Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 20:42

  (Tiếptục bóc mẽ chiện ziệt Miên của con bộđội zỏm XXX mà con Fa tângbốc)

  Con XXX tả lúc đó trời đã tối, khoảng 20 bộđội Miên đang ăn tối zưới gầm sàn của một nhà sàn lợp janh mới zựng.

  Bọn cỏn (tức tiểuđoàn của XXX) nã ngay 2 fát B41, bọn Miên bay sạch (chínhxác là bay khoảng 13 tên, vì có 2 tên chết từ trước zo đạn AK, 3 tên chạy mất, 2 tên bị-thương nặng), nhìn rõ cả 1 cái nồi gang (ui địt mẹ, xa 30m trong bóng tối mà biết cả cái nồi bằng gang hehe) và 1 cái đùi Miên bay lên khôngtrung.

  Bỏ qua chiện cái nhà sàn Miên làm tạm trong rừng đéo hiểu thiếtkế kiểu jì mà để “nồi” mớicả “đùi” văng lên “khôngtrung” để bộđội mình nhìn thấy từ 30m, thì hehe Zì fải chưởi địt bố con XXX đéo bâu jờ nhìn thấy B41 bắn người.

  (Còn tiếp)

 2. #2 by Cocacola on 2011/06/30 - 20:42

  Chiện bộ đội mình tỉn Miên-Thái, hôm trước có lần ku bạn học chung lớp có kể!


  Số là anh đúng lứa đi Miên bắn đòm, địt mẹ, đã bị đày đi kinh tế mới rồi mà B đéo tha, xã anh ở cái gì cũng thiếu, chỉ có chỉ tiêu giao quân là luôn vượt!

  Anh may mắn thoát khỏi đi Miên nhờ giấy báo đậu đại học nó về trước giấy trúng tuyển!

  Thằng bạn cùng lớp đi Miên bắn đòm về kể khối chuyện hay:

  Chuyện bộ đội mình truy kích Pốt qua tới Thái: sự thực truy mẹ gì. Bộ đội bắn đòm mình tràn qua Thái cướp phá. 

  Dân Thái bỏ chạy mẹ cả, bộ đội mình tiến vầu giải phóng các kho hàng, cứ thế khuân, từ cả kho nước hoa, đến dầu ăn, cứ thế khuân mà chẳng biết khuân về làm mẹ gì!

  Do chốt chặn biên giới nên hay có màn rình bọn Miên đi buôn tiểu ngạch, lúc ấy có cứt mà xài Tơn, tuyền lận vàng theo người sang thanh toán cả! 

  Cứ thế chặn bắn đòm phát, bỏn bỏ chạy là mình túa ra mò vàng rơi tung toé.

  Có một điều cấm kỵ là không cho nó biết mặt, nó biết mặt nó có thể vầu đơn vị thưa báo, cho nên bỏn bỏ chạy thì thôi, mà đã thấy mặt thì phải đòm chết tốt luôn!

  Thằng thẳng bảo: kể ra cũng ác quá nhưng phải vậy!
 3. #3 by Cocacola on 2011/06/30 - 20:51

  Địt mẹ bần nông hết chỗ nói là túa đi mò vàng nhưng điếu đám đem về giấu trong trại, lại phải túa ra rừng kiếm chỗ chôn giấu vàng!


  Chôn vội vàng lại đéo nhớ chỗ, hay chuyển quân bất ngờ, đồng đội đào lén v.v.. nên nhiều khi mất mẹ! Của thiên trả địa!

  Chuyện bộ đội mình chuẩn bị giải ngũ về bị đồng đội thịt đớp vàng là chiện thường!

  Hắn kể khuân về cả kho nước hoa, rồi cũng đéo biết làm gì, bán ai mua! Tức quá đổ vầu đèn đốt thay dầu hỏa thơm lừng cả góc rừng!
 4. #4 by Cocacola on 2011/06/30 - 20:55

  Địt mẹ, hồi trước B cứ kể lể là Thái bao che Pốt, quân ta chỉ truy kích Pốt thôi vậy mà Thái đem quân ra chặn ta. Tiên sư bố thằng Thái mọi theo phe bọn giãy chết!


  Giờ nghe nó kể, bộ đội bắn đòm ta cướp phá tanh banh các thị trấn dọc biên giới Miên Thái cả chục cây số.

  Riết dân Thái biết ý, nghe bộ đội bắn đòm mình đến là bỏ chạy, bỏ mẹ của cải kho hàng đấy, đéo giữ của, bộ đội mình khuân chán là rút!
 5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 20:58

  (Tiếptục bóc mẽ chiện ziệt Miên của con bộđội zỏm XXX mà con Fa tângbốc)

  B41 là loại võkhí của Nga chiên zùng để tiêuziệt các mụctiêu kiêncố.

  Nó có 2 loại đạn. Loại thứ nhất là đạn-fá, chủyếu để ziệt các mụctiêu có vỏ zầy, như tăng hoặc lôcốt. Loại thứ hai là đạn sátthương (đạn-miểng hoặc đạn-cháy), để ziệt các mụctiêu có vỏ mỏng hơn, như côngsự, chiếnhào.

  Đạn B41 khi bắn rất khó nổ. Nó có thể xuyên qua tấm tôn zầy vài ly mà không nổ (mụcđích để nó có thể bắn lọt qua lưới chắn của tăng hay lôcốt). Thế nên hầu như không ai zùng B41 để bắn một đám người đang ngồi zưới một nhà sàn (nhà sàn thì gầm nó trống hoác như thế nào các cô biết rùi hả, nhất là nhà sàn mới zựng tạm trong rừng?).

  Đôi khi bí quá (vízụ như khi đang chống địch tấncông gần), thì xạthủ B41 fải nhằm vầu một ụ đất hoặc một mụctiêu cứng nầu đó cạnh mụctiêu chính để bắn, thì nó mới nổ.

  Còn bìnhthường thì hehe, đéo có con điên nầu tựzưng nhằm B41 hay B40 vầu một đám đông lốnhố cách 30m.

  Mà B41 nổ khiến “nồi” và “đùi” văng lên cao, thì nó fải xài đạn-fá rùi. Hehe đạn-fá B41 là loại vôcùng hiếm ở chiếntrường Miên, vì nó đặcbiệt zành để chống tăng.  Còn đi truysát zukích Miên trong rừng, thì hehe mả bố nhà con XXX cũng đéo được cấp đạn-fá B41.

