Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Mit on 2011/07/01 - 02:43

  29/9 Bình Nhỏ đổ quạu với 3 Zuẩn về việc báo Lừa có vài bài viết chống nước mẹ.  3 Zuẩn tất nhiên chối biến…hehehe  Bình Nhỏ rất ghét Zuẩn. (Theo dư Zhai, năm 66 Bình Nhỏ đã từng confront Zuẩn về dững incidents chống nước mẹ trong Bê Lừa)

  3 Zuẩn sau đó bỏ về Lừa, không issue joint communique và cũng đéo mời phía nước mẹ bữa cơm tạ từ…   Một hành động được các đồng chí nước mẹ coi là “an extraordinary act for a fraternal party leader” 

  Tháng 10, Zuẩn sang  Mút-xơ-cu.  Ở đây, giang hồ đồn rằng Zuẩn được các đồng chí Nga Ngố hứa hẹn 3 tỉ Tơn cho Kế Hoạch 5 Năm 76-80, trong đó 1 tỉ là grants.

  Zuẩn signed a joint communique’ endorsing Soviet international position.
  (Hết)

 2. #2 by nhất on 2011/07/01 - 02:43

  @Sành
  Anh đéo thấy B41 bắn thật bao giờ, chỉ thấy trên phim, nhưng anh nghi ngờ cách bắn của cô Tiểu doàn trưởng gì làm cho  Sành :
   Đạn B41 bay nhờ phản lực cực nên bay nhanh và xa, nên bắn kiểu cầu vồng như cối hay phóng lựu thì hiệu quả làm sao được !. Bay vọt mẹ lên trời 10 phút sau mới rơi xuống đất à !(Trong phim Black Haw Down , có cảnh đạn B40, B41 gì đó bắn xuyên qua lớp cửa săt của ô tô chở quân, đâm vào người tên Mỹ ngồi ở trỏng, chứng tỏ nó bay cực nhanh).  Anh nghi ngờ câu chuyện của cô đó.

 3. #3 by Dragonfly on 2011/07/01 - 02:48

  Chỉ đơn giản là bọn nó đánh du kích, hay đánh trong rừng nên khi chỉ cần phát hiện ra khu vực có động là bộ đội mình nã B41 vào, rót cầu vồng theo kiểu súng cối chứ bắn bàng tiểu liên AK thì đéo hiệu quả vì cây cối nhiều.@ Sành

  ——————-
  Món ấy bắn phải tính lửa hậu nữa mà! Nhẽ nầu? Ông chú anh có xác nhận nện Khựa bằng AK47 đỏ nòng phải vạch chim đái cho nguội đéo ăn thua nên chơi B40-41, cứ 1 phát bắn là bỏn dạt như ném đá như ao bèo sau đó bỏn thổi kèn “tả lớ” lại full fill. Nhưng đó là bắn từ cứ điểm trên cao xuống chứ bắn cầu âu như cối sao được nhể? Hệ Hệ
 4. #4 by nhất on 2011/07/01 - 03:05

  Ờ vừa nhớ ra là đạn B40, B41 chỉ nổ khi đập vào vật rắn haha – không nhậy bằng đạn cối . Bắn kiểu cầu vồng nó rơi vào đất thì nổ được cứt ý. Chắc chắn cô Tiểu Đoàn Trưởng kia cũng chiến đấu qua tiểu thuyết Văn Nghệ Quân Đội rồi.

 5. #5 by CAM on 2011/07/01 - 04:42

  @ Hương: Trận trả đũa ấy chỉ là dằn mặt rồi rút ngay, có dám đóng quân chiếm hẳn nằm lì luôn đéo chịu rút đâu hử chị Thảo.

  Thêm nữa, thời gian chị đưa rằng hiệp ước Xô Lừa vừa ký 11/1978 thì 12/1978 Lừa lập tức tấn công dứt điểm đóng chiếm Miên luôn, là khớp tới mức không thể khớp hơn, còn giề

  Tự dưng chị Thảo lại đi khen Netizen nói chuẩn. hé hé hé

  ===============

  Hố hố, Hương iu, từ từ đã nào, từ từ rồi khoai cũng nhừ nhá!

  Trận chiến 77 chứng tỏ Đảng ta đủ sức tỉn Miên không cần chờ Hiệp ước Sô – Đảng. Nhưng Đảng vốn iu chuộng hòa bình bậc nhất thế giới, hehe, tìm đủ mọi cách đàm phán ngoại giao. Dưng chúng ta càng nhân nhượng, chúng nó càng lấn tới. Cứ Đảng rút về Pol lại tràn sang. 13/12/1978 Pol được Khựa ủn dik kéo 10 sư tràn qua khắp biên giới. Chiến tranh tính bắt đầu từ đây dưng thực tế đã uýnh nhau ác liệt từ tháng 6/78 cơ, thế nên đến cuối tháng 12, Đảng chỉ còn việc thọc sâu vào Miên là hoàn thành công trình chào mừng gì đó

  Thấy hông, là kẻ thù buộc ta ôm cây súng nhá, hông phải Hiệp ước Sô – Đảng đâu chi bộ èn Hương ợ? 

  P/s: Đùa má Yahoo, nản còm quá!

 6. #6 by CAM on 2011/07/01 - 05:00

  @Sun: Địt con mẹ con Cam !

  Chúng mày ăn lương chính quyền mà những chuyện như thế này chúng mày không  bảo nhau vả vỡ mõm cái lũ chó ghẻ rân chủ là sao ?

  ===========

  Ơ, mả cha lão Sun, Cam còn bận quốc kế dân sinh nhá! Cam thường tới bữa log out đi măm măm, nửa đêm setup leo vào chém tiếp, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận hông thể thường xiên  online xì pam cho chết mẹ nòi dân chủ – dân chửi .

 7. #7 by CAM on 2011/07/01 - 05:27

  Tiên sư chi bộ, xì pam lắm thế, duyệt cồng mỏi cả phím, đéo nhớ ai – nói gì – ở đâu nữa. Giờ Cam đập chung xí ngầu giả lời tất, trúng đơn thư kụ nào ku nào cứ tùy nghi bưng về làm cơ sở khiếu nại, tố cáo phúc thẩm nhá!

  1-       Duẩn muốn tỉn Miên từ rất sớm.

