Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 23:16

  Zì biết chắcchắn nếu xử Bôn Bốt & Co bi jờ, với jámsát của Khoaitây, thì cả 4 cô đệ của cô Bốt sẽ trắngán hehe.

  Việc của cô Xen & Co là trìhoãn để 4 cô đầusỏ chết hết trước khi các fiêntòa kếtthúc. Như thế thì hehe mọi sự sẽ chìm xuồng, và quákhứ của Khờ Me Đỏ chìm nốt. Tấtnhiên khi đó zững mối quanhệ của cô Rin cô Xen mới Lừa sẽ đi vầu bímật vĩnhviễn.

 2. #2 by Dom-dom on 2011/07/01 - 23:20

  Bắt quả tang cô hehe lần đầu đi zulịch tua nhế. @ ThỐi

  Anh chuyên trị đi tua nhế cô.Trường anh hè nào cũng mần tua với bọn Ánh Dương. Vì bỏn đi giá rẻ & ăn ở cũng được. Thậm chí ăn ở còn tốt hơn mà vẫn rẻ hơn 1 tua cơ quan vện anh tự tổ chức cùng thời điểm.

  Năm 2007 bỏn làm tua cho trường anh đi Côn Minh, ăn uống thăm quan rất khá & rẻ. Trừ những ngày đi trên đường, còn đến Côn Minh, mỗi bữa là ăn một món đặc sản khác nhau. Bữa thì ăn thịt dê trong lều cỏ, bữa thì lẩu nấm, bữa thì Mông Tự- bún qua cầu,…, nhiều phết anh ko còn nhớ hết. Chứ ko như lần này bữa nào cũng cơm bình dân như bữa nào.

  Hồi ấy ở KS 3*, sáng ăn tự chọn rất ngon, tự chọn của KS 3* mình gọi bằng cụ. Nói chung tại thời điểm ấy, tua Khựa rẻ hơn hẳn tua Lừa. Chỉ có hồi ấy ngu, nên rước nhiều thứ đắt khét của Khựa về vứt đi hơn giờ.

  Dịp này cũng ở KS 3*, nhưng ăn sáng chúng toàn tha đi đâu ấy, chả ra làm sao.

  Món Mông Tự- bún qua cầu đây này:

  Lúc mới mang ra, tên nào cũng nghĩ ăn sao mà hết được cái âu to tổ bố này, vậy mà cuối cùng hết veo. Ngon rất ấn tượng he he.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 23:23

  Zì biết 99% khảnăng fiêntòa xử Khờ Me Đỏ sẽ chẳng có kếtquả hehe. Và vướnđề Khờ Me Đỏ có Ziệtchủng hay không sẽ mãimãi là nghián, cho đến muôn đời.

  Zưng Zì mong cái 1% bétí sẽ thành hiệnthực hehe. Zì mong bọn Miên lật mồ cô Bôn Bốt lên để tuyênbố trước thếjới rầng, chếđộ Khờ Me Đỏ là một chếđộ Ziệtchủng, hoặc ít nhất là Chống Lại Loài Người.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 23:28

  @cô Đòm

  Các cô mua tua đi zulịch thì cũng được. Zưng các cô chỉ nên nhờ bọn nó búc cho vé tầu xe & kháchsạn thôi (làm cả visa nếu cần), còn khi đến nơi thì tự tách đoàn mà đi riêng. Zững chỗ cần đi thì gúc trên mạng hoặc hỏi Zì hehe.

  Chứ ăn mới bọn tua thì bỏ mẹ rùi, chịu sao thấu.

 5. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/01 - 23:29

  Tôi góp vui với anh Đòm vài tấm ảnh, trong chuyến du lịch nước Mẹ năm ngoái:

 6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 23:29

  Zì xuống đường fát nhế các cô Simacai cụt tai.

 7. #7 by cuchuoiSG on 2011/07/01 - 23:30

  Già đều:
  Mấy cái này Sài Gòn chỗ anh công viên nào cũng có, tỉ như CV Hoàng Văn Thụ, từ xích đu đến đạp xe, xoay eo, tập gym…có đíu gì đâu mà ấn tượng, chắc tại Bụt nhà không thiêng.
  còn Tỳ Hươu ở Sài Gòn cũng đầy, đa số từ Đà nẵng mang vào, nhưng chơi đồ Phong Thủy không chuyên, đặt để lung tung lợi bất cập hại. Tỉ như anh ví dụ Công ty nào để cặp sư tử trước sảnh là làm ăn chẳng đâu ra đâu liền, không tin thử đi dạo quanh để ý thử xem nhá.
  Anh đi Khựa ghét nhất chúng nó đéo dùng tiếng Anh, thằng biết thì đéo nói.

 8. #8 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/01 - 23:32

  Để tôi tải hết ảnh lên một lượt, rồi bình luận một thể, nếu các anh không phiền (có phiền tôi cũng kệ): 9. #9 by sun on 2011/07/01 - 23:34

   Việc của cô Xen & Co là trìhoãn để 4 cô đầusỏ chết hết trước khi các fiêntòa kếtthúc. Như thế thì hehe mọi sự sẽ chìm xuồng, và quákhứ của Khờ Me Đỏ chìm nốt. Tấtnhiên khi đó zững mối quanhệ của cô Rin cô Xen mới Lừa sẽ đi vầu bímật vĩnhviễn( con biến thái).

  Đéo phải !
  Lừa mong nó bị kết án chính thức là lũ diệt chủng để còn biện minh cho việc mình đóng quân ở K mới để dân K biết ơn lừa nhá.
   

 10. #10 by Dom-dom on 2011/07/01 - 23:40

  Các cô thấy tháp Ép Fen ở côngviên đó cao 15 mét, thì Chùa Một Cột không bằng cái chuồng cu thì bằng cái jì?

  Sôvanh không fải lối. @ ThỐi

  Tháp Ép- fen thấy thằng HDV bảo thu nhỏ 3 lần, còn cao sừng sững dễ ko dưới 50m. Thế mà Pháp ngoài tháp E ra còn Khải hoàn môn rồi còn mấy công trình nữa.