  (Còn tiếp)

 6. #6 by Cocacola on 2011/06/30 - 21:00

  Còn chuyện tỉn gái Miên:


  Bộ đội bắn đòm mà tỉn lung tung tung hủ hóa à? Nhẽ đâu thế, phỏng? Thế nên cấm tỉn, thằng nầu tỉn bị dân Miên thưa kiện là kỷ luật ngay!

  Thế nhưng giữ được cái buồi ấy mà giữ, tỉn lung tung hết! 

  Có thằng tỉn tình cảm em Miên, đến khi có bầu, sợ em ẻm vầu đơn vị khai báo nên dụ ra rừng đòm phát đi luôn!
 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 21:02

  (Tiếptục bóc mẽ chiện ziệt Miên của con bộđội zỏm XXX mà con Fa tângbốc)

  Thôi địt mẹ càng đọc càng thấy buồn nôn, nên Zì đéo bócmẽ cỏn nữa.

  Nhời khuyên của Zì: bốcfét cũng được, zưng fải jống như thật. Khi trình chưa đủ, thì câm cái mõm lại.

  Mà zững triện trảinghiệm kể cho tintin nghe, thì tốt nhất đừng bốcfét. Vì nếu đã bốcfét, thì kiểu đéo jì chả có lúc sơhở.

 8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 21:06

  @nhắn con Fa Âm Hộ Lịu Đạn

  Đã tintin thì bớt cảtin đi cô. Gặp cái đéo jì cũng tin là thế nầu?

  Kể cả chiện Zì kể, Zì cũng đâu có cần các cô tin? Zì chỉ nêu fact để các cô rút ra bài học. Nếu các cô không tin, thì Zì cũng đéo quantâm. Các cô chưởi zì bốcfét thì Zì cũng kệ mẹ các cô.

  Zì có fải bố các cô đâu mà cần các cô tin mình?

 9. #9 by nhất on 2011/06/30 - 21:06

  Đấy địt mẹ Bựa là nói đúng về B41. Anh nhớ xem phim Black Haw Down có rất nhiều đoạn dân quân Somali tỉn B40, hay B41 vào giặc Mỹ xâm lược đủ các tình huống . Anh thề là khi xem anh đã ngạc nhiên phòi dắm : tại sao B41 gì mà công phá như dắm voi ý, đéo chết tung tóe như trong truyện của Nguyễn Minh Châu hay Anh Đức , hố hố.
  Mả bố Holywood đéo biết làm phim gì cả.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 21:18

   Vụ nài bị bọn kịubinh cười rất nhiều trên các forum veterans.

 10. #11 by Cocacola on 2011/06/30 - 21:08

  @Bựa:


  Mô-típ dùng súng chống tăng B40, B41 thay súng phóng lựu để phóng vầu đám đông rất thịnh hành thời thởi!

  Gặp nhiều nhất là chuyện bộ đội mình úynh Tầu kiểu nầy. Các hồi ký, bút ký … uýnh Tầu năm 79 rặt kiểu nầy, không ít thì nhiều!

  Địt mẹ, dùng B40-B41 chống chiến thuật biển người của lính Mẹ mới kinh chứ!

  Không biết ku bần nông nầu đã sáng tác ra kiểu nầy nhưng cứ thế nó copy tràng giang đại hải từ báo cho đến văn học, hồi ký bút ký …
  • #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 21:17

   Súng Fóng-lịu thì bắn đám đông được, vì nó chỉ là cái máy để ném đạn đi xa thôi.

 11. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 21:14

  Zững họhàng Zì từng thamchiến ở Miên thì hoàntoàn jống nhau ở các điểm sau:

  – Chưa hề tự tay bắn hoặc nện chết thằng Miên nầu. Khi bắn tuyền ngắm lên trên caocao hehe, và khi rút thì chạy trước tiên.

  – Chưa zám cướp/trộm bấtcứ một thứ jì của zân Miên, zù trong Chùa Miên thời thởi rất nhiều vàng, và có nhiều đồngđội đã liều nhón về hehe mà cũng chả sao cả.

  – Chưa từng hãmhiếp một gái Miên nầu, zù đồngđội đã từng mần nhiều lần.

  Nói chung họhàng Zì tuyền loại hãm lìn hehe, nhát như vịt.

 12. #14 by Phang_Phập on 2011/06/30 - 21:19

  @   Cocacola: léo ai dùng đạn B40,41 diệt đám đông, thứ nhứt là léo hiệu quả tẹo nầu cả, còn tại sâu thì tự tìm hiểu đi, cùng lắm thì giã pháo và cối thôi, không thì dồn vầu 4 góc nhà rồi thả vài quả lịu đạn cho lành. Cô nghe hồi ký lịt pẹ tuyền dùng K44 bắn rơi máy bay trực thăng, he he he, trong khi máy bay đó nó đang chở quân, ke ke ke, hay dư trèo lên cây bắn chặn máy bay ý, có cái cức ý mà bắn, lịt pẹ, hồi ký là bốc cức bẩu thơm, hiểu chửa.
  – Có 1 chi tiết mà Cò lả bẩu là chặn đường bọn buôn ở biên giới để cướp vàng, có cướp cái cức ý mà cướp, vàng thời bộ đội tỉn Miên có mà đầy, đi ỉa còn léo có giấy lấy tạm miếng vàng mà chùi đít, đi oánh nhâu, léo cần ai bảo ai, tất cả dững người lính đều biết vàng chỉ để chùi đít, nhứt định léo lấy, tại sao thì hỏi bộ đội già mà oánh thật ý, còn thằng bạn của cô là bốc phét huyền tuyền, nhớ chửa.

 13. #15 by Cocacola on 2011/06/30 - 21:27

  @Fang:


  Biết là đéo dùng B40,41 bắn đám đông được! 

  Nhưng ý anh nói là thời thởi, từ báo chí cho đến truyện uýnh Tầu rặt chi tiết bộ đội bắn đòm mình xài súng nầy chống đám đông! Hehe, copy mô-típ ấy diện rộng! 

