Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Nô Đức Nổng on 2011/07/03 - 23:57

  Lýzo khác, quantrọng hơn, để cô Xen & Co mãi vữngbền, thì hehe Zì sẽ nói sau. Cái nài liênquan đến việc cô Nệt (trưởng-nam cô Xen) mần sếp quốcfòng Miên@Rì thối

  Địt mẽ gúc thì phét vừa thôi Rì lét, cô Ma Nệt mới mần quản lý lí lịch dân Căm được dăm năm nay chứ mấy.

  Giới tinh hoa Thái mọi nó ghét cô Sen hơn cứt, nếu nước mẹ nhỏ Lừa and/or nước mẹ lớn Tàu mà thay đổi thượng tầng thì cô Sen & associates cũng đi bằng đầu gối ngay tắp lự. Bọn nhược tiểu đéo bâu giờ có quà nhá.

 2. #2 by Dom-dom on 2011/07/04 - 00:10

   Lão Đóm Jà khoe đi Khựa nhiều đã tạt qua chỗ Hoàng Hạc Lâu này chưa?@ Lài Dồn

  Anh mới đi 2 vụ thui. Trượt quả Bắc Kinh- Hàng Châu- Thượng Hải năm kia trường anh đi, vì vện giở chứng hệ hệ. Thấy bọn đi về khen lắm. Giờ khéo chả có hứng đi nữa, vì con phản đối kịch liệt. Bệnh bài Tàu mà. Năm nay bọn HDV bên Tàu kêu tua Lừa giảm hẳn. Mà chúng có tua mới có tiền, công ty chúng ko trả lương cứng.

  Hôm rồi anh gặp bọn đi tua Ma cao- HK- Thâm quyến ở Thâm quyến, chúng chê Thâm quyến lắm & khen Ma cao với HK hết lời. Trong khi với mình Thâm quyến đẹp nhất trong 3 nơi hờ hờ.

 3. #3 by Bố on 2011/07/04 - 05:17

   Cú nhất là có những đứa cứ đánh võng cạnh Hồng vàng của mình. Mà chúng nó lại trẻ nữa nên… càng cú.

  giờ này hồng vàng chắc đang khì khì đây.
   Ngủ ngon nhé em ơi !

 4. #4 by DG on 2011/07/04 - 09:44

  Hẹn mới em Râu mà mãi đến giờ mới mở mõm ra được, mấy hổm con vện đương nhiệm độc tài phát xít quá hổng ngóc …đầu lên được.

   

  Vửa vầu quán đã thấy thằng Bô cứt léo nhéo ẻm Râu điếc cả tai, mẹ thằng hãm lìn, hehe.

   

  Râu ơ Râu ơ anh cáo lỗi mới em dư nài được hông em?

   

  Râu ơi anh bẩu đôi nhời

  Dính thằng Bô Cứt tàn đời nghen em

  Thằng thẳng tính khí lèm bèm

  Người dư nhái bén, hom hem nhất chuồng

   

  Đớp – bú chả khác thuồng luồng

  Tác phong lấm lét đúng phường lưu manh

  Nói chung chẳng có gì hoành

  Chơi mới cỏn, đi bằng vành luôn em.

   

  Mần giai – phải có quả kèn

  Sáng – trưa – chiều – tối phải lên thôi zồi

  Thằng Bô – quả rụng quả rơi

  Vướng vào cỏn, thật em ơi có ngày…

   

  Nói nhiều, chốt lại dư này

  Chơi mới ngữ đó, có ngày thần quynh!

  Đời em – chỉ một chữ tình

  Kiếm sao cho được – bòng hình – dư …anh!

   

  Anh thì mọi thứ là hoành,

  Tâm tình yếu đuối mỏng manh thôi zồi

  Dầu đã có chốn có nơi

  Dưng lòng vưỡn nặng mới đời lắm em…

   

  Không tin cứ thử mà xem, hè hè hè.

 5. #5 by Dom-dom on 2011/07/04 - 10:48

  Hôn nhau là phải cỡ thế nầy he he. Tặng mấy tên hay đong đưa quán Bựa:
               
            
  VUI NHẤT, VUI NHAT, HÌNH VUI, HINH VUI, ẢNH VUI, ANH VUI, HÌNH ẢNH VUI, HINH ANH VUI, ANH VUI NHAT, ẢNH VUI NHẤT, HINH VUI NHAT, HÌNH VUI NHẤT, FUNNY PHOTO

 6. #6 by budifa on 2011/07/04 - 11:03

  Hehe chầu chi-bựa, nhiều thứ vật quá nên chỉ lướt còm qua con mô-bai ghẻ (hông-phẩy em tù-nhân Ghẻ), đéo còm được. Chi-bựa sinh-hoạt cuối-tuần vui-vẻ nhể. Đéo đọc được các còm mà lão BOM tuyên-bố đã xóa, thật là tiếc như mất con cá-diếc mắt biếc bị điếc đựng trong ống-bơ thiếc.

   

  Để tôi từ-từ duyệt lại còm rùi tham-luận nhế.

   

  Dưng chi-bựa công-nhựn chiện ngủ-ngái thiết-thực sát-sườn hơn chiện Miên hông? Nhất là chiện Miên lão BOM kể đọc lướt qua chưa thấy gì mới lạ cả, trừ vụ Chế Chăm, rùi để xem lão đúng hay sai.

 7. #7 by budifa on 2011/07/04 - 11:30

  Năm sau anh 53, tui đi hn đến nơi m. @ Tế hết Tinh
  Úi già gì mà hói thế. Lên lão lâu rùi mà giờ mới khai, từ-giờ tôi gọi ngắn-gọn là lão Tế nhế. Đã gọi là lão tất-lẽ-dĩ-ngẫu là hết tinh, há há

   

  @ Dom2

  Nhẽ cũng nên gọi là lão, há há. Vện hổng chê, tự thấy cần tiết-giảm thui, lý-do tham-luận sau. Mần-ơn cho biết tên dụng-cụ mới.

   

  @ Bõ Hoa Lư

  Nhẽ cũng nên gọi là lão, há há. Đã bẩu tôi xong-tỉn-lăn-ra-ngủ là vện lượn phòng khác mà, thuốc làm giề

   

  @ Gác-măng-giê

  Tôi là Lừa-gộc, hông-phẩy Khoai-Tây da-trắng thượng-đẳng. Bọn bỏn mặc bi-ja-ma đi ngủ thì mới may cái-gì vào lưng-áo được, tôi tứ-thời ngủ trong trạng-thái hehe nồng-nỗng. Nhẽ lận bi vầu lưng, dư cách lão BOM lận vầu đầu-buồi để làm gái lên-đỉnh, há há. Dưng đã bẩu hổng khoái dững gì động-chạm vầu người.

