Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by DG on 2011/07/01 - 18:32

  Zì cũng cảnhcáo con TNCS (đọc là cái đéo jì thế con mặt ./ kia?)”@ Con mụ Bựa mỏ thúi.

  Anh diễn nôm là “Thích Nhai Cứt Sót” được hông con mặt ./ kia? hehe.

 2. #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 18:36

  @con Sún Jà Hói từng đi Volunteer bên Miên cùng bọn Đức Lợn

  Có cô côngnhận Quán rất vui, zưng fiền cô pliz, muốn chưởi đéo jì thì cũng nên có chút nộizung nhế.  Zì đéo hiểu sức của cô ở đâu ra mà chưởi sasả sasả cả ngày đéo có tí chất nầu mà không mệt.

  Jàhói rùi, nhớ jữjìn sứckhỏe.

  PS. Cô từng đi Miên cái đầu buồi Zì đây nài hehe. Bốcfét không fải lối.

 3. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 18:39

  @con Fa Âm Hộ Nhét Lịu Đạn

  Địt mẹ cô chứ tật Ngáy chữa bằng Zâm Công Zì đã nói mấy lần rùi đéo chịu đọc mà jờ cứ hỏi đi hỏi lại là sao? Zì đéo jả nhời đấy.

 4. #4 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 18:51

  Jờ Zì bắtđầu bài jảng mới, “Jảifóng Miên”

  (1) “Jảifóng Miên” là thuậtngữ cô Zuẩn đặt ra để môtả sự ápđặt chánhtrị của Bê Xê Tê Lừa lên nước Miên lángjiềng cứng-đầu thời 197x-198x.

  Bọn thối-mồm (aka Rân Chủ) nói zựán “Jảifóng Miên”của cô Zuẩn chính là “Xâmlược Miên”.

  Theo Zì nói vậy là chưa chínhxác. Có thể mụcđích banđầu của chị-em cô Zuẩn là xâmlược Miên, zưng thờijan cô Zuẩn chiếmđóng nước Miên (10 năm) là chưa đủ zài để gọi sự canthiệp của cô cổ vầu Miên là Xâmlược, và cô cổ cũng đéo cướp được jì nhiều từ đất Miên, ngoài việc đặt ở đó một bộ-máy Ngụy Quân Ngụy Quyền.

 5. #5 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/01 - 18:58

  Các anh và các chị hẳn còn nhớ lực lượng khủng bố tàn bạo và khát máu nhất Nam Lừa, “biệt động Sài Gòn”, trong suốt cuộc nội chiến điếm nhục? 


  Chúa có nhiều cách để trừng phạt lũ giòi bọ, bất cứ khi nào Người muốn. Và tôi tin câu chuyện sau là minh họa rõ rệt của the said truth:

  Ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết đạp xe xuyên Việt lần thứ 6
  (Dân trí) – Với chiếc xe đạp cọc cạch và cánh tay trái bị liệt hoàn toàn, trong vòng 4 năm, cô Kiều Thu đã thực hiện thành công 5 chuyến xuyên Việt. Đi suốt cuộc hành trình với cô là căn bệnh ung thư giai đoạn cuối với vết thương luôn rỉ máu, chảy mủ…


   
  Chiến tranh đã lùi xa từ lâu, nhưng với người lính biệt động Sài Gòn Huỳnh Thị Kiều Thu, mỗi ngày qua đi là một cuộc chiến đầy cam go giữa ý chí với cơ thể đầy rẫy bệnh hiểm nghèo. 


  Cô Huỳnh Thị Kiều Thu sinh năm 1951, là nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Sinh ra ở Quảng Ngãi, ông cụ thân sinh ra cô là Huỳnh Hy, một trong những chiến sĩ đầu tiên của đội du kích Ba Tơ. Năm 1964, cô vào Sài Gòn hoạt động cách mạng.

   


  Cô Kiều Thu bị bắt vào năm 1969 trong một lần đặt bom phá hủy Ty thông tin Gia Định (khu vực gần chợ Bà Chiểu hiện nay). Những trận đòn tra tấn dã man đã khiến cơ thể của cô bị vô số bệnh nan y. Năm 2004, cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tháng 7 cùng năm đó, cô bắt đầu thực hiện chuyến xuyên Việt đầu tiên của mình. 


 6. #6 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/01 - 19:00

  Tôi xin lỗi vì đã (một cách tuyệt đối không chủ tâm) nhảy vào họng Trung Tướng during your speech. Tôi sẽ viết tiếp khi nào Trung Tướng giảng bài xong. 


 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 19:00

  Jờ Zì bắtđầu bài jảng mới, “Jảifóng Miên”

  (2) Tại sao cô Zuẩn quyếtđịnh “Jảifóng Miên”?

  Đươngnhiên chẳng tại cô Zuẩn thương zân Miên đang chịu họa Ziệtchủng (hehe coi lại fần jảng trước của Zì trong bài nài) như cổ vưỡn tuyêntruyền bâu nhiêu năm nai, cũng chẳng tại cô cổ muốn trảđũa bọn Miên quậyfá biênjới (trảđũa thì đéo cần ở lâu đến 10 năm, kểcả khi vụ Ba Chúc là có thật chớ không fịa), mà tại cô ghét Bôn Bốt & Co.

  Tại sao cô Zuẩn ghét cô Bốt mà không ghét cô Hẳn bên Lào?

  Hỏi đã là jả nhời. Cô Hẳn là đệ cô Zuẩn, còn cô Bốt không.

