Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 22:10

  Ui Zì đây. Zì làm lang-băm chút thay con Lang con Tơ cái nầu. Các cỏn bácsĩ đéo jì mà lười như chó ý.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 22:12

  @con Zái Ghẻ

  Việc các nhóm “hiệpsĩ” fáttriển lungtung chỉ cho thấy một xãhội đang thốinát đến cựcđại.

  Con Zái Ghẻ nài nhiều lúc cũng nói được, Zì khen.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 22:23

  Bọn Tộifạm Lừa rõràng có ýthức fápluật rất kém nên bọn Hiệpsĩ mới thoảimái như thế.

  Hôm trước Zì coi fin Kiss Of Death có con Nick Cage thủ vai một janghồ hehe tên Junior.

  Con Junior đòm chết mẹ một đặcvụ liênbang đang cảitrang thành janghồ (Lừa kêu là Đặctình), có nhânchứng vậtchứng đoànghoàng, zưng bên côngtố đéo thể kếttội được cỏn.

  Vướnđề là con Đặcvụ kia cũng xài matúy, cũng zùng súng như các janghồ. Và con Junior khai rầng cỏn fải đòm vì sợ con Đặcvụ đòm trước. Rất lôgích. Con Đặcvụ có jơ fùhiệu cho con Junior thấy đéo đâu mà cỏn fải sợ?

  Ở Lừa thì bọn tộifạm cũng sẽ thế. Cho-zù bỏn không được đòm chết Hiệpsĩ (tội jiết Lừa là tội nặng hehe), zưng bỏn hoàntoàn có quyền đập cho Hiệpsĩ bòlêbòcàng, và nói rằng để tựvệ.

  Hiệpsĩ có cái quyền đéo jì mà đánh Lừa vôcớ?

 4. #4 by Thầy Lang on 2011/07/05 - 22:30

  Zì làm lang-băm chút thay con Lang con Tơ cái nầu. Các cỏn bácsĩ đéo jì mà lười như chó ý. @Zì mồm bẹn hehe

  ~~~

  Món cây củ quả chị bá bệnh kiểu này Cậu có nghiên cứu chó đâu mà biết, mà tham luận hử con Zì kia?

  Zì phán thử xem nầu, Cậu rửa tai lót dép lào ngồi nghe đây!

 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 22:32

  Đám Hiệpsĩ Lừa điếc đéo sợ súng thì thôi mặckệ bỏn. Bỏn húng mới tộifạm rùi bị đâm chết thì bỏn fải tự chịu thiệt. Zưng tởm nhất là bỏn coi-thường tínhmạng của cả người khác, và xuống-tay ngay cả khi không đáng. Hehe cái nài Zì cũng từng.

  Các cô nhớ các chiện Theo Chân Hình Sự kể về zững vụ Zì từng mần Hiệpsĩ (hoặc Đặctình) theo Cam đi tỉn janghồ không?

  Đù mé khi khỉ Zì còn trẻ nên mới thế. Jờ thì thôi xin kiếu nhế.

 6. #6 by Mr. Tran on 2011/07/05 - 22:37

  “Hiệp xỹ” nhiều nhẽ vì ơn đảng bác, bọn thất nghiệp vô nghề ngỗng trở thành du đãng mới cả bọn cũng thất nghiệp dưng đéo thích (or dám) làm giang hồ đông dư nhau.

  Địt mẹ vô công rồi nghề thì mới xách xe đi rông, rình phạm để mần “hiệp xỹ” chớ, phỏng?

  Xem phin Mẽo bỏn hay có câu “Don’t try to be a Hero!”. Dưng bọn húng thì ngán đéo?

  Mới cả bây giờ phải chưởi phát nầy nữa mới phản ánh đúng bây giờ nài: địt mẹ cam!
  Nhở!

 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 22:48

  Nên nhân chiện Hiệpsĩ Lừa mà con Zái Ghẻ nêu, Zì zặn các cô thế nài:

  Khi gặp liumanh janghồ, nếu các cô đéo lượng được sức mình, thì tốt nhất là chuồn (or Rắm Mắt Làm Ngơ). Đừng có bâu-jờ jở thói Lục Vân Tiên canthiệp sựvụ nhế. Lợi Bất Cập Hại đó nhế.

  Các cô thấy liumanh chém người hay cướp xe? Nếu nó không chém hoặc cướp chính các cô hay người thân các cô, thì các cô fải chạy ngay khỏi hiệntrường. Mà nếu nó có chém hay cướp chính các cô, thì các cô cũng nên chuồn hehe nếu các cô thấy khảnăng thua.

  Việc bắt liumanh có các con Cam lo. Hàng trẹo con Cam đứng nồngnỗng khắp các nẻo fố để làm đéo jì mà các cô lo việc hộ chúng?

  Các cô hãy xét mà coi, tínhmạng các cô là quý hay bắt được thằng liumanh là quý? Mất con xe có tiếc bằng mất cái cẳng không?

  Và nữa, nếu các cô đéo khắcchế 100% được liumanh, nó húng lên ngoài chặt cụt cẳng cô còn đâm chết thêm vài Lừa nữa, rùi nó bị tóm và tửhình, thì các cô thấy vui lắm à?

  Nhớ đấy nhế. Zì zặn rùi đấy nhế. Ở Lừa thì tốt nhất là làm kẻ Hèn. Vì đàng đéo nầu chả thế, sinh ra fận Lừa đã Hèn Vô Đối rùi.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 22:53

  Nói chiện Hiệpsĩ thế đủ rùi, bi jờ nói chiện Sứckhỏe hehe vì cô Lang bácsĩ ngon nhất Quán Bựa đã vầu sinhhoạt zưng lại kêu không đúng chiênmôn nên không chịu nói jì hehe.

