Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/06/30 - 00:40

  Nếu anh nhớ không nhầm thì bộ fin Cánh Đồng Chết, nhân vậy chính cũng là người đã trải qua sự việc đó như fin ” Người Cô Nhíp đóng fin Cô Nhíp” của VN hồi hổi đúng không chi bộ. Hệ Hệ

 2. #2 by Dragonfly on 2011/06/30 - 00:47

  Đéo khoá cụ cũng tự khoá. @ Sún

  —————-
  Địtmẹ con Sún lại đánh dắm hội nghị rồi chạy làng hả? Chửi nhau bằng tham luận với Zì Mọi đi. Chửi bằng tiếng Đức để anh nói đệ anh Nhất Óc Quả Quất dịch cho anh. Địtmẹ cô lại bài cũ thì anh khinh cô lắm. Hệ Hệ
 3. #3 by minhhuong on 2011/06/30 - 00:51

  Giờ tìm hiểu nhóm 1: Bọn ở thành thị.

  – Thế nào được coi là thành thị? không fải chỉ mỗi Phờ nôm Pênh được coi là thành thì đâu , dù là thủ đô dưng nó bé thoai, mà các loại thị xã thị trấn cũng, tất tật. Như thế cũng có nghĩa là chả cần biết có thực giai cấp công nông hay bọn kẻ thù cách mạng. Cứ sống ở towns với cities là túm hết. 

  – Lúc được lệnh fải đi, kẻ nào không chịu: giết. Đi quá chậm: giết 

  – Vào trại: Tiêu chí để xếp ai vào nông trại nào:

   + All trẻ em được tách khỏi gia đình ở nông trại tập thể riêng.

   + Phải ở địa điểm thật xa nơi ở cũ.

   

  – Lao động trong nông trại:

  + không trả lương.

  + Khẩu fần ăn tối thiểu.

  + Giờ lao động quá sức.

   

  Vậy những cái chết của nhóm 1 là gì:

  + Chết đói vì thiếu ăn

  + Suy nhược cơ thể vì lao động quá sức

  + Các trạng thái biểu cảm (cười, khóc, trìu mến…) có thể dẫn tới cái chết bất ngờ: ăn đạn.

  + Đặc biệt: tuyệt đối không có bất cứ cái gì gọi là bệnh viện, trạm xá, bác sĩ, chữa bệnh… Ốm là chết.

 4. #4 by sun on 2011/06/30 - 00:54

  Ơ, địt con mẹ con Lài rân chủ ngu hết phần chó măt lồn trâu kia.

  Dễ mày không  biết đọc thật. Mày không  thấy cụ chửi con Zì, con MM đầy ra đấy à ? Nhiệm vụ  bây giờ của con mặt lồn Zì là bật lại anh.
   Con này đi cóp ở Gúc, nhai lại lời đứa khác. Anh khinh nó như chó. Mày ngu thì mày phải nâng bi, thần tượng nó. Anh đấm buồi vào.
  Giờ là mấy giờ ? Địt cụ tổ nhà mày.

 5. #5 by Mit on 2011/06/30 - 00:55

  Tổ sư chi bộ, trong khi đợi tội ác “diệt chủng” của Bôn Bốt được mổ  qua lăng kính của quán Bựa, tức chi bộ từ già hói, gay, let, đến tintin các loại  Mít pót cái hình thằng khoai tây chụp một thằng Miên dẫn độ một bộ đội bắn đòm ta, circa 79-80.
   
  Các cô nghĩ cái hình này staged hay không?  Địt mịa, đéo gì tù binh lại được đeo vũ khí lủng lẳng thế?  

 6. #6 by Dragonfly on 2011/06/30 - 00:57

  Ơ, địt con mẹ con Lài rân chủ ngu hết phần chó măt lồn trâu kia.@ Sún Cụt Đuôi

  ———————–
  Địtmẹ cô, chỉ chửi bậy là tài lại còn nhét chữ vào mồm bố cô, anh thích dân chủ cái cụ nội nhà cô à. Ngu thì cút về với mẹ cấm bi bô. Đồ thiểu năng trí tuệ. Hệ Hệ
 7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 00:58

  Tiếp các lýzo khẳngđịnh Lừa tự gây vụ Ba Chúc:

  (2) “Rạch Mặt La Làng” là một hànhvi quá quenthuộc của Lừa từ hàng ngàn năm.

