Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Già teen on 2011/07/06 - 13:48

  cô già tỉn, cô cao huyết áp vô căn bonus tiểu đường, nhẽ cô già hói bằng cụ thân sinh ra anh =))@Muoc_ka
  Cô dìm định dìm hàng Anh hay sao đới?Anh tin tin sao già hói băng Pa cô được. Anh chỉ bị huyết áp cao thôi, chứ chưa đái đường.
  Ý Anh hỏi là nguy cơ bị bệnh đái đường từ những người bị bệnh cao huyết áp ?
  @Na pha lôn, Chắc Cô dân y hả? nếu cô có hiểu về bênh cao huyết áp vô căn thì tư vấn cho Anh?

 2. #2 by Cocacola on 2011/07/06 - 14:08

  Ý Anh hỏi là nguy cơ bị bệnh đái đường từ những người bị bệnh cao huyết áp ?@ Già Tin


  – Tiểu đường có thể gây ra biến chứng cao huyết áp do quá trình xơ vữa thành mạch nhanh hơn.

  – Cao huyết áp chưa nghe nói là gây ra biến chứng tiểu đường!
 3. #3 by bienduc_hai on 2011/07/06 - 14:38

  Cô Lả chém về đái đường cứ phần phật phần phật nhẻ, hehe. Chỗ chú có một già hói độ ngoài sáu mươi, chả hiểu lão bị tiểu đường loại nào mà nghe vện lão than về lão rằng “chim đâu mất mẹ”, nhẽ bả nói thật hay nói tiếng lóng nhể.

  Chuyện nầy nầu giờ chú không có nghiên cứu nên không biết.
  Cô cồng phơm cụ tỷ xem nầu. Tối ăn chè nha a cố haha.


  === 

  @ThiThi
  Cây đó dưới vùng chú người ta gọi là cây Nu Áo, Nút Áo, Thuốc Nhức Răng…
  Và cũng chưa thấy ai nói lấy nó uống trị đái đường, chỉ nhớ năm xưa chú hay lấy cái bông vàng vàng của nó bóp dập ra rồi thoa vào chỗ nướu bị nhức do sâu răng, hoặc bỏn trẻ con hay bóp dập rồi trét vào mỏ nhâu, gây tê.
  dưới chú hay nghe lấy hoa Chuối Già (chả biết ngoài bắc kêu chuối đó là chuối gì), sắc uống. Hehe, và có nhiều người khỏi.

  ===

  @Lói

  Chú thương cô, thật, tập sống yêu thương hơn chút đi em. Luôn đặt Chúa trên cửa miệng mà nhìn những người xung quanh mình không bằng con thú thì không biết em là hạng nào.
  Chú không thể tưởng tượng một nhóc tì đi lễ Chúa Nhựt sốt sắng mà ra đường kẹt xe lại nhìn những người xung quanh mình là những súc vật, chút thật.

  Liu ý các bựa thích chọc phá: “em” ở đây không phải như ý dành cho vàng son, mà là em trong “anh em” huynh đệ, nhá.
 4. #4 by Cocacola on 2011/07/06 - 14:44

  hỏng mắt… do tiểu đường@Già Tin 


  Cơ chế gây hỏng mắt do tiểu đường là tổn thương xuất huyết các mạch máu võng mạc, gây bong tróc võng mạc

  Tiểu đường: lượng đường không chuyển hóa nội bào theo các quy trình chuyển hóa bình thường được -> ứ đọng lại ở ngoại bào -> chuyển hóa theo các chu trình bất thường -> sinh ra các phụ phẩm độc hại do quá trình chuyển hóa yếm khí (anaerobic), đáng kể nhất là acid lactic

  Các phụ phẩm này thúc đẩy quá trình xơ vữa, tổn thương thành mạch và thành mạch tổn thương đầu tiên là mạch máu võng mạc -> xuất huyết -> bong tróc võng mạc -> hỏng mắt!

  Cơ chế gây hoại tử (nhất là ở bàn chân): 

  Các phụ phẩm độc hại hủy hoại các đầu tận (nerve ends) của các dây thần kinh cảm giác -> mất cảm giác đau -> giẫm đạp trúng dị vật (mảnh chai v.v..) cũng không thấy đau -> không biết để chăm sóc -> vết thương khi phát hiện đã hoại tử!

  Cơ chế lâu lành vết thương + suy giảm miễn dịch (đã nói ở dưới) cũng góp phần làm hoại tử bàn chân!
 5. #5 by bienduc_hai on 2011/07/06 - 14:49

  @Lề Phải:


  Chú nói mới cô thế nầy, chiện mấy ông tình báo mần thế nào, cô biết thì nói, không biết thì cũng nổ vừa vừa thôi tên ngẫn tintin. Nha, tạm thế đã, nếu cô phàn nàn gì sự nhắc nhở của chú thì cư nói nha. Hổm rày chú định bụng sẽ chửi cô phọt cứt về tội không biết gì mà đã ti toe, nhưng phúc cho cô hôm nây chú lười, với lại cũng hiền nên hông muốn chửi. Chờ cô húng lên nhu con Thanh La thị bẩy dạo nọ thì chửi cũng chưa muộn, hehe.

