Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

***



 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:38

  Các cô fải nhớ cho kỹ, rầng cô Bôn Bốt chính là sảnfẩm của cô Ba Zuẩn, và người chống lưng cho cô Bốt cướp chánhquyền Lon Non Xi Lích Ma Tắc không fải là cô Mao hay cô Đặng bên Tầu, mà là cô Zuẩn.

  Hehe thế mà vửa có chánhquyền, cô Bốt quay ngoắt tỉn cô Zuẩn.

  Đó là vì nước mẹ ta muốn thế, chứ bìnhthường thì mả bố cô Bốt cũng đéo zám đụng vầu cô Zuẩn.

  Tại sâu nước mẹ ta muốn đì cô Zuẩn? Mời các cô coi lại các cồng Zì bốt lúc trước về cô Minh Béo và cuộc đầu hàng chó chết của Nam Lừa 1975.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:40

  Con Lài Mồm Bẹn Mặt Lồn câm cái mõm lại.

 3. #3 by Bố on 2011/06/27 - 00:43

   CÂM !
  khen cái đéo. mài chỉ được khen đám con lợn khác. bố mới có quyền ban phát lời khen cho mài, con nặc nô ạ. hố hố…

 4. #4 by Dragonfly on 2011/06/27 - 00:44

  Con Lài Mồm Bẹn Mặt Lồn câm cái mõm lại.

  ——————-
  Địtmẹ, anh thông cảm Zì zất. Ký ức Zì Mọi lại zồn zập tràn về. Once again, thành kính fân iu. Good nite. Hệ Hệ
 5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:45

  @em Rô

  Hình chụp nặng tính tuyêntruyền của em chẳng có chút játrị nầu cả. Nó hoàntoàn có thể ngụytạo. Còn người Miên chết thời Bôn Bốt đâu chỉ có vài chục (trăm/ngàn) người trong hình đó?

  Làm jì có hố tậpthể chôn đầu riêng & chôn thân riêng? Em tưởng chặt đầu người zễ hơn chôn sống hả? Hay zễ hơn bắn đòm một fát? Hay zễ hơn đâm fập một nhát?

  Nó fịa thế mà em cũng tin được.

 6. #7 by EURO on 2011/06/27 - 00:55

  @ Dì, thật ra ám ảnh em hoàn toàn không phải những bức hình đó, thậm chí cả những hiện vật là những chiếc xương sọ chứa trong 2 gian phòng, mà là bức hình này:

  Photobucket

  nhân vật được giới thiệu là vợ 1 cán bộ, bị xử bằng cách khoan vào sọ- em có chụp lại hiện vật.

  Photobucket

  Chính đứa con vẫn say ngủ trong lòng mẹ mới ám ảnh em.
  Người bạn nói hiện bọn Khoai Tây vẫn đang nghiên cứu hiện tượng đêm nào bả cũng hiện hồn về, cầu siêu cách nào bả cũng không chịu đi. Đứa bạn người Miên gốc Tàu- hiện là thạc sỹ chính trị  bên bển.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 01:07

   Hiệntượng cábiệt, như vụ chị Thắng ở Nam Lừa, nó chẳng thể nói rầng 2 trẹo zân Miên đều chết theo cách đó.

 7. #9 by Bố on 2011/06/27 - 01:04

  Ngủ ngon ơi đóa hồng vàng của lòng anh !
  Yêu em vô cùng .
  Em đừng thèm để ý thằng oắt chạn con rể anh nhé. giờ này chắc nó ngủ tè dầm ướt mẹ cả tã rồi.

 8. #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 01:15

  @em Rô và các cô còn lơmơ về chủnghĩa Bôn Bốt.

  Các cô đừng có tin bấuchí bêu xấu Bôn Bốt zù cô cổ cũng chả tốt đẹp đéo jì. Hãy zùng đầulâu mà nghĩ.

  Zì gợi ý một điểm, các cô hãy nhớ, rầng chánhfủ Miên hiệntại rất muốn xử Bôn Bốt và đồngbọn về tội ziệtchủng, mà đã 20 năm rùi vưỡn không thể hehe.

  Tại sâu thế? Zững 2 trẹo người chết cơ mà?

  Hỏi đã là jảnhời. Đéo có bằngchứng nầu cho thấy Bôn Bốt ra lịnh thủtiêu 2 trẹo người đó, hoặc thậmchí chỉ 100 người. Họ chết vì chínhsách Kinhtếmới hàkhắc của cổ mà thôi, y như mấy chục trẹo zân Ukraine chết thời Staline.

  Còn vài vụ thủtiêu hay tratấn đơnlẻ thì tính làm jì, đâu chả có. Không thể kếtán nguyênthủ quốcja vì một/vài màn tratấn của thuộccấp được.

