Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Bố on 2011/06/27 - 21:50

  ở cồng trước, bố có nói đến việc trẻ con thần thánh hoá cha mẹ.
  giờ nói rõ nhá: việc chứng kiến bố mẹ sex sẽ lá một cú sét đánh vào tâm hồn thơ dại, mong manh, khiến thất vọng nặng nề, thậm chí là dẫn đến trầm cảm.Idol của tụi trẻ ko thể làm chiện bậy bạ được…ha ha… đến như bố đây, một thằng bé hiểu biết trước tuổi, tâm lý khá vững vàng mà còn ghét 2 đứa lớn vì tội để bố biết chiện bí mật của chúng nữa là những đứa khác…
  Cú sốc ấy sẽ để lại hậu quả như mấy con đã nói: con lợn chủ quán đéo dám lấy vợ, chỉ thủ dâm hoặc mê zai gay như con lói . hố hố.
  tóm lại là tiệt đối, nhứt khoát ko để trẻ em chứng kiến sex tươi từ mọi nguồn.
  con lợn ngu quá sức nên đéo trả lời được em Miên lại lấy chửi để át đi. ĐM, mài chỉ khai sáng cho hai cái sọt cổ nhuế là hợp.hô hô.

  P/S: thêm từ cho cồng trước: “làm thế nào để quan hệ  tình dục an toàn”

 2. #2 by Cocacola on 2011/06/27 - 22:02

  Vụ Tung-Của có thể chống lưng Nam Lừa@ Déo


  Theo ý riêng của anh thì có khả năng đó vì các lý do sau:

  1. Cô Zuẩn ngả sang Nga Sô quá rõ làm Bắc Kinh ghét!

  2. Mẽo, đã phủi đít rời Nam Lừa sau khi đi đêm với Tầu Cộng. 

  Nên nhớ là Mẽo tức tốc đổ quân vầu Nam Lừa vì cái thuyết domino, để ngăn chặn ĐNA, châu Á bị nhuộm đỏ thì quân domino cuối cùng là Mẽo sẽ rất khó đỡ. Ấy là cái thuyết ấy nói thế!

  Nay Tầu cộng cam đoan sẽ dừng lại thì coi như Mẽo đạt mục đích, còn Nam Lừa có bị nhuộm đỏ thì, hehe, collateral damage!

  Nếu Tầu Cộng chống lưng Nam Lừa thì có lợi gì?

  1. Lợi về đất đai:

  – Xưa ủng hộ Bắc Lừa, uýnh chiếm Hoàng Sa của Nam Lừa
  – Nay chống lưng Nam Lừa, uýnh vầu biên giới, chiếm đất, uýnh đảo của Bắc Lừa.

  2. Lợi về chính trị:

  – Bắc Lừa theo Nga? Hehe, đường tiếp vận, viện trợ đường hàng không, đường biển … với Nước Mẹ Nga đều phải qua Tầu cả, nếu đi vòng thì chi phí sẽ rất cao, Mẹ Nga sẽ rất khó nuôi thằng oắt Bắc Lừa.

  Hehe, coi chúng mài chịu đựng bao lâu?

  – Nam Lừa theo Tầu? Tầu chỉ bỏ ra ít đạn, hay đủn quân vầu biên giới Bắc Lừa, buộc cô Zuẩn rút quân, giữ được chính quyền Nam Lừa thì lợi vô số (cho Tầu)!

  + Thương mại, kinh tế: Thêm một thằng đệ cỡ Hong Kong, Macao nữa
  + Chính trị: nắm thằng Nam Lừa thì Phi, Mã, Thái đéo dám ho he…
 3. #3 by Cocacola on 2011/06/27 - 22:13

  Thời điểm nầy, mặc dù không còn ngon ăn như hồi 30/4/75 nữa nhưng là cơ hội mới thứ hai cho Nước mẹ để thu phục thằng Lừa!


  Mẹ sẽ uýnh (hay tiếp quản nếu B Lừa kẹt xiền đem bán! Hehe) các đảo tiền duyên Lừa gradually. Tiền chẳng tiếc mần gì vì kiểu chó gì nó cũng quay về Nước Mẹ!

  (Xem “Where’s Ông Cụ gone” for further information).

  Mẹ cứ duy trì mức độ xung đột cường độ thấp, đánh lai rai thế đỡ nhọc, đỡ tốn xiền!

  B Lừa mà la lên thì bọn lỗ đít bần nông Lừa sẽ bừng bừng hỗn loạn, B Lừa tất sẽ toi, chỉ cần vài sư đoàn vầu tiếp quản nữa là Con về mới Mẹ ngay!

  B Lừa không la? Mẹ cứ cắm đảo phân lô bán nền cho bọn Khoai Tây khoan dầu thu xiền tươi. 

  Kinh tế Lừa be bét thế nầy, kiểu đéo nầu cũng phải chạy sang xin Mẹ tí sữa bú! 
 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 23:46

  Thế nầu bọn cụt tai? Zì cho các cô nói trước mà câm hết mẹ các cô rùi à? Hay thôi Zì đéo nói nữa vì các cô đều đồngý mới Zì?

