Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Dom-dom on 2011/07/04 - 21:18

  Nếu cô ở HN, anh suggest cô đến phòng khám TMH ở đường Láng, ngay đầu Ngã Tư Sở (hình như tên là Hà Thành). @ Ca- Ti

  Ở HN có một địa chỉ tương đối tin cậy chữa TMH đó là dốc Thọ Lão tại phố Lò đúc. Đó là KTT của các GS-BS, có nhiều phòng khám TMH. Trước có cụ Cần, cụ chữa rất tốt chỉ cần cho thuốc nội, đơn thuốc khá rẻ mà hiệu nghiệm. Nay cụ nghỉ, anh con trai khám nhưng hình như ở chỗ khác. Đông người đưa con đến khám lắm. Bên cạnh cũng có phòng khám đấy, các cô thử đến thăm dò xem. Anh lâu nay ko phải chữa họng nên ko quan tâm nữa.

  Cô Fa @ Ở HN cô đến phố Phương Mai vào các cửa hàng thiết bị y tế mà hỏi. Cách đây gần chục năm anh thấy cửa hàng bán thiết bị Medisana có bán. Dụng cụ này gọn nhẹ lắm. Tác dụng thế nào anh ko biết vì ko dùng.

 2. #2 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 21:26

  @Cô Dương Trùng Trục:
  Anh hông già hói đâu đừng gọi anh là bác nghe ghê ghê. Xưng Anh và Cô nghe cho nó đượm tình thân ái tí. Anh quí cô mới khai thật đấy. He he.

  Tùy vầu thời bình hay thời chiến, cô thử gúc phát là ra ngay. Biên chế thực tế của Sư-Đoàn anh hồi hổi nhõn 11k quân.

  Anh sin phép cút lên giường nhát, 00h30 rùi, sáng anh còn phải lái xe nhõn 200km đến site. Cô biên về bắn-đòm bên cô cho anh hóng sem nào. Mai anh giả nhời cô sau.

  Good night, mate.

 3. #3 by Dom-dom on 2011/07/04 - 21:30

  Còn các cỏn biên đơn thuốc thì vứt mẹ vầu sọt-rác sau khi rời fòng khám.@ ThỐi
   
  Chính xác. Anh đã kinh nghiệm nhiều lần. Toàn đến chỗ anh họ với bạn thân làm BS khám, bệnh sơ sơ mà bỏn vưỡn táng cho những cái đơn vô thưởng vô phạt nhưng tiền thuốc cách đây hơn chục năm đã tới gần triêu. Chẳng bao giờ anh mua dùng nếu không tra lại cuốn thuốc & cách sử dụng.

  Ngoài ra có lần tên bạn thân, ko hiểu dốt hay lẩm cẩm mà kê cho bà già đang gần đất xa trời, thay vì thuốc xịt chống khó thở hắn lại kê thành thuốc xịt chống lở loét, tên chỉ thừa thiếu có 1 chữ cái C. May con cháu là BS phát hiện ra, chứ cứ như vện anh thì đã nhanh đưa cụ ra đồng hờ hờ.

 4. #4 by Cocacola on 2011/07/04 - 21:44

  Địt mẹ thằng Tế Quỷ viên nói dối như điên, mầy định lấp liếm hử?
  (Trích)
  Vươn Vươn. Đệt mẹ, cứ như bắn-đòm ngồi chơi 24/24 đợi lệnh trên thì ra mặt trận ngay không bằng.

  Mổi thứ năm-phút thì nhân lên bâu nhiêu? Số X phỏng? Một Đại-Đội là số X thì một Tiểu-Đoàn có phẩy đem nhân lên thành số Y? Cấp Trung-Đoàn thì có phải đem Y nhân lên thành số Z? 


  Địt mẹ, quân đội bắn đòm chuyên nghiệp không “sẵn sàng chiến đấu” thì làm mẹ gì?

  Chính mầy bảo nhân mỗi thứ lên, từ năm phút nhân lên rồi còn chối hả?

  Địt mẹ thằng Quỷ viên nói dối như điên!
 5. #5 by DG on 2011/07/04 - 21:49

  Con Tế Sì Gồng cút đi ngủ zồi à? anh đang định mần thịt con hãm lìn này thì lại cút à?

  Hehe tỉn vện sáng khoái nhế con tin tin tập mần già hói, 52 cái ./ anh nè, được 25 chứ đã hoành rùi!

  @ Cô Bẹp Ti: anh có mấy nhời khuyên:

  (1). Đừng nghe con Đòm mới cả con mụ Bựa khuyên xằng, dù rầng hổng phải là hổng có lý hehe.

  Con ốm – mình không có chiên môn thì cần phải đưa đi bác sĩ khẩn trương nếu cảm thấy nguy hiểm. Đừng vì định kiến dư vậy mà hehe bỏ qua tụi lang băm đó. Cần tách bạch rạch ròi ra nhế. Cứ đi khám và hãy nghe ngóng cẩn thận, giải quyết khẩn trước mắt cái đã, sau đó hoặc tự mình, hoặc gọi điện cho người thân có uy tín xác minh lại xem sâu.

  (2). Nên ổn định và tin tưởng.

  Chưa nói dốt hay giỏi, dưng nếu cỏn hông có lập trường ổn định, ngày hôm nai xài đơn của thày thuốc này, ngày mai xài đơn của thày thuốc khác, thì anh thật chứ bác sĩ hoành văn tráng cũng thua cô luôn, chưa nói đến tụi lang băm.

  Trị bệnh đéo phải bụp phát ăn ngay, nên nhớ chiện đó.