 9. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 01:17

  Thôi Zì đi ngủ. Con nầu bam mai Zì đập vỡ mõm.

 10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 01:27

  À Zì quên nói. Sựkiện em Miên bế con và bị tratấn (khoan vầu đầulâu) trong hình của em Rô chả zínhlíu đéo jì tới nhau hehe. Làm jì có thứ máy nầu tài đến mức khoan lủng đầulâu người ta trong lúc người ta bế con được hehe.

 11. #13 by trungduong on 2011/06/27 - 03:38

  Trung Tướng,

  Mình nhà bác nói cái này,
   
  Cô Bốt Bốt học ở Fáp Lợn nhiều năm, và là một sinhviên suấtsắc, cổ rất là galăng lịchsự, và rất là ghét Tầu hehe.

  khác với những tay viết sách lịch sử về Pol Pot (Saloth Sar) . Cái gì chứ hắn mang giòng máu Trung Hoa chứ ít gì mà gia đình cũng không nghèo. Hắn không học xuất sắc đâu khi theo học tại Pháp và có máu làm cách mạng hơn là chăm học đấy .

  Hắn thi trượt “École Française de Radioélectricité” và bị trả về nước 1953 và theo phong trào chính trị Maxist và Đảng Cộng Sản VN.

  Hắn và đám Khmer Rouge chỉ là bình phong bung xung cho CSVN thôi. Vì có lẽ hắn không giỏi về học và có ý nghĩ quá khich về cải cách ruộng đất nên đặt nặng việc lấy bần nông nhiều đời làm nòng cốt cho CS Miên. Sau 1972, CSVN mới để cho Khmer Rouge đánh với Forces Armées Nationales Khmères (của chính phủ Lon Nol) để đẩy mạnh đánh miền Nam. Bọn này đánh đến đâu thì lùa dân đi chỗ khác và đốt sạch tất cả. Họ muốn làm lại từ đầu.

  Vì nhận được trợ cấp trực tiếp từ Trung Quốc và rất phục cách làm của bác Mao nên Pol Pot gầy dựng từ năm 1972 đường lối Đảng CS Miên trên cách CS Trung Hoa. Năm 1974 đã có chống đối CSVN rồi và ngày 01/05/1975 ngay hôm sau miền Bắc thắng được miền Nam thì CS Miên đã giở trò đánh Phú Quốc. Qua năm 1977 chúng đã đánh An Giang, Tây Ninh và giết dân. Đến 1978 VN hoàn toàn không phục tùng Trung Quốc nên mới tẩn bọn hắn.

 12. #14 by trungduong on 2011/06/27 - 03:40

  Những vụ xung đột biên giới Việt-Miên có từ thời VNCH. Năm 1971 dưới Lon Nol đã có vụ “cáp duồn” người Việt sống tại Miên cũng không kém man rợ.

  Còn việc có xử Pol Pot không thì đám Hun Sen cũng dính chàm đấy. Khác là Hun Sen bị khai trừ khỏi CS Miên và được CSVN cứu hộ. Còn Sihanouk thì khỏi nói rồ. Hắn cho miền Bắc mượn đất và cảng (Sihanoukville) làm nơi chuyên chở vũ khí và hậu tuyến. Cục R, chiến khu C và Đ đều nằm trên biên giới Miên nên 1970 VNCH đánh vào đấy.

  Tìm hiểu về Pl Pot thì nên kiếm về Khmer Rouge vì riêng hắn thì không có bạo lực cách mạng mạnh như thế. Tứ nhân Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith và Khieu Samphan là đầu não các vụ giết chóc và những trại tập trung.

 13. #15 by Khuyết Danh on 2011/06/27 - 07:42

  @ Zì : Sáng ra , chạy nhanh sang thăm nhà Zì trước nhất, gặp những lời commen của Zì , Danh vừa buồn vừa thất vọng, anh chưa từng đến An Giang, anh chưa cảm nhận được nỗi kinh hoàng của họ vào vụ thảm sát lần ấy, họ sợ hãi, kinh hoàng đến nỗi đến bây giờ mỗi khi nhắc lại họ còn run rẫy. Danh căm thù bọn Bôn Pốt.

  Anh Zì có tin là có 1 người thoát nạn lần thảm sát đó đến bây giờ ngụ ở SG  không 1 lần dám trở lại An Giang. Chỉ cần nhắc đến 2 chữ về An Giang là hoảng loạn ngay, đủ để thấy kinh hoàng đến nhường nào…

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 12:58

   Em lẩmcẩm rùi. Zì đang nói về ziệtchủng (ie Bôn Bốt ziệt người Miên trên ziện rộng), em lại bàn về thảmsát (Bôn Bốt jết Lừa ở ziện hẹp).

