The problems of Thăng Đinh (#1)

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

 

Vấnđề của Thăng Đinh (Phần 1)

 

Giữa hè 2011, đáng-lẽ cô Ba Dzũng, thủtướng Xứ Lừa Nhọc Nhằn Khốn Khổ, phải thuê Trung Tướng, chuyêngia quảnlý vậntải đẳngcấp thếgiới, đảmnhận vai Bộtrưởng Giaothông, thì cô lại chọn nôngdân Thăng Đinh.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Thăng Đinh tiến-thân nhờ các hoạtđộng đoàn-đội tintin: đànđóm, hátxướng, bóngbanh, vươnvươn nhắngnhít, bằng tưchất một kếtoánviên hạng xoàng. Tại những doanhnghiệp đông ngàn-vạn culy kiểu Tổngcôngty Sông Đà hoặc Tậpđoàn Dầu Khí, Thăng Đinh có-thể rực-sáng như Mặt Trăng bởi những cú xécbít lộn-cầu-vồng hay những điệu sôlô ghita nẩy-lửa, nhưng để đóng bộtrưởng, thì kỳvọng của Ba Dzũng & Co vào tàicán Thăng Đinh thật hàihước như ước-muốn bắt lợn-mán thổi sắcxôphôn (*).

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng phán, vấnđề của Thăng Đinh là hehe, giống ông lợn-mán không-thể tìm nốt Si Giáng kể-cả trên một cây sáo-trúc, em ý không-thể biết mình cần làm gì. Giaothông Xứ Lừa đang nằm mức Zero Mùmịt, mà Thăng Đinh lại tung đòn nhằm mẹ những điều ngớngẩn: tắc-đường, tainạn, đua-xe.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

(i) Tắc-đường Xứ Lừa, dù trông rất kinhtởm, nhưng chắcchắn chưa phải thảmhọa. Đây chỉ là vấnđề riêng của hai thànhphố lớn, Hanoi và Saigon. Thay-vì hỗtrợ và địnhhướng, Thăng Đinh lại dẫm mẹ lên hànhtung khíphách của hai vị thịtrưởng, thật nhảmnhí quá.

Trung Tướng sẽ be-back về Tắc-đường Lừa ở cuối bài.

(ii) Tainạn giaothông Xứ Lừa, dù thựcsự thảmhọa, nhưng chắcchắn không phải món dễdàng có-thể nhai nghiếnngấu trong một/vài nhiệmkỳ bộtrưởng.

Trung Tướng sẽ be-back về Tainạn Lừa ở bài khác.

(iii) Đua-xe Xứ Lừa thì, hehe, là vấnđề của Ngựa Non Háu Đá, chứ của Bộtrưởng Giaothông chó đâu?

Vậy nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(1) Đường-sắt Lừa nộiđịa và quốctế

 

Mời coi chút hình phân-ga Trần Quý Cáp, thuộc Ga Hanoi, thủđô Lừa:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Đã 20 năm, ông Trần Quý Cáp không đổi/sửa dù chỉ một viên gạch nền. WC côngcộng ông mất nước 80 giờ/tuần. Sảnh ông rộng 100m2, ngấpnghé nửa sân tennis chuẩn.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Cầu-vượt chưa từng tồntại nơi đầu-mối đường-sắt quốcgia này. Hànhkhách, dù cụt sạch cẳng hay địu baby, dù già-mốc-mép hay chửa-xệ-mông, đều tựnguyện bê/lôi hànhlý mình qua các lớp ray/tàvẹt khổ 1.0 bọn Pháp Thựcdân lắp cách nay 1.2 thếkỷ để leo toa (cao 90cm, tầm ngực người-nhớn) đi về muôn nẻo.

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Mời sosánh chút hình ga Shanghai, China, và ga Bangkok, Thailand:

 


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

 

Trung Tướng không nghĩ Thailand dứtkhoát phải trội Lừa mọi nhẽ. Nhưng in-fact, xuấtphát gần cùng nhau (189x vs 188x), cũng xài 1.0 rail-gauge và cơbản single-rail, với dânlực kém nhiều (65mil vs 90mil), mà 4,100Km đường-sắt Thailand đang chuyênchở mỗi năm 50 triệu lượt dukhách (cỡ 8.5 tỷ khách-km) và 17.0 triệu tấn hànghóa (cỡ 4.4 tỷ tấn-km, đaphần hàng container, quãng 800,000 teu), còn 2,600Km đường-sắt Lừa cõng vỏnvẹn 11.6 triệu khách và 8.0 triệu tấn hàng (**).

Mặt quốctế, đường-sắt Thailand kết-nối hoànhảo Mã, Miến, Miên, Lào. Đường-sắt Lừa thậmchí chưa nối được China. 80% giaothương Lừa Tầu vẫn cưỡi xe dưới-bốn-bánh. Đơngiản vậntải đường-sắt Lừa vừa đắt lòi lưỡi, vừa bẩnthỉu hởhang, vừa mongmanh thiếu tincậy, vừa nguyhiểm khó-lường, vừa quanliêu mệtmỏi, vừa phứctạp lằngnhằng.

Nôngdân Thăng Đinh phải làm gì?

 

(2) Đường-không Lừa nộiđịa và quốctế

 

(Dừng chờ thamluận)

 

(@2012)

 

Ghichú

 

(*) Ba Dzũng, Thăng Đinh, Tổngcôngty Sông Đà, Tậpđoàn Dầu Khí: Tên riêng Văn Bựa chỉ nhằm minhhọa và không nhấtthiết khác tên thật.

Xécbít: Aka Service, thuậtngữ môn Volleyball aka Bóng Chuyền.

Lộn-cầu-vồng: Một lối Xécbít đẳngcấp.

Lợn-mán: Một loài giasúc không biết chơi Sắcxôphôn.

Sắcxôphôn: Aka Saxophone, một loại nhạccụ Lợn-mán không biết chơi.

(**) 1.0 rail-gauge: Aka Đường Ray khổ 1.0m cổđiển.

Single-rail: Aka Đường Sắt Ray Đơn cổđiển.

Teu: Aka Twenty-foot Equivalent Unit, đơnvị đếm Container.

 

Tàiliệu Thamkhảo

 

(1) Duongsat Vietnam, by Dang Dinh Cung.

(2) Forum Daumaytoaxe, by Unknown Authors.

(3) Niengiam Vantai Hanghoa 2010, by Tongcuc Thongke.

(4) Niengiam Vantai Hanhkhach 2010, by Tongcuc Thongke.

(5) Freight Transport Report, by Market Research.