  – Tâm thần à? Trước 75 lo o bế Miên kiếm đồng minh. Sau 75 lo giữ chính quyền đã chết xác, thời giờ đâu mơ màng tỉn Miên. Van vái cho nó đừng gây sự thì có.

  2- Để tỉn Miên phải có cớ đàng hoàng. Cái cớ Duẩn xài tạm là thảm sát Ba Chúc.

  – Ngẫn mẹ, sao không xài tạm Thổ Chu 5/1975 nhanh cho vuông? Vụ này báo Đảng cũng tiên triền Miên đòm 500 đứa

  3-  Ba Chúc là giả mạo

    Giả đéo. Đéo thằng giả mạo nào dám dựng bảng thành tích to đùng ngay tại hiện trường công khai số má thế này:

  Còn, đang xì pam

 8. #8 by Mit on 2011/07/01 - 05:30

  Mao còn xin hộ cho Xi ha núc “Xin đừng đưa Xi ha núc cùng vợ ông ta vào Hợp tác xã”, hô hô hô@ Hương

  Tháng 9, 75 Núc từ nước mẹ bay về Cambo gặp họ hàng, rùi  qua UN làm nhiệm vụ giải độc cho Khmer Rouge Regime trong vị thế là Prez của DK, dismissed tất tần tật mọi reports về violence và execution as “rumors”.  Việc làm này của cô cổ đã dẫn đến cảnh nhiều trăm Miên Tây học quay về nước để phục vụ dân tộc.  Bọn này hầu hết đã bị executed.
  (còn)

 9. #9 by Mit on 2011/07/01 - 05:31

  Sau khi qua UN, Núc quay về Cambo và lập tức bị tù tại gia với vợ.  Nhẽ vì có Mao bảo lãnh nên cô cổ và vợ còn mạng.  5 người con + 11 cháu được gửi ra vùng quê, bọn này đều chết hết.

  Hàng ngày Núc nghe đài địch, tức VOA + Deutsche Welle rùi so sánh dững tin đó với Radio Nông Pe^ng, để cố hiểu cái gì đang xảy ra cho Cambo. (Khác đéo gì bọn Nam Lừa thời Thiên Đàng hehehe) Dưng không ai biết cái gì đang xảy ra bên trong Cambo.

  Đến 1/5/79 Bôn Bốt gọi Núc đế nói chiện.  Trước mặt Núc, cỏn đã quì xuống và chắp tay theo đúng protocol của hoàng cung, xử dụng một loại ngôn ngữ dành cho giai cấp này (Con Bôn Bốt từng có bà con được tuyển vầu làm phi trong harem của vua đời trước Núc. Cỏn cũng có một người anh làm trong protocal section of the royal palace)  Anyway, Bôn Bốt excused himself với dững lý do rất ất ơ tại sao cỏn đã không gặp Núc từ nọ đến giờ.  Cỏn mong cô vua già thông cảm vì cỏn quá bận rộn… Cỏn thông báo cho Núc biết bộ đội Lừa đã tới sát cạnh sườn Thủ Đô và chúng sẽ bị đánh bại, would he mind going to the UN to hold on to the DK’s seat?!

  Núc choáng váng dưng vưỡn còn đủ tâm trí để gật đầu. Cô cổ bay sang nước mẹ trước. 

  Ngày hôm sau bộ đội Lừa đã vào Thủ Đô. 
  (Hết)

 10. #10 by CAM on 2011/07/01 - 06:27

  4- Bê  tự gây ra  Ba Chúc rùi la làng để lấy số má tỉn Miên.

   Dik mẹ, xem lại 2,3. Bê tự gây ra mà nhân dân Ba Chúc  không la làng thì chết mẹ hết cũng đáng. Đời thưở nhà ai đang sống yên ở lành bỗng B tới trưng biển thành kính phân ưu 3000 khẩu mà tuyền câm mõm  không?


  5- BC xảy ra tháng 4/1978 nhưng mãi tận 1979 mới xây Nhà Mồ

   Tốc độ trình dự án, phê duyệt kế hoạch, tiến hành thi công cực nhanh, Cam có nhời khen Đảng ta.

  Nhân dân BC hiền ngoan kể, sau thảm sát khiếp quá, phải mất cả năm nhân dân mới lục tục bò lết đủ về nhà. Trước đó Đảng chỉ tiên triền chung chung thảm sát biên giới TN là đúng, sau Nhà Mồ tổng kết dân số mới cụ tỉ Ba Chúc càng hợp lẽ, lăn tăn đéo.

  Tủ kính đựng hơn nghìn mốt đầu lâu bởi 2000 còn lại được bà con họ hàng tự chôn cất hoặc mất xác trong núi. Nghẻo 3100 lụm đủ 3100 đầu lâu mới chuyện lạ bốn phương, nhá!


  6- Duẩn tiên triền BC để có cớ tàn sát bộ đội Miên?

   Cớ con dòi! Chiến tranh chuông reo là bắn, chuông đéo reo cũng bắn, bắn chậm là chết, cần đéo cớ?

   7- Ba Chúc bị quên lãng

   Quên củ đấm! Đã dựng Nhà Mồ còn quên? Tất nhiên hạn chế tiên triền vì quan hệ hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, hehe, như Biên Giới phía bắc 1979 vậy. Lão nào buôn lậu Khựa mới Căm ra hỏi coi, nơi vùng biên mà suốt ngày diệt chủng, thảm sát, bành trướng thì còn gì chung sống hòa bình, hòa hiếu làm ăn nữa hử?

  Còn, dưng vác ná đi bắn trym đã…

   

 11. #11 by trungduong on 2011/07/01 - 06:41

  13/12/1978 Pol được Khựa ủn dik kéo 10 sư tràn qua khắp biên giới. @ Cô CAM (tự Thảo)

  Đang đọc tin “tiêng chiềng” của Đảng đây. Chỗ trước đá chỗ sau nhá. Đã bảo “guýnh ác liệt từ tháng 6” nay làm gì kéo đế 10 sư đoàn được. Khmer Rouge chém hết cán bộ, bí thư và chính ủy từ năm 76 kia. Em có biết một sư đoàn là bao nhiêu không, ít thì cũng 10,000 lính một sư.

