Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Cocacola on 2011/07/02 - 12:23

  @Lói:


  Trải nghiệm của Lói điếu lạ!

  Chỉ lạ là bọn Lừa trong “sở thú của thế giới” lại rất tự hào, bỏn thẩm du là bỏn thượng đẳng nên thiên hạ mới kéo đến xem nườm nượp thế!

  Còn bọn Khoai Tây đi xem sở thú hơi đâu nó dạy con khỉ cầm thìa! Bỏn chỉ bẩu: “Lũ khỉ bốc tay ăn nhoai nhoái kinh thật”

  Lũ khỉ thì tự hào: thiên hạ thấy bọn mình ăn thế mà chẳng ai có ý kiến gì, chẳng ai bật mình, thì tức là cả thế giới đồng thuận với mình! Hehe!

  Còn hiếm hoi có cu bật, chẳng hạn: “10 lý do để ghét Lừa!” thì cả chuồng Lừa lại nhao nhao lên chửi: 10 thằng đến chỉ mỗi mầy bật chúng ông, mầy là thằng dở hơi cám hấp!

  Kiểu gì Lừa cũng đúng! Hehe! Không thế sao anh gọi bỏn là Lừa!
 2. #2 by Cocacola on 2011/07/02 - 12:31

  Vì là hạ đẳng nên Lừa có những suy nghĩ hành động bản năng hạ đẳng rất đáng tởm lợm:


  – Ướp xác tủ lạnh mời mọc quốc tế viếng thăm (Kinh bỏ mẹ!)

  – Phơi khô đầu lâu chốt thí dân thường trưng bày tủ kính làm nhà trưng bày tội ác Đéo-Gì (Kinh bỏ mẹ, too!)

  Khoai Tây thượng đẳng không ai làm thế, vì bất kính đối với người đã khuất. Chết rồi còn bắt người ta làm teddy cho khách tham quan nữa hay sao?

  Để tưởng niệm, chỉ cần xây công viên tượng đài bia đá v.v… là đủ rồi! Hà cớ còn bắt người chết phơi cốt phơi thây cho thiên hạ ngắm nhìn? Dã man điếu chịu được!
 3. #3 by toi_vua on 2011/07/02 - 12:57

  Viva cô Lói. Hãy chia xẻ trải nghiệm của mình ở đây nhiều hơn nữa. Hãy cho Ta với các Lừa bựa cơ hội thấu hiểu cái đẹp trong tư duy logic, tinh tế, nhậy cảm và văn phong đúng ngữ pháp của ông Người. Sư bố Cô, bên Nga đang đêm trắng mà chui về Lừa làm gì cho nóng chảy mỡ.
  Có lần ta đã bẩu, những từ (và gắn liền là nghĩa) như “thánh thiện”, “đồng trinh”, “доброжелательность”, “чистота”, vv là của riêng loài ông Người da trắng. Lừa dân bắt đầu được mẹ Pháp dạy dỗ cho từ thê kỷ 19 nhưng, thật đáng tiếc, chưa học xong cua mẫu giáo, đã đòi độc lập tự quản. Tự bẩu nhau là một việc làm ngốc nghếch vì chỉ mất thời gian, mà lịch sử cho thấy, lại còn ngu si đi. Cô Lói có may mắn được ông Người, dù là ông Nga Ngố, dạy bẩu đến nơi đến chốn, bây giừ cần lãnh sứ mệnh khai nhãn cho các Lừa bựa ở đây…

 4. #4 by Банан on 2011/07/02 - 13:42

  Ui địt mẹ tên Lói tự kỷ và tên tôi-vua rẻ rách đang kẻ tung người hứng còn tên Lả đầu nho-bụng bò-mõm chó chầu rìa và vỗ tay kìa. Những thể loại lơ lửng chả ra giống gì như bọn mày sao không đâm đầu vào tường chết hết con mẹ chúng mày đi còn sống ở trên đời này làm gì nữa? Anh Su bạn anh cũng có dạy chúng mày thế không? Ngay cả bọn Nga lợn trắng bình thường cũng không nghĩ têu cực và lệch lạc như bọn mày, tư tưởng bọn mày khác đéo bọn tintin đầu trọc- vô học-đẻ người ta xúi bẩy ở Nga lợn? Không lẽ bọn vô học đó hiếp dâm bà, mẹ, bạn gái… chúng mài nên chúng mài tự kỉ và cực đoan như vậy? Ui anh thương hại chúng mài, kể cả tên vua-tối đầu bòi có vẻ cũng giừ hói sắp xuống lỗ. Xin Chúa thương xót những đứa con lạc loài và đang bị quỷ ám. Amen

 5. #5 by Mit on 2011/07/02 - 13:44

  @. Mit,

  Cồm dưới xửa:

   mirn kiều + miên kiều.

  Ko trả lời cũng ok…@ Bố đĩ

  Sợ quái gì mà không giả nhời… Vừa đi ăn cơm khách về đơi…hehehe

  Mít ở Quận Cam, từ đó sang Quận Long Beach chừng 10 -20 phút xe là nơi có cộng đồng Miên và Lào.  Khá đông.  Hình như lớn nhất nhì tại Mẽo.  Đáng buồn phần lớn bọn Miên không adapt vào mainstream Mẽo nhanh như bọn phản động Nam Lừa.  Mức sống của bỏn thấp hơn.  Con cái bỏn cũng không có cái drive để đi học dư phần lớn bọn con nhà phản động.  Có lẽ tại culture thôi.

  Đó là nhận xét cá nhân của Mít.

 6. #6 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/02 - 14:02

  Cháu vửa mần về đây. Há há há.
  Nhìn chú Chuối Thanh Trì dãy đành đạch mà he he tao nhã đéo chịu. Một cãm dác thậc Yo-most. He he.

  Dạo nầy cháu thấy trình chưởi của chú lên cơ rùi đấy, ráng phát huy nữa.