 6. #6 by DG on 2011/07/04 - 21:49

  (3). Mới bé con nhà cô, có thể đến phòng khám tư Y Cao (nếu cô ở HN) nằm trên đường bờ sông dọc theo đường Bưởi (Đù mẹ cô dạt về mạn Cầu Giấy hỏi bọn tài taxi đứa đéo nầu chả biết).

  Và khi đến đó, hehe cô phải phục kích cho được gã thày thuốc có tên là Tùng. Con cỏn già hói, nhẹ nhàng và trị bệnh cho trẻ em rất uy tín, kê toa đúng mực, thậm chí không kê nếu không cần thiết hoặc chưa đến mức độ cần thiết.

  Nhớ nhế, phòng khám Y Cao, và ca làm việc của Tùng Lang Băm, nếu anh hông nhầm ca của con nài thường bắt đầu từ tầm 4h30 chiều.

  Cô đừng đăng ký qua điện thoại vì sẽ chờ rất lâu, tốt nhất 4h30 cỏn khám, bế con đến tầm 3h30 – 4h, đăng ký luôn và chịu khó chờ chút.

  Thế  nhé, cân nhắc nhế.

  Thân mến – đéo mấy khi anh tử tế dư nài đâu, số cô son đấy hehe đũ mẽ nhà cô!

 7. #7 by hùng hục on 2011/07/05 - 01:04

  Mịa chỉ cần 1 tiếng đồng hồ nếu có lệnh thì QK9 nó làm thì cả tỉnh bọn Miên đấy chứ@bựa viên nào đó

   Mổi thứ năm-phút thì nhân lên bâu nhiêu? Số X phỏng? Một Đại-Đội là số X thì một Tiểu-Đoàn có phẩy đem nhân lên thành số Y? Cấp Trung-Đoàn thì có phải đem Y nhân lên thành số Z?@Tế

  Anh đéo nghĩ là điều quân nhanh như ông Bựa ở trên nói (chí ít cũng phẩy tính thời gian hành quân (căng hải hoặc cơ giới) tới chiến trường), dưng cũng chẳng nghĩ nó lâu đến độ như Tế nói. Anh Duẩn hoàn toàn có thể điều quân (cỡ tiểu, trung, đại – đội, hay tiểu, trung, sư đoàn … anh biết điếu) nếu anh ảnh muốn đéo phẩy đợi đến 2 tuần. Vướn đề chủ chốt ở đây là anh ảnh đéo muốn.
  Ông Trùng Dương nói đúng về điều động quân Mẽo. Thậm chí nếu trong trường hợp khẩn cấp bọn bọn đéo cần thu dọn lều chõng, nạp đạn đẹo đéo gì, máy bay đến đón lính ở thao trường chở thẳng ra mặt trận luôn, đến nơi nhận quân trang quân dụng và các loại vũ khí sau (cái này anh xem phim thấy vậy, thực tế thì anh đéo có trải nghiệm).
  À, btw, Sún dạo này nói năng đỡ hơn đấy, anh có nhời chào mừng.
 8. #8 by hùng hục on 2011/07/05 - 01:16

  http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/cafef.vn/Chuan-bi-sua-doi-Phap-lenh-ngoai-hoi/6563781.epi


  Bê Lừa xiết thêm vòng dây cột cổ quần chúng hehe aka cụ thể hóa kết hối.
  Sắp xuống hố cả nút rồi, địt mẹ!
  Quần chúng nhưn dưn phải làm gì bây giờ các già hói?
 9. #9 by voong ngau pin on 2011/07/05 - 03:20

  Quần chúng nhưn dưn phải làm gì bây giờ các già hói?
  @ hùng hục mồm nhét âm hộ:
   Làm gì? ăn lồn chứ làm gì ,,,,,

 10. #10 by minhhuong on 2011/07/05 - 03:47

  Sắp xuống hố cả nút rồi, địt mẹ!
  Quần chúng nhưn dưn phải làm gì bây giờ các già hói? @ Hục
  ———————-
  Quần chúng nhưn dưn nên:
   
  – Mít: nên kẻ chưn mày, uýnh quả fứn, rồi đi shopping.
   
  – Sĩ già dâm: nên chuyển sang mặc quả quần xịp rằn ri!
   
  – Nên nhẩy vào đầu tầu hỏa cho nát bét fòi óc chết hết đi, lũ Lừa xấu xí quái thai – fế fẩm của Thượng đế (@Lói)
   
  – Nên cố fấn đấu cho bằng đống fân của anh (@Nhất dâm)
   
   
  -Tế: Thằng có nick “Quần chúng nhưn dưn” kia, từ hôm vào quán bi bô ra mắt tới giờ, đã chào anh chưa đấy?
   
  – Fa: không được ngáy khi ngủ!
   
  – Bắp Ngô: nên gọi 3 lần dõng dạc “ôi em Hương Điêu xinh ơi là xinh”  hé hé hé hé
   
  nên đọc luận cương của Đảng chứ còn gì nữa lũ ngu, lũ gái hám giai, lũ giai chó, lũ giai giòi bọ(@mm)
 11. #11 by DG on 2011/07/05 - 05:04

  Quần chúng nhưn dưn phải làm gì?
  …………………………………………………………

  @ Chiếm cà lăm: Phải ..nghe nhời…thầy, làm ngay…làm ngay …4 việc nhớn đón …đón …đón bềnh mênh…!

  @ Sún: Địt mẹ con “quần chúng nhưn dưn ngu hết phần chó”, mài phải thả ngay em Ghẻ của bố mài ra!

  @ Bô Cứt: Tránh xa em Hồng vàng của anh ra chứ còn phải làm gì nữa!


