Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/24 - 01:25

  Để mai Zì bốt cho các cô địnhhướng thamluận của bài nài. Jờ Zì đi ngủ đã.

 2. #2 by Dragonfly on 2011/06/24 - 01:40

  Zì đây, để Zì chưởi vài tăng cho mát bẹn rùi còn đi ngủ nầu.

  @em Trưa: Em thẩm văn tốt, Zì khen.

  @con Đác Úc Lợn: Đì mé cô chứ chiện có sao Zì kể vậy hỏi hỏi cái đầu buồi. Zì đã bẩu là chú Kiết bán anh em vì thẻ Đảng mà. Tại sâu thế thì Zì biết đéo.

  @cô Zương Canalợn, cô Trường Làng: Các cô thamluận tốt, Zì khen.

  @em Thi Còi: Em tintin nhở, chả nhớ jì hehe chiện Thiênđàng, Zì khen.

  @cô Bầu, cô Đom: Tại sâu Đại Tá thoát án Zì kể sau.

  @cô Sơn Ca: Đừng có nhắc bọn lỗ đít Zì nủi điên jờ.

  @con Lài Mồm Bẹn: Zạo nầy ngoan, Zì khen.

  @con Lói Bựa: Chưởi ngon, Zì khen.

  @con Việt Khắm: Ảnh ngon, Zì khen.

  @các cô khác: Đều ngoan cả, Zì khen.

  ———————
  Địtmẹ, con Zì Mọi bam đéo jì lắm thế? Tự khóa mẹ nó mõm lại đi nhế. Hệ Hệ
 3. #3 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/24 - 01:49

  Chanhthủ vửa gặm săng-uých vửa giảnhời con Việt Khắm vụ đài địch SBTN…

  Có, Dượng có đểý xem mấy bận. Chủyếu xem Lừa ngoài nầy tưdi dư lào, chươngchình bỏn Dượng dí mẹ ?/ vầu.

  Nhìn chung, lềlối ýtưởng mần ăn của bỏn cũng ổn, rất sâu rất sát mới chiềnthống của Lừa, bầyđàn & ngudốt hốhố… Phongcách chả khác đéo lũ bấu Đảng quê nhà nhiêu, chuyên ăncắp thôngtin trên mạng đéo dẫn nguồn về sửa lại tíchút theo kiểu hợp ý Đảng toại lòng Dân rùi tiênchiền cho phẩy nhẽ.  Thế mà mồm lúc nầu cũng rarả chưởi Đảng dư con nuôi hehe… Tiên sư nó, xem bỏn thà xem mẹ đài Đảng cho lành. Địtmẹ lũ Lừa, Dượng ngượng vì chúngmầy quá đi.

  Thôi hết bố nó giờ vàng ngọc rùi, hẹn chibộ lúc khác địtbẹ

 4. #4 by Cocacola on 2011/06/24 - 01:53

  Bựa bửa rít qua hai hàm răng: “Bắt thằng này đem đánh chết cho tao!”@ Hải


  Hehe, hình ảnh nầy làm anh nhớ thằng Dái Ghẻ điên cuồng gào thét chửi anh chỉ vì anh hỏi đúng có một câu: “sao B nhà mầy cứ đưa má ra cho thiên hạ tát giữa đình mãi thế?!”

  Zì đã bẩu là chú Kiết bán anh em vì thẻ Đảng mà@ Tướng

  Thế phi vụ bán ấy có lãi không? Anh đồ rằng không! Chuyện nầy làm anh nhớ đến hồi đi đày ở kinh tế mới. 

  Đã đói khổ thế mà vẫn có cu chuyên đi rình mò các nhà xem có nghe đài BBC, đài VOA hay không để bẩm báo. Cu nầy sau leo lên đến trưởng ấp rồi tịt, dân ghét hắn hơn cứt chó!
 5. #5 by Dragonfly on 2011/06/24 - 02:06

  Hương Điêu gúc cho anh cái thùng lương khô 701 của Khựa cái, kỷ niệm thời thởi đựng gạo của nhà anh, thấy con Zì Mọi nhắc tới bùi ngùi quá mà gúc mãi đéo có. Hệ Hệ

 6. #6 by minhhuong on 2011/06/24 - 02:23

  Hương Điêu gúc cho anh cái thùng lương khô 701 của Khựa cái @ anh Lài

  —————

  Phải cái thùng dư này không ông anh?

   

 7. #7 by Sành on 2011/06/24 - 02:45

  Không phải cái này rồi Hương ơi!

  Anh nhớ là cái thùng lương không ấy có cái nắp tròn nằm phía trên thùng. Thùng màu xanh lá cây có ghi chữ Lương Khô và rất nhiều chữ tàu.
  Nhiều nhà ngoài bắc có thùng này dùng để đựng gạo, đỗ, mì vv cực tốt.
 8. #8 by Dragonfly on 2011/06/24 - 02:45

  Phải cái thùng dư này không ông anh?@ Hương

  —————————–
  Cái này cao cao hơi giống thôi em, cái kia có cái quai để xách bằng sắt 3 li vòng xuống cơ em ạ. Hệ Hệ
 9. #9 by Mit on 2011/06/24 - 03:24

  Chiến Khu “Đ” bắt đầu từ biên giới Việt-Miên cho đến sát ngay Sài Gòn thôi (Biên Hòa). Đánh không xong thì chạy qua Miên trốn.@ cô Dương

  Phía giáp với Sông Bé, Xì Gòng này.  Rừng rậm khiếp hông…hehehe  À, Chiến Khu Đ còn được gọi là War Zone 4, otherwise known as Indian Country to the Yankees….