  Riết rồi anh nhớ luôn, hầu như gương tiểu đội anh hùng nầu giữ chốt úynh lính Mẹ cũng có một chú vác B41 nã đến chảy máu tai! Oai hùng oai hùng bỏ mẹ luôn! Hehe

  Còn đi Miên không lượm vàng là vì không đem về trại được, bọn chỉ huy nó xét, thấy vàng là bị tịch thu, nhiều khi còn bị kỷ luật, bị nâng quan điểm rồi đòm nữa!

  Hehe, nhưng thấy vàng vẫn tham! Bần nông mà!

 14. #16 by Phang_Phập on 2011/06/30 - 21:33

  @ CÒ LẢ:
  Tỉn gái Miên thì khác léo gì cô ra phố đèn đỏ tìn gái đứng đường léo đâu, dễ òm, dưng vấn đề là sau đó cô dễ bị bọn Miên nó đòm vì nhẽ đó, vì cô chơi gái của nó.
  – Cô dưn Sì gòn đã sang Căm-pốt chưa, đã đến dưới tượng đài quân tình nguyện Việt ở Nông-phênh chưa, cô biết tượng này bị bọn Căm-pốt nó đập mấy lần rồi không,cô biết nó diễn tả cái gì ko? chắc cô léo để ý, anh tả cho cô nghe, nó có 4 ông người, 1 người là bộ đội An-nam tay xoa đầu đứa trẻ con được bế  trên tay 1 cô gái Miên, tức là khi sang tỉn Miên thì cô gái nầy có thêm đứa con với Bộ đội, dưng tỉn Miên xong thì anh chơi bài CHƠI-XONG-TÉ nên cô gái Miên nầy bơ vơ đánh níu áo ông người Miên ở cạnh để nhờ vả, có nghĩa là 1 ông ăn ốc, ông Miên đổ vỏ (cô gái Miên nầy thì tay trái nắm lấy chặt lấy ông Miên, để hôm nầu anh sang chơi anh chụp lại cho rõ nhá).


  Photobucket

  anh lấy tạm ở lốc con ẻm Rô, chụp ko rõ lắm.

 15. #17 by Phang_Phập on 2011/06/30 - 21:50

  @ Cò lả: Còn nửa, quanh nhà anh tuyền bộ đội bắn đòm xịn, có cả qua chiến trường khốc liệt dư năm 68, 72, 75 ở Xuân Lộc, ke ke ke, dững bác nầy điềm đạm cực vì vào sinh ra tử, coi chết nhẹ lông hồng, ke ke ke, nên khi anh phỏng vấn các bác kể chiện thật, rất thật ít khi thêm thắt dư bọn lính cậu, ke ke ke.
  – Quanh nhà anh cũng có mấy đại tá đi lính niên 1975 vừa vào cái thì giải phóng luôn, nên éo ra trận dưng nổ thì kinh mẹ luôn, có ông bảo hồi hổi anh tuyền chơi B41, thấy động đậy phát là chơi luôn 1 quả B41, ke ke ke, sau anh hỏi, thế anh 1 lúc chơi nhiều nhứt là mấy quả, anh bảo, tao chơi nhiều nhứt là 11 quả b41 một lúc, he he he, kinh hồn chưa, khỏe gấp vạn lần Ram-bo Mẽo nhá, nổ 1000%, anh chỉ cười bẩu, anh chông thế mà khỏe nhể, bắn hơn 5 quả B41 mà như bắn 5 quả đạn AK, ke ke ke, nói thế thì chỉ dọa được dững người dư Cò lả thôi và mấy thằng viết chiện văn học thôi, dọa được anh cức, vì anh léo phẩy lính chiến dưng biết về súng đạn, anh biết nguyên lý bắn của B41, bình thường bắn 3 quả yếu như cò lả chỉ cần 2 phát thì máu ở tai trào ra ồng ộc như tiết lợn mẹ, he he he, khỏe lắm chỉ chơi 5 quả là cùng (mà loại nầy chơi xong 5 quả thì có khi về tuyến sau điều trị thần kinh luôn, anh thật) cho nên tại sao bao đeo đạn B41 người ta chỉ thiết kế để đeo 3 quả thôi. Do vậy chi tiết dùng B41 bắn dân là anh thất léo ổn, ko hiệu quả là 1 nhẽ mà phi thực tế, ke ke ke.

 16. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 21:57

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  Hôm qua Zì đã bốt đến cồng #7, hôm nai tiếptục.

  (8) Số Cánhđồng Chết ở Miên nhiều như thế (tổngcộng bọn Yale ghinhận 20,000 cái, trungbình một Làng Miên có một Cánhđồng Chết, mà đấy là chưa khảosát đủ, bọn bỏn mới chỉ khảosát quanh Biển Hồ) buộc các họcjả đứngđắn fải nghingờ: hay đó chỉ là các nghĩađịa Miên từ lâu đời, chứ không fải là nơi hànhhình zân Miên của Bôn Bốt như chánhfủ Ngụy Quyền Miên tuyêntruyền?

  Đám nghiêng về jảthuyết Bôn Bốt chủtrương ziệtchủng qua các Cánhđồng Chết thì lậpluận, đó là nơi mà các xác chết được táng trong các mồ chung (Mass Grave), nên khó có thể nói chúng là các nghĩađịa.

 17. #19 by Phang_Phập on 2011/06/30 - 22:01

  Cái bọn đi lính là lượm vàng cố giấu thì đơn giản, chỉ huy léo bâu giờ biết kể cả kiểm tra thoải mái, dưng quan trọng là lượm vàng thì xuilém, 1000 tên đi oánh nhau có đến 990 thằng thấy vàng chỉ lấy chùi đít, còn 10 đứa thần quynh mới lượm vàng, he he he, vì vàng ở Căm-pốt thời đó tuyền ở mồ mả, chùa chiền, he he he hhe, nên lượm thì khả năng bị tèo cao cực, ke ke ke, chỉ có sau năm 1989 khi về nước ý, hết chiến nhâu thì lượm được, sau khi về nước có vài người có vàng từ Căm-pốt về và anh biết 1 ổng dững niên 90 mà chơi hẳn xe máy Đê- đê màu đỏ, hình như con nầy là con thứ 2 ở Hà nội thời đó thì phải, ổng hồi đó giàu lắm, anh hỏi cả đơn vị ổng mà niên 2011 ai cũng biết mà, vàng có khi cả xe oto dưng hiện tại niên 2011 nầy thì tất cả thành dĩ vãng và con cái, cháu chắt lụn bại và có vấn đề về thần quynh, ke ke ke.