  ===

  @Bà Dì
  Chú có thằng cháu họ đang học đại học, tển sức khỏe tốt, bị chứng viêm xoang sàng (or sàn?), cũng không đáng ngại. Nhưng có cái nầy tển hỏi chú mà chú đéo biết, đó là cớ gì tển thường bị chẩy mấu nướu răng, có khi đang nói chuyện nó chẩy đỏ lòm cả răng, nghe đâu đánh răng cũng bị chẩy nhiều. 
  Tển đã đi nha sỹ, thì không có mấy bịnh răng miệng thông thường, thử đổi nước súc miệng và kem đánh răng hai ba lần nhưng chẳng kết quả. Bà Dì hoặc bựa nầu biết, có nhời khuyên nầu không?

  Tố chè, tố chè!

 6. #6 by Cocacola on 2011/07/06 - 14:51

  lão bị tiểu đường loại nào mà nghe vện lão than về lão rằng “chim đâu mất mẹ”@Hải


  Cơ chế gây rối loạn cương dương do tiểu đường:

  Quá trình cương tương tự như quá trình thổi bong bóng: mạch máu giãn ra, bơm một lượng lớn máu vào các thể hang dương vật cho nó cương lên, sau đó các cơ nút chặn lại, không cho máu trở ra mạch máu được, để giữ cho hàng được cứng!

  Tiểu đường -> xơ vữa thành mạch máu -> mất đàn hồi mạch máu -> mạch máu không còn khả năng bơm một lượng máu lớn, nhanh, nhiều và mạnh vào dương vật nữa -> không tạo ra được quá trình cương!
 7. #7 by bienduc_hai on 2011/07/06 - 15:01

  @Lả:
  Ý tớ hỏi là có làm chim của lão í bị teo mất không ớ?
 8. #8 by Cocacola on 2011/07/06 - 15:21

  @Hải:


  Khi không cương lên được tẹo nào thì lão nghĩ sao? Hehe
 9. #9 by Hoaimien on 2011/07/06 - 15:34

  @ Lả

  Ngưỡng mộ Lả quá Lả ơiiiiiiiiiiiiii. Chém tiếp về vụ cao huyết áp luôn đi cho tối về Dì tắt cái đài luôn.

   

 10. #10 by Hoaimien on 2011/07/06 - 15:40

  Lúc nầy bệnh nhân giống như nồi chè di động! Vi trùng (vi khuẩn) rất mê!@ Lả
  Chỗ này giải thích có ổn không nhỉ? Nhớ có lần Mama dạy rằng nếu vùi miếng thịt trong đường thì nó rất khó hỏng mà. Lăn tăn vụ này.

 11. #11 by Cocacola on 2011/07/06 - 16:00

  Cao huyết áp? có 2 loại cao huyết áp:


  – Cao huyết áp ở người trẻ: thường là có nguyên nhân, và phải tìm đúng nguyên nhân để trị, thường gặp là hẹp động mạch thận

  – Cao huyết áp vô căn (không có nguyên nhân) thường gặp ở bọn già hói. Lý do chính là do quá trình build-up các mảng xơ vữa lên thành mạch, làm thành mạch kém đàn hồi.

  Với cùng một thể tích máu của tim bơm ra trong một nhát bóp (tâm thu), nếu thành mạch đàn hồi kém-> giãn ra ít -> áp suất máu bên trong tác động lên thành mạch lúc ấy sẽ cao hơn -> cao huyết áp tâm thu

  Khi tim giãn ra (tâm trương) -> mạch máu xẹp lại -> thành mạch đàn hồi kém sẽ xẹp ít hơn do bị cứng -> áp suất bên ngoài muốn ép xẹp mạch máu cũng tăng lên -> cao huyết áp tâm trương

  Cao huyết áp giống như áp suất nước thủy cục mà cao quá -> rất dễ làm bục vỡ các khớp nối, vòi nước của end-users. 

  Trong trường hợp cao huyết áp, các end-users nầy là target organs, hay gặp nhất là não (stroke), tim, thận v.v..

  Áp suất nước càng cao -> nguy cơ bục vỡ càng lớn và ngược lại!
 12. #12 by Cocacola on 2011/07/06 - 16:08

  Mama dạy rằng nếu vùi miếng thịt trong đường thì nó rất khó hỏng mà. Lăn tăn vụ này@Miên


  Vùi miếng thịt trong đường thì nó khó hỏng do: 

  Đường nhiều, không có nước -> đường sẽ hút nước -> môi trường sẽ là ưu trương -> không tế bào sống nào chịu nổi môi trường ưu trương nầy, kể cả vi trùng vì nước sẽ bị hút sạch ra khỏi tế bào-> tế bào vi trùng bị khô nước mà chết.