  Năm 1971 VNCH đánh Hạ Lào có cả cơ giới cũng được 22,000 quân từ cấp lữ đoàn thôi. Đấy là kế hoạch từ lâu. Nay đang đấm đá túi bụi Pol Pot làm gì có 10 sư nóng mà đem vào trận. Nếu như thế đồ VN quá ngu, hoặc đang giăng bẫy hử mà không phòng biên giới. Chuyển 10 sư đoàn chứ có phải 10 tiểu đòan.

  Mà từ năm 1972 số dân theo điều tra lần cuối là 7.1 triệu. Bị chết vì chiến tranh Khmer Rouge-Lon Nol cũng một mớ, lại bị Pol Pot cho giết một mớ. Chẳng lẽ lính là như truyền thuyết lấy cỏ phù phép thành người ? Miên có 10 sư đoàn thì làm gì một tháng đã gần xong Phnom Penh. Chúng ghét VN chết luôn. Bằng chứng là 10 năm sau bộ đội ngủm ở chiến trường Cambodia cũng không ít đấy chứ.

  Ba Chúc cách biên giới Miên 7 cây. Lấy đâu lính gì đông để đột nhập tới chỗ ấy giết trên 3000 trong vòng 11 ngày. Nhẽ thế thì em vẫn nói con muỗi không lọt tai mắt Quân Đội Nhân Dân cũng là “tiêng chiềng” nốt. Chúng có giết đấy, nhưng ít thôi.

  Ừ thì đồng ý đánh bỏ mẹ chúng đi chứ. Láo không lượng sức à. Mà cũng bớt cho Miên một nhóm đồ tể.

 12. #12 by sun on 2011/07/01 - 10:44

  Địt con mẹ con rân chủ zì ngu hơn chó !
  Thả em Ghẻ ra nếu mày còn một tý liêm sỉ !
  Nó đùa cợt đã bằng mày cùng một bọn biến thái mới con lả ngu đần không ?
    Tao đéo biết mày nói gì bên X nhưng có đường link con nào cho tao sang thì bắt gặp ngay mày bịa chuyện một cách ngu ngốc ở bển. Ngẫu nhiên là lại đúng vào 1 trong nhiều chuyện mà tao hãnh diện định kể cho chúng mày nghe. Đấy là Sen và vợ của tển
  Vì sao tao biết ? Vì thởi trong đoàn volunteer đa sắc tộc có thẳng người Anh đã làm giáo viên tiếng Anh cho gia đình Sen. Vợ hắn là người Miên GỐC HOA đấy. Địt con mẹ cái con chuyên lê la vỉa hè mà phán như thánh. Tên cỏn là Sam Hiêng. Có cả tên Việt Nam. Đéo nhớ. Vì như tất cả bọn trong chính quyền thân duồn lúc ấy, thằng con đéo nào, dù đen kịt cũng cố đặt cho mình cái tên Việt *. Đéo chỉ phải cỏn kể với bọn tao chuyện này trong một bữa tiệc gia đình (cỏn mời thằng thầy tiếng Anh và nhân thể mời luôn mấy đứa cùng phòng của thẳng trong đó có tao) mà sau này về nước, tao cũng được nghe từ một nguồn đáng tin cậy.
  Địt con mẹ con Zì ngu hết phần chó.
  Cỏn cùng Sen đã là CỘNG TÁC VIÊN  để sửa bài và đọc cho VOV thời trước 79. Lúc ấy VOV chỉ có mỗi một thằng người Thái gốc Việt phụ trách chương trình Phát thanh về K. Tiếng Thái giống tiếng Khờ nhưng hoàn toàn  đéo phải 100%.

   

 13. #13 by sun on 2011/07/01 - 10:52

  * Thằng Phập nói đúng về bọn miên. Nhưng anh bổ sung là bọn này khôn vãi. Anh mới sang Miên hồi đầu năm về. Gặp bọn Việt thì chúng có dăm câu tiếng Việt. Gặp bọn Tây thì tiếng Anh. Bây giờ chúng nói tiếng Anh như vãi đạn. Thời 84 anh đến K, thằng người Miên đéo nào cũng có thể nói được dăm câu tiếng Việt.  B còn cử đàn đàn lũ lũ chuyên gia tiếng Việt sang dạy cho chúng. Anh cũng gặp bọn này. Toàn  các thằng con đi Tây về phải sang làm nghiã vụ quóc tế. Thằng con Miên đéo nào thởi cũng có tên Việt. Thằng Sen và vợ ý không  ngoại lệ. Sen là Sơn. Địt mẹ con lợn ngu hơn chó An Hoàng ! Tự nhiên mày lại phân thân cho con Sen làm bố vợ của nó.

  Địt con mẹ bọn  adua bầy đàn rân chủ ngu hơn ông chó !
  Con Lả thấy thế nào khi cụ lúc nào cũng chửi rân chủ ngu như chó ???
  Mày có thấy vô lý,  phản cảm như khi chúng mày luôn luôn há mõm thối ra chửi người khác ?

 14. #14 by sun on 2011/07/01 - 11:12

  Con Ghẻ vào đây hay đùa nhưng nó luôn luôn bắt bẻ đúng. Chúng mày ngu như chó, quen với thân phận làm những con lừa ngu xuẩn để con zì dẫn dắt, đéo bật lại được nó thì tức tối.
   Địt mẹ lũ chó hùa đéo có não, hèn hạ!

 15. #15 by DG on 2011/07/01 - 11:15

  Con Sún Vẩu chưởi nuột, anh lại khen!

  Địt mẹ chưởi đám con mụ Bựa thần gúc chỉ tổ mất thời gian chứ làm đéo, Dành mẹ chừng đó thời gian đong đưa mới gái có phải hay hơn hẳn hông?

  Anh thách cả cái quán Bựa nầy gúc ra rầng cu Sen của bọn Miên từng sống ở phố nầu Hà Nội đấy?

  Gúc mới cả geo, điếc cả đít chả nói lên được cái ./ gì! nhể? hẽ hẽ.

  Em Ghẻ chăn kiến zồi à, địt cụ con lợn lòi rom hèn hạ chủ quán nhát cho thơm họng nầu, anh phê diệu từ hôm qua tới giờ chưa tỉnh đây nài.

 16. #16 by DG on 2011/07/01 - 11:24

  Tiếp, cách đây 3,4 tuần vửa có một sự kiện chấn động Bê, liên quan đến một cá nhân thuộc diện tốp pho, tác động đến quan điểm hành xử chánh trị diện rộng thì thôi zồi!

