Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Dom-dom on 2011/06/30 - 11:56

  Vụ loạn luân Bắc Lừa không hiểu ThỐi lấy thống kê ở đâu ra mà nhiều thế.

  Bây giờ đọc báo anh mới thấy nhiều vụ loạn luân, chứ lúc anh đi sơ tán ở nhiều vùng quê, những chuyện này cực kỳ ít luôn.

  Tại sao anh nói ở vùng quê. Vì không gian làng xã là không gian mở, thằng đầu làng uýnh dắm thằng cuối làng nghe tiếng. Nó khác kiểu sống khép kín ở thành thị. Vì thế, mỗi chuyện gì dù rất nhỏ xảy ra, thì ở ngoài đồng ngày mai đi làm họ đã kháo nhau ầm ầm. Mà hồi đó làm việc hợp tác, nên mỗi cánh đồng, thửa ruộng có hàng chục người làm, có giấu được khối.

  Tuy thế anh cũng hóng được 4 vụ xin kể hầu chi Bựa.

  Vụ thứ nhất của ông chú rể bên nội. Vụ này nhẽ xảy ra hồi năm 196x, x<4. Ông làm chức khá to ở khu gang thép TN. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, ông lại đổ đốn, tòm tem với cô lớn. Đến khi định tòm tem tiếp với cô bé, thì bị chính cô phản ứng vùng ra tố cáo. Vì thế ông mất cả chức và đi bóc lịch. Vụ này tuy xảy ra ở xa, nhưng tiếng vẫn dội về làng quê anh, mọi người xầm xì suốt một thời. (còn)

 2. #2 by Dom-dom on 2011/06/30 - 12:20

  Vụ thứ hai xảy ra ở huyện quê nội anh, thực hư có đúng không anh không dám chắc. Nhưng cũng cứ kể, để thấy nếu có mầm mống gì, dù thông tin báo chí hạn chế, nhưng báo mồm chả kém, có khi còn đồn thổi lên gấp mấy lần. Chuyện này dính đến bác là phó của bố anh. Lúc bác còn làm việc, anh nhớ bác hiền lành nhân hậu lắm. Bác về hưu từ những năm 196x, x<8. Chục năm sau ma anh nhân một chuyến về thăm bạn bè cùng công tác thuở hàn vi ở huyện, mang về. Nghe nói bác có con trai cả đi bộ đội là liệt sỹ. Chị con dâu ở nhà loằng ngoằng với bác, khiến vợ bác đâm ra lẩn thẩn.

  Vụ thứ ba nghe hóng ở quê ngoại. (Quê ngoại cách quê nội trên trăm cây số) Lúc ấy thấy bác gái kể chuyện với bà hàng xóm, là có chuyện ở vùng nọ,( vùng nọ là vùng nào chả rõ, bác cả năm không ra khỏi làng, nhẽ bác giai đi bộ đội ở vùng trong về kể, anh đoán vậy) hai bố con sang làng bên ăn giỗ. Ông bố say rượu ngủ lại, thế mà thằng con về một mình, cứ thế lừ lừ vào ngủ với mẹ, trời tối bà mẹ không biết, sáng ra mới ngã ngửa ra đêm qua mình ngủ với con. Lúc ấy anh nghĩ bụng, chuyện có thế mà cũng thì thào, con ngủ với mẹ thì sao chứ, anh đây thỉnh thoảng mẹ về thăm cũng vẫn ngủ cùng với mẹ đấy thôi. Sau này lớn, nhớ lại mới hiểu ý tứ của từ ngủ. (còn)

 3. #3 by sun on 2011/06/30 - 12:22

  Địt mả cụ tổ con Chí Phèo  rân chủ ngu hơn chó gấp triệu lần!

  Ngu cỡ mày mà cũng đòi vào đây bật cụ mày. Cái loại mày nên về lò gạch hoang mà ăn cứt.
   Có rất nhiều yếu tố để có thể kết luận  là bọn Khờ me đỏ làm. Nhưng đi chứng minh những cái đã có sẵn rồi thì quá ngu. Ở đây vì chúng mày bác bỏ  kết luận có sẵn thì việc của tao làm là bác bỏ những luận điệu của lũ chúng mày. Khi lý lẽ của tao hợp lý mà chúng mày không  bác nổi thì có nghĩa là cái kết luận nêu ra hiển nhiên là đúng. Cái này gọi là phép loại suy trong logic khi mà đối tương được xác định chỉ là 2.

  Địt con mẹ lũ con chí Phèo rân chủ ngu hơn chó !

 4. #4 by Mit on 2011/06/30 - 12:30

  Dudes at Yale University, you are so wrong. Check out the arguments of our famous Al Wang and forget all what you have done. There just cannot be so many people who died during that period.@ cô Dương

  Theo một vài tên researchers khoai tây (a minority position), nếu nói về genocide tại Miên, nó không chỉ bắt đầu khi Bôn Bốt tống khứ bọn Hai Ngó ra khỏi Thủ Đô.  Genocide tại Miên không bắt đầu vầu 1975 và chấm dứt vào 1979.  Chính xác theo bọn này, nó phải được chia làm hai phases:

  (còn)

 5. #5 by minhhuong on 2011/06/30 - 12:30

  hình như bạn Bốt cũng cực ghét người Chăm nên người Chăm bị thịt nhiều, @ Chuoi

  —————–

  bạn Bốt thịt tất bọn tông dật nào không fẩy khmer, nên Lừa kiều, Hoa kiều, Thái kiều, Chăm hồi … chạy trốn tị nạn như vịt hết.

   

  Theo 1 thông tin hôm qua đọc lướt, thì Chăm hồi còn có 1 nửa sau đợt bạn Bốt nắm Phnom Penh.

  Có thông tin cho biết, lúc dân tị nạn chạy về biên giới Lừa, khá nhiều người Chăm trà trộn sống trong khu người Chăm tại Nam Lừa.