 5. #5 by Dragonfly on 2011/06/27 - 23:47

  @con Lài Mồm Bẹn
  Cỏn đang tâmsự đó hả? Hehe chânthành là tốt, Zì khen. Đừng nên jữ cái jì quá lâu trong lòng, thành bịnh lâmsàng đó các cô.@ Con Zì Man Zi Mọi Zợ Biến Thái

  —————————-
  Địtmẹ, đừng đánh bùn sang ao nha con kia, thiên tài và thằng điên biến thái ranh giới mỏng manh lắm. Địtmẹ, thời thởi học lớp 4-5 ngồi cạnh con gái còn kẻ phấn chỗ ngồi vì thấm nhuần 1 cách tiêu cực nam nữ thọ thọ bất tương thân, đéo ai bệnh hoạn như gì thích nhìn pama fịch nhau rồi liếm ./ em gái. Anh thấy Zì Mọi biến thái bỏ mẹ. Tanh tưởi, nhầy nhụa, nhơ nhớp phát nôn, đồ Man Zi Mọi Zợ. Hệ Hệ

 6. #7 by Cocacola on 2011/06/27 - 23:59

  À, ờ! anh cùng quan điểm với Lài! 


  Có lẽ anh không phải là thiên tài như Dì Bựa mầy nên anh buồn nôn quá!

  Thôi thế giờ anh đã cần-phơm được lý do tại sao Dì mầy xúi gái có chồng thoải mái đi phịch tứ tung để “giữ gìn hạnh phúc gia đình” rồi!

  Anh hứa anh sẽ không nủi giận khi nghe Dì mầy tiên bố những câu đại loại thế nữa!
 7. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:01

  Hehe bắt đầu bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (1) Các cô chắc đều biết, vụ Thảmsát Ba Chúc là cái cớ để cô Zuẩn tung 200,000 chiếnbinh xâmlăng nước Miên suốt 10 năm jời, và nướng vầu đó chừng 100,000 mạng Lừa tộinghiệp.

  Hầu như tấtcả các tàiliệu chínhthống đều nói, vụ Thảmsát Ba Chúc xẩy tại trấn Ba Chúc (tỉnh An Jang, jáp ranh Miên Lừa) vầu jữa tháng 4 năm 1978, và kéo zài hết tháng thảng, gây bởi bộđội Khờ Me Đỏ của cô Bôn Bốt, jiết trên 3,000 Lừa theo lối tàn-sát bằng zao, lê, quắm.., có cả hãmhiếp liềnbà và cắt tiết trẻcon.

  Zitích tưởngniệm vụ Thảmsát hiện vưỡn còn ở Ba Chúc, xây vầu năm 1980, với trên 1,000 hàicốt được cho là xương Lừa, moi từ zững địađiểm được cho là đã ziễn ra các trận cuồng-sát của bộđội Miên trong suốt 2 tuần. Zitích nài được bọn Khoaitây suggest là điểm “must see” với zân dulịch balô. Địt mẹ bọn Khoaitây.

 8. #9 by dắtdéo on 2011/06/28 - 00:03

  @Lả: cái anh đang hỏi con mụ zì lồn so là một bằng chứng lịch sử xác đáng cho zả thuyết kia. Cái anh thấy vô lý là nếu zả sử mọi chuyện ngon ăn như các cô vẽ ra thì tại sâu nước mẹ anh đéo có một lộ trình can thiệp rõ rang từ sớm, chớ đéo ai phẩy đợi đến khi Ba Zuẩn and Bros vầu tận zinh rồi mới xoay?

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:10

   Câm cái mồm chó đi. Mẽo muốn vầu WW2 fải mất mấy năm cô biết hông?

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:09

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (2) Thảmsát Ba Chúc, rất lạlùng, là chỉ được tuyêntruyền rộngrãi vầu đầu năm 1979, tức là khoảng thờijan ziễn ra cuộc tỉn nhau chớpnhoáng jữa nước Con (của cô Zuẩn) và nước Mẹ (của cô Pình).

  Mời các cô vầu thưviện quốcja Lừa để đốichiếu hehe.

  Còn trước đó, tầm jữa tháng 5/1978, thì bấuchí Lừa chỉ nói vắntắt về chiện “Khờ Me Đỏ tăngcường gâyhấn tại biênjới Tây Nam, và quân ta đã đáptrả thíchđáng”.

  Một ông người Tinh Hoa thì không thể không đặt zấu hỏi ở đây. Và Zì các cô đã fải lầnmò về Ba Chúc.

 10. #12 by Cocacola on 2011/06/28 - 00:13

  tại sâu nước mẹ anh đéo có một lộ trình can thiệp rõ rang từ sớm, chớ đéo ai phẩy đợi đến khi Ba Zuẩn and Bros vầu tận zinh rồi mới xoay?@Déo


  Hỏi, tức là đã giả nhời!

  Trước năm 73, thằng Mẽo còn đó, Mẹ no-door to contact Nam Lừa! Hehe!

  Sau 73, Mẽo rút dần dần đi nhưng Nam Lừa vẫn thân Mẽo. 