 18. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 22:11

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (9) Các Mass Graves ở các Cánhđồng Chết quả thực gây ra nhiều fiềntoái cho các nhà nghiênkíu Đông Tây.

  Bỏn quay jở lại trakíu lịchsử. Thì hehe, zân Miên & Lào từ thời Chế Mân đã có trò táng chung mồ. Tại sao họ lại làm thế thì chưa có jảithích nào thỏađáng.

  Các Cánhđồng Chum ở Nam Lào và Bắc Miên là minhchứng. Zững quả chum đá khổnglồ ở đó, không jì khác, đã là zững chỗ táng chung.

  Các Cánhđồng Chum từng là các nghĩađịa, thì các Cánhđồng Chết có khác?

  Ngoài ra, suốt 10 năm chịu ảnhhưởng của Nộichiến Lừa, quãng vài trăm ngàn zân Miên tèo bởi bom đạn của cả mấy bên cũng được táng chung như thế.

  Và bọn Yale không có cách nầu fânbiệt được đâu là người chết trước 1975 và đâu là người chết sau 1975, vì số hàicốt tìm thấy ở 20,000 Killing Fields (Cánhđồng Chết) là quá nhiều.

 19. #21 by Mr. Tran on 2011/06/30 - 22:16

  @Phập:
  Chiện cô kể nghe hao hao chiện Vàng Hời, nhở. Nhẽ bọn Miên – Chăm đều thành thạo món nài?

  @Tướng thối:
  Sâu bài nài mỗ búc chiện “bài Khựa” nhế!
  Hóng hớt tý về bỏn cho hào hứng nhát. Tỷ như chiện chênh lệch giào-nghều.

  Hùi 2008 phong trào bài Olympic thấy dầm dộ phết, nhở

 20. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 22:19

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (10) Ngay cái tiênđề mà Ngụy Quyền Miên tuyêntruyền, “Cánhđồng Chết (đúng ra là Cánhđồng Jiết, zịch từ chữ Killing Fields) là nơi chánhquyền Khờ Me Đỏ của cô Bôn Bốt hànhhình zững người khác chủngtộc và zững người chốngđối ở mứcđộ ziệtchủng” đã thiếu cơsở, thì kếtluận cô Bôn Bốt chủtrương Ziệtchủng liệu có thỏađáng?

  Cánhân Zì nghĩ là chưa thỏađáng. Ít ra cần thêm nhiều bằngchứng nữa.

 21. #23 by Già Không Đều on 2011/06/30 - 22:19

  Zoom cái hình Cô Phập Lừa ăn ốc để thằng Miên đổ vỏ đây nè he he sư bố Cô hình tượng nó vừa vừa thôi nhế. 22. #24 by Mr. Tran on 2011/06/30 - 22:20

  Các Cánhđồng Chum ở Nam Lào và Bắc Miên là minhchứng. Zững quả chum đá khổnglồ ở đó, không jì khác, đã là zững chỗ táng chung.

  Các Cánhđồng Chum từng là các nghĩađịa, thì các Cánhđồng Chết có khác? @Thối

  Hồi hổi mỗ nhớ quán nài có con bỏ mẹ nầu bẩu đéo gì mà alien hay cái đéo gì cơ mà nhở? Có nhắc chiện mồ mả không nhở? Đéo nhớ. Chi bựa có ai dẫn lại được Thùy Linh hông?

  Sâu giờ lại thành ra nài?

  Nữ gúc sỹ ới, ra tay đi nàng!

 23. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 22:22

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (11) Zì nói việc kếttội Bôn Bốt chủtrương Ziệtchủng là thiếu cơ sở. Điều đó không có nghĩa là Zì bàochữa cho chếđộ finhântính của cô cổ.

  Nên các cô HVB vui lòng câm cái mõm lại, một khi đã vửa nguđần vửa lườibiếng, thì mõm các cô chỉ nên làm chỗ để nhét cứt chó vầu thôi.

 24. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 22:28

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (12) Bi jờ mới nói đến chếđộ chánhtrị của Bôn Bốt & Co.

  Bôn Bốt & Co là zững kẻ có học và có tài. Chốt ngay fát như vậy để các cô đừng có lăntăn.

  Và cô Bốt, ngay từ bé, đã thấy zântộc Miên là một zântộc biếngnhác, zù tàinguyên của bỏn là vôđối.

 25. #27 by Già Không Đều on 2011/06/30 - 22:29


  @ Cô Trạn, hùi đó Anh bẩu nghĩa địa táng chung, nhà giàu chum to nhà nghèo chum nhỏ, đéo phải bình rượu đãi binh sĩ thắng trận, Bà Mụ Dì bẩu có thể sản phẩm của người ngoài hành tinh, vì đéo thể giải thích nổi Plain of Jars he he.

 26. #29 by Dom-dom on 2011/06/30 - 22:32

  NSND Quý Dương, giọng hát hâm mộ nhất của anh đã từ trần từ hôm kia mà nay anh mới biết.

  Thắp một nén tâm hương gửi tới ông.

  Để tưởng nhớ tới ông, mời các bựa nghe lại giọng hát của ông:

 27. #30 by Mr. Tran on 2011/06/30 - 22:35

  @Già đểu:
  Ý nói là mụ Thối dội bom kinh quá nhiều khi cũng hehe quên mình đã quẳng dững quả lựu đạn gì rầu, nhở.

  Nhẽ “khủng hoảng tiền mãn tinh”?

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 22:43

   Địt mẹ cô tìm lại đọc đi. Chính Zì nói đó là nơi táng cốt của bọn Miên & Lào. Thấy Zì đùa lại nhờn hả?

 28. #32 by Phang_Phập on 2011/06/30 - 22:36

  @Gìa ko đều:

  Zoom cái hình Cô Phập Lừa ăn ốc để thằng Miên đổ vỏ đây nè he he sư bố Cô hình tượng nó vừa vừa thôi nhế.

