Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/26 - 05:00

  Tối qua anh cút đi chén Hăng-Ry-Chác rùi đi pub xem xéc-xi-xô mới mấy thằng đệ mà thấy ngưa ngứa đít. Hóa ra hai con củ quặc Dái Ghẻ và Zì Lồn chưởi mình trên đây. Địt mẹ may là hai con nầy chứ thằng củ lồn khác anh chưởi cho mả tổ nó he he trôi kênh Tàu-Hủ.

  Con Zì Lồn chưởi anh mà đi dẫn chứng vụ Tây Nguyên hở? Địt mẹ con nầy ngẫn nặng. Đã bẩu một bên dân sự – một bên chính trị thì so cái củ lồn. Kền kền có moi cái buỗi anh đây này. Chưởi địt mẹ con lợn mọi lòi rom nầy nhát nữa cho thơm họng.

  Thôi anh xem như thỏa thuận mới hai cỏn về vụ nầy, đèo tranh cãi nữa kẻo tốn band-width. Anh và hai con nầy ai cũng cho mình có lý nên không nhất thiết đạp đổ nó đi.

  @Em Thi Mình Dây:
  Thanh em đã diễn giải vụ nầy.

 2. #2 by Mit on 2011/06/26 - 06:48

  Nghe đồn lúc ấy, Tầu Cộng đoán biết ý định ngả theo Nga của cô Zuẩn, mật báo Minh Béo cứ giữ chắc Nam Lừa mà chiến với cô Zuẩn, hết đạn thì Tầu cho, miễn uýnh cô Zuẩn dạt về bắc vĩ tuyến 17 như xưa là đạt.@ Lả

  Mít cũng nghe giang hồ đồn thế, dưng bi giờ gúc thì thấy đoạn này.  

  Những người thân cận tướng Dương Văn Minh ở Dinh Độc Lập nhớ lại mấy sự kiện này. Vào sáng sớm có một đơn vị thiết giáp đến vây quanh dinh, viên chỉ huy đề nghị tướng Minh tử thủ. Ông từ chối và thuyết phục họ rút đi. Ông cũng làm như vậy với nhóm biệt kích Lôi Hổ đằng đằng sát khí. Cuối cùng, một số sĩ quan cao cấp hải quân đến mời tướng Minh xuống tàu chạy đi, ông cũng từ chối. Lát sau viên tướng Pháp đội lốt ký giả Francois Vanuxem hối hả vào xin gặp tướng Minh và nói với họ: “Hãy rút về Cần Thơ, cố thủ Vùng 4 chiến thuật, chỉ vài ngày nữa thôi thì Trung Quốc sẽ áp đặt giải pháp trung lập hóa Miền Nam”. Tướng Minh than: “Hết Tây đến Mỹ, chẳng lẽ bây giờ còn đi làm tay sai cho Tàu nữa sao !”

  http://www.viet-studies.info/kinhte/NguyenHuuThai_DuongVanMinhVaToi.htm

 3. #3 by DG on 2011/06/26 - 10:29

  Quán vắng đìu hiu phất phơ dư ./ hưu trí nhể? Nhẽ đốt con mẹ quán đi được rùi đới cu Bựa!

  Đọc cồng của cô Dương Canada cảm giác cô nầy có vẻ tự kỷ còn nặng hơn con Lói nhở? Chịu khó cần mẫn chưởi hổng chịu được. Anh thật đọc chỉ thấy buồn cười, chẳng có vị mẹ!

  Cô Dương nầy, anh bảo, bao nhiêu năm rồi mà trong óc của cô vưỡn cứ quanh đi quẩn lại dư thế thì cô làm được cái đéo gì cho đời? cho bản thân cô? Sao đéo tự giải phóng đi mà sống cho thanh thản hả cô.

  Cô chưởi thế chứ cô có chưởi – đả kích đến muôn kiếp nó vưỡn thế thôi. Chẳng giải quyết được cái gì cả mà vô tình lại tạo ra khoảng cách, hehe.

  Tự dưng lại hạ cái đẳng cấp của mình ngang cái đám súc vật như Lả Lét, Lói tự kỷ, …. làm chi vậy cô (trong 3 chấm của anh có thêm một số đứa – có cả liền bà, hehe), cái đám mà ăn rùi tức tưởi ngồi xó nhà sóc lọ về một thời nầu là oai hùng, nầu là quá vãng…

  Anh chân thành đới cô ạ, vì thấy cô chịu khó biên nghiêm túc, có vẻ lành anh không muốn nặng lời này nọ.

 4. #4 by bienduc_hai on 2011/06/26 - 10:47

  hey các cô, tên Minh mập tển định mần chánh phủ liên hiệp zới cộng sản, có sư Trí Quang làm đại diện bên B và cô Nhựt (em giai cổ) là giao liên, hehe.


  Tển liên lạc zới sư Quang để xin chỉ thị đánh hay hàng hay thế nào, sư Quang buông rèm nhiếp chính. Một mực an ủi Minh rằng chớ manh động, hẵng phái đòn Bắc Việt sẽ zô đàm phán đặng mần chánh phủ liên hiệp, Minh hạ lịnh cho tất cả tướng lãnh chớ đánh. Quân sĩ không ưng, Minh bèn nói: “Tuỳ anh em!”.

  Tới 4h30 sáng ngầy 30 tháng 4 năm 1975, tển vẫn còn gọi điện thọi (sau một đim thức trắng) cho sư Quang để hỏi phái đòn chánh chị của Bắc Việt đã vô tới chưa hehe.

  Sư Quang nói: ‘Mô Phật thưa tổng thống, em tu hành hông biết nữa, tổng thống ráng liệu lấy thân, em thăng, ô-wa tổng thống!’ 

  Kết cục hỏng có phái đòn nào sất như lời tổng thống Quang hứa, tổng thống Minh thấy anh bộ đội bắn đòm vầu bèn hỏi: “Các chú ơi chú Nhựt em trai của cháu đang ở đâu? Cháu muốn gặp chú ấy!”.

  Hết phin.
 5. #5 by TNCS on 2011/06/26 - 11:37

  Đồng chí mầm non Dái Ghẻ aka Hoang Tưởng chú mày nói chuyện người lớn lại hỗn láo nhá. Chú mày thực chất chỉ xưng anh được mới bọn chẻ con đang tắm chuồng trong cái hóc hẻm nhà mầy í thôi. Nhưng lãnh đạo chúng anh dất hiểu sự giáo dục – hay thiếu giáo dục của lũ chúng mày nên không phí lời thêm.

  Ngoài da, chúng mày nên bỏ thói nhà quê thấy sang bắt quàng làm họ. “Ta chiến thắng.” Nếu có “chiến thắng” thì ai đấy, bản thân mầm chồi lá lũ chú mày thì chiến thắng được mấy con gián dưới cống chứ đã dám đánh ai bao giờ!