  Lừa mỗi cái chuồng cu thấy bảo thu nhỏ 1/5. Túm cái váy chả ra thể thống gì.

  Mình thiếu gì công trình như nhà thờ đá Phát Diệm cũng rất độc đáo, tháp bà Ponagar, chùa chiền này nọ,… sao không giới thiệu.

  Đèo mẹ đem chuông đi đấm nước người, mà đấm kiểu như thế chỉ tổ ngượng với bàn dân thiên hạ.

 11. #11 by Già Không Đều on 2011/07/01 - 23:48

  Chùa Một Cột ở hủ hô nủi tiếng là chốn Dương Sao Giải Hạn cho gái ế chồng sắp thành máy bay đới, Cô Đom có tỏ he he. Thui, Anh ngủ đơi, chi bộ chửi nhau vui vẻ nhế, đừng chửi cục súc như mấy con Sun con Hoang con Dung.. rùi bực tức cá nhân ngủ hông ngon đâu, mai còn phải dậy đón bềnh mênh mới thầy Chín nữa, mả mẹ mấy hôm nay Thầy lặn đâu rùi. G9!

 12. #12 by Bố on 2011/07/02 - 00:08

  Tại sao cu Xen giữ chức TT được lâu vậy trong một thể chế đa đảng và ở một đất nước mà hận thù xét ra còn hơn xứ lợn rất nhiều ? (lợn giết nhau nhiều nhưng sự việc kéo dài trong mấy chục năm và chủ yếu bằng súng đạn. lại dưới danh nghĩa oách hơn nhiều: thằng nào cũng bảo bắn nhau vì bảo vệ TQ) .
  ấy là kủ khôn ngoan, đéo muốn khía vào nỗi đau của đám dân rất đông đã theo khơme đỏ. nó là thằng khôn khéo để biết hàn gắn sự chia rẽ của phe phái . nó đã hoà giải dân tộc
  rất tốt.

  Anh trả lời dư vậy là dựa trên sự suy lý đấy.

 13. #13 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/07/02 - 00:17

  Phải công nhận với bạn GKD và DOM DOM là bọn Tàu nó làm những công trình công cộng ngon thật.

  Các khu vui chơi và thể dục thể thao của bỏn có thể khiến Lừa phát điên và trở nên ngớ ngẩn vì thèm nhỏ dãi.

  Điếu mẹ, ngai cả cái chốn biên giới nhỏ xíu mà nó cũng tương cái quảng trưởng rộng bát ngát. Tối đến tiếng nhạc xập xình xập xình, đến cả những tên già hói như DOM như ROAI cũng được uốn lượn các điệu nhảy trẻ trung, thi thoảng vỗ mông bạn nhảy bôm bốp bôm bốp.

  Bọn chọi con thì hò nhau phi ba tanh ầm ầm còn các đôi giai gái thì có thể đủn nhau ra riềm sông hóng mát, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn những sắc đèn bên kia sông.

  Đit me, cùng là phận chuột bạch mà thế đéo nào Lừa lại thảm đến thế nài?

 14. #14 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/07/02 - 00:30

  Zưng Zì mong cái 1% bétí sẽ thành hiệnthực hehe. Zì mong bọn Miên lật mồ cô Bôn Bốt lên để tuyênbố trước thếjới rầng, chếđộ Khờ Me Đỏ là một chếđộ Ziệtchủng, hoặc ít nhất là Chống Lại Loài Người. @ Lão Bựa

  Chống chống cái điếu gì, chủng chủng cái mẹ gì?. Bọn phản quấc thì phải được chăm sóc kỹ lưỡng, thậm chí hơn thế. Kêu la mẹ gì:

  Nơi những kẻ bán nước được giáo dưỡng chu đáo

  (Tên Ba Làng đã nhắc hôm qua).

  Bạn Sún and đồng đội vào chưởi chết cụ TT đê he he.

 15. #15 by DG on 2011/07/02 - 00:32

  Anh đây, chầu chuồng nhợn!

  Con Hục tin tin đâu zồi vầu nghe con mụ Bựa đĩ mồm kết luận hội nghị về hehe nghi án kéo dài vụ xử cô Bốt mới cả anh em đi.

  Bản kết luận nầy là sự sao chép trắng trợn cái cồng của anh mà con Hục nhảy lên dư đúng rồi, bẩu rầng anh chém lấy số!

  Địt mẹ nhất là cái đoạn “Zì mong bọn Miên lật mồ cô Bôn Bốt lên để tuyênbố trước thếjới rầng, chếđộ Khờ Me Đỏ là một chếđộ Ziệtchủng, hoặc ít nhất là Chống Lại Loài Người.”

  Địt cụ con Hục tin tin nhát cho thơm họng, hehe.

  Dưng còn quả kết luận tại sâu lại cù nhầy phiên xử thì con Dì thật ngu hết phần ông chó (đoạn nầy bắt chiếc con Sún Vẩu – đào ngũ!).

  4 cái mạng lẻo khẻo, muốn chúng nó chết thì tội đèo gì phải hehe chờ chết già?

  Ạ anh DG hoành đi rùi anh nổ cho, ti toe thế nầu được mới anh!

  Đù mẹ cà cuống zồi chơi tuyền lập luận bóp dái!

 16. #16 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 00:32

  Các anh đã đúng, khi khen ngợi cơ sở hạ tầng của người Trung Quốc. Bọn An Nam có thói quen rất hèn mọi và thiếu công bằng, là rất thích bôi bác và tỏ vẻ xem thường người Trung Quốc. Thường được nghe nhiều nhất là vấn đề vệ sinh (ở bẩn) và cơ sở hạ tầng “không khác gì Việt Nam”. Đây là góc nhìn của lũ ếch ngồi đáy giếng, và tôi – một cách xấu hổ – thú nhận đã từng, until I got there!

  Tôi sẽ không tiếp tục khen ngợi đường xá và quy hoạch đường phố Trung Quốc, điều này anh Đom đã làm rất tốt. Nhưng đây không phải điều làm tôi ấn tượng nhất, thay vào đó là cách đường phố xứ sở này tuyệt chủng bóng xe máy khốn kiếp ra làm sao.