  @ Trạn Khắm: Mỗ đéo biết, dưng theo Mỗ là thứ 7 nên đi đá banh giải nghiệm tao nhã, còn giờ thì gút nai, chúc nhưn dưn vui vẻ.


  @ Phập liệt: Léo mẹ, chuồn sang Lào mà ở!

  @ Lả Lét: Đi mà hỏi Gô Kinh í, tưởng Bê nhà chúng mày thiên tài vĩ đại lắm cơ mà?

  @ Con mụ Bựa đĩ mồm: Hiahia fải làm zì? bớt bam đi chứ làm zì nữa, Zì xuống đường cái đã!

  @ Déo mặt ./ ngựa: Để nhận thức được điều này, cần có hệ thống, con nhưn dưn nên đọc thêm sách!

  ………………………………….

 12. #12 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/05 - 05:30

  Quần chúng nhưn dưn fải làm jề? @Hùng Hục

  Làm jề?  Làm jề?  Làm như bõ thời hồi 1954 và 1975 í.

  http://www.youtube.com/watch?v=6LSarhZpnMs&feature=related

  Và coi bọn phản động tụi bõ xuống đường ở New York, New York nè:

  https://picasaweb.google.com/118244542887071843924/DienHanhVHQT2011?authkey=Gv1sRgCOaNuZHIneOLJA&feat=email#

  Bõ Hoa Lư

 13. #13 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/05 - 07:33

  Hiahia fải làm zì?  @ Cô Zì

  Hia hai, hum nai là ngài ĐộcLập bên USA (và ở Phi Luật Tân nữa), bõ cùng đại gia đình (gốc Lừa) phơi nắng, nướng thịt & hot dogs cùng bú bia lạnh bên bờ Thái Bình Dương xưng bên Cali í.

  Bõ cũng mua lén được 1 thùng M-80, zũng 48 quả để tối nay (Fouth of July) bùm bùm cùng đòm đòm sau vườn.  God bless America & Vietnamese Americans phản động zư tụi bõ. Hia hia!

  Bõ Hoa Lư

  P.S.: À mà cô nầu théc méc M-80 có fải M-18 hay ko thì vầu đây:

   

 14. #14 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/05 - 07:35

  P.S.: À mà cô nầu théc méc M-80 có fải M-18 hay ko thì vầu đây:

  http://www.pyrouniverse.com/m80.htm

   

 15. #15 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/05 - 08:55

  Àh tranh thủ bữa trưa anh biên vài dòng gưỡi cho con Lả Mồm Bẹn:

  Anh đã biên cồng giải thích rõ, thiết nghĩ cu có vứn đề đọc hiểu hay củ sọ cu ngưng hoạt động nên mới chồm chồm như vậy. Cu nầy phải đem ướp hẳn muối I-Ốt mới ngấm được. Ôi, anh ái ngại cho cu quá đy.

  Sẳn anh đong đưa mới cu về danh hiệu Cấp Ủy Viên mà cô chân chọng gọi anh.

  Số là đận dồi anh chưởi cô nầu đó là anh đang bận họp cấp Ủy, đề nghị cổ đừng vầu ti toe. Thế là con Lả như vớ được kho báu, gọi anh là Ủy Viên ăn lương BÊ so far.

  Anh cứ ray rứt mãi tại sao đéo nổ là đang họp Bộ Chánh Trị or be bé cũng phải họp Cuốc Hội? Nghiễm nhiên anh giở thành Ủy Viên Bộ Chánh Trị or Ủy Viên Chung Ương Đảng mẹ, có phỏng? He he.

  Ôi, trình ní nuận của con Lả Mồm Bẹn tự xưng Tinh-Hoa thật vãi cả lồn. Mỗi khi anh táo bón cứ nhớ đến bài nầy lại thông được ruột già. Đệt mẹ, anh phẩy mau mau đăng ký phát minh độc quyền ngay thôi. He he.

  Mần ơn đừng thắc mắc tại sâu anh đéo thích dây mới cu. Vì thằng ngu mới tinh tướng như cu thì chỉ có cứt chứ đéo bâu giờ có quà.

  Thế nhé cu.

  Chào thưn áy và quyếc thắn con mồm bẹn.

 16. #16 by muoc_ka on 2011/07/05 - 08:57

  cô Dái ghẻ, chính xác là Nhi cao ở phố Quan Hoa, song song đường Bưởi đối diện qua bờ sông tô lịt. Và ông bác sĩ cô mention là ông Tú, đéo phải ông Tùng.

  cô Bẹp ti, phòng khám đó là phòng khám nhi đa khoa, cô nên đưa đến trong những trường hợp khám để tìm ra bệnh hoặc chữa những thứ đơn giản thôi. Trường hợp viêm tai giữa mà có mủ rồi thì nên đưa ngay đến chuyên khoa TMH, ở đó mới có máy soi, cộng thêm bác sĩ chuyên khoa, sẽ có phương án điều trị chuẩn nhất.

  Cô đừng có dại nghe con Zì-buồi-ớt-chỉ-thiên với một mớ kinh nghiệm chăm sóc trẻ con trước đổi mới của cỏn. Ở khía cạnh này thì con cỏn đang thể hiện một sự bần nông vô đối.

 17. #17 by Enterprise on 2011/07/05 - 09:01

  @Cô Sỹ Già:
  Theo anh, nguyên-nhân
  vụ-uýnh-dắm của cô là ăn-uống không điều-độ và ngồi nhiều. Mỗi khi cô quá no hoặc quá đói sẽ gây cảm-giác sình-bụng. Tối cô ăn nhiều hơn nên mới bị, không phải cứ tối mới bị. Có-thể cô đang bị hở môn-vị.