  Với nồi chè, do nêm nếm vừa ăn, là dung dịch có nồng độ đường hợp lý, người cũng mê, vi trùng cũng mê, người chén được, vi trùng càng phủ phê!

  Mama cũng dạy là để nồi chè bên ngoài, nó sẽ rất mau thiu, quả đúng thế, chẳng có nghịch lý gì giữa 2 lời dặn của mama cả!
 13. #13 by muoc_ka on 2011/07/06 - 16:30

  Đường nhiều, không có nước -> đường sẽ hút nước -> môi trường sẽ là ưu trương -> không tế bào sống nào chịu nổi môi trường ưu trương nầy, kể cả vi trùng vì nước sẽ bị hút sạch ra khỏi tế bào-> tế bào vi trùng bị khô nước mà chết.

  nhân đoạn chém này của con Lả,

  khi đường huyết tăng kéo theo HA tăng và gây khát nước, cùng một cơ chế với việc các cô ăn mặn quá, HA cũng tăng và gây khát nước. Đó là do hàm lượng đường (hoặc muối) trong máu các cô cao, nước có xu hướng hấp thụ nhiều hơn qua thành ruột để vào máu.

 14. #14 by Cocacola on 2011/07/06 - 16:42

  khi đường huyết tăng kéo theo HA tăng và gây khát nước, cùng một cơ chế với việc các cô ăn mặn quá, HA cũng tăng và gây khát nước@ Moc-ka


  Thật ra hơi khác chút đấy: đường tăng -> vượt ngưỡng thận -> ào ạt thoát ra nước tiểu -> nồng độ thẩm thấu (osmolarity) của urine sẽ tăng lên -> kéo theo nước thoát ra urine theo để mong hạ bớt osmolarity of urine. 

  Chính vì vậy mà người tiểu đường đi tiểu nhiều là vậy. Tiểu nhiều -> mất nhiều nước -> khát nước để uống nước bù lại!

  Ăn nhiều muối -> nồng độ muối của dịch trong cơ thể (body fluid) increased -> osmolarity of body fluid increased -> phản xạ khát nước -> plain water intake increased to dilute the body fluid -> total volume of body fluid increased -> then diuretic affects will occur to excrete both of water and salts in urine -> total volume of urine increased -> Tiểu nhiều! Hehe! 
 15. #15 by Mr. Tran on 2011/07/06 - 17:14

  Tướng thối bẩu bị dính đái đường phải tiêm hàng ngày là chỉ đối mới người bị nặng hoặc đương phải điều trị cấp tập để giảm gấp đường huyết thôi.

   

  Ông pa mỗ uống chứ đéo phải tiêm. Mà cũng đéo cần thử đường huyết hàng ngày đâu nhá. Thử hàng tuần, mỗi tuần 2-3 lần với các mốc: trước ăn x giờ, sau ăn no x giờ thôi. Địt mẹ điên à mà mỗi ngày đều thử 1 phát?

   

  Mới cả bựa nầu bị đái đường or có người nhà bị thì nên lưu ý uống / cho uống các loại thuốc để phòng các bệnh /  biến chứng đi kèm: thuốc chống tiêu móng (tay/chân), chống đông máu, vươn vươn…

  Ăn thì có bựa nầu đó nói đúng rùi. Ăn ít tinh bột thôi. Đậu phụ ăn mỗi bữa 1 “bìa” (trong Nam gọi là gì ta?), rùi các loại bánh ăn kiêng, đường ăn kiêng, vươn vươn. Bia diệu kiêng, vang thì mỗi bữa 1 tý ty cho ngon cơm cũng không việc gì.

   

  Mới cả nhớ phải tập thể dục hàng ngài, cái nài quan trọng đấy!

   

   

  Đây là chế độ ăn – thuốc – tập của ông pa mỗ. Nói chung là thấy ổn nên se tý!

   

   

  @Tướng thối:

  Cái bài 27 tỳ công bẩu là chữa tiểu đường là chữa hay phòng?

 16. #16 by Hớt Êu on 2011/07/06 - 17:18

  @bienduc_hai: Tển đã đi nha sỹ, thì không có mấy bịnh răng miệng thông thường

   Khoác lác, bác sĩ khám mà hông ra bệnh  Nha Chu điếu biết  làm bs kiểu zề nhể.