  Người Trung Quốc mất vệ sinh? Tôi không nghĩ thế, trên đường xá và đại lộ, hay phố đi bộ, mà tất cả đều to gấp trăm lần những món tương tự ở Lừa, dĩ nhiên đâu đó vẫn có rác, nhưng không ngập ngụa và dễ thấy như ở Lừa.

  Và nhờ mảng xanh có mặt ở nhiều nơi, không khí nước Mẹ cũng tỏ ra dễ chịu hơn bầu hơi ngạt ở Lừa.

  Như tôi từng tuyên bố, ngay đến việc làm bạo chúa cộng sản – thứ rõ ràng là dành cho Lừa và xứng với Lừa – thì bọn Lừa (lãnh đạo) cũng làm không xong. Tôi hỏi các anh các chị, đến làm con giòi nằm sẵn trong bãi cứt, và chỉ việc há mồm nhai cứt hằng ngày trong hoan lạc và sung sướng, mà còn làm không xong, thì bọn Lừa có giá trị gì trên cõi đời này?

 17. #17 by DG on 2011/07/02 - 00:41

  Anh đang ngồi mới vện rất tao nhã, sanh hoạt thứ 6 cuối tuần định kỳ hehe.

  Một tay sờ buốm vện, một tay bốt cồng quán Bựa hầu các cô, con vện anh cỏn đèo quan tâm đến chiện con Bốt Bốt, cỏn đang rất hào hứng mới quả kèn ngỗ ngược của anh – dù rầng cách đây 15 phút, anh chị vửa mới giao hữu xong một nhát cực hoành!

  Hehe các cô có tin anh bốt cồng 1 tay dưng tốc độ gõ bình quân đạt tầm 400 chữ trong khoảng 50 giây hông? Còn mười giây anh chỉnh xì tai mới cả gõ cái mã củ ./ gì đấy.

  Anh mà, cái đéo gì chả mặc định hàng khủng!

  Để nhát nữa anh bốt đôi dòng thơ gọi là tung hứng mới vện cho các cô nghe – địt mẹ cam đoan buồi các cô đèo chỏng ngược lên vì thèm thuồng mới gọi là lạ, hehe.

 18. #18 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 00:48

  Tôi khẳng định, tình trạng mất vệ sinh ở Lừa An Nam là nhất thế giới. Các anh đừng vội mở mõm phản đối rằng “thế còn châu Phi thì sao?”. Well, như tôi từng trình bày, người mọi đen ở Phi châu không hoàn toàn là người, mà là dạng tiến hóa cao hơn động vật bốn chân một chút, nếu các anh đủ ngây thơ và chủ quan để đòi so sánh nòi giống Lừa, vốn đã quá ung thư, lẩy bẩy và chết nhục, với động vật, thì cứ việc. Tôi còn hoan nghênh nữa là đằng khác.

  Lừa có khả năng không giống nào có: bỏ thức ăn vào lỗ mồm ở mọi không gian:


 19. #19 by DG on 2011/07/02 - 00:55

  Anh gợi ý cho con mụ Bựa thần nổ, ngẫm cho kỹ rùi hẵng kết luận sửa đổi nhế, hehe.

   

  Một số việc cần làm ngay của Bê Kăm mới cả Bê Lừa:

   

  (1). 4 cái mạng già đó, phẩy cố nuôi làm sâu hehe sống càng lâu càng tốt.

   

  (2). Phiên tòa đó, trong thời điểm nầy phải làm sâu càng cù nhầy càng tốt.

   

  (3). Phiên tòa đó, trong thời điểm nầy phẩy làm sâu PR càng hoàng càng tốt.

   

  (4). Chăm sóc 4 cái mạng già càng kỹ càng tốt, các cụ mần thơ lục bát đong gái thì được còn hehe viết ráp thì tuyệt đối phải kiểm soát, đéo cho phép biến thái làm ảnh hưởng đến âm nhạc cổ triền dân gian.

   

  (5). Đèo gợi ý nữa, nhớn rùi chứ có còn nít ranh thò lò mũi dãi nữa đâu. Thật đúng ngu hết phần ông chóa, hehe.

   

  Thôi anh tập trung chiên môn cái đã!

 20. #20 by sun on 2011/07/02 - 00:55

  Rồi, thằng Bô cứt đã đi vào trọng tâm vấn đề rồi.

  Sâu xa ra là thằng Sen mang trong mình cái văn hoá của dân tộc có tượng người 4 mặt, khuôn mặt Bayon quay về 4 hướng.
  Một tên có được cái Văn hoá Bayon chảy rào rạt trong người thì hắn sẽ trở thành một con phe chính trị với cái tính vụ lợi của nó.
  Khựa và Tàu hắn cần lấy  lòng ai ? Polpot là con của Tàu nhưng Tàu mạnh, lại đổ rất nhiều của vào K. Ngu sao mà lại làm mất lòng Tầu ?!
  Việc anh kể ở cồng trước là khi xưa thằng đéo nào cũng có tên tiếng Việt cũng là thế. Dân K rất vụ lợi …

 21. #21 by Mit on 2011/07/02 - 00:57

  nó đã hoà giải dân tộc rất tốt.@ bố đĩ

  Chưa chắc thế đâu.  Nếu bố đĩ chịu khó đi một vòng các forum Miên, nhất bọn bên Mẽo, bỏn cũng chửi Sen, a Lua’s puppet, ngang với phản động chửi Bê Lừa….hehehe

  Tuy nhiên, có dững việc Bê Cambo làm mà Bê Lừa cần học tập trong tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc hố hố hố

  Pupils arriving for the first day of the school year at Indra Devi High School were greeted with the message, mounted in blue on the side of the library building. It reflected a growing willingness to discuss the country’s bloody past.

  Talking about experiences during the Khmer Rouge regime is to promote reconciliation and to educate children about forgiveness and tolerance,” the sign said.

