Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by DG on 2011/06/26 - 18:15

  Con Sành Đức Nhợn gặp thế trên mạng ảo còn đỡ, hehe để anh kể chiện thực tiễn của anh cho nghe, vãi đái luôn.

   

  Cách đây độ tuần, anh về một vùng quê, ngồi bú diệu mới khoảng 6,7 đồng chí thanh niên làng tri thức.

   

  Diêu ngà ngà, bỏn cà khịa bác trí thức thành phố, phán chúng em nghe chiện Việt Nam mới Tầu xem dư nầu, quan điểm Bác dư nầu?

   

  Địt mẹ vốn đéo lạ chiện nài, nhất lại có tí diệu, anh cứ giả vờ nhát gừng đánh trống lảng. Bẩu cứ bình tĩnh, đánh đấm gì thì cũng bình tĩnh blab lo..

   

  Diệu tới tầm, bọn bỏn quy anh tội đéo có lập trường, đéo có tình yêu dân tộc, hèn nhát…, đứa nầu cũng phanh ngực trần ra, hùng hổ tưởng như đi tỉn Tầu đến nơi.

   

  Anh hỏi, thế nếu oánh nhau thật, các anh có oánh không?

   

  Ông con dân Quảng Ngãi, tầm gần 5 sọi, ưỡn ngực lép ra giơ tay hùng hổ, oánh! Oánh! Còn một mạng nữa cũng oánh!

   

  Dòm chừng ấy đôi mắt vằn lên, anh vửa mừng vửa buồn vửa … sợ.

   

  Hôm đó anh cáo bận cút sớm, hôm sau nghe báo lại có đến hai con Uây Tầu bị đốt cháy trơ trọi, đang lằng nhằng chiện bồi thường, hehe.

 2. #2 by DG on 2011/06/26 - 18:21

  Địt mẹ liên thiên một mình dư con thần quynh, khốn nạn hơn là đang liên thiên gặp ngay cồng con Lả Lét mồm lồn!

  Tụt bố hấng, hehe!

  Anh đang băng khoăng là có nên biên cồng thật dài phát để đạp cái cồng “có chất” của con giẻ rách này sang trang không? Đèo mẹ!

 3. #3 by Già Không Đều on 2011/06/26 - 18:26

  Mả mẹ, Anh mới đi bơi zìa, chuẩn bị đi sinh nhật con bạn già hội xóm nhà lá, nhưng phải vầu chửi một cồng condeoji phát rùi ăn chơi cho nguôn nầu.

   

  Địt mẹ cô chứ, chiến tranh thời khắc sinh tử của cả một đất nước, chứ có phải quánh nhau như giang hồ phố Cát Linh đéo đâu mà cứ chém tới chém tới, thằng nào adua cùng hội là vác hàng chơi tới được. Địt mẹ phận làm Tướng như Cô Minh, chắc chắc đéo phải thể loại nhu nhược được nhế. Cổ là loại có sạn trong đầu hết nha Cô, mà chỉ đâu mình Cô minh quyết đéo tử thủ, bộ phận cố vấn cũng buông xuôi, mà trong nhóm cố vấn này, địt mẹ người của Bê cài hơi bị đông, biết những ai hông?

   

  Đồng ý mới Bà Dì là Ku Minh có ít ngày quá, đéo kịp xuay xở, chứ địt mẹ Tướng Minh biệt danh Anh Hùng Rừng Sác thì đéo phải loại tướng quân sự loại vừa.

   

  @ Tế Điên : Đù má ku, Anh bẩu cu đéo được adua Anh or Zì, hiếu chưa? đù má để mình Anh chiến mới Zì thôi, Anh tử thủ mà he he.

   

  Thôi, Anh đi dự party đơi, tối dìa Anh vả alo con nầu bô bô chửi đéo ra hồn.

 4. #4 by Bố on 2011/06/26 - 20:05

  ĐM, bố ghét đám con lợn eng éc đòi đánh nhau với khựa kinh. đèo mẹ, hò hét to thế mà chỉ có đi biểu tình còn đéo dám thò cái mặt con ỉn ra thì đánh cứt à ?

   cái bọn mọi ngu lâu này không biết làm gì ngoài cái trò húng, thích đánh đấm. gần nửa thế kỷ bọn lợn tỉn nhau xương trắng chất ngập trời. hãi bỏ mẹ đi. giờ bạo lực hoành hành khắp chuồng lợn.đéo có nơi nào va chạm giao thông tý cũng đánh nhau, nhìn đểu cũng giết nhau… đến thế mà chúng vẫn còn khoái đánh nhau tiếp.

  ĐM, tiền đéo đâu mà chạy đua vũ khí với tàu hả cái đám con lợn bản thỉu kia ?!… Tập trận này kia cũng chỉ để trấn an cho đám con lợn ngu ngốc chứ tàu nó ỉa vào sợ mấy cái thứ vớ vẩn ý.

  #

  ĐM, con lợn lả chính là con quèn của X cà . Bố kém khoản thẩm văn nên phải theo dõi mãi. giờ thì bố nhận ra con bầy hầy này rồi.
  con này có đặc điểm là cái điếu gì nó cũng phải ngoặc bác kính yêu của bố vào. Đây là con chuyên nằm gầm giường xem bác bố chơi gái đây. Nào, cu giở ngón này ra cho quán thưởng thức đi cu !

 5. #5 by Hớt Êu on 2011/06/26 - 20:16

  @ Tế Điên :

  tển là Lê Tuấn Minh nhảy lên xe ô tô cố tình đâm chết và bị thương 7 người công nhân cùng là người Việt đơi nài .