 14. #17 by DG on 2011/06/27 - 09:27

  Hehe đéo cần phải bàn nhiều, vụ con Zì ./ so nầy “độ lượng” mới cả Bốt Bốt làm anh thấy thú vị vô cùng. Cần đéo gì phải gúc giếc mới cả lô zích, nhân chứng sống sờ sờ cả đống ra đó đấy thôi.

  Địt mẹ đúng là con thần bom ngồi văn phồng đớp bim bim!

 15. #18 by sun on 2011/06/27 - 09:34

  Hình như con Bô Cứt bảo các cô lành mắt nhưng lại để con Zì thong manh dìu dắt. Địt pẹ, đúng thế !

  Em Danh ơi, buồn làm gì với cái con Gúc ơ ! Nó cũng mù dở nhưng được cái nết hay phán bừa mà thôi.

  Địt pẹ, ở đây đã có con nào đi K những năm đầu 80, cụ thể là từ 1980- 1984 giơ tay lên xem nào ?

  Ui, nếu đã đi thì các cô nói thật xem sao. Đéo cần nói theo báo chí lừa tuyên truyền.
  Trừ chuyện đánh đấm như con Tế đệ anh thì anh đéo biết,còn những chuyện như kinh tế, y tế, nhất là chuyện thảm sát trước đó thì tối nổ cùng anh.

 16. #19 by dắtdéo on 2011/06/27 - 09:42

  Hehe anh Zéo hoành của các cô đã zìa để chỉ đạo mấy thằng đệ Chạn Khắm, Zái Ghẻ, Tế Điên đơi. Địt mẹ vắng đàn anh phát hết bị bọn đối thủ đì rồi đến bị con mụ Zì đổ cứt vầu mỏm, anh buỗn các chũ quã hẽhẽ.

  Chước khi vầu chỉ đạo mấy thằng đệ anh cũng có vài nhời với chi bộ nầu.

  1)  Địt mẹ đã gọi là chiến tranh/chính trị thì đừng có mà mơ tưởng đến tình nghĩa giữa hai zân tộc, tình đồng minh vươn vươn. Địt mẹ bọn ngoại bang đế quốc nó còn lo cái ghế của nó ở mẫu cuốc chưa xong, công đéo nó đi lo không cho các cô? (tiếp)

 17. #20 by dắtdéo on 2011/06/27 - 09:52

  Nền chính trị Mỹ nó luôn biến chuyển cả về ngắn hạn lẫn trung hanj và zài hạn, địt mẹ nói tóm lại là bọn chính trị za của Mẽo luôn luôn phẩy quay như chong chóng để làm yên long cử tri.


  Mẽo cứ 4 năm thì bầu cử tổng thống một lần, nhưng địt mẹ ngay zữa nhiệm kỳ đó (2 năm một nhát) là có quả bầu cử zữa nhiệm kỳ, bầu bán lại các ghế zân biểu tiểu bang. Địt mẹ đám con lơn này mà đéo làm vừa long cử tri là cút xéo.


  Và cứ đều như chanh vắt thì đến kì bầu cử vận động tổng thống (thường theo chu kỳ 3 năm một nhát, vì bỏn bắt đầu rục rịch vận động tranh cử cỡ một năm trước khi bầu cử). Thì đám lợn chính trị za lại nhâu nhâu lấy long cử tri. Ví zụ đơn zản nhất là vụ thằng cu Ma cháu anh đang cấp tập kế hoạch rút quân ra khỏi A-Fú-Hãn.


  Chỉ riêng hai quả bầu cử này đã làm đảo điên chính trường Mẽo rồi, mỗi lần đến bận thì zù thế zới có sập đến nơi thì cũng kệ mẹ, tao phẩy làm sao cho cử tri tao quăng phiếu cho tao đã. Zo đó các cô thấy trong lịch sử US và lịch sử cuốc tế, cữ mỗi lần bầu bán ở Mẽo là có rất nhiều xáo trộng vì bọn sài lang đế quốc đang tung đòn mị zân. (còn)

 18. #21 by sun on 2011/06/27 - 09:53

  Con DG nói đúng ý anh về con Bựa chủ.  Tư tưởng lớn gặp nhau.

  Địt pẹ, anh cũng đồng ý với con Lài gọi mẹ con Zì là con man di mọi rợ.
  Giải thích cái buồi mới trẻ con về việc bố mẹ ghẹ nhau. Địt pẹ, cái đứa đéo biết gì về điện lại dạy bọn thợ điện.