  * Để hạn-chế: cô cần ăn-uống điều-độ hơn.
  1. Đừng để quá đói mới ăn (quá đói là đói đến không muốn ăn); hoặc, đừng ăn đến quá no.
  2. Ăn thêm nhiều thực-vật.
  3. Nếu làm việc văn-phòng thì 45 phút đi đái hay rửa tay 10 phút như cô Hillary ấy, hehe.

  ** Để chữa không cần thuốc: cô tập hít-thở như sau:
  1. Hóp bụng.
  2. Hít vào từ-từ trong-khi bụng vưỡn hóp cho đến khi không hít được.
  3. Nín hơi trong-khi bụng từ-từ phình ra. Thời-gian tùy sức của cô. Nếu cô nín lâu khi thở ra sẽ thấy choáng.
  4. Thở ra và hóp bụng lại từ-từ cho hết hơi.
  5. Quay lại 1 nếu muốn tập tiếp, không thì qua 6.
  6. Hết, hehe.

  *** Để chữa bằng thuốc: cô nên đi khám.

 18. #18 by Enterprise on 2011/07/05 - 09:06

  @Cô Sỹ Già:

  À quên, cô hít đằng mũi và thở đằng miệng nhế, hehe.

 19. #19 by hùng hục on 2011/07/05 - 09:17

  Làm gì? ăn lồn chứ làm gì@Bín


  Địt mẹ bín chứ có lồn lồn mà ăn ý, thằng bín mặt lồn (ô nghe sợ nhở hehe)!

  Chi bộ tếu phết nhở, nhất là em Hương điêu, dưng cơ mà anh hỏi các già hói, em có già hói đéo đâu.

  Anyway thanh kiu chi bộ ăn buồi ăn buồi. Quần chúng nhưn dưn chỉ có ăn buội ăn buội thôi. Đáng tiếc thay anh thuộc thành phần này địt mẹ!
 20. #20 by Cocacola on 2011/07/05 - 09:21

  Anh cứ ray rứt mãi tại sao đéo nổ là đang họp Bộ Chánh Trị or be bé cũng phải họp Cuốc Hội? Nghiễm nhiên anh giở thành Ủy Viên Bộ Chánh Trị or Ủy Viên Chung Ương Đảng mẹ, có phỏng?@ Tế điên


  Địt mẹ, thì nổ thì cứ nói là nổ đi! Cu nói sao anh nghe vậy chứ anh biết điếu!

  Cu nổ là đang họp cấp quỷ thì anh biết cu là quỷ viên! Thế tại sao kỳ rồi cu còn bảo là anh vu khống cu?

  Cu nổ cu đang ở Úc Nhợn thì anh biết cu đang ở Úc Nhợn, 

  Chừng nào cu thú nhận là thực ra cu đang ở Mả Cụ, chỉ nổ thôi thì anh biết cu nổ!

  Địt mẹ, sao cứ lòng vòng thế nhở? Nổ để người ta tin, lại đi đổ cho người khác nghĩ oan về mình?

  Địt mẹ, thế giờ nhời nào là lời cu nói thiệt, nhời nào là nhời cu nổ đây? Hay tất cả nhời cu đều nổ cả?

  Hehe, vậy bảo là nói dối thì nhảy tưng tưng lên!

  Thường là Ông Người, khi lỡ nói dối thì day dứt! Còn Lừa như cu thì lại day dứt tại sao không nói dối khủng hơn?

  Hehe, Lừa mà! Có phải Người đéo đâu mà lăn tăn nhở!
 21. #21 by sss_sy_sss on 2011/07/05 - 09:22

  Thằng Tế ngẫn chưa từng rong chơi các đơn vị ngoài bắc, thằng này đặc trị sư 5, qk9 vì nó bô lô ba la tuyền dững thứ miền đông lam pộ và mấy đơn vị lèo tèo của bọn ku 9. Anh không hiểu sâu thằng Teo kèn phán nó chơi Sơn Tây, nơi đại đa số tinh hoa bắn đòm nẩy mầm???

  Còn con nầu bật thằng Tế ngẫn thì anh thấy cũng có lý, vì Tế ngẫn phán nhân chia cộng trừ gì gì anh thấy rối bỏ mịa, dưng con gì gì bẩu đưa cả qk9 trong 1 giờ (hoặc cỏn nói kiểu đại khái thời gian tý tý thôi) thì cỏn cũng đéo hiểu, he he.

  Còn chiện uống thuốc thì anh tồng ý với thằng Teo kèn, viêm họng thì cứ muối hột ngậm, tối ngủ quấn cái khăn vầu quang cần đầu lâu, sáng mai hết. (anh là lang băm đấy).

  Còn thằng Phại, anh để cồng sau, thằng chói lói anh cũng để cồng sau, dưng anh cũng phải oánh quả dắm dít vầu lỗ mũi 2 thằng nài cái, phịt phịt, he he.

 22. #22 by sss_sy_sss on 2011/07/05 - 09:24

  Thằng Lả lét, bây giờ anh bẩu anh là một trong mười mấy thằng đại ca trong bộ thì mầy cũng tin hả??? Đỵt pẹ mầy, không có óc hài hước và không có tý sáng tạo nầu hết, anh buồn.

 23. #23 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/05 - 09:38

  Ôi sem con Lả giải thích yêu đéo chịu. Há há há. Há há há.

  Đệt mẹ con nầy có vẻ cả tin nhở?

  Ai biên gì cũng phải dùng củ sọ mà nghiền ngẫm, rùi đối chiếu thông tin nhiều chiều, nhiều nguồn nầy nọ rùi hẵng đưa ra phán xét nhế con ngẫn. Tự nhận là con vẹt mớm gì phun nấy mà còn dám nỏ mồm à?