  Thần gúc nầu nổ được hông? Anh thách đới.

  Anh các cô thì hehe đương nhiên được báo cáo tường tận dưng anh đèo nói đấy – làm đéo!

  Khoa học khoa heo gì gúc thì còn đỡ, đù mẹ chiện chánh trị cảm tính mà cũng gúc rùi nổ ầm ầm thì đúng là con lạy mẹ các hồn!

 17. #17 by hùng hục on 2011/07/01 - 11:25

  @Sún


  Địt lồn con mẹ mày chứ tranh luận đéo gì cũng phải bám chủ đề chứ! Địt cụ mày 3-4 cồng đéo ăn nhập gì với chủ đề tranh luận, nói lung tung đéo gì mà thằng Miên con Miên khôn vãi có tên tiếng Lừa hử mày? Muốn theo chân em Ghẻ hử mày?

  Mà con đĩ mẹ mày chứ đéo gì mày cứ chụp cho bọn anh cái mũ dân chủ với chống cộng là thế nào hử mày. Địt mẹ bọn cam nó lại tưởng thật mời bọn anh đi ăn cơm uống nước miễn phí mấy năm thì oan bỏ mẹ.

  Địt mẹ mày chứ thằng Bựa đối với em Ghẻ thế là quá kiên nhẫn, phải anh anh đá mẹ em ý ra khỏi quán từ lâu rồi. Cồng lảm nhà lảm nhảm, à à ơi ơi đéo ra cái giống gì.

  À nhân tiện anh ỉa một bãi cả cứt cả giun vào mặt thằng Dái Ghẻ aka Đéo Gì cái tội bênh bọn bam mơ.
 18. #18 by hùng hục on 2011/07/01 - 11:30

  Anh các cô thì hehe đương nhiên được báo cáo tường tận dưng anh đèo nói đấy – làm đéo!@Dái ghẻ


  Địt mẹ mầy chứ nói thế này chó cũng nói được. Địt mẹ, mày chả làm được cái đéo gì ngoài chém gió lấy số má hử? Cút con cụ mày đi. Lồn thằng bà mày!

  Quán này địt mẹ số má là cái cục cứt, địt mẹ, nói năng lảm nhảm đéo chứng cớ chúng nó đổ cứt vào mồm, hiểu chưa con dái ghẻ.
 19. #19 by sun on 2011/07/01 - 11:31

  Còng lần cuối cho con rân chủ ngu hơn chó Hục.so sánh
  Mày và cả họ hàng nhà mày đều ngu hơn cả chó và đéo đáng xách nước rửa… chân cho em Ghẻ. Mày thử bật lại con Ghẻ xem. Đừng học cái thói đã ngu rồi còn sĩ diện như những con chó rân chủ ở đây rằng đéo có gì đáng bật em Ghẻ nhá.
  Chỉ vì con Zì ngu hơn chó có đám tay chân ngu xuẩn như mày adua nên rân chủ thành đám e coli khắp cả trên mạng lẫn ngoài xã hội đấy. Đéo ai thèm dây nên tưởng mình đỉnh cao trí tuệ (con chó  rân chủ ngu Lả).

 20. #20 by DG on 2011/07/01 - 11:35

  Chú Hục tin tin cứ bình tĩnh!

  Dững cồng của chú, anh thật tế nhị đã đèo nhắc thì thôi, chú lại phạm thượng mới anh, chú gúc nổ dư bòi cựu chiến bình, hè hè.

  “Bênh” bam mơ? Đù mẹ riêng tư di nầy của chú là anh đã thấy rầng, còn cần phải tăng cường giáo dục cho chú nhiều.

  Vửa phê diệu nên anh hổng nặng nhời, dưng nhẹ nhàng chưởi địt cụ bà nội nhà chú nhát cho thơm râu zồi đi chén cơm mới con vện nầu!

 21. #21 by hùng hục on 2011/07/01 - 11:39

  @Sún


  Hehe anh công nhận anh đéo dám, đéo thể, đéo muốn, và đéo cần bật em Ghẻ bởi một lẽ giản đơn em ẻm chả có tí ný nuận nào trong cồng, nhiều cồng huyền tuyền vô nghĩa. Cái nầy gọi là (em Ghẻ) dùng vô chiêu thắng (“bọn rân chủ, chống cộng”) hữu chiêu phỏng Sún?
  Địt lồn tổ nhà sún thay cho nhời chào thân ái.
 22. #22 by Cocacola on 2011/07/01 - 11:51

  @ Các tin-tin vầu quán:


  Dân chủ không là một phe phái chính trị. 

  Dân chủ là xu hướng và mong muốn của dân muốn lựa chọn được người làm services cho bản thân mình và cộng đồng mình (aka chính trị).

  Khi được quyền chọn lựa, các cô có thể hớ một vài lần, nhưng sau đó sẽ lựa được người mình muốn.

  Ngược lại với dân chủ là cộng sản, aka độc tài, với những hạng như Dái Ghẻ, tự dán nhãn cho hắn và đồng bọn là đỉnh-cao-sáng.

  Khi độc tài thì các cô không có quyền chọn lựa!

  Khi chỉ một nơi bán gạo thì gạo mốc sẽ được thằng bán gạo dán nhãn là gạo chất lượng tuyệt đỉnh và bắt các cô phải ăn!

  Cho dù dán nhãn gì thì gạo mốc vẫn là gạo mốc, và cái các cô phải tống vào bụng là mốc meo chứ không phải là cái nhãn nổ “long trời lở đất”!

  Khi chỉ một cửa hàng bán gạo thì thông tin mật của thằng bán gạo cũng chỉ là “sắp tới sẽ bán khoai mì (sắn) thay gạo”. Đại loại thế!
 23. #23 by DG on 2011/07/01 - 11:58

  Con Lả bình thưởng thở ra câu nào thúi rinh câu đó mà hôm nay ổn phết nhở?

  Anh có nhời chúc con này ăn gạo mốc bằng an nhế, hehe đừng chòi mâm son bắng nhắng mệt lắm!

  @ Con đĩ Bựa thúi mồm:

  Địt cụ con nài hứa hiêu hứa vượn bao lần zồi, hôm nai hông bốt tham luận cai nghiện đớp thuốc lá thì anh thật, anh bam chết mẹ quán luôn!

