Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by nhất on 2011/07/03 - 00:12

  Mả cụ thằng Thiếu Lói không tha cả Đòm aka Taxi80 cà fo. hahaha.
  @Sỹ dâm
  Bắt quả tang Sỹ Dâm sợ vện đéo dám uýnh cả dắm, may mà chưa chết vì sặc dắm hehe.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 00:54

  – Zì cựclực ủnghộ Bê Xê Tê caitrị Lừa thêm 10,000 năm nữa.

  – Zì rất vui-mừng nếu Bê Xê Tê tạo thêm vài cuộc Ziệtchủng (hoặc jì đó tươngtự) nữa ở Lừa, như Cảicách Ruộngđất, Cảitạo Côngthương..

  – Zì rất thíchthú nếu Bê Xê Tê lại zìm bọn Lỗ Đít Lừa vầu bể cứt như kiểu Nhânvăn Jaifẩm..

  Nói-chung, Zì hoàntoàn tánthành sự lãnhđạo của Bê Xê Tê Lừa hiện nai.

  Và Zì chưởi tiên-sư-bố bọn Zânchủ.

  Bọn Lừa các cô đéo được fép có Zânchủ.

  Hehe Zì nói thiệt đó. Zì đi ngủ cho mát đít nầu.

 3. #3 by trungduong on 2011/07/03 - 01:21

  @ Bố của An Hoàng Trung Tướng

  Chỗ em Hương nêu lên ở ngay Paris không phải là nơi “bảo tàng” gì cả, mà thật sự là một nghĩa trang. Số là anh La Mã đến chiếm Gaulle trước CN cho đào nhiều hang lấy loại đá để xây ngay dưới chỗ xây thành. Dân La Mã nổi tiếng kiến trúc.

  Bằng đi lâu lắm, người ta không nhớ chỗ ấ nữa. Sau này vì Paris là một đảo, không mở lớn được nên thế kỷ 18 đã cho phép san bằng các nghĩa trang trong thành bằng cách móc các hài cốt đem rửa rồi mang vào đó bảo tồn. Họ chỉ làm việc vào đêm.

  Rồi qua thế kỷ 19 cũng không ai biết đến. Ngay quân Đức cho làm các hầm trú bom kiên cố ngay bên cạnh cũng không hay. Mãi sau này (60-70) rồi có vài kẻ đọc sách xưa, thám hiểm các lò đẽo đá mới biết. Các lối vào lúc ấy phải chui từng mạng còn hơn Củ Chi nữa. Và từ 2005 mới cho vào xem sau khi đã làm cho kiên cố. Nơi ấy chứa đến 6 triệu hài cốt.

  Les catacombes de Paris

 4. #4 by trungduong on 2011/07/03 - 01:27

  Ui bác Dương iu quý của lòng Cam. Số pận vẫn cho chúng ta gặp nhau dù 2 đứa mình ở 2 bên chiến tuyến @ Em Cam Thảo

  Loong uých-kèn mà không được đi chơi vì bận trực ! Em hôm nay thể hiện nữ tính, yêu lắm cơ.

  Đã biết là đánh nhau dọc biên giới từ lâu, vì cơm không lành canh chẳng ngọt xẩy ra từ năm 72 khi anh Pol Pot cho triệt (giết hoặc để bị giết) các cán bộ “made in vietnam” cơ. Nhưng, nếu như em nói thế thì

  1-Bộ đội và công an ta không giỏi tí nào theo như “chiềng thống” ba sạo. Đang đánh nhau mà bỏ đi mất cho chúng giết trên 3 ngàn người dân. Tây Ninh và An Giang trước đó thì bảo không ngờ. Nhưng chúng giết cũng chỉ vài trăm. Đây là trong vòng 11 ngày mà không biết thì tệ, hoặc an bài cho thế.

  2-Để cho chúng làm rồi nhân cớ thổi phồng mà “guýnh” sau khi ký hiệp ước Việt-Sô. Nước mẹ thì không ưa VN của bác Duẩn từ thời 60 kịa Bảo ban sao cũng không xong, nhưng vẫn tiếp tế lương thực, một ít vũ khí đánh miền Nam. Sau này bác Duẩn ngả hẳn vào khối Warsaw và COMECON thì việc ngã ngũ.

  Còn dài, anh đang đọc “The Third Indochina War”, chưa xong nên không thể lạm bàn. Em bảo có cả sử Ta lẫn Tây làm dẫn chứng thì cho đọc với. Nói suông thì bảo “theo như ý của tôi” là khỏi phải bàn nữa.

 5. #5 by trungduong on 2011/07/03 - 01:43

  Lúc trước bên X-Cà có bác Oldman đi “guýnh” Khmer vài năm bên ấy. Nay bác ra người thiên cổ cũng hai năm.

  Có thằng bạn nhớn hơn vài tuổi, cỡ TT ấy. Hắn quê Long Xuyên cũng đi bộ đội từ 79 qua đấy. Hắn kể cũng đi lột vàng chỗ nào có thể và đánh cũng chí chết. Lần cuối là (82) trung đội của hắn bị phục kích chết cũng khẳm. Hắn với vài tay nữa mò trong rừng rồi cũng chết. Hắn sau hai tuần lang thang làm sao mò được vào trại tỵ nạn đường bộ. Ở đó ba năm rồi được định cư. Bên America không nhận hắn vì lý lịch “bộ đội”.

  Thằng thoát được về bảo gia đình hắn là “đã chết” cho đến khi lên trại chuyển tiếp hắn mới gửi được thư. Lắm người đi vượt biên đường bộ không chết, vào trại bị pháo kích, bị bộ đội tràn qua truy nã Khmer bên biên giới Thái mà chết, hoặc cụt tay chân.