  Chú Lói chưởi thật nuột làm sao. Há há há. Chưởi mạnh vầu chú Lói, cho chú Chuối tức bể bọng đái chơi. He he.

  Thôi cháu đi sốp tí. Địt mẹ mấy chú hãm lìn nhát cho thơm họng.

 7. #7 by Mit on 2011/07/02 - 14:09

  Bữa ăn tối nay có một lão già hói nhẽ tuổi Bõ Hoa Lư hát bài này tự dưng Mít thấy sên sến trong bụng.  Share với chi bộ, rùi Mít đi ngủ đơi.

 8. #8 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/02 - 14:26

  – Phơi khô đầu lâu chốt thí dân thường trưng bày tủ kính làm nhà trưng bày tội ác Đéo-Gì (Kinh bỏ mẹ, too!)

  Khoai Tây thượng đẳng không ai làm thế, vì bất kính đối với người đã khuất. Chết rồi còn bắt người ta làm teddy cho khách tham quan nữa hay sao@ Lả

  Không phải vậy, Lả hãy xem lại hình em Hương bốt về đầu lâu ở thủ đôBa di của Phú lăng sa ở trang trước, Hoàng Bố ko nhớ trang

 9. #9 by DG on 2011/07/02 - 15:38

  Con Lói hôm qua chưởi nuột, hôm nay vưỡn nuột, anh lại khen.

  Con Chuối Thanh Trì bơi ngửa 16 tiếng liên tục chưởi cũng rất nhân văn, có giai điệu, trầm bổng dưng không kém phần hùng hồn, anh khen. Địt cụ con nài tiến bộ rất nhanh sau một thời gian may mắn được thọ giáo dưới trướng anh. Ông bà ăn ở có phước, con cháu gặp sư phụ giỏi cứ khác hẳn!

  Anh có nhời phê bình con Tế thần quynh, đận nầy chưởi dư quặc, nhạt chả khác đéo gì dãi nhớt con Dũng Hói uýnh phò Nhật!

  Dững cồng chưởi của con Pha buôn thuốc lá lậu đã mang dáng dấp hàn lâm, được, anh khen!

  Chủ đề nhạt lắm zồi, muốn biên cũng chả biết biên cái đèo gì cả, đốt mẹ quán đi con đĩ Cổ Nhuế ạ!

 10. #10 by LonelyRose on 2011/07/02 - 16:15

  @DG

  Đương bấn quá mà cũng phải nhảy vầu chưởi DG cho đỡ tức. Cái tội vô lễ mới gái sao chưa bỏ được hả? Dùng từ quá đà rùi nghe chưa? Từ giờ đến mai mà không có bài nào cáo lỗi cho ra hồn thì Rốt thề, DG trốn đâu Rốt cũng lôi ra mà băm vằm cho đến lúc vện nhận không ra nữa, nghe chưa?

 11. #11 by sun on 2011/07/02 - 16:25

  Ùi, địt pẹ, bài của con SSS hay quá. Giải trí đê !

  1. Nái sề BEO đơn côi : He he, cỏn xứng đáng được mình đưa lên đoạn đầu đài đầu tiên trong xê ry hành kiết nài. Đơn giản là first lây đì! Quan trọng hơn là cỏn lại mạnh mẽ và cá tính (hay quái tính ??? biết điếu đâu đới) Địt pẹ, thời gian đầu, đọc lốc mụ nầy tức nổ mắt, dưng sau ghiền mẹ, he he, đéo biết tại sâu(???) Chắc tại trí tưởng tượng mình bay bổng quá, hình dung ra cỏn giống mình: là rất tự phụ (hay tự tin thì cũng thế thôi). Ngoài ra cũng do lối viết rất thẳng và gu văn cóp bết của cỏn chua cay chọc ngoáy vầu những ổ bệnh của thời hậu thiên đường: dân chũ, tự do, văn minh, bình đẵng, vươn vươn đại loại thế. Thời đại nầy, trên nét, mà chọc ngoáy vầu những ổ bệnh kinh niên nan y này thì khác đéo vỗ mông thằng bệnh trĩ, nó chả nhẩy choi choi lên mà tế ông bà ông vải, nhở???? May mình không mắc trĩ, he he.

 12. #12 by sun on 2011/07/02 - 16:27

  Mặt khác, cỏn có mấy tội nhớn: 1 là quan tâm và yêu con cái hơn phong chào dân chũ xứ Nam ta; 2 là cỏn lại là đầu sỏ một cái loa rè của Đoảng, 3 là cỏn thường hay trịnh trọng nâng bi cái thể chế đang nuôi dưỡng  cỏn, 4 là cỏn lấy nick là BEO trong khi cỏn rất mượt(lẽ ra cỏn phẩy theo nhu cầu tâm lý đám đông kiếm một cái tên õng ẹo và có phong cách viết văn blog nhẹ nhàng yểu điệu _ Mà thế thì mình viết về cỏn làm đéo cho phí time???), 5 là cỏn có tay trong giúp đỡ nhiều chiện, 6 là cỏn không chịu nâng bi các anh các bác dân chũ trong khi nếu vậy thì con cái cỏn, nghề nghiệp cỏn sẽ … thế lào thì khỏi nói cũng bik, nhở???. Tuyền trọng tội, he he, nhẽ đâu không ăn chửi ở xứ này mới lạ. Cơ khổ, nhẽ ra bị chửi thì phẩy giả vờ ăn năn ăn hặn, ngậm ngùi lâm li bi đát, đàng này mặt cỏn trơ mẹ ra, hô hố, bâu nhiu cứt đái thiên hạ phun ra, cỏn trưng mẹ ra lốc, cao tay gần bằng mình, he he. Bẩu thế thì các anh các chú các chị các cô dân chũ có tức không cơ chứ, thế là bâu nhiêu cức đái bùi dái cặc lìn lại được típ tục phun ra từ mồm các anh các chú các cô các chị…

  Thế nên thi thoảng ngày ngày mình vưỡn ghé nhà cỏn xem xã hội này còn có tấn tuồng nầu của lề bên kia hay không, chứ tuồng do lề của Đoảng và chính phủ diễn  thì than ôi, nhiều vãi lồn, khắm vãi lọ, quá nhiều dồi nên chán chã mún coi nữa. Xem tuồng dân chũ đổi món cũng hay. Dìm hàng nái sề Beo đơn côi đến đây là hết.