  Cái đéo gì đang uýnh Việt Cộng mà lại bắt mối, lại tin được Tàu Cộng? Theo cô, cô có làm được hông?

  Đến năm 75, Nam Lừa bị thất thế, dồn vào đường cùng, Mẹ mới đánh liều can thiệp, theo kiểu: “được ăn cả, ngã về không” và “kẻ thù của kẻ thù là bạn”.

  Ai dè Nam Lừa không còn tinh thần nào để làm kẻ thù của Bắc Lừa nữa. Cho nên 4 năm sau, 1979, Mẹ phải thân chinh dạy con học bài!

  Nếu còn thằng Nam Lừa làm đệ, Mẹ bảo nó dạy thằng Bắc Lừa học bài thay Mẹ thì có đỡ hơn không! Nhưng nó đã đi xa!
 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:16

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (3) Ba Chúc năm 1978 là một thịtrấn biênải béxíu với chừng 200 nóc nhà. Zân ở đây, hehe, đéo fải Lừa Gộc, mà 95% là Khờ Me, theo đạo Hồi, nói tiếng Miên.

  Cái nài mới à nha. Mời các cô tự tìmhiểu. Trong sách jáokhoa đéo nói đâu.

 12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:23

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (4) Ba Chúc là làng Khờ Me! Hehe các cô tin được không, bộđội Bôn Bốt sang tỉn Lừa, tới mức tàn-sát đốt sạch jiết sạch, mà đéo nhằm vầu một chỗ tuyền Lừa Gộc, lại chọn mẹ một vùng Khờ Me, đồngbào bỏn?

  Liệu các cô bi jờ vác M18 (@con Bựa) đánh sang Quảng Tây, có chọn một làng tuyền Lừa để thảmsát hay không?

 13. #15 by Cocacola on 2011/06/28 - 00:27

  đéo fải Lừa Gộc, mà 95% là Khờ Me, theo đạo Hồi, nói tiếng Miên@Bựa


  Chỗ nầy thuộc huyện Tri Tôn, gần chỗ Hòn Đất anh hùng nhà B các cô đây mà! 

  Mấy cô nhớ thằng Xăm ác ôn hông? Má thằng Xăm cũng ác ôn không kém khi tự tay giết thằng con ác ôn của mình! 

  Hehe, B chửi xỏ dân vùng này là lũ man ri mọi rợ đấy! Từ cấp 2 anh đã thẩm được ý B khi đọc truyện này rồi! 

  Thế nên lũ man rợ thì đéo có quà, mà phải là con chốt thí! Khi cần thí thì B thí!
 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:29

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (5) Vụ thảmsát được tuyênbố là kéozài suốt 2 tuần, trong đó riêng đêm đầutiên bộđội Miên đã jiết một nửa số nạnnhân.

  Ô địt mẹ hay nhở? Nhẽ thờithời Lừa đéo có bộđội biênfòng? Hoặc bộđội Lừa đéo có súng? Hoặc Lừa sợ Miên tới nỗi kệ cho nó jiết zân mình mà đéo zám bật?

  Nếu Lừa sợ Miên sao sau đó còn zám độngbinh đánh Miên tơibời?

  Và nếu Lừa không sợ Miên, thì sao không đập chết mẹ nó đi ngay đêm đầu nó tàn-sát anhem (trên ngàn mạng zân thường), mà fải chờ cho nó zi sạch hết thịtrấn, trong 2 tuần?

 15. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:39

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (6) Các nhânchứng của vụ thảmsát Ba Chúc đều kể jống nhau, rầng bọn Khờ Me Đỏ nó ác lắm. Liềnông thì nó chặt mẹ đầulâu. Liềnbà thì nó hiếp rùi đóng cọc vầu cửa-mình (aka ./). Trẻcon thì nó đâm lê cho chết rùi đốt xác. Tóm lại là rất hãi.

  Thế mà hehe, hàng chục năm sau, với Sứcmạnh Thầnthánh Bách Chiến Bách Thắng, bộđội cô Zuẩn cũng đéo tóm nủi, zù chỉ một, thằng thủfạm trựctiếp cầm súng hoặc chỉhuy trong vụ đó, để đưa nó ra cho quầnchúng Lừa tùngxẻo như ông bò thui jữa bữa tiệc BBQ.

  Làm điều đó khó lắm hay sao? Không khó hehe, chỉ là cô Zuẩn quá sơsuất thôi.

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:47

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (7) Cô Zuẩn không tìm ra thủfạm của thảmsát Ba Chúc, đã đành, mà suốt 20 năm tạivị, cô Bôn Bốt chưa bao jờ lên tiếng nhận tráchnhiệm về vụ Ba Chúc.

  Cô cổ sợ cái đéo jì mà không nhận? Nhất là thời 1978-1979, khi đã côngkhai bật Lừa bằng vũlực?

  Bin Laden lìutìu đối đầu với nước Mẽo đếquốc hùngmạnh, jiết một lúc vài ngàn mạng (con số nài tin được, vì số người làm việc trong hai tòa WTC ngày 11/9/2001 không thể ít hơn vài ngàn), thế mà cũng zám đứng ra nhận tráchnhiệm.