  Bây giờ thì hắn di cư chỗ khác. Thằng thối miệng bảo đã đi canh tác trồng cỏ lắm lãi.

 6. #6 by Hoàng Việt on 2011/07/03 - 01:46

  @ Tướng Bựa & Lói 

  Vì sao xã hội Lừa khác biệt ?
    1 -Mô hình xãhội kô giảiquyết dc nhu cầu zânchủ  , nếu bảnchất chínhtrị của nó kô thựcsự đấutranh với bấtcông, tộiác,minhbạch …etc
  2-Ở xã hội  Lừa giờ người ngay sợ kẻ gian, vũlực và bạohành lên ngôi và lýzo 1 phần kô phải là xãhội thiếu luật hay luậtpháp thiếu nghiêmkhắc mà là vì nhậnthức của cánhân lớn kô nhanh bằng quyền tựzo biểuhiện của cánhân cũng như nềntảng đạođức xãhội lớn kô nhanh bằng sự pháttriển kinhtế và hàng tỷ các mối quan hệ, tìnhhuống quanhệ đanxen mà nó tạo ra . 

  Các chuẩn đạođức, luânlý Tây Âu đã được ápzụng thànhcông ở Nhật  và  Hàn : sự tựtrọng & tưzi nó bắt conngười  fải hànhxử ngay với cái nhậnthức , biệnjải các tìnhhuống  và hànhxử xuyênsuốt trong nhậnthức đấy, là cái gọi là moral imperative tức là cái mệnhlệnh đạođức liệu các Lừa có đủ trình hoặc zám ápzụng ?
 7. #7 by Mit on 2011/07/03 - 07:13

  Ui giời, nóng lột da đầu…..Mít chuồn về sớm để gúc với chi bộ trước khi chạy show thứ nhì đơi…

  @ cô VNC…

  Khu Đ. là 5, thế 6 Búa là con nầu đấy hả cô?  Mít chỉ biết 6 Thẹo, tông tông Nam Lừa một thời thoai….  So-rì Mít hông biết nhiều về các bí danh của các bọn bỏn.

  Cái Mít kể là theo sources của bọn Nga Ngố. Các cô lười gúc quá đi….hehehe 

 8. #8 by CAM on 2011/07/03 - 07:53

  @ Phải, với điều kiện 3000 Lừa đã nằm gọn trong nhà tù Tung Xèng chờ thịt!

  Còn ở đây, đồng không mông quạnh, trời đất bao la, nó có chân nó chạy tứ tán, thịt được nó cái buồi ý!

  Bảo đảm cô chưa từng số ở nông thôn, lại chỉ hóng trên sách vở! Trên thực tế, nghe súng nổ đòm ở đầu làng thì nó chạy sạch, bờ tre bụi cỏ nó chém vè hết. 

  100 thằng Bốt đi lội ruộng đi tìm từng thằng Lừa search & destroy thì mỗi ngày nó đi được bao nhiêu?

  Chính vì để bịt cái vụ nầy mà B sáng tác ra bài: Lừa gom vầu chùa, gom vầu hang để lính Pốt thịt cho nhanh!

  ===============

  Đã bảo dốt thì im. Ngu như Lả, Bựa Quán uổng tam niên buôn phân bán kít. Không cần B lùa B gom, Vịt cũng tự động chạy hết vào chùa vào hang.

  1- Vào Chùa vì nghĩ Pol không thể giết người trong chùa. Dân Miên Phật quốc giáo.

  2- Vào hang vì sao thì tự đi hỏi động vật hoang dã cho nhanh.

  Vịt chạy nạn theo bầy theo đàn, cha mẹ chồng vợ con cái cháu chắt họ hàng túm một chỗ, làm gì có chuyện tứ tán mỗi đứa một ngả trên đồng không mông quạnh để chết cho nhanh.

  Định mở lớp bồi dưỡng lý lận chính trị cao cấp, nhưng nhìn trình ủy viên thường trực TƯ Bựa Lả thấy nản mẹ.

  À tiện thể giả lời câu này cho ku Lả hết lăn tăn. Có người đang ở Mả Ông Cụ cứ phét ở Mỹ để làm gì? Để nổ chứ đéo! Nổ tầm bậy tầm bạ cũng phải trúng tùm lum tùm la mới lấy số lấy má được nhá. Nổ ngu như Lả chỉ tổ tự banh ta lông xác mình.

 9. #9 by CAM on 2011/07/03 - 08:17

  Chia buồn bác Dương hông được enjoy loong uých-kèn!

  Giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân vui chơi là nhiệm vụ hết mực vinh quang bác à! Cam đã gửi công điện chúc nhân dân toàn Mỹ vui Tết Độc Lập, đồng iu dấu gửi đến bác chùm bông tỏ tình hữu nghị thắm thiết hai dân tộc anh em.

  Hoa Cam đó bác! Đẹp, thơm, trong trắng, giản dị và có khả năng chữa bệnh

 10. #10 by CAM on 2011/07/03 - 08:22

  Cam chạy có việc chút, chốc quay lại sẽ trả lời mấy câu hỏi của bác Dương.

 11. #11 by Cocacola on 2011/07/03 - 08:36

  Không cần B lùa B gom, Vịt cũng tự động chạy hết vào chùa vào hang@ Cam thúi


  Hehe, qua nay anh chờ câu nầy, biết thể nầu Cam thúi cũng thốt ra câu nầy!

  Hehe, một cái chùa to vật thì sức chứa được bao nhiêu Lừa?

  Đã bảo là nói dối thể nào cũng lòi đuôi!