  Directly below it, a second slogan, also in Khmer and English, read: “Learning about the history of Democratic Kampuchea is to prevent genocide,” referring to the communist movement’s name for their 1975-1979 regime.

  http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5idoZ5QFOZ7auVdMX_2t7q_hKppTA?docId=CNG.50cde88a891bb4f2c3adb2ce3e936445.01

 22. #22 by sun on 2011/07/02 - 00:58

  Đúng, con DG nói đúng. Con Zì này ngu hết phần của chó, bò, lợn cộng lại.
  Địt con pẹ con Zì thả con Ghẻ ra.

 23. #23 by DG on 2011/07/02 - 01:01

  Con Lói chưởi nuột dưng đơn điệu quá nhỉ? Đứa nầu vầu múa yểm trợ cho con tự kỷ này phát anh sem nầu!

  Lói ơ Lói ơ hơi nhạt zồi em, anh xin 5 xu muối được hông?

  Địt mẹ con này thuộc thế hệ khởi nghĩa mới con mụ Bựa trong lốc này dưng đèo thấy có tiến triển gì nhở? Các cụ dạy cấm sai, đúng là chủ nầu thì chó ấy, hây za!

  Lướt đã, buốm con vện sưng mẹ rùi, hehe!

 24. #24 by Банан on 2011/07/02 - 01:10

  @Lôn vầu Zì: chỉ có mấy cồng vớ vẩn ấy về Giải phóng hay xâm lược à? Thế thì khai sáng với khai tối cái lồn mẹ gì nhỉ? Chiều anh đã đưa Thuỳ Linh một cuốn sách viết về chiến tranh Đông Dương lần thứ 3 của cô lang băm Hoàng Dung hiện đang sống ở Mẽo, trong ấy có cả 2 bài khá đầy đủ về việc bạn Zuẩn & Co tỉn tên Bốt và Đồng bọn đới.

  1. Nguyên nhân của cuộc chiến Miên-Việt:

  Ngoài những nguyên nhân sâu xa như mối hận thù lâu đời cùng giấc mơ tái chiếm lãnh thổ Thuỷ Chân Lạp cũ, giới lãnh đạo Campuchia đã phát động chiến tranh với Việt nam vì họ thật tâm tin rằng Việt nam đang âm mưu phá hoại chế độ và kiếm cớ sát nhập đất đai, xâm lăng lãnh thổ.

   Họ coi chiến tranh giữa hai nước là điều không thể tránh, và cách tự vệ hay nhất là tấn công. Ngoài ra, vì tình hình nội bộ, gây chiến với Việt nam, họ có lý do để đổ lỗi cho những thất bại kinh tế và giữ được đoàn kết nội bộ.

  Dù cán cân lực lượng rất chênh lệch về phía Việt Nam nhưng bạn Bốt và đồng bọn hoang tưởng vào sức mạnh siêu nhiên của lính Khờ-me và tin vào sự trợ giúp cũng như áp lực của Khựa.

  2- Diễn biến của cuộc chiến:

  – Đêm 30-4-1977, trong khi các cán bộ Việt nam còn đang đắc chí ăn mừng kỷ niệm thì ba trung đoàn quân Campuchia thuộc các sư đoàn 210 và 250 của quân khu Tây Nam mở một cuộc hành quân lớn đánh vào nhiều quận lỵ và làng mạc sát biên giới thuộc tỉnh An Giang.

  (còn)

   

 25. #25 by Bố on 2011/07/02 - 01:10

  Em Mít yêu ơi,
  Tránh sao được chuyện chửi khi cu xen đưa lợn cộng vào giết bọn đỏ nhiều như thế. Lẽ đương nhiên em ạ. mà chửi thì em ở Mẽo em lạ gì. dân mẽo chả chửi tuốt các TT đấy thôi.

  @ Em loi nhắc gì anh đấy ?

  Anh phán chỉ có chuẩn mà thôi.
  Anh mới là tinh hoa thứ thiệt, nói gì cũng như thánh nói. vĩ đại thế chứ lị. tự ngưỡng mộ mình quá đi.Hố hô…

  #
  Dái ghẻ có bài thơ nào hay bốt lên cho anh mượn để anh tặng em Rose yêu của anh nào …

 26. #26 by Bố on 2011/07/02 - 01:15

  Nhìn ảnh con lói bốt mà ngán.
  ngoài đời còn tởm hơn.

 27. #27 by Банан on 2011/07/02 - 01:20

  Thôi chào chi bựa khắm, anh đi ngủ, mai nếu hứng anh biên tiếp, anh đéo quen biên tham luận lắm, ngay cả việc copy &paste, nhưng tên Lôn Zì thì khai sáng hời hợt làm anh chán quá.

 28. #28 by DG on 2011/07/02 - 01:21

  Thằng Bô muốn sờ buốm em Râu

  Ạ anh cho ngọt phát đi nầu

  Thơ anh đong gái, đèo bốc phét

  Vửa thoáng chút thôi, nó đã vầu…!

   

  Vầu cái đèo gì thì kệ cụ thằng Bô, hehe.

   

  Thôi anh đi ngủ và có dững giấc mơ đẹp đây, chầu tạm biệt chuồng nhợn. Đừng đứa nầu réo tên anh mất ngủ anh vả cho tòe loe mỏ thúi đấy, sư bà ngoại các cô!

   

 29. #29 by sun on 2011/07/02 - 01:32

   Anh chỉ đéo hiểu tại sao bọn Miên lại ác thế. Đéo phải do VC tuyên truyền nhá. Lính lừa bị nó giết kinh lắm. Đéo dám công bố thật đấy.

 30. #30 by Mit on 2011/07/02 - 01:42

  Tránh sao được chuyện chửi khi cu xen đưa lợn cộng vào giết bọn đỏ nhiều như thế.@ bố đĩ

  Bỏn không chửi vì Xen mang duôn về giết bọn đỏ.  Điếu có duôn, ai đuổi được Bôn?!  Ở điểm này bỏn phải đồng ý.  Bỏn chửi Xen et al cái tội ăn cắp quá nhiều của bọn cùng đình Miên và để duôn lũng đoạn Miên at all levels ở hiện tại.  Bỏn nghĩ với cần ấy xiền của thế giới đổ vầu, dân Miên phải được hơn chứ chẳng phải chỉ dư giờ.  Thế xiền đi đâu? (Hỏi y dư bọn phản động hỏi Bê vậy đó….)