  Tại sao lại dùng từ “trà trộn”? Bởi lúc đó B chỉ để yên cho Lừa kiều, chứ bọn không fải Lừa như Hoa kiều với Khmer là bị đẩy mẹ trở lại Miên.

  Cũng có chỗ nói sau đợt bạn Bốt thì số lượng Chăm còn trên đất Miên có 1 nửa thôi.

 6. #6 by Mit on 2011/06/30 - 12:31

  Phase 1: 1969-1975  Genocidist là Đế Quốc khi bắt đầu bom Miên, destroying village life, creating a huge refugee population, radicalizing the peasants, và tạo điều kiện cho Khmer Rouge trở nên một lực lượng mạnh đông người theo khi Si-a-núc bị hất cẳng và giở thành figure head của bọn ragtag này. 

   
  Phase 2: 1975-1979 Genocidist là Khmer Rouge các cô đã familiar với.

  (còn)

 7. #7 by Mit on 2011/06/30 - 12:33

  Vấn đề classifiying “genocide” ở Cambo rất khó vì nó sẽ dẫn đến chiện Đế Quốc, qua ngã Singapore và Thái, đã đưa vũ khí cho bọn Khmer Rouge uýnh bộ đội ta (sau khi Bôn Bốt leo trực thăng chạy vầu chiến khu kháng chiến chống Lừa), ie: using the Khmer Rouge to bleed the Lua white on Cambodia ground.  Cũng giống dư bỏn using the Mujahideen to pay back the Soviet what they did to them in ‘Nam vậy đó…hehehe

  Chưa kể tố giác nhau vấn đề diệt chủng của Bôn Bốt lại đụng chạm đến vai trò của Bình Nhỏ và nước mẹ.

  Chiện khó nói bỏ mịa….hơ hơ hơ

 8. #8 by Mit on 2011/06/30 - 12:34

  Ơ quên
  (hết)

 9. #9 by Dom-dom on 2011/06/30 - 12:37

  Vụ thứ tư cũng ở quê ngoại. Ở làng, có một bà chồng liệt sỹ từ thời chống Pháp. Nhưng bà vẫn ở vậy, như bao vợ LS khác, nuôi con ăn học nên người. Hai người con đều đi học ĐH từ những năm trước 1970 cả. Nói chung rất vẻ vang với làng xóm. Nhưng sau khi ông anh chồng về hưu được vài năm, vào thuở 197x, x<5, thì làng xóm ầm lên chuyện anh chồng em dâu loằng ngoằng với nhau. Bọn trẻ con, hay người lớn cũng không biết chừng, còn làm thơ chế diễu viết đầy tường làng. Cái đoạn này thì nhục nhã không thể tả.

  Đối với làng xóm cái thể diện nó cực kỳ quan trọng.

  Cứ tưởng với ý thức hệ CS, thì mọi thứ lộn tùng phèo hết. Nhưng thật may, ý thức làng xã còn lớn lắm. Càng người nhà quê, khi họ còn ở trong làng, họ càng giữ thể diện. Nếu anh sống không ra gì, chỉ có mà bán xới đi thiên hạ.

 10. #10 by Dom-dom on 2011/06/30 - 12:58

  Túm lại, sống bao nhiêu năm mà anh chỉ biết có đúng 4 chuyện như vậy. 1 cái chắc chắn 3 cái nghe hơi nồi chõ. Chứ không như bây giờ ngày nào mở báo ra điểm cũng dăm vụ loạn luân. Chết thôi.

  ThỐi kêu tới 8-90% chả hiểu thống kê từ đâu. Ai không biết tưởng XH lúc đó nhầy nhụa lắm. Nhưng anh thật, tuổi thơ anh đẹp nhất là những ngày sơ tán ở quê ngoại.

  Cái đoạn giáo dục giới tính thì đúng là nhà trường ta kém. Nhưng trẻ con nông thôn nó không chờ nhà trường giáo dục mới biết trẻ con chui ra từ đâu, làm sao mà có đâu. Chỉ có trẻ con thành thị, vì sự giao tiếp khép kín, bố mẹ lại né tránh, nên mù mờ thôi.

  Trong làng năm bảy loại người, người rụt rè ý tứ, người bỗ bã bô lô, ba la, ruột để ngoài da. Ra đồng, các ông các bà này bô bô nói chuyện nọ chuyện kia suốt. Trẻ con cũng sớm đi chăn trâu cắt cỏ phụ giúp gia đình, đứa nào mà chả có tai.

  Khi anh về sơ tán anh thấy chúng tinh khôn bỏ bu, không ngố tàu he he như mình.

  Dù biết mọi chuyện về giới tính, chúng sống cũng ý tứ lắm. Gia đình nào gia giáo nề nếp, con cái nhiều người để ý dễ có cơ hội kén chọn được vợ chồng tử tế. Gia đình nào anh chị vớ vẩn các em dễ ế chồng ế vợ, hoặc phải đi xa tìm đối tượng. Vì thế các cụ hay nói đầu xuôi đuôi lọt, con chị nó đi con dì nó lớn…

 11. #11 by Dom-dom on 2011/06/30 - 13:02

  Cu Déo, ơ thế định bỏ quán mà đi sao, mà di chúc di chiếc gớm nhẩy.

  Những lúc vào quán tốn thời gian, anh cũng muốn cai. Nhưng đi đâu lâu, về lại vào khỏe hơn lúc ở nhà. Nhẽ chẳng khác tên cai nghiện bị lại. Hờ hờ

 12. #12 by Mit on 2011/06/30 - 13:04

  bạn Bốt thịt tất bọn tông dật nào không fẩy khmer, nên Lừa kiều, Hoa kiều, Thái kiều, Chăm hồi … chạy trốn tị nạn như vịt hết.@ Hương

  Theo nhận xét của Hai Ngó, một trí thức Miên, thì bọn Miên cũng bị suffered from an excessive pride in being a Miên.

  Si-a-núc luôn publicly nói với dân Miên là bỏn more civilized than Luas và Thais…hehehe  Good-feeling kind of talks.

