Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Pepti on 2011/06/27 - 13:37

  Trung Tướng và chi bộ ơi !.
  Kết hối nè : http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/vneconomy.vn/Don-hieu-ung-mua-ket-hoi/6519918.epi.
  Nhưng mà em băn khoăn là tại sao đợt vừa rồi Bộ KH bảo mua đc 3 tỷ tơn rùi nhở… Mà hiện này giá tơn cũng rất thấp mà…
  Chuyện gì chăng?.

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:39

   Kếthối đã được tiếnhành hàng tháng rùi (từ lúc cô Jầu mua tỷ Tơn đầutiên) mà cô còn lăntăn hả con kia.

 2. #3 by Đéo Bựa on 2011/06/27 - 13:38

  Vụ quan hệ rạn nứt giữa Lừa mới Nước Mẹ anh nhớ là Đảng viên mới cả Quần chúng tỉn nhau vỡ mồm trên 1 thớt của Cà phò roài. Có tên mả mẹ nầu còn bốt lên cả số liệu so sánh viện trợ của Nước Mẹ và Liên Thô từ cuối 6x đến hết nội chiến để chứng minh.

  Có chi tiết anh vưỡn chưa hiểu, nếu quả thực Nước Mẹ muốn cứu Nam Lừa thì vì mục đích gì? Hông lẽ muốn chia đôi Lừa để dễ trị?

 3. #4 by Mit on 2011/06/27 - 13:39

  Việc thất thủ của Nam Lừa 75 thì Mẽo coi như đã xuôi tay, anh có mấy thằng bạn lừa kiều mà za đình bỏn có người nhà làm cho quân đội Mẽo (not quân đội Nam Lừa) thì đã được bốc hớt ra khỏi Sì Goong từ mấy hôm trước 30/4 rồi chứ đéo đợi đến cảnh phẩy chen lấn trên nóc đsq Mẽo ngày 30/4 nữa.@ cô Déo

  Cô nói đúng.  Rất nhiều các cô làm sở Mẽo, thông dịch viên, thư ký….etc…được bọn Mẽo lên danh sách mang đi từ trước.  Không kể rất nhiều gái bán bar, too …hehehe 

  cái đám lừa kiều kể trên tất nhiên bỏn đéo phẩy chịu zan khổ đéo zì cả, sang Mẽo bằng máy bay, sang đến nơi có nhà lầu ở, đi học đàng hoàng mặc thằng nầu vượt biên bị cướp biển thịt thì kệ kụ.


  Cái này chỉ đúng với bọn sang Mẽo khi còn nhỏ, đủ tuổi để vào public schools học free ăn free and worry free.  Bọn phản động nầu bẩu sang đây ngày đầu không khổ, nhà cao cửa rộng sẵn có, chỉ phét.  Kể cả bọn du sinh sang trước 75, sau khi Minh Béo đầu hàng thì tiền học bổng cũng bị cúp mịa, pa ma đíu còn xu dính túi.  Bỏn bơ vơ dư gà con lạc mẹ, làm đủ mọi nghề hèn hạ cho đến khi học ra trường. 

  (còn tiếp)

 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:40

  Thôi Zì mào cho các cô chưởi nhau chút chút xong rùi Zì chuồn đây. Hẹn các cô đến tối nha.

 5. #6 by Mit on 2011/06/27 - 13:43

  Sư bố thằng Yahoo phò, mất mịa phần sau dồi. Lười không viết lại nữa.

  Trong cộng đồng sinh viên thời 8x-9x, bọn VSA (Vietnamese Student Association – tức phản động)  rất active trong việc quyên góp cho đám boat people tại Hong Kong và ĐNA đó.

 6. #7 by minhhuong on 2011/06/27 - 13:56

  Rất nhiều các cô làm sở Mẽo, thông dịch viên, thư ký….etc…được bọn Mẽo lên danh sách mang đi từ trước. @ Mít

  —————–

  Còn có vụ Mẽo lên danh sách 200 khìn tinh hoa (cả gia đình) cần phải bốc đi (loại đầu óc cao tay nghề cao đéo gì đấy), em quen 1 nhân chứng là con của 1 tay trong danh sách đó hehehe, gia đình đó cũng được Mẽo bốc đi vài ngày trước khi bạn Minh béo fất cờ trắng, trùng thời gian với Bõ Ninh Bình.

  Dưng gia đình đó cũng kể lại là, danh sách đó chưa kịp thực hiện xong thì ngày hận thù tháng 4 đã tới. Tức ối tinh hoa vẫn bị kẹt dù đã trong danh sách do Mẽo nhắm bốc đi.

 7. #8 by Mit on 2011/06/27 - 14:12

  @ em Rô Xinh

  Tuol Sleng là nơi chứa tù chính trị, dững thành phần được coi là kẻ thù của chế độ, spy của bọn Yuon, Cia,hay KGB mà bọn Bôn Bốt tưởng tượng in their mind. Nơi này là nơi tra khảo lấy khẩu cung và lời nhận tội chống lãnh tụ của tù nhân. Trẻ con theo ma vầu đấy thật thua cả con vật.  Cái hình em pót lên với người đàn bà bế con, cái dụng cụ phía sau đầu cô cổ Mít nghĩ là cái để giữ tư thế ngồi cho thẳng mà thôi.  Không phải máy khoan óc đâu.