 10. #10 by minhhuong on 2011/06/24 - 04:31

  Ơ thế chưa fải cái thùng lương khô 701 à.

  Các anh già hói nhìn thử trong cái ảnh này, mấy cái thùng kim loại có quai để xách kia, trúng nó chưa:

  Ảnh này là bọn Ngụy túm được kho hàng – vũ khí của quân ta chuyển vào chiến trường miền Nam

 11. #11 by Gia_lamcam on 2011/06/24 - 06:25

  Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn.@Ma Xó
  Há há há,
  Hồi hổi, chương trình SBTN này còn là cách chuyển tải một số “thông tin”, tỉ như ta kêu là ám hiệu. Bạn anh bẩu thế, anh biết điếu!
  Hồi sau này, bộ đội bắn đòm thu được vô số “cây nhiệt đới”, bên trong nhiều thôi dồi các linh kiện để lắp đồng chí Đài, tốt, bền mọi nhẽ.
  Hồi hổi, anh cũng đã lắp nhiều đài, cho cả mình, cho cả bạn bè bằng các con bán dẫn, tụ, trở… tháo từ “cây nhiệt đới”.
  Nhớ lại một thời say mê lắp đài, dồi nghe nhạc vàng…, buồi nguồi phết!
  Há há há!

 12. #12 by DG on 2011/06/24 - 08:29

  Đù mẽ chiện tên Bựa bốt mần anh buồi nguồi thật, vụ tố nhau vì cái thẻ Đoảng, phẩy đâu tển ám chỉ vụ anh em cùng chiến hào thịt nhau dư nài:

  Thằng nài zất tích cực vụ nài nài (thằng có cái mỏ nhọn bên trái í):

  Đúng là lũ súc vật, lũ giòi bọ quái thai đội lốt người, địt mẹ chưởi nữa đi Lói ơ Lói ơ, yêu quá chưởi nuột quá anh khen!

 13. #13 by Mr. Tran on 2011/06/24 - 08:34

  Chầu buổi sáng chi bựa thúi.

  Sáng nai mưa mát mẻ vãi hàng. Mỗ lâu lắm mới ngồi chơi được tẹo hé hé.

   

  @Lói đồn:

  Cô rì-viu quả phim “Vua lắp Khoai Tây” not “Chím cà lăm Quán Bựa” phát. Đợt tới rảnh mỗ sẽ đi coi xem sao.

   

  Lài dồn nhắc vụ thùng lương khô hình như ngày xưa nhà mỗ cũng có. Đại khái 1 thùng hình hộp chữ nhật, kích cỡ đâu như 300x300x450. Đại khái thế, dưng nắp hình tròn. Đéo biết đúng không nhở?

   

  Còn cả cái hòm đạn nữa. Hình dư nhà nầu cũng có. Đến giờ nhà mỗ vưỡn giữ, đựng đồ ba linh tinh vẫn nguôn.

   

  Thôi, mỗ đi đớp bữa sáng + cafe phát. Lâu lắm mới thảnh thơi, mát mẻ hé hé

   

  Bái bai chi bựa khắm. Chúc ngày mới tốt lành!

 14. #14 by trungduong on 2011/06/24 - 10:20

  Bác Già Lẩm Cẩm,

  Cái gọi là “cây nhiệt đới” ấy có ba loại “acoustic”, “seismic” và “infra-red”. Loại “seismic” được dùng nhiều vì để đánh những đoàn tiếp tế trên đường mòn Hồ Chí Minh. Loại “seismic” được dùng nhiều nhất vì nhắm vào tiếp liệu cho chiến trường từ Nam Lào.

  Cái loại ấy cục pin lâu chừng 45 ngày, được thả từ trên không từng cái hoặc một loạt. Có máy bay EC-121D do 553d Reconnaissance Squadron hạt động từ Thái làm relay và các loại máy bay khác thả bom. Nhưng sau này có gunship hoạt động khá hơn và chuyên về bắn tăng. Bộ đội Trường Sơn chết nhiều vì chúng (>20000 mạng) và nhiều xe cơ giới bị phá.

  Được thả


  Trên đất,


  Sơ đồ

  Gunship (đại bác 105mm)

 15. #15 by Fucker on 2011/06/24 - 11:23

  Con Lôn Ngẫn đã biên phần 2  của

  To eat, to drink, to shit, to piss

  đâu mà bẩu anh lục lọi hở

 16. #16 by Cocacola on 2011/06/24 - 11:33

  Hehe, anh Phất-cơ, anh đã bị lừa!


  Cái này gọi là bán bình cực rẻ, bán nắp cực đắt!

  Xin anh vui lòng đọc phần 2 khi Tướng Bựa xuất bản sách or any forms of pay-per-view. Hehe!