 8. #8 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/01 - 19:03

  Chú chủ quán nổ về B40 B41 dư đúng rùi í. Địt mẹ chú nhát cho thông họng nầu.

  Đồng ý mới chú là súng sủng hông thể bắn kiểu câu dư cối dư chú đéo nầu ở dưới thắt mắt, lý do thì chú Sành đã chình bài. Nếu bắn câu được thì ông người mần Súng Cối ra làm (.)/ gì, có phỏng?

  Cháu mai mắng được tham gia qua ba lần Tập-Diễn, hai lần cấp Đoàn-Sư và một lần cấp Đoàn-Trung. Đã mục sở thị bọn Binh-Công tung khói mù, tràn lên nã AK, nã B40 uỳnh oàng vầu mục tiêu giả. Xe-tăng, Thiết-giáp-xa tràn lên nã đạn. Cối các thể loại, Cao Xạ, tưng bừng tưng bừng.

  Mục tiêu riêng của súng sủng là một ụ mối be bé. Bùm phát bay nửa ụ.

  Đạn DKZ-75 của bên cháu thổi bay cả ụ mối nhõn-hai-khối có cả cây keo to uỳnh chên chển. DKZ-82 của bọn kế bên thổi tung cả chùm-hình-nộm lẫn ruộng khoai-mì. Sát thương vô bờ.

 9. #9 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/01 - 19:03

  Súng B-40/B-41 uy lực có hạn. Có thổi được lô-cốt cái con ./ cháu đây này. Nổ vửa vửa thôi địt con mẹ chú.

  Lô cốt được mần theo nguyên liệu bê-tông-đá-xanh chứ đèo phẩy bê-tông-cốt-thép. Chổ cháu thì loại mỏng nhất thành cũng phẩy 80cm. Đá xanh tảng đem mần tầm 30 – 40cm đường kính. AK-47 bắn vầu thành lô-cốt để lại vết to như lỗ-kim.

  Hóng trên Qui-Ki thấy bẩu súng sủng chống biển người được, nếu nhẳm mục tiêu vầu mặt đất để đủ áp lực kích nổ kèm theo hiệu ứng xoáy đất đá tạo thêm sát thương. Nghe bẩu thế chứ cháu biết đéo. He he.

  Lại còn chú con ()/ nầu ở dưới choang choác địt mẹ bẩu bấu Đoảng là lúc tỉnh nhâu, tiểu đội nầu cũng được biên chế ít nhất một quả B-40 / B-41 là nổ đó?

  Đó là theo đúng biên chế của bên Binh-Bộ / Binh-Công, rõ chửa? Đéo có phịa mẹ gì sất. Biết thì ậm ặc, không biết thì ngậm cặc mà nghe. Đã ngu mà còn tinh tướng cháu khinh.

 10. #10 by Cocacola on 2011/07/01 - 19:15

  Nếu có uýnh nhau trong rừng rậm, nếu có súng phóng lựu thì cũng ít dám câu vồng lên kiểu cối! 


  Tàng cây thường sum suê cành lá phía trên, câu lựu đạn vọt cầu vồng lên cực khó, gặp cành lá rậm rịt sẽ không đi đúng hướng hay văng ngược lại rất nguy hiểm!

  Hồi anh học quân sự, cựu binh bắn đòm dạy: chúng mày phải canh hướng ném không có chướng ngại vật hẵng ném, ném lên nó văng trở lại là toi chúng mài! 
 11. #11 by Dom-dom on 2011/07/01 - 19:39

  Mông đỡ đau, tay đỡ mỏi vì lật cồng, anh tranh thủ vài dòng về chuyến thăm quan Nam Ninh- Quảng Châu- Thâm Quyến.

  Ảnh chụp thì nhiều nhưng cái vụ đưa lên mạng anh dốt, chỉ nói vo vậy.

  Mua bán: Khi đi đã hô khẩu hiệu ko mua bán gì, vì dị ứng với lời cảm ơn cuối cùng của cô HDV Khựa năm trước khi đi Côn Minh: “Cảm ơn đoàn đã góp phần nuôi được khá dân TQ”. Nhưng rồi nhẽ bị hội ứng mua của cả đoàn nên vưỡn bị tổng thiệt hại ngót chục triệu ông Cụ. Khi về đến Lạng sơn thấy đồ Tàu ở mình cái gì cùng chất lượng cũng he he rẻ hơn bên đó, lại được thoải mái lựa chọn mặc cả vì ko bị rào cản ngôn ngữ, mới thấy mình quá ngu hô hô.

  – Ăn uống: Chán chết, bữa nào cũng mộc nhĩ xào, vịt quay, bí nấu, trứng rán mỏng như tờ giấy (vài chỗ có cảm giác trứng bị độn bột như thời thiên đàng ở mình),… 8 món nhưng chả ra sao. Dưa hấu thái mỗi miếng bằng 2 đầu ngón tay. Ăn uống kém xa thuở đi Côn Minh cách đây 4 năm, nhẽ bên ấy kinh tế đi xuống, hay hàng hóa giờ đắt hơn mình, hay…(bọn anh vưỡn đi tua của 1 công ty quen).(còn)

 12. #12 by Dom-dom on 2011/07/01 - 19:44

  – Thăm quan: lèo tèo vài chỗ, ko ấn tượng lắm. Chỉ rình rình đưa vào các chỗ mua bán như: ngọc đá, ngọc trai, thuốc, lụa, sứ, …

  Đến Thâm Quyến, vào khu vui chơi “Một cửa sổ nhìn ra TG”, có mô hình những công trình, địa chỉ tiêu biểu của tất cả các nước trên TG, thì thấy của nước nào cũng ấn tượng hoành tráng, riêng VN mô hình Chùa 1 cột nom thật cám cảnh, không bằng cái chuồng chim bồ câu của mấy ông bà nông dân. Khu Á được xem đầu tiên. Xem xong cái chuồng chim cu ai cũng tức. Đi sang chỗ khác, trước cái hoành tráng của họ càng làm cái tức của mình sục sôi thêm há há.

