Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by DG on 2011/06/25 - 12:53

  Anh thật trong góc nhìn của anh, có hai đứa thuộc diện nhố nhăng hạng nặng dưng hoàn toàn khác nhau về phong cách.

  Trong khi con Vũ, dẫu sao còn có tí gọi là trí thức, dù lải nhải như chó cắn xì lịp rách mấy chuyện không đâu dưng ngôn ngữ còn có vẻ mang tính học thuật đôi chút.

  Còn con nặc nô Khải Thủy thì đúng là …đầu tôm hết chỗ nói. Anh thật!

  Tiết lộ mới các cô để đừng nói anh chưởi quá, anh không chỉ đơn thuần biết bộ mặt của dững đứa này qua báo đài, hehe.

 2. #2 by Asineran on 2011/06/25 - 12:58

  – “Moa” mới đi chơi về đây @ Điêu Điêu

  Tưởng vừa đi biểu tình ở Trocadero về 
 3. #3 by Hoang on 2011/06/25 - 13:01

  Anh hoan hô con Dái Ghẻ. Mày phải dũng cảm chửi chết bọn Lả lét mồm lồn với mấy con khác ở đây đi. Chúng đéo biết cái cứt gì cả. Bà TKTT không bằng con mẹ bán cá mà cũng được tung hô như anh hùng …

  Địt mẹ anh hùng nặc nô.

 4. #4 by DG on 2011/06/25 - 13:31

  Hài hước nhất là hiện tượng, cứ thấy đứa nầu nủi lên to mõm chống một phát, là y dư rầng các con zời bựa đầy căm hận hờn tủi dư Lả Lét, Hải Dưới, Tơn thày đồ, Dương Vật …. nhao nhao xem như là minh chủ, là ngôi sao sáng, là cần phải học tập, bất biết đúng sai dư nầu, miễn chống!

  Để rùi khi “thần tượng” bị ăn tát quay đơ cu lơ, quay ra nguyền rủa, ní nuận, ưỡn ngực ra gào úi zời ơi anh Su ơi, úi zời ơi công lý ơi … hehe điếc cả đít!

  Vỗ ngực tinh hoa mà trình chống đối mới ở cấp tiểu học dư nầy thì cút về mới mệ cho lành, anh thật!

  Xem quả hình cụ Diệm bị đòm nát đầu lâu ở dưới dưởi mà anh bốt, tịt ngóm chiện tố nhau vì thẻ Đoảng rùi à các con? hehehe.

 5. #5 by DG on 2011/06/25 - 13:33

  Thằng Hoẵng hoan hô cái ./ anh đây nè mà hoan hô, hehe! Hàng nhái con nào đấy cỏn?

  Hà Nội mưa gió bão bùng quá nhở? Đù mẹ buỗn quã buỗn quã!

 6. #6 by i-trader on 2011/06/25 - 14:36

  Địt mẹ, con Dái Ghẻ nói đúng về hiện tượng, nhưng đéo đúng về bản chất.


  Thực tế là, mấy con kêu gào rân chủ kóa non or quá sến, đến như mụ chủ Koán vẫn còn đầy cảm tính… con củ cặc nào nói Lừa đang ở jai đoạn chủ nghĩa tư bản dã man í nhể? đúng đới, mạnh mẽ lên lũ Lừa, lẽ phải là của phe thắng trận.

  Thực tế là lũ Lừa ta chỉ hóng và chửi thôi, luật chơi làm ra bởi kẻ lớn.

  Kẻ nào không vì mình, trời chu đất diệt!
 7. #7 by DG on 2011/06/25 - 15:38

  Đù mẹ anh cóp bết PR cho “nhà văn, nhà dân chủ bất đồng chính kiến” và là người “đã được vinh danh bà bằng giải thưởng thường niên Hellman/Hammet”, thần tượng – minh chủ của không ít đứa trong quán nầy – đôi bài thơ của cỏn:

  Bài 1. Hẽ hẽ.

  Việt Nam thành quận China
  Yên tâm có đảng và nhà nước ta
  Trung quốc nào phải đâu xa
  Việt Nam ta đó chính là… Trung Hoa(!)

  Bài 2. Trích một đoạn cỏn viết về Hồ Xuân Hương.

  “…Ví đây đổi phận làm trai nhỉ ?
  Ðặt mình trên mọi đấng nam nhi
  Ghé mắt trông ngang đền thái thú
  Gọi phường lòi tói đến dạy thơ…”

  Nguồn là blog của con mụ í, theo thiển ý của anh thì dững lốc kiểu dư nầy càng nhân rộng càng hay, anh dẫn mẹ nguồn,

  Đặc biệt là bài nài thì thôi zồi, đứa nầu thần tượng em Thủy thì cứ cố đọc cho hết đi rùi anh hầu, hehehe.

  “Ôi dững cánh đồng quê chảy mấu”!

 8. #8 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/25 - 15:45

  Cháu đây cháu đây. Cháu nóng hổy đây.

  Mấy hôm nay lu bu đéo vầu chỉ đạo là mí chú Dái Ghẻ thâng mếng, Hoàng Củ Quặc(?) của cháu lại chưởi um lên rùi. Nhưng he he cháu khoái. Thêm chú Sún nữa là đủ tay gầy sòng rồi. He he.

  Cháu cút đi vài hôm là đồng bọn cháu cũng biến nơi mô để quán vắng thế nầy?

  Hôm trước hóng tin nầy trên Lá Cải Tàu Nhanh mà giật cả cửa mình. Địt lồn mẹ thằng nầy cùng đồng bọn sao nhẫn tâm thế không biết. Đồng bầu mí lại đồng nghiệp chừ nó sem như cỏ như rác. Ôi Lừa hết thuốc chửa rồi. Đề nghị chú Lói Tin-Tin  vàu chưởi bọn Lừa lổ đít mạnh vầu nữa. Nghe rõ chưa?

 9. #9 by DG on 2011/06/25 - 16:12

  Con Tế Sì Gồng đó à? Hehe cút đi đâu giờ mới thấy mặt hử cu?