  Tỉ như là ở miền Trung Lừa nắng cháy, không có trái cây gặm mà nổ là đang ở Mẽo thì thể nào cũng bị phát hiện là xạo thôi!
 12. #12 by Cocacola on 2011/07/03 - 08:49

  Khu vực đó có mấy chùa? 


  Mỗi lần lính Pốt thả lựu đạn, phóng hỏa bắn giết Lừa trong chùa đó xong, hôm sau Lừa lại chạy tiếp vầu, lính Pốt lại tiếp tục giết, phóng hỏa tiếp …. trong hơn 10 ngày à? Vui quá nhể!

  Hang cũng vậy! Bữa trước lính Pốt giết Lừa trong hang, xác chồng chất, bữa sau Lừa lại tiếp tục chạy vầu hang đó à? Hehe

  Hỏi, tức là đã giả nhời!

  Vụ nầy y chang vụ chết đói Ất Dậu 2 trẹo mạng Lừa chết do Nhật Lùn bắt nhổ lúa trồng đay.

  Giống nhau một chi tiết nữa là tội ác địch ngút ngàn thế nhưng B nhà mình đều rộng lượng bỏ qua, không kiện cáo gì!

  Thằng Pốt chết rồi, kiện nó để dựng xác nó dậy bú ./ nó trừ bữa hay sao? (Nhời Rô Kinh!)

  Vậy thằng Nhật đại gia đó, sau không kiện nó nó kiếm xiền bồi thường?

  Hỏi, tức là đã giả nhời! Có chứng cứ đéo đâu mà dám kiện! Toàn chứng cứ đểu để cho Lừa xài cả!
 13. #13 by DG on 2011/07/03 - 09:48

  Địt cụ đọc lập luận của Lả Lét thúi đéo chịu nổi?

  Đầu tôm đó sao không tự đặt câu hỏi:

  (1). Trong chuỗi thời gian thảm sát đó, thì số lượng người bị tỉn ngỏm củ tỏi nhiều nhất là ngày nào? Ngày đó – thì trong tâm lý của người chạy nạn như nào?

  (2). Lập luận kiểu “sao không kiện mà đòi” chả khác đéo gì lập luận “Phải uýnh tàu khựa bằng được” đang nhan nhản trên cộng đồng mạng In tờ nét. hehe.

  Anh khuyên, đầu tôm nếu mong tranh luận tí gọi là thì cũng chẳng sao, dưng bày đặt thể hiện quan điểm, nầu là “tội ác ngút ngàn, rộng lượng …” – chuột nó cười cho đấy!

  Con Cam đá xoáy được, anh khen, hehe. Đận này con Sún Vẩu đào ngũ chết ngủm củ tỏi đâu zồi à? Hay hehe ngượng quá tự bóp dái nghẻo rồi?

 14. #14 by DG on 2011/07/03 - 09:52

  Con Lói tự kỷ hè vầu rồi nghe chừng có vẻ trầm trọng nhở?

  Để hôm nầu rũi anh giới thiệu cho con giáo hehe có năng khiếu chữa tự kỷ tốt lắm, cố mà cải thiện nghe cỏn!

  Đòm cò đất hôm qua bị bóp dái à? Khổ nhở? hehe trúc mầng nhế!

 15. #15 by Hớt Êu on 2011/07/03 - 10:45

  @ Pepti : Trong thời gian vừa qua nó cũng bị mấy lần về bệnh Viêm tai giữa . Uống thuốc bác sỹ kê cho là Zithromax . Nhưng được thời gian là nó lại tái phát( bệnh viêm tai chảy mủ ấy).

  Ti cần phải chữa trị bệnh viêm tai giữa tận gốc, để bệnh tái di tái lại chẳng dững ảnh hưởng khả năng nghe mà có khả năng lên màng não đới… Ti lưu ý dững điều sau :

  – Tránh để bé bị sặc, nếu nhỡ bị sặc, ti dùng nước muối sinh lý NaCl vệ sinh hốc mũi, rửa tai cho bé ngay, rửa tai bằng cáh nhỏ thuốc vào tai rồi dùng bông tăm rái nhẹ tai cỏn, đừng ngoáy sâu quá đới…

  – Bệnh viêm họng nặng cũng dễ dẫn đến viêm tai… trẻ nhỏ thường hây bị viêm họng, viêm phế quản nhiều dứt, đận Hớt con còn nhỏ Hớt cũng bị dững bệnh nầy quật liên miên…

   Uống thuốc kháng sinh điều trị phải theo đúng liều BS chỉ định nhế, đừng cứ vài ba bữa thấy hết bệnh rồi  ngưng, ảnh hưởng về sau nhiều lắm đới…

   

 16. #16 by Dragonfly on 2011/07/03 - 11:23

  Địtmẹ Zì Mọi  hôm nọ chê anh đéo biết jì về fáo thì nổ tiếp về fáo đê. Hệ Hệ

 17. #17 by VNRCCH on 2011/07/03 - 11:35

  Hỏi: Khu Đ. là 5, thế 6 Búa là con nầu đấy hả cô? @ Mít

  Đáp:  Các cô lười gúc quá đi….hehehe @ lại Mít nữa, hehe.


 18. #18 by PTSNgộÁiNị on 2011/07/03 - 11:52

  Điểm Việt Vàng nói có chút lý thú. Thầy Đóm cho hỏi cái coi. Thầy đi Tào, ngoài mấy thứ nó dọn câu du khách (nhà vệ sinh sạch), thầy có đi sát được trong đời sống hằng ngày của dân Tào hông dậy? Tại dì cứ tô son trát phấn bên ngoài thì đâu có nghĩa xã hội đó đang bắt đầu dăng minh đâu? Thiệt sự thằng các chú hay con xẩm nó nghĩ gì, sống ra sao? Có gần dí đời sống dăng minh trình diễn dới nước wài hông? Áp đặt tiêu chuẩn mới có đương nhiên thay đổi tư di hông dậy cha? 