  Mẹ con lòi rom nầy, hỏng!

 24. #24 by Cocacola on 2011/07/01 - 12:02

  Gạo có ngon hay không là do người tiêu dùng quyết, chứ không phải do cái nhãn của thằng bán gạo!


  Chỉ duy nhất thằng bán gạo độc quyền cho rằng việc mở thêm vài cửa hàng gạo khác là ý tưởng điên khùng, ngu ngốc, không cần thiết v.v..!

  Nhưng về khía cạnh người tiêu dùng là anh và đại đa số các cô thì nhiều nhà cung cấp đồng nghĩa sẽ có chất lượng tốt hơn, phục vụ tốt hơn…

  Với thằng bán gạo độc quyền, tất nhiên suy từ cái bụng hẹp hòi của nó, sẽ chửi anh là đòi bán gạo tranh phần nó, nào là ngu thế sao bán gạo như tao v.v..

  Anh ủng hộ việc thành lập thêm nhiều cửa hàng gạo không phải để cho anh bán gạo mà để anh và các cô có cơ hội lựa được gạo ngon giá rẻ mà ăn!

  Dân chủ cũng vậy, đó là quyền của dân đòi có quyền lựa thằng nầu mình thích!

  Thế theo các cô, lựa món hàng mình vừa ý mới trả xiền mua là khôn hay ngu?
 25. #25 by sun on 2011/07/01 - 12:04

  Đừng có rân chủ nhá. Nói thì hay lắm nhưng làm thì đéo phải thế đâu. Nhìn vào đây để biết lũ rân chủ này ngu xuẩn như thế nào. Ngu xuẩn, a dua, độc tài, tàn độc.
  Chúng mày nếu không  muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì tránh xa rân chủ ra.

 26. #26 by NgoDung_LSB on 2011/07/01 - 12:09

  Đù má! Cô ở gần con Sún xích cổ nó lại, cho đeo mè (aka vừng) =))
 27. #27 by hùng hục on 2011/07/01 - 12:13

  Đừng có rân chủ nhá. Nói thì hay lắm nhưng làm thì đéo phải thế đâu. Nhìn vào đây để biết lũ rân chủ này ngu xuẩn như thế nào. Ngu xuẩn, a dua, độc tài, tàn độc. 
  Chúng mày nếu không  muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì tránh xa rân chủ ra.@sún


  Hehe hôm nay sún kêu gọi nghe như ông Cụ tái thế nhở. Cố lên!

  “Rân chủ” = ngu xuẩn, a dua, độc tài, tàn độc.

  “Rân chủ” = vỏ dừa.

  Cái đéo gì = vỏ dưa???

  Bắt quả tang sún chưởi đểu Bê nhá háháhá!
 28. #28 by budifa on 2011/07/01 - 12:31

  Chết chửa, tối-qua lão BOM ưu-ái tôi nhể, hế hế. Dưng bực một cái là đã hỏi-đi-hỏi-lại mấy lần rùi mà vưỡn bị cái lão già rụng răng thích ăn đậu lướt-ván nầy bỏ-qua. Nhẽ bật lão nhiều quá làm lão cáu cứ dội bom ầm-ầm. Thôi đành tạm bỏ lực-lượng đối-lập, quay đầu về mới chánh-nghĩa quấc-gia để giải-quyết cho xong. Rùi sau lại dư nhà quý-tộc Tây-phương, hiên-ngang ném bít-tất thối vào mẹt lão để thách đấu vậy, khà khà

 29. #29 by Fucker on 2011/07/01 - 12:33

  Vote khóa mõm con Sún
  Địt mẹ dù rất cố gắng tỏ ra khách quan và rân chủ giả hiệu dưng anh vưỡn dức đầu lâu điếu hiểu cỏn chưởi vung tĩ mẹt cái điếu gì, hở con ,/ chó kia???
  Địt mẹ mày biên cái gì có chất một tí thì có chết hông hở, địt mẹ mày, anh chưởi mệt quá rùi
  (hết mẹ)

 30. #30 by sun on 2011/07/01 - 12:42

  Fuck,

  Mày, con chó rân chủ đóng vai khách quan. Mày thể hiện chính năng lực của mày trong các cồng đi.
  Khoá à ? Cụ nội mày quá mừng !
  Chửi là vì “tao thích thế” ( Lả rân chủ ngu hơn chó)
  Địt cụ tổ cả lò rân chủ ngu xuẩn !

 31. #31 by DG on 2011/07/01 - 12:46

  Hôm qua có đứa mới nhắn tin cho anh hỏi xin ý kiến chỉ đạo xử vụ bạn cô Bốt Bốt.

  Anh bẩu mài làm nào làm, càng cù nhầy càng tốt cho anh, dưng truyền thông thì phải hoành vầu, ba thứ ngôn ngữ cần đẩy mạnh nhất là Anh lợn, Lừa và hehe Khựa chóa!

  Mầy thằng già sống chết đéo quan trọng, “diệt chủng” đèo khép thì khép tạm “chống lại loài người” cũng được, quan trọng đéo.

  Nó hỏi anh quan điểm như nầu vụ 3 Chúc, anh bẩu đèo mẹ tiếc đéo gì cái đám xó xỉnh ất ơ đó, bọn bỏn hoặc đòm hoặc hehe đẩy mạnh triền thống ra Bắc mần gội đầu thư giãn, gởi xèng về đặng vun vén phát triển cho miền Nam ruột thịt giàu mạnh, lăn tăn đéo.

  Hã hã dức cả đầu lâu!

 32. #32 by gialang on 2011/07/01 - 12:54

  Dưới kia có cu nào léo nhéo muốn bỏ thuốc đấy, ạ già đi rồi già bày cho!

 33. #33 by hùng hục on 2011/07/01 - 13:03

  Hôm qua có đứa mới nhắn tin cho anh hỏi xin ý kiến chỉ đạo xử vụ bạn cô Bốt Bốt.

  Anh bẩu mài làm nào làm, càng cù nhầy càng tốt cho anh, dưng truyền thông thì phải hoành vầu, ba thứ ngôn ngữ cần đẩy mạnh nhất là Anh lợn, Lừa và hehe Khựa chóa!