  Đoạn anh đọc chỉ như trailer để quảng cáo phin thôi, còn nguyên con khủng long chưa xuất hiện! Chừng nầu anh móc xiền ra nó mới có đủ bộ!
 17. #17 by Fucker on 2011/06/24 - 11:45

  Lả Lét giả nhời yêu điếu chịu nhở???
  Dưng bây giờ anh thấy phin Hôn-li-shit bọn bỏn tuyền đưa cái hay nhất vầu mẹ nó trailer rùi
  Địt mẹ cô nầu coi trailer thấy hấp dẫn rùi quyết tâm đi coi rạp là hẽ hẽ cầm chắc thất mẹ vọng

 18. #18 by minhhuong on 2011/06/24 - 15:49

  Bộ đội Trường Sơn chết nhiều vì chúng (>20000 mạng) và nhiều xe cơ giới bị phá.@ Mr Dương
  ———————-
   
  Theo nhời các cụ cựu chiến binh Trường Sơn bẩu nó èo fẩy bom để fát nổ tàn fá hay sát thương, mà là dạng trinh sát, tức mục đích thả xuống là để thu các tín hiệu chấn động + tiếng động (để xác định xem có người, xe cộ ở khu vực đó không), rồi fát tín hiệu lên không trung. Máy bay thu tín hiệu rồi truyền về trung tâm xử lý dữ liệu (ở Thái Lan).
   
  Sau khi xác định được khu vực nào có chấn động khả nghi do cây nhiệt đới gửi dữ liệu về, bọn Mẽo Ngụy mới bố trí oanh tạc từ trên không, quầy nát bét khu vực đó.
   

  Chưa hết, hehehe, cái hay ho của nó còn ở chỗ, các bác Lừa nhà mình bẩu rằng tên tiếng anh của nó là Tranggenradio. Khi search thử tên này, nó chỉ hiện vẻn vẹn đúng 5 trang, và huyền tuyền của các bác Lừa nhà mình.

  Muốn kiếm tài liệu Mẽo thì kiếm theo tên trong ảnh ông anh Dương đưa ấy

   

 19. #19 by minhhuong on 2011/06/24 - 15:56

  Con Lôn Ngẫn đã biên phần 2  của

  To eat, to drink, to shit, to piss

  đâu mà bẩu anh lục lọi hở @ Fất cờ
  ——————–

  Hớ hớ hớ, bắt mẹ quả tang ông anh này mới biết TT chưa lâu nhá.

  Chờ dài cổ anh ợ. 

 20. #20 by minhhuong on 2011/06/24 - 16:16

  Ờ quên, nhắn nốt ông anh Fất cơ:

  Đúng là bài ăn uống đái ỉa chưa ra fần 2, nhưng lại đã có fần tổng hợp nhời TT về ngủ và tắm đêm hehe.

   

  Muốn đọc thì chỉ cần nói “Ôi em Hương Điêu xinh ơi là xinh”, thì địtmẹ chứ, 2 fút sau em tống lên lốc và đưa ông anh cái link ngay!

  Hahahahaha

 21. #21 by Fucker on 2011/06/24 - 17:05

  Cảm ơn nhiệt huyết của Hương yêu em nhế, anh nhởn vởn quán bựa nầy dăm niên rùi (dăm < 3)
  Dưng Hương xinh xinh, Hương womanly em ui, anh cần giề ngủ mới cả tắm. Những cái gì con bựa biết ro rõ thì con ấy mới biên thui em, còn cái gì cỏn hẹn cỏn khất là hẽ hẽ chăm chăm cỏn chém
  Dịt mẹ cỏn phát, nguôn thì biên sách đi, biên trên giấy nầu mềm mềm giống quả này

  or quả này

  để anh còn dùng mần giấy chùi

 22. #22 by Gia_lamcam on 2011/06/24 - 20:20

  Há há há,
  @lồng chí Dê (dương): đúng dồi đúng dồi. Ông “cây nhiệt đới” đúng như lồng chí nói, có mấy loại. Cái thứ đó, chỉ phát huy hiệu quả “do thám” khi bỏn được thả cắm xuống đất, còn khi bị rơi nằm dài ra đất (do vướng cây) thì coi như chết mẹ! – Bạn anh bẩu thế, anh biết đâu he he!
  Bên trong nó là hàng lớp bảng mạch tròn tròn chứa đầy các bóng bán dẫn, tụ, trở… tháo ra lắp đài sướng thôi dồi. Đặc biệt là các bóng bán dẫn, bé tẹo, chân ngắn tí, mà dí mỏ hàn nóng bỏng tay cũng không “chết” (các bóng bán dẫn phe ta, khi hàn chân ngắn, thường phải kẹp thêm cái panh phía trên chỗ hàn để tản bớt nhiệt không là chết mẹ bóng!).
  Thành thành lồng chí!
  Há há há!

 23. #23 by trungduong on 2011/06/24 - 20:21

  Các bác ấy chuyên môn vẽ rắn thêm chân chẳng hạn như thế này

  Quy trình hoạt động của cây nhiệt đới là thu các tiếng động và chấn động, phát tín hiệu lên không trung cho một máy bay ở độ cao 15-20km, máy bay lập tức phát về trung tâm xử lý. Trung tâm này Mỹ đặt ở đảo Guam.

  Việc này do nhóm 553rd Reconnaissance Squadron điều khiển từ Thái. Lúc trước thì tại Tân Sơn Nhất cho đến 1967 rồi chuyển qua Thái tại Nakhon Phanom. Và loại máy bay dùng để nghe và relay tín hiệu là Lockheed EC-121D/ Neptune P-2E . Không có máy bay cánh quạt nào có độ bay 15-20km cả. Và thời ấy chỉ có loại máy bay cánh quạt mới chở được nặng, bay dài thôi. Chiều cao thường là 9km trở lại vì muốn hoạt động cần không khí. Lên cao loãng, không thể đủ mà đẩy.