  Lon Nol, một con vô tài, lại muốn purify tất cả Cambodia, từ race, tới văn hóa, tới tôn giáo.  Lua đối với cỏn là một inferior race, causing trouble cho Miên.  Do đó, cáp duồn bọn Lừa kiều, và tấn công quân sự bọn Bắc Lừa mặc dù đây là một đội quân rất thiện chiến tại Châu Á.

  Bôn Bốt, một con racist muốn giết tất cả except pure Khmer of the country-side.  Khmer Rouge is superior to everyone else, thus justifying all the killing and torturing.  Cỏn đã phạm một sai lầm khi tấn công Lua và giết dân Lua vầu 1977.  Giống dư Lon Nol, cỏn nghĩ cỏn có thể thắng…hehehe

 13. #13 by minhhuong on 2011/06/30 - 13:06

  Vấn đề classifiying “genocide” ở Cambo rất khó vì nó sẽ dẫn đến chiện Đế Quốc, qua ngã Singapore và Thái, đã đưa vũ khí cho bọn Khmer Rouge uýnh bộ đội ta (sau khi Bôn Bốt leo trực thăng chạy vầu chiến khu kháng chiến chống Lừa), ie: using the Khmer Rouge to bleed the Lua white on Cambodia ground. @ Chị Mít

  ——————

  Lúc Lừa tiến vào Miên, bạn Bốt sang tị nạn ở Thái. Bụp fát, bạn Bốt biến thành 1 trong fe đồng minh của Mẽo vì … cùng chí hướng: oánh Lừa .

   

  Mà lúc đầu, mọi người biết hàng nóng mà đế quốc trao cho bạn Bốt tức thì lúc vừa sang Thái nguồn gốc sao không?  Đó chính là kho vũ khí mà bạn Mẽo vưỡn khóa chặt để ở Thái từ thời Vietnam war ấy, hahaha. Mẽo gật lệnh cho 1 fát, Thái mở vội mở vàng, địtmẹ sợ bị Lừa sang làm đỏ nốt Thái mà.

 14. #14 by minhhuong on 2011/06/30 - 13:15

  Bôn Bốt, một con racist muốn giết tất cả except pure Khmer of the country-side @ Mít

  —————–

  Đúng roài, bạn Bốt chỉ coi bọn Khmer thuần chủng là bọn Khmer bần cố nông, đặt tên là “người cũ”.

  Bọn ở thành thị (towns và cities) khi được đưa đi cải tạo trong các nông trại tập thể thì được gọi là “người mới”.

  Nực cười 1 chỗ là, có rất nhiều nông dân Khmer thời trước 1975 có chút xíu chạy nạn lên Phnom Pênh , bụp fát tự dưng bị đuổi khỏi thành fố về nông thôn với danh nghĩa new people nốt, dù cả đời chính gốc là bần cố nông. Địtmẹ đen chưa hehehe 

 15. #15 by DG on 2011/06/30 - 13:26

  Dư nài có được gọi là loạn luân không hehe?

  http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/28084/nuoc-mat-muon-mang-cua-9x-ham-hiep-cu-gia-90-tuoi.html

  Đèo có quan hệ gì mới nhau nhá, vãi đái mới bọn nài luôn!. Nhẽ con mụ Bựa nên tìm bọn bỏn mà học, trau dồi thêm.

 16. #16 by Mit on 2011/06/30 - 13:41

  Mẽo gật lệnh cho 1 fát, Thái mở vội mở vàng, địtmẹ sợ bị Lừa sang làm đỏ nốt Thái mà.@ Hương

  Lúc đấy, đéo ai hông kinh Lừa, nhất là bỏn Thái…hố hố hố  Bờ biển thì hàng ngàn Nam Lừa đổ bộ.  Biên giới Thái thì hàng trăm ngàn Nam Lừa + Cambo + Lao + Hmong các loại tràn qua….

  Sợ còn hơn bọn Ý giờ sợ bọn refugees coming over vì chiến sự ở nhà bác Fi ấy chứ….hehehe
   
  Thôi Mít đi ngủ đơi. Híp cả mắt rùi.

 17. #17 by LonelyRose on 2011/06/30 - 13:42

  Bựa quán, ngài 30/6/2011

  —oOo—

  BẢN KỂM ĐỂM

   

  Kếnh gởi: Chi bộ bựa

   

  Em tên là Rốt, tức Rose, Hồng vàng, Râu ngô, Lôn Rầu, Đơn Mai Khôi, Râu Lônli, Hồng Đơn, Râu xờ… ui còn khoảng chục tên nữa chịu không nhớ hết.

   

  Nai em xin tự kểm đểm xâu xắc trước chi bộ vì tội đã tự ý nghỉ không xin phép trong 2 (hay 3) tuần qua.

   

  Lí do: bão khủng hoảng thổi thốc 1 phát mần em xiểng niểng không kịp đỡ. Em đã từng tí tởn nghĩ chả bão nào có thể khiến mình khốn đốn nhưng nai đã vô vàn ân hận

   

  Rất mong chi bộ bỏ quá cho em. Entry nài em có hóng đầy đủ nhưng không có thời gian singĩ thấu đáo nên xin phép không cồng. Em sẽ quay lại xinh hoạt đều đặn khi bão đã qua.

   

  P/S: Anh nào có gọi tên em mần em bịnh xụt xùi xuốt mấy tuần qua sin hãy chờ em đừng bỏ chạy. Đợi em ừ một fát hãy bỏ chạy cũng chưa muộn mà

 18. #18 by Mr. Tran on 2011/06/30 - 13:59

  @Tướng thối:

  Vụ cô Lữ bị cô Thơm cho đi tàu suốt sâu mỗ lại hóng được tin là cổ tẩn công khai với lí do “phản bội cách mạng”, đầu hàng cô Ánh mà? Có nghe nói là bí mật tỉn rùi đủn cho cô Ánh đéo đâu?