  Mà lãnh đạo dặn thêm này, chúng mày bớt láo lếu vô bổ đi, Một là, theo con Phẩy đi lao động làm giàu đất nước để lãnh đạo khấp khởi, hai là, đúng giờ thì vào lớp, đừng lêu lổng ngoài đường. Cứ lối lũ kia tuyên truyền “chiến thắng” sao chúng mày tưởng vậy có ngày lên bục tế thần như Minh Béo hồi 30/4 năm nọ. Có thằng Nhựt đóng thiếu tướng cách mạng thì cũng cứ cứt mà bóc không khác!

  Mầy tự hỏi dồi tự giả nhời luôn thể, đàn anh mầy chiến thắng sao cứ lẽo đẽo sau lũ đồi truỵ hôi của mới cười cầu tài mãi thế? Cả Nga, Tàu mới Mỹ hồi nọ nó hợp nhau bảo không được “chiến thắng” thì đàn anh lũ chúng mày tài bằng giời cũng đành đóng cọc Trường Sơn suốt kiếp thôi. Địt mẹ, sao chúng mày tối dạ đéo chịu. Lãnh đạo dất bực!

 6. #6 by deocoj on 2011/06/26 - 12:21

  Tranh thủ chởi con cứt nhợn dái ghẻ phát

  địt cụ con cứt nhợn, nói đến sóc lọ thì bê mà mày đang thổi đít đó ,từ trước đến nay và có thể tiếp sau này  có thể nói là sóc lọ thành mẹ nó huyền thoại .

  địt mẹ nó ngày tháng đéo nầu trên tv, loa phường, lá cải cũng ra rả ra rả , cái lồn bà mày chứ tưởng chạy ra đường tí cho thoát cuối cùng tỗ xư bê nhà mày sóc lọ công khai khắp các ngả đường lớn nhỏ ngóc ngách giữa thanh thiên bạch nhật, thật đéo còn tí liêm sỉ nào để lại cho con cháu chúng nó gì sất,

  hay nhẽ sóc lọ là đặc quyền của bê nhà mày hở con cứt nhợn kia?

 7. #7 by deocoj on 2011/06/26 - 12:24

  vụ lắp đài và sửa đài thì anh cũng biết tí ti vì ngày nảo nhờ nó mà pama anh  kiếm cơm nuôi được gia đình qua những năm đói kém. dcm không có nó thì đói rã họng chứ đéo ngồi đây mà nổ choang choác được.

  kiếm đủ linh kiện rồi thì làm bảng mạch , làm như nầu:

  bìa các tông (phổ thông là cái bìa cứng để treo cuốn lịch gỡ hàng ngày ) hoặc gỗ dán mỏng rồi đục thước kẻ kẻ ô như vở học sinh, ở các góc của các ô thì đục lỗ xuyên dây đồng đã cạo vỏ hoặc phổ biến là vỏ lon sữa bò đã cắt chỉ mảnh cỡ 1li, sau đó thì phết nhựa thông và hàn thiếc hai đầu,

  voi là các cô đã có bảng mạch như của bọn tư bẩn thối hoắc, linh kiện thì hàn một mặt, còn một mặt thì câu dây giữa các chân với nhâu, cuộn cảm và biến trở cũng tự quấn được hê hê, , sau khi lắp xong thì các cô nhờ ông thợ mộc đóng cho cái thùng mà bỏ vào, nếu được bằng gỗ thông thì là số zách chứ đéo ai lại đút vào hòm đạn với thùng lương khô như pa con zỉ mới một số cô.

  sửa đài mết in bai mai seo lẫn mấy ông được sâu ở trển cũng dễ vô đối, các ông tịt thì đầu tiên cứ phân vùng đâu là cao tần, trung tần, âm tần rồi thò tay sờ , gõ, hay dùng đầu panh nhọn mà chọc mấy cái chân đèn (anh nhớ là chân b) bắt đầu từ phần âm tần dần đến cao tần, rờ chọc đến đâu mà nó còn moan là phần đó còn tốt nếu nó đéo moan thì tìm nguyên nhân coi tại sao, như sửa ống nước vậy. anh chỉ nhớ mang máng thế thôi.

 8. #9 by deocoj on 2011/06/26 - 12:26

  DCM mà để lắp con đài thì các con giời phải quen biết và nhờ vả hay phải có người quen giới thiệu, khi thợ nhận lời rồi thì thằng thợ được o bế chả khác mẹ gì ông thần, sau khi xong rồi cũng thành thân mẹ, lễ tết đều đều không chai nước mắm thì cũng con gà cân gạo, hoa quả nhà trồng được, sửa đài với TV cho các chú bắn đòm cũng thế, DCM Uoat với bắc kinh đón tận nhà, lúc về có chục ký gạo với gà ngỗng hay cân mấy cân thịt lợn hê he. nhắc lại chuyện xưa tự nhiên dãi anh rõ đầy phím vì anh nhớ lần đầu tiên được ăn được quả thịt gà công nghiệp do các chú bắn đòm trả công pama anh, nó mềm béo ngậy tuyền mỡ, bóng nhẫy cả mồm, mấy đứa nhà anh vục đầu vào đớp như chó đói, đúng là lần đầu được ăn một bữa thịt gà béo ngậy nhiều như thế, nhoằng phát hết mẹ cả con gà 2-3 ký, pama chỉ ngồi nhìn các con ăn, lúc xong vẫn thòm thèm như mơ. bi giừ mà cho anh ăn lại thứ thịt gà đó thì anh anh chắc đéo nuốt nổi, nhã nhoen nhoét với tuyền da với mỡ nhung địt mẹ đời đéo biết đâu mà lần, đói kém trở lại vài năm thì dcm cái lông gà cũng phải ước ao có mà mút ấy chứ các cô nhẩy

 9. #10 by Già Không Đều on 2011/06/26 - 12:47

  Tội là ở con Minh Béo. Nếu cỏn kêu gọi tửthủ như cô Ánh Nguyễn thời xưa thì cũng còn lâu cô Zuẩn mới tỉn xong Nam Lừa, cho zù chỉ sót lại nhõn Sài Gồng không bị jảifóng hehe.(@ Bà Zì)

   