   

  Cái vụ đâm xe đó, nếu con Tế nhìn dưới góc độ độc ác nầy nọ, vô nhân tính nầy nọ … (đối mới thằng tài xế), thì anh công nhận là đúng – dưng anh thật là chưa đủ. Nếu nhìn toàn diện hơn, anh gợi ý con Tế nên đặt thêm một số câu hỏi dư nầy nầy:

   

  (1). Tại sâu vị trí chốt cổng chặn xe (tức là vị trí nóng nhất tại thời điểm đó), lại tuyền liền bà con gái, cá biệt trong đó có dững đứa mang bầu? Đám liền ông hảo hán mới cả đa mưu túc trí hoành văn trấng chạy đâu hết rùi?

   

  (2). Nên nhớ rầng dù kể cả là không biết lái xe, dưng trước khi xe lao vầu đám người, tên tài đã bấm bin bin còi ít nhất 2 lần, tại sâu không chạy? Đừng nói là “em nghĩ cũng là người làm thuê mới nhau, công nhân mới nhau nên dư nầy dư nọ” nhế. Câu nói đó đang nhan nhản trên bấu Lừa chỉ dành cho bọn đầu ngắn a dua thôi.

   

  (3). Tại sâu cái xe lao thẳng hổng phanh? Hehe.

   

  Hoặc là do tên Minh tài xế nủi điên thực sự chăng? Hay một phần dư thế, một phần hehe cu nài phanh hổng kịp?

   

  Tức nhiên, cu tài nài ăn tát thì đúng zồi, nhưng nhìn nhận cu tài, thì cũng nên phóng tầm mắt nhìn quanh đám chị em đang rên rỉ trên viện cho đám lá cải tha hồ nẫu zuột!

   

  (4). Còn nếu có chí lớn, hehe vụ nài đéo nằm ở chỗ nài. Còn nằm chỗ nầu anh biết đéo đâu, nhở Tế Sì Gồng nhở? Chưởi địt ./ con nài phát cho đỡ ngứa mõm cho có trước có sau nầu.

 10. #10 by budifa on 2011/06/25 - 16:28

  @Mit

  Vậy hồi hổi Lừa vàng tưởng nghe đài ta hóa ra nghe đài địch nhở. Địt mẹ gần Tết ở chốt tiền-tiêu mà nghe cái bài “Xuân này con không về” thì làm đéo còn ý-chí chiến-đấu

 11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 16:36

  Zì đây Simacai. Zì mệt quá hiahia. Vầu chỉđạo các cô ít bài nầu.

  @con Zái Ghẻ.

  Địt mẹ lại bam hả? Địt bà cô chứ around here có con nầu từng khen em Thủy, zù chỉ một câu thôi, nói nghe coi?

  Địt mẹ định vukhống cả Quán à? Zì khâu mẹ mõm 1 tuần jờ.

  Địt mẹ con Zái Ghẻ. Các thểloại như em Thủy, con Buôn Jó.. hehe đéo có cửa ở chốn Tinh Hoa nài.

 12. #12 by DG on 2011/06/25 - 16:51

  Cu Bựa đấy à? Về zồi hử em?

  Thôi thì anh nhỡ lẫn thẫn mắt mũi kèm nhèm đéo dòm thấy chữ nầu công khai vuốt buốm em Thủy thì thôi, hehe nhầm thì sodi!

  Được, nếu tiên bố được một câu lũ Thủy Khải mới cả thằng đéo gì Gió đéo có cửa chốn nầy thì anh hoan hô, lâu lắm rùi mới thấy cu em nầy biên được một câu hay, dù hơi thúi xưng thôi chấp nhận được, hã hã.

  Đừng dọa bỏ tù anh, sợ nhắm, anh thật!

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 17:11

   Địt mẹ nhớn rùi, ăn nói cho cẩnthận con mặt ./ kia.

 13. #14 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/25 - 17:00

  Cái đù mà chú Dái Ghẻ. Cháu chưa kịp khen chú đã đánh dắm he he thúi rinh rùi.

  – Tại sao chỉ tuyền vàng-son ra biểu tình ư?

  Cháu biết đéo đâu. Hỏi đèo gì khó thế chú? Non-Vàng-Son nhanh chân nên tránh kịp chăng? Chứ địt mẹ chú, đoạn cỏn bị đám đông túm khỏi cabin tỉn cho quả bấy nhầy thì là gì? Nhẽ cỏn bị vàng-son tỉn?

  – Trước khi tông có bấm kèn dọa đám đông nầy 2 lần?

  Địt mẹ, cháu giả tỉ đó là bầy vịt, gà, chó, lợn cản đường lái xe của chú thì chú có nhấng ga tới hông? Huống chi là con người. Bóp kèn vài lần không thông là được quyền san bằng hết à? Đù mà chú, bị tông nằm viện được phép ỉ ôi chứ chú. Việc đèo gì chú phải xoắn mà nâng quan điểm là đám nạn nhân có nếp-nghĩ-ngắn mới lại a-dua ở đây.

  – Mà cỏn cũng đèo có bằng lái xe nầy nhế. Điểm nầy ra tòa tranh nuận hơi bị nguôn đới.
  Một bên sẽ bầu chửa nhầm-chân-ga-chân-thắng, một bên sẽ tố đó là tinh-tiết-tăng-nặng. Đại khái thế. He he.

  – Thằng lồn nầy đáng bị bắn đòm. Thằng chưởng fòng cũng dựa cột nốt. Kể cả he he thằng lồn dám-đóc Đài Lon Mọi phải xơi cả băng AK mới đáng tội. Lệnh cho xe vầu bằng mọi giá phải từ trên xuống. Chú rõ chửa?

  Địt mẹ chú Dái Ghẻ nhát cho mát cổ thơm họng rùi he he đi chén nầu.

 14. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 17:06

  @Cô Zương Hói, cô Cẩm Hói, Bắp Ngô Yêu

  Vụ Cây Nhiệtđới Zì jảng bâu nhiêu lần ở Quán nài rùi còn jì? Cây Nhiệtđới ở Lừa không có microphone, nên không nghe được tiếng Lừa đâu cô Zương.