   

  Nghe đồn là lôi vầu rừng rùi cho 51 thằng biến thái hiếp rùi còn đút chùy vầu đít cho chết. Đại loại thế, vì có nhân chứng nầu còn sống mà phỏng vấn đéo đâu há há

 19. #19 by Mr. Tran on 2011/06/30 - 14:01

  @Đơn Mai Khôi:

  Mong em mãi. Mần bản kiểm điểm làm chi em? Mần bản tường trình hay hơn

 20. #20 by minhhuong on 2011/06/30 - 14:17

  Muốn kiếm hình tư liệu thời bạn Bốt nắm Miên rất khó.

  Sau “giải fóng” Phnom Pênh tháng 4/1975, Miên đóng kín mít. Tới tận 1976, lần đầu tiên 1 fóng viên nước ngoài người Pháp thâm nhập được vào Miên, fỏng vấn 1 nhóm “fản động” trốn chui nhủi trong rừng fía tây Nam của Miên, rất không vừa ý khi nói về chính quyền bạn Bốt . Đó cũng chính là dững thước phim đầu tiên được đưa ra thế giới.

   

  Hầu như rất khó khăn để kiếm 1 hình ảnh nông trại tập thể thời bạn Bốt ra làm sao. Hiện nay mới thu thập được những hình ảnh do 1 fóng viên Nam Tư tới Miên vào đầu năm 1978. Cảnh lao động trông như thế này:

   

  Link đây

 21. #21 by minhhuong on 2011/06/30 - 14:35

  Lao động trong nông trại tập thể (tiếp)

 22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 14:38

  Zì đây Simacai Cụt Tai

  Các cô, trừ em Mít Yêu, tìmhiểu về Miên Bôn Bốt rất hờihợt và có fần ngớngẩn (từ Wiki?). Để tối Zì zìa jảng tiếp tới các cô.

  @con Bia thamluận đoànghoàng, Zì khen. Zưng lại quá sơsài kiểu Cỡi Chó Coi Hoa, Zì không khen.

  @cô Zương thamluận bằng Pure English, Zì không khen. Ở đây nhiều con đéo biết ngoạingữ, fiền cô chiển qua tiếng Lừa một khi điều cô định nói có nộizung đủ fứctạp.

  Zì gợi ý các cô tự tìm đọc trước:

  – Nghiênkíu của đạihọc Yale bên Mẽo về Ziệtchủng Miên (CGP).

  – Môhình côngxã Miên mà cô Bôn Bốt định xâyzựng. Nó theo khuônmẫu nầu? Mụcđích? Kếtquả?

  – Tuyệtđối KHÔNG đọc Wiki. Zững cái data như “số người Miên gốc Hoa trước 75 là X mạng, sau 1979 còn Y mạng”, blah blah trên Wiki, là vớvẩn không thể tưởngtượng được, tuyền Cam edit đấy các cô ạ.

 23. #23 by LonelyRose on 2011/06/30 - 14:49

  @Trạn iu qí,

  Không quay về đây thì biết về đâu? Sau hơn nửa năm sinh hoạt quán bựa, hết nơi nào chứa chấp được Rốt nữa roài

   

  Nghe Modern Talking hát lại “Tui ơi đừng tuyệt vọng” để tự xếck lại tinh thần nào…

 24. #24 by budifa on 2011/06/30 - 15:19

  Cái linh con bộđội kể chiện tỉn Miên (em Bắp Ngô đưa) như buồi ý mà con Fa cũng khen là sao?

  Zì đéo thể chịu nủi zạng fóngsự/kýsự mà kể theo kiểu bơmvá Kền Kền cố nhét vănchương bọxít vầu. Nó jảtạo đến buồn nôn. Văn thì như cứt có hayho đéo jì @ BOM

   

  Địt mẹ lão già đĩ miệng, chắc mới đọc đúng đoạn tôi trích hả? Ông bắn-đòm này viết hài-hước và quan-trọng là rất thật, jả-tạo chỉ dành cho cái con-cặc nhà lão thôi. Kền-kền nầu viết nổi dư nầy

   

  Trong mấy cái bồng rách hôi mù của bọn này, chúng tôi lôi ra được cuốn sổ ghi bài hát nhăng cuội của thằng Tư hy sinh hôm đại đội 1 tan tác. Kẻ thù đây rồi! Đời mày tàn rồi! Anh Thào nổi điên quát lính khử nốt hai thằng tù binh bị thương. Thằng khẩu đội trưởng DK.75 đại đội 17 đi phối thuộc hô lên: “Để em!”. Chúng tôi vội giạt ra khỏi hướng bắn của nó. Nhịp AK găm vào ngực và họng thằng thứ nhất, nhưng nó không chết tốt lại còn khò khè lớn hơn. Thằng thứ 2 (chỉ chừng 16 tuổi) lăn đến ôm chân thằng bắn. Nó đạp ra, nhưng đã run tay lùi lại. Ông Thào lườm nó một cái rồi rút K.59, phân phối đều vào sọ mỗi thằng hai phát vọt óc. Thân người giật giật mấy cái rồi xuội lơ, môi vẫn còn run run. Thấy chúng tôi nghệt mặt ra, anh ấy quay lại chửi: “Mẹ chúng mày! Lính với tráng!” rồi bỏ đi. Tôi đá nốt cuốn sổ của thằng Tư vào trong đống than hồng. Trả mày cuốn sổ xuống đấy mà hát vớ hát vẩn! Anh em đã thanh toán xong món nợ cho mày! Không biết có phải cái thằng đã cầm xẻng băm mày không?

   

  Gúc thử thì hồi-ký này nổi-tiếng trên mạng phết, tác-giả cũng không ngại lộ danh-tính mình và đồng-đội

 25. #25 by budifa on 2011/06/30 - 15:22

  Mà đấy, cùng tầm tuổi nhau, cùng dân phố Hàng Hà-lụi, người-ta thì bị bắt đi bắn-đòm may mà vác được xác về, dưng hông oán-thán gì nhiều. Lão BOM nhà mình trốn mẹ sang Sô-Liên ăn bơ thừa sữa cặn, học được tý kiến-thức mới có chút năng-khiếu văn Bựa thì lại dùng để chửi quê-hương đất-nước đồng-bầu vung-xích-chó lên. Đồng-ý chửi là một biện-pháp khai-sáng, dưng phẩy chửi cho đúng vầu mới lọt tai người khác.