   

  @ Dái Ghẻ

  Gối mới gấu bông cái lông tông nhông. Hở tý là bam, còm đéo thấy có chất gì cả. Câm mồm, cút về mới mẹ, đừng thử-thách sự kiên-nhẫn của tôi, khà khà

   

  @ BOM

  Thôi mới lão thì phẩy vài còm riêng mới hết

 8. #8 by Fucker on 2011/07/04 - 11:44

  Địt mẹ nhỏ nhẹ mới con Zì ./ Dét Bom Ba Càng mần đéo
  Con Vẩu Bựa nói chuẩn mẹ rồi
  Dững quả sử nước ngoài này mà đéo tin wiki thì ăn ./ ăn ./

 9. #9 by budifa on 2011/07/04 - 12:14

  Zo thườngxuyên sủa zững điều thốitha. Đây cũng chính là nguyênnhân chứng ngáy của con Fa Âm Hộ Nhét Lịu Đạn

   

  Hố hố địt mẹ lão già BOM đưa tư-thù vầu chiên-đề sức-khỏe nhớ.

   

  Mà sâu lão đương ỉa phèn-phẹt về hiện-tượng và nguyên-nhân ngủ-ngái rùi lại co lỗ-đít vầu đéo ỉa nốt cách chữa thế? Nhẽ tuân-thủ bí-kíp “Ăn lửng dạ, ngủ fập-fồng/ Đái khô kiệt dái, ỉa hông nhẵn lòng” hở?

   

  Ngủ-ngáy thì tôi dính từ lâu, vì hehe do di-truyền. Bô-lão cả nội lẫn ngoại trên 90 cả, hỏi-thăm thì “yếu lắm, hông ngủ được” dưng ngủ thì hehe ngáy dư sấm. Vì-thế tuy biết chiện đột-tử do ngáy dưng hông ngại lắm, sống đến 90 cũng hehe được rùi, dù chết vì ngáy là cái chết vô-cùng áy-náy.

   

  Tuy-nhiên trước thì ngáy hổng kinh-dị lắm, giờ càng ngày càng khiếp-đảm, nhẽ do tuổi-tác. Tôi biết là khiếp-đảm vì tham-chiếu với ông-pa, hehe.

   

  Độ khiếp-đảm sẽ tăng nếu viêm-họng, tịt-mũi, cơ-thể mệt-mỏi. Dưng đặc-biệt là khi bú bia-diệu quá liều, tất-nhiên thường kèm buôn-lậu cỡ nửa gói thuốc-lá giở lên.

   

  (Cắt còm)

 10. #10 by budifa on 2011/07/04 - 12:15

  Lý-do giờ muốn chữa

   

  Một phần sợ chết, một phần vện la. Dưng lý-do chính lại là xấu-hổ mới cộng-đồng, hị hị. Đi công-tác, chơi-bời thường ở chung phòng cho vui. Dững vụ nầy hổng-thể thiếu diệu-bia thuốc-lá gái-mú. Đến khi ngủ tuyền phẩy chấp hội kia ngủ trước, dù bọn bỏn cũng ngáy, vì tôi dễ ngủ hơn và tiếng ngáy cũng hehe đạt quán-quân.

   

  Hông hiểu sâu tôi rất ngại chữa bệnh bằng thuốc-tây hoặc can-thiệp có động-chạm đến cơ-thể. Cũng hông muốn bớt dững thú ăn-chơi sa-đọa đi. Địt mẹ bỏ thế thì sống lâu làm đéo gì, há há.

   

  Vì-thế muốn tìm một phương-pháp chữa khác, nếu tập-luyện đơn-giản kiểu Dâm-Công thì tuyệt. Lão BOM đừng có úp-úp-mở-mở kiểu bam thế.

   

  Mà tôi dự rằng nhiều ông Bựa ở-đây cũng có tật này, chẳng-qua ngại khai-báo thôi, đúng hông nhể? Cho-nên lão BOM khai-sáng vụ này quá ổn.

   

  (Xin hết)

 11. #11 by Chim Son Ca on 2011/07/04 - 13:08

  Chia sẻ với con Fa, Zì Thối chỉ cách đi !


  Thói ngáy của Mỗ mới khoảng 5-6 niên nay ah, đéo phải do zi truyền. Có thể do mập lên nhưng Mỗ ko chắc vì Mỗ cao 1.7m nhưng nặng khoảng 71-74kg. Mỗ đã thử nhiều cách dân gian rồi nhưng ko hết, quả hướng dẫn nằm nghiêng đéo hiệu quả đâu.

  Ủng hộ Zì Thối khóa bớt mồm mấy con Spam lại cái kể cả Gái như con Ghẻ (gái đéo gì mà ngu kinh)

  Mịa, Em Cam(aka Thảo) đã ngu lại còn to mồm chửi tên Lả. Chắc Cam đéo bao giờ đặt chân tới Miền Tây phỏng ? Dân nông thôn ở Miên Tây ở thưa thớt , nhất là vùng Ba Chúc-An Giang của Cô ở rất thưa vì thế thắc mắc của tên Lả hoàn toàn chính xác. Mỗ nghĩ nếu muốn cãi với tên Tướng thì nên làm một chuyến cho biết Ba Chúc- An Giang dù ngày nay đã khá hơn rất nhiều. Tìm hiểu sâu như tên Zì Thối rồi hẵng cãi cũng chưa muộn.

  Vả lại cô cũng tìm hiểu luôn các căn cứ đóng quân sự của QK9 ở tại An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ,….các tỉnh giáp ranh AG nhé, tiện thể tham quan các nơi đóng quân của QK9 . Nói thêm các điểm đóng quân của QK9 đa phần là do thừa hưởng của bọn Mỹ Ngụy để lại nhé (như phần lớn Trường học, bệnh viện,…..Lừa có xây thêm được bao nhiêu đâu ) do đó khỏi lăn tăn là bây giờ nó khác ngày ấy. Mịa chỉ cần 1 tiếng đồng hồ nếu có lệnh thì QK9 nó làm thì cả tỉnh bọn Miên đấy chứ ! Vậy sao anh Ba làm đéo gì mà để lính anh Pót làm thịt dân minh lâu thế mà ko cứu ?
 12. #12 by LỀ PHẢI on 2011/07/04 - 13:15

  Những đầu lâu xếp đầy trong hầm trong lòng Paris-đáng tiếc đã không kẻ nào gọi đúng nguồn gốc của nó.