  Zì nói chưa ổn thì các cô cứ bật nha. Đừng sợ Zì mà câm không nói, vì chiện nài nghiêmtúc.

 9. #9 by trungduong on 2011/07/05 - 22:57

  @ Trung Tướng,

  Phim và truyện thì bao giờ cũng là ba sạo, cho dù ở bất cứ nơi nào. Tùy ở bang nào bên USA chứ mà không tự nhiên được đòm anh nào sất. Ngoại trừ khi anh nào vào nhà mình, có vũ khí và uy hiếp tính mạng.

  Kẻ “undercover cop” kia đi nằm vùng thì biết ai ra ai. Đã đi với sói thì hú như sói. Hắn không dùng coke cũng khó ăn nói với đám xã hội đen. Còn gặp ai ấy hắn lại trưng “badge”. Đi nằm vùng thì có mang thứ đó làm gì, và ngay cả bên cảnh sát cũng chẳng biết hắn đâu, ngoại trừ boss trực tiếp. Bên này đám Hell’s Angels mạnh lắm nên nằm vùng cũng có.

  Hôm nọ chỗ tớ có việc này. Một gã chủ quán bar (vài quán) thì có qua lại với đám giang hồ. Thằng nào có quán chẳng phải thế. Chúng đốt quán đấy chứ. Hắn có hai chó lửa, nột cây là Beretta M9 (có giấy), cái nữa là Magnum (không giấy) như anh Dirty Harry. Bên CS nghi hắn có bán thuốc phiện.

  Một đêm hắn đang ngủ với gia đình, CS phá cửa xông vào. Hai mạng chạy lên trên. Hắn rút cây Magnum bật hai quả. Một CS trúng đạn. Tay CS còn lại với hai mạng nữa nhả đạn luôn. Hắn chơi thêm hai phát nữa thì mới biết CS. Tay bị trúng đạn chết trên đường vào BV.

  Ra tòa hắn khai là có súng vì sợ nguy hiểm tính mạng. CS nhào vào nhà lên lầu mà hắn không nghe hô lớn mà cũng không thấy dấu badge hoặc áo nên nã trước. Tòa tin lời hắn khai vụ này. Bên CS bị quan tòa làm nhầu luôn vì không theo đúng “procedures”, không kiểm soát đúng xem hắn có vũ khí không. Còn hắn chỉ bị án tàng trữ vũ khí không giấy phép. Giả như hắn nã bằng khẩu Beretta thì xong phim luôn.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 23:06

   Zì zẫnchứng fin để nói chiện Fápluật thôi mà cô

 10. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 23:09

  Bi-jờ nói về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (1) Bịnh nài jờ nhiều vôđối. Bọn Bộ Ytế Lừa ướcchừng 5% Lừa mắc, zưng Zì nghĩ là fải nhiều gấp 3 thế. Trên thếjới thì bịnh nài cũng đang Hotest hehe với chừng zăm trăm trẹo mạng (fỏngđoán), tức khoảng 7-8%.

  Bịnh đó là cái đéo jì mà jờ đông bịnhnhân vậy? Nhẽ trước không có Đái Đường?

 11. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 23:16

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (2) Bịnh Đái Đường thựcchất là đéo jì?

  Bọn jàhói bẩu, Đái Đường là zo Tụy mất hoặc kém khảnăng cungcấp Insulin cho cơthể, nên máu người nhiễm bịnh bị mất khảnăng chiểnhóa Glucide, zẫn đến thừa đường trong máu hehe.

  Điều điểu đúng được bâu-nhiêu fần-trăm thì Zì đéo sure, zưng hẳn là đúng khá nhiều, vì người bị Đái Đường cần bơm Insulin vầu bẹn liêntục liêntục.

 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 23:24

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (3) Táchại của bịnh Đái Đường thì chắc các cô biết rùi. Máu có nhiều đường zẫn đến các chứng tim-mạch trướctiên, rùi làm hỏng thận (là cơquan chiên lọc máu), rùi vươnvươn nhiều lắm mời gúc. Ghê nhất là nó làm các cô mất khảnăng tỉn nhau hehe.

  Cái đáng-sợ của bịnh Đái Đường là nhiều khi các cô đéo biết mình mắc bịnh nếu không khám chiênkhoa. Thấy người khỏekhỏe thì cứ mặc-kệ, đùng fát lăn ra nằm liệt jường, hônmê cả tuần, lúc tỉnh lại thì nhớnhớ quênquên như con thầnquynh.. Sin chia-buồn, các cô đã zính Đái Đường nặng.

 13. #14 by tieuthithi on 2011/07/05 - 23:25

   Bi-jờ nói về bịnh Đái Đường của em Thi Còi@Zì Móm

   há há đính chính phát : em hỏi cho cô bạn thân hehe chứ em có bị tiểu đường  đéo  đâu ? Nói thế mọi người tưởng em bị rùi mất giá hehe

   Em khỏe như con voi còi í  chỉ mắc bệnh hay đi đái dọc đường thui 

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 23:35

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (4) Vậy người nôngzân các cô fải làm jì fải làm jì hehe?

  Vướnđề là các cô fải fáthiện sớm Đái Đường. Jờ có nhiều máy thử Đường Máu cho kếtquả khá chínhxác, mua đi đừng tiếc tiền.