  Cô Cẩm Hói nói đúng, nếu cây cẩy khi thả xuống từ tầu-bay mà mắc ở trên cao không cắm xuống đất thì đéo có táczụng.

  Zưng khảnăng đó rất nhỏ, vì cây cẩy có fần “rễ” nặng đến mấy kýlô, còn fần “thân” thì mỏngmanh bé tí. Khi thả từ độ cao hàng cây-số, thì kiểu đéo jì ổng cũng cắm được xuống đất.

  Nguyêntắc của ổng jống máy zò địachấn của bọn trắcđạc (zò được tiếng bánh xe từ vài trăm mét), nên ổng đắt vãi đái. Một khi ổng tăm được tínhiệu của xe, thì chỉ sau 20 fút bombs đã được vác từ U Ta Bao sang nện vỡ đầu bộđội Ông Cụ ở Trường Sơn.

  Sau khi Cây Nhiệtđới được triểnkhai ở Nam Lừa (khoảng early 1970), gần như tuyềnbộ tiếpvận của Ông Cụ từ Bắc Lừa fải đi quanhco qua đường Lào và cả trên bể, hoặc vác bằng vai trần, vì đéo thoát nủi bom Mẽo.

  Thậmchí lúc đó cô Zuẩn đã tính đến fươngán sửzụng lại Xe Thồ đạitrà như thời Điện Biên Fủ, và thựctế đã có nhiều chuyến hàng được chở vầu tận Quảng Trị Thừa Thiên bằng fươngtiện hai-bánh-ba-cẳng nài. Mời các cô thamkhảo bọn jàhói.

  Rất may cho cô Zuẩn, chỉ sau 2 năm triểnkhai chiếntranh điệntử zọc Trường Sơn, thì bọn Mẽo rút khỏi Lừa. Bộđội cô Thiệu đéo còn neither Cây Nhiệtđới nor Tầu Bay từ U Ta Bao hehe nên thua trắng bụng.

 15. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 17:18

  @con Tế Điên Úc Lợn

  Đừng có nâng cao quanđiểm thế con kia. Thời Cam zẹp biểutình của zân Tây Nguyên, địt mẹ xe tải cũng lao thẳng vầu đám Lừa không tấc sắc đó.

  Sâu lúc đấy đéo thấy bọn Kền Kền lao vầu khóc mướn?

  Địt mẹ cô cứ thử có zựán liênquan đến đấtcát, đềnbù theo thỏathuận xong mẹ hết rùi, thì bọn bầnnông nó lại cho tuyền liềnbà trẻcon ra chặn đường đòi xiền tiếp vì “đéo thỏađáng”, coi cô nó nủi điên lên không.

  Mà đã điên rùi thì chiện rồ xe lao vào đám đông là chiện nhỏ, nhất là ở Lừa.

  Mấy vụ mà bấuchí Lừa kêu là “xe điên đâm hàng loạt Lừa” đó, Zì lạ đéo jì, tuyền zo các con tàixế ứcchế quá, cứ rú ga cho đến đâu thì đến.

  Địt mẹ sống ở Úc thì câm bớt mõm lại. Lừa là một xứ đéo jống đâu cả. Nghe jì thì cũng fải zùng củ sọ thối của cô fântích lại coi đúng/sai thế nầu rõ chưa con kia.

 16. #18 by DG on 2011/06/25 - 17:21

  Con Tế Sì Gồng iêm, đù mẹ!

  (1). Anh không nói là không có đực rựa bạo loạn, mà anh chỉ nói tại sao cái điểm nóng nhất trong thời điểm đó (chốt cổng) lại tuyền liền bà?

  (2). Đúng là bấm còi mà đéo tránh thì đương nhiên đéo được mần tới, dưng anh muốn hỏi cô là ở chỗ – theo phản xạ bản năng, nghe còi bấm dư thế, thằng tài hùng hổ dư thế, xe phi dư thế mà đéo chủ động tránh đi là sao? hehe.

  (3). Anh đồng ý mới cô vụ phải tát lệch mõm thằng tài, đó là về lý.

  Dưng còn hehe bỏn cao hơn, muốn tát nó cũng đéo phải dễ – dù rầng anh cũng muốn bõ mẽ ra í chứ!

 17. #19 by DG on 2011/06/25 - 17:32

  Đù mẹ đừng có so sánh đàn áp biểu tình mang mầu sắc chánh trị của Cam mới mấy vụ nhân sự nài cu Bựa kia nhé, chuột nó bịt mũi cười cho đấy!

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 17:35

   Đồ con lợn, sựviệc là như nhau, chỉ có bảnchất là khác nhau, ở chỗ Kền Kền đéo được zây vầu.

 18. #21 by DG on 2011/06/25 - 17:32

  Quên, dân sự, hehe!

 19. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 17:34

  Hồi bọn Mẽo mới thả Cây Nhiệtđới ở Trường Sơn, có một cô bộđội tên đéo jì Zì quên rùi suốt ngày đi kể kinhnghiệm “tương kế tịu kế” của bộđội Ông Cụ trong trỏng.

  Hehe đạikhái cô cổ kể, khi fáthiện ra một Cây Nhiệtđới, các cổ đặt mẹ một ông máy-nổ gần cây cẩy, rùi cho máy mảy chạy một hồi lâu, để làm jả tiếng động của ôtô. Rùi hehe sau đó B52 đến thả bom tưngbừng tưngbừng fífạm vầu rừng trống.

  Hahaha Cẩm Hói nói Zì biết, cô bộđội đó bốcfét chỗ nầu? Có mà lừa được tụi Mẽo cái ./ cái ./ Zì đây nài.