  Đó chính là cốt của dân Pháp sống ở Paris thời trung cổ-không có gì lạ lùng cả.
  Nó mang trong mình câu truyện về một Paris cổ xưa-bẩn thỉu, nhơ nhớp đầy rẫy ăn xin và gái điếm.
  Paris khi ấy-đáng tiếc không phải kinh đô ánh sáng-mà là kinh đô nghĩa địa. Người chết chôn khắp nơi,
  bừa bãi, bẩn thỉu, xú uế. Dân Paris khi đó rặt gái điếm, ăn xin, vô gia cư nghèo đói và rách rưới.
  Và tất nhiên, không thể có lăng mộ cho những kẻ tiện dân, chúng được chôn bất cứ đâu – ai đoái hoài 
  kẻ hèn mọn ?
  Việc này kinh khủng đến nỗi tới một ngày bọn vua chúa nhận ra rằng số công dân đang hít thở không khí 
  của chúng đã ít hơn đồng loại của chúng đang nằm rải rác khắp thành Paris. Tất cả các nghĩa địa đã quá tải.
  Paris bẩn thỉu, Paris xú uế, Paris đầy rẫy hài cốt.
  Bay lượn trên bầu trời xám ngoét Paris không phải giống bồ câu mà là loài quạ
  Một kế hoạch hiếm có được đặt ra: đào mả khắp thành Paris và dồn về một hầm mộ chung. Có lẽ chỉ cần cái
  sọ. Ai đoái hoài phần còn lại của kẻ hèn mọn ?
  Và hôm nay, Paris có một di tích lịch sử: hầm mộ khổng lồ trong lòng đất.
  Nó nhắc nhở người Pháp về một quá khứ nghèo đói, tăm tối của Paris.
  Cách nay mấy năm, một tên tướng già người Pháp, một bại binh trận Điện Biên Phủ khi xưa ngỏ ý 
  được rải tro của y khắp cánh đồng Mường Thanh, nơi tất cả đồng đội của y yên nghỉ lay lắt.
  Nhưng y đã bị từ chối. 
  Ai chấp nhận kẻ thua cuộc gửi xác trên đất này ?
  ( Mọi sao chép chỉ cần ghi nguồn Lề Phải )

 13. #13 by sss_sy_sss on 2011/07/04 - 13:24

  Cô Xen bị nhiều Miên ghét, zưng sâu cổ vưỡn hehe trúng-cử, 3 lần lận? @ Teo kèn:

  Nghĩa là còn nhiều Miên hơn thích cổ. Hỏi cũng ngu. Không ngu thì cũng đần độn. dưng dẫu sao cũng có tý cứt. anh khen… anh chửi đồng thời.

 14. #14 by budifa on 2011/07/04 - 13:26

  Giờ đến chiện Miên mới Chế Chăm.

   

  Mông-Cổ giờ chỉ còn mảnh đất tý-hin nó vưỡn vẽ bản-đồ đế-chế Mông-Cổ dư nầy

   

  Vậy sao Hoàng-Cung Miên nó chỉ treo cái bản-đồ đế-chế Miên dư dưới dưởi. Địt mẹ nó ngại gì mà phẩy chừa Chăm-Ba ra hử, ngoài lý-do Chăm đéo thuộc Miên bâu-giờ.

  Lão BOM giải-thích ngay xem nào, hay cũng thuộc loại lỗ-đít dư lão đổ cho sử-gia Lừa

   

 15. #15 by Pepti on 2011/07/04 - 13:26

  Cám ơn chị Hớt Êu. Chị có nhớ thuốc kháng sinh chữa đau tai ấy là thuốc gì ko ạ.

  @ Zì Thối: Đã hỏi cho Mỗ vụ Viêm tai giữa của trẻ con chưa ạ?.

  Úi trời nói chung ở VN đi bệnh viện là rất nhọc. Bữa trước đưa ku con đi khám nhà bác sĩ bệnh viên nhi ( Pk ) riêng bác ấy cho thuốc kháng sinh một kiểu.
  Hôm khác đi khám ở BS tai mũi họng lại cho một kiểu.
  Mà mỗ nghe nói là hiện nay tình trạng ở phòng khám tư lẫn bệnh viện, các bác sỹ có xu hướng “táng” ( bắt cho uống) kháng sinh liều cao ngay từ đầu. Để cho nhanh khỏi, để đỡ ảnh hưởng tới uy tín của BS.
  Nhưng lần sau tái phát thì lại rất khó chữa…

 16. #16 by sss_sy_sss on 2011/07/04 - 13:33

  Mịa chỉ cần 1 tiếng đồng hồ nếu có lệnh thì QK9 nó làm thì cả tỉnh bọn Miên đấy chứ ! Vậy sao anh Ba làm đéo gì mà để lính anh Pót làm thịt dân minh lâu thế mà ko cứu @ cHIM SON CA:

  Không hiểu con nài có bik gì về hệ thống quân sự không mà nói chiện đánh nhau như vác mã tấu ở Lừa nhơ???

  Đỵt pẹ anh thấy hài vãi lìn, chắc cỏn đang học cấp 2.

 17. #17 by khoai on 2011/07/04 - 15:18

  (1) Tínhkhí zân Miên, từ ngàn năm bảnchất, ngoài lườibiếng ngại laođộng, còn hiềnlành nhunhược. Lừa kêu là nhát-gan.

  Tại sao?

 18. #18 by Đéo Bựa on 2011/07/04 - 15:35

  Úi trời nói chung ở VN đi bệnh viện là rất nhọc. Bữa trước đưa ku con đi khám nhà bác sĩ bệnh viên nhi ( Pk ) riêng bác ấy cho thuốc kháng sinh một kiểu.
  Hôm khác đi khám ở BS tai mũi họng lại cho một kiểu.
  Mà mỗ nghe nói là hiện nay tình trạng ở phòng khám tư lẫn bệnh viện, các bác sỹ có xu hướng “táng” ( bắt cho uống) kháng sinh liều cao ngay từ đầu. Để cho nhanh khỏi, để đỡ ảnh hưởng tới uy tín của BS.
  Nhưng lần sau tái phát thì lại rất khó chữa…@Bép Ti

  Chia xẻ mới cô Ti vướn đề nài. Điệt mẹ mỗi lần ôm con đi khám về là ôm một mớ thuốc kháng sinh xót hết cả duột. Mấy thằng bác xĩ nó chữa vì cái danh nó chứ có chữa vì trẻ đéo đâu. Uống được đôi ba lần là nó nhờn thuốc hết mẹ.

 19. #19 by LỀ PHẢI on 2011/07/04 - 15:43

  (1) Rõ ràng nước pha Cờ-lo ở bể bơi không làm những cái đầu tỉnh táo thêm.