 

Phụlục

 

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thủtướng: (Thủ tướng).
– Chuyêngia: (Chuyên gia).
– Quảnlý: (Quản lý).
– Vậntải: (Vận tải).
– Đẳngcấp: (Đẳng cấp).
– Thếgiới: (Thế giới).
– Đảmnhận: (Đảm nhận).
– Bộtrưởng: (Bộ trưởng).
– Giaothông: (Giao thông).
– Nôngdân: (Nông dân).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).
– Đànđóm: (Đàn đóm).
– Hátxướng: (Hát xướng).
– Bóngbanh: (Bóng banh).
– Vươnvươn: (Vươn vươn).
– Nhắngnhít: (Nhắng nhít).
– Tưchất: (Tư chất).
– Kếtoánviên: (Kế toán viên).
– Doanhnghiệp: (Doanh nghiệp).
– Tổngcôngty: (Tổng công ty).
– Tậpđoàn: (Tập đoàn).
– Kỳvọng: (Kỳ vọng).
– Tàicán: (Tài cán).
– Hàihước: (Hài hước).
– Sắcxôphôn: (Sắc-xô-phôn).
– Ghita: (Ghi-ta).
– Xécbít: (Xéc-bít).
– Tàvẹt: (Tà-vẹt).
– Sôlô: (Sô-lô).
– Culy: (Cu-ly).
– Vấnđề: (Vấn đề).
– Mùmịt: (Mù mịt).
– Ngớngẩn: (Ngớ ngẩn).
– Tainạn: (Tai nạn).
– Kinhtởm: (Kinh tởm).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Thảmhọa: (Thảm họa).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Hỗtrợ: (Hỗ trợ).
– Địnhhướng: (Định hướng).
– Hànhtung: (Hành tung).
– Khíphách: (Khí phách).
– Thịtrưởng: (Thị trưởng).
– Nhảmnhí: (Nhảm nhí).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Dễdàng: (Dễ dàng).
– Nghiếnngấu: (Nghiến ngấu).
– Nhiệmkỳ: (Nhiệm kỳ).
– Nộiđịa: (Nội địa).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Côngcộng: (Công cộng).
– Ngấpnghé: (Ngấp nghé).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Quốcgia: (Quốc gia).
– Hànhkhách: (Hành khách).
– Tựnguyện: (Tự nguyện).
– Hànhlý: (Hành lý).
– Thựcdân: (Thực dân).
– Thếkỷ: (Thế kỷ).
– Sosánh: (So sánh).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát).
– Xuấtphát: (Xuất phát).
– Cơbản: (Cơ bản).
– Dânlực: (Dân lực, Dân số).
– Chuyênchở: (Chuyên chở).
– Dukhách: (Du khách).
– Hànghóa: (Hàng hóa).
– Đaphần: (Đa phần).
– Vỏnvẹn: (Vỏn vẹn).
– Hoànhảo: (Hoàn hảo).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Giaothương: (Giao thương).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Bẩnthỉu: (Bẩn thỉu).
– Hởhang: (Hở hang).
– Mongmanh: (Mong manh).
– Tincậy: (Tin cậy).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Quanliêu: (Quan liêu).
– Mệtmỏi: (Mệt mỏi).
– Phứctạp: (Phức tạp).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thamluận: (Tham luận).
– Ghichú: (Ghi chú).
– Minhhọa: (Minh họa).
– Nhấtthiết: (Nhất thiết).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Giasúc: (Gia súc).
– Nhạccụ: (Nhạc cụ).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Tàiliệu: (Tài liệu).
– Thamkhảo: (Tham khảo).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cầu-vượt: Bridge.
Đầu-mối: Centre.
Đua-xe: Racing.
Đường-sắt: Railways.
Lợn-mán: Little-pig.
Ngàn-vạn: Thousands.
Người-nhớn: Adult.
Phân-ga: Sub-station.
Sáo-trúc: Bamboo-flute.
Tắc-đường: Traffic-jam.
Ước-muốn: Willing.

Chửa-xệ-mông: Horribly-pregnant.
Dưới-bốn-bánh: Less-four-wheel.
Già-mốc-mép: Ugly-dirty-old.
Lộn-cầu-vồng: Flip-motioned.
Đoàn-đội: Cooperative.
Khó-lường: Risky.
Nẩy-lửa: Powerful.
Rực-sáng: Bright.

Đáng-lẽ: Should.
Kể-cả: Even.
Thay-vì: Instead.

Có-thể: Can.
Không-thể: Can-not.
Kết-nối: To Join.
Tiến-thân: To Be Promoted.

 

*** 1. #1 by Lừa cơ bản on 2012/02/01 - 09:08

  Đường sắt Lừa muốn đông khách thì phải tăng tốc lên chứ địt mẹ chạy 100km mất 3h như bi giờ chó nó đi (trừ tuyến Nụi – Lào Kay he he)
  Muốn tăng tốc chắc phải mở rộng khổ đường thôi chứ còn cách đéo nào khác.
  Ngành đường sắt có nhẽ nên đầu tư hạ tầng kiểu như đường sá, đèn đóm bến bãi thôi còn các tuyến chạy nên để mẹ cho tư nhân làm mới khá được.

 2. #2 by Mr. Tran on 2012/02/01 - 10:08

  Chào quý chi bựa. Mọi người đi làm năm mới có vui? Tôi thì bận vãi Hoàng. Khá oải.

   

  Chủ đề nài hay nhở. Tôi nghĩ vướn đề giao thông của tổ quốc ta khốn khó còn là The Expressways.

   

   

   

  Đèo mẹ, đầu tư như buỗi, giá đền bù phi lí… Mệt phết.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 10:29

  Đì mẹ Zì vầu chưởi vài câu gòi còn đi khách nầu đủ móa.

  @con Bản,

  Con nài ngu. Zì zẫn trườnghợp đường-sắt Thái để các cô thấy, đéo cần mở-gộng đường, cũng đéo cần mần thêm đường (đường-sắt Thái vẫn loại 1.0 gauge, đường đơn, từ thời 18xx), thì xứ Lừa vưỡn có-thể ít nhất tăng gấp đôi nănglực vậnchiển hànhkhách & hànghóa.

  Đường-sắt cổđiển 1.0m vưỡn có-thể đạt tốcđộ 90Km/h.

  Vướnđề tại-sao tào-hỏa Lừa đéo zám chại nhanh? Đơnjản là đường-sắt Lừa đéo có hànhlang antoàn. Đéo có tàixế nầu zám chại nhanh cả. Nếu đâm chết Lừa (khảnăng nài cao tuyệtđối luôn, một ngài tào-hỏa Lừa không đâm chết đủ chục mạng Lừa thì quả là ngài đặcbiệt), thì tàixế nhẹ nhất cũng bị treo việc vài tháng (và ăn lương cơbản mấy trăm ngàn/tháng) để điềutra, kiểmđiểm, mặc-zù in-fact, bỏn đéo có lỗi đéo jì.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 10:32

  Mời các cô đọc kỹ các tàiliệu thamkhảo Zì đã zẫn, để thấy, đéo cần mở gộng đường gai thành 1.4m làm jì cả (như bọn tiếnsĩ lỗ-đít vưỡn kêu-gào), mà tào-hỏa Lừa vưỡn có-thể chại nhanh như cún.