  Các cô nên tự đo hàng tuần, rùi ghi vầu sổ nhậtký. Sổ nài nên liu thành file (tỷnhư Excel) trên laptop, và thithoảng in ra jấy cho antoàn.

  Nếu các cô chưa có bịnh, và tuổi đã ngấpnghé 30, thì các cô fải ngăn cho Đái Đường không tới, bằng cách luyện Zâm Công (đủ tất-cả các Công) và cảitiến chếđộ ăn-uống.

  Zì suggest các cô một tuần nên ăn-chay ít nhất 1 hôm, để làm sạch zững thứ thốitha trong bụng các cô. Nếu nhiều hơn thì càng tốt. Thậmchí nếu các cô nhịn đớp luôn cả ngày hôm hổm (chỉ bú nước), thì càng tốt nữa.

  Nếu các cô to-béo, thì có thể một-vài tháng các cô đi mần Detox 1 lần, coi như tẩy ruột hehe sạchsẽ.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 23:46

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (5) Thế nếu người nôngzân các cô đã mắc Đái Đường rùi, thì fải làm jì fải làm jì hehe?

  Tấtnhiên các cô vưỡn fải theozõi biếnchiển của bịnh cách thườngxuyên như Zì đã zậy, bằng máy đo Đường Máu. Nếu thấy xuhướng xấu thì fải đến bácsĩ chiênkhoa Tiếtniệu ngay hoặc hỏi Zì hehe vì Zì đéo biết thì Zì hỏi thằng Gúc hộ các cô.

  Nếu các cô đã cần zùng Insulin, thì fải zùng. Thuốc nài các cô đéo trốn được hehe. Lúc nầu trong người cũng fải có. Và các cô nên học cách tự tiêm cho mình.

  Zì thấy nhiều con Lừa (đực) rất ông-kễnh. Bị Đái Đường nặng mà khi chơi Insulin vưỡn fải gọi vện tiêm hộ. Con vện thằng Đái Đường còn khổ hơn chính thằng thẳng, như tù jam-lỏng, khổ vãi mẹ hột.

 16. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 23:51

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (6) Ngoài zùng thuốc, các cô fải thayđổi thóiquen ăn-bú. Tốt nhất nhịn mẹ bia ziệu, và ăn-chay triềnmiên triềnmiên.

  Zì biết mấy con đã mắc Đái Đường 25-28 năm rùi, mà chỉ zùng Insulin và ăn-chay. Đến nai các cỏn (tầm 70 tuổi) vưỡn sống nhăn hehe chưa vầu bịnhviện lần nầu.

 17. #18 by trungduong on 2011/07/05 - 23:53

  Những ai muốn tìm hiểu về bệnh tiểu đường (diabetes) vào đây

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002194/

  Bệnh diabetes này và “ung thư” là hai loại thường thấy trong nhóm người Á Châu tại Bắc Mỹ so với những chủng khác. Và phải bớt ăn những loại thực phẩm bớt chất bột. Gạo ta thì hơi nhiều so với lúa mì.

 18. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 23:54

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (7) Bi-jờ đến fần các cô quantâm nhất hehe.

  Như Zì đã nói, bịnh Đái Đường khi chưa mắc thì Công kếthợp ăn-bú khoahọc để fòng tránh, khi mắc rùi thì xài thuốc (eg. Insulin) và ăn-chay để ngăn bịnh fáttriển..

  Vậy bịnh Đái Đường khi mắc rùi thì có chữa khỏi được không?

 19. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 00:01

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (8) Vậy bịnh Đái Đường khi mắc rùi thì có chữa khỏi được không?

  Zì jả-nhời luôn, là Có.

  Chúa mần ra bịnh Đái Đường, thì chắc Ngài cũng có cách chữa chứ hehe.

  Zì đã gặp vài con jàhói chữa hẳn được Đái Đường và khoảng zăm năm rùi không thấy biểuhiện mắc lại. Vụ nài quả là oáioăm, vì bọn Khoaitây cho rầng Đái Đường đéo chữa được.

  Zì hỏi các cỏn đã bú thuốc jì, thì hehe các cỏn thúnhận là bú nhiều loại lắm, ai mách jì bú nấy, đéo nhớ là bú jì mới bú jì.

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 00:10

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (9) Vậy là hehe, câu-hỏi của em Thi Còi, rầng cây Kim Thất có chữa được Đái Đường không, khi chỉ có zuynhất 1 nguồn nói là chữa được, thì Zì jả-nhời rầng, biết đéo đâu nó chữa được thì sao thì sao?

  Tại-sâu các cô không thử vửa bú Kim Thất, vửa theo-zõi kỹcàng để coi bịnh có jảm-nhẹ (hoặc chỉ cần không tăng-nặng) hay không?

  Lá cây nài, theo Zì biết, chỉ chẳng có hại đéo jì cả, nên các cô cứ bú hehe.

  Có thể nó cungcấp Insulin? Có thể nó cungcấp chất đéo jì đó bổ tụy?

 21. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 00:18

  Tiếptục về bịnh Đái Đường của em Thi Còi

  (10) Còn việc zùng Công jì khi đã bị Đái Đường, thì nhời khuyên của Zì cho các cô là:

  Công đều, tăngcường Thất Can Công, Bát Thận Công (quantrọng), Kỉu Nhãn Công (quantrọng), Thập Tỹ Công, Thập Nhất Fế Công (quantrọng), và Nhị Thập Thất Tì Công.

  Các cô hãy để-ý, Tụy nằm cạnh đám Zạzầy Gan Lách, các Công nói trên tậptrung nhiều khílực vầu vùng vủng, nên chắcchắn tácđộng nhiều đến Tụy.