  Đù má, thắng làm vua, thua làm giặc, Ku Minh Béo đéo hẳn là tên bán nước nhế. Mất Nam Lừa nhẽ chỉ mỗi tội Ku Minh? Trước tình thế cân đo đong đếm được thua mất còn trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Ku  kủ đã ra một quyết định bất hủ đới chứ không hề non kém nhế. Đù má tử thủ thì cái Sài Gòn có còn nguyên vẹn thế không? Cổ có còn bảo toàn được mạng sống không? Cổ có lấy lại được Nam Lừa nữa không khi các vùng chiến thuật đều tanh bành, đệ đóm tướng lĩnh đã có dấu hiệu mệt mỏi rệu rã, thấm chí một số đã tử thủ không thành, một số tính bài chuồn..? Húng lên, sẽ bao nhiêu mạng Lừa 2 bên Quốc Gia ( quan trọng hơn nhiều,luôn gọi là Anh Em mà) và Việt Cộng( a little) đổ máu thêm nữa nào? Anh nghĩ Cổ đã suy nghĩ đến nát óc và ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Kủ thực sự mệt mỏi và muốn chấm dứt chiến tranh, đéo còn cảnh huynh đệ tương tàn nữa. Sau đó ra sao, Kủ đéo thèm quan tâm, kệ tía nó….( tiếp sau…

   

 10. #11 by Già Không Đều on 2011/06/26 - 12:49

  … nối tiếp)

  Có người thần thánh hóa Bắc Lừa, bẩu đã cài cắm Ku Minh vào bộ sậu chính quyền cũ, nhưng theo Anh, Ku Minh cũng đéo ưa gì chính quyền Bắc Lừa, mà trong tình thế đéo thể lật ngược thế cờ, Ku củ đã chọn giải pháp ít thiệt hại nhất cho bình diện chung, để Sài Gòn còn được nguyên vẹn chừng nào tốt chừng đó, Anh Em còn ai được thì còn, về lo cho vợ cho con theo cách của mỗi gia đình; còn phẩn kủ, nuốt hận rồi chấp nhận phận thua, trên cương vị tổng thống Miền nam VN.


  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 13:59

   Địt mẹ con Đều nài mang tiếng Jà Hói đéo jì mà nhiễm mẹ jọng Kền Kền rùi đéo tẩy được nữa.

 11. #13 by Mr. Tran on 2011/06/26 - 13:05

  Chi bựa & Tướng thối cho mỗ hỏi 1 câu.

  Cũng là đầu hàng, sâu quyết định của Ly Hồ được thối & friends cho là “bất hủ”, còn Big Minh là “bán nước”.
  Nhẽ bởi các cô đương phải sống trong “địa ngục nầy nên coi là vầy?

  Sâu không nghĩ giản đơn hơn, Big Minh cũng đã chán cảnh nồi da nấu thịt, anh em múc nhau bất kể sống chết, lí lẽ? Và tển cũng là 1 nận nhân của 1 vụ lừa bị đẳng cấp?

  Bi kịch vưỡn là bi kịch thôi. Dưng cày xới, chưởi rủa, hằn học để làm gì? Và liệu có làm được gì không?

  Địt mẹ, chiến cuộc tàn gần 40 năm rùi!

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 13:58

   Địt mẹ con nài mang tiếng Tinh Hoa đéo jì mà nhiễm mẹ jọng Kền Kền rùi đéo tẩy được nữa.

 12. #15 by Mr. Tran on 2011/06/26 - 13:15

  Cho nên mà bây giờ mà Mẽo tuyển ngược lại Nam Lừa sang Bắc Hàn uýnh cộng sản chung với lính Nam Hàn, bảo đảm dân Lừa chiến còn hăng và lì đòn hơn hồi xưa Nam Hàn sang Lừa uýnh Vi-xi.

  Đã hiểu quá rõ nỗi đau khổ trong đêm trường cộng sản rồi! Cho nên lần nầy triệt hạ nguyên làng là chuyện muỗi, lính đồng minh Nam Lừa sẽ sẵn sàng cho đi sạch nguyên tỉnh cs Bắc Hàn luôn! @Lả thổ tồn

  Hehe, Lả thổ tồn tếu đéo chịu được. Địt mẹ cười tung mẹ hết cả dắm non dắm già.

  Thui mỗ cút đi ngủ đây, chầu chi bựa khắm.

  @Đơn Mai Khôi:
  Em ơi, em đâu?

  Nhớ gấp ngàn lần hơn…

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 13:57

   Cút đi. Bam đéo chịu. Đừng để Zì thấy cái mặt ./ của cô từ jờ đến đêm.

 13. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 13:51

  Zì đây Zì đây

  @địt mẹ con Chạn Khắm

  Sinhhoạt zưới trướng Zì bao lâu rùi mà vưỡn còn hỏi câu ngu như ./ ngựa thế à? Khi nầu Đầu Hàng là Yêu Nước, còn khi nầu Đầu Hàng là Bán Nước?

  Địt mẹ khi một thằng nghèo hơn Lừa các cô, tỉ như Lào Sủng, nó tỉn Lừa các cô, mà lúc ý các cô không zám tỉn lại, thì đó là hànhvi Đầu Hàng Bán Nước.

  Zưng khi một bọn nó jầu hơn các cô, tỉ như Tầu/Nhựt/Mẽo, thì hehe việc tỉn lại bỏn mới là Bán Nước, còn Đầu Hàng lại là Yêu Nước.

  Tại sâu thế? Hỏi đã là jả nhời.

  Con mặt buồi Chạn làm Zì ngứa mẹ nó cả lỗ đít. Lần sau hỏi câu tươngtự khóa mẹ mõm 1 tháng.

 14. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 13:55

  Địt mẹ mấy hôm nữa Zì bốt cho các cô chiện kể về cô Chế Mân bên Căm Bốt, cổ đã tránh được cuộc chiến mới quân Nguyên (chính ở thời cô Đạo Trần hunghăng tỉn Thoát Hoan đó) như thế nầu, và jữ được đếchế Khờ Me to gấp 5 lần Đại Lừa khi khỉ.

  Đéo jì fải tỉn nhau mới là yêu nước. Yêu yêu cái buồi. Ngu thì có. Fải tùy lúc mà chọn tỉn hay không hiểu chưa bọn Simacai.

 15. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 14:10

  Địt mẹ Zì côngnhận tuyêntruyền của Bê Xê Tê thật là bấthủ.

  Đến như con Jà Đều, jàhói đến thế, trảinghiệm đến thế, mà vưỡn nghĩ y như sách jáokhoa về vụ Minh Béo đầu-hàng Ba Zuẩn.

  Thế sâu cô không đặt câu hỏi, khi bị tầu-bay Mẽo tỉn cho không còn mảnh bát thời cuối 1972, tại sao cô Ba Zuẩn không đầu-hàng mẹ nó đi để Bắc Lừa thôi đổ máu và Hànội Hảifòng Namđịnh khỏi tantành lửakhói?

  Ui Zì nản quá Zì đốt mẹ Quán đi cho xong.