 20. #23 by nhất on 2011/06/25 - 17:56

  http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/chuyen-ve-cay-nhiet-doi-truong-son

  “…Tôi đọc tài liệu và thực tế tháo máy ra quan sát đã hiểu được tính năng tác dụng của cây nhiệt đới, liền bàn với chỉ huy và anh em đem ba cây nhiệt đới thu được trả về vị trí cũ, bố trí một đài radio và một máy phát điện, cứ đúng 19 giờ 30 cho phát hai loại máy đến 22 giờ cho tắt, cứ thế 3 đêm liền. Còn đường ôtô cho mở một đường tránh cách 3km, địch có đánh cũng không ảnh hưởng kế hoạch vận chuyển……”

  Trung tướng đọc cái nầy chứ gì?
  Cẩm Hói amateur  về radio vào phân tích thử coi bạn Thiếu Tướng Tòng trong bài viết chỉ sau vài ngày ” phân tích và đọc tài liệu ” có thể qua mặt được sản phẩm do các kỹ sư Mỹ nghĩ ra không?
  Địt mẹ project của bộ quốc phòng Mỹ mà lừa dễ như thế thì thiên tài cũng phải sợ, hố hố.

  • #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 18:05

   Hehe hóa ra tên cô bộđội ngày xưa đó là Toòng à?

 21. #25 by Банан on 2011/06/25 - 17:57

  @ Lôn Zì: ông zà anh dân lái xe Trường Sơn đấy, ổng nói máy bay khi nhận được tín hiệu thì phải 30-45 phút mới đến và nó còn lượn lờ vài vòng mới ném bom chứ có ném ngay cái buỗi anh đây nài, mờ máy bay ném bom không phải tất cả là B52 đâu tên Bựa bửn kia.

  • #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 18:03

   Ai bẩu cô tất cả tầu-bay ném bom là B52 cái địt bà nhà cô?

 22. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 18:01

  Zì địnhhướng thamluận cho các cô fát nầu.

  Có các vướnđề sau mời các cô vầu uýnh zắm qua bài nài:

  (1) Tiếptục đềtài Đài Địch:

  Cách lắp đài từ các thứ đồ fếthải. Cách nghe Đài Địch trốn Chibộ và Cam. Các trảinghiệm khi nghe Đài Địch, nhất là chươngtrình SBTN.

  (2) Đềtài Bin Ông Thỏ Vỏ Xanh mà con Sành đã khơimào và Zì cũng đã thamluận:

  Nền Côngnghiệp Bắc Lừa thời Thiênđàng 196x. Các trảinghiệm về mua bin và zùng bin đến tận mẩu cuốicùng.

  (3) Đềtài Niềm Vui Buổi Tối của các Jàhói 196x:

  Còn niềm vui đéo jì cho zân Bắc Lừa ngoài bú trà tầu, đớp khoai luộc, và hóng chiện trên jời zưới bể quanh vuông chiếu cói Thước Tư?

  (4) Đềtài Jađình Lừa 196x:

  Các cô có để ý, rầng Ma mới con Trung Tá đéo được thamzự zựán chếtậu Orionton? Thậmchí đến khi zựán fásản, côngty jảitán, mà Ma vưỡn chả biết jì về hiệnziện của Đồngchí Orionton ngay trong nhà mình, zù Trung Tướng (mới vài tuổi) cũng biết hehe?

  (5) Đềtài Lươngkhô ‘701:

  Đéo cô nầu nhớ jì về món ăn bấthủ nài à? Đéo cô nầu nhớ cái thùng đựng gạo của pama các cô thời thởi à?

  (6) Đềtài Nhạc Vàng:

  Thái Thanh, Lệ Thu? Ơ địt mẹ các cô tintin nhở, đéo biết mấy ẻm à?

  (7) Đềtài Mậtthám Nghiệpzư:

  Các cô biết Mậtthám Nghiệpzư là jì? Họ có được trả công hay có quyềnlợi jì hay không?

 23. #28 by Núi Tản Viên on 2011/06/25 - 18:02

  Hahaha Cẩm Hói nói Zì biết, cô bộđội đó bốcfét chỗ nầu? @bựa

  Đít mẹ, có phải nó tổng hợp tín hiệu từ một vài ông nhiệt đới đâu mà từ các ông khác nhau trên một vùng rồi phân tích rồi mới quyết định bomb.

  • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 18:07

   Fải lố fải lố. Thế mà Cẩm Hói cũng có biết chó đâu.

 24. #30 by nhất on 2011/06/25 - 18:05

  Cũng chuyện Trường Sơn, anh có đọc thread ở diễn đàn ô tô Lừa kể về chuyện bộ đôi công binh Bắc Lừa nghĩ ra cách lái xe qua vực  trên 2 sợi dây cáp thép chăng qua sông, vực sâu. Hố hố. Một phát minh vĩ đại. Vĩ đại ở chỗ nó đéo coi mạng lái xe Lừa bằng cục cứt. Theo lời kể thì sau khi xe và Lừa rơi xuống vực nhiều quá mới ngừng không thử nữa hố hố.
  Vậy mà đọc comments , đa số là ca ngợi ” trí thông minh và sáng tạo ” của quân và dân Việt Nam , tự hào đéo tả.

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 18:08

   Vĩ vĩ cái ./ Zì đây nài. Có mà mả bố con Đây Vít Cốc Bơ Fin cũng đéo lái được như thế.

 25. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 18:10

  Chết cười chiện chạy xe trên zây thép của Nhất Không Bìu khác đéo jì chiện núp Mig21 trong mây của Sỹ Jà Mồm Thối.

 26. #33 by minhhuong on 2011/06/25 - 18:17

  Vụ xe tải đi trên dây thì em đọc bọn Tây nó bình luận roài. Chúng nó bẩu rằng chuyện như thế này đã từng xẩy ra ở WW2.

  Còn quả hình xe tải Lừa đi trên dây rất Lừa tự hào là cái ảnh này:

 27. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 18:17

  Chiện chạy xe trên zây thép của Nhất Không Bìu chắc là khởi từ chiện tầu-hỏa chạy cầu Lai Vu thời 197x.

  Thời thởi cầu Lai Vu bị bắn gẫy (đâu từ 196x lận), côngbinh làm cầu tạm cho tầu-hỏa chạy, chỉ gồm nhõn hay thanh ray đặt trên các jóng cầu. Thành cầu & sàn cầu bị thủi bay hết cả.

