - 20:50

  @lélòi: Cả thằng mù loà này nữa, kâm họng lại mà ăn cơm thừa canh cặn của Quán nghe chưa. Phản động cái lò nhà mầy, ông nội mầy đây đã từng suyết vào Đoảng đấy khàkhà. Tintin cả mà cha nhà mầy à. Mầy chắc gì đã bằng/hơn tuổi cháu ông? Tổ-sư, sao quán lại xuống chất lượng khi có nhiều thằng đọc hiểu kém tắm thế nầy?

  Ông nội mầy đây vì điều đúng, lẽ phải mà hành động, hiểu chưa đồ con bò. Những loại như CAM Beo béo còn xuất hiện ông còn việc để làm. Tộ-cha-đồ-con-bò.

 48. #48 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2012/02/04 - 20:53

  Tôi đã lên dồi đơi.


  Em Rốt cho con Pín ./ Trao uống Bud mới nhé. Em có 2 lon cơ mà, cho cỏn một lon khà khà.
 49. #49 by lylac on 2012/02/04 - 21:03

  Chào anh Lói, tôi quí anh dất. Tôi mời anh một cốc, nhưng tôi chỉ dùng nước lọc thôi. Gan tôi không tốt lắm nên không dùng đồ kay được

 50. #50 by voong ngau pin on 2012/02/04 - 21:07

  Tôi cũng trồi lên đơi, tôi uống nước chè, mời các anh , địt mẹ cuối tuần quán lạnh như lồn ma, có lẽ tôi làm 1 li diệu cho ấm cúng khà khà