Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by dắtdéo on 2011/06/28 - 05:31

  Nhân đây anh cũng zạy zỗ con Zì cho nên người không có ngày người ta ỉa vầu mặt. Địt mẹ, lớn rồi, tập tranh luận đàng hoàng tử tế đi. Đừng hở tí là chơi trò cả vú lấp miệng em hay xoa đầu trẻ.


  Mụ nên nhớ bọn anh vầu đây là để trao đổi, tranh luận và đéo bâu zờ sợ nhận mình sai cả, chỉ cần tranh luận cho đến cùng. Địt mẹ mụ là cái ./ zì mà ti toe hở tí zở bài cả vú lấp miệng em.


  Những kiến thức lien quan đến chuyện ở Lừa nhiều khi bọn anh đéo rõ bằng mụ ma xó thì thôi đành cho qua. Nhưng những chuyện cuốc tế thì mụ cũng hóng hớt qua các tài liệu lịch sử/ct nghiên cứu chứ mụ có trải nghiệm củ ./ ấy. Mà một khi đã vầy thì cứ đằng sằng mà tranh luận dựa trên những tài liệu được cộng đồng sử za/zới nghiên cứu widely approved như cách cô Dương Trúng làm ấy. Mặc dù chưa thể kết luận nó đúng sai cụ thể sâu (vì thế mới cần tranh luận) nhưng đó là cách mà người đàng hoàng làm.


  Mụ nên nhớ quán bựa bây zờ đông đảo, mỗi người một cách nhìn đéo zễ zì lấp liếm cả vú lấp miệng em như thời mụ mới mở quán có zăm ba mạng đâu. Cách đấy chỉ có một thằng bần nông làm và cũng chỉ làm được bọn bần nông đéo biết zì cúp đuôi nghe theo thôi. Đừng tự hạ thấp mình như vậy.

 2. #2 by EURO on 2011/06/28 - 08:21

  Qua tới nay mới vầu quán Bựa, chưa có thời gian đọc hết còm mọi người, dưng cơ bản vấn đề Rô nêu ra có vẻ hót.
  Rô nói thêm: Ai cũng biết Tuol Sleng là 1 nhà tù được chế ra từ 1 trường Trung Học, và mọi thông tin về nơi này Rô đều sâu khi tới trực tiếp nơi này. Lần này, Rô đi cùng nhiều người, nên ngoài trực quan còn tham khảo được ý kiến của những nhân chứng đã có trải nghiệm, trong đó: 1 tên thạc sỹ người Miên gốc Hoa, khi anh Bốt lên nắm quyền phải dạt qua An GIang tỵ nạn 10 năm từ khi mới hơn chục tuổi. 1 ông anh nguyên là bộ đội bắn đòm có thâm niên hơn chục năm đổi gạo tỉn phò đất Miên, và 1 bà cô nguyên là Bí thư thứ nhất đại sứ quán tại Miên vào những năm cuối 9X. Cho tới nay thì vẫn chưa có ý kiến của những người đó về chiện hiện vật nơi này là ngụy tạo. Thậm chí, 2 nhân vật người Việt kể trên còn nói nếu tới sớm khoảng chục năm, Rô sẽ nhìn thấy 1 Tuol Sleng kinh dị hơn với xương xẩu, áo quần vương vãi khắp nơi, và 1 gian phòng chứa cả đống sọ chứ không phải vài cái trưng bày trong tủ kính như thế nài:

  Tất cả hình ảnh Rô sâu nơi này, để nghe thêm ý kiến đa chiều từ quán Bựa 1 cách nghiêm túc. Nếu cô nầu không có tham luận đàng hoàng thì làm ơn đứng ngoài hóng giùm

  Photobucket

 3. #3 by EURO on 2011/06/28 - 08:35

  @ Dì Trung Tướng: có thể cách diễn đạt của Rô chưa được rõ ràng, nhưng Rô chưa hề nói bả bị khoan đầu lúc đang bồng con, mà đứa con nhỏ xíu trong lòng mẹ mới làm Rô ám ảnh vì đơn giản Bả là 1 người mẹ, và số phận đứa con hiện nay như thế nầu thì người ta nói không biết, có thể cũng chết rùi! Đây là hiện vật của cái máy đó!

  Photobucket

  @ Dượng Sỹ, nếu Dượng không hiểu ý có thể ới Rô diễn đạt cẩn thận rùi “suy nghĩ cho chín chắn và thấu đáo” trước khi phát bẩu nhế! Những hình ảnh đang được trưng bày tại đây được giới thiệu là lấy trong các hồ sơ tội phạm của nơi này, và đây là hình họ chụp lưu lại hồ sơ chứ không phải hình phóng viên nói là “chộp” được khi bả đang thi hành án. Bởi vậy Dượng có thể yên tâm là việc tấm hình này được sâu trong quán Bựa với mục đích tiên chiền theo chủ trương của tổ kền kền!
  Dượng rành tiếng Mẽo, nên cũng có thể seach thêm từ khóa Ghost of Tuol Sleng, tìm coi có trang nầu uy tín thì tham khẩu. Nhắc tới Tuol Sleng người ta nhắc nhân vật này cũng không ít đâu.
  Tặng Dượng thêm 1 tấm nữa nè:

  Photobucket

 4. #4 by trungduong on 2011/06/28 - 08:43

  Cô Mít và các cô,

  Trong cuốn “Light at the end of the tunnel: a Vietnam War anthololy“, phần “Why the communists won” (William Duiker) có viết thế này (p. 184-185)

  As it turned out, the war ended in quite a different manner from what the party leaders had expected. The was mo negociations, no deals with Washington, no coalition government. Over 100,000 supporters of the saigon regime fled from the conutry in the final weeks of the war, and Hanoi was able to put in place a provisional revolutionary regime with virtually no resistance from the local populace.

  Face with such unanticipated circumstances, Hanoi abandoned its original plan and decided instead to embark on a program of rapid unification and socialist transformation. In July 1976, a unified Socialist Republic of Vietnam was formally inagurated.

  Chẳng lẽ đám lãnh đạo miền Nam với tất cả nhừng kẻ nhanh tay bỏ chạy như đàn chuột khi tầu đắm đã gián tiếp giết chết nền kinh tế và những người mong nuốn chiến tranh kết thúc mau chóng (lũ 30 tháng tư) lại tự đọa đầy ?

 5. #5 by trungduong on 2011/06/28 - 08:57

  @ Euro,

  Toul Sleng (S-21) là nơi giam giữ và tra tấn để lấy cung của phần đông những nhân vật cao cấp của chính phủ Dân Chủ Cam-bốt từ năm 1976 trở đi cho đến ngày Pol Pot bị VN đánh bật.