 6. #6 by deocoj on 2011/06/26 - 20:35

  địt cụ con dịch tễ la liếm bắng nhắng , mầy bẩu mầy có củ tó thì đứng nghiêm khoanh tay rồi trình bầy cái phân tích & suy nuận từ cái mà mầy gọi nó là củ tó của mầy cái anh coi, xem cái ngữ cu thì giỏi lắm cũng chỉ xin ăn bằng tiền trợ cấp của úc quốc thôi chứ đéo làm j cho xã hội đc.

   cồng cô già đốm bật lại anh đéo thuyết phúc tí buồi nầu. anh dí dụ oánh nhau sống mái đường phố với trường hợp con minh béo chỉ là hình tượng cho dễ hiểu nhưng nếu so sánh lúc bắc nam lừa tỉn nhâu vào giai đoạn cuối thì chả khác mẹ gì  giang hồ sống mái dành địa bàn, nam lừa có con sến như con minh béo nên đo đường là tất nhiên, có giao 10 cái nam lừa vào tay nó kết quả cũng đéo khác. bản thân cô cũng chỉ phỏng đoán chắc là con minh đéo nhu nhược vì lý do này nọ nên mới vậy nhưng hành động thể hiện của cỏn thì đúng là lỗ đít (thuylinh của em mít), kêu cỏn có ít ngày đéo xoay sở được? DCM nếu còn nhiều ngày thì cần địt gì cỏn, bất hủ với lỗ đít nó chỉ khác nhau trong những khoảnh khắc này và cỏn theo đúng bản chất của lỗ đít, DCM thêm nữa là cỏn thừa biết chất của bọn người rừng như thế nào rùi mà vẫn kêu các chiến binh buông súng, kêu buông súng hàng thì cần địt đến cỏn, con hương tiền tổng cũng làm được mà cũng đéo cần nốt , đứa con nít ba tuổi với ban cố vấn do bê cài là con gà đen mẹ nó rồi.

   con cứt nhợn dái ghẻ thì anh hết cách, DCM định cải tạo mầy thành phân xanh cũng gọi là có ích nhưng địt mẹ chất cứt cũng đi đâu hết mẹ nên đành xả mẹ nó ra hố ga cho  trôi đi đâu mẹ nó thì trôi

 7. #7 by Mr. Tran on 2011/06/26 - 20:36

  A, đội trưởng Thái giám Lói đồn thiếu dái đã giở về rùi hả? Tâu hót xong có thấy mồm đỡ thối tẹo nầu không?

  @Hớt yêu:
  Thằng thẳng dòm đẹp dai, men-lì phết nhở. Mỗi tội hông có bộ đồ TQP. Dư thế nhẽ dễ ăn nói hơn.

  @Bô cứt:
  Húng mõm thì thằng đéo nầu chẳn húng được. Húng trên nét mới cả húng lúc trà dư tửu hậu thì hehe đầy. Thích thì mỗ còn húng bằng 6 lần bỏn.

  Cần đéo gì phải nói chiện chống Khựa ở mãi tít tắp xa xôi. Chống Bê ngay trước mắt cũng đâu khác đéo, phỏng cô?

 8. #8 by deocoj on 2011/06/26 - 20:38

  mấy con nhợn như con bố, dcm con lả nó động đến bác kính iu chứ nó động đến mả cha mầy đâu mà mà mày nhẩy lồn xồn như nó đào cụ tỉ nhà mày đến nơi rồi ý, chết cười mấy con nhợn, địt cụ như anh đây chửi mả cụ mả kị nhà chúng nó thì vưỡn nhe răng cười hềnh hệch nhưng hơi bóng gió đến bác kính iu một cái thì địt con mẹ nó chu chéo cứ như là người ta đang ráp cả lò nhà nó vậy. có khi cả lò mấy con nhợn có bị cúm heo thì chúng nó cũng đéo xót xa bằng việc người ta đéo công nhận công nao bác kính iu của lũ nhợn. DCM lũ biến thái

 9. #9 by Bố on 2011/06/26 - 21:12

  ĐM, con chủ quán nặc nô nhớ lắm chuyện thời chiến thế. khổ !

  anh kể chiện này ngõ hầu em nào có viết báo thì cũng nên cảnh báo cho đám con lợn một vấn đề mà lá cải ta ít nói đến… chiện sanh hoạt tình dục nếu bố mẹ không có phòng riêng.

  như đã có lần kể, anh đéo có ký ức buồn. khổ cực anh cũng đếo có. cũng có chiện ăn cơm có mỳ sợ độn gì đó. nhưng cũng chẳng phải là gì ghê gớm. tóm lại, anh đéo nhớ gì lắm ngoài chuyện bố mẹ anh sinh hoạt tình dục hết sức bừa bãi, bất chấp con cái, mặc dù cả y và thị đều thuộc dạng rất nhiều chữ nghĩa, hô hô.có lẽ thằng chả quá mạnh khoản này nên đéo kiềm chế được. hố hố…
  y cứ coi bọn anh như chết rồi nên vừa tắt đèn được tý ty là y lên cơn, đéo giữ gìn gì.

  hượm đã, để kể bối cảnh tý.  nhà anh ở chung với vài hộ khác trong một ngôi nhà cũ kiểu pháp. tuy nhỏ, nhưng  có 3 phòng hẳn hoi.  khốn nỗi là phòng của bố mẹ anh chỉ cách phòng anh một cái cửa sổ hình nửa mặt trời, được khoét ở giữa bức tường ngăn vàche bằng một mảnh vải zen hoa. coi như đéo có cách biệt gì đáng kể.
  ôi, đèo mẹ, tuổi thơ của anh luôn bị ám ảnh vì những tiếng thở hổn hển của của cụ bô lúc sắp lên cơn và tiếng cái giường từ lạch cạch lúc mở màn đến khi y lên cao trào thì rung ầm ầm. rồi sau khoảng 15, 20 phút là tiếng thở dốc ra của y… Chắc cũng chỉ một kiểu nên quy trình giống hệt nhau. nói thật là khi hơi lớn tỵ tẹo thì anh rất bị kích thích chỉ muốn… làm ngay. không thiếu những ý nghĩ tội lỗi nảy sinh trong cái đầu một đứa trẻ là anh. ban ngày ra, nhìn mặt 2 đứa, anh rất tởm.
   