 19. #22 by dắtdéo on 2011/06/27 - 09:57

  Dịt mẹ dự biến động trong chính trường Mỹ chưa nằm lại ở đó, sau khi bầu cử tổng thống xong mà thay đổi đảng cầm quyền thì coi như chính sách thay đổi 180*, kể về kinh tế lẫn cuốc phòng. Cái nầy các cô đã được chứng minh bằng các động thái khác nhâu của Mẽo trong nội chiến Lừa, và còn nhiều nhiều sự kiện zính záng tới Mẽo từ đó cho đến nay.


  Do đó địt mẹ nếu các cô chơi với Mẽo có bị nó lật kèo zữa đường thì cũng đừng trách nó, đối với nó quyền lợi zai cấp và đảng phái của bọn là trên hết. Một khi xu thế zư luận cử tri nó muốn vậy thì địt mẹ bỏn phẩy chơi vậy. Mà địt mẹ chính trị thì làm buồi zì có đạo đức, tình nghĩa mà các cô đòi za hoa thế? Địt mẹ mấy bọn thuộc địa bần nông là cái đầu buỗi đầu buỗi nhá. (còn)

 20. #23 by Phang_Phập on 2011/06/27 - 09:58

  Đã gọi là thảm sát thì kinh hoàng táng đởm rồi, năm 1998 người Hoa ở Inđo bị giết nhẽ gần 5000 người, vào thằng Gúc bạn anh mà tìm thì ra cả mớ, thảm sát thì ở đâu chả như nhau, từ thời Đức tỉn Do thái, cho đến giờ vẫn chả thay đổi gì cả.
  Ví dụ: ở đây

 21. #25 by dắtdéo on 2011/06/27 - 10:03

  Tại sao anh lại zài zòng về Mẽo vầy? Anh nói vầy để các cô kể cả phe than Mẽo hay thù Mẽo, cũng đừng buồn tủi nếu nhỡ may bị nước mẹ đế cuốc lật kèo. Cái đó là việc phải làm của chính trị za Mẽo.


  Nếu các cô nầu theo zõi nhiệm kỳ vừa rồi của cu Ma cháu anh thì thấy, nhiều lúc bỏn phẩy chơi bài ngữa với nhâu để deal, nói toẹt ra là anh nhường tôi cái nầy cho xong việc thì tôi bán rẻ zai cấp, đồng đạo của tôi tí ti ho việc của anh cho xong (vd: vụ deal về Tax của cu Ma kỳ vừa rồi, debate hẳn trên truyền hình, đéo zấu ziếm zì). Đới, tinh thần chính chị và zai cấp của nước mẹ đế cuốc các cô là vầy, nên nhỡ Mẽo nó có bán Nam Lừa trong hiệp định Ba Lê thì cũng là thường, có đéo zì?

   

  Cho nên về trước mắt các cô đừng có ngồi mơ rằng thằng Mẽo sẳn sang dùng bồ cào mổ vào đầu chủ nợ Tung Của của bỏn để bảo vệ thằng đệ bựa Lừa nếu Lừa-Tầu có tỉn nhâu. Địt mẹ các cô cứ đặt lên bàn cân xem hiện nay quyền lợi kinhtế-chínhtrị cảu Mẽo-Tầu và Mẽo-Lừa, cái nầu to hơn?

 22. #26 by Dragonfly on 2011/06/27 - 10:04

  Địtmẹ mấy bựa thẩm cồng của con Zì Man Zi Mọi Zợ như lầu puồi, ý cỏn ở đây không hoàn toàn phủ nhận chiện Ca Pốt dã man, nhưng cỏn muốn hướng tới tư di fân tích để các bựa lọc cho mình thông tin chuẩn xác nhất không quá bị lệ thuộc vào báo đài. Chiện em Danh nói là nó giết dân VN ( Nó coi là kẻ thù lúc đó) là bị lệch hướng khác khi mà đang fân tích Pốt nó dã man với zân tộc của nó ra sao. Hệ Hệ

 23. #28 by dắtdéo on 2011/06/27 - 10:09

  Hôm hổm các cô bàn về việc Mẽo xây dựng Nam Lừa nhoay nhoáy, anh bận đéo có zịp tham za. Nhưng địt mẹ nếu bên nầy cô nầu từng được tham zự vầu các zự án kiểu gov/mil contract thì ngon thôi zồi, một khi kinh phí đã phê zuyệt, tiền đổ như nước chứ đéo phẩy như zự án Lừa đâu. Nên bỏn cấp tập build Nam Lừa chóng vánh có đéo zì đáng hoan hô, chuyện thường, một khi Mẽo đã làm thì cái đéo zì chả nguôn hehehe.