  Vì có những nghi kỵ ngay trong đảng, những hiềm khích dẫn đến những cuộc ám sát nên Pol Pot ngày càng nghi ngờ các cựu đồng chí như Stalin và Mao đã làm. Cuộc thanh trừng vĩ đạt ngay trong đảng CS Miên bắt đầu và cả gia đình họ cũng bị giết.

  Nơi đây có giám đốc Duch đặc biệt chiếu cố đến các kẻ thù của Pol Pot. Hắn chính tay tra tấn, khảo cung và báo cáo cho Nuon Chea (Brother Number Two).

  Chính vì chính sách giết ngay cả những kẻ thân cận ấy mà VN đã mau chóng thắng Khmer Rouge vì các bí thư, chính ủy và các tướng lãnh đều tiêu tùng. Chỉ còn lại những kẻ trung kiên với Pol Pot nhưng bất tài.

 6. #6 by Nô Đức Nổng on 2011/06/28 - 09:06

  Rất thích cách tranh luận bặt thiệp của cô Trùng Dương. Cô có phải là tên Hiepsibacha bên cà-phò không đấy?

  Từ ngày mở quán riêng, con mụ chủ quán có cách tranh luận mới là: cả vú lấp miệng em và:
  Điều 1: Mụ luôn đúng
  Điều 2: Nếu mụ sai quay lại điều 1

  Rất đúng tinh thần “học tập và làm việc theo tấm gương anh X vĩ đại”: Bác có thể sai chứ cụ Mao, cụ Stalin thì không thể sai. Hố hô hô.

 7. #7 by EURO on 2011/06/28 - 09:11

  @ Nhân đây cháu xin nhắn nhủ cô Cò Lả 1 tiếng, cô cũng biết rằng cháu vô cùng né chiện phải dây với cô ở quán này, vì nói thật đời cháu chưa từng gặp ai có thể hạ tiện hơn cô. Nhưng cháu lưu ý cô, qua tuổi thiếu niên rùi, nên có những suy nghĩ cho độc lập, đừng núp sau lưng người khác sủa vọng như thế, hư lắm! Cháu thề với cô là cháu luôn có cảm tưởng cô bị 1 thằng hoang tưởng nầu đó hách ních triền miên khoảng vài tháng nay, chứ đéo phẩy Cò Lả quán Bựa ngày trước. Nếu cô không biết gì về vụ cháu đang hỏi, vui lòng ngồi im không ai chê cô câm cả, nếu muốn tham luận, vui lòng lập luận kèm dẫn chứng, như cách cô Dương Canada đã làm. Nếu cô không hiểu, cháu có thể ví dụ cô nên còm thế nầy: Cái hình này là ngụy tạo, vì được chụp tại Tuol Sleng, mà Tuol Sleng là 1 chỗ được dựng nên để tiên triền vớ vẩn, thằng ABC XYZ đã tố cáo tại đây- kèm link!
  Cháu đéo tin là 1 nơi nủi tiếng thế nầy, nếu được ngụy tạo lại được cả thế giới đồng thuận đéo có ý gì phản bác nhế?
  Còn nói chung cô tham luận kiểu tao đồng ý với thằng Tướng, với lại còm này của Rô Kinh đưa ra thì mặc định đây là tiếng nói của Kền kền đéo đáng tin, và mặc định là Rô King thì tao phải có trách nhiệm đâm thọc thì buồn cười bỏ mẹ. Cũng nhắc thêm, cô muốn chửi cháu thì chửi cho đàng hoàng, đéo gì những ý kiến kiểu “Rô vào quán Bựa khi Trung Tướng đang cãi nhau với Bọ Lập, mà Rô là cộng tác viên của bấu bác Lập công tác nên mặc định Rô vô cùng nguy hiểm đối với Dì Bựa…” mà cô cũng gật gù vỗ tay là sâu là sâu?
  Cái đó cháu nhớ khái niệm bựa gọi là Faddibu cô nhế!

 8. #8 by DG on 2011/06/28 - 09:11

  Đù, qua một đêm giời Hà Nội giông gió, thức dậy điểm công hoa mẹ kính lão, hẽ hẽ.

   

  Con mụ Bựa đận này chăm chỉ sanh hoạt về đêm phết nhở? Anh khen! Đúng là giai chưa vện có khác, ngày xưa có dững đận anh chiến nguyên đêm 1 tuần liên

   

  Địt mẹ đéo cần gúc, anh bật phát cho thơm râu nầu.

   

  (1). Tại sâu tụi Miên tỉn choạc choạc 1 phát hoành dư thế mà Lừa đéo có phản ứng? Biên phồng đâu? Khí giới đâu?

   

  Hẽ hẽ hỏi dư bòi. Ba Chúc nằm sát Miên, một khi nó đã lên kế hoạch tỉn bất ngờ thì trở kịp thế đéo, nhất là đối với quy mô của một đội quân hùng hậu, được trang bị tận răng và có kế hoạch, ý định rõ ràng.

   

  Thế thằng Nhật Lùn lởm dư thế mà nó cũng tát được thằng Mẽo nhát sưng hết cả má vụ Trân Châu thì sao con mụ đĩ mồm kia?

   

  Tỉn nhau – “tiên hạ thủ vi cường” luôn là chiến thuật tối thượng, thắng thua gì chưa nói dưng dứt khoát kiểu đéo gì cũng cắn được một nhát, cấm cãi.

   

  Giống dư anh mà giờ đạo mạo tán tỉnh con vện mới quen, đù mẽ cũng còn khướt mới được tí xôi thịt. Dưng anh cứ ngấm ngầm cười cười nói nói rùi bóp vú phát, kiểu đéo gì cũng ổn, dù rầng sau đó ăn tát, hehe.

   

  Nên nhớ rầng, vụ Ba Chúc xảy ra khi cô Zuẩn mới bình định Nam Lừa được nhõn 2,3 năm, làm sao có thể phản ứng một cách có quy mô ngay lập tức tại một vùng biên hẻo lánh dư Ba Chúc? Biên phồng là cái buỗi!

 9. #9 by DG on 2011/06/28 - 09:13

  (2). Tại sâu sự kiện xảy ra đã lâu dưng đèo xử nủi tội danh diệt chủng đối mới anh em nhà Bốt Bốt?