  Một vízụ rất nổitiếng là vụ cô Thơm Hồ (aka Quang Trung Hoàng Đế hehe) tiêuziệt toànbộ vợcon đệtử họhàng & tiêuhủy toànbộ thànhquách của anh ruột cô cổ (cô Lữ), rùi vu cho cô Ánh Nguyễn.

  Vửa trừ được họa từ nộibộ, vửa có cớ bắt lính tỉn cô Ánh.

  Tươngtự, vưỡn cô Thơm Hồ, đốt toànbộ thành cổ Hà Nội và đổ tội cho bọn sĩfu Bắc Hà hehe.

  Và, vụ nài thì cô đéo nầu chả biết, khi bộđội Ông Cụ và bộđội Fáp lẫn bộđội Tầu còn cài-răng-lược trong nộthành Hà Nội, Ông Cụ tự tay & thuê cả janghồ (Tôngzật, Tầu, Nhật, Lêzương..) gây rất nhiều vụ đốt-fá cướp-jiết-hiếp và đổ cho tụi Fáp or Tầu.

  Sau nài Ông Cụ gọi đó là Tiêu Thổ Kháng Chiến. Jỏi không?

  (Còn tiếp)

 8. #8 by Mit on 2011/06/30 - 01:08

  Nếu anh nhớ không nhầm thì bộ fin Cánh Đồng Chết, nhân vậy chính cũng là người đã trải qua sự việc đó@ Chuồn

  Nhân vựt chính có thật dưng không phải là người đóng phim.  Câu chiện của y cũng có thật luôn. 

  Riêng Haing Ngor, người đóng vai chính thì đời y khổ hơn tên Cambo journalist kia.  Y là bác sỹ sản khoa mà phải nhìn vợ chết trong khi sinh nở.  Đứng đấy mà không dám giúp.  Y thoát sang Mẽo, đóng fim, làm charity….etc dưng cuối cùng y cũng bị đòm chết tốt tại China Town, LA.  Kẻ giết y không lấy số tiền cash hàng ngàn Tơn để trong túi áo và trong xe y, chỉ cướp đi cái đồng hồ rolex và cái dây đeo có hình vợ y ở trỏng. 

  Cho đến bây giờ mười mấy năm rồi mà bọn Cambo vưỡn tin là hit men được ordered từ Cambodia, either bởi Khmer Rouge hay Tàu.

 9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 01:11

  Tiếp các lýzo khẳngđịnh Lừa tự gây vụ Ba Chúc:

  (3) Jiết đồngbào như chó đéo thấy cay mắt là nghề của bộđội Lừa, không chỉ riêng của bộđội thời cô Zuẩn hehe. Đàng nài Ba Chúc lại tuyền Miên, sợ đéo jì mà không đòm.

  Hơn nữa bộđội cô Zuẩn tiêuziệt đồngbào cứng đầu “Vùng Tạmchiếm” như nào thì hehe đã thành mẹ huyềnthoại ghi rõ cả trong sách/báo Kền Kền. Các hìnhthái Jiết Lừa Trong Sạch như “Tòaán Nhânzân ABC xửtử tên XYZ tội fảnbội/fảnquốc” đã quá quenthuộc hehe fỏng các cô? “XYZ” không chỉ là một hay vài tên Ngụy nầu đó, mà có thể là cả một làng Ngụy. “Xửtử” có thể bằng zao găm hoặc lịuđạn hoặc cả một trận fáo zập suốt đêm.

  Triện nài Zì kể lúc khác, với đầyđủ nhânchứng vậtchứng.