   

 31. #31 by Mit on 2011/07/02 - 01:53

  Thôi Mít đi xốp-bing đơi….hehehe  Chi bộ ma đêm một weekend vui vẻ nhá. 

 32. #32 by toi_vua on 2011/07/02 - 04:05

  Chi bộ thúi.
  Bê mờ đủ can đảm bẩu “Tao Thích Thế” thì xứ Lừa cũng đã được như Chi Lê hay Singapo. Bê chỉ dám bẩu “Dân Tui Muốn Thế ” thui..

 33. #33 by Bựa Ninh Bình on 2011/07/02 - 06:16

  Mấy cô zất ư hănghái độngviên về mấy vụ Ziệtchủng hoặc ChốngLại LoàiNgười ở bên Miên bên Lào nhờ!  Còn tư duy với zững cố TựZiệtchủng Lừa hoặc TựChốngLại LoàiLừa thời bomđạn ngàyxưa thì sâu?
   
  Nhândịp cuốituần Tết ĐộcLập USA, bõ được nghỉ zững 4 ngày nên humnai có tí thờjờ lục lại hồsơ tịnạn thời bom đạn của bõ để mấy cô ngộ ra chút tư duy ChốngZiệtchủng hoặc ChốngChốngLại Người ở Nam Lừa trước ngày JảiFóng Sàigòn nghen.
   
  Không zì qí hơn ĐộcNập,…. HạnhFúc ở xứ Lừa nhể?  Thật hú hồn làm kiếp Lừa thời í!
   
  Bõ Hoa Lư
 34. #34 by CAM on 2011/07/02 - 08:42

  @Duong: 1- Chỗ trước đá chỗ sau nhá. Đã bảo “guýnh ác liệt từ tháng 6” nay làm gì kéo đế 10 sư đoàn được … ít thì cũng 10,000 lính một sư.

  2- Ba Chúc cách biên giới Miên 7 cây. Lấy đâu lính gì đông để đột nhập tới chỗ ấy giết trên 3000 trong vòng 11 ngày. Nhẽ thế thì em vẫn nói con muỗi không lọt tai mắt Quân Đội Nhân Dân cũng là “tiêng chiềng” nốt. Chúng có giết đấy, nhưng ít thôi.

  ==============

  Ui bác Dương iu quý của lòng Cam. Số pận vẫn cho chúng ta gặp nhau dù 2 đứa mình ở 2 bên chiến tuyến

  1- Chiến tranh Việt – Miên thực ra bắt đầu từ 1977 cơ, khi Pol tổ chức 2 đợt tràn sang quy mô lớn. Giữa năm 1978, quân ta đã rầm rập chuyển quân chuẩn bị tổng phản công. Nếu không uýnh nhau ác liệt chắc 8 tỉnh biên giới Tây Nam đã thành Cánh Đồng Chết.

  Để kiếm quân đối phó, Căm  ký hiệp ước thân hữu với Thái, rút bớt quân phía  Tây điều sang  Đông. Sử Tây bảo Cam tham chiến 19 sư,  Vịt nói 23 sư. Cóc thèm nghe 2  đứa cãi nhau, Cam rút gọn còn 10 sư vì đằng nào quân ta cũng thắng he he.

  2- Bảy km ăn nhằm gì đâu, Căm còn vào sâu hơn nữa kia.


 35. #35 by CAM on 2011/07/02 - 08:44

  Biên giới Vịt – Căm dài trên 1 100km. Đoạn từ Tây Ninh đến mép biển Xà Xía (Kiên Giang) trên 400km, địa hình phần lớn kênh rạch, sình lầy. Chỗ này buôn bán đông vui, cày cấy sôi động à nha. Lính Pol hóa trang người Miên gốc Việt dễ thôi mờ.

  Phức tạp nhất chắc là An Phú (An Giang), điểm giao thương chính giữa Căm với Tây Nam Bộ, nhiều người có ruộng ở cả 2 bên. Hồi 1960, Đảng ta cũng  mở rộng hoạt động qua lại nơi đây khiến VNCH phải nhờ Mũ Nồi Xanh Mẽo canh giữ, hehe.

  Vặn cổ 3000 Vịt không khó đâu ạ. 3000 chia 15 ngày đi cho chẵn. Mỗi ngày trung bình thịt 200 con,.Chỉ cần 100 Pol biết uýnh tiết canh 2 con/ngày là đủ, hơ hơ, hoàn toàn nằm trong khả năng chiên môn của Pol Dũng Cảm.


   

 36. #36 by Cocacola on 2011/07/02 - 09:09

  Mỗi ngày trung bình thịt 200 con,.Chỉ cần 100 Pol biết uýnh tiết canh 2 con/ngày là đủ, hơ hơ, hoàn toàn nằm trong khả năng chiên môn của Pol Dũng Cảm@ Cam


  Phải, với điều kiện 3000 Lừa đã nằm gọn trong nhà tù Tung Xèng chờ thịt!

  Còn ở đây, đồng không mông quạnh, trời đất bao la, nó có chân nó chạy tứ tán, thịt được nó cái buồi ý!

  Bảo đảm cô chưa từng số ở nông thôn, lại chỉ hóng trên sách vở! Trên thực tế, nghe súng nổ đòm ở đầu làng thì nó chạy sạch, bờ tre bụi cỏ nó chém vè hết. 

  100 thằng Bốt đi lội ruộng đi tìm từng thằng Lừa search & destroy thì mỗi ngày nó đi được bao nhiêu?

  Chính vì để bịt cái vụ nầy mà B sáng tác ra bài: Lừa gom vầu chùa, gom vầu hang để lính Pốt thịt cho nhanh! 