  Mít nhớ lần đầu tiên xem dững tấm hình tương tự dư thế này tại Xì Gòng hồi 8x (x<5) Trong khi ma đang  nói chiện với vợ chồng chủ nhà, Mít lật quyển sách trên coffee table ra xem thì hết trang này đến trang khác, tuyền hình đen trắng, dững khuôn mặt tù hom hem, dững xác chết, dững mảng xương…Rất ấn tượng, tuy Mít không hiểu nó là cái gì và cũng không dám hỏi chủ nhà quyển sách đang nói về ai.

 8. #9 by leloi on 2011/06/27 - 14:19

  Cô Làng nói đúng đó, cô vặn cái đéo jì?
  (Gay Zì)

  Con Zì bam. Đúng cái lìn!
  Đúng thì cô Làng chìa bài ra.
  Đừng giở thói bần cố nông là “tao ghét cộng sản thì tao cứ nói thế” nhé !

 9. #10 by Mit on 2011/06/27 - 14:23

  @ Hương

  Thì nhà Mít cũng bị cú tương tự thế mà phải ở lại đấy…hehehe
  Thôi Mít đi ngủ đơi.  Hẹn sáng mai nhá…

 10. #11 by leloi on 2011/06/27 - 14:31

  Anh cực kỳ ghét bọn kền kền cộng sản bố láo nhưng cũng cực kỳ khinh bỉ bọn phản động bịa chuyện nhằm hạ bệ đối phương. Bọn kền kền cộng sản bị chửi tội này nhiều rồi. Bọn phản động cũng bị coi như chó vì tôi trát cứt vào đối phương quá thô, quá ngu.

   Vậy nên các cô  liệu liệu mà show hàng cho đầy đủ bằng chứng, nói cho có tý logic.

 11. #12 by mm on 2011/06/27 - 14:38

  Cả 1 lũ lợn chúng mày, bọn đần độn không có đầu óc, chúng mày dám nói về bạn Bốt bạn anh với cái giọng như thế đấy à? Chúng mày dám vu vạ là bạn Bốt diệt chủng mà chúng mày không biết tự xấu hổ với lương tâm của chúng mày à? Lũ lợn, muốn hiểu rõ hơn thì chúng mày đi tìm đọc bài viết “Bôn Bốt, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản” nhé, bọn đần độn chúng mày sống làm gì cho chật đất nhỉ? Lũ chó, bọn giòi bọ

 12. #13 by Cocacola on 2011/06/27 - 14:52

  Qua nay đến giờ xiền vật bã người, sáng thì nhà đèn cúp điện. Giờ anh duyệt cồng rồi trả nhời đây:


  1. Vụ xử tử bằng máy khoan thủng sọ siêu tốc khi đang ẵm con: 

  Hehe, các bựa ơi, tuổi nầu mà còn bị lá cải Lừa rồi đến lá cải Miên nó lừa zậy trời? Củ sọ các cô để đâu sao không xài?

  Con kiến bé tí cắn vầu chân, các cô đã la oai oái, nhẩy tưng tưng rồi! Nói chi là cái máy khoan nó phi vầu đầu lâu mà gương mặt vẫn hồn nhiên thế, tin nổi không?

  Cái máy khoan đầu lâu siêu tốc nhất hiện thời là viên đạn bay ra khỏi nòng súng (M-18 Đéo-Gì nhà B của các cô đấy!). 

  Nó khoan nhanh như thế nhưng cũng làm cho nạn nhân đau đớn nhăn nhó trước khi chết chứ có điềm nhiên được đéo đâu!

  Mời chi bộ coi quả ảnh Tướng Loan Loan dùng loại máy khoan này khoan đầu lâu Việt Cộng Lốp Lốp, thấy Lốp Lốp có điềm nhiên như dân Miên không thì biết!

  Chốt hạ: Hình Rô Kinh tha về từ bên Miên là cái hình ghép, ghép giữa hình chụp em Miên Miên lúc nhập kho và cái dụng cụ Đéo-Gì mà lá cải Miên bảo là dùng để khoan đầu lâu em ẻm!

  P/S: “Nhân bất học, bất tri lý”!
 13. #14 by mm on 2011/06/27 - 14:53

  Lại còn thêm con lợn Hoàng đần độn nữa, bịa ra chuyện thảm sát Ba Chúc là do bạn Anh chột dựng lên, đúng là đồ con lợn, vụ đó quá lớn để bạn Anh dựng lên nhé, mà dựng lên là tít trên cao nữa, thời đó bạn Anh đã là cái đinh gì mà dám dựng chuyện đó, bạn nào dựng lên chuyện đó thì tự chúng mày tìm nhé, gợi ý: thời đó bạn nào có quyền sinh sát nhất nhé, đúng là lũ lợn theo đuôi 1 thằng lợn đần độn

 14. #15 by tieuthithi on 2011/06/27 - 15:25

  nhà Zì 4 người ngủ chung luôn một jường @Tội nghiệp Zì Dâm: 

  chuyện này là tình trạng của những gia đình ở phố hoặc ở những khu tập thể, chứ đã  ra đến ngoại thành như chỗ bọn em đất vườn mêng mông chả  bao giờ có chuyện phải ở chật chội thế. Phổ biến nhất ở nông thôn thời thởi là mẫu nhà 3 gian 2 chái ( hoặc thu vào còn một chái hoặc không có chái nào tùy theo độ rộng hẹp của khu đất ) . 
   3 gian nhà ngoài thông  thống là  chỗ ngủ của người già trẻ con. Chái nhà là gian buồng kín đương nhiên là của  bà bô, còn ông  bô  thì mặc định chiếm cái phản kê ở gian giữa nhà ngoài , dưới bàn thờ tổ tiên . Thời bé không để ý nhưng lớn lên chút bọn em và lũ bạn thường thắc mắc : quanh năm thấy ông bô bà bô ngủ riêng  mà sao các bả cứ sònsòn 3 năm đôi thế nhỉ , chả hiểu họ ngủ với nhau lúc nầu ?
   Đây nhà của nhà nghèo nè ( có thể tồi tàn  hơn nhưng 3 gian thì bất biến ) :
  Còn nhà  giàu hơn chút thì như nầy :
 15. #16 by Cocacola on 2011/06/27 - 15:46