  @ Mocc ka ; bà Zì nói đúng roài coàn zề : có bệnh vái tứ phương, nếu cây thuốc không độc hại và được mách từ dững kinh nghiệm dững người đã dùng qua thì cứ dùng, lưu ý là họ đã dùng qua nhế…biết lựa chọn,nhờ dư thế mờ   thằng hàng xóm Hớt qua cuôc sinh tử của bệnh ung thư máu đới, giờ hỏi lại dùng gì cũng biết điếu…

   

 17. #17 by budifa on 2011/07/06 - 17:24

  Quán nầy lắm jà-hói nghiên-cứu bịnh-tật ghê nhỉ, hị hị

   

  Mấy cái bịnh cao-áp, tè-đường, ve-ry-gút nghe đồn là bịnh nhà-jàu, kiểu dư các cụ nói là ăn no rửng mỡ, há há. 病從口入, 禍從口出, tranh-thủ ôn tiếng Khựa tý, hí hí. Vì-thế nếu hông có điều-kiện vận-động nhiều thì nên bóp-mồm-bóp-miệng lại. Dưng cái nầy mới khó. Địt mẹ tôi quen mấy jà-hói bị đủ thứ bệnh nầy, đau thì kêu dưng đỡ cái là lại rủ-rê bia-diệu thịt-chó lòng-lợn chả chừa thứ đéo gì. À mà tè-đường thì phẩy tránh xa Cocacola ra nhá, há há. Nhẽ ông Lả nên thêm chữ đai-ớt vầu ních, khà khà.

   

  Thôi chém-gió thế thôi, tintin biết đéo gì bàn chuyện các cụ nhể, hế hế. Mà có khi chưa nhiễm đã chết vì buôn-lậu thuốc-lá, địt mẹ định bỏ mấy lần chưa được. Tập Yingong bỏ được hông ta? Mà thấy nhiều Bựa khen, thôi thì cứ tập vậy, trước giờ chưa quan-tâm mấy.

   

  Lão BOM nổ thêm về Minggong đê, địt mẹ cứ nổ một phát rồi lại xịt cả tràng. Mờ đéo thấy nổ về phỏng-giái Miên nữa thì bâu-giờ mới nổ về tập Yingong chữa ngáy đới?

 18. #18 by muoc_ka on 2011/07/06 - 17:31

  Thật ra hơi khác chút đấy

  sư bố Lả, thế nên đái ngọt hay ăn mặn đều rất hại thận

 19. #19 by LỀ PHẢI on 2011/07/06 - 17:44

  E hèm! Hải Hâm này,


  Không có gì buồn cười ở đây, trừ cái cồng của ngươi.

  Ta nói luôn thế này:

  – Viết là việc của ta.
  – Chửi là việc của ngươi.
  – Ngươi thấy hai việc trên có liên quan đến nhau, ta thì không.
  – Có thể coi ta 15 tuổi đi. Thống nhất thế cho nhanh, tin tiếc mất thời gian.

   Đây sẽ là một lần rất hiếm ta đi phân bua chuyện trẻ con  như thế này.
  Cho nên ta tranh thủ nói thêm một chuyện vặt khác:

  – Đầu 7 thứ tóc mà chưa bắn B40/41 lần nào thì cũng không bằng thằng
  nhi đồng đã bắn một phát.
  Thông tin trên Google tất nhiên là tốt, nhưng người có kinh nghiệm 
  thực tế thì đọc phát biết ngay.
  – Không tên nào nói ra được hai ý quan trọng là:
  + không được bắn B40/41 bằng vai trái
  và tại sao.
  + không được đứng sau xạ thủ B40/41 ( Khoảng cách trong thao trường là X m, thực tế có thể là bao nhiêu ?)

  Thế đấy, Google thì cũng có giới hạn của Google. Tất nhiên
  Lề Phải ta không cãi nhau những truyện vặt kiểu đó (ví dụ nói ra X là bao nhiêu),
  cũng không có trách nhiệm dạy bọn hiếu kỳ về vũ khí.
  Nên truyện vũ khí cũng như bất kỳ truyện vặt ta stop. 

  Rảnh rỗi thì ta sẽ tiếp tục viết.
  Loạt bài tiếp theo có tên: “SỰ THẬT LUẬN” 

  Hải Hâm nhớ nhé : tất cả phụ thuộc vào việc ta có rảnh rỗi hay không.

  Chấm hết một bài vô bổ.


  ( CÁI NÀY SAO CHÉP THOẢI MÁI ) 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 17:49

  Zì đây Zì đây hiahia vầu chưởi các cô nhát cho thơm bẹn rùi còn xuống đường nầu. Hôm nai Hà Nội jời nóng 48o nên xuống đường nhẽ hơi vấtvã.

  Các cô thamluận tốt Zì khen. Zì nghiệm ra rầng bọn bam cứ vợi đi chút là các cô thamluận rất chất, zù sốlượng có jảm.

  Mà hehe Tinh Hoa thì cần đéo jì sốlượng fỏng Simacai?