 10. #10 by Bố on 2011/06/26 - 21:14

  à, lại chiện em anh nữa. đứa em gái anh khi còn nhỏ thì ngủ chung với 2 đứa lớn. nó bị thức giấc vì bỏn nhiều lần. mỗi lần thế nó cứ ré lên khóc. lại khóc dai. tức đéo chịu nổi. ĐM, anh rất muốn nói với 2 đứa rằng “các người đừng bậy bạ, tớ biết hết đấy”. nhưng  anh lại đéo dám nói. mà cũng đéo biết phải nói như thế nào. trong một lần 2 đứa lớn đang hành sự thì con em, lúc này đã lên 5, 6, thức giấc nó gào toáng lên ” Bố mẹ cút đi…”. ấy thế mà chúng chỉ ý tứ được khoảng 1 tháng. sau đó chứng nào lại tật ấy. cứ như thế đến khi nhà anh thoát chuồng lợn…

  Hôm trước anh hỏi có đứa nào nhớ gì chiện  bố mẹ sinh hoạt tình dục không là anh muốn kể chiện này đấy.
  đèo mẹ, giờ mọi chiện đã cởi mở thì nên giáo dục cho bố mẹ nếu phải ở chật thì nhớ giữ ý. chờ con cái ngủ nghiếc thật say rồi sanh hoạt. cũng nên nhẹ nhàng thôi. tốt nhất là bê nhau xúông sàn nhà nếu muốn thoải mái. tưởng là chiện nhỏ nhưng rất vấn đề đấy. vì trẻ nhỏ sẽ bị ám ảnh mà đéo tập trung học hành hoặc tò mò muốn làm thử nếu bị kích thích quá sớm.
  thế đấy.


 11. #11 by EURO on 2011/06/26 - 21:28

  @ Bố, biện pháp tối ưu là tống cho bọn nhỏ mỗi đứa 1 vĩ thuốc ngủ mỗi tối

 12. #12 by Bố on 2011/06/26 - 21:29

  Cần đéo gì phải nói chiện chống Khựa ở mãi tít tắp xa xôi. Chống Bê ngay trước mắt cũng đâu khác đéo, phỏng cô?

  Cu rất được ! Chờ vài năm nữa, bố gả con gái cho…
  Gọi bố cho đàng hoàng sẵn đi, con rể ngoan…!

   Bố cái đám khỉ ! Rảnh thì chúng chiến với becete  cho ngon vào. chỉ giỏi ba hoa trên cõi ảo.

 13. #13 by Bố on 2011/06/26 - 21:32

  @ Bố, biện pháp tối ưu là tống cho bọn nhỏ mỗi đứa 1 vĩ thuốc ngủ mỗi tối

  gặp thằng máu thì lũ con nó đi viện tâm thần sớm.
  thuốc ngủ ở lợn có bán tự do không  nhể ?

 14. #14 by DG on 2011/06/26 - 21:34

  Địt mẹ thôi hông tán chiện Minh Béo nữa à, đang hay anh đang hóng hehe.

   

  Thế hông đứa nầu bàn chiện to hơn, tức ngày Minh Béo chính thức tuyên bố nâng bi anh Duẩn bạn anh í.

   

  Ngày ngảy, sau khi nghe Minh Béo tiên bố, các thể bắn đòm vàng chạy tán loạn, đa phần đều hối hả thực hiện dững chiện cơ bản dư sau có phẩy hông?

   

  (1). Gom góp của cải.

   

  Địt mẹ kiểu đéo gì cũng tèo, bọn bỏn thừa cơ mần đại, cướp của dân, cướp của tụi đế quốc tạm trú, đứa nầu chống bắn bỏ, hẽ hẽ.

   

  (2). Chối bỏ sự liên đới đến Quân đội đòm vàng.

   

  Áo rằn ri được lột bỏ, áo dân sự hối hả mặc vầu, lúc nầy chế độ là cái đinh, cuôc gia là cái buỗi, hehe.

   

  Cảnh sát thì biến trước binh sĩ, đơn giản vì cảnh sát lúc đéo nầu cũng có đồ dân sự, xăng xe zép được rút sạch tống vầu xe máy chạy cho hoành!

   

  Sì Gồng – đéo bao giờ trong một chớp mắt giở thành Thành phố Ông Cụ, hehe. Chiến tranh thắng thua là lẽ thường. Tắm máu nhau cũng là đéo là chiện lạ. Bỏ đi các con giời ạ, đéo có đứa nầu tốt đẹp hơn đứa nầu, đéo có đứa nầu xấu hơn đứa nầu cả. Đừng tự xóc lọ mình cay nghiệt như thế nữa.

   

  Anh đéo bao giờ thích bàn dững chiện dư nài, dưng dòm một số đứa có vẻ hằn học lải nhải quá mức – anh tham gia duy nhất một cồng, hehe.

   

  Cút đi tỉn định kỳ mới vện nầu, lát nữa còn sống sót sẽ quay giở lại!