 16. #20 by tung tung on 2011/06/26 - 14:14

  Đít mẹ, có phải nó tổng hợp tín hiệu từ một vài ông nhiệt đới đâu mà từ các ông khác nhau trên một vùng rồi phân tích rồi mới quyết định bomb. @Nui Tan Vien

  In case bỏn lấy dữ liệu từ chỉ từ 1 ông câynhiệt  đới thì tín hiệu nhận được cũng có sự khác biệt giữa xe chay trên đường và 1 máy nổ. Vì  có những lý khác biệt giữa 2 máy nổ và xe như sau:

  – Khoảng cách từ ông CNĐ và xe thì luôn thay đổi, khoảng cách từ 1 ông máy nổ đặt 1 chổ và ông CNĐ thì không đổi.

  – Cường độ của sóng phụ thuộc vào khoảng cách giữa nguồn phát và đầu thu.

  Dẫn đến tín hiệu nhận được có cường độ sóng do chấn động cũng sẽ khác nhau. CĐ Sóng của 1 một ông không biến đổi lớn theo time, một ông thì biến đổi dần 1 theo 1 hàm số nhất định (bậc 1).

   

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 14:25

   Cái chiện zaođộng nài môfỏng được cô ạ. Bọn Mẽo nó nhận tínhiệu từ hàng trăm con Cây Nhiệtđới, nên đéo có chiện lừa được tụi nó bằng cách lừa một vài Cây.

 17. #22 by sun on 2011/06/26 - 14:16

  Địt pẹ, con Chạn tin tin thì nó đặt câu hỏi là đúng mẹ, con Zì bắt nạt cái đầu buồi nó. Những con ngu như con Lả mới cần chém. Đéo biết thì hỏi chứ đéo biết mà mửa như đúng rồi khắp các nơi thì ăn cứt, ăn cứt muôn đời.

  Con Lả có câm ngay mõm thối của mày vào không? Tao vả cho hộc cơm ra đấy. Địt pẹ con ngu !

  Con Chạn cứ mạnh dạn hỏi, vả khi thấy cần vả. Thanh niên đéo phải sợ mấy con già lẩm cẩm. Chúng đéo có cái gì hơn chúng mài trừ tuổi tác.

  Em Ghẻ

 18. #23 by Già Không Đều on 2011/06/26 - 14:17

  Kền kền cái con Kặt Anh đây nài. Đù Má, nếu Dì lúc đó ở địa vị Ku Minh, Dì dám chơi đến cái quần tà lỏn không? Ngu hay khôn đây hử? Đù má, chơi tới bến có thẳng nổi không, khi thằng Mẽo đã chính thức rút lui, đéo chống lưng nữa hử, thực lực mất cân đối trầm trọng, địt mẹ hai con rối quánh nhau lợi ích gì nữa, nói nghe coi? Địt mẹ ở đó mà có mùa hè đỏ lửa No2.! Đơn giản là không thể, chứ không phải Cô Minh bán nước Nam, nhớ chưa?

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 14:22

   Zám. Địt mẹ con Jà Đều nài bẩuthủ vửa vửa thôi.

   Chơi tới bến thì có Tầu nó đỡ lưng, khi Mẽo đã rút, cái nài Zì sure. Chính vì Minh Béo bài Tầu như các cô bi jờ nên mới khốnnạn thế.

 19. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 14:20

  Địt mẹ con Jà Đều mần Zì tức đéo chịu được.

  Suốt ngài lảinhải cái câu “Minh Béo đầu hàng để Sài Gồng còn nguyênvẹn”.

  Nguyên nguyên cái mả ./ bố nhà cô ý. Sài Gồng có cái buồi jì đáng-já mà cần còn nguyênvẹn như Paris? Bọn Mã nó xây Thủđô trong nhõn 10 năm mới coong luôn. Cô Ánh Nguyễn cũng xây lại Sài Gồng từ đống bùn sau khi tỉn được Thơm Hồ.

  Mà bắn nhau kiểu jì tới nỗi Sài Gồng nát bét được? Quân cô Ba Zuẩn thừa đạn à?

  Địt mẹ hồi hổi Ngụy tửthủ, thì jờ Sài Gồng chắc đéo jì đã kém Seoul mà cần fải đầu-hàng Bắc Kỳ để nó nguyênvẹn?

  Nó nguyênvẹn để làm cái đéo jì, khi 20 năm sau đó nó không hề xây thêm được zù chỉ một tòa caoốc hay một con fố nhỏ có vỉa hè?

  Địt mẹ con Jà Đều fát nữa cho bớt ngứa đít.

 20. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 14:35

  Các cô có biết vì sao cô Zuẩn chủđộng rời bầu-sữa Tầu và sán vầu Nga như thế không, zù Tầu ở sát bên và júp cổ hơn Nga nhiều lần?

  Vì chínhsách hậuchiến của Tầu khác Nga (và cô Zuẩn) đấy các cô ạ.

  Tầu vưỡn muốn jữ nguyên hìnhthái “một quốcja hai chếđộ” (như đã ápzụng cho Hongkong, Makau, và sẽ ápzụng cho Taiwan), còn cô Zuẩn theo tụi Nga, muốn xóa sạch Nam Lừa.

  Chínhsách nài của Tầu đã khiến Mẽo vui thích (trong hiệpước Thượng Hải 1972), và đồngý chiasẻ Lừa như ở Paris 1973.

  Fải nói là bọn Tầu, đứng đầu là cô Bình Đặng Tiểu, có tầm nhìn thật sâusắc và đúngđắn. Chính vì thế mà bỏn jữ được Hongkong Makau ngon lành.

  Bình Đặng có vaitrò jống Ba Zuẩn ở Lừa, làm nhiếpchính Tầu từ đầu 197x chứ đéo fải chỉ sau khi cô Mao tèo và zẹp loạn “4 Tên”, nhưng Bình jỏi hơn Zuẩn đến vài chục bậc.

 21. #27 by Già Không Đều on 2011/06/26 - 14:38

  Chơi tới bến thì có Tầu nó đỡ lưng, khi Mẽo đã rút, cái nài Zì sure. (@ Bà Dì Giá Húng Chó)

   

  Đù má, chống chống cái đéo gì khi mối quan hệ đồng minh Cộng Sản như keo sơn vào lúc đó và trước đó.

   

  Địt mẹ Tàu chỉ trở nên ghét Cô Ba khi Cô ngủ quên trên chiến thắng rùi húng chó quậy tùm lum bên Cam, chứ thời điểm mùa hè 75 đéo có chuyện Tàu sẵn sàng chống lưng thay Mẽo đã rút nhế.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 14:47

   Sai. Địt mẹ cô. Từ 1972 đã cắt đứt quanhệ rùi.

 22. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 14:46

  Nếu Minh Béo quyết tửthủ, thì hầu như chắcchắn Tầu sẽ canthiệp, cách zễ nhìn thấy nhất là ủn quân vầu biênjới Bắc Lừa như thời 1979, khi Lừa tỉn Miên.