  Riêng đêm ở QC, đi tàu trên sông Châu Giang ngắm cảnh thì tuyệt vời. Các công trình nguy nga đồ sộ, đèn đóm sáng trưng. Nhớ lần vào Huế, đi trên sông Hương được mỗi cầu Tràng tiền, còn 2 bên bờ tối om như mực.

  – Đi lại: Bằng tàu & Ôtô. Tàu nó toàn cho đi tàu chợ, nhưng được cái giường nằm êm, an ninh tốt, chạy nhanh (1000km từ Nam Ninh đến Quảng Châu chỉ mất 12- 13 tiếng), tiếng ồn không to như tàu nhà mình. Ôtô máy lạnh, ghế êm rộng, đường nhẵn, ngồi vô tư không đau lưng say xe. Đi toàn đường cao tốc, không có xe máy, xe ôtô nhỏ lạng lách như ở nhà mình.(Còn)

 13. #13 by Dom-dom on 2011/07/01 - 19:45

  – Môi trường: 2 thành phố QC- TQ cây xanh rất nhiều, hầu hết lan can các cầu vượt đều trồng kín loại cây dây leo kể cả ở các cột trụ. Đường phố rộng sạch đẹp, ở những đường to, dải phân cách trồng cây đã đành, mà phần vỉa hè sát đường cũng được trồng cây như hệt dải phân cách, đấy là nói cây bụi, chứ cây to cho bóng mát thì tất nhiên rồi, chỗ nào cũng thấy xoài với quả lúc lắc.

  Ở Nam Ninh cây xanh ít hơn, nhưng so với HN còn gấp vạn. Vào các con phố nhỏ, nhan nhếch chả khác gì ở ta.

  Phải công nhận bên đó rất coi trọng bộ mặt, ngay cả các khu công viên cũng sạch sẽ. Chả có mùi hôi thối như những khu tham quan ở mình. Có Bựa nào đã vào khu vệ sinh ở cửa khẩu Hữu nghị quan bên mình chưa nhỉ, thu tiền hẳn hoi mà khủng khiếp luôn. Báo hại lúc quay về anh phải cố nhịn đến chợ Đông Kinh LS hị hị.

  – An ninh trật tự: Cái cậu hướng dẫn đoàn ở bên đó là người Hoa ở Lừa về nên nói rất sõi và cũng hài hước nữa. Đi đến các phố mua bán hay ra bến tàu, cậu đều dặn mọi người cẩn thận với công ty 2 ngón, và rằng những nơi đó bọn chúng đặt tổng công ty luôn. Nhưng cả đoàn anh chả ai gặp. Lên tàu, túi để trên giá bên ngoài khoang ngủ của mình cũng không hề gì. Giá ở mình thể nào cũng có chuyện rồi.(còn)

 14. #14 by Dom-dom on 2011/07/01 - 19:46

  Đặc biệt ở các bến ôtô bên ấy họ luôn có hàng rào để chỉ 1 ôtô đi lọt, nghĩa là anh đến trước vào trước, ra trước, anh đến sau có chen lên cũng không được. Năm 1990 anh đã ấn tượng với cách làm thế này ở cửa khẩu của họ rồi. Chẳng cần phải sự tự hiểu của ai, đến lúc gặp 1 thằng không tự hiểu là có chuyện, như kiểu hay xảy ra ở mình.

  Ghét Tàu thật, nhưng ko thể ko khâm phục nó. Lãnh đạo trên tỷ dân, ko có chế tài luật pháp nghiêm, thì chỉ có độc tài mới xong. À mà hôm đi ở QC, thấy một đám dân tụ tập khá đông, quãng trên dưới trăm người trước cổng 1 cơ quan nào đấy. Án ngữ trước đoàn ng & cánh cổng là 1 hàng lính mặc quân phục. Lúc ấy khoảng 8-9 giờ sáng, thấy cảnh tượng còn khá ôn hòa. Tên HDV bảo đấy là cơ quan HC của QC & chuyện này xảy ra như cơm bữa.

  Còn nhiều chuyện nữa nhưng dài quá rồi. À thêm câu cuối, vào các chỗ bọn bỏn muốn bán hàng thì công nghệ alimơimơi thôi rồi. Chỗ nào cũng 1 tên nói tiếng Việt sõi hơn người Việt, làm một bài giới thiêu đông tây kim cổ về cái hay, cái đẹp, cái tuyệt vời, cái giá trị không gì sánh nổi cho sức khỏe cho tài lộc cho tâm linh, v.v… & v.v… của quý khách, trong sản phẩm họ có. Mịa tên nào mà ko moi xiền ra nhẽ ngang gỗ đá hờ hờ.

  Tạm thời lúc này hết hẳn. Sau này nhớ ra cái gì đặc sắc kể tiếp he he.