  Thanh kiu bác Gìa phát, đúng đúng, hồi xưa sang đây, mấy thằng đi cùng anh hai được bọn Guide giải thích là Bộ đội An-Nam cùng bộ đội Miên canh giữ cho phụ nữ và trẻ em Miên, he he he, anh cười cái hậc, sau lại cười cái bụp, ke ke ke vì léo phải thế. Sau đó anh làm câu vu vơ: Mày oánh vợ con mầy, mầy có nhờ tao sang can thiệp và ở trong nhà mầy trông hộ vợ và con trẻ không, tao đang rỗi nầy????ke ke ke, nó nghĩ mãi léo ra. He he he, sau về anh giải thích cái tượng đài quân tình nguyện nầy theo hình nầy thì nó bẩu đúng đúng…..anh còn cung cấp cho nó 1 chi tiết là tượng nầy xây mới lại đấy, trước  đó bị dân Căm-pốt nó đập mấy phát rồi, giờ nhẽ cũng lâu lâu bọn bỏn quên mất.

 29. #33 by Già Không Đều on 2011/06/30 - 22:36


  Ah, mà Bà Dì đang nói Chum ở Nam Lào, mới Bắc Miên, chứ có phải Cánh Đồng Chum Xiêng Khoảng nằm phía Bắc Lào đâu nhờ. Nhẽ Chum Nam mới Chum Bắc khác nhau he he?

 30. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 22:41

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (13) Các cô đã bâu jờ đến Biển Hồ? Đấy mới thựcsự là Biển Vàng Biển Bạc.

  Đầu năm các cô quây một đoạn lưới ở Biển Hồ rùi thả một đôi cá tra xuống, cuối năm nhấc lưới các cô đã có một đàn cá tra béo nungnúc nặng cả tạ.

  Ven Biển Hồ thì ui mẹ ui, đất châuthổ Mekong bạtngàn mầumỡ, và hoàntoàn vôchủ đéo ai thèm cắm.

  Đầu năm các cô thả xuống đất ý nhúm thóc lép, cuối năm các cô đã có cả bao-tải gạo trắng bóc địt mẹ.

  Zưng bọn Miên hehe, chúng nó lười tới nỗi đéo thèm quây lưới ở Biển Hồ để nuôi cá tra, mà chúng chỉ quen thọc đinh-ba hoặc vục cái rá xuống hồ hổ (fải gọi là Biển thì mới đúng), trúng được ông cá nầu thì vác về nướng chén, không được thì đi ngủ hehe.

  Và đất Mekong bátngát bạtngạt ý, bọn Miên chúng đéo thèm canhtác. Chả thèm jồng lúa nor jồng cải. Chả thèm thả bò nor chăn vịt. Chúng chỉ thithoảng cỡi xuồng ba-lá zạo một vòng, vặt được đụn lúa nầu thì vác về nấu cơm chén, không được thì đi ngủ hehe.

 31. #35 by Già Không Đều on 2011/06/30 - 22:46

  Địt mẹ Bà Dì đang di chuyển đề tài dần dần đến mô hình hợp tác xã nông nghiệp thời Cộng Sản Cô Bốt mần kinh tế mới đó ah? 

 32. #37 by Phang_Phập on 2011/06/30 - 22:48

  Bản đồ của các bạn Căm-pốt treo ở Hoàng cung, anh nốt phát nầy là anh đi ngủ thôi, léo mẹ díp mắt rồi, anh trích tạm từ Lốc của anh.

  – Bọn Căm-pốt lười lao động bỏ mẹ, chỉ thích có xiền ngay, he he he, cô nầu vầu vùng Tịnh Biên hay ở kênh Vĩnh Tế nối 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang đổ ra Hà Tiên, đó là biên giới giữa 2 nước do Thoại Ngọc Hầu đào, dưng do bọn bên kia sông lười nên toàn An-Nam sang làm hộ, he he he, cuối năm đóng lợi tức cho Miên, ke ke ke, nên bên biên giới giờ xa kênh Vĩnh Tế lắm rồi, ke ke ke có cả làng An-Nam.

  Nguồn ở đây

 33. #38 by trungduong on 2011/06/30 - 22:58

  Tuol Sleng: Việc coi nó là bằng chứng “diệt chủng” là khó vì không đúng bản chất. @ Cô Hương

  Những người Khmer Rouge cao cấp ngày ấy không còn bao nhiêu chỉ còn 5 người vì đã chính Pol Pot giết đến nỗi họ phải chạy trốn. Ngay anh em cột chèo và đồng chí thân tình nhất Ieng Sary cũng trốn vừa về với Sihanouk và Hun Sen. Sihanouk đã tha cho Sary lần đầu. Sau này Pol Pot bị Ta Mok chỉ huy trưởng Khmer Rouge bắt giam sau khi bị tòa án chính của họ kết án. Hắn chết năm 1998 tại vùng kiểm soát của Khmer Rouge.

  Case 1: Duch (Kiang Guek Eav) giám đốc trại Tuol Sleng – Crimes Against Humanity / War Crimes / Torture and Murder

  Trại này đặc biệt cho các nhân vật cao cấp và những nhân viên tại đó sau này thành tội nhân. Chỉ là một showcase những việc họ giết ai và làm sao. Có hình, vật chứng và lời khai tỉ mỷ của từng tội nhân làm chứng. Có những người ngoại quốc (Tây Phương) cũng đã bị bắt và giết tại đó.

  Còn lại hơn 1900 chỗ giết người, mồ tập thể và nhiều trại tù, tập trung. Việc khởi xướng thu thập tài liệu do Ben Kiernan của Yale University, một người đã từng không chống đối Pol Pot lúc xưa, ông ta trở lại Cambodia sau này năm 1979 và được kể lại việc giết người. Từ đó ông ta đã kiếm tài liệu. Năm 1994 ông ta được Hạ Viện USA trao 499.000$ để lập một chương trình thu thập tài liệu

  Comrade Duch bây giờ là một “born-again christian”, ông ta ra tòa và nhận tội vì không thể chối cãi.

 34. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 22:59

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (14) Sự biếngnhác của zân Miên (và cả Lào) hehe thì đã thành huyềnthoại. Jờ vưỡn thế, và ngàn năm rùi vưỡn thế.

  Cô Bôn Bốt nhận ra rầng, với 7 trẹo mạng Miên trên zải đất khổnglồ ngót 200,000km2 của tổtiên, thì chả có cái đéo jì tốt hơn là mần nôngnghiệp.