  Tấtnhiên cô Zuẩn không đòm đến 3,000 mạng Ba Chúc. Chỉ độ trăm mạng là kinh lắm rùi.

  Tạm thế thôi nhỉ, để Zì chiển qua chiện Ziệtchủng.

 10. #10 by Dragonfly on 2011/06/30 - 01:11

  không lấy số tiền cash hàng ngàn Tơn để trong túi áo và trong xe y, chỉ cướp đi cái đồng hồ rolex và cái dây đeo có hình vợ y ở trỏng.  @ Mít 

  —————-
  Vỡ rùi, thanks Mít nhế. Hệ Hệ
 11. #11 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/30 - 01:18

  “Rạch Mặt La Làng” là một hànhvi quá quenthuộc của Lừa từ hàng ngàn năm. @Bựa Xi-que

  Đã đành đấy là bảnchất thốitha của Lừa. Dưng địtbẹ mụ dẫn vídụ bạn Thơm mấycả Ông Cụ rùi translate sang vụ Ba Chúc nhẽ đéo ổn lắm. Phẩy làm lào thiếtphục hơn cơ, mặcdù đấy chỉ là giảthiết riêng của mụ. Địtbà mụ phát cho thôngthoáng cơ bẹn


 12. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 01:22

  Cái linh con bộđội kể chiện tỉn Miên (em Bắp Ngô đưa) như buồi ý mà con Fa cũng khen là sao?

  Zì đéo thể chịu nủi zạng fóngsự/kýsự mà kể theo kiểu bơmvá Kền Kền cố nhét vănchương bọxít vầu. Nó jảtạo đến buồn nôn. Văn thì như cứt có hayho đéo jì.

  Kiểu biên thế nài hehe “Nguyễn Đức Nghĩa nghiến răng, mắt long-sòng-sọc.. Y rút zao fay đâm hai nhát vầu ngực XYZ.. rùi thảnnhiên cắt đầu cô fitang, mặt không biến sắc.. Thật là một tên sátnhân máu-lạnh”.

  Địt lồn mẹ bọn Kền Kền Lừa. Tácfong của tụi tủi hehe làm hỏng mẹ tấtcả Lừa rùi. Lúc đéo nầu cũng zốitrá zốitrá như đang mần tuyênhuấn hehe.

 13. #14 by Hoang on 2011/06/30 - 01:29

  Cho đến bây giờ mười mấy năm rồi mà bọn Cambo vưỡn tin là hit men được ordered từ Cambodia, either bởi Khmer Rouge hay Tàu.(Mit)

  Là sao hả cô ? Anh chưa xem phin. Kể anh hóng nhờ tý.

 14. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 01:30

  Bi jờ thì Zì chiển sang chủđề Ziệtchủng Miên.

  (1) “Ziệtchủng Miên” có từ bâu jờ? Hehe thuậtngữ nài có sau khi cô Bôn Bốt & Co bị đẩy vầu rừng sâu làm zukích, và cô Som Rin & Co được cô Zuẩn & Co zựng lên như một thểchế Ngụy Quyền caitrị nước Miên từ early 198x.

 15. #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 01:40

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (2) Khi nói về “Ziệtchủng Miên” (Cambodian Genocide), các sửja Khoaitây đều rất thậntrọng.

  Nổi nhất nhẽ là bọn nài: http://www.yale.edu/cgp/.

  Zưng hehe, đã 17 năm trôi, bọn bỏn cũng đéo làm được jì nhiều, ngoài một số thốngkê xãhộihọc.

  Và sự Ziệtchủng ở Miên, vì thế, vưỡn chưa được cồngfơm. Bọn jàhói Khoaitây chỉ zám nói, theo tàiliệu của chính nước Miên, đã có chừng 1.7 trẹo trong tổngsố 7.1 trẹo côngzân Miên ngoanhiền tèo sau 4 năm caitrị của Bôn Bốt & Co (1975-1979).

 16. #17 by minhhuong on 2011/06/30 - 01:43

  Tiếp theo, về nghi vấn bức ảnh xương người mà Rô chụp ở nhà tù Tuol Sleng:

  Chính xác đó là xương tù nhân. Không fải dân thường.