  Lúc đầu thì B-52 cất cánh tại Guam, nhưng sau này đã được chuyển qua Thái tại U-Tapao, Ubon

  Quả ấy ADSID (Air Delivered Seismic Intrusion Detector) dài 48″, đường kính 9″, nặng 38 lbs có thể thả một chùm một lúc. Nó ra đời trong Igloo White Program và 36000 trái được sản xuất.

  Nhìn hình thì quả đầu từ phía trái là ACOUSID bắt tiếng động từ 250 ft trở xuống, Còn ADSID thì từ 1500 ft.

  Lúc đầu thì rất hữu hiệu như sau này miền Bắc khám phá là tiếng động bắt được không được rõ do người nghe. Vì bắt không được hướng đến và trung tâm bắt được quá nhiều dữ liệu, nên miền Bắc đã chuyển được vô số tăng cho mùa hè 1972 theo một pattern.

 24. #24 by JoJo on 2011/06/24 - 20:32

  Trong lúc các cô đang ôn nghèo kể khổ, thì anh tranh thủ lén lên núi làm quả giao dịch đất cát nhưng không thành vì một lý do rất ất ơ các cô ạ. Chãn quã đĩ thỗi.

  Anh đã đo đạc, chuẩn bị sẵn cả ảnh ọp định khi nào xong thì post lên nhờ cô kiến hôi Trạn rất khắm tư vấn tư veo cho cái biệt thự Âu. Thế mà …

  Giờ chúng nó canh ty với nhau đòi bán thẳng 50 niên với giá hơn 150M ông cụ/ha thay vì giúp anh thuê cũng trong ngần ấy năm với chi phí rất bèo. Nhiều khả năng lại phải đi lòng vòng rồi. Hic, đứt ruột với 8 ha, hơi xa nhưng mà đáng giá … mả mẹ mấy thằng dân tộc khôn ranh hơn chấy! Chúng mài chờ đấy anh bẩu đệ anh nó làm gỏi chúng mài. (làm anh nhỡ miếng có tên Sở thích)

 25. #25 by trungduong on 2011/06/24 - 20:39

  Bác Già Lẩm Cẩm,

  Không có việc phải cắm vào đất mới hoạt động vì trước khi thả đã được bật lên và có dính trên cây vẫn hoạt động.  Vì thế mới có camouflage pattern.

  Mấy quả ADSID là “State Of The Art” in electronic thủa ấy. Không dùng bóng bán dẫn nữa mà toàn Integrated-Circuit chip technology. Vì thế nên cục pin mới được 45 ngày. Ăng-ten chỉ là loại transmitter thôi.

  Technical Data
  Nomenclature Model Variant Type Length Weight
  ADSID I (N) – – – – – – normal – seismic – 31.00 ins – 26.0 lbs
  ADSID I (S) – MA-36 – short – seismic – 20.10 ins – 13.7 lbs
  ACOUSID II – TC-415 – ****** – seismic-acoustic – 53.14 ins – 38.8 lbs
  ACOUSID III – MA-31 – ****** – seismic-acoustic – 47.63 ins – 37.2 lbs
  ADSID III (N)- MA-33 – normal – seismic – 37.66 ins – 37.2 lbs
  ADSID III (S)- MA-37 – short – acoustic – 20.10 ins – 13.7 lbs
  MODS 81 mm – mortar – ****** – seismic – 33.00 ins – 9.6 lbs

  RF alarm messages were modulated with a combination of 19kHz, 25kHz and
  32kHz pulses, which provided up to 27 codes (IDs) on a single radio channel.
  The transmitter radiated two watts power on one of 40 channels in the 160-175 MHz-band FM/VHF radio spectrum.

 26. #26 by TNCS on 2011/06/24 - 20:42

  Thằng nài zất tích cực vụ nài nài (thằng có cái mỏ nhọn bên trái í):

  (Hinh Nguyen Van Thieu)

  Đúng là lũ súc vật, lũ giòi bọ quái thai đội lốt người @ Dai Ghẻ

  Hehehe. Hoá con Dái Ghẻ (khác mới thằng Lờ Ghẻ) nhí dồng chí, lại ngố. Thiếu nhận xét, si nghĩ chọc giận cựu thường dân Nam bộ bằng cách chưởi ông Thiệu. Ông Thiệu chức chủ tịch Nam Kỳ thời con Ghẻ chưa ra đời, dù lớn tuổi hơn bố nó nhưng tài cáng người phàm, đâu dám tự nhận mình thần thánh, cũng không ai nhận.


  Thần thánh thờ trong đình, trong đền. Không phải thần thánh ai người không bệnh lại vác hình về nhà nhang khói xì xụp? Thường dân Nam Bộ không có văn hoá, truyền thống, giáo dục, thờ lãnh tụ phàm từ ngày ông Ngô Đình Diệm đổ. Ông Thiệu chỉ con cháu thờ. Chưởi ông ấy chẳng ai trong đây bận tâm. Vu khống lại càng phô này văn hoá cá nhân hơn.