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 10:38

  Vướnđề là, tốcđộ của tào-hỏa Lừa fụthuộc vầu hànhlang antoàn đường-sắt.

  Tại-sao Lừa đéo có hànhlang antoàn đường-sắt?

  Vì cái hànhlang đó bị quầnchúng chiếm mẹ gòi còn đâu. Khi chiếm, chúng đéo bỏ ga Cụ nầu cho cả hécta, zưng muốn đòi lại, thì hehe Bê Xê Tê các cô fải trả cả trẹo Cụ cho mỗi mét vuông.

  Mần thế nào để lấy lại hànhlang cho tào-hỏa?

  Fải đền-bù theo tậpquán thôi. Mà địt mẹ, ở Lừa, khoản đền-bù nài cao đến vãi Bín. Zường-như con Chạn Khắm cũng đã nhắc zưới zưởi.

  Thế là có một vướnđề liêncan cần được thảoluận. Vướnđề nài hehe động đến vụ-việc của con Vươn ở Tiên Lãng mà các cô cãi nhao trong bài Cat Story.

 6. #6 by CAM on 2012/02/01 - 10:39

  T…h…ă…n….g  đ…ư…ờ…n…g!

  ù ù ù ù …. òa òa òa òa…..ù ù ù ù

  P/s: TT cho Cam mượn topic này để thăng đường xử vụ án Vươn Hoa Cải tí. Rồi Cam sẽ giả đền TT một tham lận dất hay về Đinh Lão Gia. Tên Bia phải uýnh gục cơ hắn mới chịu  mà bữa qua Cam bận đong giai không hiện hồn lên được.

  Bia đâu ra bảo!

 7. #7 by Phantomlancerlord on 2012/02/01 - 10:45

  chầu chi bộ chó đểu.

  Mọi người đều phể sau cú đớp Tết chứ hở?

  Mái bữa rày ko lên trét cứt đc cũng thái bức rứt rất.

  He he he.

  Theo bẩu Đảng thì bác Thăng Đinh là Anh hùng dân tộc với những cú đá xoáy được báo lá cải tung hô .
  Còn theo bà Dì thì lại bảo là Bần Nông he he he.

  Hôm rồi đi về mềm Chung chơi Tết, khúc đường chổ Khánh Hòa với Ninh Thuận , éo mạ nó ăn hết cả đá sao mà ổ voi ổ gà lởm khởm. Tởm chết mẹ. I dư trên Sapa thôn Vạn Mán(g) của con Dì vại.

  Thế nên vứn đề của lão Thăng Đinh cơ bản là chém chết mẹ mấy thằng ăn đá trước đã. Còn xây train mới cả kẹt đường tại 2 đô thị lớn chớ lăn tăn sớm.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 10:46

  Trong vụ con Vươn Tiên Lãng, Bê Xê Tê các cô đang nắn-gân zưluận, mần tiềnđề cho các vụ thuhồi đất fụcvụ zịchvụ công sau nài.

  Nếu fảnứng quầnchúng là tiêucực (kiểu con Vươn), thì hehe các cô sẽ đéo bâu-jờ có sân-bai, tào caotốc, hoặc zững thứ totát hoànhtráng, bởi đơnjản là đéo có đất.

  Nếu fảnứng là tíchcực, thì tươnglai các cô sẽ khá hơn đấy.

  Bởi vậy, Zì iêm-lặng trong vụ vủ. Thâmtâm, Zì muốn các lãnhtụ đập chết cha con Vươn, tịchthu đất, đéo đền-bù đéo jì cả, để các con khác thấy thế mà chờn đừng làm bậy. Zưng Zì lại đặt mình vầu tìnhthế con Vươn, thì đù má Zì thấy, nhẽ Zì cũng fải mần như cỏn hehe.

  Tại Bê Xê Tê cả thôi. Jeo jó thì gặt bão. Jờ há miệng sẽ mắc quai. Gúc vầu đâu cũng là địangục.

 9. #9 by CAM on 2012/02/01 - 10:47

  @Bia: Có biết vì sao Cam bảo trường hợp Vươn thuê đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận không hả? Vì đó sẽ là đất công ích? Vì sao công ích? Vì theo khoản 1 điều 72 luật 2003, đất thu hồi sẽ bổ sung vào  nguồn đất công ích. Và theo khoản 3 điều 72, đất công ích do xã quản lý.

  Xã QV đã có kế hoạch chung  cho thuê với hạn mức 5ha trong 5 năm. 

 10. #10 by CAM on 2012/02/01 - 10:50

  @Tơn: Đừng cóp bết rối mắt lắm. Có lý lẽ gì thì đưa ra đi. Hội nghề cá TL nói viết theo hắn nhận định. Đứng sai thế nào còn phải căn cứ Luật mà xét chứ không thể cứ viết lên là đúng cả. Mỗi kiến thức sơ đẳng thế cũng không hiểu sao, uổng cơm ăn áo mặc công dạy của Mỹ bao nhiêu năm nay.

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 10:52

  Zì nhớ thời đền-bù để mần đạilộ Thăng Long (tầm 200x, x<5), chỉ trong 1 đêm, tất-cả các guộng lúa Hà Tây ven đường Láng-Hòalạc biến mẹ thành vườn cây liuniên, jồng tuyền cau mới chuối.

  Theo quyđịnh, já đền-bù cho “vườn” cao gấp 3 lần cho “guộng”. Vườn vưởn chỉ sau 1 tuần là hehe chết hết câycối. Quantrọng đéo jì.

  Địt mẹ, janxảo thế thì bị Cam đập cho bẹt đầu là đúng mẹ gòi.

 12. #12 by Black Sheep on 2012/02/01 - 10:56

  @Đù má con Zì.