  Độcthoại 10 cồng liền chán đéo chịu, nên Zì đi ngủ. Hẹn các cô đến mai nói về bịnh Cao Huyết Áp của con đéo jì quên rùi.

  Bịnh nài zễ chữa hơn Đái Đường, nên Zì để sau là đúng gùi.

 22. #23 by Mit on 2011/07/06 - 00:19

  Nói chiện bịnh đái đường, các cô ăn đồ ăn, bú nước các loại nên chịu khó đọc phần ingredients….Cái nầu mà có High Frutose Corn Syrup thì nên tránh bởi vì đây là một trong main causes of diabetes ở các nước tư bản phương tây. Các cô có thể gúc về cái này.  Đầy.

  Các cô nên có thói quen đọc ingredients trước khi mua bánh kẹo bất cứ thứ thực phẩm nào cho trẻ con và cho chính các cô. Đừng nghĩ nó sản xuất tại khoai tây thì cứ dắm mắt bỏ mồm nhá…hehehe

  À, Mít lại có cái bài này của một cô y sỹ quân y phản động báo động với bà con hải ngoại thói quen “thắng nước màu” rùi đổ vào đồ ăn có thể gây độc hại lâu dài cho sức khỏe.

  http://www.svqy.org/lower2.html

  Thôi Mít chạy đơi. 

 23. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/06 - 00:23

  @cô Zương

  Bọn Khoaitây cho rầng ăn nhiều chất-bột thì zễ bị Đái Đường hơn, vì bột thì chiểnhóa thành đường mà hehe.

  Zì không nghĩ vậy. Bịnh Đái Đường thời Thiên Đàng rất hiếm gặp, zù thời đó Lừa tuyền ăn bột chứ làm đéo có cái jì khác. Còn Tây thì bị Đái Đường hành từ rất nhiều năm rùi.

  Bọn Tây gốc Á bị Đái Đường nhiều hơn Tây gốc Tây nhẽ zo bỏn rất háo ngọt, chứ đéo fải bỏn ăn nhiều gạo đâu cô.

 24. #25 by trungduong on 2011/07/06 - 00:44

  Cô Mít,

  Lượng đường dùng trong thực phẩm ở Bắc Mỹ phần nhiều từ corn syrup mà ra. Trong một lon nước ngọt tính ra nồng độ về đường có đến 7 muỗng café đường mía. Một năm trung bình mỗi mạng dùng đến 40kg trong toàn bộ thức ăn, uống.

  Nếu chỉ là fructose do trái cây thì rất tốt. Còn fructose trong corn syrup thì là hàng nhái từ glucose chuyển sang qua enzyme break down.

  Trẻ con Bắc Mỹ thì uống nước ngọt thay cho nước thường nhờ.

 25. #26 by hùng hục on 2011/07/06 - 01:19

  Theo anh biết thì bọn Phớp lợn nấu mấy món sữa chua bánh gatô …  ngọt khé mẹ cổ (em Hương yêu con phờm hộ cái!). Địt mẹ dưng thế mà nó không bị tiểu đường nhiều như dân Á là sao nhỉ. Anh đồ là do chúng nó chịu khó ăn kiêng hơn: Ăn ít, đủ chất, (vs. dân Á thường đợp cho đẫy bụng với chế độ ăn thường không cân đối) và chịu khó vận động, thể dục thể thao (vs. dân Á, đặc biệt là Lừa, thường ườn ra đéo bao giờ chịu cựa quậy cái xác). À còn 1 nguyên nhân nữa có thể là nguyên nhân: dân Á, nhất là dân Tàu, dù ở đâu vẫn ăn rất nhiều chất béo, cả dầu và mỡ trong đồ rán. Rượu bia, thuốc lá thì đéo biết bọn nào hơn bọn nào nhỉ, chắc bọn Âu xài nhiều hơn vì chúng khỏe hơn!

  Chế độ ăn + Vận động cơ thể nhẽ nên bổ sung vào bài “bú, đớp, ỉa, đái” của Bựa chủ quán cho complete nhở?
 26. #27 by Dragonfly on 2011/07/06 - 01:28

  Zì không nghĩ vậy. Bịnh Đái Đường thời Thiên Đàng rất hiếm gặp, zù thời đó Lừa tuyền ăn bột chứ làm đéo có cái jì khác. Còn Tây thì bị Đái Đường hành từ rất nhiều năm rùi.

  ———————–
  Địtmẹ, lúc í bị đái đường cũng biết đéo đâu trừ mấy thằng quan chức to đoành. Hệ Hệ
 27. #28 by hùng hục on 2011/07/06 - 01:55

  Zì không nghĩ vậy. Bịnh Đái Đường thời Thiên Đàng rất hiếm gặp, zù thời đó Lừa tuyền ăn bột chứ làm đéo có cái jì khác. Còn Tây thì bị Đái Đường hành từ rất nhiều năm rùi.@Bựa


  Địt mẹ thời Thiên đàng thì có đủ dinh dưỡng với năng lượng cái lầu buồi mà tiểu đường. Tiểu đường thường là bệnh của thời sau này khi mà cơm gạo thức ăn đã đủ để đớp.

  Mà địt mẹ chi bộ nghĩ mà xem, rất nhiều thằng/con sau 1 thời gian dài ăn đói uống khát thời Thiên đàng, đến khi có thức để đớp là đớp giả bữa, đớp cật lực như rồng cuốn rồng leo, thịt, cá, tôm … phang lia lịa, cơm, gạo … đớp ầm ầm, rượu bia thuốc lá nốc hút ồng ộc không phải 1-2 tháng mà hàng chục năm. Địt mẹ cộng với lười vận động do văn hóa xe máy thì đéo tiểu đường, cao huyết áp và gút mới lạ.