  Nguỵ gộc cũng không tục lệ thờ cúng dưới định hướng lưỡi lê sáng ngời. Cảnh sát ác ôn bắt buộc được không? Được chứ, vì họ có răng để nghiến y như công an miền Bắc, cùng súng ống dao găm trong tay. Nhưng lại không bắt. Chánh phủ Nam Bộ làm thế hay dở miễn bàn ở đây. Chỉ cần biết là không bắt. “Giải phóng” bao năm vẫn có những con chẳng khả năng học hỏi dù bộ óc nguyên vẹn, nhỉ? Đúng như một anh khựa xưa xửa nói, “làm văn hoá sai thì giết muôn đời.” Thảm thê thế.

 27. #27 by JoJo on 2011/06/24 - 21:05

  Mấy chú em dân tộc đúng là chẳng ngu ngơ như vẻ bề ngoài, mở miệng ra bây giừ các chú ấy cũng nói chuyện nghị quyết như vẹt được hết rồi. Anh cũng vì một chút chủ quan mà nhỡ việc, mọi việc đã như trong tầm tay vì tên bí thở đã ok, tên chủ tịt xã lại là bạn của thằng dắt mối. Chỉ cần tên chủ tịt nó ký nháy phát là ok, thế mà chúng nó nổi hứng dở trò dân chủ, kéo nhau vào phòng họp kín ngay trước mũi anh bằng tiếng dân tộc. Họp xong chúng bẩu có thằng không đồng ý nên chưa ký được, chờ thương lượng lại cho đồng thuận đã rồi ký. Thế mới đau chứ.

  Đấy là anh còn xấu hổ chưa kể hết mới các cô, vì chữ ký của thằng chủ tịt đó mà nó dụ anh ở lại uống rượu với bọn nó xong rồi nó ký (đúng hôm bọn nó tiếp lãnh đạo tỉnh về thanh tra – để anh nói đỡ cho chúng). Rượu xong nó còn bẩu anh phải về nhà nó nghỉ, đầu giờ chiều làm việc cùng lên office rồi nó ký cho. Anh phải ngủ trưa trên cái nệm bằng chăn bông của con gái nó mùi gai người lên được í. Lên office nó lại thỉnh thị ý kiến của bí thở – cái thằng lúc trưa uống rượu với mình đã kính cẩn đưa hai tay ra bắt, kính cẩn hai tay đưa chén rượu cụng với mềnh, … mẹ cha nó chứ, nhẽ nghề bán lươn đã bò cả lên núi rồi. Thôi anh quit. Chào chi bựa thúi.  

 28. #28 by Hoang on 2011/06/24 - 21:22

  . “Giải phóng” bao năm vẫn có những con chẳng khả năng học hỏi dù bộ óc nguyên vẹn, nhỉ? Đúng như một anh khựa xưa xửa nói, “làm văn hoá sai thì giết muôn đời.” Thảm thê thế.

  Thảm vật ! Cứ con TNCS lên là thấy thúi rinh thối rượp. Sủa mà đéo soi xem chân mình dính cả bãi cứt bè bè ra đấy. Ai dí lê vào mả cụ mày bắt mày phải trương ông Cụ lên làm avatar mà mày lại thờ Cụ trịnh trọng vậy ? 

 29. #29 by Hoang on 2011/06/24 - 21:29

  Mấy chú em dân tộc đúng là chẳng ngu ngơ như vẻ bề ngoài, mở miệng ra bây giừ các chú ấy cũng nói chuyện nghị quyết như vẹt được hết rồi. Anh cũng vì một chút chủ quan mà nhỡ việc, mọi việc đã như trong tầm tay vì tên bí thở đã ok, tên chủ tịt xã lại là bạn của thằng dắt mối. (JO)

  Thế hoá ra thằng Jo đang làm mất phẩm chất của cán bộ đấy à ? Mày mua bán trót lọt tức là bọn dân tộc tham nhũng ???

 30. #30 by Gia_lamcam on 2011/06/24 - 21:37

  Không có việc phải cắm vào đất mới hoạt động vì trước khi thả đã được bật lên và có dính trên cây vẫn hoạt động.  Vì thế mới có camouflage pattern.@lồng chí Dê
  Lơ lửng trên cây cũng hoạt động? – Ý là sự thu nhận tín hiệu có hiệu quả không í?
  Anh tưởng nó phải cắm được xuống đất, thì mới thu nhận được những rung động từ đất (do ô tô hay tăng gì đó chạy qua gây ra)?
  Chứ mờ lơ lửng trên cây thì nó có mic “nghe” được tiếng bộ đội bắn đòm vừa hành quân qua vừa hát “Đường ra trận mùa này đẹp lắm…” à?
  Thì anh hỏi thế cho biết thêm, chứ anh cũng biết giề công nghệ hiện đại của bọn Mẽo thối thời thởi đâu!
  Há há há!

 31. #31 by Cocacola on 2011/06/24 - 22:18

  Ai dí lê vào mả cụ mày bắt mày phải trương ông Cụ lên làm avatar@ Hoang


  Sẵn anh kể chi bộ nghe chiện này, cung cấp sự kiện thôi, anh đéo định hướng chi bộ đâu đấy!