  Bi-jờ Zì nói về bịnh Huyết Áp, sau đó mới nói đến bịnh Ngái của con Fa Âm Hộ Zét Lịu Đạn.

  (1) Bịnh Huyết Áp (cả cao, thấp, và bấtthường) thì nguyênnhân đạikhái con Lả Lét cỏn nói rùi (cái đéo jì mà Hĩu Căn Vô Căn hehe Thứ Fát Nguyên Fát). Zì thấy đéo cần nhắc lại.

  Táchại của các chứng bịnh Huyết Áp thì chắc các cô cũng đã biết qualoa.

  Đạikhái Cao Huyết Áp thì zễ  độttử zo Tăng Xông hehe (máu fụt mạnh quá zồn ngập mẹ đâulâu chết tốt), hoặc khiến cho Thận bị fá nát (kiểu như cái đê đắp bằng đất mà fải chịu nước lũ ý), vươnvươn mời gúc.

  Còn Thấp Huyết Áp thì hay gây ra đau đầu, chóng mặt, nhức-mỏi.. Zễ ngất, thầnquynh rệurã, đéo chịu được jankhổ (hehe đéo mần cáchmạng được nha, Lừa gọi là Thiếu Mấu).. Rùi cả liệtzương, kém ăn biếng ngủ, vươnvươn mời gúc.

 21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 17:56

  Đì mé Zì cảnhcáo con Hải Zưới jở cái bịnh “chưởi vui mồm” kiểu con Zái Ghẻ mới con Tế Điên mới con Chạn Khắm (cái đéo jì mà nhâncách mớicả đạođức mớicả tínngưỡng tôngjáo, khi cô bật con Lói mới con Fại ý).

  Bọn kia thì bầnnông siêucấp chấp làm đéo jì. Còn cô mangtiếng tinhhoa lại cũng thế hử con mặt ./

 22. #22 by nhất on 2011/07/06 - 18:00

  Địp pẹ thằng Phải chứ có thằng Lài bẹn đệ anh đã nói về phản lực của B40, B41 rồi. Lạ đéo gì đâu , xem phim đọc  chiện cũng suy ra được.
  Riêng chi tiết bắn bằng vai phải chắc chỉ có thằng nào cầm súng rồi, bắn rồi thì mới biết. Suy ra chi bộ toàn thằng bắn B41 bằng Gúc hố hố.
  @TT
  Có cao kiến gì về quả nhập thuốc vào Lừa không?

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 18:04

  Tiếptục nói về bịnh Huyết Áp.

  (2) Bịnh Huyết Áp Thấp thì tươngđối lành. Các cô chỉ cần đớp-bú điềuđộ, tránh quá đói đến nỗi ngất-xỉu. Thithoảng bú tí bia tí ziệu cho thêm fần tăngxông hehe. Và chịu-khó tập thểzục nhẹ như đi bộ, zưỡngsinh. Bọn bị bịnh nài Zì thấy sống vưỡn thọ bỏ mẹ, 90 tuổi là thường, nên bỏ-qua thôi hông nói nữa.

  À quên nếu các cô bị HA Thấp thì nên zựtrữ chút kẹo ngọt trong người (nếu không bị Đái Đường hehe). Lúc nầu cảm-thấy người lảlả thì bốc một viên mà đớp.

  HA Thấp triệuchứng như nào thì hỏi thằng Gúc ý, nó biết hết đấy.

  Bịnh Huyết Áp Cao thì trái-lại, nguyhiểm rất.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 18:05

  @con Nhất Zâm

  Nhập thuốc vầu Lừa thì khó đéo jì, nhất là thuốc OTC. Cô hỏi em Bắp Ngô ý. Vướnđề là Marketing & Sales hehe.

 25. #25 by nhất on 2011/07/06 - 18:20

  Thx Trung tướng , Bắp Ngô về Lừa rồi hay sao ý mà anh buzz mấy hôm nay đéo thấy trả nhời.
  @Cola có ở Lừa cái cứt ý mà hợp tác.

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 18:21

  Tiếptục nói về bịnh Huyết Áp.

  (3) Bịnh Huyết Áp Cao nguyhiểm ở chỗ nó zễ gây độtttử và suy-thận, như Zì đã nói rùi đó, ngoài-ra nó khó chữa hơn HA Thấp nhiều. Số người bị HA Cao jờ cũng cực đông, nhẽ ngang Đái Đường, hoặc hơn. Chủyếu zo các cô đớp nhiều quá mà thành béo-fì, rùi các chất-bổ thừamứa nó đọng mẹ vầu thành mạch-máu, gây tăng áplực trong trỏng hehe.

  Khi đã bị HA Cao nặng hehe (như nào là “nặng” thì hỏi thằng Gúc), các cô thường fải chữa không chỉ đơnjản bằng ziệu & thểzục như HA Thấp, mà có thể fải hehe xài thuốc Tây.