  Chỉ cần 3 sưđoàn địafươngquân Lưỡng Quảng kéo vầu Lạng Sơn (cách Hanoi nhõn 100Km), thì đến mả bố cô Zuẩn cũng đéo zám chiến trong Sài Gồng.

  Cái may của cô Ba Zuẩn (và cái vậnhạn khốnnạn của zân Nam Lừa) là việc Ngụy Quân tanrã nhanh quá. Và Minh Béo, thật xứngđáng là một con lợn vôtíchsự nhất trong lịchsử Lừa, đéo muốn/zám tỉn nhau tiếp, và cũng đéo tin bọn Tầu, y như các cô bi jờ.

  Tại sao? Zì nghĩ cănnguyên tại Minh Béo mần boss trong thờijan quá ngắn (chỉ vài ngày hehe). Chưa kịp hưởngthụ cái đéo jì, nên cũng đéo có chiếnlược đéo jì tửtế vì zân vì nước.

  Đúng là cái hạn của bọn Nam Lừa.

 23. #30 by sun on 2011/06/26 - 14:47

  Địt pẹ, mọi cuộc chiến anh có thể thông cảm bởi nó được núp dưới danh nghĩa chống xâm lược. Nhưng cuộc chiến ở Căm pốt  thì anh phả đào mả cụ những đứa húng chó dẫn dân ta đến thảm cảnh hy sinh xương máu và cả núi của cải vô ích. Cộng thêm đó là bị cấm vận dài hạn dẫn đến cảnh khốn nạn cùng cực của bầy lừa.
  Anh đồng ý chỉ đánh bọn Bôn bốt một làn cho nó tèo rồi rút về bảo vệ biên giới mình là ổn.

  Ui, địt mẹ B !
  Tức nghẹn, đéo muốn nói đến nữa.
  Địt mẹ B mũ n….
  !
  !

 24. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 14:54

  Ui địt mẹ con Jà Đều hóa ra tintin à? Đéo jàhói như cỏn vưỡn bốcfét à? Ngu jì ngu thế?

  Lừa mới Tầu có “quanhệ vôsản keosơn” cái ./ bố nhà cô ý.

  Từ khi cô Zuẩn tiếmquyền Ông Cụ và ngả hoàntoàn về Nga (đầu 197x), thì Tầu mới Lừa chả còn tìnhcảm đéo jì hết.

  “Tình quốctế vôsản” là trò mỵzân khốnkiếp. Quyềnlợi quốcja/chếđộ cả thôi con lợn ạ. Thời 1979 Lừa vưỡn là vôsản đấy, sao Tầu nó vưỡn tỉn? Keosơn ở đâu rùi hả địt mẹ con Jà Đều?

  Địt mẹ con Jà Đều ngu như ông lợn.

 25. #32 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/26 - 14:54

  Há há há. Anh đã về đơi.
  Địt mẹ nghe con kiến hôi Chạn Khắm bị con Zì ỉa vô đầu lâu thật tao nhã đéo chịu. Một cảm jác thật jo-most. He he. Tối nay vầu được nhớ chưởi chết cụ con Zì Lồn cho anh, nhớ chửa con kia?

  Lồn mẹ con Zì dạo nầy chịu khó giả nhời cồng bựa viên, anh khen.

  Anh đéo ưa cô Minh-Bư dưng trách cổ thì đéo đúng người đúng tội. Nhưng phải địt mẹ con Zì nhát vì he he cô Minh-Bư nhận Sỳ-Gòn từ tay cô Thiệu đã gần như cờ tàn mẹ. Ba vùng chiến thuật tiền phương còn cái khặc gì mà chống đỡ bắn đòm ông Cụ?

  “Mồ cha thằng Thiệu rời dinh
  Để ông ở lại đào kinh mỗi ngày”

  Trách thì phải địt mẹ cô Thiệu và đồng bọn đã đi sai nhiều nước cờ. Bàn giao chức Tổng thống và Nội các cho cô Minh-Bư chỉ còn là hình thức. Quân đội gần dư tan hàng mẹ. Chống Vi-Xi bằng niềm tin à?

  Ti nhiên, theo anh, nếu cổ chịu chơi thì giựt banh quả cầu Sỳ-Gòn, Bình-Chiệu đặng tử thủ. Bí quá rút về Vùng Bốn của cô Nam chờ thời. Rút thì rút trên danh chính ngôn thuận, có chắc thằng Mẽo sẽ cam tâm nhìn vùng-đất-cuối-cựu-đồng-minh nầy lọt nốt vầu tay Cộng Sản ko? Ai dám chắc bỏn sẽ không đưa lực lượng qua giải vây.

  Đấy là trong trường hợp Sỳ-Gòn chưa buông súng. Chừ thua non vậy thì bỏn có giúp được cái lồn cái lồn nữa.

  Trong khi bọn Việt Cộng sẳn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn để thắng Mẻo-Ngụy thì hà cớ gì cô Thiệu lại đéo dám hy sinh Sỳ-Gòn để bật bộ đội ông Cụ đến viên đạn cuối cùng? Sập thì xây lại. Để nguyên như giờ có ý nghĩa chi?

 26. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 15:06

  Bọn nầu jàhói ở Bắc Lừa hẳn còn nhớ, sau tháng 12/1972, khi từ nơi sơtán về lại thủđô vănvật hehe, thì các cô đéo còn thấy bấtcứ một thứ hàng jì của Tầu mà trước đó rất sẵn như lươngkhô 701/702, xeđạp Fượng Hoàng, bútmáy Kim Tinh, thuốc răng Bạch Ngọc, túi sách Thượng Hải.. Rùi đến cả đồ ăn thức zùng như táo Vân Nam, nho Hà Bắc, bát sứ Jang Tô.. cũng biến mất không còn vếttích.

  Các cô, bọn Simacai đầu lỗ đít, có bâu jờ tự hỏi tại sao bỗng zưng lại có chiện đó?

  Tại sao, nước Tầu cách Hànội chỉ 100Km, mà bụp fát đéo có cái buồi jì thí cho Lừa? Hả bọn Simacai lỗ đít?

 27. #34 by Mr. Tran on 2011/06/26 - 15:09

  há há nhìn Tướng thối sồn sồn như ./ phải bỏng vui đéo chịu.

  Cái đéo gì cũng phán như tiên chi ý nhở. “Zì sure. Zì là nguồn…” hehe, vãi lìn.

  Hồi hổi chết bao mạng rùi? Bần nông nhiều vô đối dưng thiếu đéo Tinh Hoa? Rùi cuộc cờ tàn dư vầy Big Minh kíu vãn được bao lăm? Có lật được không hay lại thêm vài trẹo mạng ra đi? Để rùi kết quả là các cô lại chưởi Bê là xay thịt, là chỉ biết giết dân.