  Bởi, một kẻ thủ-ác tầmcỡ quốctế như thế, nếu không zám nhận tráchnhiệm, thì gây hấn để làm cái đéo jì? Cho vui à?

 17. #19 by Cocacola on 2011/06/28 - 00:48

  Trẻcon thì nó đâm lê cho chết rùi đốt xác@ Bựa


  Thằng bựa mầy có kể thì phải kể đúng tình tiết như B dặn, không em Danh ẻm phản đối!

  Bỏn không có đâm lê vầu trẻ con, nói vậy hổng có phê! B dặn phải nói là: Bỏn tung trẻ con lên trời rồi giơ lưỡi lê ra hứng! 

  Hehe, nghe phừng phừng căm hận chưa?

  Còn liền bà thì không có đâm cọc mà hiếp xong thì nhét quả lựu đạn mỏ vịt vầu trong ./, để có moi ra là nổ phát chết mấy mạng! Đóng cọc thì chết có mỗi mạng thôi, đâu có phê! 
 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 00:52

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (8) Con số trên 3,000 nạnnhân vụ Ba Chúc, đươngnhiên Zì đéo tin. Các cô nên nhớ cả thịxã Hải Zương (nhớn thứ 6 Bắc Lừa) thời 1978 cũng chỉ có 8,000 zân.

  Zì đoán chắc chỉ có độ trăm mạng tèo đận đó thôi. Thế cũng là nhiều lắm rùi.

 19. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 01:01

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (9) Tóm lại, Zì đéo có nhiều vậtchứng cụtỷ, zưng chừng đó lýlẽ cho thấy, đéo fải bọn Miên gây vụ Ba Chúc, mà chính là đệ cô Zuẩn gây, để có cớ tỉn Miên fùhợp các thônglệ quốctế.

  Đệ cô Zuẩn là ai? Theo các jàhói thì binhfáp Tự Thiến Zái nài nhẽ của cô Anh. Vì cô Anh rất nhuần món Ném Đá Jấu Tay hehe.

  Có thể cô Anh cử bộđội mặc quânfục Miên mần vụ Ba Chúc, hoặc cô thuê janghồ (tửtù, maybe) mần thay bộđội hehe.

  Trong chiếntranh, chiện nài là thường.

 20. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 01:02

  Tiếptục bài jảng về Thảmsát Ba Chúc 1978. “Ba Chuc Massacre”.

  (10) Hết mẹ 10 cồng rùi, Zì đi ngủ. Cho các cô gúc thoảimái bật thoảimái rùi mai Zì jảnhời.

 21. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 01:04

  PS. Cho con Lài Bẹn mới con Lả Lét luloa vôtư, mai Zì jảng tiếp về Sex Thiênđàng.

 22. #24 by sun on 2011/06/28 - 01:10

  Địt pẹ con Zì ngu hết phần ông chó !

  Chờ mãi để xem con Làng với cái đám rân chủ đầu lừa não bò nói sao về Ba Chúc. Thế mà lại phải dẫm phải đống cứt thối nhức mũi.

  Nếu chỉ vì “đồng bào” mà tủi không dám  tàn sát thì mày sủa thế nào khi bỏn giết dân trong nước bỏn đéo ghê tay ? Chắc chắn đéo đến 2 triệu mạng. Cũng cứ cho đéo phải giết trực tiếp mà do chính sách hà khắc nên dân chết. Nhưng giết người hàng loạt bằng cách nào không phải là tội ác ? Những thằng không biến thái đến mức ghê rợn sao dám để cho dân mình chết nhiều đến thế ?

  Năm 79, Tàu đánh vào Lạng Sơn, nơi rất nhiều người gốc Tàu, dọc biên giới cũng vậy, chúng có bảo bọn người Tàu tránh ra để chúng chỉ chọn bọn Lừa gộc để bắn không ?

  Còn, anh đi ngủ đã.

  Nhưng nói thật là lũ chúng mày già mà ngu hết phần của chó thế này thì ăn buồi cho bọn HVB tin tin…

  Địt pẹ một đám rân chủ ngu !

   

 23. #25 by Mit on 2011/06/28 - 01:10

  Chầu chi bộ.  Nãy giờ để mụ TT cầm mic, giờ Mít dựt phát rùi trả lại cho các cô…hehehe

  @ Déo

  Các cô mần sở Mẽo thường có cơ hội chạy trước vì họ có tin và có connection với Mẽo.  Đủ clearance  vầu Tân Sơn Nhất hay được cho biết dững tụ điểm đợi máy bay bốc đi. Đó là trường hợp dư cô Bõ.  Mít còn đọc dững account của bọn Vet Mẽo bẩu lúc bấy giờ tình hình quá rối ren, sứ quán Mẽo không thể process giấy tờ dư bình thường mà chỉ cần chữ ký bẩu lãnh của một công dân Mẽo là xong.  Do đó, có trường hợp thằng Mẽo ký mịa giấy bẩu lãnh cho cả đám gái bán bar vì cỏn hy vọng sẽ mang cả đám sang Mẽo mần bán bar.  Entrepreneurship at work…hehehe. 
  (còn)