  Hồi trước, ở Cục Ngọc Vido, có một môn thể thao khá thịnh hành, Mẽo chơi, quí tộc, hạ đẳng Lừa v.v… đều chơi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đó là bi-da (Lừa Bắc gọi là bi-a, Mẽo mọi gọi là billards).

  Đùng phát bộ đội bắn đòm Cụ nhập thành, môn nầy bị dẹp tức khắc vì là tàn tích Mỹ ngụy, cấm chơi.

  Thế nhưng dân ghiền thì vẫn canh cánh canh cánh làm nầu được chơi môn mình thích.

  May mắn sao bỏn tìm được lá bùa hộ mạng, đó là tấm ảnh Cụ, mồm ngậm thuốc lá phì phèo, đang nheo mắt rạp người đi một cơ bi-da!

  Hehe, hắn phóng to hình hỉnh treo lên, thế là môn bi-da được hồi sinh và cô Vinh Lý Thế của Sài Gòn có dịp rinh huy chương vàng seagame!

  Em Hường sô anh quả ảnh Cụ làm chứng giúp anh phát! Đa tạ em!
 32. #32 by Hoàng Việt on 2011/06/24 - 22:59

 33. #33 by trungduong on 2011/06/25 - 02:05

  Coca-Cola

  Chả phải Bắc Lừa mới gọi là bi-a, mà cả Nam Lừa cũng vậy. Vì đấy là phiên âm tiếng Pháp “billard”, còn tiếng Anh là “billiard”. Có một món chuyển biến là “snooker”.

  Ngày trước 1975, dân có học biết tiếng Pháp cả và thường du học Pháp. Gặp nhau là um lên “Toa” (toi), “Moa” (moi), “Luy” (lui), “Ẻn” (elle), “Ma Pham” (ma femme) cho nó sang. Vô số tiếng Việt là theo phát âm tiếng Pháp như “phó-mát” (frommage), Phanh (frein), Ăn-Banh (en panne), Cùi-dìa (cuillère), vv.Một số bô lão Nam Lừa bây giờ vẫn thế, đi thăm “đốc-tưa” (docteur). Như hôm nọ TT có viết bù-tạt (hoặc mù-tạt) là phiên âm “moutarde”

  Như mà Hương viết tướng Đức trả thì ông ta sẽ nói “moa móc sổ ra ghi”

 34. #34 by minhhuong on 2011/06/25 - 02:54

  Gặp nhau là um lên “Toa” (toi), “Moa” (moi), “Luy” (lui), “Ẻn” (elle), “Ma Pham” (ma femme) cho nó sang  @ Mr Dương

  ——————-

  Cho nó sang hả?

  Thử nhá:

  – “Moa” mới đi chơi về đây 

   

  Thế nào, chibựa có thấy em sang thêm chút nào chưa, hử 

 35. #35 by Cocacola on 2011/06/25 - 03:02

  Chả phải Bắc Lừa mới gọi là bi-a, mà cả Nam Lừa cũng vậy. @ Duong


  Cô Dương đọc không kỹ cồng của mình nên nói vậy!

  Mình ghi rõ là Nam Lừa gọi là bi-da, Bắc Lừa gọi là bi-a

  Cô vầu SG mà nói chơi bi-a, người ta sẽ không hiểu cô muốn nói gì!

 36. #36 by Mit on 2011/06/25 - 04:00

  Gặp nhau là um lên “Toa” (toi), “Moa” (moi), “Luy” (lui), “Ẻn” (elle), “Ma Pham” (ma femme) cho nó sang @ cô Dương

  Mít lại nhớ chiện các bô lão bỏ Hà Nội chạy về làng thời toàn cuốc ta kháng chiến chống Tây, trong đám đó có cặp vợ chồng Tây thôi dồi.  Bỏn không thèm cãi nhau bằng tiếng ta cho các bần nông hay cán bộ Vờ Mờ hóng mà tuyền dùng tiếng Tây với nhau….

  Ngày xưa Mít nghe kể Tây nó ác lắm, đi thi tú tài mà trượt môn tiếng Tây là bị uýnh trượt luôn, đíu có chiện thi tiếp các môn khác nhá.  Sư bố bọn Tây cướp nước ta lại còn bắt trí thức ta bỏ tiếng Nước Mẹ học tiếng của bỏn để tiến thân….hơ hơ hơ 

 37. #37 by Mit on 2011/06/25 - 05:17

  Ơ Mít vừa thấy tin này trên Yahoo Mẽo nài.  Hông thấy báo đảng khoe là sâu?

  Vietnam has released a dissident writer and pro-democracy activist and deported her to the United States on humanitarian grounds, officials said Friday.

  Tran Khai Thanh Thuy was released from prison Wednesday and put on a flight to the United States, an official with the Ministry of Public Security said on condition of anonymity, citing policy.

  http://news.yahoo.com/s/ap/20110624/ap_on_re_as/as_vietnam_dissident_released#mwpphu-container

 38. #38 by trungduong on 2011/06/25 - 05:31

  Cô Hương,

  Bây giờ cô ở Paris, có cơ hội thành La Parisienne đúng điệu, không cần cọp-dê ai.