 19. #19 by Dragonfly on 2011/07/03 - 11:57

  Bài hát động viên quân dịch bây giờ nó phải là rap các cô ợ. Đầy nài. Hệ Hệ

 20. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 16:27

  Zì độctài bạochúa đã zìa đây.

  Em Ghẻ bị tống jam mà chưa hề có lệnh thả, đã tựtiện xài ních khác để vầu Quán?

  Tấtnhiên là em bị jam tiếp, và tấtcả các cồng của em fải bị xóa, zù có là bam hay không. Zững cồng của bọn khác liênquan đến cũng teo luôn.

  Đừng có cố chọctức Zì.

 21. #21 by sun on 2011/07/03 - 16:28

  Đéo nói vội đến nhà tù Toul Sleng.

  Anh sẽ nói cảm giác của anh khi đến một bệnh viện 169 hay 179, hay đéo gì đấy, một bệnh viện tuyến trên của lính Lừa.
  Không bao giờ anh có thể hình dung nổi mức độ khủng khiếp của chiến tranh như thế nào cho đến khi bước chân vào cái bệnh viện đó.
  Lúc đó lừa đã vào K được khoảng hơn 4, 5 năm. Là một thằng đàn ông mà anh gần như muốn quỵ xuống vì nhìn thấy những thằng lính Việt mặt vàng khè hoặc trắng bệch, còn một chân hoặc không  còn cái nào, thằng cả tay lẫn chân đều cụt, mắt không  còn băng kín mặt, đầu nằm la liệt, rên la khắp các hành lang, sân bệnh viện. Những đứa năng hơn thì ở trong phòng…
  Đấy là những đứa được đưa từ các tỉnh về. Còn những đứa nhẹ hơn hoặc không  có cơ cứu thì vẫn ở các trạm y tế ở các tỉnh.
  Địt pẹ, những con nào cứ gào lên đánh Tàu. Trừ những đứa tâm thần thì mới thích chiến tranh…
  Khiếp hãi và buồn đến kinh khủng.

  Lúc đó anh hỏi những đứa còn tỉnh táo thì biết quê chúng hầu hết ở bắc. Bỏn mới học xong phổ thông…Anh hơi ngạc nhiên là bọn rân chủ ở đây nói cộng sản bắt lính nam lừa đi nướng ở K. Bon mày toàn luyên thuyên, bố láo. Lính nam có nhưng đéo nhiều như Bắc.

 22. #22 by thiduc on 2011/07/03 - 16:30

  Địt mẹ các cậu, ngày chủ nhật đéo chịu xuống đường biểu tình  chống Tàu Khựa, vào đây mà thủ dâm mí nhau à ? Xóc lọ mãi toét cả đầu buồi ra mà vẫn chưa chán à ????

 23. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 16:36

  @Cô Đức.

  Cô mới vầu mà jọng đã như bam nhở?

  Cô thích biểutình thì cút xuống đường mà biểutình. Chống Tầu hay chống Mẽo mặc mẹ nhà cô.

  Cô mà mở mồm ra nói zững điều vớvỉn ở đây thì Zì tống mẹ lịuđạn vầu âmhộ.

 24. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 16:40

  @con Sún

  Mới vầu thăm bịnhviện tiềnfương mà đã vãi đái à?

  Con nầu khai là đẻ 6x nhở? 6x mà đéo biết chiếntranh là jì à?

  Lần sau đừng mở mồm ra xưng là jàhói nữa nhế. Jà jà cái ./ bà nhà cô ý.

 25. #25 by Mr. Tran on 2011/07/03 - 16:42

  @Sún răng chưởi văng xích chó:
  Bọn đầu buồi hô hào chiến là cái bọn lê la quán nước vỉa hè chứ bọn đéo? Mẹ bọn đấy có dám tòng quân cái cục cứt!

  Sâu Bê đéo thử mần kiểu lập “Dự án Biển Đông và các đảo” thời hạn 99 năm (đại khái thế) rùi cho Mẽo mới cả Khựa (có thể mời thêm mấy bọn khác làm quân xanh quân đỏ) lập hồ sơ thầu nhỉ?

  Địt mẹ được ngay 1 cục tiền mà lại đéo phải lo gì trong vài (even vài chục) nhiệm kỳ nữa rùi cút. Kệ mẹ đảo mới cả biển. Nhở!?

  Đéo gì chứ lập dự án rùi bán thì Bê thiên tài mẹ.

  Mà nếu uýnh nhau tý cho vui ý, lôi mẹ dững thằng chưởi Bê hèn đéo dám bật Khựa từ trước ra, vứt cho miếng xốp aka “bọt biển” rùi tống mẹ ra biển. Thế là xong, nhở. Cho bỏn cơ hội thể hiện là bỏn đéo hèn như Bê!

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 16:56

  Trước khi nói tiếp về sựnghiệp Jảifóng Miên của cô Zuẩn & Co, Zì fải nói cho các cô một chút về zân Miên.

  (1) Tínhkhí zân Miên, từ ngàn năm bảnchất, ngoài lườibiếng ngại laođộng, còn hiềnlành nhunhược. Lừa kêu là nhát-gan.

  Các cô thử ở Miên lâulâu mà coi. Ngoài fố rất ít khi có xíchmích. Người-ta cũng đôikhi cãi nhau, zưng rất chóng bỏ qua.  Chạy xe-máy cũng quệt nhau ầmầm, zưng fần đông chỉ ngoái đầu coi có ai lăn ra đường không, rùi cười ngoác & chạy tiếp.