  Mầy thằng già sống chết đéo quan trọng, “diệt chủng” đèo khép thì khép tạm “chống lại loài người” cũng được, quan trọng đéo.

  Nó hỏi anh quan điểm như nầu vụ 3 Chúc, anh bẩu đèo mẹ tiếc đéo gì cái đám xó xỉnh ất ơ đó, bọn bỏn hoặc đòm hoặc hehe đẩy mạnh triền thống ra Bắc mần gội đầu thư giãn, gởi xèng về đặng vun vén phát triển cho miền Nam ruột thịt giàu mạnh, lăn tăn đéo.@Dái ghẻ


  Địt mẹ Ghẻ anh bảo mà, mày chỉ mỗi chém gió lấy số má!
 34. #34 by Cocacola on 2011/07/01 - 13:04

  Xin nhắc lại với cả quán: 


  Slogan “Tao Thích Thế!” là nhãn hiệu cầu chứng của  B nhà Dái Ghẻ chứ không phải của anh!


  So với slogan “Yes, We Can!” của anh 3Ma&Co thì slogan “Tao Thích Thế!” của B Lừa đã vượt không gian, thời gian và ngôn ngữ!

  Địt mẹ thằng nầu vu khống anh ăn cắp bản quyền! Nhế!
 35. #35 by budifa on 2011/07/01 - 13:10

  Lão BOM, à quên, anh An Hoàng Trung-Tướng Kèn Khủng Bất-Hủ Kính-Yêu

  Cho em hỏi lần thứ năm: Tập Dâm-Công có chữa ngáy được hông anh?

  Anh jón-tay-làm-fúc jả-nhời em mới. Với kiến-thức bao-la giộng-lớn dư anh thì câu-hỏi này đâu quá khó anh nhỉ?

  Anh Hoàng ơi, nói hông-phẩy nịnh, loạt còm diệt-chủng đêm-qua hay quá anh ạ. Số-liệu chính-xác, dẫn-chứng rõ-ràng, lập-luận thuyết-fục, cách tiếp-cận vướn-đề huyền-tuyền mới-mẻ. Thật là nhời-nhời châu-ngọc, hàng-hàng gấm-thêu. Nó dư dòng nước mát chảy tràn-trề trong cái củ-sọ khô-cằn nứt-nẻ của em.

  Dưng dường-như anh mới đề-cập đến chủng Miên thuần lười-biếng khốn-nạn, mà bỏ-qua chủng Khựa, Lừa, Chăm, Miên lai, vươn-vươn bị anh Bốt anh ý dí cho chạy tóe dắm, chạy hổng kịp là thành phân-bón-ruộng. Anh bỏ chút thì-jờ khai-sáng cho em nhé.

  À mà chiêu tìm một chỗ đáng-nghi-ngờ để fản-bác tuyền-thể anh dùng lại vưỡn hay dư vụ Kơpa Kơlơng anh ạ. Em là em phục anh sát đất. Dưng sâu anh lại phẩy thòng thêm 1 còm tin hay hông thì tùy thế anh? Dù anh đôi-lần sơ-ý, em vưỡn tin tuyệt-đối là anh nói gì chả đúng. Ghét cái bọn ghen-ăn-tức-ở nó cứ bam linh-tinh ý, hãm cực. Trong trí-nhớ bần-nông của em in hằn 8 chữ “CÁC CÔ KHÔNG TIN ZÌ THÌ TIN AI”. Em thề là sẽ đúc 8 chữ nầy dán lên vách nhà-mồ khi anh nằm xuống, dù giá có lên bao-nhiêu đô một ao em cũng chả quan-tâm.

  Hôn chân anh, tiện-thể hôn cả giầy, cả tất, cả đất xung-quanh

  Em Fa tintin ngây-thơ khờ-dại của anh

  Tái-bút: nếu thế nầy vưỡn chưa đủ đô thì anh cho em biết em phẩy thêm dững tình-tiết-tăng-nặng nầu vào còm để anh hạ-cố jả-nhời em, anh nhé

 36. #36 by DG on 2011/07/01 - 13:18

  Dưới kia có cu nào léo nhéo muốn bỏ thuốc đấy, ạ già đi rồi già bày cho!” @ Con Lãng thối tai.

  Con nầy hỗn nhở? xách mé anh phô thế mài?

  Hehe dưng nổ đi anh hóng mới, nổ đèo ngon anh vả cho vỡ  a lô đừng trách nhế.

  @ Hục: Địt mẹ chệt cười mới Hục, còn phẩy học hỏi nhiều Hục ợ!

  @ Lả mồm lồn: Cảnh cấu nhát 1 cô nhế, cô là một trong số ít đôi đứa ở quán mờ anh sẵn sàng dội bom bất kể lúc nầu, bất biết như nầu đấy, khôn ngoan thì ngậm mõm lại là vừa, đừng cạnh khóe linh tinh dư con nít chập chững nữa.

 37. #37 by Cocacola on 2011/07/01 - 13:23

  @ Dái Ghẻ:


  Cô có cứt mà dội ý mà nổ là dội bom! Cô chỉ có nước lã thôi, sẵn anh ỉa vầu mặt B nhà cô chưa rửa đít, cô dội nước lã rửa đít anh phát nhé! 

  Kính chào đoàn kết và quyết thắng!!
 38. #38 by DG on 2011/07/01 - 13:26

  Hehe anh chỉ có gạo mốc thôi, thế con Lả hông ăn gạo mốc nữa thì ăn gì nầu? Xì lịp mới cả cứt phỏng?

  Chầu là ngoan rồi đấy, anh lại khen, hẽ hẽ!

 39. #39 by gialang on 2011/07/01 - 13:41

  Dưới kia có cu nào léo nhéo muốn bỏ thuốc đấy, ạ già đi rồi già bày cho!” @ Con Lãng thối tai.
  Con nầy hỗn nhở? xách mé anh phô thế mài?
  Hehe dưng nổ đi anh hóng mới, nổ đèo ngon anh vả cho vỡ  a lô đừng trách nhế.
  @DG.
  ơ, cu này hỗn nhỉ. Chưa ăn cháo đã đòi đá bát rồi, thế thì cháo đâu ra mà ăn cu. Phải ạ đàng hoàng và bỏ ngay ý định đá bát đấy đi thì già mới bày, nhá! Già đéo rảnh đâu.
  Còn không thì cứ hút tiếp đi cho nó nhanh chết, già đỡ nghe mày lải nhải trên quán này nữa.