   

  Đứa trẻ con lòng thòng mũi dãi dư con Tế thần quynh nó cũng hiểu được rầng, xét xử dững tội danh dư thế, quy mô dư thế huyền tuyền mang màu sắc chánh trị hơn là pháp lý đơn thuần.

   

  Chưa nói đến, dững sự kiện dư thế nài xảy ra trên đất Miên, thì Lừa đương nhiên phải là đối tượng chi phối có tầm ảnh hưởng, điều này bình thường và hợp lý “mới lịch sử và truyền thống bang giao giữa 2 dân tộc” hehe!

   

  Xử cô Bốt, khác đéo gì bóp dái Khựa hả cu?

   

  Xử trong thời điểm nầu có lợi? trong thời điểm nầu có hại? Đặt nặng vướn đề đòm đòm mấy thằng già nhăn nheo bạn cô Bốt cao hơn hay là nhắm vầu một mục đích khác nầu đấy cao hơn?

   

  Miên đã chính thức lôi anh em nhà Bốt Bốt ra xử, điều này nói lên được điều gì không cu Bựa?

 10. #10 by DG on 2011/06/28 - 09:14

  (3). Về đối tượng trực tiếp “tiến hành vụ Ba Chúc”.

   

  Con đĩ nầy nổ dư thần bom, dưng nhát hơn ông cáy, địt mẹ lại thòng câu “theo các già hói thì là cô Anh Lê Đức”, có nghĩa là nghi vấn chớ gì? Hay khẳng định? Bản lãnh “Zì sợ cái ./ Zì đây nè” chạy đâu hết rùi?

   

  Địt mẹ bận xíu, lát quay lại anh vả tiếp con mụ nầy, giáo nầy thiếu giáo dục thường xuyên – sống và chiến đấu rất nhố nhăng!

 11. #11 by EURO on 2011/06/28 - 09:17

  @ Anh Dương Canada: Thanks anh nhiều, anh cứ quăng tham luận lên đi, tối nay về có nhiều thời gian em sẽ nghiền kỹ, giờ em vừa tranh thủ cày vừa buôn nên không tập trung được. 1 cái nữa anh tìm tư liệu giùm em nếu như có thời gian: Có phải quân chủ lực của Pốt là những đứa trẻ 8-14 tuổi được đào tạo theo phương pháp kiểu cho vẽ hình nó và ba mẹ đang nắm tay nhau, và hình ảnh tiếp theo là nó quay lại bắn chính bố mẹ nó thì mới là 1 chiến binh giỏi?
  Thêm nữa hồi nhỏ xíu em có coi Cánh đồng chết, kịch bản phim là của 1 tên phóng viên người Mẽo cũng là 1 chứng nhân của giai đoạn nầy trốn thoát, và chính bộ phim đã làm quốc tế chú ý nhiều hơn tới các bạn Khme Đỏ. Mọi người có biết gì hơn về bộ phim này không?

  Cũng nói thêm, Rô đồng ý với Trung Tướng không ít điểm về Pol Pốt- Đơn giản vì khi nghe nhiều về Pốt thì Rô chỉ nghe thấy những tội ác 1 chiều, và con người ta như những con cừu ngoan ngoãn chờ đi mần thịt, mà không nghe thấy hành động phản kháng nầu như đúng bản năng sinh tồn của con người. Chính vì thế Rô thích nghe ý kiến quán Bựa.
  Giờ tới giờ sâu hàng tiếp:

  Photobucket

  Khuôn viên Tuong Sleng!

 12. #12 by EURO on 2011/06/28 - 09:23

  @ Dê Già, vụ Ba Chúc thì Rô nghĩ nếu dựng chiện cũng không phẩy dễ, vì nó liên can tới ty tỷ nhân chứng vật chứng cho tới nay còn hiện diện sờ sờ, đánh đồng nó với những chiện cá nhân cá biệt kiểu chị Sáu anh Tám thì chỉ thẳng cu nầu ngu lắm mới dám đạo diễn ra.

  Photobucket

  1 phòng học được cải tiến thành phòng giam

  Photobucket

  Nội thất

 13. #13 by EURO on 2011/06/28 - 09:27


  Photobucket

  Rô rất khó tả cảm giác khi nhìn thấy những bộ quần áo còn dính đầy bùn đất đặt trong chiếc tủ này. Tấm hình lớn là hiện vật được bày trước khi có cái tủ.

  Photobucket

  Hàng nóng

 14. #14 by EURO on 2011/06/28 - 09:35

  @ Quên nữa, vụ Ba Chúc Rô nhớ lâu lắm rùi có đọc 1 tư liệu, trong đó có tấm hình 1 chị bị cái cọc lớn như cán quốc xuyên từ cửa mình thẳng vầu ruột. Bựa nầu rảnh và giỏi gúc thì tìm giùm coi.

  Photobucket Photobucket

 15. #15 by muoc_ka on 2011/06/28 - 09:37

  Zì Tẹt Buối, Khmer theo đạo Hồi là sao, theo đạo phât chứ. Đạo hồi chỉ có dân Chăm?

 16. #16 by EURO on 2011/06/28 - 09:39


  PhotobucketPhotobucket

  Cái này gọi là đi tàu ngầm?
  Thôi tạm thế quá, hình nhiều quá bốt nhiều lại bị chưởi là bạn Rô spam tiên chiền thì bỏ cụ!

 17. #17 by Cocacola on 2011/06/28 - 09:40

  Thật chán các cô quá! Nói đàng hoàng, chứng minh thế mà cứ bẩu thủ cãi lấy được là sao là sao?


  Lập luận bần nông kiểu nầy đéo đỡ nổi:

  Cháu đéo tin là 1 nơi nủi tiếng thế nầy, nếu được ngụy tạo lại được cả thế giới đồng thuận đéo có ý gì phản bác nhế?

  Hehe, cô vầu nhà trưng bày tội ác mỹ ngụy ý, khối cái không đúng nhưng Tây Mẽo nó mặc mẹ, ai dư cơm đâu mà cãi bọn bần nông nhà các cô!

  Tỉ như súng người ta sản xuất có tên đàng hoàng là CAR Đéo-Gì, các cô gom vầu bảo tàng, đặt lại tên M-18 Đéo-Gì, có thể Mẽo nó cũng biết, nhưng nó phản đối làm đéo làm đéo!

  Nó chỉ cười là cái lũ Lừa vừa ngu vừa tinh tướng! That’s all! 