 24. #26 by Mit on 2011/06/28 - 01:12

  Nhiều người trong đợt này không phải trải qua cuộc sống Thiên Đàng bị đụng chạm chèn ép tước đoạt, rùi cú vượt biển kinh hoàng, hay cú cải tạo cay đắng,  họ có cái nhìn tương đối “thoáng” hơn.  Dưng không phải ai cũng thế.  Không phải ai cũng là “Qui est-ce Ky”.  Bê gọi bỏn là phản động chống + cực đoan hay gì ấy
  (còn)

 25. #27 by Mit on 2011/06/28 - 01:13

  Dưng Mít không nghì có sự khác nhau mấy giữa cô được sở Mẽo bốc đi và cô phi công chở cả gia đình trên chiếc trực thăng đáp bậy lên chiến hạm đế quốc vầu phút chót.  Họ đều end up ở các camp dành cho refugees để process giấy tờ, rùi phân tán đi khắp nơi trên đất Mẽo.
  (còn)

 26. #28 by sun on 2011/06/28 - 01:15

  UI, xem con mặt lồn Lả phụ hoạ kìa. Hèn mạt làm sao !

 27. #29 by Mit on 2011/06/28 - 01:16

  Còn chiện hội nhập với đời sống Mẽo thì depend trên khả năng sinh ngữ, học vấn, connection và luck nữa.  Nhiều cô làm sở Mẽo khi vào Mẽo được dững người bảo lãnh (cá nhân/nhà thờ/hãng cũ) tìm cho công việc làm tạm thời ngay.  Khả năng sinh ngữ của họ tốt, có thói quen làm việc với khoai tây..etc…giúp họ hội nhập với đời sống mới nhanh hơn.  Những người khác thì ăn trợ cấp chính phủ, tìm việc làm – anything, rùi lần mò quay về trường đi học lại.  Anh kỹ sư Phú Thọ sẽ học nhanh hơn anh Hai Lúa chỉ quen lái máy cầy. Cô y sỹ quân y sẽ có cơ hội quay lại nghề hơn cô chánh án tòa thượng thẩm Xì Gòn.  Chị thông dịch viên cho quân đội Mẽo có thể kiếm công việc làm thông dịch viên trong các office lo chuyện settlement của bọn refugees ngay.  Đại khái thế.

  I tell it at it is from my experience.  Tổ sư con nầu nghĩ Mít phản động nói xấu chửi đổng Bê, hay khoe đéo gì quá khứ dắm địt….hố hố hố

  (Hết)

 28. #30 by Mit on 2011/06/28 - 01:25

  “I tell it at it is from my experience” typo mistake
  I tell it as it is….

 29. #31 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/28 - 01:25

  Cho các cô gúc thoảimái bật thoảimái @Bựa Xi-Que

  Đéo thèm gúc, bố mài cứ hóng đấy làm đéo gì nầu hũhũ…

  Cơmà Dượng quên chưa phátbẩu cảmtưởng khi nom quả hình chị Miên bồng con bị khoan sọ. Địtbẹ qua giờ cứ nghĩ tới lại nhănnhở dư con dở người thế.

  Đéo gì mũi khoan dí mẹ vầu sọ mà mặtmày cứ là điềmtĩnh dư không nhở, dũngcảm dư anh Chỗi nhở hốhố… Mà nhẽ lúc hànhhình chị chỉ, quân diệtchủng í ló phẩy ýtứ lắm mới cho chộp bô hình để các cụ chiểnlãm mần bằngchấng trước tòa sau nầy chứ nhẩy… Chuđáo thế chứ hũhũ

  Ôi ồi lại tung mẹ dắm rùi này, chậy thay xịp phát đã. Địtmẹ các thểloại bầngchứngsống mấycả chiền mồm hốhốhố

 30. #32 by Dragonfly on 2011/06/28 - 01:27

  PS. Cho con Lài Bẹn mới con Lả Lét luloa vôtư, mai Zì jảng tiếp về SexThiênđàng.

  —————-
  Địtmẹ, anh hy vọng là Zì chỉ nổ để moi tâm sự của các Bựa viên chứ Zì mà như thế thật thì anh đéo còn jì để nói nữa đâu. Anh tuy bựa ở đây nhưng ngoài đời nhân văn và chin chu zất, đéo tiêu hóa được chiện kiểu như nầy. Sorry, anh thấy Zì Mọi thật thảm hại và đáng ghê tởm. Địtmẹ.Hệ Hệ
  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 01:33

   Zì thương cô hehe. Cô không tởm tí nầu, mà chỉ đáng thương.

 31. #34 by Cocacola on 2011/06/28 - 01:27

  Nhưng giết người hàng loạt bằng cách nào không phải là tội ác ? Những thằng không biến thái đến mức ghê rợn sao dám để cho dân mình chết nhiều đến thế ?@ Sún


  Địt mẹ bắt quả tang thằng Sún chửi B nhá! 

  Địt con mẹ, B nhà mày xông vầu nhà dân để cướp, aka đánh tư sản, hàng ngàn, hàng vạn Lừa Gộc phải chui nhủi phóng xuống tầu đi vượt biên, BBC ngày nào cũng có tin tầu Lừa bị chết do bão, do hải tặc v.v..