  2. Vụ phải ngủ chung với cha mẹ:


  Thôi Kỳ nói đúng, ngày xưa do bị đày đi kinh tế mới, “đất quê ta mênh mông” nên anh chẳng có trải nghiệm nầu về vụ nầy!

  Hồi bé tới lớn, anh thủ riêng một cái ghế bố, sáng xếp lại, tối bày ra, ngủ ngay mặt tiền cửa trước hoặc sát cửa sổ ngừa trộm!

  Hai đứa em gái thì ngủ trong cái phản đặt tít góc nhà đằng kia!

  Còn cửa phòng pama thì bố trí canh phòng vật quí nhất trong nhà là cái xe đạp. Xích luôn nó vầu chân giường y ỷ!

  3. Vụ biến thái nhân cách của Dì Bựa:

  Anh đồng ý với Lài là Bựa bị biến thái nhân cách, anh có chửi hắn thế lúc hắn cổ vũ “phịch lang để giữ gìn gia đình?”. Theo thời gian, anh thấy nhận xét của anh là đúng.

  Phân tích kiểu biến thái tâm lý, theo thằng Phrớt bạn anh, thì hắn có xen kẽ một chút mặc cảm Oedip, một chút lệch lạc tình dục kiểu phô dâm, đồng thời hắn không mấy thiện cảm, nếu không nói là ác cảm với cuộc sống gia đình!

  Chứng kiến cảnh sếch năm nầy qua tháng nọ, hắn hẳn mắc chứng thù hận cá nhân mình vì mình đóng vai trò là con (mặc cảm Oedip).

  Cho nên hắn không lập gia đình, vì sợ thằng con trai hắn lại vướng cái mặc cảm Oedip, đâm ra thù hận hắn và thương yêu vện hắn (tức mama của nó)!
 16. #17 by Bia on 2011/06/27 - 15:49

  Trong tử vi của xứ Lừa, hình chữ S (bát quái) – tượng trưng cho xung khắc mà đéo tương sanh.

  BCTê biết điều đó, nên uýnh mẹ Cam – Bốt và tính luôn Lào, nhập vào để giải hạn hình con giun. hehe … bất con mẹ nó thành. Vận Lừa là thế.

  Và các đồng chí còn bị quỷ ám dài dài dài

 17. #18 by budifa on 2011/06/27 - 15:52

  Hị hị từ bé đến giờ được cái nết đặt lưng là ngủ chả biết giời giăng gì. Thấy thương lão BOM, thính tai tinh mắt nhớ dai đâm số khổ cả đời, khà khà

   

  Ăn ngủ đụ ị thời Thiên-Đàng thì lúc-nầu chả phẩy nhẹ-nhàng dư đẩy xe hàng. Thời chưa biết gì thì pama kể chiện hàng-xóm cách nhau có cái mảnh cót-ép, biết biết thì mỗi nhà nửa gian nhà cấp 4 chung cái tường một lưng-lửng. Từ đó suy-luận ra là chỉ có đụ câm mà thôi, hị hị. Chả bù cho con vện bây-giờ (nổ tý, há há).

   

  À mà BOM, BOM, BOM, ngáy có chữa bằng Dâm-Công được hông được hông lão?

 18. #19 by Dragonfly on 2011/06/27 - 16:14

  Cho nên hắn không lập gia đình, vì sợ thằng con trai hắn lại vướng cái mặc cảm Oedip, đâm ra thù hận hắn và thương yêu vện hắn (tức mama của nó)!@ Lả

  ——————-
  Cô fân tích đúng đó, không chỉ Zì Mọi bị xem fin heo bắt buộc mà còn cả con Trung Tá nằm cùng giường. Sự việc nàytác động mạnh đến não bộ không thể fai mờ làm cho cuộc sống của Zì Mọi trở nên fóng túng và cô độc sau này, bằng chứng là chỉ chơi fò và yêu fò đéo zám lấy vợ. Hệ Hệ
  P/s : Nhẽ Zì Mọi là cảm hứng của câu chiện 2 đứa nhìn Pama mần tình, 1 đứa ngỏn đầu lên xem bị ông Pa tát liền bị đúa kia tố là ” con đã bảo nó nằm mà xem nó lại cứ ngỏng đầu dậy”. Hệ Hệ 
 19. #20 by Dragonfly on 2011/06/27 - 16:20

  Địtmẹ, nói đến con Trung Tá anh lại jật mình và đéo zám phát triển tư di fân tích 1 cách logic thêm về con Zì Man Zi Mọi Zợ này nữa…nhẽ nầu?! Hệ Hệ

  P/s : Điều đó rất có thể xảy ra vì con Zì Mọi thuộc tuýp zị nhân ham thử nghiệm và quan sát…Ô hô bi kịch, bi kịch…Zì Mọi ơi anh thương mày lắm ru. Hệ Hệ
 20. #21 by budifa on 2011/06/27 - 16:44