 15. #15 by Dom-dom on 2011/07/01 - 19:49

  Anh mải gõ cồng không nhìn, hóa ra ThỐi đang giảng bài ư, so rỳ nhé.

 16. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 19:56

  Tiếptục bài jảng “Jảifóng Miên”

  (3) Ngangnhiên xông vầu “Jảifóng” Miên có zễzàng như Jảifóng Nam Lừa không?

  Hehe các cô đừng nghĩ là zễ nha. Để gâyzựng một cuộc chiếntranh Jảifóng, như Zì đã nói, các cô fải đối mặt với:

  1. Vướnđề quốctế. Liệu cộngđồng quốctế có ủnghộ các cô? Liệu các cô có đồngminh? Liệu các cô có bị một bọn 3rd Party xông vầu “Jảifóng”, bởi các cô tựtiện đi “Jảifóng” một bọn khác?

  2. Vướnđề kinhtài & quanhệ đốinội. Liệu chánhfủ các cô có đồngthuận chi hàng núi tiền cho các cô đi “Jảifóng” ở đâu đó xa tắp? Liệu có thằng nầu nhân cớ cô mải đi Jảifóng mà ở nhà cướp mẹ ghế? Liệu các cô có bị quầnchúng cămghét vì bỏn bị cuốn vầu một cuộc chiến bửnthỉu vônghĩa?

  3. Vướnđề tinhthần binhlính. Cái nài cực quantrọng và cực khó. Làm thế nầu để bộđội của các cô thoảimái lao vầu bắn jiết mà không đảongũ hoặc xuống tinhthần? Đành rằng các cô có Luật Nghĩavụ Quânsự, zưng liệu các cô có ngăn được línhtráng không bắn lên jời (như họhàng nhà Zì) mà bắn vầu địch? Liệu các cô có độngviên được zững cô Jót cô Đàn sẵnsàng lao mình lấp lỗ châumai hoặc lấy thân làm já súng tận bên Xiêm Riệp Nam Vang?

 17. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 20:13

  Zì xuống đường tí, tối về jảng tiếp. Địt mẹ zững con vầu chỉ để bam như Halo, VTV.. Zì biết thừa là ai rùi, nên ngoài việc đuổi các cỏn vĩnhviễn, Zì cũng xóa luôn cồng.

  Các con sau nài vầu chỉ để bam cũng sẽ chịu án tươngtự.

 18. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 20:14

  @Cô Đòm jàhói thamluận ngon, Zì khen.

 19. #19 by sun on 2011/07/01 - 20:24

  Anh xin lỗi toàn chi bộ, trừ con  Zì vừa ngu dốt, vừa ác độc. Thông cảm cho anh, già rồi nhưng cứ đến tháng là anh lại “nọng trong ngài” nên hay chửi bậy.

  Địt pẹ con zì ngu  thả em Ghẻ ra !

 20. #20 by leloi on 2011/07/01 - 20:55

  Bên Mỹ thì mại dâm bị cấm và vi phạm pháp luật cho dù ngoài đường cũng có các hoạt động. NY, LA và những chốn ăn chơi thì không thể thiếu món này. Thú thật, Tổng Cua không biết về thế giới này nên chỉ đoán mò thôi. Các bác thông cảm.

  Hổm thấy Bô Cứt chửi nhau với quán tán loạn. Thấy HM có cái này. Ai ở Mỹ con phơm hộ với.

 21. #21 by sss_sy_sss on 2011/07/01 - 20:56

  Con sun chửi hay, anh khen, dưng lần sau nhớ chửi gọn lại tý, đỵt pẹ cứ xoắn cả lên, đỵt pẹ, cái cồng dài cả mét, anh chắt chiu được 1 tý cứt của mầy, mà cứt cũng chẳng thối mấy, nhọc anh quá. Anh nhắc nhở nhẹ nhàng thế thôi, chứ mầy thì chả dân chủ cũng chả cộng trừ đéo gì đâu nhở??? chắc giống anh, anh … khen, he he.

  Dưng nếu được chọn lựa thì đỵt pẹ anh chọn dân chủ, theo cộng mệt lắm, dưng cuộc đời phọt phẹt không cho anh chọn lựa he he, nên anh vui vẻ tung hô Đoảng và luôn mồm tụng: XHCN vô địch, he he. Nhẽ con sun cũng bắn đòm hay có tý thành tích cách mệnh hay sao mà húng chó thế, bẩu hoàng gần bằng vua???

  Anh khuyên mày sun ạ, thằng lìn An Hoàng Teo kèn nó đưa ra cái củ quặc gì mà 3chuc do Bê dựng lên là láo lìn đấy, nó chỉ câu cồng thôi, chứ dựng dựng cái mả mẹ nó ý, con sun sa sả sa sả sa sả sa sả sa sả chửi nó thì trẹo mẹ hàm đấy, chửi con Lả lét và thằng Lài hệ hệ khắm khú kia kìa, thỉnh thoảng chửi chết mẹ thằng Tế ngẫn ba tầu cho chừa tính thò mặt vầu quán là chửi đổng, không có tý cứt gì gọi là tham luận hết.

  Thôi, đọc cồng của con sun mệt mẹ đầu rồi, anh mổ cò đến đây thôi, tính chửi mấy đứa cho bỏn sáng ra tý, dưng thấy cũng uổng công nên anh rút lui, ăn chén cơm đã.

  Chầu tuyền thể nông chại nhớ, hơ hớ.