  Chi bộ có thằng nào hay đi ăn cưới ở miền quê Bắc bộ không, địt mẹ Thái lọ, bắc nồn, bắc zăng hay đéo gì cũng giống nhau hết: một mâm dăm bảy đĩa/bát thịt/cá/hải sản/lục phủ ngũ tạng … tú ụ, rượu hoặc bia cả đống dưng thường đéo có đĩa rau nào.

  No dồn đói góp là thế đấy địt mẹ. Bê ta tài nhở hehe: Dân đói cũng nhục, mà cho dân no dân cũng chết nhục.
 28. #29 by Sành on 2011/07/06 - 03:04

  Anh hoàn toàn đồng ý với tham luộn của TT về bệnh tiểu đường, dưng anh cũng mạo muội bổ xung thêm vài ý kiến

  – bệnh tiểu đường có yếu tố di truyền, nếu như bố mẹ mắc bệnh thì con cái xác suất mắc bệnh rất cao.
  – Đặc biệt khi phụ nữ mang thai (khoảng 70%), do thay đổi nội tiết tố mà đường huyết tăng đột biến và nguy cơ mắc bệnh rất cao và có anh hưởng rất tồi đến sức khỏe thai nhi. Anh khuyến cáo các vàng son khi mang bầu thì phải thường xuyên đo đường huyết như TT đã nói để kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể thông qua chế độ ăn uống.
  -Bệnh đường huyết cũng do cơ địa của từng người (giống như bệnh dị ứng), có người ăn cả cân sôcôla mà đường huyết luôn ổn định, có người chỉ ăn nửa bát cơm mà đường huyết đã tăng quá mức cho phép.
  Kinh nghiệm phòng chữa bệnh tiểu đường anh có nhiều, nhưng anh ngại typing nên chỉ nói ngắn vậy thôi. Lời khuyên của anh là nếu có điều kiện thì nên mua máy đo đường huyết và test hàng ngày. khi biết đường huyết tăng đột biến do ăn uống thì nên tránh hoặc ăn ít những món là tác nhân tăng đường huyết đồng thời thể dục thể thao và vận động cũng làm lượng đường giảm đáng kể.
 29. #30 by nhất on 2011/07/06 - 05:16

  Ui địp pẹ dạo nầy anh bận túi bụi chi bộ khỏe hông anh toàn dòm chứ đéo sinh hoạt được.
  Hóa ra Thi còi bị tiểu đường à! Anh sin chia buồn, từ giờ xem VTV4 cứ thấy lãnh tụ nào sâu răng đích thị tển là chó của Thi Còi há há, cấm cãi nha!

 30. #31 by nhất on 2011/07/06 - 05:28

  Anh có câu hỏi nghiêm túc trình chi bộ để tìm câu trả nhời.
  Anh có thằng bạn học làm ở Bayer tiết lộ chúng sắp tung ra thị trường 1 loại nước uống có tác dụng chữa bịnh tiểu đường. Cái này đéo phải thuốc nha, mà là nước uống, không cần đơn thuốc cũng mua được. Đây là phát minh tầm cỡ thế giới, địt pẹ.
  Anh định độc quyền bán ở Lừa. Bên này thương thảo thì anh giải quyết ok, tển còn hứa support tối đa and only for Me hehe. Nhưng về Lừa tiêu thụ thì anh chịu, bắt đầu từ đâu?
  Câu hỏi của anh là :
  ° 1 thằng chỉ có tiền như anh, đéo có mối quan hệ lẫ n quen biết lẫn  kiến thức về thuốc hay bác sỹ có nhập được vào Lừa không?
  ° Nếu có thể thì phải làm gì? Bắt đầu từ đâu?
  Hỏi khó nhở , chửi bỏ mẹ anh đi! Mời mời ! Thằng nào giúp được anh hứa hậu tạ hậu hĩnh hĩ hĩ.

 31. #32 by Cocacola on 2011/07/06 - 09:12

   loại nước uống có tác dụng chữa bịnh tiểu đường. Cái này đéo phải thuốc nha, mà là nước uống, không cần đơn thuốc cũng mua được@ Nhất


  Hehe, anh giả nhời rằng được! Món nầy anh chơi được! Nhất xin giấy phép độc quyền bán tại Lừa, Miên, Lào. Nếu được thì xin độc quyền luôn khu vực Thái, Indo và Úc đi!

  Nhanh chân lên không thì bọn Sin nó đớp mất đấy! Mịa! Bỏn là một tổ cò vĩ đại đấy, cò mọi thứ trên đời!

  Chuyện bán ở Lừa thì anh biết, món đó để anh! Khía cạnh chuyên môn v.v.. anh lo được!
 32. #33 by muoc_ka on 2011/07/06 - 09:16

  (8) Vậy bịnh Đái Đường khi mắc rùi thì có chữa khỏi được không?

  Zì jả-nhời luôn, là Có.

  sai cụ nó rồi con Zí. Tiểu đường là bệnh mãn tính (trừ tiểu đường thai sản). các cô phải sống chung với nó cả đời. chỉ có thể giữ cho lượng đường huyết ổn định ở mức bt chứ đéo thể chữa tiệt được tiểu đường aka diabetes.

 33. #34 by muoc_ka on 2011/07/06 - 09:39

  đường aka saccharide là một trong ba thành phần dinh dưỡng cơ bản (cùng với protein, fat).