  Và cô đã thuê 2,000 chiênja nôngnghiệp Fáp/Đức để chuẩnbị zựán thếkỷ hehe.

  Các chiênja Tây tính, với năngsuất jồng lúa chỉ cần 10 tấn/ha, thì nôngzân Miên mần đủ gạo nuôi cả Châu Á hahaha. Đất Biển Hồ còn tốt hơn cả đất Tây Nam Bộ (cùng châuthổ Mekong, zưng Miên có cả Biển Hồ điềuhòa nước & khíhậu) lẫn đất Xiêm La.

  Ýtưởng fáttriển nôngnghiệp theo kiểu đại-nhẩy-vọt không fải là mới ở Miên. Đầu thếkỷ 20, ông của cô Xi Ha Núc chỉ mất có 10 năm để fủ xanh tuyền Miên bằng cây Thốt Nốt và ông Bò Vàng.

  À quên chưa nói, thịt bò Miên ngon cực. Và bò ở bển không mầu vàng, mà trắng lờnlợt hehe. Ta gọi là bò bạchtạng, ngon chả kém đéo jì bò đen bên Nhật hay Úc.

 35. #40 by trungduong on 2011/06/30 - 23:03

  Tiếp theo

  Case 2: Bộ tứ Noun Chea (Brother Number Two), Khieu Samphan (Head of State), Ieng Sary (Foreign Minister), Ieng Thirith (Social Affairs) – Crimes Against Humanity, Genocide, War Crimes and a combined charge of Murder, Torture and Religious Persecution được mở hôm 26/06/2011

  People are making up the stories

  Their case file also extends to over 350,000 pages, which include 11,600 documents and more than 1,000 written records of interviews with witnesses and civil parties.

  Riêng có Ieng Sary vì đã được Sihanouk “tha” nên cho răng tòa này không được quyền xét xử hắn

  Cho đế hiện tại, tòa đã tiêu hết 150 triệu USD và 67 triệu là do Nhật tặng. Hôm 28/01/2011, Nhật sẽ tặng thêm 11.7 M nữa.

  Bạn Nhật hơi ngu ấy nhở, làm gì có diệt chủng mà cho nhiều thế.

  Case 3: Toàn bộ trách nhiệm Khmer Rouge còn lại

  Anh Hun Sen không muốn chính mình và “đồng minh” cũng ra tòa. Vì hiện tại số C.A, binh sĩ và nhiều nhân vật cao cấp trong chính phủ cũng từ đó mà ra. Lạy ông con ở bụi này?

  More importantly, Cambodian Prime Minister Hun Sen, presumably wary that political allies who once served with the Khmer Rouge — as he himself did— could face prosecution, has declared he simply won’t allow more trials.

 36. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 23:08

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (15) Chủtrương nôngnghiệp của cô Bốt (thực ra zo cô Khiêu Xăm Fon, vốn là một chiênja, chắp bút) được tuyền Bê Xê Tê Miên ủnghộ.

  Kếhoạch của cô Bốt là sau Five 4-Year Plans (tức 20-21 năm), Miên thành quốcja nôngnghiệp hàng đầu thếjới.

  Zưng hehe, khi vửa triểnkhai đại-zựán với viễncảnh huyhoàng, thì cô Bốt vấp ngay fải cái đặctính lườibiếng của đồngbào cổ. Ngoài thế, thì bọn Cục Fân Lỗ Đít Miên (Lừa kêu là Tríthức), jống hệt bọn Cục Fân Lỗ Đít Lừa, hehe đứng về fía zânchúng, và côngkhai càmràm chếđộ.

 37. #42 by minhhuong on 2011/06/30 - 23:12

  Comrade Duch bây giờ là một “born-again christian”, ông ta ra tòa và nhận tội vì không thể chối cãi. @ Dương

  —————-

  Vấn đề ở chỗ, đó là tội crime against humanity, murder and torture. 

  Không fải tội diệt chủng.

   

  Ông ta làm quản lý nhà tù Tuol Sleng, thì việc qui tội “diệt chủng” rõ ràng không fù hợp cho trường hợp nhà tù này. Việc vì fục vụ cho mục đích chính trị, giết kẻ thù (những kẻ mà bị cho là kẻ thù) không xét xử không bằng chứng được gọi là tàn sát.

   

  Trong khi đó, cái nhìn của em về vụ ra tòa của 4 tên Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and Khieu Samphan lại khác với trường hợp tên Dutch. Bởi 4 tên này tạo dựng nên mô hình cải tổ toàn đất nước. 4 tên này mới đúng tội “diệt chủng” (nhưng cũng fải đưa đủ bằng chứng thuyết fục mới buộc tội được). Nếu không, cũng lại là dạng tội danh giết người hàng loạt tàn ác, tương tự trường hợp Dutch.
   

 38. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 23:17

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (16) Tấtnhiên không fải con Miên nầu cũng fànnàn đườnglối của cô Bốt như fần đông bọn Lỗ Đít. Mà hehe, bọn bầnnông Miên lại nhiều con khoái.

  Không khoái sao được, khi cô Bốt đánh trúng tâmlý bỏn. Nôngzân mà nghe thấy fáttriển nôngnghiệp thì kiểu jì chả mừng? Zù chưa biết cụtỷ thế nầu.

  Các cô hãy sosánh, kếhoạch của cô Bốt có naná Cải Cách Ruộng Đất của Ông Cụ không? Có haohao Xây Zựng Kinh Tế Mới của cô Zuẩn không?

 39. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 23:35

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (17) Để thựchiện đườnglối sángsuốt của đảng, vì sựnghiệp fáttriển đấtnước & zântộc, cô Bốt buộc fải có các quyếtđịnh sắt-đá, zù ngungốc. Cái nài Ông Cụ bên Lừa cũng nhiều lần gặp hehe.

  Theo đó, cô Bốt quyết đưa zân Miên lườibiếng vầu kỷluật, đặcbiệt là đám zân thànhtrị quen Ăn Trên Ngồi Trốc, và bọn Tríthức Cục Fân nỏ mồm.

  Và các nôngtrang tậpthể theo môhình Staline ra đời, vầu quãng jữa 1977.