 22. #22 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/07/01 - 21:11

  Hoàng Bố có tý ý thế này với Hoàng Con. Con cứ ông ổng ông ổng Ruẩn thế cũng tạm dồi nhưng để điểm suyến thêm cho Lừa thủng lỗ nhĩ, con đưa thêm mấy ý Bê Lừa lúc đó như thế nào, dư là Ráp To Tướng ra sao, Giũng To Tướng ra sao… tức là 2 bè phái trong Bê ấy, để thấy thêm ý đồ nủi bật của Ruẩn. Hoàng con có hiểu ý Hoàng bố không hử thằng con mất dậy.

  P/s Phê bình Sun chim quên nhiệm vụ đặc công, đã không chởi còn xin lỗi cả con Lả nhá há há
 23. #23 by sun on 2011/07/01 - 21:16

  À, quên đéo xin lỗi con Lả rân chủ

  Khi nào nó đéo nhai giẻ váy thì anh đéo chửi nó nữa.

 24. #24 by Già Không Đều on 2011/07/01 - 21:20

  Có Bựa nào đã vào khu vệ sinh ở cửa khẩu Hữu nghị quan bên mình chưa nhỉ, thu tiền hẳn hoi mà khủng khiếp luôn( @ Đom GS)

   

  Cô Dom có dịp quay lại Quảng Châu, thử vào toilet công cộng free như này mà thưởng thức nhế. Bộ mặt của một thành phố đéo chỉ là công viên mới tượng đài, mà là toilet nhế.

   

  Toilet dạng automatic, đóng cửa, đèn và quạt gió tự động bật sáng, vệ sinh xong đứng lên tự động nước xả xuống, nước xả là nước được tích từ vòi rửa tay sạch sẽ kế bên. Bên cạnh là toilet cho người khuyết tật, bên còn lại là cabin phòng riêng cho một đồng chí “city cleaner” luôn trực 24/24, cắm cúi làm việc, ăn lương thành phố, không có thu 1 xu nào.

 25. #25 by DG on 2011/07/01 - 21:26

  Biết ngay mà, con Sún Vẩu vửa được mớm tí kẹo ngọt của con mụ bựa đĩ mồm là y dư rầng lung lay lập trường ngay, đèo mẹ!

  Đạn bọc đường đấy con mặt ./ ạ, hehe.

  Địt mẹ anh cảm thấy cô đơn hiu quạnh quã zồi, mần chiện lớn mà lính tráng dư nài nản quá nản quá đi!

  Thôi cút đi tỉn định kỳ mới con vện phát, đèo mần cách mệnh nữa, đù mẹ sanh hoạt đều đặn nhát một theo đêm dư này tinh thần minh mẫn thoáng đãng hẳn! Hehe.

 26. #26 by sun on 2011/07/01 - 21:31

  Anh Hun Sen không muốn chính mình và “đồng minh” cũng ra tòa. Vì hiện tại số C.A, binh sĩ và nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ cũng từ đó mà ra. Lạy ông con ở bụi này?

  More importantly, Cambodian Prime Minister Hun Sen, presumably wary that political allies who once served with the Khmer Rouge — as he himself did— could face prosecution, has declared he simply won’t allow more trials.

  Toà sẽ đéo thành công. Rồi sẽ đéo có bản án nào hết.
  Sen đéo muốn xử, cố tình trì hoãn. Nhưng đéo phải vì y đã từng ở hàng ngũ Khờ me Rouge.

  Nguyên nhân thật sự là gì, đoán đi nếu tự cho mình là tinh hoa.

 27. #27 by sun on 2011/07/01 - 21:35

  Quên, câu trích trên là của em Dương.

  @, Dái Ghẻ,

  Anh giảm chửi bậy để đỡ rát họng  thôi chứ bỏ chiến cái đầu buồi anh đây này.

 28. #28 by Mit on 2011/07/01 - 21:48

  Bên Mỹ thì mại dâm bị cấm và vi phạm pháp luật@ leloi

  Đúng đới, trừ Nevada nơi luật cho phép dưng kiểm soát rất chặt chẽ. 

  Hôm hổm Mít vừa nghe một tên già hói kể chiện đi phò bên Nevada trong một bữa trà dư tửu lậu.  Em phò giá dững $300 Tơn/giờ, nhân viên của một nơi chiên cung cấp loại dịch vụ này.

  Anyhow, em ẻm được một thằng escort to lực lưỡng dẫn tới tận buồng đợi bên ngoài.  Canh giờ và canh người, I guess.  Việc trước nhất của em ẻm là đi..tắm.  Em ẻm đi tắm rất lâu, rùi sau đó vầu da-cu-di rất khiêu gợi. Tên già hói kia nhảy ùm vầu theo, dưng theo nhời kể thì chả mần ăn gì được.  hố hố hố  Lay ha lay hoay một lúc thì thằng escort đấm cửa đùng đùng gọi em ẻm ra vì hết giờ.

  Tới đây bọn già hói cãi nhau văng nước miếng, speculating lý do về sự thất bại của tên kia.  Cuối cùng gần dư tất cả đồng ý là nước da-cu-di quá nóng để hắn có thể maintaining an erection….