  Anh nản cu quá đy. Cu càng biên anh càng nản. Đệt mẹ.

  @con Shịt:

  Sư Đoàn Nhăm thuộc Quân Khu Bảy. Not QK9.

  Thôi đến giờ khảo sát, anh chim cút đây. Địt cụ con Shịt nhát cho thông họng nầu. He he.

 24. #24 by sss_sy_sss on 2011/07/05 - 09:44

  Anh nhầm mẹ, ku 7, trấn thủ SG và một vài xóm nhỏ miền Đông lam pộ, he he, tại anh đang nói nhảm về ku 9, chứ không phẩy anh không bik, sư nhăm thì lịt mịa anh bik nhõn cái đơn vị chót vót ở tây ninh chứ đéo bik nhiều, he he.

  Để anh biên cồng khác chửi thằng Phại cái.

 25. #25 by sss_sy_sss on 2011/07/05 - 09:52

  Phại tự mãn@:

  Mấy anh hùng tình bấu đó ngon nhở??? Lừa được tụi méo và ngụy ngon nhở??? Thế mà đéo biết bản thân cũng bị lừa vì một cái tương lai bềnh bồng do thằng khác vẽ ra để nhâu nhâu hi sinh tất cả vì nó. Đỵt pẹ, SG ngày nay so sánh ví thời Mẽo có bớt đy tí nhơ nhuốc, bẩn tưởi nầu không??? Hỏi là giả nhời! Đỵt pẹ đy qua mấy chục niên dồi, thời nầu dồi mà vưỡn ngồi ăn mày dĩ vãng, không thấy hối tiếc vì đã lừa thằng đéo đáng và bị lừa??? Anh thật, buồn rất vì vưỡn còn dững thằng mả mẹ tự hào vó vẩn, tức là vưỡn đang bị lừa, he he.

 26. #26 by Mit on 2011/07/05 - 10:35

  hehehe  Ngồi đây mà tiếng pháo nổ ngoài kia nghe vui quá đi.  Y dư ngày Tết ta vậy đó.  Trời vừa tối Mít con đã phóng ra ngoài đốt pháo đì đùng với hàng xóm chúng bạn rùi. 

  Ui, có thằng còn đốt cái gì dư pháo bông, văng tung tóe sáng trưng cả lên…

 27. #27 by Mit on 2011/07/05 - 10:40

  Quần chúng nhưn dưn nên:
   
  – Mít: nên kẻ chưn mày, uýnh quả fứn, rồi đi shopping.@ Hương

  Chết mẹ nó cười với em Hương Điêu. 

  Đêm nay Mẽo ăn Lễ Độc Lập 4th of July, vài ngày nữa bên Tây lại cũng có lễ to 14th of July nhờ. 

 28. #28 by Chim Son Ca on 2011/07/05 - 11:01

  Mịa, chết cười với thằng aids aids, thằng tế ngẫn….địt mịa đúng là mấy thằng salon. Tụi mày biết đéo gì về thời chiến với Cam thời đó mà phán. Mịa ít gì tìm hiểu vấn đề như Trùng Dương hẫy nói. Anh nói chúng mày phải tìm hiểu các địa điểm đóng quân của QK9 trên địa bàn AG và các tỉnh lân cận như ĐT, KG, CT để chúng mầy thấy rõ bộ đội bắn đòm của anh Ba sẵn sàng như thế nào ? Anh cố tính nói thậm xưng như thế để đầu óc bã đậu chúng mày thấy tại sao anh Ba để nhân dân Ba Chúc bị thảm sát thời gian lâu như vậy mà đéo động đậy gì ? Lịt mịa Tế ngẫn xưng là ở SG mà đéo biết cặc gì …hố hố, sang được tới Úc lợn đúng là xấu hổ cho nước Úc !

 29. #29 by Già Không Đều on 2011/07/05 - 11:13

  Pa Zì lôi ra bể cho bơi mấy buổi. Thế đéo nầu chả sặc nước bể vài nhát. Về nhà sạch-bách hehe.(@ Bà Dì)

   

  Viêm xoang, đôi khi đi bệnh viện ENT ( Ear – Nose – Throat) ak Tai Mũi Họng không xi nhê bằng những phương pháp rẻ tiền thông thường. Địt mẹ có lần nhìn một cô bác sĩ trưởng khoa TMH dùng phương pháp đút cái kim to đùng như cái tăm xe đạp, ấn xuyên xương hốc mũi rùi bơm nước cất vào khoan mũi cho nó xộc xộc nhớt nhãi mủ meo mà ghê bỏ mẹ, nếu không hết bệnh thì phải lật môi trên lên rùi rạch bên trong mà mổ nữa, nghe mà ớn.

  Có một cách đơn giản anh thấy ok để trị viêm xoang, ngoài đi tắm biển( phải biển xanh sạch nhế, địt mẹ tắm biển như Đồ Sơn thì tắm trên bờ còn hơn he he) rất hiệu quả, có thể dùng cọng hoa sen phơi khô, rùi cắt ra từng đoạn châm lửa đốt hút như hút thuốc lá thế, cũng phì hơi ra đằng mũi…he he , vừa thay vina mà nhớt nhãi sẽ khô dần.

 30. #30 by DG on 2011/07/05 - 11:22

  Nói đến chiện đi biển, anh lại bồi hổi bồi hồi, đèo mẹ.

   

  Ngày xưa thời sanh viên có món hắc lào hội đồng, đù mẹ cứ đến giờ là y dư rầng thằng nầu thằng nấy ổn định đội hình ngồi một góc gãi choạc choạc có âm điệu vui tai phết.