  Đồng thời đi kèm các cuộc chiến của Mẽo là quyền lợi của hàng loạt tập đoàn xây dựng, hậu cần, vũ khí… ăn theo. Và hehe tất nhiên bỏn có bỏ tiền lobby để kích động hay kéo zài cuộc chiến (nếu còn có lợi cho bỏn) là điều tất yếu.

 24. #29 by Dragonfly on 2011/06/27 - 10:10

  Địtmẹ, fân tích tiếp chiện của Zì Mọi nằm chung jường và thưởng thức Pama cỏn tỉn nhau 1 cách đầy cảm thông và háo hức. Chi bộ có muốn nghe không? Cái này quan trọng  zất, vì nó hình thành lên ông An Hoàng Trung Tướng Lừa cực kỳ xung đột nội tại của cỏn bi jờ. Nếu chi bộ thương hại cỏn thì anh tha, thôi không xoáy sâu vầu vấn đề nầy nữa. Hệ Hệ

 25. #31 by dắtdéo on 2011/06/27 - 10:17

  Quay lại 75 Nam Lừa:

  1)  anh đồng ý với con mụ Zì lồn so là Mẽo nó đã mừng húm khi rút chân ra khỏi đó rồi, đéo có chuyện nó đem quân quay lại kíu nữa đâu.

  Việc thất thủ của Nam Lừa 75 thì Mẽo coi như đã xuôi tay, anh có mấy thằng bạn lừa kiều mà za đình bỏn có người nhà làm cho quân đội Mẽo (not quân đội Nam Lừa) thì đã được bốc hớt ra khỏi Sì Goong từ mấy hôm trước 30/4 rồi chứ đéo đợi đến cảnh phẩy chen lấn trên nóc đsq Mẽo ngày 30/4 nữa. Nói thế để biết Mẽo nó có một plan rõ ràng zi tản bỏn đệ ruột Lừa và quan chức Mẽo (còn sót lại) ra khỏi Nam Lừa khi có biết rồi.


  Hehe về cái đám lừa kiều kể trên tất nhiên bỏn đéo phẩy chịu zan khổ đéo zì cả, sang Mẽo bằng máy bay, sang đến nơi có nhà lầu ở, đi học đàng hoàng mặc thằng nầu vượt biên bị cướp biển thịt thì kệ kụ. Hehe và như một hệ quả tất yếu, bọn này có cách nhìn cực kỳ rộng mở về vấn đề Nam-Bắc Lừa, đéo hận thù hằn học nhiều như những thằng bị chịu khổ. Hehe và tất nhiên, anh rất thích chơi với bỏn.

 26. #33 by Ghẻ on 2011/06/27 - 10:19

  Hí hí, tranh thủ sếp ra ngoài em vào quán chào các anh bựa già lụ khụ mới chào các chị bựa vừa xinh đẹp vừa tinh hoa …( phe mình, mình phải bảo vệ chứ các chị nhỉ ?).
  Chị Ky, chị Rốt, chị Ha na…  đâu rồi ? Các chị phải tham gia tích cực vào cho em hóng mới…

  Chúc một tuần mới tốt lành đến các anh chị chuyên gia chửi bậy, nói tục ! Hí hí…

 27. #34 by dắtdéo on 2011/06/27 - 10:22

  2) Về quan hệ Lừa-Tầu @Zà Lốm Đốm

  Đúng mẹ như con Zì nói đới, rạn nứt từ cuối 6x rồi, sang 7x chả còn ./ zì nữa đâu.


  3) Về khả năng Tầu chống lưng Nam Lừa:

  Cái nầy anh đéo chắc, anh đoán con Mụ Zì đoán mò nổ vớ vẩn thôi. Vì Lừa-Tầu đã chả còn ./ zì từ đầu 7x. Nếu mà cu Bình Đặng mà định chống lưng khi có biến thật thì cỏn đã phẩy có một lộ trình rõ rang, đéo phẩy đợi nước đến chân mới nhẩy như vầy.

 28. #36 by DG on 2011/06/27 - 10:27

  Ơ đù mẹ con Déo mỗi khi mở mõm ra là thúi hoắc mà hôm nay nghe có vẻ được được nhở, anh khen anh khen!

  Tiếp đi cu!

 29. #37 by Ghẻ on 2011/06/27 - 10:28

  Nếu các anh chị bớt nói tục, chửi bậy một chút thì chắc chắn quán sẽ có rất nhiều bạn trẻ đấy. Thỉnh thoảng chửi một tý cho vui thì không sao nhưng chửi nhiều quá thì giống thùng rác thật.