  P/S: dìm hàng cỏn thì gọi là nái sề cho đúng tính chất dìm hàng, chứ cỏn siêu nạc đới, he he.

 13. #13 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/02 - 16:28

  Hoàng Bố lâu lắm mới thấy Dâu Lôn, khỏe không mụ mà dám vùi dập DG vậy, có cần Tran giúp không hay để Hoàng Bố giúp 1 chân
 14. #14 by sun on 2011/07/02 - 16:32

  chọc ngoáy vầu những ổ bệnh kinh niên nan y này thì khác đéo vỗ mông thằng bệnh trĩ, nó chả nhẩy choi choi lên mà tế ông bà ông vải, nhở???? (SS)

  Địt pẹ, cứ như là em SS đang chởi anh vậy...

 15. #15 by VNRCCH on 2011/07/02 - 16:55

  “Zì cũng cảnhcáo con TNCS (đọc là cái đéo jì thế con mặt ./ kia?)”@ Con mụ Bựa mỏ thúi.

  Anh diễn nôm là “Thích Nhai Cứt Sót” được hông con mặt ./ kia? Hehe. @

  Con DG nhìn avatar mà vưỡn không thấy hay sao? Thông manh à? Lãnh đạo đã đổi quốc hiệu lại zồi – đọc là vờ-nờ-rờ-chờ-cờ-hờ cho khỏi đụng hàng – cả hai đứa không lăn tăn mất thời gian mọi người nữa nhé. Con Zì đang kỳ mọc cu cứ gì đọc không thông thì tữ động xếp hạng bam hử? Lãnh đạo thừa hơi đi bam như mấy đứa bỏ mẹ kia ấy à? Cô mày không hiểu thì có người khác hiểu. Cô mày không biết nhìn người à, địt mẹ.

  Em Mít lấy tin đâu nổ vụ Kam ghê thế? Lãnh đạo anh dạo nào nghe tin hành lang, biên lên đây cho rộng đường dư luận một thể. Số là ngày xửa xưa, ông Khu Đặng sếp sòng chi bộ cộng sản Bắc Kỳ, chẳng ai tranh quyền với ông ổng nổi. Anh Ba Dựn gốc gác phe cánh tuyền trong Nam, hiểu dõ muốn thăng thiên phải chinh phục đất ấy mới tạo đủ hậu thuẫn mà lên ngôi. Không chiếm được đất Nam thì bi dất nhớn.

 16. #16 by VNRCCH on 2011/07/02 - 16:56

  Ngày ấy anh Ba giống giống Xít-Ta-Lin, cộng tác mới anh Sáu Búa, giống giống Bê-Ri-A, có bà con làm Cam gộc. Anh Ba tranh thủ bằng được cảm tình Gấu trắng vĩ đại, kẻ hoàn toàn chia sẻ quan điểm anh ảnh, vì những lý do hoàn toàn không tiện nêu. Tỷ như con Zì nói, đánh nhau thử vũ khí xem sao? Đông Âu vốn sân sau nhà, tỉ thí cùng Sen Đầm cuốc tế nhỡ vỡ cửa kính thì không nên. Chi bằng uỷ nhiệm hai đứa lâu la tứ cố vô thân vốn đã ghét nhau ra bãi đất hoang múa võ, ngộ tay chí tử cả hai chẳng ai nhớ đến mà đau buồn. Thêm thằng Lý tiểu Long bán mì trên kia cần bị kềm chân chỉnh mặt. Một công năm bảy việc, còn gì tiện lợi bằng.

  Sau ngày một lâu la rớt đài, uy tín cả bọn lên cao, anh Ba giở quẻ, lấn lướt anh Sáu mẹ. Sáu ức đíu chịu, nghĩ kế chèn bộ hạ thân tín là Lê tướng quân vào bộ sậu, tìm phương dũa láng giềng Kam. Làm chi? Nghĩ giá chiếm được khu vực làm ăn của nó, thì lại lấn sang thằng Lèo. Mầy có mỗi miền Nam, anh tương kế tựu kế triệt tiêu nhân lực của mày bằng cách lùa hàng loạt chúng nó vào cối xay thịt chiến trường Kam, tiếng để diệt tiềm lực phản cách mạng trừ hậu hoạn, danh chính ngôn thuận dất, mày dám cãi sao? Đã thế, nếu công việc tốt đẹp, anh thu cả liên bang Đông dương, chừng ấy mày sẽ khốn nạn mới anh. Trong khi hăng tiết lên kế hoạch, cả bọn quên mất mẹ các ông trùm Đông Tây đang hau háu. Chúng mày mộng tranh bá đồ vương, tưởng tự tiện múa gậy vườn hoang, đã thưa chúng ông chưa?

  Hết chuyện mẹ.

 17. #17 by LonelyRose on 2011/07/02 - 17:10

  @ Hoằng Bố aka Bồ Hoắng,

  Quen bít hồi nầu đới nhờ? Nhắc đê, nếu không chiến nhầm đừng trách…

   

  Còn tên DG nài hả, cỏn học đòi luyện 72 phép thần thông nên ti toe, cũng chả ra đầu ra đuôi dưng cũng khó dìm phết. Mà dìm không triệt để thì khi nủi lên cỏn lại càng khỏe. Chắc cũng cần hợp đồng tác chiến đấy…

 18. #18 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 17:30

  Chào anh Tôi Vua.


  Rất tiếc có thể làm anh phải thất vọng, song tôi chưa hề có cơ hội đặt chân lên đất Nga, thứ tiếng hệ Slavic này, do đó, một chữ bẻ đôi tôi cũng không biết. Nhưng tôi rất vui được trò chuyện cùng anh, được nghe anh khích lệ. 