  Địt mẹ mời mụ nhìn lại mạng đường sắt của Lừa và Thái. Lừa chủ yếu chỉ có 1 tuyến chính, đó là đường sắt Thống nhất. Đù má tuyến Nụi-Lạng, Nụi-Thái, Nụi-Ninh thì như buồi, còn Nụi-Kay thì như buồi con Lói. Đù má chạy gần gần 300km mà mất 1 đêm, giá vé đắt hơn mái bai sang Thái, đù má. Mụ điSaba rồi mụ biết.  Tuyến thống nhất ngày có chục đôi tào, chưa kể tào địa phương: Nụi-Thanh, Nụi-Vinh, Vinh-Hới,….. Muốn chại nhanh cũng buồi được. Pháp lợn đã từng chại tào hơi nước, hành trình Nụi-Gồng only 36 tiếng, đù má. Đéo phải là do nhanh hay không, mà thời thởi ít tào hơn giờ.
  Còn Thái thì mạng của nó có nhiều tuyến, nên cũng lúc có thể nâng cao năng lực chạy tào.
  Đúng là vấn đề của Lừa là đéo có hành lang an toàn, nhưng một phần nữa cũng do hạ tầng kỹ thuật đường sắt: ray và tà-vẹt. Tốc độ tối đa mà tào Lừa chại được là xấp xỉ 100km/h, qua khu cái đéo gì của Thanh Hóa (mời gúc), khoảng chục km ray được hàn liền, nhưng xế cũng đéo dám chại, vì vừa tăng tốc đã phải hãm rồi còn đéo đâu. Sao Mụ không ví dụ nốt Nhật lùn vẫn xài khổ 1067 đi.
  Rõ ràng 1 công mở rộng hành lang an toàn đường sắt, Lừa nên:
  1- Mở luôn đường 1435, và đường đôi.
  2- Xây mới, hehe và đó là cao tốc.

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 10:59

   Cô nói như đúng gòi ý. Lấy đéo đâu ga xèng mà làm như cô fán.

 13. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 10:57

  Zì đéo bâu-jờ mở mồm ủnghộ con Vươn, vì Zì biết, một-khi còn zững con Vươn thì Xứ Lừa các cô đéo bâu-jờ có zững tuyến lộ to như trong hình con Chạn Khắm bốt ở zưới.

  Các cô hãi thử qua Mã, Thái, và tệ hơn là Miên, Lào.. coi bển có gặp các vụ lấn-chiếm láokhoét như thế không?

  Đường quốclộ Miên/Lào hai bên để gộng đến 30m thậmchí 50m. Đéo fải vì bỏn nhiều đất (zù quả-thực bỏn cũng nhiều đất thật hehe), mà bỏn gất nguyêntắc. Làm đéo jì có chiện zân Miên zân Lào cứ nhao ga bám mặt-đường như lũ Lừa các cô, gòi khi bị đòi lại thì nổ súng hoa-cải thề sốngmái?

  Các cô cũng có tội chẳng kém đéo jì các lãnhtụ của các cô cả.

 14. #15 by CAM on 2012/02/01 - 10:58

  @Lylac: Dốt thì im. Vươn từng được đền bù có gì lạ? Năm 2005, đất Vươn chưa hết hạn giao mà thu hồi 4,8ha thì phải bồi thường là đúng Luật. Còn năm 2007 hết hạn thì thu hồi sẽ không đền bù theo khoản 2 điều 43 Luật 2003.

 15. #16 by Black Sheep on 2012/02/01 - 11:00

  Địt mẹ Lừa nhát. Thời 199x, x<2, anh đã từng ngồi 6 tiếng trên một cái tào có tên là chợ, chại 90h từ quê nhà lên Nụi. Sau anh được ngồi trên tào có tên Thống Nhất, chại mất 2,5h mà địt mẹ sướng cứ như địt Vện sau nài. Đù má tào TN thì thường xuyên trễ giờ, và mua được vé thì địt mẹ khó hơn lên giời. Một thằng bé chục tuổi như anh phải đứng từ 6h-9h sáng xếp hàng thay mama mua vé tào chạy lúc 12h, và hehe thường xuyên nó muộn mẹ đến hơn 13h. Đù má giờ anh vẫn nhớ cái cảm giác vừa kinh hoàng vừa háo hức đó. 

  Giờ hehe hành trình 90h của anh được giảm xuống còn 3h với tào chợ, 1h30-1h45 với tào TN.

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 11:04

  Các cô nên nhớ, mở đường-sắt từ 1.0m thành 1.4m tốn xèng y như mần thêm một đường nữa (cho thành đường-đôi double-rail). Và tốcđộ cũng không hơn nếu vưỡn là đường-đơn (địt mẹ con nầu đéo đọc Ref-Link Zì tát bỏ mẹ jờ).

  Vì nhẽ đó nên các nước tiểuvùng Mêkông quanh các cô vưỡn jữ nguyên đường-sắt 1.0m từ 18xx. Zưng bỏn vưỡn khaithác tào-hỏa trên trển mới tốcđộ tốiđa (mời sang Thái coi thử). Đó chính là nhờ hànhlang antoàn đường-sắt khá hoànchỉnh (mời coi hình trong bài).

 17. #19 by Black Sheep on 2012/02/01 - 11:07

  @CAM: Nếu đất công ích 5 năm thì sao lại giao đến 14 năm hả cô??? Dựa vào đâu cô bảo đó là đất công ích? Đù má đang đất bãi bồi rồi sang đất công ích là thế đéo nào? Tôi dốt mong cô khai sáng.

  Địt mẹ con nào mà nổ để mần sân bai tôi vả tòe loa. Khi chưa có quy hoạch ngay cả trên giấy thì đừng nói có cái sân bai nào nữa nhé.
 18. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 11:08

  Địt mẹ đến các kè (quai) ga mà còn đéo có, đến nỗi các hànhkhách fải leo 3 bậc cao 90cm để lên toa (mời coi hình trong bài), thì lấy đéo đâu ga khách đi tầu-hỏa chứ?

  Vướnđề của Thăng Đinh đó chứ đâu. Cứ mần tốt mấy thứ lặtvặt ý, nănglực vậntải của tào-hỏa Lừa đã tăng gấp đôi mẹ.

  Mời các cô tự tiềmhiểu vậntải đường-sắt ở các nước để có cái nhiền thấuđáo.

 19. #22 by fanbuas on 2012/02/01 - 11:08

  Hôm nay Nụi chính thức đủi giờ làm sau khi cho các thể loại kenken biên bài than thở nài nọ dư thông lệ, đương nhiên Zì bất hủ phải làm bài về thông giao lừa rất cơ bản trả nợ bài chửi đổng mụ # còn dang dở năm ngoái.

   Sáng nay đi từ nhà đến chỗ làm không ùn tắc mấy, chờ thêm đến tuần sau hết rằm các con giời các ngả kéo về Nụi kiếm ăn thì sẽ kiểm chứng hiệu quả cụ thể hơn. Xem tivi phỏng vấn quần chúng bức xúc về năng lực vận tải công cộng, đã manh nha đúng như bà Zì đã phán ở loanh quanh đâu đó chính từ nhu cầu quần chúng sẽ thúc đẩy bọn lắm tiền nhiều mưu đầu tư kiếm ăn từ vận tải, từ đó cải thiện năng lực giao thông chứ déo có chuyện tự nhiên bọn Transeco đi mua xe về mời các cô chú anh chị em cháu lừa lên xe být để tăng doanh thu theo kế hoạch.