 15. #15 by DG on 2011/06/26 - 21:59

  Thằng Bô kể chiện diên nhở? Anh khen!

  Bon trẻ bây giờ có món rủ nhau đi nhà nghỉ í, địt mẹ có đôi dắt nhau vầu vẩu, thằng chồng sành điệu đéo phẩy lối đặt phòng gọi nước, thậm chí nháy mắt phát choạc choạc, bọn lễ tân cứ thế nhét ủng vầu khay nước dư thông lệ.

  Báo hại con vện một mất mười ngờ, tưởng đến nhà nghỉ tránh con cái tỉn nhau phát cho hoành, ngờ đâu lại thành trận chưởi ghen, hehe.

  Táng thuốc ngủ dư con Gô khuyên cũng là một cách, dưng đèo mẹ gặp thằng hoành dư anh thì chắc pha mẹ thuốc vầu cơm thay thức ăn luôn, đéo phét!

  Dạo này thấy thằng Trạn Khắm mới cả thằng Bô đong em Râu tởm nhở? Phô đéo chịu!

  Còn cửa hông anh chơi mới, hehe!

 16. #16 by EURO on 2011/06/26 - 22:02

  thuốc ngủ ở lợn có bán tự do không  nhể ?
  Chưa từng có thuốc gì ở Lừa mà bắt buộc phẩy có đơn bác sỹ. Có nhu cầu anh mua đủ liều lượng giết 1 đàn voi cũng được.

 17. #17 by EURO on 2011/06/26 - 22:05

  Táng thuốc ngủ dư con Gô khuyên cũng là một cách
  Tiên sư bố Dê Già dạo nầy hỗn quá, chị mới nghe có tên Bựa phàn nàn dạo này cu HVB lắm đấy, niệu hồn hehe!
  Vụ thuốc ngủ là Rô trích trong vụ hỏi- đáp của thằng dân trí lâu rùi thì phẩy!

 18. #18 by DG on 2011/06/26 - 22:12

  Gô bóng về phát đỏ chói nhở?

  Anh thật nhế, anh đéo quan tâm HVB là cái buỗi gì cả em ợ, và thực sự là anh cũng biết quái đâu.

  Bạn Lả bạn í nhớ em nhắc nhiều lắm í, “lên” rồi thì ới bạn câu cho có trước có sau tâm sự thủ thỉ quán hóng mới em, hehehehe!

  Anh tranh thủ đám con lắm chiện chửa về, tỉn phát đã rùi hầu em Gô sau, nhà hổng xài thuốc ngủ!

  Bái bai!

 19. #19 by Cocacola on 2011/06/26 - 22:14

  con này có đặc điểm là cái điếu gì nó cũng phải ngoặc bác kính yêu của bố vào@ Bô cứt


  Hehe, “muốn thiên hạ không biết thì đừng làm”, có làm thì người ta nói có chứ oan bác kính yêu của mầy cái đéo ấy mà kêu!
 20. #20 by EURO on 2011/06/26 - 22:25

  Lâu lắm mới nghe mụ DÌ buôn lại chiện Thiên Đàng, thấy nhớ ngày xưa da diết!
  Kỷ niệm Thiên Đàng của Rô là những ngày bố mẹ đi cày, trẻ con trong cả xóm tập thể đều bị khóa trong nhà, ngồi đong đưa chân trên cửa sổ rùi chõ mõm qua nhau tán phét, chửi nhau, hay hát như có bác hồ bla bla…
  Tối đến khi các bậc phụ huynh về là màn méc nhau chí chóe. Đèo mẹ bối cảnh y chang trong entry Đòn thù của Mụ Dì. Nhưng trẻ con khi đó vui cực kỳ, nhất là những tối đéo có điện cả xóm đổ ra chơi trò Công ăn bắt gián điệp…
  Hình như khi đó chị em cũng hết sức dễ dãi, bằng chứng là ông bô của Rô-  nhờ đẹp giai ngời ngời (nhòm con ổng thì biết) đã tỉn được nguyên 1 nhóm chị em công nhân chơi chung với nhau trước khi bị mẹ Rô xích. (Vụ này nghe chính bà bô kể và Rô có gặp vài người trong nhóm đó- vì còn chơi với bà bô)
  Còn vụ vải màn lót hành kinh thì đúng là bất hủ. Nhà nào nhiều con gái mà gặp cảnh mưa dầm gió Bấc thì hehe, chăng từ trong ra ngoài như phơi lụa Hà Đông. Vẫn nhớ mấy bà cô bị cọ cho rát hết cả đùi cả bẹn ngồi khóc ti tỉ.  Sau này có giấy bản (loại giấy thấm cứng nhắc màu xanh lét) chị em bắt đầu mới được hưởng thành quả của cách mạng. Tới khoảng giữa 9X băng vệ sinh có dán keo của Tung Của qua với giá 2,5K/cuộn thì quả đéo còn gì hạnh phúc hơn. Lạ là tới giờ chưa ai mần bài viết về lịch sử vụ này nhỉ? Bắt đầu từ túi gio trong vải ruồm bâu hoặc chả có gì=> vải màn=>…..

 21. #21 by EURO on 2011/06/26 - 22:29

  @ Dê Già, con lạy bố, dạo này con già rùi thần kinh yếu, lâu lâu con hít thở sâu vầu hóng 1 tý bố lại khiến con lên máu bây giờ!
  Cho con xin 2 chữ Bình Yên tổ sư bố bố!