  Anh đã đúng, khi nhận xét có tồn tại nhiều từ, ngữ vốn dĩ vĩnh viễn thuộc về chủng Da Trắng, giống được Thượng Đế ưu ái gắn hình ảnh của Người nơi ngoại thất. Mọi nỗ lực của Lừa phát âm ra khỏi lỗ mồm xấu xí những từ, ngữ nói trên, chỉ mang tính vay mượn, hình thức. Ta có thể, giống khỉ, bắt chước nhiều thứ, song không phải tài năng, và thần khí.

  Ví dụ điển hình là bảng chữ cái Nhật, nói không ngoa, là thứ chui ra từ tử cung Hán tự dân Tầu. Song lại là người Nhật, đã xuất khẩu khái niệm “kinh (bang) tế (thế)” (経済) ngược về nước Mẹ, như cú tát trời giáng của chủ nhân vào mặt con ô-sin, như một khẳng định tính ưu việt không thể chối cãi của cá thể xuất sắc hơn.

  (còn tiếp) 19. #19 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 17:31

  Anh đã đúng, khi phê phán lũ khỉ An Nam, do bản chất cầm thú và ngu độn, đã không những khước từ cú bắt tay độ lượng của người Pháp, mà còn gây chiến với đại diện dân tộc này trên xứ sở vừa thay đổi diện mạo nguyên thủy bằng những cầu Long Biên, hay một Hà Nội quy hoạch đẹp như tranh vẽ.

  Công trình kiến trúc diễm lệ của người Pháp, thay vì được nghỉ ngơi và bảo quản, vẫn phải è cổ phục vụ con cháu đám súc vật năm nảo năm nào, vì đi theo Ông Cụ & Co, mà đến giờ vẫn không có nổi cái cầu tử tế để dùng hahahahaha. 

  Chỉ loại giòi bọ tởm hôi đến chuột chù còn không thèm ăn, mới ngoan cố phát minh bánh xe bò, khi hàng xóm đã ngỏ ý cho mượn đầu máy xe lửa (locomotive).

  Chúc anh ngày lành. God be with you!
 20. #20 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/02 - 17:34

  @Em Rốt Xinh:
  Con Dái Ghẻ dám chọc giận em hử? Kể anh nghe đầu đui sự vụ sem nầu. Địt cụ cái con Dái ghẻ nầy. Để anh xách xô cứt ra đã. Con Dái Ghẻ đâu ra đây anh bỉu. Cu có mau khoanh tay sin lỗy em Rốt không thì bảo?

  @Con Dái Ghẻ:
  Hổm rày anh đương hoàn lương con kia. Cải tà qui chánh mà. Già hói mẹ rùi nên he he nết chút. Năm sau anh 53, tuổi đại hạn đến nơi mẹ.

 21. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 18:21

  Quân đội của người Pháp và Mỹ đã không thể áp đảo súc vật An Nam, bởi họ, do lịch sử tinh hoa kéo dài nhiều thế kỷ, đã quên mất một luật cơ bản của tạo hóa: đã đánh nhau với man rợ, mà ở đây là Ông Cụ & Co, thì trừ phi có thể bỗng hóa quái vật man rợ hơn – điều bất khả, thua cuộc là lẽ mặc định.

  Chỉ có Tsar Bomba mới giúp quét sạch man rợ, còn không, thì nên rút quân sau khi đạt được mục đích chính trị, điều người Mỹ đã kịp làm, còn người Pháp thì không được may mắn như vậy. 

  Súng đạn không có ý nghĩa với man rợ, không thể giúp làm chùn bước chân man rợ, nếu không muốn nói càng kích thích thú tính trong man rợ hơn.

  Nhưng khi tinh hoa bị đẩy vào chiến tranh với man rợ, cách tốt nhất vẫn là chiến đấu đến cùng, điều Việt Nam Dân Quốc đã không làm được, âu cũng là định mệnh.
 22. #22 by Mr. Tran on 2011/07/02 - 18:51

  Chầu chi bựa khắm!

  Mỗ vửa giở về sau 1 trải nghiệm chiều thứ 7 tao nhã. Đù má cày cả tuần, thấy chiều thứ 7 sao mà thư thái. Nghỉ ngơi tẹo rùi chiển sang trải nghiệm tối thứ 7 há há.

  Mỗ nói vầy đéo phải để khoe đâu, vì có đéo gì mà khoe? Ai bận rộn cũng đều vậy hết. Chỉ thấy thương hại bọn củ buồi hãm lìn, losers cả đời đéo thể làm gì hơn ngoài ra rả chưởi đời hehe tại đây only.

  Hehe, bi kịch tột độ là đây chứ đéo?

  @Tướng thối:
  Đương “xuống đường” tìm chút khuây khỏa cho tuổi già cô đơn chăng? Nổ đéo gì mà cụt lủn, phụt phát rồi chuỗn thế?

  @Lả thổ tồn:
  Mỗ biết dững đứa dư cô sẽ quàng Bê vầu để chưởi vụ sọ dừa. Đã hỏi và Nữ gúc sỹ đã cho 1 thông tin về “a place must be seen in Paris” rùi.
  Mà Paris là nơi đâu? Xin thưa đấy là nơi mà không chỉ mỗ mong có 1 lần được đến.

  Why?
  Có nhất thiết phải giả nhời không?

  @Đơn Mai Khôi:
  Ignore con dở người Dái Ghẻ đi em, ha!

  @Bô thối (not Bô cứt):
  Dái Ghẻ không chỉ là cái tên đâu, hehe, nó phản ánh trung thực 1 số thứ đấy!

  @Lói đồn:
  Poor you, loser!