  Janghồ ở Miên cũng có (trông mặtmũi khá hãi), zưng chưa bâu jờ Zì thấy kiểu một bọn cỡi Uây Tầu kéo lê đao mác fụt lửa xoèn xoẹt fóng qua fóng lại để lấy số-má như Lừa.

 27. #27 by Mr. Tran on 2011/07/03 - 17:01

  Hôm nai Sunny Sunday, giời đẹp vãi. Mỗ cút đây, chầu chi bựa khắm. Have a great Sunday night!

  @Tướng thối:
  Tối qua bị vụ đéo gì mà ức chế kinh thế? Về phát là rủa, rủa phát là ngủ. Hehe. Mai – kia or kìa hoặc có thể lâu lâu hơn (quan trọng đéo gì) kiểu đéo cũng có đứa mượn mấy ý đấy rùi phọt mấy câu nhai lại nhưng đéo phải bam, nhỉ.

  Già hói rùi, thư giãn cho nhẹ đầu đi mụ!

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 17:11

  Tiếptục kể về zân Miên.

  (2) Trong lịchsử, Xứ Miên rất ít khi tỉn nhau mới ngoạibang. Nếu có bọn gâysự, thì lãnhtụ Miên lại xén ít đất để cầu-hòa hehe. Chính vì thế mà đất Miên cứ bé zần bé zần.

  Thời Chế Mân 8th (or 7th Zì quên rùi), quân Nguyên cũng nhẩy vầu Miên như đã vầu Lừa.

  Thay vì “anhzũng chống ngoạixâm” như cô Độ & Co bên Lừa, cô Mân zúi mẹ cho quân Nguyên đất Chăm Ba, vốn là một chưhầu. Hehe đất đó cuốicùng không thuộc về Nguyên, mà thuộc về Lừa. Cũng thế cả. Mất đéo jì đâu hehe.

  Bọn Miên hiềnlành nhẽ zo tôngjáo của bỏn. Đạo Ấn & Đạo Fật fáttriển ở Miên rất sớm & rộng. Zân Miên hiệnđại hầuhết quy-y rất chỉnchu, hàng ngày tụng-niệm rất nghiêmtúc.

  Khoảng cuối chiều, các Chùa Miên rất đông người viếng. Fậttử xịn cả đấy, đéo fải Fậttử zỏm như bọn Lừa đốnmạt Âm Hộ Nhét Lịu Đạn.

  Họ chủyếu đặt chút hương-hoa, rùi quỳ gối cầunguyện rất thànhtâm.

 29. #29 by sun on 2011/07/03 - 17:31

   Định khi nào có em Rô lên thì nói về nhà tù TS nhưng nói mẹ luôn chả nhỡ mất hứng, đéo nói nữa bọn lại bẩu anh bịa.
   Anh và bọn sinh viên cùng đoàn đã được vào thăm nhà tù như một sự ưu ái đặc biệt của  aka thoom lừa (tiếng miên là “ông lớn”. Hổi dân M toàn gọi các sĩ quan lừa là ông lớn) . Thời ấy, chỉ bọn nhà báo, các phái đoàn nước ngoài đặc biệt mới được vào nhà tù TS… chứ không phải  mở cửa rộng rãi cho tất cả mọi người….
  Anh cho rằng mấy cái chỗ xây ngăn ra là mới.
  Theo trí nhớ của anh, hoặc anh chưa đi thăm hết, vì anh sợ cảnh máu me, nên không  thấy các phòng ngăn như vậy. Tất cả các phòng đều có các giường sắt đơn và các xích sắt bày ra thành dãy. Máu khô, các vũng máu khô còn đọng lại khắp các nơi. Chính vì quá khủng khiếp nên  trong đoàn có một em SV người Ixờ ra en bị ngất.
  Cũng vì vậy mà bọn nước ngoài yêu cầu bọn K dù muốn tố cáo tội ác cũng chỉ được phép để mô hình và phải làm vệ sinh để tránh gây sốc cho người khác đến thăm.
  Hồ sơ ở nhà tù đó đéo có giá trị gì hết. Nhìn những dụng cụ tra tấn của nó thế thì đéo ai dám không  khai là mình không  có tội, cốt chỉ để sống thêm vài ngày.
  Trong có 3 năm mà riêng ở nhà tù đó nó đập chết 17 000  người, còn sót mấy mống thì tính pháp lý của “nhà tù chính trị” ở chỗ đéo nào ? Không là bằng chứng diệt chủng thì là cứt à con zì ngu hết phần chó ?

   

 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 17:35

  Tiếptục kể về zân Miên.

  (3) Zân Miên hiền (aka nhát) như thế, nên các cô sẽ không ngạcnhiên khi biết rầng, cuộc khángchiến 15 năm chống Lừa của cô Bôn Bốt & Co 1975-1989 chính là cuộc khángchiến chống ngoạixâm zuynhất của Xứ Miên hehe.

  Thời 10 năm trước đó (từ 1965), Xứ Miên là sân sau của nộichiến Lừa. Zân Miên bị cả Mẽo lẫn Lừa jiết rất nhiều, tuyền là tên bay đạn lạc Lừa & Mẽo tỉn nhau rùi rớt mẹ xuống đầu Miên, chứ Miên đéo có tỉn lại ai một cách chínhthống cả hehe.

  Zân Miên hiềnlành tới nỗi khi Fáp Lợn jả độclập cho Miên (1953), tiệnthể tách mẹ xứ Nam Lừa (Indochine) vĩnhviễn khỏi, bỏn cũng chẳng fànnàn jì.