 29. #29 by Già Không Đều on 2011/07/01 - 21:49

  Mấy Cô xem nhế, tầng hầm của Riverside Hotel, nếu ở Lừa, địt mẹ tận dụng mần chỗ gởi xe thu cũng bộn xiền, hoặc mở hàng trà đá ghi lô đề kiếm cũng ổn phếch, nhưng ở Guangzhou thì không, họ dành cho bà con tập thể dục, dụng cụ rất tuyệt nhế, anh ấn tượng mãi mấy món này, tập cực thích. Anh trộm nghĩ cô doanh nghiệp nầu ở Lừa đầu tư mua những thứ này, gắn logo doanh nghiệp mình vầu rùi đem tặng mấy chỗ công cộng có phải công đôi chiện không kia chứ, đù mạ Ku Dái Ghẻ có định chôm ý tưởng anh hông thì bẩu? he he


 30. #30 by sun on 2011/07/01 - 21:55

   Ui, em SSS viết chữ thế thì anh làm sao đọc được?  Già cả rồi, mắt hết cận thì giờ lại lão.

 31. #31 by Sành on 2011/07/01 - 21:55

  Chầu chi bộ! Chi bộ sinh hoạt như hôm nay là khá, anh khen. 

  Anh đặc biệt có lời khen cho em Sun, hôm nay em tham luộn tốt, không chưởi bậy bạ nhưng tham luộn nửa chừng kiểu thách đố người khác thế là không tốt. Em cần cố gắng hơn nữa!

  Còn một vấn đề nữa anh cần nhắc nhở em là chưa một ai trong quán này xưng là nhà Rân chủ cả, không tin thì em tìm bài ” Rân chủ là cái củ cặc gì ” của bạn Pháo mà đọc nhé. Vì vậy anh nghiêm túc đề nghị em không áp đặt cụm từ “Rân chủ” vào bất cứ ai nhé! Hờ hờ
 32. #32 by sun on 2011/07/01 - 22:01

  Em Sành,
  Ở đây cứ con nào dốt là anh cho nó vào cái rọ rân chủ .  Dân chủ phải như anh đây này.

  Con Zì dụ được cái buồi anh ý nhá con DG thối kia.

  Địt pẹ con zì rân chủ ngu xuẩn thả em Ghẻ ra !

 33. #33 by Sành on 2011/07/01 - 22:04

  Anh nghiêm túc đề nghi TT thả em Ghẻ ra! Cồng của em ý có giá trị gì thì ai cũng tự biết. Còn TT không ưa thì không đọc hoặc không giả nhời như đã từng áp dụng với em Ky. 

 34. #34 by sun on 2011/07/01 - 22:15

  Địt mẹ, anh đéo ưa chửi gái nhưng nếu gái sai thì anh cũng nhắc nhở, chửi như đã từng với em Ky, em Hương. Nhưng anh chửi bằng lý chứ không  hèn và dốt nát như con Zì để cứ lấy cái thói to mồm lu loa át đi,  bắt nạt gái. Cồng em ghẻ còn nguyên ở các bài. Trừ em hay đùa thôi nhưng rõ ràng em ấy bắt bẻ rất xác đáng, hơn rất nhiều các đấng nam nhi ở đây. Đấy là lý do anh đòi thả em Ghẻ mà không  phải với bất kỳ ai khác.
  Anh tinh hoa thật sự nên nhìn người rất tinh.

 35. #35 by Già Không Đều on 2011/07/01 - 22:20

  @ Thiếu Lói

   

  “Biệt động Sài Gòn”, một bộ phin đặc sắc của điện ảnh Lừa sau giải phóng, cũng hoành và hút fan đông kinh như Ván Bài Lật Ngửa í.

   

  Hùi đó, cảm giác các con Lừa đi coi phin phỉn dìa, hừng hừng khí thế, tự hào lắm thay, hồi hộp và ly kỳ lắm lắm í, chứ đéo bao giờ có khái niệm “hành động cho nổ bom xe cổng đại sứ quán Mẽo của sư cô Huyền Trang” là hành động khủng bố chẳng khác Taliban quánh bom xe ở Rắc, ở Afganistan bây chừ.

 36. #36 by Sành on 2011/07/01 - 22:21

  Địt bẹ, hôm nay anh mới rảnh tí vào chỉ đạo TT mấy việc.

  Anh rất cảm thông và hiểu nỗi khổ của TT trong thời gian gần đây, vừa phải lo  khai sáng lại vừa phải lo  đối phó với Bam-mơ nên tổn hao sức khỏe là điều khó tránh.
  Tuy nhiên, nếu TT biết vận dụng vài mẹo nhỏ (hay còn gọi là kế) thì công cuộc khai sáng sẽ đạt hiệu quả hơn nhiều mà đỡ lao tâm khổ tứ.
 37. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 22:27

  Zì đã zìa đây.

  Đừng có con nầu mở mồm kêuca zững quyếtđịnh hànhfáp của Zì. Tìnhhình chỉ có xấu đi khi các cô kêuca chứ đéo bâu jờ tốt lên.

 38. #38 by Mit on 2011/07/01 - 22:27

  cũng chẳng tại cô cổ muốn trảđũa bọn Miên quậyfá biênjới (trảđũa thì đéo cần ở lâu đến 10 năm, kểcả khi vụ Ba Chúc là có thật chớ không fịa), mà tại cô ghét Bôn Bốt & Co@ TT

  Theo một tên khoai tây thì Zuẩn & Co có 3 cách binh bài trong chiện này

  1)  Hy vọng vào một sự đấu đá trong nội bộ của Bê Cambo, và Bôn Bốt sẽ bị trừ khử trong một coup d’etat.