  Và các cô lấy đó là chân lý, vì “không cãi tao tức đồng ý với tao”! Hehe!
 18. #18 by Mr. Tran on 2011/06/28 - 09:41

  Thêm nữa hồi nhỏ xíu em có coi Cánh đồng chết, kịch bản phim là của 1 tên phóng viên người Mẽo cũng là 1 chứng nhân của giai đoạn nầy trốn thoát, và chính bộ phim đã làm quốc tế chú ý nhiều hơn tới các bạn Khme Đỏ. Mọi người có biết gì hơn về bộ phim này không? @Rô xinh

   

  Có phẩy cái phin gì mà có đội Angka mặc bộ đồ chiền thống của công nhưn cần lao Khựa (màu gì không biết vì ti vi hồi hổi của nhà mỗ là con nép-tuyn vỏ gỗ, dưng nhẽ màu đen cho nó hehe mafia hoành) cầm cuốc bổ bộp bộp không?

   

  Rùi chú phóng viên chạy mãi mới chộp được quả ảnh cho tển (or bạn tển) để chuồn khỏi Miên?

   

  Nhẽ phin đấy, nhở. Hồi hổi mỗ cũng bị ám mấy hôm. Sợ vãi tè!

   

   

  @Thối:

  Vụ cô Chê ở Chile cũng tòi mẹ rùi mà có xử được đéo đâu. Có phải thằng đéo nầu cũng gấu như Mẽo để lôi cựu tủ lạnh ra tỉn đâu hử?

   

  @Lói tổng quản:

  Mỗ xin được rút lại tuyền bộ dững câu chưởi cô từ trước đến giờ. Tấc diên là đối mới tất cả các phiên bản của cô: Lói đồn bi giờ & Thiếu dái trước đây.

   

  Mỗ thực sự thương hại cô!

 19. #19 by DG on 2011/06/28 - 09:48

  Nói thêm, tất cả dững gì liên quan đến chánh trị, đều có mục đích, đéo có chiện 1 + 1 bằng 2 hay đạo đức, pháp lý ở đây cả!

   

  Quay lại vụ tỉn Ba Chúc.

   

  Cô Bốt quá tin tưởng vầu Khựa – có lẽ đây là điểm khác biệt truyền thống và cơ bản nhất giữa cô Bốt mới cô Duẩn – và nói không ngoa rầng – là cả thế hệ lãnh đạo Lừa bây giờ.

   

  Vì sự tin tưởng đó, cùng với một ý chí chánh trị không tưởng, cô Bốt đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chính khách của mình, đó là việc xua quân tỉn Lừa một cách hung bạo.

   

  Tại sâu lại để cho cô Bốt hung hăng trọn vẹn cả tháng rùi cô Zuẩn mới chính thức tỉn?

   

  Điều nầy lại chứng minh thêm rầng, tầm nhìn và bản lãnh của cô Bốt so mới cô Zuẩn chả khác đéo gì An Hoàng Trung Tướng đòi ti toe so sánh mới anh DG hoành, hehe!

   

  (còn)

 20. #20 by DG on 2011/06/28 - 09:49

  Nên nhìn nhận, môt khi đã xác định xua quân tỉn cô Bốt, cô Zuẩn hoàn toàn xác định được cái mất, cái được. Cái mất có thể là hàng trăm ngàn mạng lính, cái mất có thể là sự phật lòng của cô Pình khựa, dưng cái được thì vô vàn trong thời điểm đó.

   

  Vậy thì, cô Bốt đã nhỡ tay tỉn tèo một làng Ba Chúc, cầm chừng cho cổ hung hăng chút nữa đã sâu? Dân Ba Chúc là dân Miên hay dân Lừa Gộc đéo quan tâm, miễn là nó nằm trong lãnh thổ Lừa!

   

  Vụ cô Bốt tỉn Ba Chúc tàn bạo, theo anh, vừa là nỗi ám ảnh khôn nguôi cho cả một dân tộc, vừa là cơ hội trời cho để thiết lập một nền móng vững chãi hơn cho guồng máy chánh trị còn non trẻ của mình.

   

  Tại sâu lại dư thế?

   

  Hỏi là đã giả nhời, con mụ bựa đĩ mồm nầy nên quay về chủ đề dòm trộm pama tỉn nhau đi có khi còn hữu dụng hơn, anh thật!

 21. #21 by EURO on 2011/06/28 - 09:50

  @ Bạn Gì đó: Dân Miên trước có 3 tôn giáo lớn: Hindu, Phật và Bà La Môn, dưng hiện Phật giáo Nam Tông được coi là quốc giáo với khoảng trên 90% dân số Miên là tín đồ, rải rác cũng có Thiên Chúa giáo.
  1 quan niệm góp phần rất lớn trong việc làm trì trệ kinh tế Miên: Nhà không nhất thiết được giàu hơn chùa, nên các chùa Miên được xây dựng rất hoành tráng, còn nhà dân Miên thì toàn tý hin như này mặc dù đất thì mênh mông:

  Photobucket

  @ Cô Cò Lả, cháu thì đéo thấy bất cứ 1 sự liên hệ nầu giữa cái M18 mả mẹ của cô với cái Tuol Sleng nầy. Nếu cô không biết, cháu có thể cung cấp thông tin cho cô đây là 1 nơi rất quan trọng trong lúc cuốc tế xét xử các bạn Khme Đỏ, chứ đéo đơn thuần là nơi để coi chơi như cái bẩu tàng chứng tích cô nói!
  Túm lại thì tinh hoa như cô có cái kiểu kết nối lập luận vãi cả lìn!

 22. #22 by Cocacola on 2011/06/28 - 09:51

  Bonus thêm vụ Ba Chúc:


  Hiện nay đang xử Khme đỏ đấy, thế sao B nhà các cô nín như nín địt thế? 

  Sao không tố cáo, ra tòa với tư cách là nạn nhân, đòi lại công lý cho nạn chân diệt chủng ở Ba Chúc?

  Nhớ hồi nào B nhà các cô rầm rộ đưa nạn nhân da cam ra tòa kiện tụi Mẽo mọi mà, lại còn thề thuê luật sư giỏi để theo đến cùng! Nay mắc cái gì lại không theo đuổi công lý?

  Các cô nên nhớ, tướng Mladic của Serbia giết bao nhiêu người? Thế mà tòa hình sự quốc tế nó còn truy túm để khởi tố cho bằng được!

  Cựu tổng thống Nam Tư cũng thế!

  Saddam Hussein bị lôi ra tòa xử treo cổ vì tội gì?

  Gần đây nhất là bạn Gà-đá-phi thân yêu B nhà các cô cũng bị Tòa Hình sự Quốc tế nó ra trát truy nã!

  Như vậy cho thấy, thế giới văn minh không bỏ qua vụ thảm sát nào hết!