 31. #32 by sun on 2011/07/03 - 17:36

   Bọn Khờ Me đỏ là một bọn cộng sản thứ thiệt. Chúng có chủ trương giết phạm nhân không  bằng súng đạn để tiết kiệm vũ khí dành chống duôn đấy.
  Bọn Khờ Me đỏ là một bọn cộng sản thứ thiệt. Chúng có chủ trương giết phạm nhân không  bằng súng đạn để tiết kiệm vũ khí (dành chống duôn đấy). Giống B lừa hay kêu gọi tiết kiệm nọ kia để xây dựng đất nước không ?

  Địt con bà con zì ngu hơn chó , bò, lừa !
  Sao mày xoá cồng của tao mới của con Ghẻ? Thấy mày thông báo tao đã cóp lại của con Ghẻ nhưng đéo kịp cóp lại cồng tao thì bị xoá.  Xấu hổ vì bị con Ghẻ chỉ ra toàn cái ngu xuẩn chứ gì ? Địt pẹ mày anh pót lại cồng con Ghẻ cho thiên hạ thẩm xem nó hay chúng mày ngu.

  Công nhận anh có khai gian 2 năm về thời gian tốt nghiệp thật. Ặc . Nhưng đằng đéo nào chả hói mẹ nó rồi.
  Anh mày trải qua chiến tranh nhưng đéo từng chứng kiến cảnh chết chóc, vì lúc đó còn nhỏ nghe chửa ?
  • #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 17:38

   Zì đã cấm các cô kêuca về các quyếtđịnh hànhfáp của Zì mà còn cãi cái đéo jì?

   Khâu mẹ mõm 3 ngày jờ.

 32. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 17:36

  Thôi Zì xuống đường nhế Simacai. Đêm Zì zìa tiếptục đềtài.

 33. #35 by langle179 on 2011/07/03 - 18:52

  Zì dạo này có dấu hiệu tuổi Jà zùi hay nhầm tiểu tiết quá.

  Nam Lừa (Cochinchina) not Indochina. Mà hình như bọn Pháp Thối trả lại Nam Lừa (6 tỉnh) cho Quốc Gia VN từ năm 1949 rùi mà.

  Chế Mân là của bọn Chăm Ba chứ không phải Miên (Miên theo tiếng Hán Lừa phải gọi là Chân Lạp chứ nhể). (họ Chế Chăm Pa thời hiện đại có Chế Linh khá nủi tiếng)

  • #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 20:32

   Hông biết jì về Miên thì câm cái mồm lại. Cochinchina thì Zì đínhchính rùi hehe.

 34. #37 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/03 - 18:57

  Hùi chiều anh ra Cabramatta cà fê mới mấy thằng đệ, lướt quán thấy cồng chưởi em Ghẻ của con khí đụ nầu mà con Zì cỏn xóa mất rùi bây?

  Địt mẹ mấy thằng mồm lồn mê chưởi gái nên nhớ quán nầy còn có anh nghe chưa. Đừng thấy anh dạo nầy hiền thục thì bọn mầy làm tàng mà lầm. Chọc máu cô hồn anh nủi lên thì anh chưởi cho cả mả tổ nhà bọn mầy trôi kênh Tàu Hủ sất.

  Địt cụ con Dái Ghẻ dám khinh anh chưởi nhạt hử? Thử con khí đụ nầu động anh thử xem. He he.

 35. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 20:36

  @con Le Chín titoe

  Địt mẹ các cô chưa biết jì về Miên thì câm cái mồm đi nhế.

  Chế Mân chính là tên của nhiều cô vua Miên (quãng trên 10 cô jì đó), và cũng là vua Chăm Ba luôn hehe.

  Mời các cô gúc Jaya Varman.

  Vớva vớvỉn đọc sử Lừa của bọn Lỗ Đít mà zám bật Zì à?

 36. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 20:57

  Tiếptục kể về zân Miên.

  (4) Nói thêm chút về tôngjáo ở Miên.

  Xứ Miên có nhiều Chùa, zưng lại không có Miếu/Đền. Ít ra thì Zì chưa thấy một quả Miếu/Đền nầu ở bển cả hehe.

  Điều nài khác Lừa rất xa. Một thằng bạn Khoaitây của Zì lần đầu sang Lừa đã thắcmắc, tại sâu chúng mài có ngôi chùa (nguyênvăn “Pagoda”) jì bé thế? Trong trỏng có tượng Fật hông?

  Hehehe cái cỏn nhìn thấy là cái Miếu ven đường, chớ hông fải Chùa.

  Zì mới jảithích cho cỏn, rầng ở Lừa, ngoài Chùa, Miếu, còn có Đình, Đền, Am, Nhàthờtự.., tấtthẩy đều trông jống nhau, cũng là chỗ thờ-cúng-hương-khói, zưng lại thờ-cúng các đốitượng khác nhau.

  Đạikhái Chùa thờ Fật, Miếu thờ Thần (hoặc Ma), Đền thờ Thánh (đôikhi thêm cả Fật), Am thờ Thầy, Nhàthờ thờ Tôngtộc, Đình thờ Linhtinh Langtang..

  Zì jảithích xong mà cười lănlộn. Thằng Tây thì không nói zưng đần mẹ mặt.

  Đéo jì mà Lừa thờ lắm thứ thế?

  Chùa bên Miên khác chùa Lừa ở chỗ hay zựng chốn đông người (vízụ ngay trong chợ, hoặc jữa ngã-tư..), và nhiều khi rất bé. Zì đã từng thăm zững quả Chùa Miên chỉ rộng khoảng 30m2, zưng cũng đầyđủ banbệ cờfướn, và tấtnhiên là có tượng Fật.