   
  Mọi người ngại nhất ở đây là không khí ô nhiễm quá.
  Bớt đi nhá các anh bựa gần đạt chuẩn tinh hoa 

 30. #38 by Lớp ba trường làng on 2011/06/27 - 10:31

  Em Ranh ngây thơ nhỉ,
  Sao em không đặt câu hỏi
  1. Bọn Pol Pot dân Lừa để làm gì? Để tạo cớ cho bộ đội Lừa tấn công sang đất Kam hả, hay để chiếm đất An Giang?
  2. Giết ai không giết lại đi giết dân Khmer Krom

  Đã bị nhồi sọ thì đéo gột rửa được.

 31. #39 by buitruong1689 on 2011/06/27 - 10:43

  Địt mẹ Bựa nào bản lĩnh lên đây uýnh một quả dắm thật to, thật thơm giữa đám Lừa a dua bầy đàn đang hừng hực khí thế uýnh lộn dư đồng chí này hông:
  Thùy Link
  Đm bà Zì chỉ cần lên ỉa mẹ một bãi trên đấy là anh đẩm bẩu hôm sau ngoài cửa quán lúc nha lúc nhúc các thể loại trẻ trâu húng chó,sô vanh cứt nát mới cả HVB thối mồm đòi thịt thằng chủ quán. Hố hố

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:14

   Con nầu có ních bên bển vầu chưởi bãi rùi zẫn linh sang đây cho Zì mần thịt hehe.

 32. #41 by Fucker on 2011/06/27 - 10:54

  Địt mẹ con Phang_Phập phát
  Link mày có buồi gì đáng tin mà dẫn ra đây hả con kia
  Không một cơ số ảnh, tuyền chữ
  Địt mẹ mày phát nữa cho phát huy nầu
  Địt mẹ con Ghẻ phát, công nhựn ở đây không khí ô nhiễm, dưng tuyệt đối điếu phẩy vì tục ngữ, mà bởi kiến thức lôm côm của bọn đầu buồi dư hẽ hẽ con Zì.
  Déo hiểu sao cỏn bật lại quả sự thực tội ác diệt chủng của ku Pol Pot ác thế ác thế
  Hẹ hẹ

 33. #42 by leloi on 2011/06/27 - 11:26

  Em Ranh ngây thơ nhỉ,
  Sao em không đặt câu hỏi
  1. Bọn Pol Pot dân Lừa để làm gì? Để tạo cớ cho bộ đội Lừa tấn công sang đất Kam hả, hay để chiếm đất An Giang?
  2. Giết ai không giết lại đi giết dân Khmer Krom

  Đã bị nhồi sọ thì đéo gột rửa được. (Làng)

  Cô trình bày đi. Chửi suông thế em Danh khinh cho đấy.

 34. #44 by Mr. Tran on 2011/06/27 - 11:33

  Chầu tuần mới chi bựa khắm!

   

  Con Déo mặt ./ méo nổ ác nhở. Tiếp đi chớ. Hay cạn mẹ nguồn rùi?

   

  @Phắc-cơ:

  Thế đéo nầu cô đéo xem được ảnh à? Mỗ thấy bao ảnh mà. Kinh vãi dắm!

 35. #45 by dắtdéo on 2011/06/27 - 11:36

  À, hôm trước co cô nầu chưởi (or khen) thẳng cu Gơ-Kít =(kissinger) cháu anh đới? Đù má có chưởi nó cái đầu buồi, anh nghĩ đi làm đĩ chính trị phẩy như thẳng mới tinh hoa. Sẵn sang lật kèo bất kể lúc nầu, miễn đạt được quyền lợi cho zai cấp của mình. Đã bẩu chính trị hay kinh tế cũng như đi làm phò, làm đéo zì đong ra xiền và lợi ích là mần, kể đéo zì chuyện tình nghĩa, đồng minh vươn vươn.

 36. #46 by dắtdéo on 2011/06/27 - 11:39

  Hehe bây chừ anh có câu hỏi băng-khăng bấy lâu, anh vưỡn đéo tìm ra câu trả lời vừa long, có bựa nầu zúp anh cái. Câu hỏi là tại sâu Ba Zuẩn đang trong trung ương cụ miền nam mà nhẩy ùm ra phát đá đít ông cụ & associates (có cô Záp), để tiếm lấy quyền nguôn vầy? Địt mẹ trong khi ông cụ và cô Záp đang ngồi ghế trung ương, nhẽ nầu để thằng đệ rách chui lủi rừng sác ra vặt râu zái zễ vầy?