  Thế mà cô lại không hiểu ý B, phán bừa như Lừa!
 37. #37 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/02 - 09:57

  Hoàng bố có ý chỉ thế này. Các mụ tranh luận như vầy là tốt, rất tốt, kể cả các con Pam cũng giải trí tốt nhưng các mụ Pam ít đi cho Hoàng Bố nhờ.

  Tỉn nhau giữa Lừa và Miên thì tránh sao được, hai nước cạnh nhau thì tìn nhau là chuyện đương nhiên. Về lịch sử, đời Hồ Thơm cũng từng tỉn Miên vãi đái đó thôi. Mà tỉn nhau thì chết kiểu gì chả như nhau, có nói phét tí đã sao

   Vấn đề ở đây Hoàng Bố muốn nói là Hoàng Bố kệ mẹ diệt chủng hay không, Lừa uýnh  Miên nên hay không mà Hoàng Bố thất vọng về cách bình Miên của Ruẩn. Các mụ cứ xem lại bản đồ qua các thời kỳ khắc biết . Đại để là các mụ hãy nhớ, đất Miên trước sau kiểu zì cũng thuộc Lừa, lịch sử đã chứng mình mà, sao Ruẩn Lừa không liếm dần liếm dần đất của Miên như lịch sử hay như Khựa liếm đất Lừa nhỉ. Có lẽ Ruẩn không nghĩ tới trong 10 năm đô hộ, hang vạn vạn Lừa đang thời kỳ hừng hực sung mãn tinh đã biến toàn bộ dân Miện thành dân Lừa mẹ nó mất rồi và như vậy, như một bản chất  được thừa hưởng từ Lừa , bây giờ muốn Lừa muốn đô hộ Lừa con, muốn biến đất Miên thành phiên thuộc hay biến đất Miên thành  đất Lừa chả khó lắm du. Tiên sư Ruẩn Lừa, vừa làm chết hết Lừa vừa làm hỏng hết kế hoạch của Hoàng Bố, sót lắm ru

 38. #38 by budifa on 2011/07/02 - 10:04

  Anh Hoàng ơi, em Đẩu, xí lộn, em Fa đơi.

   

  Cảm-ơn anh đã jả-nhời. Đọc còm xong em suýt té ngửa. Nói hông-phẩy nịnh, dững gì anh biên em đọc dư nuốt từng nhời, có-khi đêm còn ợ lên nhai-lại, vậy mờ chả nhớ anh đã nói rùi.

   

  Thế là em phẩy mò lại. Vầu lốc Bắp Ngô hổng thấy, nhẽ em Điêu hông thích món nầy. Em đành lọ-mọ tìm đọc lại tuyền-bộ Đế-Vương Dâm-Dục thấy nhõn cấy nầy

   

  Nếu ngáy do tịt mũi thì chữa quá ngon Dì nói nhiều lần rùi

  Còn ngáy do cơđịa bẩmsinh thì Dì chưa trảinghiệm vì chưa gặp tên nầu nhưthế

   

  Ui anh mình thật thiên-tài, nói chỉ có đúng. Dưng mà nhẽ anh hông đọc lúc em trình-bày cụ-thể, em ngái hông do tịt-mũi anh ợ. Giờ thì có hôm đương xem fin, mắt mở thao-láo mà cổ-họng đã phát thanh, kinh chết đi được. Nhẽ cơ-địa anh nhỉ, liệu tập gì công thì đỡ hả anh?

   

  Mà em thật, em đã bò trườn dư ông rắn ông rít thế mà anh jả-nhời dư mứt. Nhẽ cũng nên hỏi thăm tí-ti, tỷ-dư em ngái dư lào, do gì, vươn vươn. Dư cách anh đối-xử với Bựa viên thời-xưa ấy. Nên em thấy anh hổng xứng làm anh, em lại giở về với phe đối-lập đơi. Cũng lạ, bọn Bựa xưa được anh quan-tâm thế mà thấy bỏ đi gần hết, giờ tuyền bọn phản-động dư em, hehe.

   

  @ Điêu: Nhẽ em nên tổng-hợp Dâm-Công lên lốc Bắp Ngô, được hông?

 39. #39 by Cocacola on 2011/07/02 - 10:12

  sao Ruẩn Lừa không liếm dần liếm dần đất của Miên như lịch sử hay như Khựa liếm đất Lừa nhỉ@ Hoàng Bô


  Khổ quá, mới vừa say men say máu chiến thắng, tài sản ngân khố cướp được của Nam Lừa sau vài năm xài hết sạch mẹ nó rồi!

  Anh nhớ không lầm thì năm 77-78 mất mùa, mất lòng dân vì ngăn sông cấm chợ cho nên đói kinh lắm! Thời điểm ấy kinh tế túng hụt quẫn bách lắm! 

  Có lẽ chính vì lẽ ấy, sẵn còn hàng nóng trong tay, B Zuẩn quyết định chơi một cú tháu cáy, chuyển lửa sang Miên! (Y như B mình hiện giờ đang lăm le chuyển lửa ra bể Đông vậy)!

  Chính vì vậy mà không rảnh để liếm mà đập chết ăn thịt luôn, tới đâu thì tới!
 40. #40 by Cocacola on 2011/07/02 - 10:20

  Nhẽ cũng nên hỏi thăm tí-ti, tỷ-dư em ngái dư lào, do gì, vươn vươn@Phá


  Hehe, chú mần anh cười chết thôi, ngáy thì có mỗi kiểu thôi: ầm ào như sóng biển (nói kiểu lãng mạn) hay nói kiểu bần nông là bò rống, kéo cưa!

  Thứ nhất vầy: chú coi BMI có dư cân hông? Nếu có, giảm cân cho anh! Càng lên cân ngáy càng khủng!

  Thứ hai là chú đến BV Tai Mũi Họng, nó có chữa ngáy, đại để nó dùng laser gọt bớt phần khẩu cái mềm của chú, để nó không rung bần bật khi chú ngủ nữa!

  Ngáy kiểu chú là cơ địa rồi! Kiểu bức xúc vầy là do con vện nó khó ngủ nó cằn nhằn phải không? 