  Các ngươi có rảnh rỗi hãy xem lại phim Saving Private Ryan.
  Đừng chỉnh quá to, hãy vặn nhỏ thậm chí tắt hẳn tiếng.
  Có một nhân vật trong phim : Upham –
  Kẻ hèn nhát số một thế giới.

  Tên người Pháp hèn nhát, yếu đuối, viển vông, vô tích sự.

  Kìa, y đang nằm run rẩy dưới chiến hào.
  Trên đầu y đạn pháo và đất đá bay rào rào.
  Và đồng đội y đang tắm máu bởi xe tăng và pháo của Đức.

  Họ đang hết đạn và rên la thảm thiết.

  Y nằm đó, nép chặt mình dưới chiến hào, toàn thân run lẩy bẩy.

  Trên tay y là khẩu tiểu liên nạp đầy đạn, 
  Trên cổ và vai y trĩu nặng mấy vòng đạn đồng dự trữ sáng loáng….

 20. #20 by LỀ PHẢI on 2011/07/04 - 15:47

  (2) Nhưng y nằm đó, nước mắt trào ra, môi cắn chặt.

  Y ước gì có thể bịt tai để khỏi nghe thấy tiếng đồng đội rên la thảm thiết.

  Kìa một tên lính Đức đang nhón chân trèo lên chỗ đồng đội y.
  Hắn to lớn, còn đồng đội y đã hết đạn và thấm mệt.

  Y ôm chặt khẩu súng trong tay, nép sát mình vào lưng tường, đôi mắt nhắm nghiền trào ra
  dòng nước mờ đục. Y không dám leo lên cầu thang để cứu bạn mình đang vật lộn
  với tên Đức.

  Kết cục thê thảm: con dao găm cắm trên ngực người lính Mỹ, tên Đức phủi đít đứng dậy,
  đủng đỉnh xuống gác. Hắn đi ngang qua y, khựng lại một chút rồi bước đi, như thể y không đứng đó,
  như thể y đang ôm con lợn trên tay, như thể trên cổ y chỉ là sợi xích…

  Oh le ciel, Francais – Les Misérables
  ( MỌI SAO CHÉP CHỈ CẦN GHI NGUỒN LỀ PHẢI )

 21. #21 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 16:19

  Ủng hộ Zì Thối khóa bớt mồm mấy con Spam lại cái kể cả Gái như con Ghẻ (gái đéo gì mà ngu kinh)


  Mịa chỉ cần 1 tiếng đồng hồ nếu có lệnh thì QK9 nó làm thì cả tỉnh bọn Miên đấy chứ ! Vậy sao anh Ba làm đéo gì mà để lính anh Pót làm thịt dân minh lâu thế mà ko cứu ?@Con Đéo Gì Quên Mẹ.

  Bắt quả tang con nầy chưa bâu giờ vầu bắn-đòm hay thậm chí chỉ tham quan trại-lính.

  Nội việc phát lệnh báo động cho một Đại-Đội chuẩn bị ra mặt trận đã là một vấn đề. Lại còn huy động cả Quân Khu à? Quân Khu Chín bâu gồm bâu nhiêu Sư/Lữ/Trung-Đoàn-Trực-Thuộc hử?

  – Thứ nhứt: Lính tráng luôn bận rộn, nếu không ra thao trường thì cũng vác tập vở bồi dưỡng Chánh Chị. Nếu không tăng gia thì cũng hành quân rèn luyện. Vươn Vươn. Đệt mẹ, cứ như bắn-đòm ngồi chơi 24/24 đợi lệnh trên thì ra mặt trận ngay không bằng.

  – Thứ hai: khi trực ban E nhận lệnh báo động từ trên triển khai xuống từng Đại Đội cũng cần thời gian chứ. Sau khi thổi còi hiệu thì bắn-đòm cũng cần thời gian vận đồ rằn ri, gói quân tư trang, lấy cuốc xẻng, nhận súng đạn, rùi thì vác pháo/cối/cao xạ/máy truyền tin/vươn vươn ra tập hợp hàng ngũ chứ.

  Mổi thứ năm-phút thì nhân lên bâu nhiêu? Số X phỏng? Một Đại-Đội là số X thì một Tiểu-Đoàn có phẩy đem nhân lên thành số Y? Cấp Trung-Đoàn thì có phải đem Y nhân lên thành số Z?

  Cô nầu rảnh tay mần ơn bấm cái Ca-Si-Ô mần phép tính nhân dùm anh phát.

 22. #22 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 16:19

  Đấy là chỉ nói mặt-trận-ở-kế-bên mà huy động một Trung-Đoàn đã mất con số Z(?) phút.

  Còn ở xa thì sao? Có phải đem số Z nhân cho quãng đường? Hỏi là đã giả nhời mẹ.

  Một giờ cái con ./ anh đây này.

  Đệt mẹ con nầy chưởi em Ghẻ biên ngu mà đéo có dòng giải chình. Nhẽ chưởi cho sướng lỗ mồm thôi, phỏng?

  Lần sau nhớ, trước khi vầu quán biên nhớ uống ly nước lọc pha muối I-Ốt trước nhế. Còn như muốn chưởi ai ngu như vừa dồi thì nhớ vác hẳn bọc muối I-Ốt để kế máy tính chấm khoai-mì cho nó bổ sung dưỡng chất cho củ sọ nhế.

  Đệt mẹ.

 23. #23 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 16:26

  @Con Fa:
  Anh biên nhầm đó cô. Đệt mẹ, nhẽ đâu anh già hói thế. Được một nửa con số đó là mừng mẹ. He he.
  Mà thôi quan chọng đéo, đằng nầu lên quán chém nệ hà gì tuổi tác phỏng? He he.

  @Con Dái Ghẻ / Con Bô Cứt / Con Chạn Khắm:
  Đệt mẹ ba con nầy vác mã tấu xử nhau đi. Con nầu thắng anh gả em Rốt cho. He he. Suốt ngày vầu quán là chực đong gái điếc cả đít.
  Địt cụ bọn hãm lìn nhát cho thơm họng nầu. He he.

  @Con Lê Phại:
  Con nầy hôm nay đéo sủa ỏm tỏi mà biên tham nuộn tử tế anh khen. Cần cố gắng thêm nữa. He he.

 24. #24 by muoc_ka on 2011/07/04 - 17:04

  Cô Bẹp tí: con bé nhà anh 2 tuổi rưỡi, bị y hệt.

  viêm tai giữa mủ uống Zithromax là đúng rồi, loại hỗn dịch, bột pha thêm 9ml nước, uống 3 ngày. Vấn đề của F1 nhà cô là nó khỏi rồi cô để cho nó bị lại.