 20. #23 by fanbuas on 2012/02/01 - 11:08

  Các vứn đề bà Zì nêu mụ # chắc cũng biết, nếu đéo biết thì đệ mụ ấy sẽ biết, thiếu đéo jì quân sư quạt mo và thằng xin làm quân sư quạt mo cho mụ mủ. Sau 5 tháng lĩnh ấn tiêng phuông, trước 1 núi cứt do con tiền nhiệm để lại, muốn dọn thì cũng phải lên kế hoạch và mất thời gian chớ bộ. Đương nhiên để lấy khí thế và thị uy đúng phong cách, mụ mủ đã có vài kết quả nho nhỏ (ga hàng không Đè Nẽng mềnh vừa đi thông thoáng sướn vái đái, cao tốc cầu Giẽ Ninh Buồn dù thông xe 1 nửa và phí 30k dưng giảm thời gian đi lại từ Nụi xuống Thái Buồn, Nam Định, Ninh Buồn 20phút tai nạn GT thì giảm hẳn v.v..) đì mẽ lừa dư mềnh được hưởng tí đã thấy phê rất roài.

  Bà Zì yên tơm các ý kiến quí báo của Zì cùng các tinh bông bần hoa của các bựa sẽ được kenken khai thác triệt để dư thông lệ, không kể các quạt mo của mụ # vào hóng quán lấy ý lập công.

 21. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 11:10

  Thôi Zì chuồn đây. Địt mẹ các cô ở nhà liệu mà chưởi nhao cho ngọt.

 22. #26 by Phantomlancerlord on 2012/02/01 - 11:14

  Con dì nói về hành lang an toàn là đúng rất.

  Việc đấy là do ý thức chấp hành luật của người dân (nông) trên thành thị cũng vại.

  Đì mé, đã kéo lá chắn gồi mà vữn còn mái thằng khốn cố dơ cái tai bửn tửi dở lên và kéo ga chại chại ngang qua cái làn đường sắt. Thể hiện đều gì?  Đì mé.

  1. Sỉ chổ đông người- thể hiện bản chất búa liềm chưa bỏ hết.
  2. Dân bận rộn nữa mùa- đjt mẹ đợi có vài phút thế mà bọn bỏn vẫn rú ga trước con mắt của bao người rồi cười he he he.

  Thế nên, cho 1 quả nuke để thai đổi văn hóa chụp dựt, làm ăn lởm khởm mới mai ra .

  Bai chừ nghe theo con Dì , hành lang 50 m thì 5 năm sau, hành lang còn đúng 0.5m …hé hé hé.

  Nó ngấm mẹ vào máo Lừa ròai.

 23. #27 by CAM on 2012/02/01 - 11:14

  @Budifa: Đối chiếu 2 nguồn thông tin giữa TL và ông Vươn thì thấy rõ ông Vươn không hề muốn thuê đất dù trong đơn kêu cứu ông ta viết muốn thuê nhưng huyện không cho ký. Có các bằng chứng sau:

  1- Không hề có biên bản thỏa thuận gì giữa TL và ông Vươn. Biên bản post lên là của ông Luân (cùng đi kiện với ông Vươn), trong đó đại diện TL cũng chỉ hứa cho thuê đất theo Luật định chứ không hề cho thuê theo yêu cầu cá nhân.

  2- Muốn thuê đất trước hết phải  thu hồi vì đất Vươn đã hết hạn giao nhưng không được gia hạn ( khoản 10 điều 38 Luật 2003). Ông Vươn không chấp nhận bàn giao.

  3- Thuê đất đợt mới chỉ được 5ha trong thời hạn 5 năm theo kế hoạch cho thuê đất bãi bồi của huyện TL

  4- Thuê đất lần này Vươn sẽ không được cấp giấy CNSH vì đất công ích (khoản 1 điều 71 Luật 2003)

  Túm lại thế này, huyện bảo thu hồi đất xong sẽ làm thủ tục cho thuê lại (đúng Luật), còn  Vươn không chịu bàn giao và đòi bồi thường. Cho đến tận ngày 5/12/2011, đơn kêu cứu của Vươn vẫn chốt lại về chuyện thu hồi và đền bù chứ không kiện cáo về chuyện thuê đất.

 24. #28 by Black Sheep on 2012/02/01 - 11:15

  Đù má, cùng 1 lần mở rộng hàng lang an đường sắt, thì mở mẹ luôn đường đôi chứ còn gì nữa. Đằng đéo nào chả mất xèng rồi. Đù má mới mở xong thì Lừa lại bám đầy 2 bên, sau làm đường đôi thì lại ăn cứt nữa à. Đường đôi 1m cũng ok, nếu có xiền thì mần 1435. Đằng đéo nào chả phải đi vay đù má.

  @con Zì nữa: chửi cái buồi, đất công ích thì quy hoạch đâu?
 25. #29 by CAM on 2012/02/01 - 11:23

  Black Sheep: Có mù chữ thì bảo Cam dạy cho, đừng phán lăng nhăng đất công ích/ đất nông nghiệp/ đất bãi bồi rồi chửi bầy đàn mà Cam nện toác mõm.

  1- Giao 14 năm là đợt 1993 – 1997, hồi ấy giao đất bãi bồi, đất khai hoang, đất lấn biển  không hạn chế định mức và thời gian.

  2- Cho thuê đất với hạn mức 5ha thời gian 5 năm là kế hoạch 58/2004 của huyện TL vì theo Luật 2003, đất bãi bồi thuộc xã quản lý và đất thu hồi thuộc về nguồn đất công ích.

  Chú ý: xét qđ giao đất cho ông Vươn phải căn cứ Luật 1987 và 1993, còn xét quyết định thu hồi – cưỡng chế – cho thuê lại phải căn cứ Luật 2003.

 26. #30 by Hoaimien on 2012/02/01 - 11:26

  @ Chào Zì móm yêu.

  Lại quay trở về giao thông ở Lừa. Em đề nghị Zì móm nên có kế hoạch đi tàu hỏa xuyên Việt (thử tất cả các loại tàu từ SE, Tàu nhanh, tàu chợ, vàng bạc…) thưởng thức cái “mùi tàu” chắc chắn bài viết của Zì sẽ thiết thực hơn.