  @ Lài: Cần đéo phân-tích, lão lảo tự-thú-trước-bình-minh nài

   

  Tật “nhìn lồn trẻ con” (tấtnhiên có thể bao gồm cả “sờ lồn trẻ con” nữa) fổbiến tới nỗi Zì nghĩ đạiđafần các ông Pas hay ông Bros ở Bắc Lừa 196x đều zính

 21. #22 by Dragonfly on 2011/06/27 - 16:50

  @ Lài: Cần đéo phân-tích, lão lảo tự-thú-trước-bình-minh nài

  ——————-
  Địtmẹ cái đó là bình thường, điều anh nghĩ tới nó ghê rợn hơn nhiều…hy vọng đép fải vậy, nhưng thấy hành vi biến thái của con Zì Mọi thì đéo thể đéo nghĩ tới bi kịch. Hệ Hệ
 22. #23 by Delete on 2011/06/27 - 17:42

  Mịe Zì, ăn suốt ngày đi like thì quẳngcáo thế điếu?
  Đây: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.227855430578115.73639.116002965096696
  Zì vầu tung ít comment “trái chiều” là tăng vìu ầm ầm.

 23. #24 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/27 - 18:45

  He he. Trước khi cút đi chén Thai Food anh phẩy chỉ đạo mấy thằng đệ anh là Chạn Khắm, Dái Ghẻ mới lại Dắt MẶt ()/ Déo nhát.

  Địt mẹ con Dái Ghẻ mới con Déo hôm nay ăn trúng máu ()/ con nầu mà nổ kinh thế. Thúi rình. He he. Ráng nổ thêm cho con kiến hôi Chạn Khắm thủng củ sọ nhế. Địt mẹ con nầy dạo nầy thiếu hơi gái nên hãm lìn phết. He he.

  Thay mặt cấp Ủy, anh có nhời phê bình sâu sắc đến đồng chí con Zì vì dám bắt nạt em Danh, em gái anh. Đề nghị đồng chí cư xử nhã nhặn mới gái. Đồng chí đã quán triệt chửa? Địt mẹ đồ con lợn lòi rom.

  Tí về còn sớm anh nổ tiếp chiện Úc Nhợn và chính sách di dân hôm hổm. Bâu gồm hai vật cản chính là Pacific Solution của cô Howard đệ anh và White Australia Policy của ẻm Hanson, vàng-son-thần-quynh, đệ anh nốt.

 24. #25 by i-trader on 2011/06/27 - 19:22

  Chuyện thấy hoặc nghe thấy người lớn tỉn nhau thời ở nhà tập thể là thường, trẻ con còn kể cho nhau nghe, vẽ bậy trên mặt bàn, trong nhà xí… nhưng nói jì thì nói, xem người khác làm thì thích chứ xem hoặc nghe pama làm thì địt-mẹ, ngẫn, đéo biết làm sao. 


  Ông pa thì gia trưởng, lúc đéo nào cũng ra vẻ jajáo, bà ma thì lúc đéo nào cũng lành-hiền, đến khi tỉn nhau thì… ngày thường toàn nói chuyện đạođức jai-gái, hôn nhau trên ti-vi cũng bịt mắt trẻ con… kích thích cái buồi non, zồi ép trong khung đạođức rởm, đéo đứa nào chịu được!
 25. #26 by Cocacola on 2011/06/27 - 19:22

  Kếthối đã được tiếnhành hàng tháng rùi@ Bựa


  Nhẽ kết kim cũng đã! Giá món gì cũng lên, chỉ có vàng là xập xình ghìm giá, vửa lên khỏi 38 triệu lại bị đạp giá xuống ngay!


  Nhẽ vàng bị ghìm hay đạp giá rẻ hơn thế giới cho nên ùn ùn thoát Lừa?

  Minh Hói đâu, vầu chém gió cho anh hóng phát! Đa tạ!

 26. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 19:50

  Zì đây bọn Simacai cụt tai. Zì đã zìa và chuẩnbị jảng bài 10 fút buổi tối.

  @con Lài Mồm Bẹn

  Cỏn đang tâmsự đó hả? Hehe chânthành là tốt, Zì khen. Đừng nên jữ cái jì quá lâu trong lòng, thành bịnh lâmsàng đó các cô.

  Mời các cô tiếptục đềtài “Thiênđàng Family Child Abuse”, vì đây là một đềtài rất hay zù nó hơi nhậycảm.

  Các cô, nếu muốn, cứ lấy Zì làm hình mẫu cho chiện của mình. Zì sẽ không fiền lòng.

 27. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 19:56

  @em Thi Còi

  Nhà Zì chỉ có một jường cho bốn người không fải là vì nhà chật, zù cũng chả rộng hehe, mà vì pama đéo có tiền sắm jường. Và có sắm thì cũng đéo vậnchiển được qua các nơi sơtán (hàng chục nơi lận). Zì ngủ cùng pama mới con Trung Tá trên một jường cho đến tận khi có thằng Trung Úy (197x).

  Lúc thằng Trung Úy mới sinh Zì đã rất ghét nó vì nó chiếm chỗ của Zì hehe. Sau nài thì quen zần, zù Zì vưỡn muốn được ngủ bên pama, kể cả bỏn có tỉn nhau lúc Zì đang thức.