  Để chữa triệt để thì cần chích mủ màng nhĩ, chỉ mất tầm 30ph thôi, nhưng sau đó một tuần ngày nào cũng phải đến rửa tai. Nếu ko chích, nó tự vỡ ra thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến thính giác.

  Trẻ con, tuyệt đối cô không cho uống nước đá, nước lạnh. Đêm ngủ nhất thiết quàng khăn hoặc yếm vào cổ. Nếu nằm điều hòa thì nên để một chậu nước hoặc bật quạt phun hơi nước để tránh không khí trong phòng quá khô.

  Vụ ngáy (trẻ con lẫn người lớn) có liên quan gì đến viêm tai mũi họng thì anh chưa trải nghiệm nên đéo biết.

  Nếu cô ở HN, anh suggest cô đến phòng khám TMH ở đường Láng, ngay đầu Ngã Tư Sở (hình như tên là Hà Thành).

  Địt cụ cô, ốm đau (nhất là con cái nữa) thì khám bác sỹ chuyên khoa gấp lên, hỏi hỏi lắm thế.

 25. #25 by DG on 2011/07/04 - 17:08

  Con Bẹp Ti anh đang bận chút, tối về anh giở số mách nước cho tên mới cả địa chỉ một con lang băm hehe mát tay mới trẻ con lắm.

  Dưng là ở HN, còn nếu cô ở nơi khác thì anh chịu.

  Tối nhớ nhắc anh hông nhiều chiện đại sự anh quên mẹ, hehe.

 26. #26 by sun on 2011/07/04 - 17:28

  Địt con pẹ con Zì ngu hết phần chó. Tao cứ chửi mày vì mày chứa chấp những đứa rân chủ ngu hết tất cả phần của tất cả  các loại  chó, lợn, bò., ngựa chuyên vào chửi hùa như con pín ngu xuẩn, con sơn ca ngu xuẩn.
  Cả lò nhà chúng mày chưa bao giờ có nổi lấy một cái cồng nào ngoài việc đi nhai lại người khác, a dua, nâng bi một cách đần độn hay làm con chó cắn trộm hèn hạ.
  Mả cụ con Zì !

  Anh kể tiếp.
  Cho đến tận 1986, khắp nơi ở thủ đô Phnompen vẫn đầy các bức biếm hoạ Xihanuc do chính quyền Sen treo (chắc theo chỉ đạo của lừa). Anh nhớ vào dịp kỷ niẹm giải phóng Phnom penh, khi đến chơi với bạn ở KT, trường ĐH đầu tiên sau ĐH Y do lừa dựng lên và cử chuyên gia dạy, anh thấy SV đã được chuyên gia lừa bầy một trò chơi là làm một số mặt nạ trong đó có Xihanuc treo lên rồi người tham gia trò chơi bịt mắt lại và cố gắng đập vào các hình đó. .. Nhưng trừ vài đứa nòng cốt học ở Việt Nam về hầu hết SV không  mặn mà với trò này. Chúng nó nói  dân chúng Miên rất kính trọng Xihanuc. Anh cũng nhớ, Sen sẵn sàng xuống tay thái tử đéo gì đấy, con quốc trưởng Xihanuc. Nhưng rồi cũng chỉ ít lâu sau thì Sen và Xihanuc lại nhận nhau làm cha con…
  Anh chỉ nêu các sự kiện có thật để vẽ chân dung con Sen. Chắc chắn các nét vẽ của thằng đéo phải hoạ sĩ, đéo có khiếu vẽ sẽ tạo nên bức tranh đéo ra gì. Nhưng những thằng có tài thì sẽ có khả năng suy luận và chủng sẽ hình dung ra được về Sen. Số này đéo nhiều.

  Anh bận đéo Gúc, nhớ đến đâu kể đến đó. Viết sai tùm lum… nhưng kệ mẹ, quan trọng đéo, he he …

 27. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 17:38

  Zì đây Zì đây Zì mễt quã mễt quã.

  @con Sún cồng bắtđầu có nộizung, Zì khen.

  @con Fải cồng bắtđầu có chất, Zì cũng khen.

  @con Khoai hỏi vớvỉn, bam hả? Zì ghét.

  @con Tế vưỡn bam hãm-lìn, Zì cũng ghét.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 17:54

  @các cô có con/cháu hay bị đau ốm.

  Đì mé các cô mà cứ vộivàng bạ bịnh đéo jì cũng ôm em-bé đến gặp bácsĩ Lừa thì Lợi Bất Cập Hại, sẽ gặp vôsố fiềntoái về sau. Vì bọn bácsĩ Lừa tấtthẩy đều bựa như nhau cả. Bỏn chỉ cần chữa được bịnh. Còn hậuquả thì đéo thằng nầu quantâm.

  Bịnh của trẻ-con Lừa thì đafần là Tai Mũi Họng Răng Mắt, sau đó đến Za, rùi đến Fủi, rùi đến Ruột, rùi đến Zạzầy. Quanh đi quẩn lại chỉ có viêm fếquản, viêm họng, tịt mũi, thúi tai, đau-mắt-hột, sâu-răng, chốc-ghẻ, ngứa-mẩn, sốt fát-ban, cảm, cúm, ỉa-chẩy, táo-bón. Nặng hơn thì có viêm fủi, đau zạ, viêm đường-ruột..

  Zững bịnh nài nếu fánđoán chínhxác, các cô có thể tự chữa cho con/cháu ngon.

  Nên Zì khuyên các cô chỉ đến bácsĩ Lừa để coi em-bé mắc bịnh jì. Có thể đến vài con bácsĩ khác nhau để sure về bịnh em ẻm. Còn các cỏn biên đơn thuốc thì vứt mẹ vầu sọt-rác sau khi rời fòng khám.

  Nếu các cô cứ cố zùng thuốc theo đơn của bọn bácsĩ Lừa, thì Zì camđoan mới các cô là bịnh của con các cô càng ngày càng khó chữa, thậmchí thành mẹ mãntính (như các chứng bịnh fếquản, xoang-mũi, ruột..), và hay fátsinh thêm vôsố bịnh khác tỉ như viêm tai xong thì bị đường-ruột, đau mắt xong thì viêm tai.. Chưa kể đến chiện gan & thận của trẻ-con bị tànfá đéo thể biết được về lâu-zài sẽ ra sao.

  Các cô có thấy, tại-sâu bọn bầnnông Nhà Quê khamkhổ bửnthỉu như thế mà rất ít bị bịnh vặt?