 40. #40 by TNCS on 2011/07/01 - 13:49

  Chúng mày nếu không muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì tránh xa rân chủ ra. @ Mầm non Sún

  Ối giới ơi, con Sún nhi đồng bai bải thế kia đích thị là triệu chứng sắp mọc cu zồi. Cái này Y khoa không chữa được nhá! Bê mầy không quan trọng với bựa viên vì mình là Bê, mà là đối tượng của bựa viển vì đang cầm quyền. Cá nhân các anh chị ấy trong chức năng công dân thì quan trọng hơn công dân khác chỗ nào, có gì xuất chúng, mà cần quan tâm phản ảnh lắm thế?!

  Lãnh đạo chúng anh thách mầm non mày đề nghị Bê ra nghị quyết cấm đéo đứa nào được phản ánh những tiêu cực trong chính quyền, mà không bị ăn vài cái tát bởi chính Bê về tội ngu hay nói leo đấy. Bê tuyên bố thế chẳng khác xác định chính phủ toàn quyền mọi chuyện, lại đếch trách nhiệm chuyện gì sất. Lãnh đạo chúng anh biết Bê đi guốc trong bụng dân đen ít hiểu biết, nhưng đố dám trịch thượng tài tao chỗ có quyền lại đéo trách nhiệm với ai cả đấy, làm gì được nhau? Cãi tao lệnh con Dái Ghẻ bắn tất!

  Nhi đồng mày vu khống TA không dân chủ? Không dân chủ bầu bán làm quặc gì? Chánh phủ thừa tiền tiêu không hết, đành lãng phí vô bổ à? TA dân chủ ttừ trong trứng dân chủ ra đến cái lai quần đấy! Đéo mẹ mầm non mầy thoá mạ dân chủ khác nào chưởi tiên sư cụ tổ chức chánh quyền nước ta láo toét? Chánh quyền TA gồm ai? Gồm bố nhi đồng mày dấy, con ngốc ạ. Trình hế cũng đặt bày! Hơ hơ.

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 17:56

   Biên kiểu đéo jì mà Zì chả hiểu mẹ? Vui lòng không bam.

 41. #42 by Già teen on 2011/07/01 - 14:01

  Chi bựa đổ cứt mồm nhau vui đáo để, hố hố
  Dịt mẹ con Sún đúng là HVB mần non, để các Con cừu nó đổ cứt vào mồm hết lần này đến làm khác mà thằng Zái ghẻ cũng đéo bênh được, há há há
  Nhưng Anh thật thằng Sún tham luận như bòi toàn chửi vung xích chó chẳng có tý thông tin củ cặc gì cả, thằng nào ở gần xích nó lại phát?
  Vote cho con đĩ Zì khóa mõm mẹ nó lại

 42. #43 by Hoang on 2011/07/01 - 14:07

  TNCS, Già Tin,

  Các cô là clone của con nào thế ?
  Cô TNCS rất chịu khó nói dài nhưng  cô nên lượn đi. Đọc mỏi cả  tay nhưng lần nào cũng chỉ thấy cô lải nhải những câu vô nghĩa.
  Các cô nên lặn.

 43. #44 by Банан on 2011/07/01 - 15:34

  Chào chi bựa khắm

  Lôn vầu Gì đi đâu để quán xá hổ lốn thế nầy nhỉ? Đi ngủ hay đi mần lìn thì bàn giao lại cho tên Lài hay tên Vừa Ca vừa La trông quán cho, bí nữa thì bẩu tên Lói tự kỷ vào hầu các anh cũng được. Tổ sư hai tên tintin Vô Dụng và Chuột Hoang chửi nhau như 2 tên vô học là thế đéo?

 44. #45 by DG on 2011/07/01 - 15:40

  Bắt chiếc hai con củ ./ nầu đang chưởi nhau vọng cổ dưới nầy, anh cũng thử phát. Hai con nầy lấy bài chưởi của anh mà học nhế, đù mẹ cóp bết thì cũng e đít tí cho nó hoành chứ lị!

   

  Cả chuồng lợn nghiêm! Bài chưởi bắt đầu:

   

  Anh rủa đám lợn chúng mài nằm võng – võng đứt, nằm giường – giường sập, chúng mài ăn miếng rau ói ra miêng thịt, đớp nguyên cân sắt ỉa ra lạng đinh. Chúng mài đi đăng Đông chết đằng Đông, chúng mài đi đăng Tây chết đằng Tây, chúng mài đi đằng Nam chết đằng Nam, chúng mài đi đang Bắc chết đàng Bắc.,

   

  Anh nói như thế nó dài dòng quá chúng mài khó hiểu, nay anh nói ngắn gọn lại cho chúng mài dễ hiểu là chúng mài đi đằng nào chúng mài chết đăng đấy.

   

  Nhưng nói như thế sợ văn học quá chúng mài vẫn chưa hiểu anh tóm tắt lại cho chúng mài hiểu là chúng mài chết cả bốn hướng.

  Cha tiên nhân bà ngoại nhà chúng mài (anh đéo thèm chưởi bà nội vì chắc đéo gì chúng mài đã là cháu nội hẽ hẽ), xem lại có động mồ, động mả nhà chúng mài không mà chúng mài vặn hội đồng con Sún Vẩu cho nó chết nghẻo ngủm củ tỏi? Con Vẩu đấy nó có tội tình gì? Thằng cha nầu mà ỉa vầu a lô con Sún thì cũng như ỉa vầu mồm ông nội thằng con cỏn.

  Hôm nay là ngày cuối tháng 6 năm Tân Mão, anh báo đời cho thằng già, thằng trẻ, con giai, con gái nhà chúng mài biết, anh sẽ bắc ghế chửi ba tháng, mười ngàỵ. Sáng đéo thèm uýnh răng chưởi cho nó độc. Hẽ hẽ.

 45. #46 by Bia on 2011/07/01 - 15:55

  Xin nhắc lại với cả quán: 


  Slogan “Tao Thích Thế!” là nhãn hiệu cầu chứng của  B nhà Dái Ghẻ chứ không phải của anh!


  So với slogan “Yes, We Can!” của anh 3Ma&Co thì slogan “Tao Thích Thế!” của B Lừa đã vượt không gian, thời gian và ngôn ngữ!