  Chưa so sánh cơ sở hạ tầng, nhìn vào giá vé tuyến SG- HN giường nằm 38 tiếng và máy bay SG -HN 2 tiếng quí khách sẽ chọn phương tiện nào nếu buộc phải di chuyển.

  Lại nhìn thêm một tí nữa, với mức lương cơ bản 830k đ/ tháng thì không đủ tiền vé đi lại SG -HN ko tính quãng đường phụ cho loại tàu rẻ tiền nhất. Vậy ngành đường sắt phải làm gì khi năng lực vận chuyển chỉ khai thác tối đa vào 2 mùa hè và tết. Còn trong năm thống kê đầy đủ  lượng khách đi lại trên các chuyến tàu có lẽ chỉ đến 1/3 công suất.

  Nhà ga đìu hiu, nhân viên trễ nải, bữa ăn trên tàu thì thật kinh hoàng và kinh hoàng nhất có lẽ là WC. 

 27. #32 by CAM on 2012/02/01 - 11:40

  TT bốt chủ đề này hay lắm, dưng để Cam … đọc đã. Nhân tiện nói chút, việc thu phí xe máy 500k Cụ/năm là Đinh Thăng thực hiện chỉ đạo của Cam cách đây 2 năm. TT còn nhớ bài tham luận năm 2009 này không?
  ============

  20:04 11-09-2009

  2) Giải pháp hạn chế phương tiên giao thông cá nhân, đẩy mạnh giao thông công cộng:

  – Thu phí giao thông xe cá nhân ở Sài Gòn cực cao. 200 000/ năm cho 1 xe máy; 2,5 triệu / năm cho xe hơi. Mỗi năm thu khoảng nghìn tỉ đầu tư trước mắt cho bus lớn , bus nhỏ, tiếp theo là bus nhanh, bus điện, bus ngầm ( metro ). Mức thu ở các thành phố khác sẽ gia giảm tuỳ hoàn cảnh.

   

 28. #33 by Black Sheep on 2012/02/01 - 11:47

  Địt mẹ cô CAM nhé, tôi hỏi là tôi đéo hiểu, vì tôi nhớ cô nói khác ở mấy cồng trước, khi cô cố cãi chuyện đất lở-bồi với con Bín. Sao cô không nói ngay từ đầu đi còn phải già mồm cãi nhau lở hay bồi??? 

  Hạn mức 5-5 là ở trong Luật quy định mẹ nó rồi, còn kế hoạch mới chả kê heo cái gì buồi nữa. Bầy bầy cái cục cứt. Tôi dí buồi vào con Vươn mới lại cái đéo j TL nhà cô. Tôi chỉ đéo hiểu cách cô tranh luận đánh võng tôi mới hỏi lại.
  Mời các cô cứ Luật mà chơi, dù trong nhiều trường hợp Luật Lừa là cứt. Chứ đừng mang giọng sến kiểu: con Vươn đã biết là sai nhưng vẫn cùn, con Vươn đã ậm ọe với chính quyền từ lúc giao đất, nay lại tráo trở, con Vươn đéo muốn thuê nữa mà chỉ muốn phá. Hay con DoG: 2 năm thuê đất có bằng mấy mạng người không? Đù má.
  Địt mẹ các cô mà biết xảo thuật giải phóng mặt bằng ở Lừa thì mới hiểu tại sao TL nó điều được cả bộ đội và cơ động vào nhé. Hehe con đắm nó nhân cái j mà đủ tiền Tô-ma-hốc đéo sai đâu.
 29. #34 by Black Sheep on 2012/02/01 - 11:52

  Hehe tôi đéo dám nổ nữa, tôi biết đéo gì về đất đâu.

  Mời cô CAM tiếp tục vấn đề thu phí nhá. Phí cứ thu thôi, đè ra mà thu.Xe vẫn đi, đường thì vẫn tắc, tiền đi đâu thì tôi biết đéo.
  Nhớ ngày đại học, có bài tiểu luận về tình trạng TNGT ở Lừa, tôi đề ra giải pháp: Địt mẹ cấm hết xe mái, thằng củ buồi nào đi thì chặt chân, phạt 100 củ kèm 10 năm tù, đem xe tiêu hủy. Đù má bỏn chửi tôi thần quynh. Hehe. Còn xe mái thì còn lâu mới hết tắc đường. 
 30. #35 by CAM on 2012/02/01 - 11:53

  Viva TT, chính xác tên Đinh đang làm công việc mụ đờn bà nội trợ đa đoan lắm chuyện thay vì làm Bộ trưởng. Giao thương đường sắt quốc tế nội Đông Nam Á-TQ  yếu sẽ làm hạn chế sức sống thương mại Lừa. Chưa kể, nhìn vào nhà ga lẫn bến xe lẫn sân bay Hanoi mà muốn ói.

  Dưng tiên sư lũ Lừa, cứ tai nạn giao thông lẫn kẹt xe chúng lại réo Bộ Giao Thông ra chửi thay vì phải ném cà chua trứng thối vào mặt tên thị trưởng. Về vụ này, phải quán triệt trách nhiệm như Nguyễn Bá Thanh Đà Nẵng mới ổn

 31. #36 by CAM on 2012/02/01 - 11:58

  @Black Sheep: Thu phí xe cá nhân phải đi đôi với tăng cường và đẩy mạnh các phương tiện giao thông công cộng. Vấn đề này như TT nói, cứ quẳng cho tên thị trưởng rồi xúi dân chửi đúng người đúng tội vào đó. Việc gì Bộ trưởng ôm rơm rặm bụng ?

 32. #37 by lylac on 2012/02/01 - 12:02

  @Cừu đen: Cô bực tức với mụ CAM beo béo làm đíu gì cho mệt óc. Để thời gian sửa thơ mái để đong gái như cô Pín, cô Lói ấi.

   

  @ CAM beo béo: Cậu chịu thua độ trơ trẽn, lì lợm, vô liêm xỉ của mụ rồi. Người thường thấy điều đúng thì nghe (như con DoG ghẻ ấy, mặc dù cậu hơi phải mất công và mất sức một chút). Còn đằng này mụ lươn lẹo, tráo trở, lật lọng. Mụ thử tĩnh tầm thiền và đọc lại những gì mụ viết đi (từ Cat story đến nay). Co phải là một mớ hổ lốn cơm, cứt trộn nhau không?

 33. #38 by CAM on 2012/02/01 - 12:15

  @Lylac: Đừng tốn phiếm vô ích. Mấy còm chửi bầy đàn Cam chẳng ke đâu. Đừng gán ghép Cam mới Beo mà con nít cười cho. Cam xinh xoắn, chẻ chung, zịu zàng hơn mụ gấp bội. Về công dung ngôn hạnh tạm thế, về đạo đức cách mệnh lẫn trình lý lận chính chị thì Cam cũng trên Beo hẳn1 tầm, nhá!