  2)  Tình hình bên trong của Miên quá tệ, tự Bôn Bốt phải quay lại làm lành với Bê Lừa.

  3)  Xâm lược Miên với một đội quân Lừa hùng mạnh và setup sau đó một  Ngụy Miên thân Lừa.

  Cách 1 đã phá sản với hàng loại thanh trừng trong nội bộ của Bê Miên, ie con So Phim, commander of the Eastern Zone là một ví dụ.

  Cách 2 đã không xảy ra vì năm 78, viện trợ cho Bê Miên tăng vọt từ nước mẹ.

  Cuối cùng, Zuẩn & Thọ quyết định con đường thứ ba khi có evidences nước mẹ đã giúp Miên xây dựng nhiều đường, bases trong đó có một sân bay tại Kampong Chhnang, mà từ đó máy bay quân sự có khả năng reach Xì Gòng trong vòng 1/2 hr. 

  Toward this end, policy của Zuẩn thay đổi.  Từ dững uýnh nhau dọc biên giới để bẩu vệ lãnh thổ Lừa, sang uýnh Miên sặc gạch và rượt bộ đội Miên chạy xì khói vào sâu trong lãnh thổ Miên.  Dưng xong bộ đội Lừa lại rút về nhanh chóng.  Cuộc hành quân này đủ để Zuẩn appraised tình hình bên trong Miên và the mood của dân Miên.  Theo nhận xét, dân Miên phần lớn rather reacted well với sự xâm lược của bộ đội Lừa.  Nhiều ngàn Miên đã đào thoát theo quân đội Lừa sau đó.

 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 22:33

  @Cô Đòm jàhói

  Hehe jờ Zì vửa mới đọc kỹ cồng về chiến chơi Tầu của cô.

  Bắt quả tang cô hehe lần đầu đi zulịch tua nhế. Nếu cô đã từng đi tua hẳn không thể ngố tới mức kêuca về bữa ăn zulịch Lừa và zững điểm thamquan muasắm.

  Chẳng riêng đi chơi Tầu, mà đi bấtcứ đâu, thựcđơn bữa ăn zulịch tua luôn có & chỉ có: canh rau cải, trấng gà rán, thịt lợn kho, và 1 món địafương (sang Tầu món nài thường là vịt quay hoặc canh thuốc bắc).

  Ngày nầu cũng vậy, nơi nầu cũng vậy, hehe.

  (Còn tiếp)

  • #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 22:35

   Vé tua đã bán rùi, thì việc các cô ăn cái jì & chơi ở đâu fải được bọn zulịch nó tính rất kỹ để có lãi chớ.

 40. #41 by Cocacola on 2011/07/01 - 22:38

  Đấy là lý do anh đòi thả em Ghẻ mà không  phải với bất kỳ ai khác.
  Anh tinh hoa thật sự nên nhìn người rất tinh@Sún


  Thì cứ rước Ghẻ sang nhà mầy mà tâm sự với nhau, càm ràm ở đây làm chó gì mà bam kinh thế!
 41. #42 by Mit on 2011/07/01 - 22:40

  Để tạo ra một lực lượng chống Bôn Bốt và lãnh đạo chính trị, Zuẩn & Co đã dựa trên lực lượng Khmer đã ở Lừa từ thập niên 50s, và dững tên đào thoát khỏi Miên thời Bôn Bốt.  Chính xác Bê Lừa đã xử dụng một thiếu tá quân đội Lừa gốc Miên, Pen Sovan – 24 năm thâm niên ở Lừa, và Hunsen -tới Lừa vào tháng 6/77.

  Dững căn cứ quân sự cũ của đế quốc dư Xuân Lộc và Long Châu trở thành nơi training của bọn này.

  Tháng 4/78 lữ đoàn đầu tiên của bọn này được tuyên thệ trong bí mật. 

 42. #43 by Sành on 2011/07/01 - 22:40

  Địt mẹ, anh đéo ưa chửi gái nhưng nếu gái sai thì anh cũng nhắc nhở, chửi như đã từng với em Ky, em Hương. Nhưng anh chửi bằng lý chứ không  hèn và dốt nát như con Zì để cứ lấy cái thói to mồm lu loa át đi,  bắt nạt gái.@Sun

  Anh chưa thấy cồng nào em nhắc nhở  ai đàng hoàng và có lý lẽ thực sự. em chửi người khác rất bậy bạ và vô lý nên nhiều người né tránh em chứ không phải họ không biết chửi. Nhiều người chửi cực hay (như anh chẳng hạn, hờ hờ) nhưng cũng không vì thế mà chửi nhau với em. Hy vọng em thay đổi style thì mọi cuộc đối thoại sẽ tốt đẹp.
 43. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 22:42

  @tiếp Cô Đòm jàhói về zulịch Tầu

  Về zững điểm đi muasắm, thì hehe ngoài một trungtâm shopping bắtbuộc fải tới, thì bọn zulịch tua sẽ chắcchắn lừa các cô tới một hoặc nhiều điểm bán đồ trangsức (vàng/bạc/ngọc/..).

  Tại sâu thế? Vì các món đó rất có lãi, và bọn zulịch được trả hoahồng rất cao, có khi đến 40-50% zoanhsố mua của các thànhviên trong đoàn.

  (Còn tiếp)

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 22:44

   Nếu các cô đi tua sang Mã, thì 100% số điểm muasắm mà bọn guide zẫn các cô tới là cửahàng đồ trangsức.