 22. #22 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/26 - 22:46

  Mời mọi người thưởng thức ít thính phòng. Khuyên các anh chị không nên từ bỏ bất cứ cơ hội nào, dù nhỏ bé hay ngắn ngủi nhất, để thoát khỏi (dù trong giây lát) cơn tù túng súc vật đã ám vào định mệnh thối tha của anh chị từ khi còn trong tử cung mụ mẹ.

 23. #23 by Bố on 2011/06/26 - 22:49

  Ơ, ĐM con lả ngu thật nhở. anh có bẩu oan cho bác anh đâu hả con lợn lả chuyên đớp cứt ở ao cá bác hồ? Hố hố .. . anh chỉ bảo là cái đéo gì mày cũng ngu ngẫn để ngoặc bác kính yêu của anh vào, dù nó đéo liên quan gì thôi chứ.
   cu ở đây bị hội đồng cho nhục như con cá tra, cá vồ ý nhỉ ?! hố hố… đéo đứa nào bênh mày như bên cà fò à ?

  đéo ngờ con lả ở đây ngoài cái tội bầy hầy, nhai giẻ váy như ở cà  lại còn kèm theo tội ngu vô đối nữa. chước cu chỉ có mấy tội kia là đéo chữa được còn tôi ngu tuy nặng nhưng đéo chầm chọng quá như ở đây. sao thế hả cu ?
  tuy anh hay chửi cả đám cà phò nhưng anh đéo thù đứa nào cả. cu cho anh gửi lời thăm thân ái đến cu Diên vỹ, cu Tuấn hói nhá. cả cái con tin tin đéo gì mới lên làm boss ý. quên mẹ tên nó rồi…

  Nhân chuyện clone.
  Bọn phản động là cái bọn cực kỳ hay clone.anh ghét kinh!
  ĐM, anh đéo muốn clone. vì thấy đéo hay lắm. nhưng ở cà, vì anh cứ chọc đúng tin đen bọn soái nên bị chúng nó ghét cay ghét đắng. anh gọi chúng là cu chúng cũng chém, cười hố hố cũng bị chém.
  thế nên anh phải đổi tên, clone liên tằng tằng. khi chúng nó tổng kết, dù chỉ tham gia vài tháng nhưng với các nich khác nhau cộng lại, anh bị chúng chém nhiều nhất (đéo phải con binbin, bonbon… hô hô…).
   mệt đéo chịu nổi với cái lũ lợn cà ngu ngẫn. từ lúc thoát cà  anh lại sinh hoạt tình dục hoành tráng. vợ lại yêu như thời giai trẻ. Hố hố…

  ĐM bọn cà fò một cách thân ái… hố hố…

 24. #24 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/26 - 22:56

  Hãy nghe Bach, Beethoven… thay cho cải lương khi cần thuốc mê cho tâm hồn. 


  Hãy xỏ giày hay bất cứ thiết bị che-hết-ngón-chân nào khác khi ra đường thay cho dép đào hoặc xăng-đan, những món chỉ dành cho bãi biển hoặc lề đường. Các anh chị nên biết trong tất cả bộ phận của cơ thể, bàn chân là món xấu xí kinh tởm nhất?

  Hãy ngậm mồm đến khi có dịp dùng đến bàn chải và kem thay cho màn xỉa răng khốn kiếp, bất kể công cộng hay riêng tư.

  Hãy cắt tóc thật ngắn thay vì nhuộm hay để bất cứ kiểu tóc nào khác. Bởi tóc Lừa xấu xí tởm lợm từ chất liệu đến hình thức.

  Và cuối cùng, nếu có thể, hãy nằm ra đường ray tàu hỏa gần nhất, treo cổ, bú thuốc chuột hoặc tham gia bất cứ trò tự sát nào khác thay vì tiếp tục sống như dòi bọ, súc vật. Bởi Lừa là giống quái thai đéo giống ai! 
 25. #25 by Mr. Tran on 2011/06/26 - 23:14

  Halo chi bựa.

  Mỗ đã về rùi đây. Nhẽ con mụ thối xử mỗ án treo chứ đéo cho vầu kho chơi. Tốt quá rùi, xin cảm ơn! Mỗ sẽ gắng để lương thiện hehe.

  @Tổng quản Lói:
  Lại chơi bài cũ à? Đéo gì cứ ngồi nhà nguyền rủa thế? Ở ngoài kia có bao điều cho cô mà. Đéo được dư Khoai Tây thần tượng của cô dưng nhẽ cũng đủ giúp cô bớt stress.

  Và cuối cùng, nếu có thể, hãy nằm ra đường ray tàu hỏa gần nhất, treo cổ, bú thuốc chuột hoặc tham gia bất cứ trò tự sát nào khác thay vì tiếp tục sống như dòi bọ, súc vật. Bởi Lừa là giống quái thai đéo giống ai!

  Hehe, câu nài hay. Gays first! We’re watching you!

  @Bô cứt:
  Dể dể cái mả bố cỏn ý mà dể!

  @Dái Ghẻ:
  Lướt đi. Sơn Tinh mới cả Thủy Tinh là đủ rồi. Cần đéo gì Tinh Tinh?

 26. #26 by hùng hục on 2011/06/26 - 23:18

  Và cuối cùng, nếu có thể, hãy nằm ra đường ray tàu hỏa gần nhất, treo cổ, bú thuốc chuột hoặc tham gia bất cứ trò tự sát nào khác thay vì tiếp tục sống như dòi bọ, súc vật. Bởi Lừa là giống quái thai đéo giống ai!@Lói


  Địt mẹ Lói nếu cảm thấy sống đéo bằng chết thì tự làm trước đi!!!
  Anh không theo đạo, nhưng theo thiển ý của anh chẳng tông giáo nào khuyến khích sự tự tử, thằng Bựa, em Nga … con phơm phát coi.
 27. #27 by Hoang on 2011/06/26 - 23:24

  Con Lói bệnh mẹ nó rồi.