  Địt mẹ bi kịch của xứ nầy là đéo thể cãi, tội cho Big Minh đéo thể ngờ được bộ mặt thật của Bê thôi.

  Địt mẹ ngồi xổm phán ý đồ của Tầu Ngau Mẽo như đúng rồi. Vãi dắm.

  Thích khóa thì khóa, việc lồn gì phải chồm lên rùi dọa dẫm nài nọ thế hử con mụ kia? Mỗ có sợ cái đầu buồi đây nài. Ngồi đấy mà dọa!

  Địt mẹ, hãm lìn!

  p/s: Địt cụ con Tế điên nhế!

 28. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 15:12

  @con Tế Ngu Như Ông Lợn.

  Bọn Ngụy Quân có chờ được bọn Mẽo quay lại cái đầu buồi nữa mà mơ. Bỏn Mẽo thoát được Xứ Lừa là quá sướng rùi, miễn là chủnghĩa cộngsản được Tầu camkết zừng ở Đông Zương không lan qua Thái Mã Fi.

  Bọn Ngụy Quân chỉ có thể chờ ở Tầu thôi.

  Địt mẹ các cô đéo biết jì mà nổ như bom mần Zì khó chịu quá.

 29. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 15:15

  Thôi Zì xuống đường. Địt mẹ con nầu bam cứ liệu hồn.

 30. #38 by Già Không Đều on 2011/06/26 - 15:17

  Đù má con Tế Điên xê za, biết đéo gì mà A dua A tòng đó hử?

   

  Đù má Anh đéo đồng tình Bà Dì đổ tội Minh Béo, tội đầu hàng bán nước! Cuộc chơi chỉ có thắng và thua, chơi đéo lại chấp nhận thua, chứ đéo có chuyện thắng vì yêu nước, thua vì bán nước đéo gì cả.

 31. #39 by Mr. Tran on 2011/06/26 - 15:18

  Tét bài hát phát xêm thử vầu kho của con mụ thối chưa nầu. hehe

 32. #40 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/26 - 15:40

  Con Già Đểu mần ơn đọc lại cồng anh sem đoạn nầu anh a-dua con Zì chưởi cô Minh-Bư đâu? Đù má cô. He he.

  Anh biên rõ cổ nhận Sỳ Gòn về đã là ván cờ tàn mẹ mà.

  Mà cũng đéo phẩy a-dua, đó là cái dấu hỏi theo anh bao năm rùi. Anh mần thủ-lảnh-đối-lập trên quán mà cô nghĩ sao anh đi a-dua con Zì hử?
  Con nầu mần Tổng đéo quan chọng, miễn là đèo hàng. Nên nhớ Vùng Bốn còn gần như nguyên-si nhá. Hiểu ý anh chưa con kia? He he.

 33. #41 by Mr. Tran on 2011/06/26 - 16:00

  Chiều Chủ nhật mưa tĩ tã, đéo đi chơi banh được chán đéo tả. Quán đéo có ai để chưởi nhau/ nói chiện cho vui nhỉ.

  Trước khi cút, hầu chi bựa bài nầy, hát bởi tin tin của Bê hẳn hòi nha:

 34. #42 by Cocacola on 2011/06/26 - 16:22

  Địt con mẹ, như vậy là thằng Tướng cũng nghĩ như anh, đào mả cha thằng Minh Béo mà chửi!


  Đêm ngày 30/04/75, nhìn lửa đạn đỏ lừ bắn lên trời, anh quay sang hỏi bà già: Mình thắng hay Việt Cộng thắng? Bà già đáp: Việt Cộng thắng!

  Anh còn nhớ lúc đó anh tức tối vỗ bàn: Sao không vác hết súng đạn trong kho ra tỉn nó, sao để Việt Cộng vào đây?

  Đù má thằng Minh Béo bán nước, hết chuyện tin, lại đi tin cái bánh vẽ “chính phủ liên hiệp”! 

  Thằng nhỏ chưa tới 10 tuổi đầu như anh lúc ấy còn đéo tin mà hắn hẳn lại tin!
 35. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 16:24

  Đềtài #3: Niềm Vui Buổi Tối của các Jàhói 196x

  (1) Như Zì kể, các jàhói 196x chả có niềm vui đéo jì vầu buổi tối, ngoài bú trà tầu và (nếu có điềukiện thì) đớp khoai luộc hay sắn nướng, và (nếu nghiện thì) đốt thêm món thuốc lào.

  Nếu không có Đài, thì mặcnhiên các jàhói chẳng có thúvui đéo jì khác.

 36. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 16:33

  Tiếp đềtài #3: Niềm Vui Buổi Tối của các Jàhói 196x

  (2) Các jàhói 196x đéo đánh bạc (có tiền đéo đâu mà đánh), đéo chơi fò (có tiền đéo đâu mà chơi, já tận 5 Cụ một Fò), hiểnnhiên đéo đi bar (có ./ bar mà đi), đéo nhậunhẹt, đéo đua xe, đéo karaoke tay-vịn.., càng đéo có chiện rủ nhau chơi xaxa, hoặc đến nhà-hát, hoặc ra sân tennít hay bể bơi sacuzi..

  Nếu không có zững câu chiện fiếm nổ như mìn về Sô Liên Trung Quốc bên ấm trà tầu hoặc rá khoai luộc, và đôi lúc chụm đầulâu lén nghe Đài Địch, thì các côngzân Bắc Lừa 196x hoàntoàn jống hệt các ông chó ông lợn.

 37. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 16:44

  Tiếp đềtài #3: Niềm Vui Buổi Tối của các Jàhói 196x

  (3) Cả nhà Zì bốn người, gồm Pa, Ma, Zì, và con Trung Tá ngủ trên cùng 1 quả jường đôi 1m40.

  Chỉ đến 21h00 là Pa tắt đèn, kểcả hôm đó Đại Tá & Co có nghe Đài Địch. Pa Ma nói thêm zăm ba chiện fiếm nữa, là tấtcả ngáy fìfà fìfà.

  Zì, Trung Tướng kính yêu của các cô, rất là tỉnh ngủ.

  Zững cú Pa Ma jaohĩu sau khi đèn tắt Zì đều biết. Tấtnhiên Zì nằm lặng yêm, và tánthưởng quytrình đó của hai y ỷ. Đó hầu như là một bímật, mà đến jờ pama vưỡn không hay.

  Pama jaohĩu đơnđiệu và buồntẻ. Lúc nầu cũng chỉ có một tưthế, một độngtác zập lên zập xuống rất là thiếu nhânvăn. Hai y ỷ không rên một câu, không hônhít vevuốt, và hiểnnhiên không bâu jờ có món Nine-Six hoặc Doggy Style hoặc jì đó tươngtự.