  phân loại thành:
  – đường đơn aka monosacchride: glucose, fructose, galactose
  – đường đôi aka disaccharide: sucrose (aka đường mía), maltose, lactose (đường sữa).
  – polysaccharide, oligosaccharide aka đường đa phân tử: tinh bột.

  khi các cô xơi tất cả các món trên, từ mõm xuống đến đít, sẽ phân chia thành đường đơn nhờ các men tiêu hóa để hấp thụ qua thành ruột.

 34. #35 by Già teen on 2011/07/06 - 09:46

  Độcthoại 10 cồng liền chán đéo chịu, nên Zì đi ngủ. Hẹn các cô đến mai nói về bịnh Cao Huyết Áp của con đéo jì quên rùi.@Zì kèn teo
  Là Anh Là Anh, Con Zì  tư vấn cho Anh phát ?
  Nhân đây Anh hỏi vụ dâm công luôn cái : các công Anh tập gần như đầy đủ chỉ có công thập nhất phế công lúc đầu công phát són mẹ ra quần, hẽ hẽ nên Anh bỏ đéo tập luôn tới giờ, nếu bỏ công ấy có sao không? Dâm công tập ngon phết đới chi bộ.
  Anyway, Thanh tên cu chuồi Sà ghềnh nha:
  Anh sẽ thử cái món của cô 

 35. #36 by muoc_ka on 2011/07/06 - 09:46

  vậy đường có tác dụng đéo gì trong người các cô ngoài gây ra Diabetes? nếu các tế bào là một con xe thì glucose chính là xăng. glucose được thẩm thấu qua thành ruột, vào máu, phân phát đến các tế bào. tại các tế bào, với sự trợ giúp của insulin do bạn tụy thải ra, các tế bào sẽ xơi glucose để đốt chạy máy.

 36. #37 by muoc_ka on 2011/07/06 - 09:55

  bệnh tiểu đường của các cô được chia thành hai loại:
  type 1, đó là khi tụy của các cô đình công, đéo chịu ị ra insulin nữa. các cô bi type 1, nhẹ thì sẽ uống thuốc để thúc thằng tụy ỉa thêm insulin, nặng thì thi kệ cụ nó đấy, tiêm thẳng insulin vào luôn.
  type 2, đó là khi lũ tế bào của các cô nó giở chứng, đéo chịu xơi insulin thằng tụy ỉa ra, dẫn đến là lũ tế bào ngẫn cũng đéo thể xơi nổi glucose trong máu. đây là type phổ biến hơn, và cũng dễ phòng tránh hơn. để chữa type này, tiêm insulin vào đéo giải quyết vấn đề gì, các cô phải uống thuốc để thúc tế bào đớp insulin, theo đó đớp glucose.

 37. #38 by muoc_ka on 2011/07/06 - 09:59

  type 2 là loại dễ mắc và có thể tránh được, vì sao. một trong các nguyên nhân để lũ tế bào mọi rợ của các cô đéo chịu đớp insulin và glucose là do các cô chiều chuộng chúng nó quá, cho chúng nó quá nhiều glucose trong máu thời gian dài, aka các cô đớp quá nhiều đường, bột, lại đéo chịu vận động để đốt bớt xăng thừa đi.

 38. #39 by tieuthithi on 2011/07/06 - 10:07

  và ăn-chay triềnmiên triềnmiên.@Zì Móm

   Cái nầy ko đúng nha

   Khi bị tiểu đường , ngoài việc kiêng đồ ngọt thì việc đầu tiên là phải hạn chế lượng tinh bột đưa vào người. Nếu ăn chay trường thì cơ thể sẽ luôn luôn bị thiếu cả về lượng và chất , sẽ cực kỳ mệt mỏi vì thiếu năng lượng dự trữ . Cô bạn bị bênh nầy chỉ chậm ăn vài chục phút là có thể  bị xỉu vì quá mệt và hạ đường huyết .

   Lời khuyên là : không nên ăn chay trường, ăn đủ các loại đạm (động , thực vật) uống sữa dành riêng cho người TĐ và vân động vừa  đủ . Tất nhiên là uống thuốc đều

   @Zì Móm chơi xỏ em quả nầy ngọt quá ha, em giả thù đừng có trách

   @Nhất dâm : mả cụ đứa nầu ăn theo nói leo dìm hàng chị nhá hẽhẽhẽ 

   

   

 39. #40 by muoc_ka on 2011/07/06 - 10:22

  như vậy, chế độ ăn và chăm vận động chính là 2 chân để các cô đứng cao hơn bệnh tiểu đường.

  Về các loại thức ăn cung cấp đường cho cơ thể:
  – glucose, fructose sẽ hấp thụ nhanh nhất vì sẽ ngấm trực tiếp vào máu của các cô, làm tăng nồng độ đường máu ngay tức thì.
  – sucrose, lactose… vì chỉ phải chia tách có một lần, là thành các loại đường đơn để hấp thụ.
  * các cô liu í, nhiều người bị hạ đường huyết, ngất, mệt mỏi cho uống gấp glucose, hoặc đơn giản pha cốc nước đường cho uống sẽ hồi tỉnh rất nhanh.
  – tốc độ hấp thụ chậm hơn là tinh bột vì phải mất thời gian chia tách lâu hơn mới thành glucose.
  – tốc độ lâu hơn nữa là các loại thức ăn cung cấp tinh bột, vì nhiều lý do, hàm lượng tinh bột không quá cao, trạng thái rắn. cái này hơi sâu về mặt hóa học vật lý một chút, đéo cần quan tâm; nhưng kết quả của nó lại là bí kíp để các cô sống vui khỏe.