  Các tài liệu trong đêm trường cộng sản này luôn bị bưng bít và xuyên tạc dối trá, khi được bạch hóa, anh tin sẽ rất nhiều cô sẽ nhảy cầu tự tử vì không thể tin nổi!
 23. #23 by EURO on 2011/06/28 - 09:56

  @ Cô Cò Lả, nếu cô chỉ ở nhà hóng vọng sủa vọng thì cháu dất thông cảm. Cái cháu nhìn thấy được ở đây, là 1 đất nước Miên tơi tả đang được cộng đồng cuốc tế nhảy vầu vực dậy rất nhiều, dẫn đầu là các bạn Nhật và Hàn. Có thể lý do chính là những tiềm năng kinh tế người ta nhìn thấy ở nơi này, dưng cháu nghĩ lý do không nhỏ cũng từ những quá khứ lịch sử của nơi này. Dưng thôi, cháu sẽ dừng việc xa xỉ là dám dây với cô ở đây, dạo nầy Sài Gòn lạnh, cháu ngại tắm!
  Cô mần ơn quên cháu đi cô nhế!

 24. #24 by Tơn on 2011/06/28 - 10:00

  Các cô vưỡn còn cãi nhau vụ M18 à? Nó đơi!
 25. #25 by DG on 2011/06/28 - 10:01

  Nếu theo tư duy của con mụ Bựa mồm thối chuyên rình trộm pama tỉn nhau này, thì sẽ đặt thêm dững câu hỏi ngốc nghếch dư bao nhiêu năm qua đám đầu rùa vưỡn ra rả:

   

  (1). Uýnh cô Bốt ra khỏi biên giới là được rùi, việc đéo gì phẩy hehe uýnh tới cả Phò Nôm Bênh?

   

  (2). Uýnh Phò Nôm Bênh xong rùi, sâu không cút về mới mẹ đi mà còn ở đó nhõn trên dưới 10 năm?….

   

  Chán cu Bựa quá, còn phẩy tranh thủ học hỏi và để ý thực tiễn nhiều nghen em, mày mò kiến thức trên mạng dư thế là tốt, anh khen, dưng cứ mải mày mò mà hổng có tư duy độc lập thì em ơi đớp mẹ cái xì lịp rách mà sống nốt quãng đời còn lại cho hoành (đoạn này xuống xề), hehe!

   

  Con Sún hôm qua có cái cồng được, anh mến lắm.

   

  Con Chạn hôm nay chưởi dẻo, bảo ban cu Tế mới cả cu Déo cùng nhau tiến bộ nhế, thôi anh tốn thời gian quá rồi, anh cút, hẽ hẽ!

 26. #26 by Cocacola on 2011/06/28 - 10:03

  Ơ, nãy giờ anh phát biểu chung với cả chi bộ, anh có lôi tên ai ra nói riêng không nhờ? 


  Sao có người cứ lôi tên anh ra tâm sự riêng, lại cứ ra rả với chi bộ: em ứ dây vầu anh, ứ dây vầu! là nầu là nầu?

  Anh đang nói trên lập luận bần nông, anh không nói con người bần nông, cá nhân bần nông nào hết. Các cô rõ chửa?
 27. #27 by Ghẻ on 2011/06/28 - 10:09

  Ha, ha, xem chị Rô xinh bật anh Lả rất tuyệt !

 28. #28 by EURO on 2011/06/28 - 10:10

  Lập luận bần nông kiểu nầy đéo đỡ nổi:


  Cháu đéo tin là 1 nơi nủi tiếng thế nầy, nếu được ngụy tạo lại được cả thế giới đồng thuận đéo

  ý gì phản bác nhế?

  Hehe, cô vầu nhà trưng bày tội ác mỹ ngụy ý, khối cái không đúng nhưng Tây Mẽo nó mặc mẹ, ai dư cơm đâu mà cãi bọn bần nông nhà các cô!

  Hehe, hết trích!
  Lời bình: Tư cách phò lắm cũng phẩy biết chịu chách nhiệm với dững gì mình phát ngôn, nhất là với phát ngôn vừa vọt khỏi lỗ mõm!

 29. #29 by Cocacola on 2011/06/28 - 10:11

  Có thể lý do chính là những tiềm năng kinh tế người ta nhìn thấy ở nơi này, dưng cháu nghĩ lý do không nhỏ cũng từ những quá khứ lịch sử của nơi này


  Cơ chế thoáng thì nó mát! That’s all!

  Quá khứ lịch sử là cái đéo cái đéo gì mà kể! Có ai ăn mày dĩ vãng được đâu! 

  Nhật Hàn Khoai Tây Mẽo mọi nó nhảy vầu dây cái máu quá khứ ấy ăn phần được sao?

  Nếu đem quá khứ làm vốn được thì B nhà các cô giàu to giàu to rồi với bốn nghìn năm văn hiến chống Tầu, hai cuộc chiến tranh thần thánh uýnh Pháp nhợn, Mẽo mọi!

  Thế sao giờ công dân xứ sở có quá khứ lịch sử oai hùng ấy đéo mua nổi xe hơi đi chợ như dân Miên?

  Hỏi, tức là đã trả nhời rồi!
 30. #30 by Cocacola on 2011/06/28 - 10:17

  Đây, khổ các cô quá, không xài củ sọ lại cứ tin tướng!


  Một ví dụ:

  B nhà các cô tiên bố mô hình kinh tế Lừa là kinh tế thị trường có cái đuôi XHCN!

  Tây Mẽo nó thừa biết là làm đéo gì có cái nền kinh tế ấy, rằng B nhà các cô nói điêu như Yết Kiêu. Nhưng nó bật làm đéo làm đéo, ngu thì chết chứ bệnh tật gì!

  Và bần nông nhà các cô hoan hỉ: Nó không bật mình thì chắc mình đúng rồi!

  Các cô có biết đâu trong mắt nó, các cô là lũ mọi!
 31. #31 by muoc_ka on 2011/06/28 - 10:29

  ý em Oi là: Hồi giáo, phật và Hindu phải ko?
  vướn đề của con Zì tịt Buối là làm đéo gì có Khmer ở VN theo đạo Hồi??? chỉ có dân Chăm theo Hồi thôi.
  nổ con cụ nó rồi

 32. #32 by DG on 2011/06/28 - 10:34

  Con Lả thở thúi rinh, để anh hạ cố nhón cho con mặt ./ què nầy đôi chút tiểu tiết trước khi anh giảng cái lớn cho các cô nghe.