   

  Già rồi tuyền giở-chứng đéo tìm-hiểu cặn-kẽ gì sất, cứ chửi như-đúng-rồi bịt mồm người khác. Kiến-thức cũ mài ra sắp hết rồi, cố làm vài phát update đê lão. Tôi là tôi quý lắm mới nói đới.

   

  Nản quá BOM à, khà khà

   

  À nói thêm trong hồi-ký nầy chưa đọc thấy đoạn nầu viết về tội-ác nhét-lựu-đạn-vầu-âm-hộ của bọn fản-động Miên nhá, nếu là kền-kền thì kiểu gì chả có nhể lão nhể, hế hế

 26. #26 by budifa on 2011/06/30 - 15:23

  Về diệt-chủng, tôi nghĩ thô-thiển thế này

   

  Diệt-chủng là một chủng tìm cách tiêu-diệt chủng khác với định-hướng rõ-ràng. Tỷ-như da-trắng diệt da-đỏ, Đức Nhợn diệt Do-Thái, Hutu diệt Tutsi, vươn-vươn

   

  Thảm-sát là một cá-nhân/cộng-đồng tìm cách tiêu-diệt một cộng-đồng fi-quân-sự (aka trong tay không tấc sắt) khác. Còn dàn trận oánh nhau thì chết càng nhiều càng oai-hùng cho thằng thắng. Cái nầy bao-hàm cả diệt-chủng dưng giờ thấy có fân-biệt

   

  Ở Miên, ông Bốt chơi hai-fai, diệt các chủng Khựa, Lừa, Chăm lẫn thảm-sát cộng-đồng kỹ-sư, bác-sỹ, vươn-vươn Miên quen ăn-chơi phè-phỡn hông chịu làm ra lúa-gạo.

   

  Dưng tại-sâu cuốc-tế hổng cho là diệt-chủng thì tôi biết đéo

   

  Hỏi lần thứ 4: Ngáy có chữa bằng Dâm-Công được hông được hông?

 27. #27 by minhhuong on 2011/06/30 - 15:34

  Phase 1: 1969-1975  Genocidist là Đế Quốc khi bắt đầu bom Miên, @ Mít

  ——————–

  Trong Vietnam war (trước 1975), có tầm 750 000 Miên bị cho là chết bởi bom Mẽo trên đất Miên, do đế quốc điên cuồng triệt hạ các đường tiếp tế của Bắc Lừa vào miền Nam.  

  Mặc dầu thế, có được coi là tội “diệt chủng” theo định nghĩa ở công ước em đã trích không?  hợ hợ hợ

   

  Tóm lại là dù cho đó là đế quốc or non-đế quốc ném bom búa xua trên đất Miên lúc đó thì cũng khó mà nhét chữ genocide vào được.

   

  Vì thế hầu như tất cả các tài liệu về Genocide Cambodia dù đều nhắc tới bao nhiêu tấn bom Mẽo đã trút xuống Miên trước 1975 nhưng lại không được xếp vào giai đoạn được cho là Genocide, đơn giản chỉ bởi không fải trường hợp “cố tình diệt 1 chủng tộc”

  ———————–

  @ Dương: Tương tự như thế đối với nhà tù Tuol Sleng, nó được coi là nhà tù chính trị (chứ không fải vì chủng tộc). Việc coi nó là bằng chứng “diệt chủng” là khó vì không đúng bản chất.

 28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 15:38

  @con Jà Đểu, em Mít Thơm

  Chiện về cô Hun Xen Zì đã kể khá kỹ bên Cà Fò (“lãnhtụ có nhiều bằng tiếnsĩ nhất thếjới”). Con trai cô Xen, cô Hun Ma Nệt, hiện là tổng-thammiutrưởng quânlực Miên, và được cho là người jầu nhất Miên với tàisản quãng trên 10 tỷ Tơn. Và được zựđoán sẽ mần Thủtướng trong tươnglai gần.

  Để tối Zì sẽ kể về sự jầucó & quyềnlực của jới tướnglãnh Miên và bọn Miên gốc Lừa bên bển. Các cô fải nhớ, Miên gốc Lừa còn jầu & thếlực hơn Miên gốc Tầu bộifần.

  Tàisản của các lãnhtụ Lừa hiện đang liuchiển bên Miên (và Lào) là cực nhiều. Hehe mời các cô thamkhảo con Fập về Viettel and the like.

 29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 15:43

  @Con Fa Đần Độn

  Đọc đoạn văn đó mà cô cho là chânthực à? Cái địt mẹ cô chứ, zững người đã thựcsự trảinghiệm đéo bâu jờ kể theo lối như thế.

  Các cô có thể tìm đọc một bài biên cũng rất nủi tiếng trên mạng, được cho là hồiký (hoặc nhậtký) của một cô bộđội bắn đòm tỉn Tầu 1979.

  Zì côngnhận khoảng vài trang đầu cổ kể rất thật. Zưng sau đó zo sự cổvõ thái quá của bọn khánjả (tuyền bầnnông hehe, cangợi như đúng rồi) mà cô cổ hết mẹ vốn. Thế là cổ bắtđầu fịa và vănchươnghóa chiện của mình.

  Các cô vưỡn chưa có kỹnăng đọc để fânbiệt đâu thật đâu jả.

 30. #30 by CAM on 2011/06/30 - 15:52

  Hố hố, xí mê, hôm qua đương chiến đấu oai hùng bỗng tắt phụt đèn đóm bởi quả vi rút. Giờ ngon cơm lại rồi. Xốc váy, cột dây thun, vác lịu đạn, ôm bom x…u…n…g…p…h…o…n…g.