  Nữa,  có sang blog Đông A cho Cam gửi lời hỏi thăm. Bảo rằng, trông Đông A khá đẹp giai, Cam thích. Hẹn ngày đẹp giời sẽ sang đong Đông A cùng haiku lão í. Ờ, mờ thực, Cam khoái mỗi 2 ku; rất !

 34. #39 by Nguyễn Tinh Tế on 2012/02/01 - 12:23

  “Không biết mà nói là đại ngu, biết mà không nói là nham hiểm.
  Không biết mà làm là phá hoại, biết mà không làm mới là kẻ thức thời”.

  Cô Thăng Đinh giữ vững niềm tin vào, thời gian mới biết đá biết vàng. Đừng để bọn lổ đít ở quán lung lạc nha cô.

 35. #40 by Chim Son Ca on 2012/02/01 - 12:24

  Địt Mịa Lão Bựa phát., Lão chửi Cô Cam ngụy biện hay đánh tráo vấn đề. Giờ thì Lão cũng thế.

  Vấn đề đất lấn chiếm đường giao thông (đường sắt , đường bộ..) của Lừa nhân thì Lão chửi chết mịa chúng đi là đúng rồi nhưng quàng vào đất vụ anh Vươn rồi đổ thừa Lừa mà như đ/c Vươn thì đéo có đất rộng rãi mà làm đường giao thông thì thúi quá. Mịa, đất của Đ/C Vươn là đất khai hoang, lấn biển bao nhiêu công sức bỏ ra mà có lại thuộc diện được nhà nước khuyến khích so thế đéo nào được với đất lấn đường giao thông. Đéo hiểu thằng Bựa thường ngày thông minh thế mà giờ ngu quá lợn khi đi so sánh như vậy.
  Mịa đừng có ngụy biện lấy việc đất đó sẽ làm sân bay nhé,….sân bay cái lìn bà nhà chúng nó thì có !
 36. #42 by lylac on 2012/02/01 - 12:25

  @CAM: Ờ, thế là tốt đấy. Công nhận bị khóa mõm ở nhà ông Đông A đúng chưa? Cứ đợi đới, để cậu tìm nốt bằng chứng cuối cùng vạch cái bộ mặt bửn tửi của mu mủ ra. Đù-má.

   

  Có biết vì sao Cam bảo trường hợp Vươn thuê đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận không hả? Vì đó sẽ là đất công ích? Vì sao công ích? Vì theo khoản 1 điều 72 luật 2003, đất thu hồi sẽ bổ sung vào  nguồn đất công ích. Và theo khoản 3 điều 72, đất công ích do xã quản lý. (@CAM)

   

  Đọc lại cái mớ thớ lợ mà mụ bảo là tham luận đi. Sáng suốt nhỉ? Logic nhỉ? Tổ-xư, đất người ta đang làm ăn lại bảu là đất công ích.

 37. #43 by lylac on 2012/02/01 - 12:29

  TT bốt chủ đề này hay lắm, dưng để Cam … đọc đã. Nhân tiện nói chút, việc thu phí xe máy 500k Cụ/năm là Đinh Thăng thực hiện chỉ đạo của Cam cách đây 2 năm. TT còn nhớ bài tham luận năm 2009 này không?

  Dcm, lại còn tự hào vị đã hiến kế giống cô #. Thế sao không thu lun thuế thân đi. Dcm.

 38. #44 by DG on 2012/02/01 - 12:31

  Zì đéo bâu-jờ mở mồm ủnghộ con Vươn, vì Zì biết, một-khi còn zững con Vươn thì Xứ Lừa các cô đéo bâu-jờ có zững tuyến lộ to như trong hình con Chạn Khắm bốt ở zưới.

   

  …………………………………..

   

  Ơ ổn, con nài cậu luyện thời gian ngọt phết gùi đới, đúng là có nắn có khác khà khà.

   

  Đit mẹ để lát rỗi cậu bốt cho vài hình dững thằng tương tự dư con Vươn, thương xót cái đầu buồi gì cái loại đấy!

   

  Thậm chí cậu còn ủng hộ, nếu có thằng doanh nghiệp nầu chiệu chơi đầu tư sới phò chỗ đất con Vươn, bọn Tiên Lãng bỏn uýnh mẹ đi đéo đền đéo bù gì sất, mả cha mài hehe.

   

  Một sới phò, một khu đô thị, một sân gốp, lợi lộc cho cộng đồng nó hoành lên bao nhiêu, ngồi đó mà khư khư lúa mới lủng, gà mới qué địt mẹ bọn đầu đậu phụ!

   

  Chưởi phát sảng khoái nhể khà khà.

 39. #45 by CAM on 2012/02/01 - 12:35

  @Lylac: Hôm nay đẹp giời, Cam rộng lòng hạ cố đả thông cái đầu hũ nút của lão.

  1- Đất của Vươn từ 1997 – 2007 là đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Vì thế, năm 2005 khi huyện thu hồi 4,8ha, đất Vươn được tính là đất nông nghiệp loại 5

  2- Đất của Vươn sau khi thu hồi sẽ là đất công ích theo khoản 1 điều 72 Luật 2003.

  3- Đất công ích một xã có những  nguồn sau đây:
  a- 5% đất nông nghiệp
  b- đất khai hoang
  c- đất lấn biển
  d- đất do cá nhân/ tổ chức tặng cho nhà nước. Ví dụ Lylac tặng 5m2 đất cho xã Bựa để làm chiếu rượu.
  e- đất thu hồi (các trường hợp bị thu hồi mới xem điều 38 Luật 2003)

 40. #46 by Chim Son Ca on 2012/02/01 - 12:41

  Con Bựa” Đường quốclộ Miên/Lào hai bên để gộng đến 30m thậmchí 50m. Đéo fải vì bỏn nhiều đất (zù quả-thực bỏn cũng nhiều đất thật hehe), mà bỏn gất nguyêntắc. Làm đéo jì có chiện zân Miên zân Lào cứ nhao ga bám mặt-đường như lũ Lừa các cô, gòi khi bị đòi lại thì nổ súng hoa-cải thề sốngmái?”


  Mịa càng đọc càng thấy Bựa ngu qúa lợn thật. Bựa đưa ra vấn đề rất sáng nhưng cố quàng vào con Vươn thì đéo hay chút nào. Đẻo mịa con Vươn mà dám chiếm đất quốc lộ hay công trình giao thông thi đéo báo đảng, đéo con cựu lẫn con đương kim quan chức nào dám phát biểu hoặc ra quyết định điều tra như thời gian vừa qua. Mà Mỗ cũng bảo đảm đéo thằng Bựa nào ngu mà bênh con Vươn như hiện nay.