   

  Rùi thằng bạn ở Phồng mời về quê cỏn, cỏn tiên bố thả phanh đứa nầu tỉn gái Đồ Sơn chỉ phải bỏ 50% chi phí, còn lại hehe cỏn bao với tư cách chủ nhà – rất hoành!

   

  Dưng kết quả là đèo thằng nầu đủ vượt qua xí hổ để tỉn cả, đù mẹ dòm hạ bộ đứa nầu đứa í loang lổ chả khác đéo gì bức tranh chánh trị thế giới thể kỷ 21, xịp tuyền xịp rách, hehe.

   

  Thế mà chuyến đó giở về đứa nầu cũng phấn khởi, hehe nguyên do là ngày hai buổi phi biển Đồ Sơn, bỏng rát thôi zồi dưng rụng sạch bong, cảm giác hết ngứa ngáy – trị bệnh kinh niên hông mất tiền thật dễ chịu bao nhiêu.

 31. #31 by Già Không Đều on 2011/07/05 - 11:25

  Chia sẽ vụ trẻ con hay ốm tí.

   

  Địt mẹ các cô có là phụ huynh dẫn con em mình đi khám nhi, mới thấy bác sĩ nhi kiếm xiền dễ đến mức nào, nhìn cái tủ thuốc quanh đi quẩn lại có một dúm, để trị mấy chứng phổ thông mà Bà Dì đã nói.

   

  Tâm lý của các bà mẹ, nhất là mấy em động tí đã hoảng, thì tiền cúng cho bác sĩ nhi là không ít, và rất lãng phí. Vừa khám chỗ này thuốc uống chưa hết, bé chưa ổn lại hoang mang đi khám tiếp chỗ khác, thế là vứt cái toa thuốc cũ đi.

   

  Mà đứa nhỏ nào, trong 3 năm đầu tiên của cuộc đời, nó chẳng bệnh này bệnh nọ. Quan trọng theo Anh, là nên cho tiêm chủng các vacsin cần thiết để cho cơ thể các bé có khả năng đề kháng sau này.

   

  Bản thân cơ thể con người Chúa tạo ra gần như là hoàn hảo và có cơ chế tự thích nghi và điều chỉnh, nên không quá căng thẳng tốn xiềm thăm bác sĩ nhi quá nhiều không cần thiết nếu chỉ những triệu chứng thông thường như cảm sốt, ho, tiêu chảy, nổi ban, khóc đêm, tè dầm…

  Mỗi ông bố bà mẹ trước hết cố làm bác sĩ gia đình trong khả năng kiến thức của mình, trước khi giao bé đến bác sĩ chuyên khoa.

 32. #32 by budifa on 2011/07/05 - 11:29

  Khà khà sáng quên oánh răng đọc tham-luận của em Điêu và ông Dụ Gái về quần-chúng nhưn-dưn mà phụt hết bựa vầu màn-hình.

   

  Nói-chung quần-chúng nhưn-dưn Lừa sẽ đéo làm gì hết, cho-đến-khi đâu-đó chừng hai trẹo Lừa chết-đói nhăn-răng nhế.

   

  @ Già lộn-xộn

   

  Quả buôn-lậu thuốc-lá Bông-Sen hay nhở, để khi tịt-mũi thử áp-dụng xem sao

 33. #33 by budifa on 2011/07/05 - 11:54

  Bõ Nênh Bềnh ơi Bõ là lão nào dưới dưởi đới. Còn Mít mỹ-nhân ngồi ngoài-cùng bên-phải hả, há há

 34. #34 by Dragonfly on 2011/07/05 - 12:02

  Địtmẹ Zì Mọi ngâm dấm quả ẻn này lâu thế. Ra ẻn mới đi anh lấy hứng chém jó fát. Hệ Hệ

 35. #35 by Mr. Tran on 2011/07/05 - 12:07

  Hey hey chi bựa!

  Sáng giờ chạy ngược xuôi, mệt tỹ tã. Vửa về phát đọc Tầu nhanh thấy điên đéo tả.

   

  Bỏn lại lờ xứ ta đi nầy, địt con mẹ bọn mất dạy:

  Tầu Nhanh vs Gốc

   

  @Dái Ghẻ:

  Nộp CV ngay nha con kia. Mỗ sẽ cưn nhắc việc cho cỏn làm mõ aka phát ngôn viên hehe.

   

  Chầu chi bựa nha, đi đớp đây!

   

  Chúc ngon mõm, chi bựa & losers!

 36. #36 by Pepti on 2011/07/05 - 12:11

  Cám ơn Dom-Dom, DG, Muoka, bà Zì về vụ tư vấn cho trẻ.
  Mỗ cũng đã đưa con đi khám ở bác sỹ TMHong , bằng máy soi trong tai, trong họng để nhìn thế nào rồi. Bác sỹ cho uống Zithromax rôi.
  Tạm thời lần 2 này là bé tạm thôi. Nhưng ko biết là khỏi đc trong bao lâu.

  Bà Zì tư vấn tắm sông chữa thò lò mũi, thì có vẻ ko hợp thời lắm cho giờ… Hí hí nhìn nước sông Tô lịch mà chữa mũi thò lò ….!!!!.
  Giữa việc ko nghe bác sỹ tự ở nhà theo dõi con ( cũng có thể làm bệnh nặng thêm, mãn tính.,…), và đi khám mà uống phải kháng sinh liều cao….Rất khó lựa chọn nên làm thế nào .