  vì đường là xăng chạy máy của các cô nên các cô đéo thể kiêng luôn ko ăn được, vậy lũ lừa phải làm gì?

  lũ tiểu đường và nói chung là các cô muốn tránh tiểu đường thì nên: 1 ăn vừa đủ lượng đường bột cần thiết, 2 tránh ăn các loại đường dễ hấp thu vì nó sẽ làm tăng đường huyết trên mức bt, lâu ngày làm giảm hấp thụ insulin và glucose tế bào, 3 nên ăn các loại thực phẩm cung cấp tinh bột hấp thụ chậm (ví dụ, các con bệnh rất hay ăn miến, vì ngoài việc hàm lượng thấp ra, miến tiêu hóa lâu hơn, lượng glucose vào máu các cô sẽ đều đặn hơn).

  về hàm lượng đường của các loại thực phẩm và tốc độ hấp thụ, các cô hãy tham khảo gấp các bảng hướng dẫn chế độ ăn cho người tiểu đường.

 40. #41 by muoc_ka on 2011/07/06 - 10:36

  về trường hợp fuctose corn syrup của lũ phản động mẽo cô Dương và em Mít, chỉ có một loại fructose về mặt hóa học, và tác hại với cơ thể của nó hơi khác glucose.
  – nồng độ trong máu cao kéo dài cũng gây giảm hấp thụ glucose tế bào ( cái này thì giống glucose)
  – fructose góp phần vào quá trình dự trữ mỡ, nghĩa là gây bệnh béo phì.

  Fructose trong hoa quả là dạng tự nhiên, fructose corn syrup là dạng tổng hợp, do đó có lẫn cả glucose. Vậy nên fructose corn syrup, đặc biệt là lạm dụng sẽ là nguyên nhân gây tiểu đường và béo phì.

 41. #42 by muoc_ka on 2011/07/06 - 10:49

  về thuốc nam và các loại rau quả, ko có nhiều nghiên cứu chính thống nhưng có các thống kê về việc dùng, ăn một số loại có thể giảm được triệu chứng của tiểu đường.

  một trong số đó là trái mướp đắng( theo tiếng VC) aka trái khổ qua (theo tiếng Ngụy). Xào, salad, nhồi thịt hấp, nấu canh hay xốt cà chua đều ok. Đặc biệt, vài bạn Hàn Xẻng rất thích mua trà khổ qua, về uống hàng ngày như một thực phẩm chức năng cho người tiểu đường và phòng tiểu đường.

  hết tham lựng !!!

 42. #43 by Già teen on 2011/07/06 - 11:30

  Ui con muoc_ka chém gió như đúng ròi ý nhể? Anh khen hehe.
  Thế cô giải thích Anh xem sao tiểu đường lại hay đi kèm với cao huyết áp và nếu bị cao huyết áp rồi thì khả năng bị tiểu đường là thế nào?
  Còn mấy vụ bị hoại tử, hỏng mắt… do tiểu đường nhẽ tế bào không đủ xăng để chạy hay thế nào?
  Đang hóng…

 43. #44 by muoc_ka on 2011/07/06 - 11:56

  cô già tỉn, cô cao huyết áp vô căn bonus tiểu đường, nhẽ cô già hói bằng cụ thân sinh ra anh =)) .  anh đéo phải dân y dược nên cô nghe chém gió tham khảo thôi, đừng ngưỡng mộ xin chữ ký.

  lòi mắt cụt tay là biến chứng nặng của tè ngọt rồi, lúc đó chắc toàn thân cô như que kem tràng tiền mẹ. cơ chế thì anh chịu, chỉ tập trung vào nguyên nhân và cách phòng tránh.

 44. #45 by Hoaimien on 2011/07/06 - 12:22

  Còn mấy vụ bị hoại tử, hỏng mắt… do tiểu đường nhẽ tế bào không đủ xăng để chạy hay thế nào?
  Đang hóng…
  @Già nửa vời

  Em cũng đang hóng xem Nuoc_ka đang tiếp thế nào. Ông Cụ ở nhà cũng bị tiểu đường, khi bị một vết thương có tiêm kháng sinh cũng không lành. Vết thương chỉ lành khi làm cho lượng đường trong máu giảm xuống. Không biết cơ chế của nó thế nào Nuoc_ka  nhỉ? Đang hóng tiếp đây.

 45. #46 by Nã Phá Luân on 2011/07/06 - 12:35

  Chào các bạn,

  Mình hóng lâu nay, thấy quán bàn chủ đề y tế thấy có đôi điều mình biết lên mượn phép múa rìu qua mắt thợ.

  Về cơ bản của Tiểu Đường bạn An Hoàng nói trúng rồi. Bạn Muoc_Ka có tham luận về tiểu đường zất được, mình ưng.


  Tuy nhiên chưa thấy ai nói nhiều về chế độ ăn uống, tập luyện để “sống với bệnh tiểu đường”. Nếu trong quán có nhiều bạn mắc bệnh thì mình sẽ trình bày vài tham luận về chủ đề này, còn không thì không dám làm loãng chủ đề của quán.

 46. #47 by Nã Phá Luân on 2011/07/06 - 12:36

  @Bạn GiaTeen, tiểu đường gây ra huyết áp là do tiểu đường có ảnh hưởng rất lớn lên thành mạch máu và hệ thống tuần hoàn. Người bị tiểu đường có thành mạch máu dày, cứng (và dễ vỡ) khiến cho sự lưu thong tuần hoàn máu trong cơ thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Điều này có nghia tim phải co thắt mạnh hơn để tăng sự tuần hoàn máu.