  Vì bỏn ít đến bácsĩ đó các cô ạ hehe.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 18:08

  Về bịnh viêm tai (jữa)

  Thời Zì đi sơtán thì trẻ-con đứa đéo nầu chả mắc bịnh nài, vì tuyền tắm ao tắm mương chung mới trâu mới vịt, không mắc mới lạ.

  Thời thởi làm đéo jì có Zithromax (nhân đây nói thêm, thuốc nài jờ là thịnh nhất cho bịnh viêm tai hehe hầu như trên tuyền Quả Đất), thậmchí đéo có cái đéo jì mà “nước muối ytế” hoặc “oxi jà”.

  Ma Zì lấy mẹ muối tinh, fa mới nước đun sôi để âm-ấm, rùi bắt Zì nằm nghiêng, rót mẹ vầu.

  Để một lúc thì lấy tăm quấn bông lau.

  Độ hai ba hôm là sạch nhẵn.

  Zầnzà thịt trong tai Zì nó cứng tới nỗi có tắm ao tắm mương cũng đéo sao cả hehe.

  Bịnh viêm mũi cũng thế.

  Trẻ-con thời thởi đứa đéo nầu chả thòlò mũi xanh-lè ruồi bu đầy mép. Viêm mũi đấy chứ còn đéo jì. Để lâu không chữa thành Viêm Xoang Mạntính.

  Pa Zì lôi ra bể cho bơi mấy buổi. Thế đéo nầu chả sặc nước bể vài nhát. Về nhà sạch-bách hehe.

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 18:12

  @Zì cảnhcấu con Sún zám bốt lại cồng đã bị Zì xóa.

  Nếu thêm một lần táifạm, tống jam 3 ngài.

  Zì đã xóa cồng đó đi rùi, tấtnhiên.

 31. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 18:15

  Zì bắt-quả-tang con Tế đi lính ở Sơn Tây nhế. Hehe lính kiểu đó thì moi ./ chó ra mà ăn chứ biết cái buồi jì.

 32. #32 by sun on 2011/07/04 - 18:16

  Địt con pẹ mày, con Zì vừa ngu vừa hèn !
  Mày mới mấy con chó ngu xuẩn chửi hùa bị bẽ mặt vì em Ghẻ nên xoá cồng ẻm . Anh lạ đéo.

 33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 18:26

  Jờ Zì nói về vụ xương-cốt người.

  (1) Bọn Tây ở đéo đâu mà chả có chỗ cất xương-cốt người. Cái đó gọi là hầm-mộ hay nhà-mồ (catacombs). Mỗi khi sang Tây Zì rất thích vầu coi các hầm-mộ đó.

  Zì đã từng xuống nhiều hầm-mộ ở Nga, Ukraine, Đức, Balan, Ý, Fáp, Tâybannha.. mỗi nơi mỗi kiểu.

  Các hầm-mộ ý thường là một fần của các tuviện, hoặc nghĩatrang, có từ rất lâu đời. Chứ Zì chưa thấy hầm-mộ thuộc Triểnlãm hay Bẩutàng nầu ở bên Tây, kểcả trong các trại tậptrung nủi-tiếng ở Balan sau WW2, chảhạn như Auschwitz etc.

 34. #35 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 18:33

  Zì bắt-quả-tang con Tế đi lính ở Sơn Tây nhế. Hehe lính kiểu đó thì moi ./ chó ra mà ăn chứ biết cái buồi jì. @Con Zì ăn buồi ông chó xà mâu

  Đệt cụ con nầy dìm hàng anh phô vửa vửa thôi. Sơn-Tây ở đâu anh biết đéo. He he. Anh dân Sỳ-gòn gộc hà cớ gì đi bắn-đòm tận ngoài đó hử con ngẫn kia? Đệt mẹ.

  Địt cụ con lợn lòi rom nầy nhát nữa cho thông nòng. He he.

 35. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 18:36

  Jờ Zì nói về vụ xương-cốt người.

  (2) Các hầm-mộ thuộc tuviện thường cất hàicốt của các tusĩ hoặc zanhnhân. Cũng đôi chỗ thì có cả cốt của người thường. Hầm-mộ trong nhàthờ Chínhtòa Berlin có cốt của tấtcả các Vua nước Đức. Hầm-mộ trong nhàthờ Chínhtòa Hanoi có cốt của gần đủ các Thánh Tửđạo Lừa.

  Các hầm-mộ thuộc nghĩatrang thì trái lại, tuyền jữ xươngcốt của thườngzân vôzanh.

  Nủibật nhất trong số nài fải kể đến hầm-mộ Paris mà cô Zương và em Bắp Ngô đã show. Trong hầm hẩm có tới 6 trẹo bộ-xương người, được cho là của tuyềnbộ zân Paris chết trong 1500 năm.


 36. #37 by budifa on 2011/07/04 - 18:42

  Lão BOM lờ câu-hỏi của tôi về vụ Chế Chăm, tôi hông khen. Mặc-dù hiểu và thông-cảm, khà khà

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 18:46

   Câu-hỏi nầu thế? Nếu không có cái jì đặcbiệt thì câm mồm đi và tự tìm câu jảnhời.

 37. #39 by LỀ PHẢI on 2011/07/04 - 18:43

  (1) Một trong những cống hiến to lớn, góp phần quyết định đến thắng lợi vĩ đại Quân đội Việt Nam trong công cuộc giải phóng miền

  Nam, thống nhất Tổ quốc là hoạt động tình báo.

  Trong bối cảnh rối ren phức tạp ở Sài gòn trước 75, bằng những thiết bị thô sơ công nghệ lạc hậu của thời đó, nhưng người chiến
  sĩ tình báo QĐNDVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, trên cả sự mong đợi, vượt ra ngoài trí tưởng tượng của đế quốc Mỹ, vốn
  coi mình là ông vua trong chiến tranh điện tử.

  Các anh đã tát những cú trời giáng vào bản mặt chế độ Ngụy-tay sai và đế quốc Mỹ – kẻ chuyên bóc lột các nước nghèo hơn rồi huênh hoang 
  về sự giàu có của mình.

  Thời đại hiện nay, có thể dễ dàng mua được thiết bị ghi âm, ghi hình… tinh vi trên rất nhiều tuyến phố Hà Nội (Láng Hạ, Giảng Võ, Thái Thịnh) 
  với giá siêu rẻ, chất lượng rất tốt – Thật khó để hình dung ra công việc khó khăn nguy hiểm của chiến sĩ tình báo Việt Nam tại Sài Gòn trước 75.


 38. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 18:44

  Tiếptục nói về vụ xương-cốt người.

  (3) Một hầm-mộ nủitiếng khác là hầm-mộ Lima Peru. Các cô coi bỏntrang trí oách không nè?