  Con Chạn đã gọi đúng cái tên con này mà trước anh cứ lơ mơ  mà đéo nghĩ ra từ chính xác.

  Đéo ai được phép nguyền rủa đồng loại. Mày hãy phỉ phui cái mõm thối của mày đi.

 28. #28 by Sành on 2011/06/26 - 23:31

  Sư bố tên Lói đệ anh! Anh bị Lói xúi dại, mất hơn 10 phút nghe nhạc quả là tâm hồn cũng nhẹ nhàng phơi phới thật. Dưng địt mẹ, những hình ảnh trong Clip là thành phố Pờ-ra-ha cổ kính tráng lệ, là nơi bước chân đầu tiên anh đặt xuống châu âu, là nơi anh đã chạy trốn bọn phủi dưới hành lang tàu điện ngầm, là nơi anh đã nằm ngả ngốn trên tầng chót Forum Hotel, và biết bao kỉ niệm của sứ sở bia ngon gái đẹp ùa về. Buồi nguồi đéo tả!

  Địt mẹ, nhẽ mùa hè này anh lại phải búch vé về chơi Pờ-ra-ha mất. Tội là tại Lói khơi gợi kỉ niệm của anh. Sư bố cô! Hờ hờ.
 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 23:33

  Zì đã zìa đây Simacai. Zì đã tắm xong, rửa kèn xong, và đang đặt laptop lên quả kèn kẻn zựng đứng.

  @con Bố

  Nhà cỏn có hẳn 2 buồng còn thanvãn cái buồi jì? Không nghe Zì kể nhà Zì 4 người ngủ chung luôn một jường à? Pama jaohĩu cách Zì chỉ 20 fân, thậmchí có lúc đùi Pa húc cả vầu bụng Zì.

  Cái chính là Zì đạilượng từ bảnchất, nên zững sơsuất của pama Zì cho qua với cả một sự thôngcảm vĩđại.

 30. #30 by minhhuong on 2011/06/26 - 23:35

  cu ở đây bị hội đồng cho nhục như con cá tra, cá vồ ý nhỉ ?! hố hố…  @ Bố

  ———————

  Không nói cụ thể trường hợp Cò Lả. Chỉ nói về hiện tượng bị chửi hội đồng:

   

  Hiện tượng bị chửi hội đồng chưa thể qui thành ra thằng bị chửi “NHỤC” được.

  Cứ bị hội đồng chửi thì thành nhục được không?

   

  Trước hết nhục là cái chó gì? Giả sử 1 thằng A nói 1 sự thật, cả lũ xúm lại chửi là thằng này nói dối, thế là thằng A bị nhục được sao?

   

  Dù ai nói ngả nói nghiêng, thằng A nó cứ nhất quyết bảo vệ sự thực, thì có nhục khối nó í.

 31. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 23:41

  Lại nói chiện tỉn nhau ngay cạnh concái thời Thiênđàng.

  Liênhệ mới bi jờ, thì hoàncảnh các cô không quá khốnđốn như thế, zưng vưỡn còn zững jađình gần như thế.

  Khi nhà các cô không có điềukiện ngủ cách xa concái, thì cách tốt nhất đéo fải là cho con các cô bú thuốc ngủ hay chờ bỏn ngủ say, mà là zậy cho các cỏn một cái nhìn thôngthoáng về sex.

  Hãy nói mới con trẻ, rầng đó là cách ba mẹ tạo ra con & các em con, cũng là cách ông bà tạo ra ba mẹ. Khi nhà mình chưa có điềukiện, hãy biết cách cưxử như zững tinhhoa. Đừng chầmchọnghóa vướnđề, đừng nghe bọn Jáođiều Lỗ Đít.

 32. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 23:45

  @con Lói chưởi hay, Zì khen. Ít nhất có tới 3-4 con xông vầu chưởi lại theo lối baming (chưởi xuông hehe), thì đó hẳn là một thamluận thànhcông.

 33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 23:50

  Có con bạn Zì, khi thằng con jai cỏn nhìn thấy vợchồng cỏn tỉn nhau rùi hóa trầmcảm, cỏn hoảng quá nhờ Zì canthiệp.

  Zì nói, có mà canthiệp cái đầu buồi nữa. Chúng mài muộn quá rùi. Cái cần zậy con thì chúng mài đéo zậy, để bi jờ bungbét mới lo chạy chữa. Chữa chữa cái buồi.

 34. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 23:53

  Bọn jàhói Bắc Lừa tầm tuổi Cẩm Hói đổ lại, thì chả có con đéo nầu mà không từng vài hoặc vôsố lần nhìn thấy pama tỉn nhau. Zì sure luôn.

  Thế zưng có đứa kể ra cho nhẹ lòng (như con Bố), có đứa coi như không (như Zì), còn đafần jấu nhẹm với một tâmtrạng rất lỗ đít.

  Đúng là bọn Simacai cụt tai.

 35. #36 by EURO on 2011/06/26 - 23:54

  @ Dì, mần giúp em 1 tý ý kiến về các bạn Khme Đỏ miếng, tỷ như bạn Pol Pốt ảnh hưởng từ ai?
  Nhìn quả hình này cho người ta rất nhiều liên tưởng tới thời Cách Mạng Văn Hóa với kiểu đầu vuông xén ngang đặc trưng:

  Photobucket

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 23:58

   Zì đang jảng về Loạnluân. Tí nữa nếu còn thờijan thì Zì quay lại.