  Địt mẹ tầu đi qua cầu cẩu, Ma Zì zúm mẹ tứ chi, rắm chặt mắt, rùi ôm Zì như ôm chó hehe vì quá hãi quá hãi.

  Cầu Lai Vu thời thởi bébỏng và đơnsơ đến nỗi bọn Mẽo đéo thèm đánh bom tiếp, vì nghĩ hehe đéo ai đi nủi trên trển.

 28. #36 by DG on 2011/06/25 - 18:19

  Đồ con lợn, sựviệc là như nhau, chỉ có bảnchất là khác nhau, ở chỗ Kền Kền đéo được zây vầu.” @ Nhi đồng Bựa.

  Địt cụ, tự bóp zái nhí nhảnh đáng yêu quá, đã bẩu là nhạy cảm – chánh trị, tầm an ninh quốc gia thì kền kền chứ đến cụ tổ nhà cu Bựa cũng đéo có cửa chọc ngoáy. Hài hước thật.

  Có cuốc gia nầu cu em đang thờ mà có cơ chế thoáng vậy hông em? Chỉ anh xem phát, địt mẹ!

  • #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/25 - 18:26

   Bam hả? Khóa mẹ mõm từ jờ đến lúc Zì xuống đường về.

 29. #38 by Банан on 2011/06/25 - 18:31

  Vĩ đại ở chỗ nó đéo coi mạng lái xe Lừa bằng cục cứt. Theo lời kể thì sau khi xe và Lừa rơi xuống vực nhiều quá mới ngừng không thử nữa hố hố.@ Nhất mặt Lìn:
  Địt mẹ nhất mặt lìn thời chiến so sánh được với thời bình thế buồi nào được, chỉ cần đánh cho Mỹ cút-Ngụy nhào còn bằng phương pháp nào thì ….hehe địt con mẹ nhất mặt lìn phát nữa.

 30. #39 by nhất on 2011/06/25 - 18:39

  @Điêu
  Hóa ra không phải Lừa nghĩ ra à , có phải của Hồng Quân Liên xô không? Bỏn cũng nổi tiếng là đéo coi mạng lính bằng cục cứt của anh ( xem phim Ênemies at The gate ).
  Trong thread bàn về xe đi trên dây đó, bỏn cũng chốt lại là không khả thi vì xe rơi nhiều quá há há, còn có thống kê bao nhiêu Lừa rơi cùng xe, có cả Lừa rơi nhưng không chết. hehe.

 31. #40 by trungduong on 2011/06/25 - 19:00

  Chào bác Банан,

  Huyền thoại “rởm”. Cái đám ADSID/HANDSID/ACOUSID chỉ là sensor. Nhiệm vụ của chúng là nghe tiếng động trên đất vì rung, nghe tiếng ồn chung quanh do nói hoặc di chuyển và phát sóng. Trong khi đó thì các loại tuần tra EC-121D hoặc P-2E làm relay về bên Thái. Bên đấy mới làm “data processing” định hướng chẳng hạn như xe hoặc người, loại nào, cỡ bao nhiêu, và về hướng nào. Sau đó mới có quyết định đánh bom. Khi đánh bom thì có vài loại máy bay đi recon / beaming rồi mới quần bom.

  Chúng không thả thường xuyên đâu vì chỉ có được 45 ngày phát sóng thôi. Sau này mới ra loại mới có một mic nhỏ rất yếu chạy được cả năm. Lúc nghe được tiếng động có trong pattern thì một viên thuốc nổ nhỏ ở trong kích hoạt phát sóng.

  Bác biết Mỹ chúng nó ác ôn thả kèm cái gì không ? Các bom chùm loại “Gravel mine, Dragontooth, Phosphorous” đấy. Lại mà vặt ăng ten cho nó phạt đứt tay chân.

  Chỉ là lúc trước “data pre-processing” không phân biệt rõ những loại tiếng động và hướng đi, over-swamped trung tâm định hướng làm sai chỗ đánh bom. Và cái yếu là không rõ động vật lớn hoặc người, không thấy chỉ nghe nên không biết bao nhiêu. Sau này miền Bắc biết mánh nên cài được pattern chuyển vận mà USAF không biết.

  Khi nào pin hết hoạt động thì thứ ấy chả là gì cả.

  Nhưng năm 1968 ấy tại Khe Sanh chúng thả đều đều mà cho B-52 đánh bom giải vây.

  Đây là HELIOSID thả từ trực thăng cho Khe Sanh

 32. #41 by tieuthithi on 2011/06/25 - 21:25

  @Tế hết tinh

   Vụ này thường thôi có đéo gì là ghê gớm . Lỗi ở thằng bảo vệ húng chó chứ đéo ai dám ra lệnh cho nó làm bừa để mà mất nghiệp à ?

   Cty  này ở gần  ngay  chỗ một xưởng chị làm nên chị biết. CN ở đây cực kỳ vô tổ chức , chậm lương chục ngày đình công, lương  thấp đình công, xưởng  mùa hè nóng đình công … oạch phát đình công luôn chả có báo trước mẹ gì, Công đoàn là cái buỗi, nhá . Kệ mẹ hợp đồng đang hồi gay cấn , kệ mẹ khách  hàng cảnh  cáo vì giao hàng chậm… Cực chối tỉ

   Chị đã từng phải đuổi việc một  con mẹ chuyên tổ chức đình công , cả khu công nghiệp nhẵn  mặt , mẻ đi đến  đâu  đình công ở đó . Mà cũng đéo hiểu sao tỉ lệ CN nữ ở đây  cực kỳ cao, thường là 70-80%. Có cty đến 95%, giai ở đây đéo biết đi đằng nào hết ?

    Một vụ ầm ĩ nhưng không liên qua đến chính quyền thì báo chí khai thác vô tư đê . Vô phúc dính thằng nào thằng đó chịu. Nhưng nếu dính tí đến Cam Quýt Mít Dừa Nhà nước thì đừng hòng nhá, dù vụ việc là như nhau

  Cứ thử tìm trên báo lề phải xem , những vụ dân biểu tình “chống đối Nhà nước” “chống người thi hành công vụ” có bao nhiêu ? mà thực chất là toàn những vụ liên quan đến đất đai ruộng vườn nhà cửa là chính , nhạy cảm cái đéo gì đâu mà sao cũng bưng bít ?