  Thôi anh cút đơi, mấy thằng đệ ở lại bảo ban nhâu đoàn kết vầu đông tâm hiệp lực vặt trụi lông ./ con Zì lồn so gay lét cho anh hehe.


  p/s: zạ bẩm anh Chạn Hãm ./ (suốt ngày bị gái zí ./ trên đầu), hum nây em chỉ mới gúc được chừng ấy thôi, dăm bữa nữa tháng nữa em lại lên hầu anh ạ hehe, địt cụ con hãm ./. Dạo nầy tuyền lên than bị gái vật, có gái ./ đâu mà vật, có khi bị bọn gay nó hiếp cho toe đít ấy chớ hehe

 37. #47 by Nô Đức Nổng on 2011/06/27 - 11:47

  Bựa nào giải thích hộ anh vụ này được không: Say xe, tăng huyết áp: hãy nhẩm đọc 720.640!

  Đĩt mẽ. Cơ khổ. Xung quanh anh toàn người say xỉn.

 38. #49 by Fucker on 2011/06/27 - 12:15

  Hố hố, anh chưởi con Phập thế để cỏn bật lại anh mới dúng cỏn vầu bể phốt cho mát đầu phát mà Trạn đã chỉnh huấn rùi
  Địt mẹ con Phập, ảnh ọt trong đó là huyền tuyền từ vụ thảm sát Đông Timor hùi năm 1999 con Stupid Gúc ạ
  Anh vu vơ 1 link dư nài cho người già phụ nữ và trẻ em dễ ngủ : http://thegauntlet.ca/story/3195

 39. #50 by Hoaimien on 2011/06/27 - 12:15

  @ Anh Chuồn

  Em muốn tham khảo một chút về vụ con cái ngủ chung với Cha Mẹ.

  Ơ.. thế nếu con cái ngủ chung rồi nhìn thấy, với bản chất thông minh, nhạy cảm sẵn có…nhìn thấy chuyện đó giữa Cha và Mẹ dễ hoặc trở nên như Zì hoặc trở nên trầm cảm ạ?

  Vụ này em lơ mơ lắm. Anh Chuồn giải thích giùm?

 40. #52 by Dragonfly on 2011/06/27 - 12:21

  Vụ này em lơ mơ lắm. Anh Chuồn giải thích giùm?@ Mộc Miên

  —————————
  Nhẽ em nghĩ Zì Mọi đang là người bình thường phỏng ạ? Anh có thể khẳng định, với tuổi thơ có óc quan sát tốt, cũng như sự qui nạp kiến thức 1 cách hổ lốn đã hình thành lên 1 Zì Mọi fi thường hay gọi cách khác là bất bình thường ngày nay. Hệ Hệ
  P/s : Anh sẽ làm tham luận kỹ nếu cỏn không dở chứng “fi thường” khóa mõm anh. Hệ Hệ
 41. #53 by Bựa Ninh Bình on 2011/06/27 - 12:32

  “Việc thất thủ của Nam Lừa 75 thì Mẽo coi như đã xuôi tay, anh có mấy thằng bạn lừa kiều mà za đình bỏn có người nhà làm cho quân đội Mẽo (not quân đội Nam Lừa) thì đã được bốc hớt ra khỏi Sì Goong từ mấy hôm trước 30/4 rồi chứ đéo đợi đến cảnh phẩy chen lấn trên nóc đsq Mẽo ngày 30/4 nữa.” @dắtdéo

  Cô dắtdéo đúng mẹ zưng chưa chỉnh.  Hồi hổi (1974) bõ làm cho hãng tư nhân của Tây Đức zưng Xếp #1 (president) là 1 tên Mẽo từ New York, ngay từ tháng 11 năm 74 tụi tớ đã được lệnh rút hết tài sản của công ty (sau đó toàn mượn tiền của mấy Tài Có ở Chợ Lớn để chi phí cùng trả lương cho nhân viên),  cũng zư chuẩn bị toàn gia đình cùng bỏ hết để di tản…. khi được tin từ toà ĐS USA.  Hehehe.. Chú #1 và chú # 2 (Bắc Lừa Di Cư thời 54) cùng gia đình đi hôm trước là hôm sau bõ, thầy bu cùng mấy em được tụi MP Mẽo bốc đi ngay hôm sau để bay qua Guam.  Hơn tuần sau ở Guam bõ nghe radio thấy tê tê Minh béo kéo cờ trắng…. thế là thôi zồi Miền Nam Thân Yêu của Bõ, và nay đã hơn 36 niên rồi.

  Bõ Hoa Lư

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:37

   Đúng, nếu không quá xót tiền hoặc không có việc jì nhớn thì Tinh Hoa Nam Lừa chuồn hết trước khi thấtthủ rùi.

 42. #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:01

  Zì đây.

  Zì fêbình em Zanh vàng son tintin mà lẩmcẩm như Cẩm Hói.