  Còn đây là một hầm-mộ ở Rome Italy:


 39. #41 by LỀ PHẢI on 2011/07/04 - 18:44

  (2)Thời đó, thiết bị điện tử vô cùng cồng kềnh, phức tạp chứ chưa nói đến các thiết bị cao cấp hơn như chụp ảnh, ghi hình.
  Nhưng các anh đã thu thập được hàng ngàn tài liệu quan trọng, chụp hình được hàng ngàn hồ sơ, ghi âm được hàng ngàn thông tin 
  tối mật dẫn đến sự sụp đổ của Sài Gòn. Thậm chí nhiều thông tin sỹ quan cao cấp của quân thù không được biết thì đã có mặt tại bàn làm 
  việc của ta.

  Các anh thật vĩ đại !

  Các anh đã chứng tỏ :
  – Nhà đẹp, xe sang, nhiều đãi ngộ,
  – Mức lương hậu hĩnh của chế độ cũ, 
  – Các chuyến công du nước ngoài, các đợt học tập nâng cao tại Mỹ, 
  – Rượu ngon, thuốc lá ngoại…

   KHÔNG THỂ QUẬT NGÃ Ý CHÍ KIÊN TRUNG CỦA NGƯỜI LÍNH.

  Những cái tên Phạm Xuân Ẩn, Nguyễn Minh Vân, Nguyễn Đức Trí… mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc. 

  Các anh đã thể hiện ý chí kiên cường-trung thành-tận tụy cống hiến cả đời cho lý tưởng mình đã chọn.

  Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi công các anh.

  Tổ quốc Việt Nam đời đời nhớ ơn các anh – Người chiến sĩ tình báo kiên trung bất khuất.

  Lời Lề Phải : bị thua đau, giờ đây những kẻ bại trận ngày ngày gặm nhấm nỗi đau và
  dùng hàng loạt những báo Lá Cải điên cuồng chống phá.

  Poor You, Losers !


  (MỌI SAO CHÉP CHỈ CẦN GHI NGUỒN LỀ PHẢI)

 40. #42 by budifa on 2011/07/04 - 18:50

  Ơ địt mẹ lão già BOM mắt kèm-nhèm đầy dử

  Trưng ra hai cái bản-đồ to dư mả-bố thằng ăn-mày thế mà còn hỏi câu-hỏi nào

 41. #44 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 18:54

  Ban Tuyên Dáo vửa cử lồng chí Lé Phại về tập sự. Đề nghị chi bộ hỗ trợ giúp đỡ đồng chí Phại hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Đệt mẹ con nầy vửa khen được câu lại phun tuyền dắm dít cách mệnh nằm vùng đéo gì rùi. Để anh cút đi chén cái, tí vầu anh ỉa vầu đầu lâu bọn ngẫn nầy.

  Thay mặt cấp Ủy, anh có nhời phê bình sâu sắc đến lồng chí con Zì vì thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc phúc đáp cồng cho lồng chí Fa. Đề nghị lồng chí cầu thị và nghiêm túc hơn nữa trong công tác. Đệt con mẹ lồng chí.

 42. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/04 - 18:55

  Tiếptục nói về vụ xương-cốt người.

  (4) Khác mới các hầm-mộ nghĩatrang trên thếjới, số hàng ngàn xương-cốt Lừa & Miên ở Ba Chúc hoặc Cánhđồng Chết lại thuộc về các bẩutàng chứngtích chiếntranh hehe.

  Bọn Nga thời WW2 chết bâu-nhiêu mạng? Ít nhất cũng 20 trẹo mạng. Vậy có bâu-nhiêu bộ xương vôzanh được trưngbầy để tốcáo bọn Đức? Mời các cô gúc.

  Đấy, các cô nên biết “Trưngbầy” và “Cấtjữ” nó khác nhau thế nào. Và tại-sao hầm-mộ Paris lại không gây cảmjác kinhhãi như nhà-mồ Ba Chúc.

  Cốt người ở Paris không fụcvụ mụcđích chánhtrị nầu, còn cốt Lừa ở Ba Chúc thì có.

 43. #46 by budifa on 2011/07/04 - 19:06

  Ặc ặc, chãn quã chãn quã

  Tôi tự jả-nhời rùi đấy thui, Miên hông dám nhận Chăm-Ba thuộc Miên. Chỉ có lão bẩu thế, thì lão giải-thích đi chớ

  Fí công ngồi hóng, thôi tôi đi chén chim-cút và xôi-xéo, khà khà

 44. #47 by deocoj on 2011/07/04 - 19:27

  Ôi con mẹ nó muốn nhịn để hóng cũng đéo được.

  đành phải chửi mấy cục cứt lợn làm gương :

  1-   Địt cụ con cứt nhợn sun chim

  mả cha mày! dối trá khi bị bóc mẽ thì lấp liếm, tưởng có chút liêm xỉ thì câm mẹ mồm, ai ngờ vẫn xưng xưng lên sủa như mả họ mày bị phát, lảm nhảm như con lợn điên, địt cụ mày có mà vo lun tin trên gúc, tiên nhân mày! có câu mầy bẩu khi chiến tranh mầy còn nhỏ thì anh tin là thật nhưng mầy đéo nói rõ là khi đó mầy nhỏ như cái đầu kim và ngọ nguậy trong túi tinh hoàn của thằng bố mầy đồ con lợn, địt mệ con nhợn dối trá lấp liếm thì nói đéo ai tin, lảm nhảm như thần kinh.  chắc con zỉ biến thái vẫn để mầy sủa để chứng minh cho mọi người thấy một con nhợn điển hình nó như thế nào, anh thấy mày thảm quá. Chúa thương hại mày ! địt cụ mầy phát nữa cho hạ hỏa.

 45. #48 by deocoj on 2011/07/04 - 19:28

  1-   Con nhợn tế ăn cám Úc quốc

  địt mẹ mầy đã chứng minh cho chi bựa thấy là lũ lợn có đưa ra khỏi chuồng lợn để đến chỗ văn minh hơn nhưng lợn vẫn hoàn lợn.

  qua cách tính thời gian chuẩn bị chiến đấu của mầy thì anh tin mầy có đi bộ đội ông cụ nhưng bọn anh gọi là bộ đội nằm vùng, dân gian gọi là bọn đại học chữ to hê hê.

  thằng đại học chữ to nầy nó tính khi có báo động thì mỗi thằng lính trong đơn vị chuẩn bị các thứ mỗi thứ hết cỡ 5 phút như mặc đồ đi giầy lấy gấp balo , quân trang các kiểu nhân lên anh tính sơ sơ khoảng 60 phút một thằng, mười thằng vị chi là 10 tiếng cứ thế nhân lên như con nhợn tốt nghiệp đại học chữ to tính, thế thì tiểu đoàn rồi sư đoàn thì mất mẹ nó cả tháng là đúng cụ nó rồi, 11 ngày là cái cặc gì? chi bựa nhẩy? thế thì địt cụ thằng nào đánh nhau với quân đội lừa thì sướng nhất mẹ nó quả đất, thừa time đưa quân vầu làm sạch cả cõi mà quân bộ đội ông cụ từ khi nhận báo động xong vẫn chưa chuẩn bị xong quân trang khí cụ để chiến. nhưng cũng có khi như thế lại hợp ý bê nhẩy? cho quân bên ngoài giết lừa, bê đỡ phải giết.

  há há dcm mấy con nhợn làm anh cười phọt cả bã dắm ra ngoài .

  tạm thế đã , anh xuống đường  tí quay lại chửi tiếp

 46. #49 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 20:22

  Ôi há há há.