 36. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 23:57

  Zì cũng nói luôn một thựctrạng của thời Thiênđàng mà hầu như các cô cố jấu. Đó chính là nạn Lạmzụng Tìnhzục trong jađình, nói gọn là Loạnluân.

  (1) Địt mẹ tỷlệ các jađình Bắc Lừa zính tội loạnluân cao một cách không ngờ. Zì tínhtoán vầu tầm 60-70%. Ở các jađình đông con tỷlệ nài lên tới 80-90% hoặc thậmchí hơn nữa, 99%.

 37. #39 by minhhuong on 2011/06/26 - 23:58

  @Rô: Bạn Pol Pot hiển nhiên là Cộng sản mà Rô.

   

 38. #40 by НашаРаша on 2011/06/26 - 23:59

  Cô Minh Béo là cái loại hữu dũng vô mưu. Suốt đời, cổ chỉ là công cụ bọn khác lợi dụng.

  Vì hận cụ Ziệm đì mà cổ hăm hở làm đảo chính. Thâm thù đến mức xuống tay hạ sát cụ Ziệm, cố vấn Nhu, mặc dù ko hề cần thiết.

  Cũng vì bài Tầu mà cổ ko chấp nhận chạy về vùng 4 cố thủ. Địt mẹ cái loại để tình cảm, tư thù xen vào chuyện công việc/ côngdanh thì chỉ ăn cứt ăn cứt.

  Thế nên chuyện cổ để thất thủ SG có cái L gì mà phải bàn cãi nhiều. Cổ chỉ là cái bia đưa ra đỡ đạn khi mà cái bọn đầu buồi khác cho là mọi sự đã an bài. Cái loại như Minh béo ko có cửa trong những ván bài như thế.

  Nam Lừa thất thủ, Lừa đến nông nỗi này các cô cứ chửi địt mẹ thằng Thiệu cho anh.

 39. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:01

  Tiếptục về Loạnluân thời Thiênđàng.

  (2) Loạnluân kiểu Thiênđàng Bắc Lừa là một kiểu bịnh xãhội, sinh ra bởi hoàncảnh.

  Zạng Loạnluân Bắc Lừa hay gặp nhất mà cũng nhẹ nhất, đó là thói mà zânjan gọi là “nhìn lồn trẻ con”.

 40. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:08

  Tiếptục về Loạnluân thời Thiênđàng.

  (3) Tật “nhìn lồn trẻ con” (tấtnhiên có thể bao gồm cả “sờ lồn trẻ con” nữa) fổbiến tới nỗi Zì nghĩ đạiđafần các ông Pas hay ông Bros ở Bắc Lừa 196x đều zính.

  Tấtnhiên các cô sẽ chối đâyđẩy, rầng em đéo em đéo hehe. Zưng Zì không vì thế mà nói khác được. Hãy nhìn vầu lươngtâm mà tựthú đi, bọn Jàhói. Các cô không có tội jì nặng đâu, mà hoàncảnh nó sinh ra như thế, thì các cô fải chịu.

 41. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:13

  Tiếptục về Loạnluân thời Thiênđàng.

  (4) Bọn Khoaitây nó cấm trẻcon trên x tuổi (x<5 hay nhiêu?) ngủ cùng anh/chị/em hoặc cùng cha/mẹ, bấtkể jớitính, là có lý của bỏn. Đó là để đềfòng thói Loạnluân, aka Lạmzụng Tìnhzục Trẻcon.

  Zưng ở Bắc Lừa, thời Thiênđàng, thì có buồi chỗ mà ngủ riêng, và vì thế, thói Loạnluân rất khó tránh.

 42. #44 by EURO on 2011/06/27 - 00:16

  @ Điêu, ừa tớ đang tìm hiểu o hiểu anh Pốt ảnh hưởng anh Mao thế nầu mà có chính sách cai trị kinh dị thật. Mới thăm Tuol-Sleng, đèo mẹ đêm đéo dám đi đái vì ám ảnh.
  Thôi chờ mụ Dì giảng loạn luân vậy.

 43. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:20

  Tiếptục về Loạnluân thời Thiênđàng.

  (5) Từ “nhìn lồn trẻcon” tới “hiếpzâm trẻcon” có xa không?

  Zì nghĩ là không.

  Và có rất nhiều jađình Bắc Lừa đã zính trò đó.

  Để lúc rảnh Zì sẽ bốt bài kể về một em hàngxóm mà Zì biết từ lúc ẻm mới sinh cho đến tận jờ, khi ẻm đã 35 tuổi, là một nạnnhân trò trỏ.

  Nói tóm lại, Thiênđàng đã tànfá cuộcđời Lừa tới mức đéo có một thứ bom đạn nầu làm tốt hơn. Cả vậtchất, cả tinhthần, cả thểxác, cả quákhứ, cả hiệntại, cả tươnglai. Tấttật.

 44. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:26

  @em Rô

  Em đừng nghe bọn lá cải, thậmchí chính bọn zân Miên, kể về các tội của Bôn Bốt, như jiết người bằng cuốc hay zìu hay vồ. Người chứ có fải chó đâu mà thích jiết là jiết.

  Bọn Miên thời Bôn Bốt chết nhiều nhất vì laolực, vì bịnhtật ở zững vùng kinhtếmới.

  Chứ bọn bị thanhtrừng kiểu Staline không quá đông đến như thế.