  Trong thời gian chờ chữa ngáy cho chú, để chống mất ngủ cho nó, chú cứ tuần tự pha vầu nước cam cho nó uống trước khi ngủ các món sau Seduxen, Atarax hay Phenergan …
 41. #41 by Банан on 2011/07/02 - 11:03

  Có lẽ chính vì lẽ ấy, sẵn còn hàng nóng trong tay, B Zuẩn quyết định chơi một cú tháu cáy, chuyển lửa sang Miên

  @ Lả: Địt mẹ Lả phát cho thông nòng nầu, lâu nay anh tưởng mày cũng có tí tư di nhưng giờ thấy mầy chả khác nắm rẻ rách, như các cụ nhà mày vẫn nói: Óc bằng trái nho, bụng tuyền cứt bò, mõm như mõm chó.

  Chắc mày có tuổi thơ không êm đềm lắm nên giờ đây biến thái khác đéo tên Lôn vầu Zì. Có thể khi sinh ra óc của mầy vẫn bình thường nhưng dần dần teo lại.

  Vì tuổi thơ không êm đềm sinh ra con người biến thái của mày nên mày nhìn Xã hội dưới con mắt lệch lạc méo mó. Khác với mọi người bụng toàn cứt người, mầy tuyền ăn cứt bò nên bụng tuyền cứt bò, ăn nhiều nên ruột phòi ra ngoài da, óc không để suy xét nên teo dần như trái nho.

  Óc teo mà bụng nhiều cứt bò nên phát tiết ra mõm nên mõm dài như mõm chó, suốt ngày chỉ biết sủa ong ỏng ong ỏng.

  Xã hội này đúng là có thối nát thật nên những thằng như mày vốn sinh ra bình thường mà càng lớn càng biến thái. Các anh ở đây tuy cũng sống trong xã hội này nhưng tuổi thơ chắc không giống mày và một số tên ở đây nên nhìn xã hội với con mắt cân bằng hơn, bao dung hơn.Nhẽ thế?

  Anh rất thương hại những thằng như mày, anh thật, đây cũng là lời cuối anh dạy dỗ mày.

 42. #42 by budifa on 2011/07/02 - 11:09

  Địt mẹ lão già BOM trốn lính chạy sang Sô-Liên có họ-hàng chỉ biết bắn lên giời và chạy vãi dắm

   

  Hôm-trước phẩy nịnh lão để học-hỏi (mà lão jả-nhời như cặc) hông tiện bật lão. Về B41 thì lão cũng chỉ hỏi ông Gúc dư tôi thôi chứ hơn đéo gì, mà may còn có 1 cồng sau vớt-vát đới.

   

  Đạn B41 khi Lừa tỉn Miên chủ-yếu là đạn chống tăng nhế, hiếm cái đầu buồi. Biên-chế 1 A tiêu-chuẩn khi Lừa tỉn miên là 1 B41, 1 M79, 1 RPD/RPK, còn lại AK. Dư-thế có-thể thấy B41 nhiều vô-thiên-lủng. Xe Miên đéo đâu lắm thế, nó oánh du-kích nên cũng chả dựng công-sự fòng-ngự nhiều, nên bắn-đòm Lừa thường-xuyên dùng B41 hehe tỉn người. Cách tỉn thì bắn vầu ụ-đất, vách đá hoặc mặt-đất luôn cho nó văng miểng hoặc phụt hơi chết-tốt.

   

  Trong hồi-ký của ông bắn-đòm hông chỉ một-lần nói đến chiện dùng B41 tỉn người. Có lần đi fục-kích gặp Miên, ông dùng B41 tỉn mẹ trước chết cả lũ, thế là ông ổng được thưởng phép còn bọn đi cùng trơ-mắt-ếch, há há.

   

  Túm-lại, dùng B41 tỉn người là có, và fổ-biến. Do dùng nhiều nên quen, bắn là ăn. Đoạn tung chảo tung đùi có-thể là bốc, dưng sự-việc hông-phẩy là phét

   

  À mà còn hóng được B41 của Miên là hàng Khựa nhái nên đéo ngon dư hàng Sô-Liên mà Lừa dùng, bắn kém chính-xác hơn.

 43. #43 by budifa on 2011/07/02 - 11:14

  @ Lả: tks nhế

  Tôi đéo muốn động-chạm gì vầu người nên mới hỏi phương-pháp khác. Vện thì nó lượn đi ngủ mới giai (aka thằng-cu-con) lâu rùi, há há. Giờ đéo ai ở cái nhà 4 người trên 1 cái giường một nữa

 44. #44 by Lớp ba trường làng on 2011/07/02 - 11:29

  Chi bộ còn lăn tăn vụ B40, B41 nhỉ. Thứ này dùng động lực phản lực giống như hỏa tiễn ý. Về đầu đạn tiếng Lừa gọi là đầu đạn lõm, tức là nó tập trung sức cháy vào một điểm để chọc thủng giáp thép. Nên nó được dùng để hạ ông tank. Chi bộ có ai biết B-41(40) có hạ được M-113 không cần phơm cái? Nó có phải đạn bộc phá đéo đâu mà bắn vào ụ đất hay cái gì khác.

  Dùng hỏa tiễn bắn người cũng được, nhưng mục tiêu có đứng yên cho ta bắn đéo, nó cầm tiểu liên xoay trở nhanh hơn bật trước thì bỏ bà. Lại còn bắn theo kiểu moọc chê thì lỗ nặng. Hỏa tiễn mà chơi kiểu đó người ta gọi là Mit sil đạn đạo (tứ ba lít tíc í). Thôi chấm dứt vụ bazooka bắn người đi nhé.

 45. #45 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 11:33

  Chào mọi người, lũ bọ xít, tôi mới trở về từ bể bơi ưa thích, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà ***, Sài Gòn.

  Để tôi kể các anh, các chị nghe trải nghiệm hành trình từ nhà đến bể bơi.