 37. #37 by Mit on 2011/07/05 - 12:24

  Còn Mít mỹ-nhân ngồi ngoài-cùng bên-phải hả, há há@ bú fa`

  Good try…

 38. #38 by Mit on 2011/07/05 - 12:41

  Hehehe  Trong khi chờ đợi mụ TT xuất hiện Mít quẳng đây cái hình con gái của cô Miên trong tấm hình “Ma & Child” em Rô Xinh pót từ cách đây bâu trang quên mẹ nó dồi.  Theo dư lời kể, đây là con gái nhớn của Ma, tức chị của Child, 30 năm sau.  Ma vốn là một cán bộ quản lý một nhà máy dệt. Pa là một secretary (bí thư?) của Vùng 25.  Tháng 5/78, pa ma & child được gửi đến Tuol Sleng, nơi họ đã được hành quyết. Child lên 1t lúc theo ma xộ khám. 
  Các cô có nghĩ đứa bé nằm trong lòng ma tại S-21 giống sơ sanh hơn là một đứa nhỏ đã lên một không?

 39. #39 by Mit on 2011/07/05 - 12:45

  Ui giời thế quái nầu Mít lại không thể pót cái hình này ở đây nhờ?  Link đây này, ai pót dùm Mít cái.  Thanks. It’s the picture at page 7

  http://www.dccam.org/Projects/Magazines/Image_Eng/pdf/1st_Quarter_2008.pdf

  @ TT 
  Delete dùm Mít cái còm empty dưới nhá

 40. #40 by Già teen on 2011/07/05 - 13:06

  Hi ChiBựa hãm lìn,
  Nhân có chủ đề về sức khỏe Anh hỏi nhờ chi bộ tư vấn giúp Anh nhế
  Cách đấy 1 năm trong đợt khám sức khỏe huyết áp Anh đo là 170/110 ( đo 2 lần cách nhau 10 phút), bác sỹ kêu huyết áp cao vô căn phải dùng thuốc và phải giảm cân ( Anh nặng 75kg và cao 1m 69) Bây giờ sau 1 năm dùng thuốc, mỗi ngày 1 viên (hyzaar)và cân xuống 65kg,huyết áp giờ giao động 120-135/70-85 đo bằng máy ở nhà,nhưng phải dùng thuốc không được bỏ.
  Chi bộ tư vấn anh xem có cách nào không phải ug thuốc nữa không?
  @Zì thối: Anh vẫn tập dâm công của Zì đều đặn , cho Anh hỏi tập thế nào để không phải ug thuốc nữa và tập trung thêm các công nào?
  Help !!!

 41. #41 by muoc_ka on 2011/07/05 - 13:12

 42. #42 by Cocacola on 2011/07/05 - 14:05

  Chi bộ tư vấn anh xem có cách nào không phải ug thuốc nữa không?@ Già tin


  Không, anh phải uống! Đã bảo là bệnh này nó mãn tính rồi, uống thuốc nó hạ, không uống nó lên!

  Bệnh cấp tính thì trị hết đợt rồi thôi, bệnh mãn tính thì phải uống hoài, uống suốt đời, không được bỏ thuốc!

  Mà sao đa số Lừa lại cố tình không hiểu chuyện này nhỉ? 

  Tiểu đường, cao huyết áp … là các bệnh mãn tính phải dùng thuốc, vậy mà cứ cố tình cho là giống như bệnh cấp tính, uống thuốc sợ lờn thuốc (?!) tìm cách nào không uống thuốc để rồi tự thỏa mãn là đã hết bệnh!
 43. #43 by Già teen on 2011/07/05 - 14:21

  @ Lả Lét,
  Tks hắn nhế, Tất nhiên Anh vưỡn uống roài, địt mẹ hôm trước thử bỏ gần tháng, nó lại lên mẹ 155/100, ặc ặc. Anh chỉ hỏi xem chi bộ có ai có ý kiến khác không thui? Nhưng cái món này ug dễ quên với lại nó hơi lích kích.
  Kông biết Zì kèn teo có ý kiến gì khác hông?

 44. #44 by DG on 2011/07/05 - 14:49

  Con Pha gọi anh là “Dụ Gái” anh nghe có vẻ xuôi tai, hehe.

  Địt mẹ bao nhiêu năm lăn lộn cống hiến quán Bựa giờ mới có một câu nghe lọt lỗ tai, đời chó thật!

  Có con Pha này nghe ra có vẻ có giáo dục, đèo dư tụi Bô thối mới cả Tế thần quynh, Trạn Khắm… tuyền lũ con cháu vô giáo dục, hở ra là xách mé tổ tiên.

  Địt cụ bọn nài phát cho mát dái nầu!

 45. #45 by Mr. Tran on 2011/07/05 - 17:36

  Hey chi bựa khắm, đương chủ đề chưng bầy/ chiển lãm xương cốt, Mít mới cả Sỹ dâm mới cả Déo mặt ./ méo mới cả vươn vươn các bựa ở Mẽo or gần đó (hình như Dương Vật ở Gia nã đại?) tổ chức ọp-lai ở đây phát đi.

   

  Rùi về chém cho chi bựa hóng chơi, ha?!?

 46. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/05 - 19:47

  Zì đây đì mé Simacai Zì đi tắm fát đã rùi vầu zậyzỗ các cô lũ lợn mọi lòi rom.