  Dưng đùa má, phẩy từ tốn duyệt cồng cái đã. Ơ, chúng mình tỉn nhau đến đoạn nầu rồi nhở? 

 31. #31 by Bia on 2011/06/30 - 15:56

  @ Mụ Fa: Diệt chủng: tiếng hylạp là Genos ( chủng tộc – bộ lạC ) + cide (la tinh): giết ( hehe gúc thế chứ biết cứt).

  Nếu giết mà mang màu sắc, động cơ  chính trị, kinh tế….. thì lại đéo được coi là diệt chủng. nên rất khó xác định nhân chứng vật chứng là thế, để coi xữ 4 đồng chí CAm có đồng chí nào dính tội diệt chủng không – chắc không

 32. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 16:00

  @Con Fa Đần Độn Như Ông Lợn

  Trong đoạn văn cô trích của con bộđội Miên mà cô nói là chânthực kia, có zững từ/ngữ (hoặc câu/cú) sau đây đã xóa sạch côgắng của con cỏn:

  “hôi mù”
  “nhăng cuội”
  “Kẻ thù đây rồi!”
  “Đời mày tàn rồi!”
  “Thằng khẩu đội trưởng DK.75 đại đội 17”
  “giạt ra khỏi hướng bắn”
  “Nhịp AK găm vào ngực và họng”
  “lại còn khò khè lớn hơn”
  “nhưng đã run tay lùi lại”
  “Ông Thào lườm nó một cái”
  “phân phối đều hai phát vọt óc”
  “Thân người giật giật mấy cái rồi xuội lơ”
  “môi vẫn còn run run”
  “đá nốt cuốn sổ của thằng Tư vào trong đống than hồng”
  “Trả mày cuốn sổ xuống đấy mà hát”
  “Không biết có phải cái thằng đã cầm xẻng băm mày không”

  Địt mẹ một lính chiến với tìnhcảm thật & trảinghiệm thật đéo bâu jờ có thứ vănvẻ buồn nôn như thế.

  Đã “vọt óc” (địt mẹ K59 bắn thế đéo nầu mà vọt óc được?) lại còn “thân người jật jật rùi xuội lơ”.

  Hehe địt mẹ fịa mà cũng đéo biết đường fịa. Nếu muốn “vọt óc” thì fải xài bét nhất là AK. Chứ K59 đạn đồng 9mm thì có cái buồi ý mà vọt óc. Đã “vọt óc” rùi thì thân còn “jẫy jẫy mấy cái” cái ./ bà nhà con bốcfét.

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 16:12

  Con Bia chê Zì lanman cái đéo jì đấy?

  Tuy đã bốt 7 cồng, zưng fần gốc còn lâu mới tới, thế thì cái đéo jì lanman? Địt mẹ Zì hehe zỗi đéo bốt nữa bi jờ địt mẹ con hãm.

 34. #34 by CAM on 2011/06/30 - 16:14

  Netizen

  19:36 29-06-2011

  Đù má thằng CAM phét như đúng rồi ! Năm 75 đã xảy ra chiện ký Hiệp ước “Quan hệ chiến lược Xô – Lừa” đâu mà tỉn K được

  =====

  Dốt thì im! Hiệp ước Việt – Xô ký 11/1978  dưng từ  tháng 12/1977 Đảng ta đã đánh vào sâu trong đất Campuchia đến tận Neak Luong để trả đũa mấy vụ gây rối quân sự của Miên.

  Đéo có chiện Vịt phải chờ Hiệp ước hữu nghị với Sô mới dám tỉn Miên. Tư di lại đi cha!

  Còn, đương duyệt cồng

 35. #36 by minhhuong on 2011/06/30 - 16:31

  Dốt thì im! Hiệp ước Việt – Xô ký 11/1978  dưng từ tháng 12/1977 Đảng ta đã đánh vào sâu trong đất Campuchia đến tận Neak Luong để trả đũa mấy vụ gây rối quân sự của Miên.

  Đéo có chiện Vịt phải chờ Hiệp ước hữu nghị với Sô mới dám tỉn Miên. Tư di lại đi cha! @ Thảo

  ——————–

  Trận trả đũa ấy chỉ là dằn mặt rồi rút ngay, có dám đóng quân chiếm hẳn nằm lì luôn đéo chịu rút đâu hử chị Thảo.

  Thêm nữa, thời gian chị đưa rằng hiệp ước Xô Lừa vừa ký 11/1978 thì 12/1978 Lừa lập tức tấn công dứt điểm đóng chiếm Miên luôn, là khớp tới mức không thể khớp hơn, còn giề

  Tự dưng chị Thảo lại đi khen Netizen nói chuẩn. hé hé hé

 36. #37 by Ghẻ on 2011/06/30 - 17:07

   Dì đã đuổi em, em định đi nhưng nghĩ lại như vậy thì hoá ra mình quá vớ vẩn. Em phải ở lại để chỉ ra là Dì mới là người bam nhiều nhất và rất nhiều gian, rất dốt nát, rất ác độc. đã thế lại hay mắng người khác để lấp liếm. những thứ Dì bam ở đây thiếu gì trên mạng mà Dì cứ Bam ??? Em khó chịu lắm. đừng thử thách sự kiên nhẫn của em

  Dì và chị H cùng ý kiến thì em trích của chị H làm đại diện:

  nhà tù Tuol Sleng, nó được coi là nhà tù chính trị (chứ không fải vì chủng tộc). Việc coi nó là bằng chứng “diệt chủng” là khó vì không đúng bản chất. (Chị Hương)

   
  Chị và Dì đang cố tình không  hiểu hay là không  hiểu thật ạ ?
  Lẽ nào bọn Bốt đưa rất nhiều người dân vô tội vào đó,
  kể cả mấy chục em nhỏ và vu cho họ là phản bội, là gián điệp để tàn sát mà không  phải là diệt chủng ?
  Nhà tù mà người ta nhắc đến chỉ với tư cách địa điểm  xảy ra tội ác của Bốt chứ bản thân nó không  nói lên điều gì. Em được biết là bốt giết người man rợ ngay tại chính trong khuôn nhà tù chứ không  xét xử, không  đem ra trường bắn.
  Nhiều nước có nhà tù chính trị nhưng tại sao người ta không  nói chính quyền các nước đó là diệt chủng ?