  Zì đang nói về tội ziệtchủng của Bôn Bốt trên chính đồngbào cỏn bên Miên, thì em lại lôi chiện cỏn thảmsát Lừa ở Lừa.

  Thảonầu mà tintin bọn em ghét Mẽo thế, chỉ vì mấy vụ như Mỹ Lai hay Khâm Thiên.

  Lần sau đọc cồng Bựa thì cần chămchú hơn nghe em, và nhất là đừng bâu jờ để tìnhcảm lấnát lýtrí.

 43. #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:04

  Các cô nên nhớ: Ziệtchủng là tội của lãnhtụ, còn Thảmsát là tội của đám lâunhâu hoặc cánhân. Hai cái nài khác hẳn nhau: tộifạm khác, tộizanh khác, nạnnhân khác.

 44. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:05

  @cô Zương Canalợn

  Cô đừng đem Wiki ra zọa Zì, Zì sợ vãi đái rùi nè hehe.

 45. #58 by Khuyết Danh on 2011/06/27 - 13:18

  Hi…lỗi ở Danh không dẫn sát lời Zì, ý Danh là:  anh Zì bảo với chị Rô :

  Em đừng nghe bọn lá cải, thậmchí chính bọn zân Miên, kể về các tội của Bôn Bốt, như jiết người bằng cuốc hay zìu hay vồ. Người chứ có fải chó đâu mà thích jiết là jiết.

  Thực tế cho thấy thảmsát Bôn Bốt jết Lừa ở ziện hẹp còn như thế thì Bôn Bốt ziệt người Miên trên ziện rộng ghê rợn như thế nào mà anh Zì bảo với chị Rô là chuyện phịa ?

  @ 3 Làng : Danh không muốn nói nguyên nhân và mục đích thảm sát, điều Danh chỉ muốn nói ghết người ghê rợn là có thật…

   

  • #59 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:20

   Trong chiếntranh thì jết người đươngnhiên là chiện có thật. Em làm sao thế?

   Còn vụ ziệtchủng như em Rô nghĩ, tức là jiết cả trẹo người bằng các cách như thế (zùng cuốc, zìu, vồ..), tấtnhiên là không thể có thật.

 46. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:18

  @cô Làng, cô Loi, em Zanh

  Quả thực vụ thảmsát Ba Chúc 1978 là zo cô Anh Lê Đức zựng lên để lấy cớ tỉn Miên, còn các vụ cápzuồn khác thì Zì chưa có bằngchứng để nói là Miên hay Lừa làm.

  Vụ nài Zì từng thuyếttrình rất zài bên Cà Fò rùi.

  Còn em Zanh nói về vụ thảmsát nầu của Bôn Bốt tỉn Lừa (mà chính em or jađình em chứngkiến) thì Zì không rõ.

 47. #61 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:22

  Em Zanh nên nghĩ kỹ trước khi fátbiểu. Em làm Zì bực mình rùi đó. Ở Quán bao lâu rùi mà còn vậy.

 48. #62 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:25

  Các cô Simacai có một thói rất xấu là hay nâng Hiệntượng thành Bảnchất. Từ một chiện rất nhỏ các cô kếtluận một câu thật hoànhtráng.

  Cách tưzuy của các cô, vì thế, cũng rất nhỏmọn và hẹphòi, lúc nầu cũng chỉ quẩnquanh một khoảng bé tẹo.

  Người nhớn lên đi, các cô.

 49. #63 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:29

  @con Fập, con Chạn, con Fất Cơ.

  Địt mẹ ảnh jiết zân thường gốc Tầu bên Nam Zương không thiếu. Mời các cô tìm đọc bài Chủnghĩa Bài Tầu Quốctế của Zì kính yêu.

  Tinhiên sốlượng chỉ vầu tầm vài chục chứ lấy đéo đâu ra mà 5,000 mạng. Và trong đám bị jiết bởi bảoloạn ý, ngoài Tầu còn có cả Lừa, Fi, Thái, Mã, và chính Nam Zương hehe, nghĩa là bọn jiết người nó đéo chừa ai cả, còn bọn Kền Kền thì chỉ thích nói đó là Tầu.

  • #64 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 13:31

   Zì đang nói vụ bạoloạn Nam Zương 199x zẫn đến cú sụpđổ kinhhoàng của đếchế độctài Su Hác Tô.

 50. #65 by Italiano on 2011/06/27 - 13:32

  Mệt với các cô vụ những người anh em cộng sản quá!
  Xin mời đọc “Brother Enemy – The War After the War” . Nayan Chanda hay bản dịch “Anh em thù địch” rồi phát biểu nhé!