   

  Con này vừa bô bô bẩu thế giới văn minh nó đéo bỏ qua vụ nào cả (tức thảm sát), thì ngay lập tức nó lại hô rầng lũ tây nó quan tâm làm đéo gì mấy chiện “giả tạo” tại các bảo tàng này nọ.

   

  Bình thường nó khấn cái tên con mụ Gô như pa nó khấn ông bà ông vải, thế mà hôm nay lại õng ẽo “ờ, anh có nói đến tên ai đâu nhở, sao cứ lôi tên anh ra …”

   

  Địt mẹ con ngẫn!

   

  Xét xử vụ cu Bốt Bốt mới cả các anh em, thực ra là chỉ các anh em thôi, bởi cu Bốt về mới cả cu Mác cu Lê lâu rùi – là tòa án Miên, được LHQ “bảo trợ”!

   

  Để đạt được sự “bảo trợ” tuyệt vời nầy, Miên mới cả LHQ mới cả thằng đéo nầu anh đéo biết đã mất nhõn một thập kỷ để thương lượng!

   

  Hehe thế thì rõ rầng Lừa kêu cái đéo, và cũng đéo cần kêu – và đó cũng là thượng sách!

   

  Anh nhắc lại, nếu tư duy chánh trị, thì sự việc đéo nằm ở chỗ xử mấy thằng già nhăn nheo gần đất xa trời, thế thôi!

   

  Thế cho nên, lộ hay không lộ – là cả một chiện dài kỳ chứ đéo phẩy khơi khơi dư tư duy tiểu học của nhà dân chủ ngồi bô Cò Lả được.

 33. #33 by trungduong on 2011/06/28 - 10:39

  @ Euro,

  Sách tài liệu về Khmer Rouge và Pol Pot thì rất nhiều vì đó là một thảm sát, một cuộc diệt chủng vĩ đại. Có những cuốn không lấy được tất cả để có hình.

  Trong “Not just victims: conversations with Cambodian community leaders” phần mở đầu có viết thế này.

  Teenaged Khmer Rouge cadres and soldiers, barely out of childhood themselves, beat some of the young thieves. They tied up others and placed them where red ants, whose bites are excruciatingly painful, could bite them. They buried alive yet  others.

  Họ tuyển vào hàng ngũ những đứa trẻ vì dễ bảo, vì dễ nhồi sọ hơn, và vì chúng cạnh tranh nhau để được tin tưởng bởi lãnh đạo “I did this (killed the prisoners) so that others wouldn’t accuse me of being unable to cut off my heart …” (S-21 guard).

  Phần mở đầu dài lắm, nhưng để trích một phần thôi. Khmer Rouge sợ bị nhiễm những giống dân khác làm ô uế nên tẩy trừ họ.

  Về các sắc tộc  Về trại Tuol Sleng (S-21)


 34. #34 by Cocacola on 2011/06/28 - 10:41

  ý kiến kiểu “Rô vào quán Bựa khi Trung Tướng đang cãi nhau với Bọ Lập, mà Rô là cộng tác viên của bấu bác Lập công tác nên mặc định Rô vô cùng nguy hiểm đối với Dì Bựa…” mà cô cũng gật gù vỗ tay là sâu là sâu?@Rô Kinh


  Cái này cô hỏi đích danh anh, anh phải hỏi lại cô: Bằng chứng? Bằng chứng đâu? Anh nói thế bao giờ?

  Nếu cô nhét chữ miệng anh, cô phải xin lỗi anh!

  Anh cũng tính bỏ qua không nói nữa nhưng sực nhớ, với bần nông các cô, bật thì các cô chửi soi mói, tiểu nhân, mà không bật thì các cô bảo là đồng thuận!

  Anh biết Lập là cu nầu đéo đâu, còn thằng Tướng thương ai ghét ai anh quan tâm đéo đâu, ai nguy hiểm với nó, nó nguy hiểm với ai, anh quan tâm làm đéo! Thế nên anh không bao giờ chọt chẹt như Rô Kinh vu khống!

  Đề nghị Rô Kinh trả lời rõ vụ nầy! 
 35. #35 by minhhuong on 2011/06/28 - 10:42

  @Rô: Vấn đề là ở chỗ người ta không lấy nhà tù chính trị ra để làm chứng cớ cho vụ diệt chủng.

   

  Tù chính trị để xử lý những kẻ chúng nghi ngờ là fản bội vân vân. Những ngón đòn để lấy lời khai của fạm nhân trong nhà tù chính trị thì kinh dị đến mấy cũng là thường thấy trong lịch sử. Tỉ dụ ở Lừa không thiếu. Tuy nhiên, không thể lấy ví dụ của việc tra tấn tình nghi tội fạm chính trị thành là cuộc diệt chủng trẹo người cũng theo phương thức tương tự được.

 36. #36 by minhhuong on 2011/06/28 - 10:50

  Về vấn đề đồng chí Pôn Pốt, thì xin thưa với tuyền thể chibộ, chi bộ có dám chắc về đồng chí Ông Cụ của chính chúng mình chưa đã nhỉ – cũng là nhân vật được phương tây viết lên viết xuống, hay cũng chỉ toàn bán tín bán nghi. 2 đồng chí này thích chơi trò bí mật thông tin cá nhân lắm lắm, lại toàn sống ở các xứ sở Mù Căng Chải – thích là sửa thông tin toán loạn.

  Từ từ, sẽ ngâm cứu thông tin tổng hợp về đồng chí Pôn Pốt rồi trình chibộ sau. Chờ hứng

 37. #37 by Cocacola on 2011/06/28 - 10:54

  Một ví dụ nữa về tư di bần nông: “không thấy ai bật, nghĩa là mình đúng!”


  B nhà các cô khoe khoang số tàu bay Mẽo bị bắn rơi trong ĐBP on sky là bao nhiêu nhở?

  Theo số đó tính ra thì Mẽo thua gần sạch tàu bay rồi! Hehe, nhưng Mẽo nó bật làm đéo làm đéo!