 47. #47 by tieuthithi on 2011/07/05 - 21:06

    Chi bộ thúi & Dìmóm KènTeo Khủng hehe cho em hỏi phát. Em có cô bạn bị bênh tiểu đường, hôm hổm có người cho một cây thuốc quý có tên là “Kim Thất Tai” có công dụng chữa nhiều  bệnh và nhất là tiểu đường thì đặc biệt tốt. Cổ vác tận Hải  Dương về trồng trên  sân  thượng và nâng niu chăm sóc Em tò mò lên xem thì hóa ra nó là cây rau bầu (hay bầu đất- hoặc cũng có tên nữa  là Kim thất) vườn nhà em mọc đầy có đến hàng sào, ăn không  hết toàn phải nhổ bớt đi. Nhưng giờcông dụng của nó được thủi phồng lên một cách quá đáng như một loại” thần dược” và hoàn toàn không có công dụng chữa tiểu đường

   Em Gúc thử thì thấy có một điều lạ, là dường như tất cả các bài viết về công dụng của cây nầy (với tên là Kimthấttai) đều cóp bết hoặc dẫn từ một nguồn duy nhất là ở bài nầy 

   Nhưng cũng có trang thì sau khi dẫn nguồn lại nêu ý kiến phủ nhận tính tin cậy của  tài liệu trên, như trang nầy : ” Cây cỏ thuốc nam” trang  83 ( có vài dòng ngắn  thui nhưng chắc có bản quyền  nên đíu cóp được hehe)
   Vậy với tư duy quán Bựa  thì một  thông tin chỉ có một nguồn duy nhất thì có tin cậy được không ? Trình Gúc em như buỗi hehe nên nhờ các bựa chỉ giáo hộ . Thành ciu 

  Hình so  sánh : Cây Kim thất tai 
    

  Còn đây là cây rau Bầu đất   :
     
   (Cái hình cây bầu đất nầycó trang lại chú thích là cây kim thất tai  hoa vàng)
 48. #48 by cuchuoiSG on 2011/07/05 - 21:24

  @Già teen:
  Cô tập Thiếu Lâm Bát đoạn cẩm anh post Ở ĐÂY, sau 2 tuần kiên trì tập luyện chắc chắn cô đéo phải uống thuốc nữa.
  Cô tập có gì không hiểu cứ hỏi anh, chịu khó tập liên tục trong 1 thời gian khoảng 1 tháng thì sức khỏe cô chắc chắn sẽ cải thiện rất đáng kể. Tập và ghi nhật ký tình trạng sức khỏe mỗi ngày nhé cô.
  Chúc cô luôn khỏe như thời tuổi 20.

 49. #49 by DG on 2011/07/05 - 21:41

  Các con nhợn đọc bài nài rùi tham luận xem như nào nhế.

  Nôm na là các “hiệp sĩ Sì Gồng” đuổi cướp, bọn cướp ngoan cố tháo chạy điên cuồng dưng lưới trời lồng lộng không thể thoát được.

  Các “hiệp sĩ Sì Gồng lao tới, dù hehe tốc độ đang rất cao dưng “bằng một thế võ hiểm hóc và tinh thần truy bắt tội phạm đến cùng” – các anh đã đạp một phát bọn cướp quay đơ cu lơ.

  Bí thế, bọn bỏn hốt hoảng phi mẹ xuống sông tẩu thoát hehe.

  Đù mẹ thế anh hỏi:

  – Có quy định nầu cho phép các “hiệp sĩ Sì Gồng” nầy được phép truy đuổi cướp với tốc độ cao và khi tiếp cận được phép “đạp” đối phương dư vậy không? Lỡ bọn tèo một phát thì ai chịu trách nhiệm?

  – Trong trường hợp bài viết đã nêu, may mắn cho hai tên cướp là đéo bỏ mạng trên đường, dưng nếu bọn bỏn 3 ngày nữa mới nủi lên (tât nhiên là nằm úp, hehe), thì “hiệp sĩ Sì Gồng” tính sao?

  – Một giả thiết nữa, nếu bỏn cướp cú lên, nó tỉn lại “hiệp sĩ” (hehe ngán đéo), thì việc nầy được quy về va chạm dân sự đơn thuần (kiểu như gây rối mất trật tự công cộng) hay là bị khép vầu món “chống người thi hành công vụ”? Và đương nhiến – nếu đéo chứng minh được bọn bỏn là kẻ cướp (nếu đứa nầu nhanh tay vứt mẹ tang chứng), thì mấy “hiệp sĩ” có đúng là “gây rối” hông?

  Địt mẹ anh bắt đầu thấy khó chịu với kiểu húng chó quá thể đáng dư nài rùi đấy!

 50. #50 by DG on 2011/07/05 - 21:55

  Anh thấy nủi lên mấy vướn đề dư lày:
   
  (1). Nhận thức về pháp luật và xã hội của nhóm các con giời “hiệp sĩ” này đúng là dư buồi, thích đuổi là đuổi đến cùng bất chấp nguy hiểm tính mạng của đối tượng, và trong đó – xem thường cả tính mạng của chính bản thân mình và “đồng đội”.
   
  Vì nhận thức có vấn đề, nên ảo tưởng với cụm từ “hiệp sĩ” mà bọn kền kền nó tung hô trong thời gian qua, tưởng nguôn rùi cứ thế mần tới.
   
  Mặc dù Lừa có món “toàn dân tham gia bảo đảm An toàn trật tự xã hội”, dưng điều đó đéo đồng nghĩa với việc ông thích làm đéo gì thì làm, bản thân mình đang vi phạm Pháp luật dưng đéo hay, cứ đinh ninh mình đang là “anh hùng” hehe.
   
  (2). Anh đéo ngạc nhiên khi trong thời gian qua, bọn CAM nó lờ tịt vụ mấy chú bị xiên. Địt mẹ nói gì thì nói, xã hội phân công mỗi người một kiểu, mỗi người một nghề, ông phải biết tôn trọng.
   
  Trật tự xã hội được thiết lập, đéo đơn thuần chỉ là nhờ một môi trường tuyền người tốt, mà là sự giáo dục và ý thức tôn trọng quy định chung, chế tài xử lý điều trị, phải hông?
   
  Nhể, còn nữa dưng dừng chờ tham luận hehe.