 23. #23 by Dom-dom on 2011/07/02 - 19:16

  Anh chỉ đéo hiểu tại sao bọn Miên lại ác thế. Đéo phải do VC tuyên truyền nhá. Lính lừa bị nó giết kinh lắm. Đéo dám công bố thật đấy.@ Sun Chim

  Hè năm 1979, vào dịp trường anh học chính trị, (năm nào cũng phải học các loại, nhẽ để các ngành khác khỏi tỵ GV được nghỉ nhiều chăng?), đúng vào ngày TB-LS thì trường mời được 1 HS cũ là phóng viên vửa từ K trở về, đến nói chuyện. Anh rất nhớ ngày này, vì đúng tối hôm đó một đồng nghiệp của anh mất vì sốt xuất huyết, dù buổi chiều thầy còn lử khử cố lên nghe nói chuyện.

  Nói chuyện có tính chất nội bộ cho các thầy cô trường cũ, nên anh tin ít nhất cũng có độ xác thực nào đó. Những chuyện bọn K giết người hàng loạt bằng những dụng cụ thô sơ, rồi hố chôn tập thể hàng loạt này khác có cả. Nhẽ để lý giải chuyện này, ảnh có nói một câu: người K trong máu có phần man rợ, man rợ ngay cả với đồng bào mình, khiến sau này mỗi khi gặp 1 ng K anh lại nhớ đến câu đó.

  Về vệ sinh của Lừa Khựa, anh nhớ năm 2007 khi đi qua Hà Khẩu, HDV du lịch có bảo bọn anh đi gì thì đi ở bên mình đi, chứ sang đến bên kia bẩn lắm. Quả là toilet bên cửa khẩu Khựa bẩn thật. Vì thế năm nay anh cũng hò mọi người tranh thủ đi bên mình đi. Nhưng không ngờ ngược lại hoàn toàn. Nhẽ bọn này mới lột xác hệ hệ.

  Ở Khựa năm nay, những khu thăm quan, công viên WC miễn phí & rất sạch. Nhưng ở chỗ bán xăng còn bẩn lắm, chả khác gì cửa khẩu Hữu nghị của mình, chỉ hơn là họ ko thu phí.

 24. #24 by Dom-dom on 2011/07/02 - 19:54

  Kiểu bức xúc vầy là do con vện nó khó ngủ nó cằn nhằn phải không? @ Pha – Lả

  Cu Pha chắc hẳn ngáy to lắm?

  Dạo nọ con vện anh ốm đi nằm viện, anh hân hạnh được chứng kiến 1 tên ngáy to khủng khiếp, ngang tiếng nổ của xe tăng. Sấm sét còn gọi bằng cụ. Vì sấm sét chỉ một vài giây là hết đây lão ngáy suốt đêm, khiến cho những người bệnh cùng phòng không tài nào chợp mắt nổi. Hôm sau cả phòng lên án, thế là lão chỉ được trông vợ ban ngày, đêm phải cuốn xéo.

  Anh đã gặp nhiều người ngáy to or có các kiểu ngáy thật đặc biệt, nhưng quả là không thể tưởng tượng lại có người ngáy đến như vậy. Nó làm anh liên tưởng đến chuyện hồi nào ở  bên Anh có 1 tên ngáy to, hàng xóm kiện ra tòa, đến mức bà Thát thủ tướng lúc ấy còn tò mò cho gặp, chả hiểu để làm mịa gì.

  Tập để khỏi ngáy anh không biết, nhưng anh biết có một hãng thiết bị y tế bán dụng cụ làm giảm tiếng ngáy đới.

  Có thật vện Pha chê chồng ngáy ko, chứ vợ của ông kia, khi thấy mọi người phản đối chồng mình, còn bảo vệ cho lão, kêu mụ bao năm chả thấy gì, nhẽ quen. Quen thế điếu nào với tiếng như hổ gầm lộng óc ấy, nhẽ mụ mủ bao biện.

 25. #25 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/02 - 20:12

  Cô nầu búc xúc cùng sợ vện/cẩu khó ngủ hoặc cằn nhằn….., bõ đề nghị ngửi tí Nasonex trước khi gà lên chuồng nhế.

  Bài Đêm Nhớ Về Sàigòn nghe phê và sên sến nhề cô Mít?

  Bõ Hoa Lư

 26. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/02 - 20:45

  Zì kính yêu kèn khủng đây đù má các cô lũ Simacai cụt tai lòi rom nách bị ong đốt.

  Zì vửa xuống đường zìa hehe mệt quá định đi ngủ hehe thì chợt nhớ ra mình vưỡn còn nghĩavụ chămsóc một cái Quán hehe nên Zì đành login để hehe zậyzỗ bọn Simacai cụt tai lòi rom nách bị ong đốt.

  Vì con Fa kêula zữ quá hehe nên mặczù định tiếptục bài jảng về Jảifóng Miên hehe Zì fải nói về tật ngáy ngủ.

  (1) Cô Đòm nói đúng, có zững con bỏ mẹ ngáy to khủngkhiếp như tiếng xe-tăng. Đì mé nếu các cô chưa trựctiếp chứngkiến thì camđoan các cô bẩu fịa.

  Có con trông mặt-mũi hiền-lành, nóinăng bìnhthường rất nhỏnhắn khiêmnhường, thế đéo nầu mà đến lúc say jấc thì ngáy kinhhoàng.

 27. #27 by Mr. Tran on 2011/07/02 - 20:46

  @Fà giò:
  Hổi hổi mỗ nhớ có xem cái phin triền hình LA Doctors của Mẽo, có 1 con lính kíu hỏa cũng khốn khổ khốn nạn vì tội ngáy. Sau em người yêu của cỏn (y tá – maybe) có 1 mẹo là may 1 cái gì đó vầu lưng áo cỏn. Mục đích là để khi ngủ cỏn không nằm ngửa được, tự khắc sẽ không ngáy nữa.

  Cô thử cách nầy coi.

  Ti nhiên nhẽ thời gian đầu sẽ rất khó chịu. Bởi mỗ đồ rằng sau khi tỉn vện cô sẽ nằm vật ra rùi ngủ, tư thế đương nhiên là ngửa kèn teo lên đỉnh màn hehe.