  Thuốc jì thì các cô biết rùi đừng hỏi. Đạikhái thuốc nài fải bú đềuđặn để hạ huyếtáp.

  Vậy có thể không xài thuốc Tây được không?

  Zì sẽ không jảnhời Có hoặc Không ở đây, vì còn tùy vầu bịnhtrạng của các cô nữa.

 27. #27 by Dragonfly on 2011/07/06 - 18:31

  Chi Bộ biết quả chồng tiểu đường mà vợ lại bị sâu răng liên đới là sâu là sâu hông? Hệ Hệ

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 18:37

  Tiếptục nói về bịnh Huyết Áp.

  (4) Để fòng và chữa bịnh Huyết Áp Cao không tốn xiền, mời các cô luyện Zâm Công, tậptrung nhiều Thất Can Công, Bát Thận Công (quantrọng), Kỉu Nhãn Công, Thập Nhất Fế Công (quantrọng), Thập Nhị Tâm Công (tập suốt ngày), Nhị Thập Thất Tì Công.

  Ngoài Zâm Công, Zì sẽ triền các cô thêm 2 món Minh Công #9 và #10 là Can Zục Công và Thạch Hóa Công.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 18:40

  Zì xuống đường fát đã. Hẹn các cô tối nhế bọn lợn mọi lòi rom Simacai.

 30. #30 by Cocacola on 2011/07/06 - 18:49

  Cola có ở Lừa cái cứt ý mà hợp tác@ Nhất


  Hehe, anh nói dối chú làm chi cho nhọc! Toàn anh nói thật đấy! Anh làm nhà phân phối cho! Chú cứ theo anh mà làm, gặp nhau sau! Vấn đề là không biết làm sao identify ra chú để mần business đây. Món nầy cực hot đây!

  Chú lobby luôn cái patent để sau nầy mình vô chai (bottling) bán tại Lừa và xuất khẩu luôn!
 31. #31 by Già Không Đều on 2011/07/06 - 21:17

  @Chi Bộ biết quả chồng tiểu đường mà vợ lại bị sâu răng liên đới là sâu là sâu hông? Hệ Hệ Lài Dồn

  Aka BJ sweet xúc xích because no way else he he, ok?

 32. #32 by Hoaimien on 2011/07/06 - 21:19

  @ Cò lả

  Hôm nay Colả chém chất ghê. Nhát nào ra nhát ấy. Thanks nha.

  Tiện đây chi bộ có ai biết giải thích giùm em. Sao dạo này bà con đua nhau đi khám, xét nghiệm tìm giun đặc biệt nhiều là sán lá gan và sán đầu chó…đại loại là rất nhiều và có những cái tên nghe kinh dị lắm. Có người đau ở ngực phải, khám tim phổi chán chê mê mỏi rồi đi thử xem có sán hay không thì tìm được thủ phạm là các loại sán này. Chi bộ cho em hỏi

  Chả lẽ trước đây không có các loại sán này? hay giờ có dụng cụ xét nghiệm tinh vi nên tìm được nhiều hơn? Các triệu chứng nên đi khám khi nào và cần làm những xét nghiệm gì? (Đến các phòng khám thường được “cò” các xét nghiệm không cần thiết)

  Về nguyên nhân thì nhiều BS cho rằng,  do ăn các loại rau sống ngập trong nước như răm, ngổ khiến trứng của các loại sán này vào theo.

  Em thấy chưa hợp lý lắm. Tất nhiên ăn uống bẩn thỉu mất vệ sinh là một lý do nhưng tỷ lệ nhiễm các loại sán đó ở Tây nguyên rất cao không biết điều kiện khí hậu hoặc tự nhiên có tác động gì đến không nhỉ? Hay tại “ăn của rừng rưng rưng nước mắt” mà bị nhiều bệnh quái đản lắm.

 33. #33 by Già Không Đều on 2011/07/06 - 21:24

   Đậu phụ ăn mỗi bữa 1 “bìa” (trong Nam gọi là gì ta?),(@ Trạn Khắm

   

  Ha ha, một số nơi gọi là 1 miếng đậu hũ, còn miền Tây như quê cô Hải Dớ gọi là “một duông” ( vì hình vuông cắt ra 4 pieces nhỏ để kho hoặc rán Đậu phụ ăn mỗi bữa 1 “bìa” (trong Nam gọi là gì ta?),(@ Trạn Khắm

   

  Ha ha, một số nơi gọi là 1 miếng đậu hũ, còn miền Tây như quê cô Hải Dớ gọi là “một duông” ( vì hình vuông cắt ra 4 pieces nhỏ để kho hoặc rán 

 34. #34 by Già Không Đều on 2011/07/06 - 21:32

  Em Miên quê vùng Đắk Hà Kon Tum phải hông, Anh đoán thế, vì em bẩu vụ sán đầu chó. Anh có đứa cháu ở vùng đó cũng bị món này, đang học sinh giỏi giờ người nó cứ ngơ ngơ đơ đơ, suy nhược hẳn, xuống Chợ Rẫy mà hông ăn thua. Nghe nói món sán này do trẻ con chơi với chó mà bị lây hay sao?