  Địt con mẹ, hay mầy bảo đấy đéo phải dân mình chết?
 32. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 01:30

  À quên, jờ Zì mới đọc thấy cồng của con Ti về vướnđề bấtđộngsản Lừa.

  Hehe các cô fải nhớ, BĐS Lừa mà sập thì chết cả nút, nên Bê Xê Tê fải kíu thôi.

  Kíu bằng cách nầu? Trong các lãnhvực khác thì Bê Xê Tê kíu bằng Thuế và điềuchỉnh Xuất/Nhập. Zưng BĐS thì đéo có thuế và cũng đéo có xuất/nhập, hehe nên chỉ còn một cách, đó là canthiệp vầu luồng vốn Ngânhàng.

  Zì sẽ không ngạcnhiên nếu vài tháng tới Bê Xê Tê lại có chỉthị allow các Ngânhàng cho cánhân/tậpthể vay đầutư BĐS, ngược hẳn chínhsách hiệntại.

  Thậmchí, khi khỉ các cô vay xiền mua BĐS còn được chánhfủ tàitrợ qua lãisuất iuđãi (như đợt kíchcầu năm 2009).

  Cô Đòm sướng nhế. Sắp được vay xiền lãisuất thấp (chừng 8-10%) để mua đất Đông Anh rùi. Còn sau khi mua cô có lãi hay không thì Zì đéo biết hehe.

 33. #36 by Dragonfly on 2011/06/28 - 01:34

   Anh kỹ sư Phú Thọ sẽ học nhanh hơn anh Hai Lúa chỉ quen lái máy cầy. Cô y sỹ quân y sẽ có cơ hội quay lại nghề hơn cô chánh án tòa thượng thẩm Xì Gòn.@ Mit

  ————-
  Cái này nhẽ em nói đúng, ông chú bắn đòm của anh nói thời thởi tẩn nhau với Khựa, pháo binh Khựa nó chơi hay quá bộ đội Bắc không ngóc đầu lên được, B liền điều đội ngụy pháo binh đang cải tạo và dùng chiến lợi phẩm như ” Vua Chiến Trường” 175 ly lên biên giới và bỏn chơi đẹp lun. Cứ bên Khựa khạc phát là bên Lừa tương lại đúng chỗ bỏn vừa khạc. Địtmẹ, có Bựa nầu biết ” lý thuyết…mẹ jì” về bắn fáo của 1 tên ngụy sang Mẽo chơi bời suốt mà lại có số má về môn này được gọi là ” Lý thuyết bắn đòm tên cỏn” không? Nổ anh hóng với. Hệ Hệ
  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 01:35

   Ui địt mẹ đúng là cái đồ hónghớt, đéo biết buồi jì về fáofung mà cũng nổ.

 34. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 01:34

  Zì khuyên thật lòng, con Lài Mồm Bẹn nên theo Đạo hoặc qua Khoaitây tunghiệp một thờijan.

  Zì thương cô, again.

 35. #39 by minhhuong on 2011/06/28 - 01:39

  Quả ảnh xác nữ làng Ba Chúc có 1 đoạn tre đâm cọc … thì quả trên mạng có. Kinh bỏ mẹ, em đéo muốn đưa lên đây.
   

 36. #40 by Dragonfly on 2011/06/28 - 01:42

  Zì khuyên thật lòng, con Lài Mồm Bẹn nên theo Đạo hoặc qua Khoaitây tunghiệp một thờijan.
  Zì thương cô, again.

  ————–
  Địtmẹ, anh cảm ơn! Zì nên có chách nhiệm với những mảnh đời Zì đã và đang vùi hoa dập liễu là anh mừng lắm zồi. Tu cái địtmẹ Zì í. Anh có fẩy là golden boy như Zì đéo đâu mà khuyên như đúng zồi. Địtmẹ. Hệ Hệ
 37. #41 by sun on 2011/06/28 - 01:44

  Năm 80, anh cùng một đám volunteer ở Đức sang K. Tiếp theo đó đi cắp tráp cho giáo sư của anh sang tìm hiểu nhiều vấn đề của K. Nhờ chuyến đi đó mà anh biết bọn Mẽo, Đức, Hà Lan… tìm hiểu về tội bọn Bôt rất kỹ, rất cẩn trọng. Đéo à uôm như lừa để loa lên vu khống lẫn nhau đâu.

  83 về nước anh  lại phải đi “giúp bạn” theo nghĩa vụ quốc tế (thởi những thằng mới đi nước ngoài về đều phải làm việc này cho công bằng với bọn đi lính). Anh biết về K hơi bị nhiều. Hôm trước đố con Tế tiếng Khờ Me là vì vậy đấy.
  Mai anh chưởi lũ rân chủ ngu dốt tiếp…

  Con Lả ngu hết phần chó câm mõm lại.
  Lừa đều ác hết. Cộng hay quốc cũng đều là loài thú, đều giết nhau đéo ghê tay.

  Địt mẹ bọn rân chủ ngu hết phần chó ! Ặc …

 38. #42 by Dragonfly on 2011/06/28 - 01:44

  Ui địt mẹ đúng là cái đồ hónghớt, đéo biết buồi jì về fáofung mà cũng nổ.