 38. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 16:55

  Tiếp đềtài #3: Niềm Vui Buổi Tối của các Jàhói 196x

  (4) Jàhói 196x jaohĩu nhau không chỉ đơnđiệu tẻnhạt, mà còn ítỏi và thiếu vệsinh.

  Thời đó pama Zì mới xấpxỉ 30, mà 2-3 tuần Zì mới thấy hai y ỷ mần một nhát. Với chếđộ zinhzưỡng từ thựcfẩm mua bằng Fiếu D (Fiếu cho cánbộ mèng 196x), Zì nghĩ thế cũng là quá nhiều.

  Và chưa bâu jờ Zì thấy pama đi rửa sau jaohĩu. Y ỷ thường chỉ lau zụngcụ thiếtbị qualoa bằng áo mayô hoặc một quả khăn mặt (nếu tựzưng có) hoặc một tấm vải màn hànhkinh (nếu tựzưng có).

 39. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 17:04

  Tiếp đềtài #3: Niềm Vui Buổi Tối của các Jàhói 196x

  (5) Nhân chiện nhìn thấy pama jaohĩu, Zì có nghe nhiều cô thanfiền rầng các cổ đã sốc khi thấy pama các cổ tỉn nhau.

  Sốc cái ./ jì chứ Simacai cụt tai? Với điềukiện sống của Zòi Bọ như thời pama các cô, thì các cô muốn pama fải đi đâu để tỉn nhau hả lũ con lợn?

  Zì hoàntoàn không thấy một chút lăntăn nầu, không hề có một cảmjác nhụczục nầu, mà chỉ thấy thương zững đấng sinhthành.

  Họ có quyền sống tốt hơn thế. Họ có quyền ngủ riêng jường để tậnhưởng sex theo bấtcứ fongcách đồitrụy nầu, mà đéo cần đến cô Ba Zuẩn fải chiếm Nam Lừa hoặc cảitạo côngthương.

 40. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 17:08

  Zì xuống đường đã. Tí về tiếptục bài jảng.

 41. #49 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/26 - 17:09

  Hi fellas, tôi mới đi bơi về. Thật mát. Thật khỏe. Các anh nên chọn cho mình một môn thể thao mà chơi. 


  Trung Tướng khâu mõm bọn spammers kiểu gì mà chúng vẫn post comments được thế, Trung Tướng?
 42. #50 by deocoj on 2011/06/26 - 17:15

  Định chởi con già đốm phát thì con zỉ nó chởi mẹ mất

  anh adua thêm tí nhưng trước khi bẻ răng con già đốm cùng mấy con bao biện cho con minh béo anh phải chửi con minh béo phát.

  Địt cả lò nhà con minh béo ba lần!

  nếu con minh béo là gián của con zuẩn thì coi như anh chưa địt.

  đến lượt con già đốm bao biện cho con minh béo với mặc định con minh béo là lợn mà đéo phải là gián:

  tổ sư bố cô chắc cô chỉ oánh nhâu trên giấy? cho dù con minh béo mới được làm tổng nhẽ con mới biết bọn người rừng lần đầu chắc? DCM từ lúc bỏn người rừng kéo nhau về thành HN rùi cải cách ruộng đất..rùi mậu thân ở huế nhẽ lúc con minh béo lên làm tổng thì con cỏn còn tin tin?

 43. #51 by deocoj on 2011/06/26 - 17:16

  cô đéo bao giờ oánh nhâu sống mái đường phố nên đéo biết buồi gì, DCM đến lúc bị dí sắp chết thì vớ gì phang nấy, thằng này đưa cho con phóng lợn cũng chơi mà thằng kia đưa cho con tupe nước nếu thấy hiệu quả hơn cũng vỡn cứ cầm mà chiến nề hà đéo,

  chiến trường cũng khác đéo , nhẽ M15, M16 hết đạn mà AK47 đầy đạn có thằng khác nó đưa cho bẩu cầm lấy mà tỉn lại thì bẩu tao đéo cần vì tao đéo thích, huống hồ con minh là tổng chưa đánh đã hàng trong khi vưỡn có cửa, lúc đó đéo cần con minh kêu gọi tử thủ mà chỉ cần kêu gọi quân dân miền nam chuyển sang trường kỳ kháng chiến thì ngon mẹ nó rồi chưa nói gì đến TQ giúp sức, DCM đang đánh nhau chí chết thằng nào nhẩy vầu giúp mềnh cũng được, lúc hoàn hồn tính sau.

  con minh béo chỉ có làm thiên đầu thống thì được chứ làm tổng thống thì đéo được như cái buồi anh. giao nửa giang sơn vào tay con lỗ đít một phát là đi mất mẹ nó nốt một nửa dân tộc còn lại ngay và nuôn

  mặc dù rất mệt nhưng anh cũng phải cố địt cả lò con minh béo thêm mấy phát nữa thay cho đồng bào miền nam nói riêng và cả nước nói chung.

  P/s : hổi hổi con minh béo khoanh tay ạ con zuẩn anh đang ở thiên đàng phía bắc nhá các cô.

 44. #52 by Sành on 2011/06/26 - 17:26

  Trung Tướng khâu mõm bọn spammers kiểu gì mà chúng vẫn post comments được thế, Trung Tướng?

  @Lói đệ anh
  Đối tượng khai sáng của TT chính là dững bam-mơ đấy, TT chỉ dọa thôi chứ nếu khóa mõm hay đuổi hết thì còn khai sáng với ai với ai?! Hờ hờ

 45. #53 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/26 - 17:38

  Địt mẹ con Đéo Jì Đầu Buồi từ lúc vầu quán chơi đã khoanh tay chào anh chưa mà choang choác dư đúng rồi?

  Cái thể loại chuyên hót dắm lá cải mà dám trèo quán nói leo các cụ à? Trình gì mà a-dua theo con Lả Mồm Bẹn mới con Zì Lồn sủa anh mới cô Già Đểu hở.

  Hôm con nầy vửa nhập vong sủa con Đông-Cặc là anh ngứa mẹ hết lông đít. Địt mẹ hôm hỗm không tại con Zì đang khâu mõm thì anh đã vào đào mả tổ nhà cỏn lên mẹ rùi. Hôm nay lại bén mùi ăn quen hử?

  Địt mẹ, bên anh thiếu mẹ gì các Cán-Chính-Ngụy. Anh đánh xe ra Cabra thì chém gió mới hóng hớt chiện bỏn biên dễ đến ngàn cồng. Nhưng nghe phải biết dùng củ sọ phân tích, chưởi cũng phải biết rõ đúng sai. Đèo phải nhào vô quán sủa um là hoành. Rõ chưa con mặt ()/?

 46. #54 by DG on 2011/06/26 - 17:42

  Hẽ hẽ anh đã zìa đây.