 35. #35 by Già Không Đều on 2011/07/06 - 21:41

  Anh có biết một người trưởng thành bị bệnh sán chó, nó lên đến não và rồi đi về nơi xa lắm luôn đó, để lại vợ dại con thơ.

   

  Nói không phải phỉ phui cái mồm chứ Bà Dì nuôi con Puppy nhớ cẩn thận nhế  nhế. Đi test Elisa đi, địt mẹ !

 36. #36 by Già Không Đều on 2011/07/06 - 21:45

  Bệnh sán chó, nguyên do từ ký sinh trùng sống trong ruột chó theo phân chó ra ngoài. Thường trẻ con ở những vùng nông thôn, điều kiện vệ sinh kém, chơi với chó ỉa lung tung, nên lây qua là khả năng cao hơn trẻ con thành phố tắm chó mỗi tuần, thậm chí mua shower gel cho chó nhiều xiền phếch.


 37. #37 by Già Không Đều on 2011/07/06 - 21:57

  Cô nầu mê món gỏi cá sống ( gỏi cá Nam Ô chẹp chẹp he he) rất dễ dính món sán lá gan lắm đó.

   

  Nên ăn chín uống sôi và nếu ăn rau sống, nên rửa qua thuốc tím. Trước đây Anh thấy dân tình hay dùng thuốc tím rửa rau sống, nhưng hình như gần gây chỉ rửa nước lọc qua loa, kỹ lắm thì cho tí muối tinh vào. Ah, và cũng đừng tin tưởng mấy cái máy ozone rao nhan nhan trên TV nhế, đéo ăn thua với ký sinh trùng các loại sán đâu.

   

  Thấy 9 đâu bổ sung thêm món “rửa tay sạch sẽ” trước khi ăn để tránh giun sán nữa nầu, nhất là mấy con bựa có thói quen móc đít hửi từ thời thơ ấu thiên đàng đéo bỏ được í he he.

 38. #38 by Hoaimien on 2011/07/06 - 22:12

  @ Già không đều

  Em đang ở gần ĐakHa Kon tum đây…Nhưng hổng phải định cư ở đó đâu Già ơi…Ở đó phí đời Vàng son của em thì sao anh.

  Đây là huyện có đời sống khá nhất của tỉnh Kon tum đấy. Tiện đây kể cho chị bộ nghe, cách đây hai ngày em có lên Măngđen (nơi được các ổng dự kiến biến thành Đàlạt 2 đấy). Qua cái đèo toàn cua hiểm hóc, em đến một thành phố Ma. Phải gọi đúng nghĩa như thế, khoảng vài trăm ngôi biệt thự trị giá xây dựng chắc không dưới 3 tỷ mỗi căn không một bóng người. Đi mãi, đi mãi người  lạ còn không gặp chả nói đến người quen. Túm lại  vài trăm ngôi biệt thự nhưng động vật duy nhất em gặp là một con chó. Nhìn thổ nhưỡng khô cằn (hoa trồng cây nào héo cây ấy), khí hậu thì mát như Đalạt thật mới thấy các nhà địa chất Pháp quá giỏi. Họ đặt đô thị ở đâu nơi ấy điều kiện tự nhiên ưu đãi. Các bố nhà mình nhìn mỗi thời tiết mà hy vọng biến một vùng thành Đalạt để dân Sài gòn lên nghỉ mát. Ôi giấc mơ  hão huyền.

   

 39. #39 by Già Không Đều on 2011/07/06 - 22:21

  @ Miên

   

  Măng Đen, đèo Violet, ui, đi phượt thì tuyệt lắm đó cưng ah.

   

  Chứ biến Măng đen thành Đa lat em bẩu hảo huyền nhẽ phải, với cách mần như Lừa đang mần, dù nó vô cùng tiềm năng. Phải giải quyết nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất là giao thông. Tỉnh Kontum từng khuyến khích bán đất rất rẻ nhưng bắt buộc phải xây biệt thự nghỉ dưỡng nhưng có lẽ nó đang trên đà phá sản chính sách này, vì đéo ai mặn mà.