  —————
  Địtmẹ, bam à? Anh đã nói rõ là anh hóng zồi mà. Địtmẹ con chua ngoa đanh đá đéo fải lối. Đúng là đồ bần nông móc cống, cứ thấy đất là cuốc đéo có tư zi mẹ. Hệ Hệ
 39. #43 by Fucker on 2011/06/28 - 01:44

  Địt mẹ, anh khâm phục nhất con Zì là óc tưởng tượng
  Chết cười mấy quả si luận của cỏn
  Chiện Khờ me bắn lòi dom Khờ môn là quá thường, cũng giống Khựa thịt Khựa, Lừa thịt Lừa, Thái thịt Thái (tiện con nầu Gúc mờ đọc về thảm sát sinh viên 1976 nhế)
  Từ 1977 quân cô Pôn đã thọc vào biên giới lia lịa rùi, sao đéo hỏi bộ đội đi đâu từ thời thởi??? Giả nhời giản dị : bộ đội biên phòng lúc buồi nầu chả mỏng so với quân địch bất thần đánh lén.
  Còn thông tin mãi 1979 mới lu loa vì lúc đấy mới cần thiết chuẩn bị tinh thần tổng động viên cho lũ lừa miền Bắc

 40. #44 by Mit on 2011/06/28 - 02:06

  Hehehe Mít tìm ra cả đống hình giống cái cô bị khoan sọ này.

  http://cambodiaphotographer.photoshelter.com/gallery-image/Tuol-Sleng-S-21-Prison-Phnom-Penh-Cambodia/G0000TkMaRFDTo8Y/I0000YliOelZ7vDo

  Mít nghĩ nó là cái contraption để tư thế ngồi của tù nhân thẳng và stare straight ahead.  Theo nhời con chief photographer của Tuol Sleng, được trained 7 months bên Nước Mẹ, cỏn chỉ có one shot để chụp mỗi tù nhân, nếu tấm hình không ra đúng,(ie tù nhìn xuống, dắm mắt, quẹo đầu bên phải/trái….) có khi chính cỏn sẽ ngồi lên cái ghế đó cho con khác chụp….hehehe

  Note đây là process nhập trại, trước khi bị tra khảo lấy cung. 

 41. #45 by Mit on 2011/06/28 - 02:15

  B liền điều đội ngụy pháo binh đang cải tạo@ Chuồn

  Mít chưa từng đọc một account của cô đang cải tạo nầu được Bê mang ra chiến trường đấu với Khựa cả.  Mít có hóng chiện các cô cổ hy vọng được làm thế để có thể lấy công giảm tội, dưng hình dư Bê chỉ cho bỏn ăn bánh vẽ mà thôi.  Cũng là một cách Bê làm bỏn yên tâm học tập tốt, thay vì nổi loạn mịa trong tù khi nghe tin chiến sự  phía bắc.

 42. #46 by Dragonfly on 2011/06/28 - 02:21

  Mít 

  ——
  Cái này anh hóng nên không dám sure. Nhưng vụ lý thuyết gì đó về fáo binh lấy tên 1 tên Lừa Nam hình như là có thật. Hệ Hệ
 43. #47 by minhhuong on 2011/06/28 - 02:24

  Vụ loạn luân Bắc Lừa á, em đéo có trải nghiệm. Bởi có fòng riêng + đéo có anh giai  há há

  Chưa bao giờ chứng kiến các cụ tỉn nhau, thậm chí âm thanh cũng đéo nghe thấy bởi phòng hơi xa.

   

  Tóm lại số mình may mắn, chả dính líu đéo gì tới loạn luân Bắc Lừa.

 44. #48 by minhhuong on 2011/06/28 - 02:27

  Nhưng chuyện anh chị em họ, thậm chí cô trẻ cháu giai yêu nhau, sinh con đẻ cái thì gặp nhiều.

 45. #49 by trungduong on 2011/06/28 - 02:50

  Zương gúc đi rùi chuẩnbị bật Zì. @ Bố Tướng,

  Tướng cứ phán như bố người ta “cấm chúng mày cãi”, tao có sai cũng là đúng.

  Trong khi người viết có tham khảo những tài liệu và những chứng nhân về Saloth Sar (nom de guerre: Pol Pot) thì hắn học không lấy gì khá, thì Tướng lại bảo “là một sinhviên suấtsắc“. Việc làm thì không gì xuất sắc. Chính Pol Pot công nhận việc này. Vì vậy không ai biết hắn là ai. Cho đến năm 1976 mới khám phá ra hắn lúc trước là thầy giáo trường trung học. Hắn mãi cũng không nhận.

  và rất là ghét Tầu

  Có mà ghét, hắn hâm mộ bác Mao lắm ấy. Hắn từng viết những lời ca ngợi trong số đặc biệt “Lá cờ Cách Mạng” số tháng 09/10 năm 1976. Và gia đình hắn cũng gốc gác xa Trung Hoa như cô Lon Nol bạn học lycée ngày xưa ấy. Bạn thân, đồng chí và anh em cột chèo Ieng Sary cũng là con điền chủ giầu gốc TH. Tên thật là Kim Trang. Dưới Pol Pot, Democratic Kampuchea cứ hăm hăm nhảy vọt như bác Mao, với 4-year plan.