  Giời mưa phải nằm nhà, chán quá đi. Đéo có xe hơi, đến buồn!

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/02 - 20:57

  Tiếptục nói về tật Ngáy Ngủ.

  (2) Ngáy Ngủ không chỉ là một Tật (zo khiếmkhuyết cơthể bẩmsinh), mà chínhxác nó là một Bệnh, nghĩa là người-ta có thể mắc nó và chữa khỏi, có thể mắc zo zitruyền, cũng có thể mắc cấptính và mạntính.

  Người bị Ngáy Ngủ thể nhẹ thì tiếng ngáy chỉ khòkhè như tiếng gầmgừ của ông chó ông lợn. Zưng người bị nặng thì không zễ-chịu thế.

  Zì đã gặp zững con Lừa (not Ông Lừa, aka Donkey) ngáy thành từng chập: Khặc khặc khặc.. Khặc khặc khặc.. Khặc khặc khặc..

  Lại có con ngáy: Khiiịch.. Aaà.. Khiiịch.. Aaà.. Khiiịch.. Aaà.. Khiiịch.. Aaà..

  Độ nặng nhẹ của tật Ngáy Ngủ cũng ảnhhưởng đến cườngđộ của tiếng ngáy.

  Zì hồi laliếm ở Quảng Ninh thì suýt nữa đã hóa điên mà zùng gối bịt cho chết mẹ ngạt một con đồngnghiệp có tiếng ngáy y hệt tiếng búa máy đóng cọc nhồi bêtông: Sââập.. Sââập.. Sââập.., zưng với cườngđộ âmthanh mạnh hơn nhiều. Đéo thể tả được.

 29. #29 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/02 - 21:01

  Tương lai của xứ Lừa nè mấy cô.
 30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/02 - 21:07

  Tiếptục nói về tật Ngáy Ngủ.

  (3) Không chỉ người nhớn có thể mắc Ngáy Ngủ, mà trẻ con cũng. Zì từng ngủ mới một em-bé tầm 5-6 tuổi, hehe đì mé thân nó bé tí mà tiếng ngáy thì váng jời váng đất.

  Vậy Ngáy Ngủ thựcchất là jì?

  Các cô vui-lòng lấy một cái gương-soi, há mõm mình ra, và nhìn vầu đó.

  Các cô sẽ thấy lỗ mồm các cô không jống lỗ đít. Nó trông thế nài:

  Các cô có nhìn thấy miếng thịt thòilòi như miếng trĩ (aka Rom) từ trên vòm-họng chĩa xuống cuống-lưỡi không?

  Cái đó bọn jàhói gọi là Lưỡi Nhỏ.

 31. #31 by sun on 2011/07/02 - 21:14

  Cơ khổ, nhẽ ra bị chửi thì phẩy giả vờ ăn năn ăn hặn, ngậm ngùi lâm li bi đát, đàng này mặt cỏn trơ mẹ ra, hô hố, bâu nhiu cứt đái thiên hạ phun ra, cỏn trưng mẹ ra lốc, cao tay gần bằng mình, he he. Bẩu thế thì các anh các chú các chị các cô dân chũ có tức không cơ chứ, thế là bâu nhiêu cức đái bùi dái cặc lìn lại được típ tục phun ra từ mồm các anh các chú các cô các chị…
  (SS)

  Em SS biên bài rất duyên.

  Ặc, buồn cười là mỗi khi cỏn chọc vào các anh các chú các chị dân chũ (stai con SS) là khắp hang cùng ngõ hẻm, log to web nhỏ nhao nhao chửi cỏn và hạ quyết tâm đéo nhắc đến cỏn cho bẩn miệng. Nhưng hô khẩu hiệu thế thôi chứ vẫn cứ lũ lũ lượt lượt chầu hẫu trước cổng nhà cỏn để đến khi cỏn xì tý dắm nào lại
  nhao nhao chửi và hạ quyết tâm đéo nhắc đến cỏn.
  Anh cũng thích tính cách, văn phong cỏn.

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/02 - 21:36

  Tiếptục nói về tật Ngáy Ngủ.

  (4) Người mắc chứng Ngáy Ngủ là người có:

  – Mồm không khép lại được khi ngủ.

  – Lưỡi Nhỏ có hìnhthù cổquái, nó sẽ rung fầnfật tạo ra âmthanh đặcbiệt khi khôngkhí chạy vầu/ra fủi theo lối mồm.

  Như vậy:

  – Khi thức thì người ta không ngáy (vì chủđộng ngậm cái lỗ mồm như Zì vưỡn zậy bọn bam ý).

  – Khi Lưỡi Nhỏ không bị zịzạng thì người ta không bị ngáy kiểu zịzạng (tỉ-như kiểu ngáy “xetăng” mà cô Đòm tả).

  – Khi một người đang ngáy mà ta bịt mồm cỏn lại thì cỏn cũng gần-như hết ngáy luôn (việc này nguyhiểm, có thể zẫn đến tửvong hehe Zì khuyếncáo rùi đấy nhế con Fa Âm Hộ Nhét Lịu Đạn ạ).

  Các cô hãy thử ngậm chặt mồm và cố ngáy. Hehe không zễ đâu.

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/02 - 21:53

  Tiếptục nói về tật Ngáy Ngủ.

  (5) Hiểmhọa của chứng Ngáy Ngủ:

  – Có thể zẫn đến chết người. Lịchsử hìnhsự thếjới ghinhận nhiều trườnghợp người ngáy quá khủng đã bị người khác jiết chết vì đéo chịu nủi tiếng ngáy ngảy của tay tảy. Mời gúc.

  – Rất zễ bị zính các bịnh Tai Mũi Họng, đặcbiệt là zững bịnh như Viêm Họng, Mất Tiếng.. Nguyênnhân là mồm cứ háhoác ra cả đêm khiến jó & bụi chui mẹ vầu họng.