  Địt mẹ dòm ku Bựa ỉa vầu a lô con Trạn Khắm mới cả con Gìa Lào Cồn mần anh khoan khoái đéo chịu nủi, hehehe. Trạn Khắm đi chăn kiến zồi hử cỏn? Bằng an nhế!

  Nói đến ấm nước chè mới cả khoai luộc, anh chệt cười nhớ thời thởi có trò đi lợp nhà cho nhau.

  Thường nhà nầu lợp mới (tranh thôi nhế chứ có ./ ý ngòi mà lợp), cả xóm nhỏ quây quần lại giúp, tình nghĩa tối lửa tắt đèn vui đéo chịu.

  Và theo thông lệ, trưa hoặc tối hôm đó bâu giờ cũng có màn cơm nước, gọi là giả công các bác hehe.

  Địt mẹ oái oăm là ở chỗ, bố đi lợp tranh hộ thì 4, 5 đứa con lò thò mũi dãi cũng đi sau, cứ nhởn nhơ ngoài ngõ rùi trưa cứ thế phi vầu uýnh chén. Nhà chủ căm ơi căm dưng đéo làm gì được.

  Nên mới có trò, cứ tầm 10h trưa, con vợ nhà chủ luộc một rổ khoai to đùng đoàng, ấm nước chè xanh ngát to đùng đoàng, mời mời các bác giải lao, các chấu vầu ăn khoai.

  Đang đói, mệt – hehe đứa nầu đứa ấy mổ thật lực, kết quả là trưa hôm đó vào bữa chỉ đớp lấy lệ thôi, vì nguyên một bụng tuyền khoai luộc mới cả chè xanh zồi.

  Thân thương quá!

 47. #55 by DG on 2011/06/26 - 17:47

  Con DeocoJ là hàng nhái nhẽ đến 90%, và cũng 90% dành cho con Lả, địt mẹ anh đéo chấp, bao biện chỉ tổ hài hước!

  Chưởi nhâu mà chưởi hàng nhái anh thật anh đéo khoái tí nầu, hehe. Ngon thì chính danh đi, anh chấp tất!

  Riêng cái cồng chưởi anh hôm nay, lúc ngồi xe đọc anh đã cười mẹ dắm rùi, vì sâu? Vì nó đúng tiên liệu của anh, hehe.

 48. #56 by DG on 2011/06/26 - 17:59

  Nhớ chiện già hói tỉn nhau thời thởi, đéo buồi nguồi đéo phải ông người, thật!

  Dưng suy cho cùng cũng may, thời thởi vì các quy phạm đạo đức nầy nọ, trình hiểu biết nầy nọ, điều kiện nầy nọ, nên cũng chưa có các màn sáng tậu dư bây giờ, tỉ như vụ hoa loa kèn chẳng hạn.

  Vì sâu, vì các đực rựa già hói thời thởi làm đéo gì có thói quen vệ sinh đầu buồi thường xuyên dư anh chưởi mấy đứa trong quán bựa nầy đâu, hehe thúi rinh.

  Anh có ông bạn thuộc diện siêu hói dưng chơi mới nhâu như 2 thằng thanh niên, anh hỏi thời thởi có thủi kèn hông đại ca?

  Hắn bảo thủi cái đéo!

  Anh hỏi thế vầu trận rùi có đa dạng hóa chiêu thức hông?

  Hắn bẩu đa cái buồi, cả một đời chỉ nhõn giai trên gái dưới, dập lúc nầu ra thì thôi, kéo quần là hết mẹ!

  Anh bẩu chán nhở?

  Hắn ngậm ngùi, anh ở tập thể, chỉ nhõn phòng hơn chục mét vuông mà 4 mạng người đi ra đi vầu, chỉ chộp giật được phát lúc bọn nhỏ đi vắng hoặc ngủ cực say thôi, làm nhanh cho xong chiện. Mới cả nhà treo ảnh Cụ, dòm lên Cụ mà chơi dững trò sáng tạo dư chúng mài bây giờ xí hổ lắm, hông nỡ, hehe.

 49. #57 by Sành on 2011/06/26 - 18:01

  Địt mẹ, dạo này đi đến đâu cũng tuyền nghe chuyện bật tàu mà dức hết cả thủ.

  Vào Paltalk, vài room hàng trăm người cũng nhao nhao bật tàu các kiểu. Có thằng đưa ra mệnh đề hải chiến Trường sa rồi các con lợn nhao nhao đưa ra các chiến thuật nọ kia, phải dùng vũ khí nọ kia thì mới thắng tàu.
  Anh lên míc chưởi một hồi bảo, có thắng được cái đầu buồi ý, chỉ cần tàu làm một cuộc tập trận rồi bất ngờ bao vây Trường sa “nội bất xuất ngoại bất nhập”, ra tối hậu thư cho bộ đội bắn đòm Lừa trên đảo phải tự rút trong vòng một tháng. Nếu Lừa mà manh động khai hỏa trước thì chỉ có ăn buỗi ăn buỗi.
  Địt mẹ, anh đi làm việc với bọn tây bọn nó mặc định coi anh là người Chineser anh cũng kệ mẹ đéo cãi, rồi bọn nó khen là: bọn Chineser chúng mày giỏi thật. Anh sướng đéo chịu, niềm tự hào dân tộc chính là đây chứ đâu!
 50. #58 by Cocacola on 2011/06/26 - 18:06

  Hehe, sẵn lũ BVS lăn tăn chiện hàng nhái, anh kể hầu chi bộ đầu đuôi về truyền thống clôn ních ở Lừa:


  1. Trước hết là phần định nghĩa: clôn ních là giề? Là một cá nhơn giả làm cá nhơn khác!

  2. Mục đích: Giả làm Phân của mình, hay tự bơm thủi mình bằng mồm của người khác (giả) cho nó có vẻ khách quan (giả tạo).

  Chốt hạ: trò lừa dối để đánh bóng mình!

  3. Tại sao BVS hay nghi ngờ người khác clôn níck? Vì bọn bỏn hay chơi trò bẩn nầy nhất!

  4. Tại sao bọn BVS hay chơi trò bẩn nầy nhất? Vì chúng là con cháu và học tập theo tấm gương đạo đức của thằng Đéo-Gì!

  5. Thằng Đéo-Gì là ông tổ của ngành clôn ních tự bơm thủi độc nhất vô nhị xứ Lừa với nick ảo Dân Trần Tiên với nguyên một cuốn sách “Vừa đi cầu, vừa kể chuyện”. 

  Trong đó hắn hẳn tự bơm mình thành Cha già Tông dật.

  Chốt hạ, bọn BVS ngày nay học tập theo thế, clôn ních bơm thủi mình bằng vài cồng, so với Cha già của bỏn chỉ là muỗi!

  Với tâm địa toàn cứt, như Cha già của chúng, chúng nhìn đâu của thấy clôn ních, suy bụng ta ra bụng người mà!