 33. #42 by sun on 2011/06/25 - 21:32

  Chỉ có B mới có cái tài và ác tâm bắt chính dân xứ mình để làm con tin, để mặc cả với ngoại bang để đổi lấy quyền lợi chính trị kinh tế! (Con Lả ngu hết phần choá).

  ăk, ặc… Lướt qua nhà 3 Sàm thấy có đứa chửi cái còng mà anh nghe giọng quen quen nên cũng đoán có thể nó ở đây mà ra. Y như rằng.

  Địt mẹ con Lả ngu hết phần chó !

  Mày cứ làm cho quán nhục mặt vì độ ngu dốt của mày. Con tin tin nào nó đào mả cụ mày lên đây này:

  Bà TKTT mà có giá hơn các con tin khác hay sao ? Sao không lấy mấy ông Định, ông Thức, ông Trung, ông Điếu cày, ông Cù Huy Hà Vũ những người có giá mà làm con tin mà mặc cả cho đáng giá ?

  Cộng sản còn nhởn nhơ chán vì có những cái còm như thế này …

  Lần sau đi đâu thì đừng trích dẫn nhời mày ở quán nhá. Các Bựa khác cũng đừng trích lời con Lả ở quán kẻo mang tiếng bỏ mẹ.

  Địt mẹ con Lả ngu !

 34. #43 by tieuthithi on 2011/06/25 - 21:41

   Kể cho chi bựa một  vụ mắt thấy tai nghe , mà ảnh hưởng của vụ đó tác hại trực tiếp đến chị đây nè . Năm 2004 hay 2003 đéo nhớ rõ, Một khu đất thuộc xã Lại yên- Hoài đức (Hà tây cũ) bị  thu hồi. Nghe nói để Bộ Cam làm nhà máy sx  vũ khí hay gì đéo rõ . Quyết định nhanh chóng thi hành, dân có đồng ý ko ko cần biết, đến ngày trả tiền đền bù mà ai không lấy thì đc chuyển vào kho bạc.

   Sau đó ít ngày thì một buổi sáng, toàn bộ các ngả đường vào xã bị bịt kín, con ruồi bay không lọt  hehe… Một dàn khoảng 40 cái xe ủi và xe tải lớn vào ủi và san lấp khu ruộng đó. Dân  tình lúc đó mới bổ chửng chạy ra định ngăn lại thì bị lực lượng Cam hùng hậu chặn lại, cứ dùi cui mà nã bất kể trẻ em bà già máu  mồm máu mũi răng lợi rơi tung  tóe. Một khách qua đường( chở lợn ra chợ bán) cố lách xe máy để đi qua cũng bị nện cho ngất xỉu. Quá phẫn uất vì không làm gì được, đoàn người quay trở lại làng đốt Ủy ban xã  cháy rụi. Định đốt  tiếp nhà ông phó chủ tịch huyện ở đó nhưng Cam ngăn kịp và tóm khoảng gần 50 người tống lên xe chở đi mới chịu yên .

   (cắt cồng , mả cụ Yahoo dài nó đéo nhận )

   

 35. #44 by tieuthithi on 2011/06/25 - 21:43

  Tiếp 

   Vì có một xưởng sx ở đó nên hôm đó chị cùng ông xã đi vào như thường lệ thì bị chặn lại, không qua được chỉ đứng từ xa ngó lại, đến khi toàn bộ Cam rút đi mới được vào . Báo hại của vụ đó toàn bộ công nhân của mình là người của xã phải nghỉ việc vài ngày để giải quyết việc nhà . Xưởng sx của mình thì nhận ngay được thông báo phải chuyển đi chỗ khác để lấy đất xây Ủy ban mới .

    Vụ việc cực kỳ náo loạn tại  khu vực đó nhưng đứa nào giờ gúc ra được một chữ thì địt mẹ , chị gọi nó bằng cụ tổ hehe …

 36. #45 by Gia_lamcam on 2011/06/25 - 22:19

  Hahaha Cẩm Hói nói Zì biết, cô bộđội đó bốcfét chỗ nầu?@Ma Xó
  Cô bộ đội nầu? Bốc phét gì? – Anh biết điếu đâu, mờ anh cũng nói đến cô nầu đâu hở tên Cổ Nhuế kia!
  Anh chỉ nhớ hồi hổi anh chơi lắp đài amateur ấy, đâu quãng 1970, 1971 gì đó, là anh xin bạn anh được một lô những tấm bảng mạch từ cây nhiệt đới í.
  May là hồi hổi, anh không được đi bộ đội bắn đòm ngày nầu, chứ mờ không thì chắc anh cũng hy sanh anh dũng lâu dồi.
  Há há há!

 37. #46 by DG on 2011/06/25 - 22:21

  Được zồi à, thành cu Bựa nhế.!

  Mặc dù anh đã tiên bố đá vầu mông trái em Thi Còi zồi dưng vụ nài hehe tham luộn đồng hành phát vì nó là thực tế.

  Và quan trọng hơn, là để dững đứa xa quê dư con Tế có thêm cái nhìn thực tế hơn về dân Lừa hiện tại.

  Địt mẹ anh nói trước, đứa lồn nầu mà xiên xạo chưởi bới linh tinh – anh thề anh đào mả tổ cả họ nhà đứa đửa lên đấy, thích thì cứ việc!

  Nếu con Tế – đóng vai thằng bẩu vệ, thì anh thật chứ đéo tông xe cũng vác dao chém mẹ!

  Con Tế chưa biết được cái lì lợm và cái thói hehe bần nông của dân Lừa nó … vô lý khó chịu đến mức nào đâu, anh thật đấy.

  Cá nhân anh từng bị một con mụ – chắc tầm gần 7 sọi, tụt quần soi buốm vầu mặt – địt mẹ lúc đó mà đéo có người can – anh giết mẹ!