 45. #48 by EURO on 2011/06/27 - 00:28

  Vụ loạn luân Dì nói thật ra cho tới nay xh vẫn coi là bình thường, tỷ như hành động “nựng yêu” chim em bé! Hình như có vụ ông bố Lừa đã bị dính án lạm dụng con trai bên Mẽo vì thói quen này?
  Sờ ./ con nít Rô cũng xác nhận luôn. Rô đã kể nhiều lần về kỷ niệm phim bãi. Con nít cả xóm Rô đều truyền tai nhau không được để mấy chú tốt bụng dẫn kèm vé vào cổng, vì tất nhiên chú sẽ đề nghị ngồi vào lòng chú và chú bắt đầu mò cua!
  Disme giờ nghĩ lại vẫn thấy hối hận. Khi đó con nít xóm Rô đều có thú vui xếp hàng dình dập qua khe cửa 2 vợ chồng trẻ mới chuyển về, lâu lâu đập cửa thùm thụp rùi hò nhau chạy mất dạng. Có lần cả bọn nhòm vào thấy chị vợ mặc mỗi cái quần lót nằm trên giường, cả bọn hét toáng lên rồi chạy. Từ đó Rô luôn bị thành kiến bả là một con dâm ô kinh khủng tởm. Đứa con gái nhỏ của bả cũng bị trẻ cả xóm tẩy chay vì bố mẹ “dâm dê”.
  Nếu có thời gian trở lại, Rô sẽ dập đầu xin lỗi nó

 46. #49 by Bố on 2011/06/27 - 00:30

  @ Hương,

  Cái “sự thực” ấy phải là sự thực nhá. và như thế thì anh bố đéo khác với ý của em.
   như anh một mình chiến giữa bọn cà ý. chúng bị anh đập cho bét nhè. nếu đã là sự thật thì đông đến đâu cũng đéo thắng được.

  @ nặc nô,
  em đéo có hooc mon sinh dục rồi. hiểu biết hành vi là một chiện. nhưng kiểm soát bản năng lại là chiện khác. địt mẹ, đêm khuya đéo có một tiếng động nào (Hà nội thủa xưa đéo ồn ào tiếng xe máy dư giờ), tiếng hai bộ phận va vào nhau tạo ra những thanh âm ướt át, tiếng thở dồn dập rất gợi dục thì đứa nào có tính dục bình thường chẳng bị kích thích ?
  ĐM, mỗi lần 2 đứa nhà anh quật nhau là anh bị kích thích cao độ và như anh đã nói lúc trước, ko khỏi có lúc anh muốn vật em gái mình ra để giải tỏa. anh bị chi phối nhiều vì luôn tưởng tượng ra chuyện đó.đêm đêm cứ phải chứng kiến bằng tai cái âm thanh lạ lạ nên mấy lần anh đã chờ 2 đứa đi làm rồi vào xem giường bỏn có ướt ko đấy.
  tại sao người ta, cả tây,mẽo nhá, đéo muốn cho trẻ em biết cảnh sanh hoạt tình dục quá sớm, mặc dù chúng cũng giáo dục con cái đàng hoàng? hỏi tức đã giả nhời.
   tóm lại, em nói theo kiểu sách vở mà lại đéo đúng nữa. như củ kẹc ý con lợn mọi ạ.
  à, em đã có con đéo đâu mà hiểu chiện này đáng lo như nào… hô hô, lấy vợ đê !

 47. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/27 - 00:31

  Cô Bốt Bốt học ở Fáp Lợn nhiều năm, và là một sinhviên suấtsắc, cổ rất là galăng lịchsự, và rất là ghét Tầu hehe.

  Thời mới chiếm Nam Vang, cổ tỉn bọn tưsản Tầu Kiều trước tiên, đéo khác jì cô Ba Zuẩn, vửa để cướp xiền vửa để bõ ghét.

  Zưng không fải vì ghét Tầu mà cổ từchối sự júpđỡ của Tầu, nhất là trong chiện bật lại Xứ Lừa của cô Zuẩn.

 48. #52 by Dragonfly on 2011/06/27 - 00:32

  Tiếptục về Loạnluân thời Thiênđàng.@ Zì Man Zi Mọi Zợ

  ———————
  Địtmẹ, thành kính fân ưu với Zì Mọi và anh đã thực sự hiểu sao jờ này Zì đéo chịu lấy vợ và có 1 vài hành vi biến thái. Địtmẹ, zù tha thứ và thông cảm nhớn cho Pama nhưng đôi khi Zì ghê tởm chính ông người của mình khi ký ức dội về. Đó là 1 bi kịch. Hệ Hệ
 49. #53 by EURO on 2011/06/27 - 00:37

  @ Dì, vậy giải thích sao về những hình ảnh này:

  Photobucket

  Nạn nhân trẻ em chết tại Tuol Sleng.

  Photobucket

  1 hố khai quật tại cánh đồng chết. Em được giới thiệu sau khi bị hành quyết, người ta còn bị chặt đầu rùi chôn đầu và thân vào các hố khác nhau. Còn 1 tên người Miên kể ít năm trước dân vẫn tới những hố này tìm nhẫn vàng còn sót trong đó.

 50. #54 by Bố on 2011/06/27 - 00:37

  Hãy nói mới con trẻ, rầng đó là cách ba mẹ tạo ra con & các em con, cũng là cách ông bà tạo ra ba mẹ. Khi nhà mình chưa có điềukiện, hãy biết cách cưxử như zững tinhhoa. Đừng chầmchọnghóa vướnđề, đừng nghe bọn Jáođiều Lỗ Đít.

  Ơ, ĐM, còm rồi là anh trả lời cái đoạn trích trên của con lợn nặc nô đấy. vừa còm vừa buôn điện thọi nên bốt lên muộn, hóa ra đéo ăn nhập gì với còm mới của mụ cả.