  Zì chưa bâu jờ coi chiện sex có liênquan đến vướnđề đạođức. Sex của pama lại càng không. Zì vuithích vì bỏn vưỡn làm điều đó thườngxuyên. Điều đó cho thấy bỏn vưỡn khỏemạnh.

  Ngay từ hồi 2-3 tuổi, Zì đã biết liềnbà đẻ bằng ./ chứ không fải bằng nách hay lỗ đít. Đó hầu như là một thiêntài.

 28. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:00

  Trước khi đi sơtán khỏi thànhfố, nhà Zì chiếm một jan trong một biệtthự cổ, rộng chừng 20m2. Chừng đó đủ cho 2 jường, chí ít là một jường nhớn và một jường bé. Zưng lúc đó nhà Zì mới có 3 người.

  Và đươngnhiên Zì được nằm jữa Pa và Ma. Zững lúc bỏn tỉn nhau, thì Pa trèo qua Zì sang fía Ma. Zì không hề thấy ghentị jì cả. Đến jờ vưỡn vậy.

 29. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:08

  Lúc jađình Zì fải theo cơquan đi sơtán lungtung khắp đất Bắc Kỳ, thì pama cũng đẻ con Trung Tá.

  Ở nơi sơtán, nếu được cấp nhà tậpthể (thường là trần đất, vách tốcxi, mái nứa) thì nhà đó rộng chừng 15 tới 20m2. Còn nếu fải ở trọ nhà bầnnông, thì đươngnhiên cả jađình Zì chỉ có 1 jường, che bằng riđô.

  Quả jường đó theo jađình Zì đi khắp nơi, sau nài Pa chẻ ra đóng một cái tủ đựng quần áo, và đến tận 199x (x>7) thì Ma Zì mới cho cái tủ đó vì y bán nhà, và không có chỗ để nó.

 30. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:17

  Zì đã kể ở đâu đó, rầng quả bướm female đầutiên Zì nhìn là bướm em gái, tức con Trung Tá.

  Zì rất thích nhìn bướm nó, nhất là lúc nó tắm. Thực là một kiệttác. Quả bướm rất xinh, trắng hồng, và tròn tròn, zù hơi nhỏ chút. Sau nài nhớn lên Zì cũng thích các con vện có bướm mầu trắng hồng và tròn tròn.

  Zì rất yêu quả bướm đó, đôi lần Zì thơm vầu nó zù pama không thích vậy, zưng không hề có một chút hammuốn bảnnăng nào. Đó hầu như là một thiêntài.

 31. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:22

  Các cô ạ, Zì là người thích sex, zưng lại có khảnăng kiềmchế bảnnăng cực tốt. Em nầu hehe đã từng có quanhệ mới Zì và không ngại bộclộ thì vui lòng login và cồngfơm.

  Đó hehe, cũng hầu như là một thiêntài.

  Các cô so mới Zì thế đéo nầu được.

 32. #33 by Bố on 2011/06/27 - 20:23

  Địt mẻ con lợn mọi chủ quán !

  Tưởng con lợn mọi nói là nên giải thích cho con chuyện bố mẹ ỉn nhau để tạo ra trẻ con là kiến thức  sách vở cỏn học được ở đâu. hoá ra là ở báo lừa. ..
  con ngẫn này đáng chửi quá.
  ĐM, đấy là khi đã trót để lộ rồi nhá đồ con lợn! bố đây muốn nhấn mạnh rằng phải phòng ngừa, phải ngăn chặn rõ chửa ? đéo được để lộ cảnh bố mẹ đang hành sự cho con nít biết. dù chuẩn bị tinh thần, dù có kiến thức đến đâu con cái cũng bị sốc khi chứng kiến cảnh đó . đây là kiến thức tâm lý đồ lợn ạ. đấy là chưa kể có một số đứa lại còn thần thánh hoá bố mẹ/ thầy cô đến mức mà người lớn ko thể lý giải được. (đừng con nào cãi bố kẻo ăn vả đới) .
  nhưng điều này còn quan trọng hơn là dù được trang bị lý thuyết kỹ đến đâu, thậm chí đã dày dặn vì được xem qua phim ảnh nhưng chứng kiến sex tươi thì độ kích thích luôn luôn là ở mức độ Max nhá. với những đứa hiểu biết, có khả năng tiết chế hành vi bản năng của mình thì chúng co thể ko làm bậy. nhưng cũng khó cho chúng. nhưng còn những đứa sống theo bản năng thì… xh ko loạn mới lạ.
  báo lừa chỉ quen đổ lỗi cho khách quan rằng do clip, phim ảnh sex v.v. mà đéo bao giờ ngờ rằng những hành vi tình dục ko kiểm soát/ vi phạm pháp luật của trẻ nhiều khi lại bắt đầu từ chính cảnh sex của cha mẹ mà chúng phải chứng kiến…
  ĐM, thấy anh nói những điều mới mẻ ko? Tinh hoa là phải thế con lợn ạ. hô hô.

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:33

   Thế nên Zì mới nói cô là bầnnông, và không thể so mới Zì được.

 33. #35 by Bố on 2011/06/27 - 20:24

  Nữa nhá, ĐM, cha mẹ thường mất cảnh giác, chủ quan khinh địch. tội này nhiều người mắc. cứ nghĩ những đứa trẻ 5/6 tuổi thì ko tò mò, ko hiểu biết về chiện giới tính. có chiện ý dưng ko phải chăm chăm trẻ đều tồ tẹt, ngố dư thế nhé. một số đứa khôn sớm. dư bố đây này. hô hô…

 34. #36 by trungduong on 2011/06/27 - 20:27

  Cô đừng đem Wiki ra zọa Zì, Zì sợ vãi đái rùi nè hehe @ Bố Tướng,

  Có giờ thì đừng nổ những thứ không biết và chưa tham khảo. Chả cần phải nổ những thứ gúc đâu. Vào Google Books tham khảo nhừng gì có và bổ sung kiến thức mình biết trước khi quăng lựu đạn cay, hỏa mù nhá.