  Cánh đồng chết nằm gần Tuol Sleng ấy là nơi mà toàn bộ tù nhân được chôn ở đó. (Tầm 17 Khìn tù nhân).

   

  Bức ảnh bà mẹ ôm đứa con với cái “máy khoan” sau đầu, chính xác như chị Mít nói, đó là thiết bị để cố định tư thế tù nhân khi chụp ảnh.

   

  Mỗi một tù nhân được chụp 2 quả ảnh, lúc nhập tù, và lúc vừa chết (or sắp chết).

   

  Giám đốc nhà tù Tuol Sleng là 1 nhân vật rất đặc biệt: Đồng chí Duch – nguyên gốc là 1 giảng viên. Đồng chí có trò phân loại ngày để xử các loại tù nhân khác nhau, tỉ dụ 1 ngày vợ của kẻ thù (giết các bà vợ), 1 ngày công nhân (giết kẻ nào từng là công nhân nhà máy) …

  Đây là ảnh của đồng chí:

  Comrade Duch

  Photograph ©2000 Stuart Isett/Corbis Sygma 

   

 17. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 01:45

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (3) 1.7/7.1 trẹo, gần 1/4 zânsố biến mất? Ở đéo đâu mà đông vậy?

  Tấtcả đám ngót 2 trẹo liệtsĩ Miên ý hehe, tậptrung chỉ trong 2 zichỉ: Nhàtù Tuôn Xeng, và Cánhđồng Chết.

 18. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 01:53

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (4) Zichỉ Ziệtchủng #1, nhàtù Tuôn Xeng, là nơi cô Bôn Bốt jamcầm & thanhlý đám fảnloạn, thực ra nó chả khác đéo jì Hỏa Lò hay Công Đảo ở Lừa, và còn thua xa zững Đầm Lùn, Trại Tám.. khắp Lừa.

  Hehe lấy một nhàtù chánhtrị ra làm chứng cho nạn ziệtchủng, liệu có fải là thôngminh?

  Zì nghĩ là không. Các chứngtích ở nhàtù Sơn La hay Fú Quốc của Lừa còn kinhkhủng hơn nhiều. Số tùnhân cũng đông hơn.

  Chỉ có thể zùng các từngữ như Tànác, Zãman.. cho Tuôn Xeng thôi chứ nhở? Đéo ai lại bảo Hỏa Lò là chứngtích Ziệtchủng Lừa 1945-1954, fỏng?

 19. #20 by nhất on 2011/06/30 - 01:56

  Hố hố, mả cụ Trung Tướng, lại đếm xương để tụt quần Bê Căm bốt hả !? . 1,7 trẹo bộ xương phải có thể tích lấp nửa biển Hồ ý nhở .
  Anh nhớ hồi 8x đài báo TV Lừa còn nói chết 3 trẹo/8 trẹo.

 20. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 02:03

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (5) Nhàtù Tuôn Xeng nguyênthủy là một trường trunghọc, sạchsẽ và rộngrãi, vầu 197x thì nó khá hiệnđại đỏmzáng.

  Khi Bôn Bốt biến Tuôn Xeng thành nhàtù, cổ chỉ cần xây ngăn các fòng học của nó bằng gạch mộc, rất đơnjản.

  Con nầu từng thamquan một vài nhàtù (either ở Lừa or anywhere), thì hẳn sẽ bật cười khi vầu Tuôn Xeng. Nhàtù đéo jì mà sơsài thế? Cứ như nhà tậpthể. Muốn trốn chắc cũng chả khó đéo jì.

  Thế nên Tuôn Xeng đéo thể jam tù thườngfạm hehe, mà chỉ jam chánhtrịfạm.

 21. #23 by minhhuong on 2011/06/30 - 02:08

  Nhà tù Toul Sleng

   

 22. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 02:11

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (6) Ở đây con nầu từng vầu nhàtù Tuôn Xeng jơ tay Zì coi?