  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 17:56

   Em nên đi học, ít nhất đến lớp 7, để fânbiệt thảmsát và diệtchủng.

   Em thử cố nghĩ xem tại sao zững vụ như Mỹ Lai được gọi là thảmsát chứ không fải ziệtchủng.

 37. #39 by minhhuong on 2011/06/30 - 17:22

  chị H cùng ý kiến thì em trích của chị H làm đại diện: @ Ghẻ

  ————-

  Đương chuẩn bị đi ăn thì thấy cái này.

  Cùng ý kiến cái dắm í em ạ. Đây là trích từ định nghĩa của diệt chủng theo công ước quốc tế. Chị đây không nói đó là diệt chủng hay không, mà là đương nói vì sao fiên tòa quốc tế vẫn chưa thể nhét chữ diệt chủng vào. Hiểu chưa

   

 38. #40 by Ghẻ on 2011/06/30 - 17:37

  Tuôn Xeng chỉ có thể jamcầm bọn đốithủ chánhtrị của Bôn Bốt & Co. Bọn nài thì xứngđáng bị tratấn zãman rùi kêu cái đéo jì. Không tin các cô cứ vầu Hỏa Lò mà coi hehe.
  Hehe lấy một nhàtù chánhtrị ra làm chứng cho nạn ziệtchủng, liệu có fải là thôngminh?
   
  Ziệtchủng cái đéo jì ở đấy? (Dì)

  nhà tù Tuol Sleng, nó được coi là nhà tù chính trị (chứ không fải vì chủng tộc). Việc coi nó là bằng chứng “diệt chủng” là khó vì không đúng bản chất. (Chị Hương).

  Em thấy quá giống nhau ạ.

  Chị và Dì  muốn chứng minh Bốt không  diệt chủng thì nên lấy các chứng cứ khác chứ không  phải khẳng định vì  Toul sleng là nhà tù chính trị nên không thể nhét từ dân chủ hoặc không thể coi đó là bằng chứng cho tội diệt chủng cho bọn nó được. Em nghĩ vậy.
  Hoặc chị và Dì  cũng có thể chứng minh rằng không  có chuyện tảm sát  vô tội vạ ở nhà tù đó để minh oan cho bác bốt mà .

  • #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 17:52

   Cô Bôn Bốt chẳng có nỗi oan đéo jì để mà Zì fải minhoan cho cổ. Cái Zì muốn nói là cái khác. Zì muốn khóa mõm em lắm rùi, vì ngoài bam Zì không thể đoán nủi em có thể làm được jì?

   Vui lòng không bam.

 39. #42 by Ghẻ on 2011/06/30 - 17:43

  Em xin lỗi đã  viết  nhầm từ “diệt chủng” thành “dân chủ” ở cồng trên. Tại vì thấy anh Sún chửi bậy nhiều quá vè dân chủ nên từ này ám vào đầu.

 40. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 17:48

  @em Ghẻ

  Vui lòng không bam, pliz. Zì không muốn nói xấu gái, zưng Zì thú thật, tưzuy của em chỉ ngắn bằng trái ớt hiểm. Vui lòng không bam.

  Bài jảng của Zì còn chưa hết. Vui lòng không bam.

 41. #44 by Ghẻ on 2011/06/30 - 17:58

  Đề nghị  Dì bác bỏ ý kiến của em. Em nói nghiêm túc, Em không  đùa nữa .

  Dì hiện nay có đi làm ở đâu không  hay chuyên ngồi nhà viết blog ? Nếu  đi làm thì Dì biết rằng ở bất kỳ công ty / office nào cũng rất tôn trọng ý kiến của các thành viên dù họ nhiều hay ít tuổi khi tranh luận nghiêm túc . Chỉ dùng lý với nhau chứ không  phải lấy chửi để che dấu cái sai của mình.

  • #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 18:01

   Câu nài Zì coi là không bam. Em cứ nói.

   Còn zững câu khác của em fía zưới Zì cho rầng em thiếu nghiêmtúc, có thể zo họcvấn. Sorry.

 42. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 17:59

  Em Ghẻ mà fán lăngnhăng thêm chỉ một câu nữa là Zì jam em chungthân luôn.

  Hãy nhìn con Sún, zù cỏn chưởi Zì điêncuồng như thế, zưng khép cỏn tội bam thì chưa ổn.

  Còn em thì Zì không biết có thể gọi em là jì khác.

  Em nên đi học cho hết trunghọc, rùi quay lại, pliz.

 43. #47 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/06/30 - 18:02

  Chi bộ lười như hủi, để lão Bựa lão nhắc mãi he he. Link từ cà phò đây:

  Polpot người chiến sĩ cách mạng kiên cường

  Trong đó có phần tả cảnh của lão Sản với các bài của tên MDB bên TTVNOL.

  Lão Bựa chỉ phẹt có nhõn 1 bãi về bác Bốt và 1 bãi về bác Sen thôi chứ có nhiều điếu đâu mà réo nhặng lên thế không biết.

 44. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 18:04

  Địt mẹ được ít fút jảilao mà các cô chỉ mần Zì fát điên. Tối về Zì sẽ zuyệt lại zanhsách bị tống jam.

 45. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 18:06

  Em Ghẻ không nói được bấtkỳ một ý jì để Zì fải mất công bácbỏ. Zì tránh xa các cồng của em, vì nó vônghĩa đến mức đầnđộn.

  Và Zì rút lại quyếtđịnh lúc nãi. Zì khóa em ngay từ lúc nài. Get out.

 46. #50 by budifa on 2011/06/30 - 19:17

  Địt mẹ lão già BOM câu-nệ tiểu-tiết. Tôi đọc lấy ý, chứ dài thế ngồi suy từng câu như lão có mà hết mẹ Tết Công-gô.