  Ở các nôngtrang nài, điều zễ thấy là các kịu-bầnnông thì thoảimái hơn các tân-bầnnông bị đưa về từ thànhfố. Các cô có thể gặp chính bọn bầnnông Miên để điềutra. Bọn nài có cái nhìn tới Bôn Bốt không mấy áccảm, thậmchí còn nhiều đứa tỏ ra thiệncảm. Thế mới hehe đểu. Kiểu như zân Nga jờ còn khối con mê Staline.

  Cái bỏn thích nhất là jì? Là được ăn no.

  Hehe các cô đừng cười. Đúng là như thế. Trong các nôngtrang Khờ Me Đỏ, nếu không fải là zân thànhthị ẻolả nhõngnhẽo za tái mồm rộng, thì các cô được đốixử tửtế, được chén ngày 3 bữa căng bụng. Bìnhthường lúc đó zân Miên chỉ chén 2 bữa nha các cô.

  Và các cô đừng có nói là ở nôngtrang thì không có ytế jáozục nhế. Có hết, và miễn-fí. Chỉ zững nôngtrang chuyên cảitạo bọn fảnđộng mới không có zững thứ đó.

  Fảnđộng mà. Ở đéo đâu chả thế.

 40. #45 by minhhuong on 2011/06/30 - 23:51

  Thực ra, fân vân từ tối qua đến giờ, sau khi đọc được 1 mẩu nhật ký của 1 đứa gốc Miên tị nạn ở Pháp có kể, nhưng lại không giống như mô tả thông thường được nghe. Ví dụ tên ấy lúc nhỏ 5 tuổi là sống với mẹ chứ không phải bị tách (có lẽ tách khi nó lớn đủ có thể lao động?), khi nó bị ốm thì bọn trẻ con báo với tay quản lý, tay này sai 1 đứa ra gọi mẹ nó về và cho mẹ nó quyền nghỉ lao động trông con ốm. Rồi là bệnh viện ở quá xa (chứ không fải không có).

  Nghe tới đoạn “bệnh viện ở quá xa”, gúc thử thấy có bệnh viện zone 35 – nhưng lại nổi tiếng là chữa hầu như đa fần ai cũng ngỏm ặc ặc

   

  Nhưng đoạn này thì giống: mẹ nó không dám nghỉ ở nhà vì sợ thiếu fần ăn.

 41. #46 by trungduong on 2011/06/30 - 23:53

  @ Cô Hương,

  Đọc lại cái đi. Chỗ nhà tù ấy chưa ai bảo là nơi “diệt chủng“. Vì làm vậy cần gì đến nhà tù để lấy cung? Cứ xem lại những chỗ và việc gần đây như ex-Yugoslavia (Bosnia/Serbia), Rwanda chẳng hạn thì làm gì có nhà tù. Đòm, chém, cuốc sọ một cái là xong. Anh Saddam Hussein bị án “diệt chủng” cũng cần gì nhà tù. Cứ giết chứ lấy cung làm gì cho mất giờ.

  Comrade Duch làm gì bị sử “diệt chủng”. Chỉ có bộ tứ thôi (Case 2) vì họ là phần đầu não (inner-circle của Pol Pot) còn sống. Xét xử riêng.

  Chỗ nhà tù ấy chỉ là showcase những ai bị giết vì tội làm phản, điệp viên vv. Vì chỗ ấy còn giữ đủ hồ sơ thôi. Để bác Duch báo cáo cho bác Noun Chea đấy. Theo như lời khai của bác Duch ra tòa.

  Tòa ấy lối ngoại quốc, không thành tội nếu chưa được tòa kết tội (indicted is not convicted) . Nếu không đủ chứng thì bỏ qua. Cho nên quy cho tội thành lập “diệt chủng” thì chưa ai chắc. Vì ra tòa chưa là tội danh thành lập.

 42. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 23:57

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (18) Bi jờ thì các cô đã thấy, bọn Miên chết trong thời Bôn Bốt là ai, và bằng cách nầu.

  Tấtnhiên đó là bọn fảnđộng. Bọn nài gồm thịzân, tríthức, và bọn zânchủ hehe.

  Bỏn chết chủyếu vì laolực, zo laođộng nặngnhọc quá-sức (vì bỏn có quen laođộng đéo đâu), vì không được chămsóc ytế đúng cách.. Và tấtnhiên có khối bỏn chết vì ăn đòm, zo ươngbướng, zo chốngđối, hoặc đơnjản zo mần lãnhtụ ngứa-mắt.

  Còn cô nầu bẩu bỏn chết chủyếu vì bị chặt đầu hay mổ bụng bằng zao-fay hoặc cuốc thuổng rìu rựa, thì hehe, Zì nghe và cười và đéo tin, vì đéo có đủ bằngchứng, và Zì thấy cũng đéo cầnthiết fải tìm bằngchứng.

  Vì chết bằng zao hay chết bằng súng thì khác đéo jì nhau. Không nhẽ jiết 10 người bằng zao thì tội nặng ngang jiết 20 người bằng súng?

  Đến đây, thì Zì khuyên các cô tự rút kếtluận, bởi Zì đéo có tráchnhiệm mần điều đó hộ các cô, rầng có nên gọi sựviệc mà Bôn Bốt gây ra cho tổquốc Miên của cổ là Ziệtchủng hay không.

  Các cô gọi là Ziệtchủng, thì cũng đéo ảnhhưởng jì đến Zì, thậmchí Zì còn ủnghộ, bởi Zì cũng muốn gọi vài sựviệc tươngtự xẩy ra ở một nước lángjiềng Miên là thế hehe.

  • #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 00:12

   Các cô đừng có đem hình một cái cuốc có zính máu rùi bẩu Zì là bọn Miên tuyền jiết ngường bằng cuốc nhế. Zì sợ lắm. Sợ chết vì cười ý mà hehe.

 43. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/07/01 - 00:08

  Thôi, đù má các cô, Zì đi ngủ. Mai Zì jảng nốt fần 3 (Jải Fóng), kể chiện các cô bộđội Ông Cụ tỉn zukích Miên thế nào, và bị zukích Miên chống trả ácliệt ra sao.

  Hehe các cô sẽ thấy, tỉn nhau mới zukích là một trảinghiệm rất taonhã. Chỉ có thua chứ đéo có thắng.

 44. #50 by Mit on 2011/07/01 - 00:27

  Bi jờ thì các cô đã thấy, bọn Miên chết trong thời Bôn Bốt là ai, và bằng cách nầu.