 37. #40 by Cocacola on 2011/07/03 - 20:57

  Nghe giang hồ bảo, bọn Chăm Ba có lúc khá cường thịnh về hải quân, giong buồm ra uýnh Thăng Long mấy bận, đốt trụi cả thành!


  Nghe bẩu hải quân bỏn còn đi bắt cướp biển cho Vua Tầu!

  Thế hà cớ sao lại đổ đốn mất mẹ nước thế nầy?
 38. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 21:06

  Tiếptục kể về zân Miên.

  (5) Bọn Miên hiền thế, ít khi tỉn nhau thế, lại theo Fật ngoan thế.. Vậy tại sâu khi tỉn Lừa thời 198x bỏn lại gấu như vậy?

  Các cô có thể thamkhảo bọn bộđội jà từng tỉn Miên. Các cỏn có thể bốcfét ít nhiều, zưng các cô có thể nhận ra, rầng bọn Miên tỉn Lừa hungbạo chả kém jì Lừa tỉn bỏn.

  Khó jảithích nhở? Nhẽ hungbạo là bảnnăng mọirợ của một tôngzật chưa tiếnhóa. Zưng tại sâu bảnnăng đó lại có zịp fôfang kinh thế? Hehe hỏi đã là jảnhời, tại Lừa có mọirợ kém đéo jì hehe.

  Thôi vướnđề nài Zì để nói sau, khi đã vầu đềtài chính.

 39. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 21:17

  Tiếptục kể về zân Miên.

  (6) Nói thêm chút về chánhtrị Miên.

  Hehe Xứ Miên theo thểchế Quânchủ Lậphiến Zânchủ từ hai chục năm rùi, zưng bỏn vưỡn mamọi rất.

  Zù bầucử ở Miên nghiêmtúc rất (có cả Tây jámsát), zưng cô Xen, tức Tiếnsĩ Hun Sen, bạn thân Zì, đã mần Thủtướng Miên suốt ngần ý năm, nếu kểcả 2 nhiệmkỳ cô cổ mần Đồng-thủtướng No2.

  Nếu tính từ thời Ngụy Quyền Miên, thì cô Xen đã mần Thủtướng hơn 1/4 thếkỷ.

  Các cô nếu không rành về Miên chắc sẽ nói, cô Xen “được lòng zân” lắm?

  Hehe tưởng vậy zưng hông fải vậy.

 40. #43 by Cocacola on 2011/07/03 - 21:28

  kểcả 2 nhiệmkỳ cô cổ mần Đồng-thủtướng No2@ Bựa


  Hình như chỉ có duy nhất mỗi Miên có hình thức độc đáo nầy: 2 thủ tướng, 2 bộ trưởng song trùng!
 41. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 21:38

  Tiếptục kể về zân Miên.

  (7) Thêm chút nữa về chánhtrị Miên.

  Cô Xen bị fần-đông zân có-học Miên ghét hơn ghét chó ghét lợn. Hầu-hết bọn Zì gặp đều nói zững câu đạikhái “Anh có súng thì anh đòm chết thằng đó”.

  Tại-sâu zân Miên ghét cô Xen thế?

  Tại-bởi jađình cô cổ jầu rất.

  Tại-sâu zân Miên ghét người jầu? Bỏn cũng gato-tính như Lừa à?

  Đéo fải. Cô Xen đéo jầu vì mần-ăn jỏi (như cô Sô Công gốc Lừa), hoặc được thừakế (như cô Xi Ha Núc quốcvương), mà cô jầu zo ăn-cắp.

  Cô Xen ăn-cắp của ai?

  Đươngnhiên cô ăn-cắp của Miên Zân.

  Cô Xen từng là người jầu nhất Miên, với tàisản chừng vài tỷ Tơn. Bi-jờ cô là người jầu nhì Miên. Vịtrí người jầu nhất Miên hehe cổ đã để mất vầu tay con-jai cô, cô Ma Nệt (Tổng-thammiutrưởng Quânlực), vài năm rùi.

  Tấtnhiên con số tỷ tỷ Tơn đó là zo bọn Miên nói, không fải Zì hehe.

 42. #45 by Bựa răng vẩu on 2011/07/03 - 21:59

  Zì dạo nầy sắp teo mẹ khèn khủng rồi hay sâu mà dám bảo Miên với chăm là 1. Quan hệ Miên Chăm cũng giống quan hệ Tầu Lừa (theo đúng thứ tự đã nêu). Quan hệ như vậy nên thỉnh thoảng Chăm mới Miên tỉn nhâu vài quả chí chết.

  Zì đã gắng gúc được tên trùng nhau Jayavarman của vua mọi Miên Chăm, sao không thử gúc riêng từng từ Jaya mới Varman cho nó hoành. Cái trùng tên nầy cũng tựa như Thái Tổ với Thái Tông Lừa Tầu í.

  • #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 22:53

   Chế Mân 1 tới Chế Mân 15 thì Thái Thái cái ./ mẹ nhà cô ý

 43. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 22:18

  Tiếptục kể về zân Miên.

  (8) Thêm chút nữa về chánhtrị Miên.

  Cô Xen bị nhiều Miên ghét, zưng sâu cổ vưỡn hehe trúng-cử, 3 lần lận?

  Nếu con nầu từng sống ở Miên hẳn biết rõ, rầng số panô quảngcáo các cỡ (nhớn/vừa/bé) ngoài đường/fố Miên đafần là để quảngcáo cho.. cô Xen & Co.

  Cô Xen & Co chịu-khó quảngcáo hơn bấtkỳ thươnghiệu đaquốcja nầu, kểcả Coca-cola, Toyota, hay Samsung, tại Miên.