  Nó chỉ bảo: tiên sư lũ Lừa nói dối như múa rối!
 38. #38 by Kyтoнвыфич on 2011/06/28 - 11:03

  Phải thừa nhận một điều rầng, tình trạng loạn luân ở Bắc Lừa mà thằng Zì đề cập đến khủng khiếp hơn rất nhiều so với mắt thấy tai nghe. Vì sâu, như đã nói, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng thiếu thốn phòng ốc giường chiếu. May mắn cho nhà nào chỉ sinh con một bề. Còn lại nếu nếp tẻ đủ cả thì tỷ lệ không khéo còn cao hơn cả thằng Zì ước đoán. Về sinh lý, một thằng người đực lúc tỉnh giấc nửa đêm hay gần sáng thì nhu cầu sex được đẩy lên rất cao gần như vô thức, kể cả chưa dậy thì, những lúc đó, nghe tiếng phì phà phì phò bên cạnh thì đầu buồi đẫm nhớt rồi. Đa số Lừa đều đẻ con rất sát nhau, thường chỉ cách 2 đến 3 tuổi, sự tò mò và thúc giục bản năng khiến những đứa trẻ cùng huyết thống khám phá lẫn nhau. Bản thân anh cũng phải tự thú nhận, trải nghiệm cái ./ đầu  đời không phải của ai khác chính là của đứa em gái kém 2 tuổi. Đó là thảm họa của cả một thế hệ Lừa, để lại di chứng và ray rứt cho đến chết. Ti nhiên, sự lạm dụng chủ yếu là sự tiếp xúc bộ phận sinh dục, bú liếm, và hiếm khi là thâm nhập (cho hẳn *ll* vào trong o/) vì sự phát triển chưa đầy đủ của cơ thể. Và sure, hầu hết sự loạn luân đó kết thúc khi các đứa trẻ bắt đầu trên 10 tuổi, có ý thức hơn, một số trường hợp cá biệt, vẫn vụng trộm khi đã có gia đình riêng. Biến thái ư? Có thể. Nhưng là biến thái có điều kiện. Hức hức

 39. #39 by DG on 2011/06/28 - 11:10

  Có dững Bựa còn lăn tăn, nếu không muốn nói là hào hứng so sánh ông Cụ vụ chết đói mới cả Bốt Bốt.

   

  Mục đích so sánh để làm gì nếu không phải là muốn bật Cụ, hehe bài ca muôn thưở!

   

  Dưng rất tiếc, con mụ Bựa đã ti toe rầng nạn nhân vụ chết đõi nhõn tí tị tì ti, đéo đủ nhớn dư đã tiên bố. Cho rầng nhời con mụ đối mới các cỏn đó là chân lý – Thế thì làm sâu?

   

  Ti nhiên, so sánh dững điều nầy chỉ làm chệch hướng vướn đề đang hội nghị đi mà thôi, chả nói lên được cái gì cả. Thân chính khách thì nay công mai tội là chiện bình thường, và dân gian, muôn thưở thối mồm, hehe!

 40. #40 by sun on 2011/06/28 - 11:12

  Nó chỉ bảo: tiên sư lũ Lừa nói dối như múa rối! (Lả ngu hết phần chó)

  Địt pẹ con Lả ngu hết phần chó !

  Thói bần nông chó má nhai giẻ váy của mày làm cho tao rũ hết mọi  uể oải, mệt mỏi.
  Tư duy của mày đã giúp tao hiểu rằng tại sao hễ cứ đụng với chúng mày là các HVB lại bảo ” Ngu dốt, vu khống là bản chất của bọn rân chủ. Bật làm đéo gì cho phí hơi “.

 41. #41 by EURO on 2011/06/28 - 11:18

  @ Cô Lả, đã nói cháu đéo muốn tiếp nhời cô mà. Cháu nhắc vụ nầy, thì cô phải nhớ đó là ngữ cảnh hôm cô chửi cháu tơi bời mà cả chi bộ có mình bạn Hê tung hứng với cô, câu đó là lập luận của bạn Hê, khi đọc lại cháu chết cười là với 1 câu nhận xét ngớ ngẩn như thế mà cô đéo chịu sửa lưng giùm đồng minh, chỉ cần có người cùng ủng hộ cô trong chiến dịch chưởi cháu là cô vội vàng okie hết, bất kể chưởi gì, chết cụ nó cười với cô!
  Nói nhanh cho vuông thì cô có đủ chình chưởi cháu cái / què đó tổ sư cô!

 42. #42 by Kyтoнвыфич on 2011/06/28 - 11:21

  Bạn bè anh, đa số đều có chị hoặc em gái, trong một lần vì vô tình buột miệng, một thằng thú nhận đã làm chuyện ấy với chị mình lúc còn nhỏ, chỉ là dí *ll* vào ./ chị thôi, không thâm nhập. Thì hầu hết các thằng còn lại trong mâm đều tự nhận nốt, một cách tủi hổ và bất lực. Tình trạng loạn luân (lạm dụng) này xảy ra chủ yếu là anh chị em ruột, anh chị em họ ít hơn nhưng cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể. Trong thành phố, còn có một trường hợp đứa em gái 13 tuổi đột nhiên treo cổ tự vẫn, thằng anh trai bỏ đi biệt xứ, khám nghiệm tử thi, có thai. Có lần thằng Zì nói: Ông Cụ, anh Zuẩn cai trị thì ngang mấy chục quả nuke dội vầu đất Lừa, đúng chính xác một cách cay đắng. Tàn phá đất nước rồi có ngày sẽ thay đổi khôi phục và phát triển, tàn phá luân lý thì chữa trị kiểu gì đây???

 43. #43 by EURO on 2011/06/28 - 11:24

  @ Điêu, Rô không hề quy kết mọi chiện từ cái nhà tù nầy ra, trước sau Rô luôn nói rõ đây là 1 hiện trường, và việc Rô đưa ra quán Bựa để cùng tham khảo ý kiến mọi người về 1 vấn đề cụ tỷ. Còn các vấn đề cảm xúc, Rô tin chắc 100% người tới nơi này sẽ có những cảm xúc tương tự.
  Rô vẫn đang theo dõi ý kiến mọi người, đặc biệt là những nghi vấn từ mụ Bựa và những lập luận của Dương Canada. Đó là những còm thực sự nghiêm túc và giá trị, và Rô mong mọi người đóng góp theo hướng nghiêm túc như thế chứ không phẩy  chỉ sủa vọng.

 44. #44 by Fucker on 2011/06/28 - 11:33

  Con nầu ti toe cồng-phơm loạn luân Bắc Lừa đấy chứ cái mả cụ con cỏn phát
  Con Zì đã dạy bọn adua rùi đới còn đéo : “Đừng có lầm lẫn hiện tượng thành bản chất, thành đa số” (đại ý thế chứ anh nhớ từng chữ từng chút điếu đâu)
  Địt mẹ 10 thằng bạn của cô có thú dận bọn từng dí bùi vầu lol chị, dì, mẹ thì cũng đéo nghĩa gần hai ba chục triệu con lừa khác cũng thế

 45. #45 by Cocacola on 2011/06/28 - 11:35

  với 1 câu nhận xét ngớ ngẩn như thế mà cô đéo chịu sửa lưng giùm đồng minh@ Rô Kinh


  Anh đã bảo là có quan tâm đén chuyện đó đéo đâu, với lại anh biết gì về chuyện ý đâu mà sửa lưng thiên hạ!