  Tấtnhiên đó là bọn fảnđộng. Bọn nài gồm thịzân, tríthức, và bọn zânchủ hehe.@ TT

  Cái Mít đéo hiểu  nổi là mần sao con Bôn Bốt lại có thể nghĩ cỏn sẽ thành công khi áp dụng economic models của Xít-ta-lin mới cả Mao trong khi cỏn phải thấy cảnh hàng triệu dân Nga Ngố mới cả Tàu chết đói thối mồm?  Dững xự kiện này cách nhau hàng thập niên đấy chớ? 

  Theo con trí thức lỗ đít Qiang Zhai, sau khi cách mạng thành công ở Cambo thì con Bôn Bốt sang Tàu thăm Mao, his ideological mentor vào 21/6.  Mao đón Bôn dư một anh hùng “You have achieved in one stroke what we failed with all our masses.” 

  Cũng trong meeting này, Mao đã fully approved con Bôn Bốt 2 chiện: 1- Mần kinh tế kiểu Year Zero, và 2 – Tách huyền tuyền ra khỏi ảnh hưởng của bọn Lừa.

 45. #51 by Lớp ba trường làng on 2011/07/01 - 01:14

  Các cô gọi là Ziệtchủng, thì cũng đéo ảnhhưởng jì đến Zì, thậmchí Zì còn ủnghộ, bởi Zì cũng muốn gọi vài sựviệc tươngtự xẩy ra ở một nước lángjiềng Miên là thế hehe.

  Các cô lười đéo chịu. Gúc ” Nơi những kẻ bán nước được giáo dưỡng chu đáo” để biết thêm chi tiết.

  Đồng chí Đại tá 5 Hồng viết cuốn “Cuộc chiến tranh bắt buộc” như truyền thống anh hùng cách mạng, tuy kể công là chính cũng phải thừa nhận những tổn thất của bộ đội Ông Cụ.

  Bộ đội chính quy quân đoàn 4 được yểm trợ bằng máy bay Mig và F-5 mà chịu tổn thất trước lực lượng chỉ có hỏa lực pháo 105mm được kéo bằng xe bò.

  Nước mẹ cúp viện trợ từ lâu, trong nước mần không đủ ăn, lại phải nuôi một đoàn quân viễn chinh. Không bại mới lạ.

 46. #52 by minhhuong on 2011/07/01 - 01:19

  sau khi cách mạng thành công ở Cambo thì con Bôn Bốt sang Tàu thăm Mao, his ideological mentor vào 21/6.  Mao đón Bôn dư một anh hùng “You have achieved in one stroke what we failed with all our masses.”  @ Chị Mít

  ———————-

  Ơ, bỏ mẹ cô Mao 2 lưỡi, điêu còn kinh gấp đôi cả em  khứa khứa khứa.

   

  Tháng 6 thì nói với cô Bốt thế, dưng tới tháng 9 lại ỉ ôi với Khieu Samphan (lúc đó sang đón Xihanúc về Miên) rằng “Hãy tiến lên CNCS 1 cách chậm chậm thoai. Cô không thể tiến ngay lên CNCS, phải từng bước một”, rằng “Đừng đi theo con đường Bước nhẩy vọt vĩ đại của chúng tôi”.

  Mao còn xin hộ cho Xi ha núc “Xin đừng đưa Xi ha núc cùng vợ ông ta vào Hợp tác xã”, hô hô hô

   

  (Cái này em trích ý từ cái link đéo gì hôm nọ 1 bựa viên tung lên đây, Brother Enemy)

 47. #53 by Núi Tản Viên on 2011/07/01 - 02:23

  Vẫn chưa sáng lắm tỏ động cơ của cô Ba & Co lùa bộ đội bắn đòm vô mần thịt đồng chí Bốt. Hay là để dùng mẹ nốt số vũ khí đạn dược vừa mới thu được của ngụy quân ngụy quyền?

 48. #54 by Sành on 2011/07/01 - 02:32

   đọc lướt quanh đoạn cô trích ở bản gốc triện của con bộđội Miên, thì hehe vớ ngay được đoạn cỏn tả Tiểuđoàn cỏn tiêuziệt một đám 20 con Miên đang ăn tối zưới gầm 1 cái nhà sàn bằng 2 fát B41.

  Địt mẹ con nầu từng chơi B41 nói nghe coi hahaha con cỏn có bốcfét hay không?

  @tt
  Anh vừa hỏi một cựu đại úy, tiểu đoàn trưởng bộ đội bắn đòm, đã oánh nhiều trận bên căm bốt sau đó đi xuất khẩu lao động đông đức, bây giờ là cong nhân của anh. Hắn cồng phơm là những năm 198x bộ đội mình hay dùng B41 tỉn bộ đội Bôn Bốt. Chỉ đơn giản là bọn nó đánh du kích, hay đánh trong rừng nên khi chỉ cần phát hiện ra khu vực có động là bộ đội mình nã B41 vào, rót cầu vồng theo kiểu súng cối chứ bắn bàng tiểu liên AK thì đéo hiệu quả vì cây cối nhiều.
   
 49. #55 by Mit on 2011/07/01 - 02:40

  Sau khi 3Zuan hạ Minh Béo, cỏn cũng sang thăm Mao vào tháng 9.  Mao bẩu Zuẩn, đại khái đừng mong đợi gì vào Trẫm nhá, dạo này khanh không còn nghèo dư xưa, ie cú cướp Nam Lừa cũng yield nhiều chiến lợi phẩm.  Nước trẫm mới là nước nghèo, và phải nuôi dững 800 triệu miệng ăn…..hehehe

  Đệ của Mao, Bình Nhỏ có trình bày với Zuẩn Doctrine “3 Worlds”: ie 2 thằng superpowers, bọn tư bản khoai tây lìu tìu còn lại + Nhựt lùn, và đám cùng đinh developing countries + nước mẹ. 

  (còn)

 50. #56 by Mit on 2011/07/01 - 02:42

  Theo doctrine này, nhóm 2 và nhóm 3 sẽ hợp nhau uýnh gục hai thằng superpowers, trong đó Nga Ngố được coi là nguy hiểm  nhất….hehehe (Nước Mẹ rất paranoid về một Soviet Hegemony)

  Nghe kể, báo chí kền kền bên Lừa đã không đưa tin về vụ này.

  (còn)