  Rất tiếc phải nói một điều rầng – dững chiện dư nài – đa phần có sự đứng sau và cổ vũ kịch liệt (tất nhiên là có quyền lợi) của đám dững con dư Kù Vũ, Thủy Trần, Triển Đình….

 38. #47 by DG on 2011/06/25 - 22:42

  Hôm nai anh không tìm lại được quả ảnh anh vửa chạy vửa bị một thằng oắt con tầm tuổi cháu táng nguyên một hòn đá vầu mặt hehe, xung quanh cu cậu tuyền là lũ cha chú bình thường bái anh như bái cụ, địt mẹ.

  Nài thì biếu con Tế 2 pô ảnh, để cỏn cân nhắc rầng dững điều anh nổ là nên suy nghĩ, nhớ đấy, hẽ hẽ.

  Liền bà…

  Và giẻ em hehehe.

 39. #48 by Cocacola on 2011/06/25 - 22:58

  Bà TKTT mà có giá hơn các con tin khác hay sao ? Sao không lấy mấy ông Định, ông Thức, ông Trung, ông Điếu cày, ông Cù Huy Hà Vũ những người có giá mà làm con tin mà mặc cả cho đáng giá ?@Sún


  Địt con mẹ, thằng Sún ngu như buồi! Đã bảo có biết giá điếu đâu mà bảo người này đáng giá hơn người kia? Biết đâu chừng họ đang deal giá mỗi người một khác, chúng mài biết đéo!

  Chỉ thấy là Thủy Trần được Mẽo cho thoát Lừa là biết thế chứ biết đéo!

  Hồi trước sĩ quan cộng hòa đi học tập cải tạo mút mùa khơi, tâm lý ai chẳng muốn về nhà sớm, có người chức to về sớm, còn những người chức nhỏ lại bị tù đày dài đằng đẵng. Tưởng đời thế quá bất công!

  Đùng phát thằng Mẽo cho đi HO, nghe đâu nó lấy tiêu chí là số năm bị tù đày! Tù càng lâu thì thoát Lừa sang Mẽo càng nhanh!

  Hehe, lúc này, nói theo anh Ba Ma: “Cuối cùng công lý đã được thực thi!”

  Bọn BVS đầu cứt chó chúng mầy còn gì sủa nữa không?
 40. #49 by Ghẻ on 2011/06/25 - 23:34

  Hí hí, anh Sún bẩu: “Mày ra tiếp con Lả giúp anh, anh bận” thế nên em trả lời anh Lả ạ.

  Anh Lả ơi, chẳng lẽ anh không có năng lực đánh giá giá trị con người thông qua các biểu hiện về năng lực của họ? Anh làm sao bằng Dì được (hí hí, nịnh để Dì khỏi bắt bỏ tù )…

  Đùng phát thằng Mẽo cho đi HO, nghe đâu nó lấy tiêu chí là số năm bị tù đày! Tù càng lâu thì thoát Lừa sang Mẽo càng nhanh!

  Ví dụ của anh đưa ra buồn cười lắm đấy. 

  Như vậy chẳng phải cả Mỹ và VN đều đánh giá những người bị tù lâu là những người có giá cao hơn những người được thả sớm hay sao ? Mâu thuẫn quá.

   Anh chán thật là chán, anh Lả ạ. Chắc anh bị vợ bắt nạt thường xuyên nên quẫn quá đâm ra hay nói linh tinh ?

 41. #50 by Kim Dung on 2011/06/26 - 00:22

  rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài..
  @TT

  TT xem lại nhé, biến trở là Volume không phải là Tuning:

  Dao Dong.jpg.

   Mạch điện trên chỉ là cho Anten, chưa có khuếch đại tín hiệu.


 42. #51 by Kim Dung on 2011/06/26 - 00:27

  Bổ sung:
  Tuning (nút dò đài) là tụ xoay (có thể thay đổi điện dung bằng cách xoay) trên mạch điện là cái tụ điện có mũi tên chỉ vào (tương tự cái biến trở.

 43. #52 by Mit on 2011/06/26 - 01:03

  Địt mẹ gần Tết ở chốt tiền-tiêu mà nghe cái bài “Xuân này con không về” thì làm đéo còn ý-chí chiến-đấu @ Cô Fa

  Chém giết một thời gian cũng phải thấy gớm tay chứ cô? Con người khác với Robot ở chỗ đấy.  Cơ mà giá bọn Ngụy bằng một phép lạ nào đó mà biết trước được hậu chiến Lừa sẽ là Tù Cải Tạo, là Thuyền Nhân, là Mất Hết thì …hehehe nhẽ bộ đội Ông Cụ cũng phải còn vất vả nhiều. 

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 01:22

   Bọn Ngụy bỏn biết thừa Ông Cụ là thế nầu (qua các vụ như Cảicách Guộngđất, Cảitạo Côngthương..) nhưng con Minh Béo cỏn bán nước em ạ.

   Sếp mà hạ lịnh buông súng thì chả còn cách nầu kíuvãn.

   Tội là ở con Minh Béo. Nếu cỏn kêu gọi tửthủ như cô Ánh Nguyễn thời xưa thì cũng còn lâu cô Zuẩn mới tỉn xong Nam Lừa, cho zù chỉ sót lại nhõn Sài Gồng không bị jảifóng hehe.

 44. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/26 - 01:06

  Hehe Zì kính yêu đây.

  @em Kim Zung

  Đúng là cái để zò đài (Tuning) là cái Tụ Xoay. Nó đây:

  Zưng Zì trót biên nó là cái biếntrở rùi nên cứ để kệ đấy hehe. Nó đây:

  Sơđồ đài Orionton của chú Kiết Kiết chính là cái nài hehe:

  Các cô thấy hông, nó chỉ có 1 quả Bóng Bánzẫn (kýhiệu Q1), 6 quả Tụ (từ C1-C7) trong đó có 1 quả Tụ Xoay (C6), 3 Điệntrở (R1-R3), 1 Biếntrở (L1), 1 Điốt (D1), và chỉ zùng Bin 3 vôn thay vì 6 vôn hehe.