   

  Sự chân-thực của đoạn-trích là ít ai dám kể lại chuyện đòm chết-tốt bọn tù-binh Miên đang bị thương đéo có cửa chống-cự, lại còn nói rõ chỉ cỡ 16 tuổi, bằng văn-bản. Truyền mồm thì tôi hóng rồi.

   

  Cũng dư dững sự chân-thực khác mà kền-kền mới sự chỉ-đạo còn-khuya mới dám biên

   

  – Cấm lấy của dân: vưỡn đi ăn-trộm gà, lợn, chỉ cần thoát khỏi tai-mắt của chính-trị-viên

  – Cấm tỉn gái Miên: vưỡn tỉn đều

  – Cấm viết nhật-ký: đéo viết thì có nhớ được buồi các chi-tiết

  – Cấm chụp-ảnh: vưỡn có ảnh

  – Mất cảnh-giác bị du-kích Miên nó tỉn cho chạy vãi dắm

  – Sự vô kỷ-luật của bắn-đòm Lừa thời thởi

  – Hoảng-loạn bắn nhầm đồng-đội

  – Nhớ nhà là tuột-xích, đéo lăn-tăn

  – Vươn-vươn

   

  Còn về văn-vẻ thì ok, tôi hông có trải-nghiệm nên đéo thủng. Đưa thùy-linh cho một già-hói đi cùng đợt đó xem, thì ông ổng cũng bẩu một-số chi-tiết đéo chính-xác. Nhưng quan-trọng buồi gì ba-cái-chiện lẻ-tẻ dư lồn bị ghẻ ấy, khà khà

  • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 20:22

   Con Fa Mặt ./ Ngựa nài vưỡn đéo thể fânbiệt đâu là Sựthực Thựcsự vs Sựthực Jảtạo.

 47. #52 by nhất on 2011/06/30 - 19:51

  @Fa
  Anh thấy Trung tướng luôn có những phát hiện chính xác.
  Ý tển nói , theo anh hiểu , là những chiến binh thật sự tham chiến không thể viết , đùng những từ ngữ như cuốn hồi ký đó được. Lâu rồi anh có đọc hồi ký của một thằng sỹ quan Đức hồi WWII, đúng là khác hẳn nhưng hồi ký của Lừa. Tất nhiên bây giờ anh đánh giá hồi ký tên Đức đó thật hơn, tuy hồi ý đọc chả hấp dẫn mẹ gì , thua xa tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu, Anh Đức…và cả cái nhật ký gì vừa rồi.
  Chi bộ tìm đọc thêm những hồi ký về chiến tranh tương tự đê so sánh.

 48. #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 20:26

  @Con Fa Mặt ./ Ngựa Âm Hộ Nhét Đại Bác.

  Zững điều cô trích trong chiện của con bộđội tỉn Miên, là một kiểu cỏn cốtình nói để tránh bị nghi là tiểuthuyết vănvẻ. Cỏn fịa ra nhiều facts để người đọc cảm thấy các cỏn đéo fải thầnthánh, không jống đafần các tiểuthuyết lá cải rẻ tiền nói về Chú Bộđội Bắn Đòm Ông Cụ.

  Và chỉ có thế.

  Để Zì chỉ ra cho cô vài đoạn cỏn bốcfét thậmtệ. Và nếu cỏn đã bốcfét, zù chỉ 1 chiện, thì lấy cái đéo jì để đảmbảo cỏn không bốcfét 99 chiện khác?

  (Còn tiếp)

 49. #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 20:33

  đọc lướt quanh đoạn cô trích ở bản gốc triện của con bộđội Miên, thì hehe vớ ngay được đoạn cỏn tả Tiểuđoàn cỏn tiêuziệt một đám 20 con Miên đang ăn tối zưới gầm 1 cái nhà sàn bằng 2 fát B41.

  Địt mẹ con nầu từng chơi B41 nói nghe coi hahaha con cỏn có bốcfét hay không?

  Cười vãi đái mới loại bộđội salông.

 50. #55 by sun on 2011/06/30 - 20:38

  Địt con mẹ con zì  rân chủ ngu hết phần chó âm hộ có tám quả mìn !
  Em Ghẻ lý luận thế là quá đúng. Mày lại làm cái trò đốn mạt như khi tranh luận về con UU.
  Chúng mày ra sức gào lên TL chỉ là nhà tù chính trị chứ không  thể coi đó là bằng chứng về diệt chủng. Tao thật sự đéo hiểu lũ rân chủ chúng mày tư duy lại quá tệ hại như thế này. Giết nhiều người dân trong một thời gian ngắn là thảm sát. Thảm sát một chủng dân nào đó với số lượng lớn là diệt chủng. Vụ giết một số lượng khổng lồ người ở nhà tù TL không  qua xét xử là một vụ thảm sát nằm trong chuỗi thảm sát để người ta đi đến kết luận PP đã diệt chủng. Định nghĩa mả mẹ cái lũ ngu hơn chó. Nhìn toà K qua TV vừa chiếu thấy đủ  các thành phần bọn Tây Mẽo như thế cũng đủ biết là chúng đéo thể phán láo như lũ rân chủ đã ngu lại còn thích tinh tướng như chúng mày. Bọn các nước phải  xác định tội danh chính xác cho vụ này. Còn 4 thằng già đó nó cứ bảo nó đéo biết chuyện gì xảy ra aka chúng đéo có tội chứ chúng đéo bảo đấy không  phải là diệt chủng.
  Địt mẹ cái lũ rân chủ chó ghẻ ngu hết phần chó !
  Cụ đéo kết luận đó là gì nhưng nhiều thằng nước ngoài gọi đó là diệt chủng đéo phải chúng vô lý. Loại chúng mày ngồi đây thì biết cái đéo gì ngoài gúc mới bịa đặt, phán láo.
  Tao sẽ vạch tội nói láo của chúng mày về thông tin vợ Hun sen. Chờ đấy lũ ngu !