  Tôi di chuyển bằng xe hai bánh nhãn Wave, thương hiệu phế phẩm được Honda, hãng cơ giới Nhật, ưu ái dành riêng cho các bộ lạc thuộc thế giới thứ ba, công cụ đi lại phổ biến nhất nhì xứ Lừa. Trung Tướng của chúng ta cũng có một chiếc, as far as I’ve known.

  Trong một diễn biến không gây bất cứ ngạc nhiên, tôi bị nếm món đặc sản “tắc đường”, văn hóa phi vật thể vĩ đại nhất xứ Lừa từng thể hiện cho nhân loại, ever, thay cho quà sáng. (Tôi không có thói quen ăn sáng trước khi thể thao, do không tốt cho vận động, thay vào đó tôi uống nhiều nước ấm.)

  Chiếc Wave của tôi trông hệt this one, song khác màu, và đề-can:

  Một khi đã hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng giữa một biển động vật, trớ trêu thay, lại mang hình dáng giống hệt mình, tôi quyết định ra lệnh cho não bộ hướng chú ý đến các sự vật khác, nếu có, như một liệu pháp xả stress, temporarily.

  Và tôi bắt được tín hiệu từ một xe bus cao cấp, loại được nhiều hãng lữ hành Luas sử dụng để chuyên chở tourist, lẽ tất yếu, chiếc bus gần như kẹt cứng giữa biển Lừa bát ngát và đau khổ. Trông nó như thế này, song to hơn, perhaps:

  (còn tiếp)                                                              

   

 46. #46 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 11:34

  Một trong những cửa sổ dần mở ra, tôi đã không nhầm, đầu tiên là bàn tay, sau đến củ sọ, tất cả đều đóng mác Da trắng Thượng đẳng. Như ý thức được không còn gì tốt hơn để làm trong hoàn cảnh hiện tại, lần lượt nhiều cửa sổ khác cũng open, bất chấp cái nắng trút hận và nghiệt ngã của Mặt giời xứ Lừa. Tất thảy già, trẻ, lớn, bé, nam thanh, nữ tú Da trắng đều hướng mắt xuống theo dõi diễn biến của tấn bi hài kịch, vai chính là toàn bộ công dân thiên đàng 2.0, đang vẫy vùng bên dưới, vài trong số các Thượng Đẳng lôi máy ảnh ra chụp.

  Trong tích tắc, ngay khi chứng kiến vẻ thích chí, trầm trồ và tò mò của bầy con ruột của Thượng Đế, tôi phải nhắm mắt thật nhanh, quay đi chỗ khác.

  Xin thề có Chúa Jesus, ước gì tôi có thể chết ngay, và chết luôn tại đó.

  (hết)

 47. #47 by Bố on 2011/07/02 - 11:46

  Em Mit,
  đang bàn về diệt chủng nên anh nghĩ em nói bọn Miên chửi xen về vụ đó nên nói vậy chớ. còn chiện chúng chửi xen về tham nhũng thì thiếu gì. chỗ em ở có nhìu mirn kiều kô vậy ?

  #

  Con Sún đéo có kinh nghiệm chính trường gì cả. Chính con Lả mới là CAM thật sự. Cứ đọc cồm của nó thì đéo ai không  thấy rân chủ ngu.
  Mày nên cổ vũ nó.  Ở Cà anh toàn nịnh để nó kể nó nằm gầm giường rình Bác kính yêu của anh chơi gái như thế nào đấy. Hố hô…

 48. #48 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/02 - 11:47

  Xin lỗi các anh chị, lũ lợn, tôi cần bổ sung thêm chút ý:


  Khoảnh khắc tôi ước mình có thể chết ngay được, tôi nhận ra những Da Trắng đã tìm thấy thứ không thể có trong thế giới của họ: một sở thú người. Điều đó lập tức kích thích bản năng săn bắn, và thám hiểm trong họ.

  Các anh, các chị đã bao giờ thăm thảo cầm viên, tỏ ra độ lượng, khoan dung một cách thảm hại và rẻ tiền, thích thú ngắm nhìn lũ đười ươi, khỉ, vượn, cáo, chồn… đớp thức ăn do anh chị ném vào lồng?

  Hãy đặt bản thân các anh, chị vào vị trí linh cẩu, chồn hôi, và Da Trắng tourists là khách thăm sở thú, sẽ ra được bức tranh của những gì được tôi trải nghiệm hôm nay.  

  Tôi như được khai sáng lần 2 (after Trung Tướng’s), khi cảm nhận được bao dung, công bằng vô tận từ Thiên Chúa. Ngài tạo ra cuộc đua vĩ đại khích lệ các chủng động vật (Lừa, mọi đen…) tiến hóa thành Ông Người thật sự, Ngài cũng không quên, một cách tinh tế vô cùng, đặt Da Trắng lên đầu Lừa (và mọi đen…) như bó rơm trước mõm ngựa đua, nhằm tạo động lực để Lừa, nếu ý thức nhận ra, biết thân biết phận mà tiến về phía trước.

  In God I trust!

 49. #49 by Bố on 2011/07/02 - 11:58

   ĐM, ở đây đa phong cách thật: mỗi con một kiểu. Mỗi lần đọc tham luộn của em Fa, em cà lăm 9, em Tế, kể cả thơ phú lôm nhôm của em dái … anh cứ ngoác mõm ra cười rách mẹ cả mép

   chính trị chính em cái điếu gì. đảng anh là anh minh nhất rồi. cả chuồng lợn cứ để đảng anh mới con lợn chủ quán dắt. sớm đến thiên đàng thôi.

 50. #50 by Bố on 2011/07/02 - 12:11

  B miên khôn như rận chứ đéo “kiên định” giống B lừa. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.
  xen là khơ me đỏ, là con của cộng sản lợn nhưng khi lên ngôi vương, nó đéo ngu trung. lợn mất trắng vụ đầu tư đắt giá này.
  tới đây lào cũng dễ như miên lắm.
  chim khôn đậu nóc nhà quan…
  đéo ai cứ ra rả tình đồng chí mãi để mong nó theo mình…

  @. Mit,

  Cồm dưới xửa:

   mirn kiều + miên kiều.

  Ko trả lời cũng ok…