  Địt mẹ thằng nầu vu khống anh ăn cắp bản quyền! Nhế!
  —–

  Về mặt hình thức: Tao Thích Thế là của Bà Zì sángtậu, trong lọat bài Xiền Ông Cụ, không phải của B,  mặc dù về bản chất, đéo bàn làm gì.

  Có thể thời thởi, Lả chưa vào quán. Đừng có nhai đi nhai lại, điếc đít.

 46. #47 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/07/01 - 16:08

  Cháu đây cháu đây, cháu vửa về đây.

  Địt mẹ, vửa đi Ai-Đờ-Lây hai hôm là bọn đệ cháu Dái Ghẻ, Sún Răng ở quán bị bọn chó hùa he he ác nhở. Coi bộ chú Sún yếu thế nhở, có cần cháu giúp?

  Hôm trước trước khi đi cháu đã dặn chú rùi, có chưởi thì chưởi cho chất vầu. Để mấy chú MẶt qp/ như chú Fắc-Đót, Dà-Tinh, Cao-Su-Mặt-(.)/,… mắng vốn cháu, thế là không được. Có cừn cháu truyền cho tí bí quyết?

  Địt mẹ dạo nầy cháu cai chưởi đâm ra biên bựa cũng nhạt mẹ. Văn ôn võ luyện nhẽ đúng.

  Àh cái chú Cao-Su-Mặt-(.)/ vưỡn chửa khoanh tay chầu cháu nhế. Địt mẹ đây là lần nhắc nhở thứ hai đấy. Hôm nay cháu vui hông sao chứ mấy hôm tới xấu tánh thì địt mẹ chú cấm hỏi.

  @Địt cụ chú Fá hum nay đủi tông hử? Chú phẩy xưng anh gọi em mới chú chủ quán mới đúng tác phong. Đu-du-cốp-bi? He he.

  Dạo nầy cháu đèo thấy chú Tửng Từng mới chú Chín Cà Lăm lên nổ nữa. Nhẽ bị ông cụ he he vật chết tốt?

  Địt cụ chú Chuối Thanh Trì nhát cho thơm họng rùi cút đi chén nầu. He he.

 47. #48 by Банан on 2011/07/01 - 16:19

  Để ủng hộ Lôn vầu Zì anh post quả tham luận vừa Gúc được đem vuốt đuôi tển có tựa đề: Ban Lãnh đạo Miên Mọi.

  1.Ngày 17-4-1975, quân Khmer Đỏ tiến vào Phnom Penh , chính thức nắm chủ quyền cả nước Campuchia. Thành phần chính phủ liên minh: Sihanouk Quốc trưởng, Pen Nouth Thủ tướng, Khieu Samphan Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng, Hu Nim Bộ trưởng Thông tin, Hou Youn Bộ trưởng Nội Vụ. Thật ra Sihanouk và Penn Nouth chỉ có hư vị.

  2.Mà thui copy& paste mỏi tay lắm nguồn đây nài

 48. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 17:46

  Zì đây Simacai

  @Con VTV vửa vầu Quán đã lên mặt? Tức là bam chiênnghiệp rùi hehe. Mời cô cút, vĩnhviễn.

  @Zì cảnhcấu hai con Hoang & Zung, thêm một lần chưởi nhau vôbổ là khóa mõm 3 ngày. Các cồng của 2 cỏn đã bị xóa.

  @Zì cũng cảnhcáo con TNCS (đọc là cái đéo jì thế con mặt ./ kia?) biên đéo jì mà đọc mãi đéo hiểu. Vui lòng không bam.

 49. #50 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/07/01 - 18:16

  Good evening! Trung Tướng. Chào các anh, các chị trong Quán Bựa. 


  Lẽ sống của diễn đàn (cho phép tôi được xem quán rượu nhỏ của Trung Tướng là “diễn đàn”) là tranh cãi và lý luận giữa các thành viên. Các anh đã làm tốt vế thứ nhất: tranh cãi, nhưng most of the times vẫn chưa có “lý luận” thật sự. 

  Nếu tôi muốn xem thể loại nguyền rủa & sỉ vả sặc mùi nguyên thủy của động vật tiền sử như anh Hoang và anh Dung đã làm, tôi thà đi dạo một vòng quận 1 Sài Gòn, vì điều đó ít nhất còn tốt cho đôi chân hơn, chứ không phải ở đây, chốn Khai sáng!

  Vì Chúa Jesus, tôi sẽ rất biết ơn nếu các anh có thể nạp vào những comment – vốn lấy đi vài phút của cuộc đời để viết – chút ít trí tuệ và lý lẽ sơ đẳng, bên cạnh những câu chữ phóng đãng thi vị (gọi là “bựa”?) (chỉ nên) đóng vai gia vị là chủ yếu.

  Đừng sỉ nhục sinh mệnh vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi và ung thư của bản thân nữa, các anh các chị (a.k.a lũ chuột què) ạ!

 50. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 18:19

  @con Sành Đức Lợn

  Chết cười mới quả trảinghiệm bắn B41 của con tiểuđoàntrưởng “Tỉn Miên qua báo An Ninh Thế Jới” của cô.

  Hehe cái đéo jì mà B41 bắn rót zầu như súng-cối?

  Đù má đạn súng B40 mới cả B41 còn gọi là Đạn Tên Lửa, nghĩa là đạn đản hoạtđộng như quả tên-lửa, còn bảnthân khẩu súng thì chỉ jống cái bệ-fóng.

  Nếu bắn trượt mụctiêu, thì đạn đản bay chừng vài trăm mét sẽ tự hủy (“hủy” chứ không fải “nổ” nha) zù không đâm trúng vầu đâu cả.

  Thế nên cô mà bắn B41 kiểu cầu-vồng thì đến 99% khảnăng là đạn sẽ tịt ở trên jời.

  Zùng súng B40 hay B41 bắn người là chiện thường, zưng fải nhắm bắn vầu chỗ mà đạn có thể tự kích nổ được, chẳnghạn bắn vầu hang, vầu vách núi, vầu tường nhà, vầu thành côngsự, hoặc bắn từ trên cao xuống đất. Tinhiên nếu góc bắn không đủ nhớn, thì đạn sẽ trượt mẹ trên mụctiêu mà đéo nổ hehe.