  Thời ấy (sau 1954 và trước 1975) mà sống ở Nam Việt Nam thì ôi thôi, trường học danh tiếng vẫn là song ngữ Việt-Pháp ấy chứ. Chẳng hạn như Lasalle, Marie-Curie, v.v. Hồi ấy mà không biết tí tiếng Pháp thì chắc phải ở nhà quê mới ra hoặc giàu mới nổi. Vì ngay người nhà giàu có máu ở VN ở những nơi ngoài Sài Gòn ngày ấy vẫn “Parler Français” rôm rả. Đà Nẵng và Nha Trang cũng một thời là thành trì Pháp tại VN.

  Có cụ nào Sài Gòn thủa ấy chơi tennis không nghe “Cercle Sportif Saigonais” (CLB Lao Động). Chỗ ấy là nơi tụ tập anh hào nhà giàu với ngoại quốc nên “parler français”.

  Người Mỹ đến Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh với thời gian quá ngắn, nên chưa có dấu tích gì về văn hóa. Còn người Pháp vẫn là tinh hoa văn hóa cho đến nay với “pain bagette”.

  Cercle Sportif Saigonais

 39. #39 by trungduong on 2011/06/25 - 07:14

  Bác Già Lẩm Cẩm,

  Lúc đầu chỉ có ADSID (seismic) thôi. Vì đó là một áp dụng nhân sự của việc dò thám những vùng có mỏ dầu. Nó dò được tiếng động và rung của đất do xe và người từ 30 đến 100 thước. Nhưng ngay sau đó vì nhu cầu có nhiều mode khác nữa nên có loại cải tiến ACOUSID. Như trong sơ đồ, có cả microphone. Dò tiếng động cả vài trăm thước.

  Đó là những thứ rải từ không. Có loại do biệt kích cắm (HANDSID) trông giống như cục đá, dò được tiếng động và cả nước tiểu (Black Crow). Nằm đấy cả năm trời rồi hôm nào kích hoạt. Mấy thứ ấy đắt tiền, từ 600 đến 1000 một trái, tiền thời 196x.

  Bác có thích tìm hiểu thì đọc “Wiring Vietnam: The Electronic Wall”, hoặc “Igloo White Program”. Nhưng càng biết càng thấy chiến tranh chết chóc là gớm.

  Trích: “How much damage was actually inflicted is hard to objectively determine, since the Vietnamese have yet to open their archives fully to permit researchers to total PAVN losses along the Trail. The Vietnamese did disclose some years ago that the war cost them over three million uniformed personnel killed in action, or remaining MIA to this date a large fraction as a result of US bombing attacks in the south and elsewhere.”

 40. #40 by Cocacola on 2011/06/25 - 09:18

  Cảm ơn cô Dương vì các thông tin về cây nhiệt đới. 


  Hồi xưa, trong những lần hiếm hoi về SG thăm bảo tàng, anh đều ước ao cây nhiệt đới nầy rơi sau vườn nhà, tha hồ cho anh nghịch, tháo ra lắp đài xài riêng, không nghe chung với pa! 

  Hình như đó cũng là mơ ước của rất nhiều Bựa thời Thiên Đàng!

  Cũng không ít lần anh mơ thấy máy bay (địch ta đéo quan trọng) bốc cháy bổ nhào sau vườn, anh ra tháo quả bình xăng phụ về làm gầu múc nước và vô số thứ khác nữa…

  Hình như cái gì không thể kiếm ở dưới mặt đất thì người ta thường mơ là nó sẽ rớt xuống từ trời cao!
 41. #41 by Cocacola on 2011/06/25 - 09:28

  @ Mít:


  Vụ Thủy Trần là một trong những phi vụ buôn người của B đấy. Lạ đéo!

  Chỉ có B mới có cái tài và ác tâm bắt chính dân xứ mình để làm con tin, để mặc cả với ngoại bang để đổi lấy quyền lợi chính trị kinh tế!

  Tỉ như thằng nghiện ngập, về nhà cứ lôi con mình ra bỏ đói, đánh đập để hàng xóm xót thương, xin em cháu về làm con nuôi, đổi lại ít tiền bồi dưỡng cho ông đi uống rượu, khỏi chửi bới lằng nhằng!

  Cái gì vô luân nhất, B đều có! Thế mới tài!

  Tỉ như để ngăn ngừa biểu tình ở SG, B tung đàn em ra bắt tất cả các quán cà phê, các bãi giữ xe downtown đóng cửa nghỉ hết. 

  Ảnh hưởng doanh thu, không tiền nộp thuế á? Kệ mẹ chúng mày! Tao thích thế đấy!
 42. #42 by Банан on 2011/06/25 - 09:40

  @Bác Trungduong Ja-nã-đại: Em nghe ông già em kể “cây nhiệt đới” của Mẽo lúc đầu khá hiệu quả vì các bác bắn đòm ông cụ chả hiểu nó là cái gì, sau này khi đã biết các bác í chỉ “vặt” cái râu của các ông cây đó là các ông ấy hóa vô hại. Đúng là bắn đòm ông cụ và xe máy của bỏn tèo khá nhiều nhưng đến số 20.000 tên bắn đòm thì chắc không nhiều thế, bởi chả có ai kiểm chứng. Nếu “cây nhiệt đới” mà hiệu quả thì chắc chả có con đường 559(aka đường mòn HCM) huyền thoại.