 44. #46 by Bố on 2011/07/01 - 22:46

  Anh đéo chửi các cô như con Sún. Vậy thì các em đéo có lý do gì để từ chối câu hỏi của anh.

  Câu hỏi của anh cũng giống như câu hỏi của em Sún ?
  Vì sao Hun Xen ngấm ngầm muốn  trì hoãn phiên toà mặc cho áp lực của ngoại bang khá căng?

  *

  Ai ơi lên đi !

 45. #47 by Già Không Đều on 2011/07/01 - 22:50

  Khách Lừa đi Tàu mua nhiều nhất là mua con Tỳ Hiêu bằng ngọc ( 95% ngọc đểu) he he, cứ nghe giai thoại buổi sáng quay mặt ra buổi tối quay đít vào, tiền chỉ có vào như nước Sông Đà, chảy ra như cà phê fin nên khoái lắm, giá nào cũng có, giá nào cũng dính.

 46. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 22:54

  @tiếp Cô Đòm jàhói về zulịch Tầu

  Về quả Chùa Một Cột bé như cái chuồng cu ở côngviên Cửa Sổ Thế Jới Thẩm Quyến. Thì hehe, đó là côngtrình kiếntrúc zuynhất của Lừa được môfỏng ở nước-ngoài. Các cô còn kêu cái đéo jì?

  Trong các sách jớithiệu zulịch Lừa (của cả Lừa và Tây), thì Chùa Một Cột cũng là côngtrình kiếntrúc zuynhất mang đặctrưng Lừa được quảngbá rộngrãi.

  Không nhẽ các cô thích Tầu nó xây Lăng Ông Cụ trong côngviên? Hay Bến Nhà Rồng? Hay Nhà Hát Nhớn?

  Về nguyêntắc xây côngviên Thâm Quyến, thì tấtcả các côngtrình nủitiếng của thếjới đều được làm nhỏ lại theo tỷlệ 1/20 (hoặc bâu nhiêu đéo nhớ).

  Các cô thấy tháp Ép Fen ở côngviên đó cao 15 mét, thì Chùa Một Cột không bằng cái chuồng cu thì bằng cái jì?

  Sôvanh không fải lối.

  (Còn tiếp)

 47. #49 by Già Không Đều on 2011/07/01 - 22:56

  Anh nghĩ Cô Sen muốn câu giờ cho phiên tòa cứ mở tới mở lui, lình xình chơi, để cuối cùng bản án đéo thể tuyên, khi mà mấy Cô cựu Khơ me đỏ cũng gần về với đất rùi, còn gì nữa đâu, thế là xong chiện, chìm xuồng êm đẹp, đất nước hướng về tương lai.

  Hôm rùi tòa mở, Cô Khiêu Sam Pham đứng lên cam kết tận đáy lòng sẽ cố gắng hết mình để giải bày sự thực trong khả năng của Cô cổ để lịch sử có cái nhìn đúng nhất về thời kỳ Khơ me đỏ 75 – 79, chắc cũng chỉ nói thôi chứ tụi thẩm phán có chịu chấp nhận những nhân chứng mà Cô cổ nêu ra đâu.

 48. #50 by sun on 2011/07/01 - 22:57

  Em Sành, đọc lại xem bao nhiêu cái cồng văn anh đi nào.
  Đừng ăn nói hàm hồ em nhé.
  Nào bây giờ anh lịch sự với em để năn nỉ em trả lời câu hỏi của anh đây. Xin em thể hiện khả năng của mình. Nếu không  anh hoàn toàn có quyền kết luận rằng vì em không những không  thể bật lại được anh lại còn có bệnh sĩ.

 49. #51 by Mit on 2011/07/01 - 23:00

  1. Vướnđề quốctế. Liệu cộngđồng quốctế có ủnghộ các cô? Liệu các cô có đồngminh?@ TT

  Zuẩn & Co sau khi ký với Nga Ngố cái hiệp ước gì đó, đã secure support về phần đối ngoại.  Bỏn đã assure bọn Nga Ngố rằng nước mẹ ta đéo có khả năng đem quân xuống Nông – Be^ng cứu bọn Miên nhanh dư vậy.

  Ngoài ra về phía Miên, Bê ta cho Nga Ngố hay, có dững tên thân Lừa dưng không dám  nói ra mồn,ie  Nuon Chea và So Phim.  Bọn này là could be counted on to be their men.

  (Dưng cơ chỗ này tên khoai tây nghĩ Bê ta uýnh giá lầm người hay nghe tin vịt.  So Phim lúc đó đã bị thanh trừng, dưng Bê ta lại nghĩ hắn đang nằm trong chiến khu đâu đó.  Còn Nuon Chea là một con tàn bạo còn hơn Bôn Bốt và giống So Phim anti-Lua to the teeth, dưng đéo hiểu sâu Bê Lừa lại nghĩ bỏn sẽ hợp tác với Lừa)

 50. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 23:08

  @tiếp Cô Đòm jàhói về zulịch Tầu

  Nếu đi lần đầu sang Tầu (zulịch), thì Zì khuyên các cô nên sang Côn Minh, Quế Lâm.. Cũng gần Lừa như Nam Ninh Quảng Châu thôi, zưng lại thúvị hơn nhiều.

  Nếu đi Quảng Châu thì nên xin thêm quả visa Hồng Kông, lúc đến Thẩm Quyến thì té qua Hồng Kông chơi tí.