  Hắn kỵ người Việt từ đã lâu, như những người Miên khác, phần lớn vì ganh ghét. Ngay cả đám cán bộ được gửi qua Bắc học tập cũng bị giết từ năm 1972 kia nhá.

  The Party Center distrusted these “Hanoi-trained returnees” because of their close ties to Vietnam , and saw to it that most of them were killed over the next few years, particularly after 1972 (Why did they kill? Cambodia in the shadow of genocide P.135)

   (Còn tiếp)

 46. #50 by trungduong on 2011/06/28 - 02:53

  Pol Pot còn paranoiac hơn nữa khi thanh trừng và giết các đồng chí chiến đấu (và cả gia đình họ) lâu năm tại Tuol Sleng (S-21) với Comrade Duch (Kang Kew) làm giám đốc ấy. Bác này chính thức lấy cung các đồng chí cao cấp bị thanh trừng và gửi vào đây tạm trú trước khi ra đồng ăn một cuốc vào sọ.

  Comrade Ya (Ney Sarann) bí thư khu Đông Bắc bị bắt năm 1976 và bị giết.

  Over twenty-five years later, shortly before his death, Pol Pot still claimed that “Comrade Ya” was the head of a Vietnamese-backed conspiracy to overthrow him (Why did they kill? P.141)

  Và bác Pol Pot tiếp tục chặt chém ngay rất nhiều cả trong quân đội (sư đoàn 310/450) qua đến năm 1977 tất cả những ai bị tình nghi có quan hệ gần hoặc xa với VN và chỉ cần có quan hệ với người khác cũng bị thủ tiêu.

  (Còn tiếp)

 47. #51 by trungduong on 2011/06/28 - 03:00

  Because most of the Khmer Rouge leaders had worked with the Vietnamese communists, anyone could suddenly be accused of being a Vietnamese spy,

  Ước tính thì đến 250,000 người đã bị thủ tiêu. Số còn lại chết vì thiếu ăn, quá lao lực và bệnh không thuốc chữa. Thống kê cho thấy 1/7 dân Miên chết. Nhưng, thay vì nhận thức chế độ làm sai, hắn đổ lỗi cho CIA, cho VN phá hoại. Ieng Thirith (vợ của Ieng Sary, và em gái vợ Pol Pot) cũng nhận thấy thế. Bà này học Sorbone có bằng Văn Khoa Anh Ngữ. Tất nhiên bà ta biết Miên, Anh và Pháp ngữ.

  Sau khi chặt chém phần ngoài, S-21 mần thịt luôn các đồng chí thân cận nhất của Pol Pot.

  As the Party Center took control of the Easter Zone, it conducted a massive purge of local cadres and civilian, executing perhaps 250,000 or more people having “Khmer bodies with Vietnamese minds” (khluon khmaer khuor kbal yuon)

  Những người viết sử sách Tây Phương có nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, lời khai các trại tập trung, và nhân chứng viết thế. Những cáo trạng tại tòa cũng thế với bộ tứ và bác Duch. Bố láo nhờ.

 48. #52 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/28 - 05:09

  Cái con Lả La Liếm mầy xách mé em Danh gì đó địt lồn mẹ nhà mầy?

  Tại sao mầy thích tầm ngôn trích cú cồng người khác biên rùi nhồi tư tưởng chống BÊ của mầy vầu thế. Địt lồn mẹ mầy ngoài lu loa như con đĩ bị bỏng lồn ra thì mầy đéo còn chiêu gì hay hơn à?

  Cứ đọc đến cồng mầy thì anh buồn nôn buồn ỉa. Mầy la liếm ai mặc mẹ. Vì mầy phò mà. Nhưng đụng vào em Danh thì chết con mẹ cả lò nhà mầy. Nghe rõ chửa con mặt lồn.

 49. #53 by dắtdéo on 2011/06/28 - 05:23

  An Hoang Trung Tuong

  Mẽo muốn vầu WW2 fải mất mấy năm cô biết hông?

  Háhá con mụ Zì cũng biết điều nầy à? Anh chỉ chờ có vầy để anh hỏi mụ, Tầu muốn vầu chống lưng Nam Lừa khi đó thì lấy cớ zì vầy mụ? Cần bâu nhiêu thời gian? Hehe địt mẹ đừng nói với anh là fải chờ vài năm nhá. Địt mẹ cứ tưởng tự dưng “lùa 2 sư đoàn lưỡng quãng” hay “bơm vũ khí cho Nam Lừa” mà zễ à? Thấy nước mẹ Tầu ngứa đít với thằng đệ Bắc Lừa bâu nhiêu năm mà đợi đến mãi 79 mới có cớ lùa quân sang?

 50. #54 by Bố on 2011/06/28 - 05:30

  Hố hố, bố con lợn mọi !

  Lại bị đổ cứt về tội nói lăng nhăng à ?
  Đận này quán vui quá ,,,