  Địt mịa, chúng nó thu đám đất của con Vươn mà cải thiện được giao thông hay bất cứ công trình công ích nào khác thì Mỗ đi bằng Buồi dù Buồi anh chỉ to hơn Bựa tý tẹo.
  Mịa, chúng nó mà thu hồi đất là công trình công ích hay giao thông thì Mỗ ủng hộ nó tối đa nhưng nó có làm cái Buồi này ? Mịa bao nhiêu bài học nhãn tiền ra đó mà tin nó ah? Thằng Bựa đúng là ngu quá lợn khi xúi dân Lừa ăn cứt gà sát ! Cứ làm đi rồi hẫy nói dân nó mới tin con Bựa ah.


 41. #48 by CAM on 2012/02/01 - 12:41

  @Lylac: Ngu, thuế thu nhập cá nhân là hình thức mới của  thuế thân đó ku.

 42. #49 by CAM on 2012/02/01 - 12:45

  @DG: Chính xác luôn, giờ mà Lừa bỏ sở hữu toàn dân đất đai thì một mét đường đi cũng không có chứ đừng nói đến đường sắt và đường băng. Cứ nhìn vụ đòi đền bù 1m2 chung cư = 1 tỉ đồng ở Hanoi là đủ biết. Giá thành làm đường ở Lừa cao vì tiền đền bù là chính. Thủ đô 6 triệu dân mà chưa có nổi metro cũng vì không giải tỏa được.

 43. #50 by DG on 2012/02/01 - 12:51

  Người thường thấy điều đúng thì nghe (như con DoG ghẻ ấy, mặc dù cậu hơi phải mất công và mất sức một chút).@ ku Lác.

  Cháo, Cậu bảo, Cháo ngậm khẩn trương cái bể phốt của cháo lại hông cậu chưởi cho lật mả nhà cháo ra giờ tộ sư bố láo vửa thôi!

 44. #51 by CAM on 2012/02/01 - 12:56

  @Chim: Thu hồi đất của Vươn còn nhằm giải quyết nhu cầu đất đai cho các hộ/ cá nhân khác trong xã nữa. Người đẻ chứ đất không đẻ. Thời 1993 – 1997 khi Vươn nhận đất,  xã QV chẳng biết bao nhiêu dân, còn bây giờ QV có 8000 người chủ yếu sống bằng nông nghiệp, trung bình mỗi người được gần 400m2, trong khi Vươn là người xã Bắc Hưng, đã được nhận đất nông nghiệp hơn 400m2 ở xã Bắc Hưng; nay lại nắm giữ thêm 40ha đất ở xã QV.

 45. #52 by DG on 2012/02/01 - 12:56

  Cứ nhìn vụ đòi đền bù 1m2 chung cư = 1 tỉ đồng ở Hanoi là đủ biết. Giá thành làm đường ở Lừa cao vì tiền đền bù là chính. Thủ đô 6 triệu dân mà chưa có nổi metro cũng vì không giải tỏa được. @ Cam yêu.

  Đúng òi, địt mẹ cậu chưởi dân Lừa là cái lồn trâu thì có sai đéo đâu hehe. Dưng ti diên cũng có lồn trâu thúi, lồn trâu đỡ thúi khà khà mặc dù lồn trâu nầu cũng thúi.

  Được voi đòi tiên là bệnh chung của dân Lừa, bỏn yêu quý cái buồi đất cát mới quê hương í, bỏn mồm xoen xoét mất ruộng chúng em sống vầu đâu tộ sư bọn nhồn trâu.

  Cứ găm, cứ cương, lúc nầu chúng mài giả bố ngất nga ngất ngưởng thì bố nhả đất, địt mẹ nó không tỉn cho mới là lạ. Giun xéo mãi cũng quằn đây chính là Bê mới cả anh em chứ dân dân cái đầu buồi.

  Đừng cãi mới cậu dững điều nài, hehe các con giời sa lông tin tin ạ!

 46. #53 by CAM on 2012/02/01 - 13:02

  @Chim: Cái công trình đê quai lấn biển Tiên Lãng  và dự án sân bay Tiên Lãng nếu thực hiện sẽ đi qua chỗ đất lão Vươn đó. Đường giao thông và công trình công cộng ở đây chứ đâu? Đê quai đang triển khai gói thầu số 1 còn sân bay đang xem xét.

 47. #54 by lylac on 2012/02/01 - 13:04

  @Lylac: Ngu, thuế thu nhập cá nhân là hình thức mới của  thuế thân đó ku.
  (@CAM)

  Ơ, địt mẹ con này ngu đéo thể tả được. Để cậu vạch cái hột le cho mày xem nhé. Thuế thân nó thu thời phong kiến thực dân nó đánh trên đầu người; thế thuế thu nhập thì cái thằng con mụ mới đẻ ra (đang nằm ngửa) có phải đóng không hử?
 48. #55 by lylac on 2012/02/01 - 13:11

  Thủ đô 6 triệu dân mà chưa có nổi metro cũng vì không giải tỏa được. (@CAM)

  Ơ, đcm, lại còn thế nữa. Iêm cái mồm đi trước khi tìm hiểu về nó. Metro dùng bao nhiêu diện tích mặt đất hử con mặt lồn kia? Nó chạy bằng rơm à, hay xây xong không đủ điện lại đắp chiếu. Mầy có biết để đào sâu cho metro chạy hết bao nhiêu xèng không?

 49. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 13:11

  Zì zìa gòi đơi đù má

  @con Lặc

  Con nài nhầm gòi nha. Thuế Thân là thuế đánh trên các suất đinh (trai, thànhniên, còn sức laođộng). Thế nên mới có quả em Zậu bán chó mới con để lấy xèng đóng thuế cho chồng (là anh Fa fỏng hehe, Zì nhớ đéo đâu).

  Thời Fáp có gất ít các sắc thuế. Ngoài Thuế Thân là thuế trựcthu, thì có vài loại thuế jánthu khác như thuế Muối, thuế Ziệu, thuế Fiện. Còn các kiểu thuế kểlể trong Á Tế Á Ca thì hehe là nổ cả đấy.

  Nói-chung thời đó là Vàng Son mẹ nó gòi.

 50. #58 by An Hoang Trung Tuong on 2012/02/01 - 13:15

  @con Chim Són Cà

  Đù má con nài Zì đã bẩu là Zì đéo muốn bàn cụtỷ vụ con Vươn mà. Zì chỉ lấy vízụ để các cô zễ liêntưởng thôi. Địt mẹ ngu đâu mà ngu thế chứ.

1 2 3 20