  Các cô vầu casino ở Nam Vang hay chùachiền ở Xiêm Riệp, xuống làng Lừa ở Tông Lê Sáp hay cảng bể ở Công Bông Xom, đâu đâu các cô cũng thấy hình tậpđoàn CPP của cô Xen mới 3 gương-mặt cũ-mèm: Hêng Xom Rin, Hun Xen, Chia Xim treo ngồnngộn ngồnngộn.

  CPP rất chăm mần kinhtế, nhất là ở zững vùng-sâu vùng-xa, và xiền đong được thì hehe, chi rất khá cho cửtri Miên vùng vủng.

  Đấy là một lýzo CPP vưỡn kiếm được nhiều fiếu-bầu ở Miên.

  Lýzo khác, quantrọng hơn, để cô Xen & Co mãi vữngbền, thì hehe Zì sẽ nói sau. Cái nài liênquan đến việc cô Nệt (trưởng-nam cô Xen) mần sếp quốcfòng Miên.

 44. #48 by Dragonfly on 2011/07/03 - 22:28

  Địtmẹ, trận chung kết Wimbledon hay thế mà Zì Mọi không xem vẫn hăng say chém jó à? Chắc đéo biết chơi tennis tiến thẳng lên golf rồi. Đồ mới jầu đã đeo kính cận. Hệ Hệ

 45. #49 by Dragonfly on 2011/07/03 - 22:45

  Great! Nole đệ anh đã defeated Nadal. Hệ Hệ

 46. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 22:52

  @con Vẩu

  Không biết thì câm cái mồm đi.

 47. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/03 - 22:54

  Zì đi ngủ fát mai còn bận hehe

 48. #52 by Dom-dom on 2011/07/03 - 23:39

  thầy có đi sát được trong đời sống hằng ngày của dân Tào hông dậy @ Ái Nỉ

  Nói chung thấy bọn chúng chả khác gì Lừa. Vào siêu thị có cơ hội chúng cũng chen ngang.

  Nói thách nói điêu đủ cả. Mất lịch sự có khi hơn cả người Việt. Cụ thể lúc bọn anh ngồi quầy ăn trên tàu, trong khi mâm anh chưa ăn xong, mà con bé phục vụ cứ nhăm nhăm thu dọn, ở mình đố dám, anh phải nói: tẩng y xa (đợi một chút), cô nàng tưởng anh thạo tiếng Tàu xấu hổ quá vội thụt vào đại bản doanh ở cuối toa, nhẽ định bắt nạt Lừa ( kỳ tình anh cũng chỉ bập bẹ được dăm câu, nhờ học thời cấp 3).

  Cách đây hơn chục năm, lúc còn ở Nga anh tiếp xúc khá nhiều với bọn Tàu. Cộng đồng của Tàu được sứ quán chúng bảo vệ chu đáo hơn mình rất nhiều. Hơi tý là SQ cử đại diện đến gặp nhà chức trách Nga ngay, SQ mình mặc kệ. Nhưng cộng đồng mình sống văn minh, sạch sẽ hơn Tàu. Mình do đa số có nhiều năm du học or lao động bên Nga nên cách sống ý tứ hơn, ít bô bô ầm ỹ trên phương tiện công cộng hoặc trên đường hơn.

  Khi buôn bán chúng cũng thầm thì thi nhau bán phá giá, chả khác gì Lừa. Giữ giá, ko chịu bán phá giá (nếu chúng độc quyền) nhẽ chỉ có bọn Nga, bọn Áp.

  Nhân tiện anh điểm thêm vài cộng đồng buôn bán làm ăn bên Nga mà anh đã tiếp xúc.(còn)

 49. #53 by Dom-dom on 2011/07/03 - 23:40

   Bọn ác & gian nhất phải nói là Azecbaizan. 10 tên thì ăn cắp cả 10. Làm ăn với chúng, nếu chúng không ăn cắp vặt hàng ngày, thì thể nào chúng cũng tính chuyện gây lòng tin để đến cuối hốt mình 1 vố. Dù vùng chúng theo đạo Hồi, nhưng nhẽ chúng chả có đạo.

  Bọn Chectren Dân Nga rất ghét & tránh tiếp xúc, họ thường cho rằng chúng ác(злой), mafia.

  Dân Apganistan ngoan đạo, đại đa số hiền lành thật thà, nhưng cực kỳ bủn xỉn, thích lợi dụng nhờ vả. Tỷ như chúng sẵn sàng vồ cuộn băng dính vừa bán cho mình để dùng chứ không chịu lấy băng dính của chúng. Nhưng ăn cắp ăn nẩy thì không.

  Bọn Azec tuy hay ăn cắp nhưng còn tham gia buôn bán, nghĩa là còn lao động, chứ bọn Di-gan thì ăn cắp chuyên nghiệp. Suốt ngày chỉ lượn lờ để ăn cắp. Thanh niên Nga mà bắt gặp bọn ăn cắp này là đánh luôn bất kể chúng ăn cắp của ai.

  Dù XH Nga đi xuống nhiều so với ngày xưa, nhưng an ninh trật tự còn gấp vạn mình. Sự văn minh lịch sự nó ăn vào trong máu, chứ không chỉ ở bề ngoài như Khựa.

  Cộng đồng mình ở Nga tự bảo ban nhau cũng không đến nỗi nào.

  Nói chung đây là cảm nhận của cá nhân anh, nên chưa thật đầy đủ, Bựa nào nắm sâu sắc bổ sung thêm.

 50. #54 by Dragonfly on 2011/07/03 - 23:47

  Lão Đóm Jà khoe đi Khựa nhiều đã tạt qua chỗ Hoàng Hạc Lâu này chưa? Nổ cho chi bộ nghe phát. Công nhận Khựa nhiều cảnh đẹp mê mẩn nhở. Hệ Hệ