  Chẳng hạn như bảo “cây nhiệt đới” không có microphone. Nhẽ ra thì tụi USAF nó nổ ? Hoặc những đám nhân viên đi thả, đi recon/beaming, hoặc đám analysts nói dóc ? Tấm hình mà Hương trưng là của USAF (National Museum of the USAF) về cuộc chiến VN nơi chúng tiêu 1.7 tỷ tiền thời đó. Còn chương trình “Igloo White” thì bắt đầu từ 1966 cho đến 1973 cơ, chả phải hai ba năm.

  Kiếm cuốn “Wiring Vietnam: The Electronic Wall” mà đọc. Tay viết đấy là “Flight Engineer” đi làm relay đấy. Sau này qua VN là consultant cho ai thời hậu chiến vì mtộ thời làm “flight test” cho Northrop Grumman. Và còn nhiều tài liệu hơn nếu muốn đọc.

  Nguồn dẫn chứng về Pol Pot, nhiều lắm nhưng tương trưng là.

  Brother number one: a political biography of Pol Pot

  Pol Pot: the history of a nightmare

  Đừng có thói mình luôn đúng như Đảng thì có mà khai trí cho ai. Tin tin có đọc thấy sai lần sau chúng cứ vậy mà khẻ nhá.

  Đọc và học, bao nhiêu tuổi cũng cần update cái mình biết. Bố Tướng muốn lập luận việc gì đề tài Pol Pot này cũng có thể chơi. Đừng có thói cả vú lấp miệng em. Prepare your bibliography.

 35. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:29

  Zưng Lừa thời Thiênđàng, thì hehe đéo fải tấtcả đều là Thiêntài, như Zì.

  Và bikịch đã xẩy ra, với nhiều jađình. Chỉ vì bỏn coi sex là đạođức, nên hehe, vướnđề đạođức đã bị đụngchạm, vì sex.

  Nầu, mời mời, các cô có trảinghiệm jì thì cứ nói. Cứ chânthành như con Lài Mồm Bẹn là Zì khen.

 36. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:35

  @con Bố thamluận như buồi, Zì ghét. Chỉ được cái chânthành jống Lài Mồm Bẹn.

 37. #40 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/27 - 20:37

  Bố mẹ không nên để con cái (dưới tuổi thành niên) chứng kiến chúng giao cấu. Đây là nết văn minh, lịch sự và trách nhiệm với con cái một cách tối thiểu nhất – điều đã được các chủng Da Trắng công nhận (approved).


  Các anh chú ý tôi đề cập đến khái niệm “văn minh”, “lịch sự” và “trách nhiệm” (với con cái), chứ không phải “đạo đức” (morality). Tôi không đồng ý với bất cứ nỗ lực gán ghép tình dục – hành vi bản năng lành mạnh về bản chất – với khái niệm “đạo đức”, vốn quá mơ hồ và phức tạp.

  Nhưng tôi không ủng hộ việc cha mẹ để con cái (dưới tuổi thành niên) chứng kiến chúng quan hệ tình dục, vì đây là hành vi vô trách nhiệm đối với trẻ con – đối tượng chưa trưởng thành về tâm, sinh lý và có quyền được giáo dục giới tính theo cách chính thống hơn, thay vì xem sếch tươi (reality fuck).

  Nói xa nói gần chỉ để thấy: Lừa rõ ràng là loài động vật bi thảm tuyệt đối về phương diện số mệnh. 

  Giả sử một ngày tuyền bộ nhân loại di cư lên sao Mộc. Lừa sẽ bị bỏ lại – do không đủ phi thuyền.

  Giả sử một ngày tuyền bộ nhân loại chết sạch vì vũ khí hạt nhân. Lừa vẫn sống sót, nhưng dưới dạng quái thai rất tởm – do ảnh hưởng phóng xạ, đồng thời tuổi thọ tăng lên gấp đôi gấp ba, muốn chết cũng không được- cũng do ảnh hưởng phóng xạ, too. Các anh cứ tưởng tượng thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris thế nào, thì Lừa khi ấy cũng hệt thế. 38. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:38

  Bi jờ mời các cô chuẩnbị tưtưởng nghe Zì jảng về vụ thảmsát Ba Chúc, zẫn đến cuộc xâmlăng 10 năm của Lừa vầu Miên, và tội của cô Bôn Bốt lãnhtụ Khờ Me Đỏ đến đâu và thế nầu.

  Địt mẹ Zì nhắc lại, đềtài nài Zì đã jảng bên Cà Fò, zưng các cô, lũ cụt tai, vửa ngu vửa lười, đã đéo chịu tìm đọc, hoặc đã đọc zưng đéo nhớ.

  Zì ghét các cô. Zì đi ỉa fát đã.

 39. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 20:40

  À quên, cô Zương gúc đi rùi chuẩnbị bật Zì. Hehe Zì mời cô chiến vôtư trước.