  Cái đệt con mẹ con Đéo Jì Đầu Bòi bật anh ngu tòi mẹ cái đuôi con xà mâu ra ngoài mần anh chệt mẹ nó cười. Há há há. Hình như cu có vứn đề đọc hiểu?

  Đệt mẹ con nầy, anh biên rõ cái gì cũng cần thời gian. Giả tỉ một E bâu gồm 3 C thì tốn tầm bâu nhiêu thời gian để vác súng pháo ra mặt trận? Nhẩm là nhẩm cái đó.

  Cu lại xiên xẹo theo kiểu C1 mần xong tới C2 rùi mới tới C3 hử? Rùi D1 => D2 =>..
  Như vậy huy động một Quân Khu nhẽ nửa năm hử? Học ai thói ăn theo nói leo các cụ thế cu?

  Đệt con mẹ cu có ngu cũng ngu vửa vửa thôi biết chửa. Cu mần anh ái ngại quá đy. Ngu thì nổ bơn bớt chút biết chưa con mồm lồn. Đệt cụ.

 47. #50 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 20:28

  Sodi anh biên nhầm. Một D bâu gồm 3 C chứ hông phẩy E.

 48. #51 by Fucker on 2011/07/04 - 20:39

  @ Fa Lò : Địt mẹ con Zì Hãm ./ Âm Đạo Dét B40, Bựa thì đéo bâu giừ dận sai cả đâu, cô đeo bám cỏn mần đéo hẽ hẽ

 49. #52 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/04 - 21:06

  Anh tin cu chưa bâu giờ vầu lính nên mới nỏ cái mồm lồn bật anh theo quán tính bằng cách xiên xẹo cồng của anh.

  Một Đại-Đội cần một khoảng thời gian nhất định cho bắn đòm chuẩn bị quân-tư-trang, vũ-khí, đạn-dược, khí-tài-các-thứ. Sau đó tập hợp Đại Đội, vác tất tần tật nhập vầu mô hình của Tiều-Đoàn. Lại cần thời gian chứ?

  Sau cùng, các Tiểu-Đoàn nhập quân vầu mô hình Trung-Đoàn. Chổ tập hợp quân số Trung-Đoàn thì còn tùy. Tùy là tùy vầu hành quân ra mặt trận bằng xe cơ giới hay cơ động bằng căng-hải.

  Nếu di chuyển bằng xe cơ giới, lần lượt từng Tiểu/Trung-Đội vác khí-tài cho lên xe và bắn đòm lên xe sau cùng.

  Cái đó hông cần thời gian hử con ngẫn?

  Mà cu lại đánh tráo khái niệm theo kiểu 10 thằng mắc ỉa mà chỉ có một nhà cầu nên đành phải sắp hàng lần lượt. Tức là lệnh báo động đưa xuống nhưng anh A vận rằn ri nón cối, vác pháo cuốc xẻng đạn dược súng ống xong đến anh B, rùi đến anh C…

  Cứ thế, từ cấp Chiến-Sỉ lần lượt đến Đại-Đội, Tiểu-Đoàn, Trung-Đoàn.

  Bài toán cu nêu ra là bằng chứng có phỏng? Như thế con số phẩy nhõn nửa tháng hơn con mồm lồn ạ. 11 ngày cái mả cha cu. Biết biên chế một Trung-Đoàn ra sao hông?

  Nếu con Đéo Gì Quên Mẹ anh bắt phải ăn khoai-mì chấm muối I-Ốt thì anh bắt cu ngoài ăn, uống muối I-Ốt-Hột còn phẩy tắm, súc miệng, gội đầu, thậm chí rửa đít bằng nước muối I-Ốt nốt mới mong cải thiện được cái củ sọ chứa toàn cứt bò của cu.

  Chưa chắc đã sạch nhưng có còn hơn không phỏng ạ?

 50. #53 by trungduong on 2011/07/04 - 21:10

  Đấy là chỉ nói mặt-trận-ở-kế-bên mà huy động một Trung-Đoàn đã mất con số Z(?) phút.  @ Bác Tế

  Bên VN thì sư đoàn bao nhiêu người vậy bác?

  Khi bác không ở trong tình trạng báo động thì mất lâu để điều binh. Đây là vùng biên giới đã có xung đột từ trước mà không chuẩn bị thì làm gì ?

  Không biết ngày ấy bên VN bác như sao. Chúng em thì chỉ có 30 phút để súng ống xong và chuẩn bị đi đấy “Light Infrantry” đâu phải chờ đủng đỉnh. Cả tiểu đoàn đang tập trận, lệnh báo “có thể” “re-deploy”, về nhổ lều nhổ tent trong hai tiếng, nai nịt gọn gàng súng ống đã xong. Chập tối xe ra bốc chạy cả đêm. Thẩy xuống chỗ supply depot lấy đạn cá nhân, công cộng. Thằng thì cối 60, đứa thì cây M72 bắn lô-cốt. Đội vũ khí nặng thì lo Carl G, đứa thì cối 81. Vác theo 150 viên đạn cá nhân, 6 quả 40mm, hand-grenade, đạn trung liên (200 viên), hai quả cối 60. Còn thuốc, bông băng thì đã lúc nào cũng có sẵn.

  Đánh trận lối NBC “Nuclear-Biological-Chemical” mà đủng đỉnh thì nướng quân. Thằng nào ngu đủng đỉnh thì bỏ mạng. Giữa trưa 35 độ, mặc bộ chống NBC đi vượt đồng theo tăng mồ hôi vã như tắm, chân như đeo chì.

  Những nước theo chế độ Anh thì chỉ trung đoàn cho mau nhẹ. Ngay cả America bây giờ cũng chỉ rải quân cỡ brigade thôi nhờ.