  – Hay bị thối mồm. Nguyênnhân là Lưỡi Nhỏ quá to (và có thể Cổ-họng lại quá hẹp) khiến thức-ăn mắc mẹ vầu quanh đấy, sinh thối mồm. Đây chính là bịnh mãntính của con Lài Mồm Bẹn.

 34. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/02 - 22:11

  Tiếptục nói về tật Ngáy Ngủ.

  (6) Nguyênnhân của chứng Ngáy Ngủ:

  – Zo Zitruyền. Đươngnhiên rùi hehe. Thằng pa có thể truyền cho thằng con nguyên hệthống họng.

  Zo Lâynhiễm. Một người ngủ chung mới nhiều người cùng bị ngáy, thì khảnăng đến 80% người ngưởi cũng sẽ mắc ngáy. Lýzo: chúng mài ngái thì bố cũng fải ngái hehe.

  Zo Tịt-mũi (Viêm-xoang, or viêm-mũi-zịứng). Khi một người bị tịt-mũi thì bảnnăng của cỏn là há mồm để thở. Ngủ mà há mồm thì không ngáy cũng thành ngáy.

  Zo Béofì. Béo quá làm họng tuyền mỡ, và lưỡi to lưỡi nhỏ cùng béo hehe.

  Zo sưng cuống-họng (vì nghiện thuốc-lá chẳnghạn). Khi họng sưng, thì mọi thứ trong trỏng đều bị chèn-ép, khôngkhí thì chạy lungtung, thế là ngáy.

  – Zo cơ-hàm yếu, không khép được mồm (khi ngủ).

  – Zo hệ thầnquynh trụctrặc, không điềukhiển khép được mồm (khi ngủ).

  – Zo tưthế ngủ, khiến mồm luôn bị há.

  – Zo thườngxuyên sủa zững điều thốitha. Đây cũng chính là nguyênnhân chứng ngáy của con Fa Âm Hộ Nhét Lịu Đạn.

 35. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/02 - 22:17

  Tiếptục nói về tật Ngáy Ngủ.

  (7) Cách chữa Ngáy Ngủ:

  Biết nguyênnhân rùi thì tự chữa đi bọn Simacai cụt tai lòi rom.

  Để Zì quay sang mần nốt đềtài Jảifóng Miên rùi chìnhbầy các cô nghe về một số mẹo chữa ngáy cực hiệuquả, cũng như cách chữa bằng Zâm Công & Minh Công.

  (Hết)

 36. #36 by DG on 2011/07/02 - 22:24

  Con mụ Bựa đang chủ đề tâm lý sức khỏe bốt nốt khoản cai nghiện thuốc lá anh hóng mới nhế, hè hè.

  Anh bầy cho con Pha buôn thuốc lá lậu, dễ thôi, nhanh thôi mới chứng ngáy ngoại cỡ vô kỷ luật của cô.

  Cô ra phố, chọn một chiều nắng nhạt nầu đó, chọn tuyến phố có lá vàng rơi lác đác nầu đó, khi đi nhớ mang theo con vện và hãy cầm tay nó thật tình tứ.

  Hãy mua một chiếc gối bông có thêu đôi bồ cu hoặc đôi uyên ương hehe thật nuột, không quên đánh mắt mới con vện thật tình tứ phát choạc choạc choạc.

  Hoặc nếu hông có gối, cô có thể chọn một con thú nhồi bông hình Misa hoặc Mít Ki đáng yêu, trắng muốt nõn nà cũng được.

  Đoạn kết cho một ngày lãng mạn như thế là gì?

  Cô bú cho anh tầm đôi cút diệu đế, tỉn con vện phát loanh toanh bành rùi ý nhị đưa cho con cỏn tờ thư viết sẵn bằng mầu mực tiếm xinh xinh có nội dung: Em yêu, đêm nay lúc nầu anh ngoác mõm ra ngái mới nồng nàn nỗi nhớ về em, phiền em đưa bàn tay 5 ngón ngọc ngà mới cả cái gối đôi bồ cu của chúng ta, zí cho anh – chỉ một nhát thôi vầu mõm – chừng hehe 5 phút không nghỉ cho hoành!

  Tái bút: Nếu hông đủ sức, em có thể gọi thằng bồ (aka cu con giai) hỗ trợ.

  Yêu em!

  Thế nhế, chúc con Pha buôn lậu thuốc lá nầy thành công.

 37. #37 by Pepti on 2011/07/02 - 22:26

  Bà Zì ơi thương tình mỗ tí.
  Mỗ có thằng ku con mới chưa đc 2 tuổi, mà nó ngáy như sấm. Trong lúc cả nhà chả có ai ngáy cả. Trong thời gian vừa qua nó cũng bị mấy lần về bệnh Viêm tai giữa . Uống thuốc bác sỹ kê cho là Zithromax . Nhưng được thời gian là nó lại tái phát( bệnh viêm tai chảy mủ ấy).
  Vậy chữa bằng cách nào hả bà Zì ?

 38. #38 by Pepti on 2011/07/02 - 22:29

  Lúc đầu cũng khá chủ quan, nhưng giờ thì lo nó ảnh hưởng đến khả năng nghe của cháu thì nguy. Sinh con ra bình thường mà mình ko cẩn thận nó lại thành điếc thì dở quá. TT bày cho cách nào cho mỗ đi.

 39. #39 by nhất on 2011/07/02 - 22:36

  Có lần anh xem chường trình mẹ gì trên TV quảng cáo sản phẩm núm vú cao su dành cho bọn ngáy. Nó quay cảnh bọn ý ngủ with và w/o núm vú. Ngậm vú vào là cả hội ngủ im phăng phắc.
  Cũng có lý vì phản xạ ngậm tý liền bà ,hehe làm cho mõm không mở khi ngủ.

 40. #40 by DG on 2011/07/02 - 22:36

  Quên – dưng thôi để ngày mai anh chưởi đám Tế thần quynh mới cả Trạn Khắm này nọ, chưởi hôm nay con mụ Bựa nó lại dở chứng thì hổng hay.

  Râu ơ Râu ơ hẹn em đêm mai anh cáo lỗi mới em được hông em?