  Một triệu chứng dễ nhận biết của người bị tiểu đường là vùng da gan bàn chân rất xấu, các vết thương rất khó lành do vùng bàn chân là vùng xa tim nhất, khi bị tiểu đường thì lượng máu đi đến vùng này bị giảm đáng kể. Khi khám bệnh tiểu đường lúc nào cũng có màn khám vùng găn bàn chân.

 47. #48 by Nã Phá Luân on 2011/07/06 - 12:41

  Một trong những hệ quả nghiêm trọng của tiểu đường là sự xuống cấp và dần dần bị hủy họai của các mạnh máu, đặc biệt là các mao mạch nhỏ (nguyên nhân khá phức tạp, ai thích tìm hiểu thì mình sẽ đề cập).


  Việc hệ thống mạch máu bị ảnh hưởng trầm trọng gây nên nhiều chứng bệnh thứ cấp như tim mạch, mắt kém, kèn teo, các vết thương rất khó lành… Một chu trình khám bệnh tiểu đường luôn phải có khám nội thất của mắt. Bác sĩ chuyên khoa sẽ soi trong nội thất mắt xem các mao mạch ở trong đó có bị ảnh hưởng nghiêm trọng không.

 48. #49 by Nã Phá Luân on 2011/07/06 - 12:52

  Như bạn Muoc_Ka đã đề cập, tiểu đường chủ yếu là loại 2(type2  trên 90%) và để điều trị tiểu đường loại 2 này khá dễ nếu người bệnh chịu khó và làm đúng cách. Một trong những phương pháp được khuyến khích dùng nhiều nhất của y học phương tây là kiểm soát chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn.


  Nhiều vị bác sĩ cho rằng nhiều lúc chính vì bị tiểu đường (loại 2) mà người bệnh sợ phải kiểm sóat chế độ ăn và sinh hoạt của mình dẫn đến họ lại có một sức khỏe tốt hơn người không bị gì và ăn uống bừa bãi. Nhiều  người nhờ theo một chế độ nghiêm ngặt mà có thể sống đến 80 tuổi rất khỏe mạnh mà không bị biến chứng gì.


  Tuy nhiên ở ViệtNam ta, mình chưa thấy có một chương trình, hướng dẫn thực sự khoa học, rõ rang cho người bệnh. Người bệnh nhiều lúc tự mày mò hoặc học hỏi qua kinh nghiệm của người khác.

  Thôi, không xìbam các bạn nữa, xin lại chuyển về chế độ hóng.

 49. #50 by Cocacola on 2011/07/06 - 13:20

  Còn mấy vụ bị hoại tử, hỏng mắt… do tiểu đường nhẽ tế bào không đủ xăng để chạy hay thế nào?@ Già Tin


  Nó là như vầy! Tế bào, cứ ví như là công trường xây dựng, cần nhận đất đá (sugar) vầu để thi công!

  Đất đá (sugar) vận chuyển bằng xe tải trên đường (tức là các mạch máu)!

  Xe tải muốn chở đất đá (sugar) qua cổng công trình phải có phiếu tiếp nhận vật tư (insulin) thì bảo vệ nó mới mở cổng cho vầu, không có thì đất đá (sugar) nằm ngoài đường lộ (tức mạch máu). Nhế!

  Tiểu đường gây ra do xe tải chở đất đá (sugar) ùn ứ trên các con đường (mạch máu) do:

  – Thiếu phiếu nhận vật tư (insulin): (tiểu đường týp 1 – phụ thuộc insulin) -> khắc phục bằng cách tiêm insulin

  – Hoặc có phiếu nhận vật tư (insulin) nhưng không có hiệu lực (tiểu đường týp 2 – không phụ thuộc insulin) -> khắc phục bằng thuốc -> không cần tiêm insulin

  Các cô tưởng tượng nếu ngoài đường đầy xe tải chở đất đá đi lòng vòng thì sao? Bụi mù trời, đất đá rơi vãi tùm lum

  Tiểu đường cũng vậy, do nồng độ đường trong mạch máu tăng quá cao mà đường không vầu tế bào được để đốt thành năng lượng -> phát sinh các phụ phẩm độc hại phá lung tung các cơ quan khác!
 50. #51 by Cocacola on 2011/07/06 - 13:32

  Ông Cụ ở nhà cũng bị tiểu đường, khi bị một vết thương có tiêm kháng sinh cũng không lành. Vết thương chỉ lành khi làm cho lượng đường trong máu giảm xuống@Miên


  Dễ hiểu lắm! Cô để một ly chè và một ly nước dừa ở nhiệt độ phòng coi ly nào bị nổi mốc meo trước!

  Người bị tiểu đường, do rối loạn trong cơ chế vận chuyển glucose qua màng tế bào, dẫn đến lượng đường bên ngoài tế bào (ngoại bào) tăng quá cao!

  Lúc nầy bệnh nhân giống như nồi chè di động! Vi trùng (vi khuẩn) rất mê!

  Cơ chế thứ 2 là tế bào không có đường, giống như xe không xăng để chạy -> chạy cầm chừng. 

  Tế bào bạch cầu (bảo vệ cơ thể chống vi trùng) cũng vậy-> hoạt động uể oải -> giảm sức chiến đấu -> giảm miễn dịch cơ thể chống vi trùng.

  Do vậy người tiểu đường khó lành vết thương là như vậy!