 40. #43 by DG on 2011/06/27 - 20:47

  Địt mẹ đận này đéo biết con đĩ Cổ Nhuế này đớp trúng cái máu ./ gì mà nói chiện đĩ thỏa đéo chịu nủi! Suốt ngày ưỡn ẹo “Zì khen” mới cả “Zì ghét, Zì thích …”, lồn mệ!

  Đi ỉa hay đi gúc về Ba Chúc đới ku, nổ cẩn thận hông anh tát tụt mẹ váy đấy nhế!

  Đừng kiểu cố tỏ ra nguy hiểm dư con MM, anh thật anh khinh!

  Chắc ku Bựa nầy lại cụ thể hóa tư tưởng con MM chứ gì, anh lạ đéo!

  @ Lói: Dạo này nhắng phết nhở, anh khen, hehe!

 41. #44 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/27 - 20:50

  Tôi bổ sung thêm chút đỉnh cho diễn văn chưa diễn đạt hết ý bên dưới:


  Có vài trẻ con vừa thoát khỏi tử cung đã là thiên-tài-bẩm-sinh để nhìn nhận mọi việc đúng bản chất của nó như Trung Tướng, hay tôi (Đỉnh Cao Chói Lói). Tuy nhiên đây chỉ là “hiện tượng”, và không có nghĩa mọi trẻ khác cũng.

  Do đó tôi bảo lưu quan điểm: cha mẹ không nên để con cái (dưới tuổi thành niên) (*) chứng kiến bỏn giao cấu live. Vì đây là quyền lợi hợp pháp của chúng: quyền được giáo dục giới tính một cách chính thống (regularly) và quyền không phải xem khiêu dâm ngay trước mặt.

  (*): đây là quan điểm trên giấy tờ, dĩ nhiên khi tôi nói “dưới tuổi thành niên” (<18) có nghĩa là “quá nhỏ” (<10).

  Bọn Lừa thối tha các anh mở mắt đầy dử ra mà quan sát, trong khi Da Trắng Thượng Đẳng đang nghĩ cách để chinh phục lỗ đen vũ trụ hay chế tạo người máy giống-người (Android) như Nhật Bản Thần Thánh, thì bọn Lừa thảm hại các anh vẫn đang ngồi đây tìm cách học đòi làm Người.

  Ha ha ha ha ha ha ha  
 42. #45 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/27 - 20:58

  Dĩ nhiên vì hoàn cảnh, vì số mệnh, vì any fucking excuse a motherfucking cunt as you can bring up – mọi hành vi dù sai trái bần tiện đến đâu cũng có thể được du di.


  Ở đây là trường hợp nhà không có điều kiện, nên ba má và con cái không có phòng riêng. Dẫn đến lũ trẻ được coi sếch live từ khi còn chưa dậy thì.

  Lừa mà. Rất tội nghiệp.

 43. #46 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/06/27 - 21:05

  Tiên sư con cháu
  Các con chào cụ nào, hụ hụ
  Cụ đã chở về, ám ảnh các con
  (Tổ sư đứa nào chào lại nhá .hu hu, phải đổi style không lại bị nó bạc đãi hu hu)
  Nói riêng nhé. Con ơi, con thấy bố mẹ như vậy con phải cảm thông cho bố mẹ chứ, bố mẹ biết con sẽ nhìn được nhưng biết sao được vì ngày xưa bố mẹ cũng thế. Thời bố mẹ bằng con thì cùng nhà mét tư thôi con, lấy đâu ra chiếu mét tư để so bì hả con. Thời thởi bố mẹ  lấy nhau từ hồi 3,4 tuổi nữa , thú vui của bố mẹ là vạch liếp xem thêm nhà nội ngoại và láng giềng mà. Con ơi, hiếu đế bố mẹ thế ư. hụ hu 
 44. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/27 - 21:10

  À quên, tôi không hề ám chỉ việc “Ở đây là trường hợp nhà không có điều kiện, nên ba má và con cái không có phòng riêng. Dẫn đến lũ trẻ được coi sếch live từ khi còn chưa dậy thì.” là hành vi “sai trái bần tiện” nhé.


  Các anh rất ngu. Nên tôi định đi đái đành quay lại để chú thích (note). Đồ con Lừa không bằng chuột nhím cáo chồn. Các anh nên cầu Chúa gửi sóng thần và địa chấn mạnh gấp 100 lần thứ đã xuất hiện tại Nhật Bản đến trước cửa nhà, vì đó là lối thoát duy nhất dành cho các anh, lũ lợn hoang!

  HA HA HA HA HA HA HA HA HA  
 45. #48 by Bố on 2011/06/27 - 21:19

  @con Bố thamluận như buồi, Zì ghét
  (con lợn mọi đầu toàn phân cổ nhuế )

  Bị vạch mặt ngu tức hử ?

  ĐM, được ngày nghỉ mà mất mẹ bao nhiêu thời gian để khai sáng… 

  các con lợn cần phải thấm nhuần điều này:

  – trước hết cần hướng dẫn cho trẻ có ý thức tự vệ.
  – tiếp đến, nên cố gắng để chúng hiểu được chúng cần cố gắng tập trung vào chiện nạp kiến thức ở độ tuổi từ 20 giở xuống. theo bố được biết thì lợn hiện nay cũng học đòi rằng  phải trang bị kiến thức tình dục, chủ yếu là làm thế nào để quan hệ  tình dục ở mức phủ sóng toàn cuốc . tất nhiên như vậy là tốt. dưng cách làm của mấy con lợn sao đó khiến bọn trẻ hiểu rằng thoải mái làm mọi chện miễn sao ko có hậu quả. kết quả là rất nhiều em bé 13, 14 đã đi nhà nghỉ. chiện ko chỉ trên báo mà bạn anh kinh doanh nhà nghỉ ở Hoàng Quốc Việt kêu chời vì tụi nhóc đấy. nhiều đứa nghiện sex đến mức mà một tuần đi nhà nghỉ mấy lần. ( hố hố, trò này biết rồi thì đéo cai được. chỉ có nghiện đến ghiền, phỏng ?).  thế thì còn đếch thời gian đâu mà học hành ?
   nghe nói ở miềng dịch vụ phá thai cũng làm ăn phát đạt lắm hả ?  đéo phải tội trẻ con mà là của người lớn đấy. tiên triền đéo đến nơi đến chốn, văn minh nửa vời. những đứa ngu lâu như con lợn chủ quán mà đi khai sáng thì ko có kết qủa như vậy mới lạ…
   

  ***
  tưởng đồn đại thế thôi hoá ra con lói mới con lợn gay mới nhau thật à ? Hố hố… biến thái quá đi !

 46. #49 by Hoaimien on 2011/06/27 - 21:29

  đềtài nài Zì đã jảng bên Cà Fò, zưng các cô, lũ cụt tai, vửa ngu vửa lười, đã đéo chịu tìm đọc, hoặc đã đọc zưng đéo nhớ.
  @

  Zì ngoa vừa thôi nhé, nào ai biết trong chăn còn lửa. Có phải ai cũng biết Cafo là cái gì đâu, chỉ biết mỗi một lão Zì già hói chăn Lừa thôi.

  Zì viết đi đừng câu kéo rồi lại rằng thì là đi ị, rằng thì buồn ngũ… Dạo này Zì lười kinh dị thì có

 47. #50 by dắtdéo on 2011/06/27 - 21:40

  @Mit: hehe Mit hông tin chuyện bọn được di tản sớm có cuộc sống đoàng hoàng thoải mấy thì nhờ Bõ Ninh Bình lên cồng phơm hộ anh cái. Tất nhiên là đùng phát phảy bị gậy sang Mẽo thì lúc ban đầu thằng nầu chả có phải mất thời gian để setup các thứ, và chữ “đoàng hoàng”ở đây đặt trong nháy nháy, có một ý nghĩa ước lệ nầu đó. Nhưng anh sure là những thằng được di tản sớm có một tâm lý khác hẳn bỏn phẩy đạp đầu nhâu ngày 30/4 hay khổ hơn nhiều nữa là bọn vượt biên như Zương Trúng. Dù sớm có mấy ngày thôi nhưng bỏn có sự chuẩn bị nhất định so với bỏn chạy trong nháo nhào hoảng loạn


  Chiện bọn zu sinhbị cắt học bổng mà đói zơ răng thì anh lại nghĩ chả lien quan zì chuyện anh đang nói. Du sinh mà bị cắt cơm thì thời nầu chả đói hehe.

 48. #51 by dắtdéo on 2011/06/27 - 21:42

  @Hương Yêu: đúng là năm nẳm vưỡn còn nhiều tinh hoa chưa được zi tản và bị kẹt lại. Anh có quen một thằng mà bô lão thẳng làm executive cho văn phòng ở VN của một International Corp của Mẽo. Vậy mà đéo hiểu nguyên cớ sâu cả za đình cỏn kẹt mẹ lại. (chắc tuổi đời và thâm niên của bô lão đó phẩy hơn Bõ Ninh Bình khi đó, anh đồ chừng Bõ Ninh Bình cỡ 30 xập vầu 75).

 49. #52 by dắtdéo on 2011/06/27 - 21:43

  @Con Zì lồn so: địt mẹ lại lấp liếm hàm hồ. Học đâu ra cái thói bật lãnh tụ lấp liếm thế hả.


  1) Vụ Tung-Của có thể chống lưng Nam Lừa: Ngu? Có Mụ ngu thì có. Mụ có zẫn chứng lịch sử nầu sâu anh sem? Anh thì anh đéo biết cụ thể nhưng qua suy luận logic thì anh thấy zả thiết của Mụ đéo ổn. Còn địt mẹ ngồi suy luận vớ vẩn rồi lên nói lấy được thì anh vả cho tòe loa.


  2) Vụ Zi Tản Mẽo: Anh bốc phét chỗ nầu hã con mụ đĩ mồm kia? Anh nói hai ý, ý đầu có Bõ Ninh Bình lên cồng phơm rồi nhế. Ý sau là về đk sống của bỏn khi sang Mẽo khác với bọn phẩy chạy vầu loạn vội vã vầu 30/4 hoặc bọn phẩy vượt biên, cái nầy đợi sem Bõ Ninh Bình có cồng phơm hông. Anh đéo zám nói tất cả, nhưng những thằng anh biết thì anh sure là bỏn rất khác. Không tin các cô có zịp chơi với nhiều loại kiều lừa khác nhâu các cô sẽ thấy.

 50. #53 by Pepti on 2011/06/27 - 21:45

  Chi bộ nè !
  Chuyện BDS chết đã được tiên lượng trước rồi.
  Nhưng BT Xây dựng đang có nỗ lực cứu nè : http://sgtt.vn/Kinh-te/146862/Bo-Xay-dung-de-nghi-NHNN-%E2%80%9Cgiai-cuu-thi-truong-bat-dong-san.html

  Chi bộ cho ý kiến chỉ đạo xem là Bê sẽ cứu hay ko cứu !.