  Như vậy so với zững thứ Zì hóng cách nay 40 niên thì có cái thừa và có cái thiếu, cũng có cái không chínhxác, zưng quantrọng đéo hehe.

 45. #55 by Mit on 2011/06/26 - 01:23

  Các cô có để ý, rầng Ma mới con Trung Tá đéo được thamzự zựán chếtậu Orionton?@ TT
  Có, Mít có thấy.  Gia đình Bắc Lừa xưa nay vưỡn gia trưởng thế.  Qua tới Mẽo mà cũng còn tuy phai nhạt nhiều. 

  Cơ mà sao project phản động thế Đại tá không cho vện quan sát tận mắt?  Không tin vện hay muốn bẩu vệ vện trong trường hợp bị tố tại chi bộ?

  Thời Thiên Đàng pa ma Mít mần vài chiện nếu Cam biết thì tù tội đương nhiên, dưng không có gì pa ever giấu ma Mít cả.

 46. #56 by nhất on 2011/06/26 - 01:37

  Các cô có để ý, rầng Ma mới con Trung Tá đéo được thamzự zựán chếtậu Orionton?@ TT
  Lý do có lẽ là lỡ bị lộ thì Ma TT sẽ không biết, không liên can , không bị đi tù vì tôi không tố giác hehe.
  Lý do nữa là đàn bà không giữ kín được ( con Trung tá cũng bị tống đi)

 47. #57 by Mit on 2011/06/26 - 02:12

  Bọn Ngụy bỏn biết thừa Ông Cụ là thế nầu (qua các vụ như Cảicách Guộngđất, Cảitạo Côngthương..)@ TT

  Pa Mít kể lại ngay cả khi phim “Chúng Tôi Muốn Sống” được chiếu thì bọn Ngụy public cũng cho rằng đó là một exaggeration.  (Pa Mít chồng thì chứng kiến tận mắt các vụ đấu tố bẩu cái phim này ăn thua mịa so với chiện thật.)

  Nói chung do công tác tuyên truyền hỏng …hehehe

 48. #58 by Cocacola on 2011/06/26 - 03:17

  Pa Mít kể lại ngay cả khi phim “Chúng Tôi Muốn Sống” được chiếu thì bọn Ngụy public cũng cho rằng đó là một exaggeration @Mít


  Vì bọn bỏn chỉ đơn giản nghĩ rằng: “Làm người ai làm thế?”.

  Bọn bỏn chỉ đơn giản cho rằng phong trào Cụ là một hình thái chính trị đối lập như bao đảng phái khác.

  Thêm một lời ru ngủ nữa là “Cùng là Lừa với nhau, ai lại lừa thế!”

  Còn bọn nào hiểu rõ Cụ, cương quyết chiến thì bị cho là huynh đệ tương tàn.

  Minh Béo trước đây sang Thái uýnh tơ-nít suốt (ấy là anh hóng thế, biết đéo đâu!), có biết gì về chính trị đâu!

  Nghe đồn lúc ấy, Tầu Cộng đoán biết ý định ngả theo Nga của cô Zuẩn, mật báo Minh Béo cứ giữ chắc Nam Lừa mà chiến với cô Zuẩn, hết đạn thì Tầu cho, miễn uýnh cô Zuẩn dạt về bắc vĩ tuyến 17 như xưa là đạt.

  Nhưng Minh Béo lắc đầu!

  Vận hạng đã hết, số Trời đã định thế thì Lừa chạy đâu cho thoát kiếp nạn!
 49. #59 by trungduong on 2011/06/26 - 03:32

  Cơ mà giá bọn Ngụy bằng một phép lạ nào đó mà biết trước được hậu chiến @ Cô Mít

  Biết rõ Cộng Sản là như thế nào thì làm gì có Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam với các cô Trần Văn Trà, Trương Như Tảng với nhiền cô nhỏ nữa đi làm cách mạng ở Cục R. Làm gì có những bà già mẹ chiến sỹ nuôi dấu các con. Làm gì có Chiến Khu C và D ngay sát nách Sài Gòn và cũng chả thằng dân nào làm gì cho Cộng Sản.

  Bao nhiêu mạng giúp đỡ cho chúng vì chiêu bào Giải Phóng, đánh Mỹ, cụ Hồ vv. Lúc trắng mắt mất tất cả thì cũng chưa chịu là mình dốt đã bị lừa. A, ai làm chứ cụ Hồ chả thế. Quên rằng cụ cũng vậy chứ không hơn, lợi dụng họ làm bung xung rồi vắt chanh bỏ vỏ. Và cuối đời thì cũng có cô Ba giam lỏng thôi.

  Ừ cái đám đặc công nội thành ấy toàn là dân Nam Cờ chứ đâu. Phần lớn Nam Cờ chưa biết đến đấu tố là gì. Họ cho rằng Ngô Đình Diệm và bè lũ thổi phồng. Tớ có quen một cụ mẹ chiến sỹ chuyên nuôi con ở vùng Tây Ninh và chính con đi R và chết. Mẹ sau 1976 thì bị mấy con lúc trước dấu lấy sạch đất. Giận chúng nhưng vẫn…yêu bác Hồ. Cụ bảo “Bác mà còn sống thì không vậy đâu…

 50. #60 by Cocacola on 2011/06/26 - 03:49

  Biết rõ Cộng Sản là như thế nào thì làm gì có Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam với các cô Trần Văn Trà, Trương Như Tảng với nhiền cô nhỏ nữa đi làm cách mạng ở Cục R@ Dương


  Cho nên mà bây giờ mà Mẽo tuyển ngược lại Nam Lừa sang Bắc Hàn uýnh cộng sản chung với lính Nam Hàn, bảo đảm dân Lừa chiến còn hăng và lì đòn hơn hồi xưa Nam Hàn sang Lừa uýnh Vi-xi.

  Đã hiểu quá rõ nỗi đau khổ trong đêm trường cộng sản rồi! Cho nên lần nầy triệt hạ nguyên làng là chuyện muỗi, lính đồng minh Nam Lừa sẽ sẵn sàng cho đi sạch nguyên tỉnh cs Bắc Hàn luôn!