  Mà mồm cô có mà, đứa nầu nói không đúng thì cô bật nó chứ! Sao cô bẩu anh bật nó thay cô?

  Anh không bật nó thì cô nói anh đồng thuận nó rồi cô chửi anh à? Bần nông đéo gì mà sâu đậm thế không biết?
 46. #46 by sun on 2011/06/28 - 11:36

  Địt con pẹ, trước thấy đám rân chủ nức nở, anh  cứ tưởng con MM, con An Hoàng là những nhân vật kinh hãi lắm. Hoá ra là một bọn bịa đặt một cách ngu xuẩn nhất mà anh từng gặp.

  Địt mẹ lũ rân chủ ngu dốt !

  Anh sẽ nói ra một lí do mà người ta không biết, người biết không dám nói thẳng ra khi vụ xét xử bị chậm.

   Phương Tây, Mẽo cứ đòi xử nhanh, bọn dân Khờ me cũng thế… Nhưng … Thôi, dừng để câu viu đã. Ặc

  Kể chuyện khác.

  Năm 80, đoàn volunteer của anh đến K, Phnômpenh khi đó cực kỳ hoang tàn. Một thành phố chết thật sự. Trừ mấy phố chính do quân Lừa quản lý thì còn phong quang, còn các con phố khác đều rất rậm rạp . Cỏ dại từ 2 ven đường lan ra khắp mặt đường…
  Ngôi trường
  Tuol Sleng = nhà tù Tuol Sleng chưa được mở cửa rộng rãi. Có lẽ ý tưởn biến nó thành Bảo tàng tội ác mới được Lừa đưa vào sau này. Ảnh em Rô đưa ra có lẽ được chụp sau 80…
  Lại câu viu… Ặck… Địtpẹ !

 47. #47 by Mr. Tran on 2011/06/28 - 11:44

  Nài, địt mẹ Tầu Nhanh đã có tin về vụ xử đệ cô Pốt ở Miên nài các cô.

  Thế đéo nầu mà quán đương buôn đã thấy xử ngay được. Bất hủ vãi dắm!

   

  @Vụ loạn luân:

  Mỗ đồng ý mới ý kiến là Thiên Đàng tạo nên dững đức tính cao cả tỷ như tâu hót, ném đá giấu tay, ăn cắp vặt, adua, vươn vươn…

   

  Còn chiện loạn luân?

  Đéo biết!

   

  Mỗ được cách ly mới ông pa bà ma từ hồi 3-4 tuổi gì đó. Nhà bé tẹo thui chứ đéo rộng rãi gì, có điều là ngủ riêng mới ông pa. Từ 7 tuổi (đến giờ hehe vưỡn) ngủ mẹ 1 mình rùi.

  Nhẽ vì thế mà may mắn đéo bị Biến thái Bất hủ?

  Phải không Lài dồn?

 48. #48 by Cocacola on 2011/06/28 - 11:44

  Nói nhanh cho vuông thì cô có đủ chình chưởi cháu cái / què đó tổ sư cô!@ Rô Kinh


  Trình bần nông với chợ búa vô học thì cô số một rồi, không ai bằng được cô đâu!

  Anh chỉ nói thực, sống thực thôi! 

  Còn cô, cô nói dối đã thành tinh rồi! 

  God bless you!
 49. #49 by Khuyết Danh on 2011/06/28 - 11:47

  @ Chị Rô : em  trở thành bất hĩu như chị rồi, được bị nhắc tên trong mọi trường hợp khi lên cơn….híc

  @ Anh Lã : Cho em Danh xin 2 chữ bình yên đi anh, chán chẳng thèm muốn nói rồi anh lại đi đâm thọt, anh Zì cứ mặc định em và gia đình  chứng kiến vụ Bốt, Danh vào hỏi Zì câu chữ nào của Danh nói lên điều đó , và nói rõ hành vi dã man mọi rợ bọn Bốt thì bị xóa còng , còn gì để nói nữa??? Chãn.

  Chị Rô nói SG dạo này lạnh, chị ngại tắm, Miền Tây quê em dạo này nước đang đổ, đục ngầu, em cũng ngại tắm, xuống tắm sông đục thêm ngại lắm….Híc….

  @ Anh Tế :

  @ Anh Sun :

 50. #50 by DG on 2011/06/28 - 11:57

  Về quy luật của tâm lý mà nói, đứng giữa một nhà tù hay một bảo tàng dư bảo tàng đéo gì mà em Gô đã nêu, không có cảm xúc mới là lạ.

   

  Và cảm xúc đó, chạy theo hướng mà việc phô diễn nhà tù hay bảo tàng thì cũng là chiện bình thường.

   

  Cái quan trọng là, sau khi rời khỏi chốn đó, bình tâm nghĩ lại, phân tích, hỏi han này nọ mới gỡ ra được vướn đề. Dưng quan trọng hơn cả, là cái đầu phải để cho nó trung dung, khách quan, đừng vì dững dịnh kiến, thù vặt hèn mọn để rồi xiên xẹo này khác.

   

  Cái thể loại mà chưa gì đã nhảy chồm lên rầng thì là mà bần nông – anh thật chán đéo buồn chưởi!

   

  Đồng ý rầng nhà tù, hay bảo tàng chánh trị – không thể xem là tang chứng vật chứng để khẳng định một tội ác/công trạng.

   

  Dưng nhà tù, hay bảo tàng – lại là nguồn cơn, là gốc rễ để xác định/khẳng định thêm về một tội ác/công trạng đã nêu.

   

  Dững vướn đề đao to búa lớn dư thế, che mắt mọi người đâu phải là chiện dễ, đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin dư hiện nay.

   

  Ví dụ như bây giờ anh chưởi: “Địt mẹ con Sún mặt ./ ngựa “quan hệ” mới con Déo!” thì các cô khác có thể chặc lưỡi thôi kệ, chiện chúng nó.

   

  Dưng nếu anh chưởi “Địt mẹ đám đực rựa trong quán, tuyền lũ mặt ./ mèo thay nhau “quan hệ” mới Tế xinh” thì sao?

   

  Anh sẽ bị ăn thịt ngay lập tức với thói vơ đũa cả nắm này, hè hè!