 41. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/02 - 22:37

  @cô Ti

  Bịnh viêm-tai của em-bé nhà cô là zo em ẻm bị ngáy đấy. Chữa viêm-tai bằng khángsinh khỏi rùi, mà em ẻm vưỡn ngáy thì lại mắc lại nhanh thôi.

  Tinhiên em ẻm còn bé quá nên các liệufáp của Zì chưa zùng được. Để Zì thamkhảo vài con bạn rùi tưvấn cho cô.

 42. #42 by Pepti on 2011/07/02 - 22:53

  Thank bà Zì. Zì nhớ để ý hộ em với nhá !.  Vài hôm nữa em lại nhắc lại kẻo Zì quên.

 43. #43 by Mit on 2011/07/02 - 23:06

  Em Mít lấy tin đâu nổ vụ Kam ghê thế?@ VNRCCH

  Gúc, gúc and gúc cô ợ…. 

  Giờ Mít phải đi rồi.  Hôm nay cơm khách 2 bữa sáng chiều luôn.  Bỏn mời Mít chỉ iêu cầu mang theo món  Tiramisu home-made bất hủ của Mít thôi….hehehe

  Later nhá.

 44. #44 by Mit on 2011/07/02 - 23:17

  @ Bõ

  Hông phải Bõ hát đêm qua đó chứ??!  

  Công nhận có dững khoản khắc ngồi nghe các bài hát dư nài thấy rất phê rất phê. 

 45. #45 by Dom-dom on 2011/07/02 - 23:21

  Lói Đồn @
  Cô vào quán đã lâu, xem ra cái sự bức xúc với XH với đồng loại không những không giảm mà nghe chừng có vẻ tăng thêm. Kiếm cuốn Quẳng gánh lo đi mà vui sống sẽ có hiệu quả phết đới.

  Sống mà cứ bức xúc bực dọc mệt gớm. Trước anh cũng hay suy nghĩ bao đồng, ôm rơm rặm bụng, nhưng nhờ đọc quyển ấy, rồi dạo này vào quán Bựa vỡ ra nhiều điều, cái đầu lạnh đi trông thấy.

  Nhẽ cô cũng hoi hói rồi hay sao mà quan tâm thế sự nhiều vậy. Mấy thằng con anh chúng trẻ có khác, rất thực tế thực dụng. Đặc biệt chúng phản đối ầm ầm cái tư tưởng thoát Lừa cơ học. Chúng nói chẳng đâu sống sướng bằng ở Lừa. Với thế sự chúng có cái nhìn rất tỉnh, kiểu thời thế thế thế thời phải thế.

  Anh định không nói, nhưng thích giọng văn của cô, giá cô thay đổi được góc nhìn thì tuyệt, anh thật.

 46. #46 by Thượng Sĩ Già on 2011/07/02 - 23:31

  Lýzo: chúng mài ngái thì bố cũng fải ngái hehe @Bựa Xi-que

  Tí chết mẹ sặc mới mụ hốhố… Mà Dượng thamkhẩu tí, Dượng đéo ngáy thườngxiên, chỉ hôm nầu mệt mả hay say diệu mới ngáy. Dưng địtbẹ lại mắc tội uýnh dắm đêm hehe. Cứ đương ngon giấc giở mình phát lại phẩy uýnh quả dắm rõ vang rõ động hĩhĩ. Tiênsưbố ló ngượng địt chịu, nhất là mới con vện, nó cứ hămhở đòi về ngay trong đêm. Lắm lúc Dượng cố nín nhịn đến sáng thì y dư rầng ngày đấy mắc chứng đầy hơi sình bụng, khó ở bỏ mẹ. Hay tên nầu thầy lang vầu tưvướn Dượng phát coi.

 47. #47 by Bố on 2011/07/02 - 23:32

  Rose ơi, em chỉ là của anh thôi nha !

 48. #48 by Ba Bựa on 2011/07/02 - 23:39

  Con Zì nói chiện chữa ngáy hợp ý anh quá. Anh cũng bắt đầu bị ngáy cỡ hơn chục niên nay. Nhiều lúc đang ngủ lơ mơ cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng ngáy của chính mình.

  Mà thế đéo hễ bú vài chai bia là ngáy càng khỏe. Đi khám bác sĩ bảo phải mổ cắt cái đéo gì ở mũi vì nó bị dập mẹ rồi, mà bận quá đéo đi được.

  Nếu chữa được mà đéo cần mổ xẻ thì tốt quá

 49. #49 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 23:54

  Tôi trả lời ý kiến anh Đòm, once and for all.


  Kiếm cuốn Quẳng gánh lo đi mà vui sống sẽ có hiệu quả phết đới.

  Tội nghiệp anh, khi phải định hướng cuộc đời, có lẽ đã hai màu tóc, bằng một tựa sách, mà như để tăng độ bi kịch, lại là the said title. Tôi thương hại anh. I pity you, again.

  Đặc biệt chúng phản đối ầm ầm cái tư tưởng thoát Lừa cơ học. Chúng nói chẳng đâu sống sướng bằng ở Lừa.

  Chính vì thế chúng sẽ mãi là những con Lừa ếch-nằm-đáy-giếng, bảo thủ, tinh tướng, lạc lõng, đần độn, vô thần, ngớ ngẩn, điên dại, cầm thú, như cha, ông chúng vẫn từng. Hahahahahaha

  Anh định không nói, nhưng thích giọng văn của cô, giá cô thay đổi được góc nhìn thì tuyệt, anh thật.

  Tại sao tôi phải thay đổi thứ, mà nếu có phúc giác ngộ được, sẽ trở thành cứu cánh cho vận mệnh dòng giống nhà các anh, chỉ vì anh thích “giọng văn” của tôi?
 50. #50 by Dom-dom on 2011/07/03 - 00:05

  Lói Đồn @

  Thật tiếc anh chả biết nói gì hơn với cô. Ta dừng ở đây nhé.