  Thường xe cộ của ông cụ đi đến đâu đều có lực lượng công binh đi trước, lực lượng này củng cố lại đường xá, dọn bom mìn và dọn cả “cây nhiệt đới” nữa. Sau này công binh ông cụ còn nghe được tiếng của các máy bay chuyên đi thả những cây nhiệt đới này mà tương kế tựu kế biến các ông cây này vô hại nữa bác ạ. Người bắc Lừa chúng em có câu mẹ gì mà em quên mất rồi ý nói Diamond cuts diamond thì phải.

 43. #43 by budifa on 2011/06/25 - 10:02

  À các Bựa già-hói cho hỏi hồi hổi chương-trình ca-nhạc của Lừa vàng có phát bài “Xuân này con không về” không? Bài “Lời người ra đi” của Lừa đỏ hình-như bị cấm phát đến tận 8x

 44. #44 by Hoang on 2011/06/25 - 10:26

  Vụ Thủy Trần là một trong những phi vụ buôn người của B đấy. Lạ đéo! (Lả đéo có não)

  Biết buôn đéo có lợi thì ngu hay sao mà buôn ?
  Lả là con cái đéo gì cũng xoay được. Lưỡi này quen liếm các thứ bẩn nên quay quắt rất giỏi…

 45. #45 by Cocacola on 2011/06/25 - 11:10

  @Hoang:


  Hehe, đi cướp rất có lợi đấy chú, vốn gần như 0, lãi hầu như không giới hạn.

  Thế sao chú ngu thế? Chú chẳng đi cướp đi?

  Địt mẹ loài vô luân, ngày thường chúng mài ra rả giảng đạo đức, bắt học tấm gương đạo đức của thằng Đéo-Gì.

  Đến khi bị vạch mặt thói bần nông thì chống chế “cũng chỉ để kiếm cơm thôi mà! Có gì quan trọng đâu!”

  Địt mẹ chúng mày, tao chửi chúng mày, tao dùng sự thật vạch mặt chúng mày cũng là có lợi đấy! Tao ngu sao mà không làm?

  Lợi là lợi cho chính bản thân tao, cho gia đình, con cái tao! 

  Để hưởng được cái lợi không còn phải sống trong không khí dối trá đê tiện dòi bọ do chúng mầy gây ra! Chúng mài nghe chửa?
 46. #46 by Mit on 2011/06/25 - 11:57

  hồi hổi chương-trình ca-nhạc của Lừa vàng có phát bài “Xuân này con không về” không?@ cô Fa

  Không cô ợ.  Bài hát này nhằm nhò gì so với các bài dư “Kỷ vật cho em”? 

 47. #47 by Mit on 2011/06/25 - 11:58

  Ơ Mít viết thiếu
  Không bị cấm nhá  Sori` chi bộ

 48. #48 by TNCS on 2011/06/25 - 11:59

  Thảm vật ! Cứ con TNCS lên là thấy thúi rinh thối rượp. Sủa mà đéo soi xem chân mình dính cả bãi cứt bè bè ra đấy. Ai dí lê vào mả cụ mày bắt mày phải trương ông Cụ lên làm avatar mà mày lại thờ Cụ trịnh trọng vậy ? @ mầm non Hoang

  Ơ, dịt mẹ đồng chí mầm non đất nước vô lý nhể? Lãnh đạo chúng anh thấy đẹp trai thì đăng hình lên mọi người chiêm ngưỡng chứ sao nữa? Hay đồng chí chú mày kháy chúng anh có mắt không tròng?

 49. #49 by Hoang on 2011/06/25 - 12:17

  Hehe, đi cướp rất có lợi đấy chú, vốn gần như 0, lãi hầu như không giới hạn.

  Thế sao chú ngu thế? Chú chẳng đi cướp đi?

  Địt mẹ loài vô luân, ngày thường chúng mài ra rả giảng đạo đức, bắt học tấm gương đạo đức của thằng Đéo-Gì. (Lả đéo có não)

  Địt mẹ chính mày mới là loài vô luân, là ngu vô đối. Lưỡi mày quen liếm lồn khắp nơi nên lắt léo đéo chịu nổi. Con chó mày vừa mới kể là dù không ưa Cụ vẫn treo ảnh cụ lên để trục lời đấy thôi. Đi buôn mới cộng sản mà lỗ thì chúng mày ngu mới buôn. Oan cái con cặc cái con mặt lồn Lả lét gìa mà ngu ợ.
  Chúng mày vì ngu, vì tham y như cộng sản và thậm chí hơn nên để cho mất nước vì cộng sản mới bây giờ bị chúng cưỡi đầu là đáng mẹ nó rồi.

  Cứ như mày thì thua cộng sản có đéo gì là lạ.


  Con TNCS lặn mẹ mày đi. Ngứa đít lắm.

 50. #50 by DG on 2011/06/25 - 12:45

  Hehehe đang bàn vụ con nặc nô Khải Thủy à? Hay!

  Địt mẹ để cho khách quan, cứ gúc một bài bất kỳ của con này mà đọc, 1 câu nhà văn, 2 câu nhà văn – dưng anh khẳng định, con này đéo xứng liếm đít cho bọn phóng viên lá cải giờ. Thúi rinh!

  Loại con này thì béo bở đéo gì mà giữ lại trong nhà, thà đổi mẹ lấy đống phân chóa về cho đám dân chủ ngồi bô dẫm mua vui có khi còn hay hơn.

  Anh lạ đéo cái trò lén lút của lũ nài mớm đơn thư cho đám dân kiện rùi đớp tiền, địt mẹ!