 40. #40 by Hoaimien on 2011/07/06 - 22:57

  @Già không đều

  Lên Măng đen, đến huyền thoại tìm được tượng Đức mẹ giữa rừng. Em cảm thấy nghi hoặc, hình như đây là cách dùng tín ngưỡng để kéo dân lên vùng này. Chỗ đặt tượng Đức Mẹ giữa rừng được thổi vào rất nhiều huyền thoại, quanh đó khói hương nghi ngút. Họ đã san ủi để đường đi đến chỗ đặt tượng dễ đi lại, nghe nói bên Thiên chúa đang xin 50ha đất nhưng chính quyền chưa đồng ý. Họ nửa muốn dân lên, nửa không muốn mất đất. Trong trường hợp này tín ngưỡng, tôn giáo sẽ kéo người dân đến nơi đó nhanh nhất. Vấn đề là khi định cư lại họ sẽ sống bằng gì khi thổ nhưỡng chắc xấu lắm (dù đất đỏ), em cảm giác vùng đó đầy sương muối thì phải. Cảm giác đi giữa các biệt thự Ma cứ rờn rợn Già ạ.

 41. #41 by minhhuong on 2011/07/06 - 23:16

  Sư bố ông anh Nhất dâm, chuyên tự nhận là anh em kết nghĩa mà đéo biết con em này tuyền xuất khẩu (chính ngạch – độc quyền) thuốc men về Lừa và fân fối à? Em sở hữu cả bản quyền để sx 1 vài loại thuốc ở Đông Dương, nên hỏi giề thì hỏi đê.

   

  Mấy hôm nay bận giải quyết  1 cục xiền. Tưởng năm nay lỗ to nên đéo gì nửa năm qua em ăn xài dè dặt, thế chó nào bụp fát lãi. Hớ hớ hớ

 42. #42 by trungduong on 2011/07/06 - 23:32

  Lên Măng đen, đến huyền thoại tìm được tượng Đức mẹ giữa rừng. @ Cô Hoài Miên,

  Không phải là huyền thoại mà là sự thật. Ngày xưa các linh mục thừa sai đã đến với đồng bào thiểu số người Thượng đã lâu từ cuối thế kỷ 19. Họ vừa truyền giáo, vừa dạy học và quan trong nhất là chăm sóc cho những người bị cùi. Có một giám mục người Pháp (Mission Étrangère de Paris) đã ở với họ cả cuộc đời. Ông ta đã bị nhiễm cùi và cũng chết với thổ dân luôn chứ không về nước.

  Một tượng Đức Mẹ được dựng lên vùng Cao Nguyên. Sau này vì chiến tranh nên chỗ ấy đã vắng người cho đến sau này có những người lên lập nghiệp và họ đã thấy được tượng tại vùng rừng. Bây giờ đang “xin lại” với chính quyền vùng đấy ấy làm nơi hành hương như La Vang – Quảng Trị đã từng phải “xin lại” 21 / 23 hectares. Luôn là phải xin / cho dù cho đã lâu năm chủ quyền.

 43. #43 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/07 - 07:35

  Morning, lũ sâu bọ mồm thối răng dòi kia.


  Các anh, các chị đã làm gì để chuẩn bị cho thế hệ tương lai, hả? Tôi có một ý tưởng tuyệt vời: hãy tự tay thiến dái, rạch nát tử cung, uống 1000 viên thuốc ngủ, or something like that. Bọn khố rách bi kịch như chúng mày không nên và không được phép có bộ phận sinh sản, chứ đừng nói đến giao phối, hay hài hước hơn, đẻ con.

  Cầu Chúa gửi ung thư đến mọi ngóc ngách trong cơ thể hạ đẳng, ghẻ lở của chúng mày, lũ điếm nhục! 
 44. #44 by Mr. Tran on 2011/07/07 - 10:20

  @Lói đồn:

  Lại bị em hehe cô giáo nào đấy ignore à? Hay đi nhờ vả chạy chọt ở đâu mà không được? Hay bị dìm hàng, đì đọt tại cơ quan (or trường lớp)?

   

  Hay hehe, đương bắt chước Lả thổ tồn, thi thoảng phọt mấy câu thối khắm để được thần tượng của mầy aka Tướng thối aka Xã trưởng Loserville khen là “thâm”, hử? Hehe.

   

  Lấy lòng thần tượng kể cũng gian nan, nhở!

   

  Sống khác đi cô. Học “thần tượng” cái hay ho (if any) thôi!

   

  @ Chủ tịch Xã Loserville:

  Đéo gì bênh công dân danh dự của mình thô thế? Bựa viên thấy cỏn bi kịch thì góp ý, sao phải xoắn hử? Hay cũng muốn cỏn trở thành truyền nhân của tển: giỏi gúc, giỏi chưởi bậy, già hói cô độc vì không phụ nữ nầu muốn lấy 1 “hồn cô dáng cậu” mở mõm ra tuyền những lời thúi hoắc?

   

  Thương con Lói thì nên làm khác đi. Đéo gì để bi kịch lặp lại, tiếp diễn mà làm gì?