  Hehe các cô cồngfơm đi, có đúng các bức tường nhà nhả, Zì chỉ sôngfi fát là sập mẹ cả móng, fỏng?

  Tóm lại, Tuôn Xeng chỉ có thể jamcầm bọn đốithủ chánhtrị của Bôn Bốt & Co. Bọn nài thì xứngđáng bị tratấn zãman rùi kêu cái đéo jì. Không tin các cô cứ vầu Hỏa Lò mà coi hehe.

  Ziệtchủng cái đéo jì ở đấy?

 23. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 02:26

  Tiếptục chủđề Ziệtchủng Miên.

  (7) Zichỉ Ziệtchủng #2, Cánhđồng Chết, là một zanhtừ (Số Nhiều hehe) khá nủitiếng, đặcbiệt sau khi bọn Mẽo mần xong bộ fin ziễmtình cùng tên.

  Số Cánhđồng Chết ở Miên được cho là có quãng 20,000 cái, nghĩa là chưa tới 9km2 thì có một cái.

  Tức là trungbình một làng Miên thì có một Cánhđồng Chết hahaha.

  Cánhđồng Chết được bọn Kền Kền (cả Ngụy Miên & nước mẹ Lừa) tuyênbố là nơi chánhquyền Bôn Bốt tửhình zân Miên bằng cuốc thuổng zao rìu, và vùi xác vầu zững nấm mồ chung.

 24. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 02:28

  Buồn ngủ đéo mở được mắt. Zì đút buồi vầu jảng bài nữa.

 25. #27 by Fucker on 2011/06/30 - 02:42

  Địt bẹ con Lôn Zì lồn xiên chông, mài nhớ nhời đới, địt bẹ bữa nầu anh vặn lại cái “đầy đủ dân chứng vật chứng” mà điếu có anh giật chốt cho lịu đạn nổ bung âm hộ mài.

 26. #28 by Bố on 2011/06/30 - 03:24

  Sún khoá mõm lại cho bố nhờ !
  Con lợn chủ quán bam vớ vẩn như thế này mà cu cũng đối qua đối lại thì đúng cu là con húng chó.
   Đã bảo là con lợn này mù nhưng cứ đòi làm tướng rồi mà cu đéo biết hử ?

  Rose !
  Ngủ ngon hồng vàng yêu ơi !
  Em di lấy chồng, bỏ cuộc chơi rồi  thì anh cũng bỏ quán thôi…

 27. #29 by Cocacola on 2011/06/30 - 09:13

  Con nầu từng thamquan một vài nhàtù (either ở Lừa or anywhere), thì hẳn sẽ bật cười khi vầu Tuôn Xeng. Nhàtù đéo jì mà sơsài thế? Cứ như nhà tậpthể. Muốn trốn chắc cũng chả khó đéo jì.@ Bựa


  Hehe, hôm trước coi cái quả ảnh Rô kinh tha về từ bên Miên trong sụt sùi nước mắt. Anh suýt phì cười: Nhà tù khủng khiếp cái đéo gì mà xây sơ sài hơn cái phòng trọ nhà anh !

  Đây, photo by Rô Kinh


 28. #30 by Cocacola on 2011/06/30 - 09:20

  Hehe, từ cái giá cố định tư thế đầu để chụp ảnh nhận diện khi nhập kho mà bọn lá cải, hướng dẫn viên Miên thủi lên là cái máy khoan sọ dùng để xử tử tù nhân mà có khối đứa tin, bảo là khoan sọ khi đang ẵm con, ai nói gì cũng không nghe, bảo thủ cãi như bão!


  Với Lừa, củ sọ quá xa xỉ!

  “Nhân bất học, bất tri lý
  Không biết đọc mà muốn làm thư ký!”
 29. #31 by Mit on 2011/06/30 - 09:22

  Là sao hả cô ? Anh chưa xem phin. Kể anh hóng nhờ tý.@ Hoang

  Cô có thể đọc thêm về Hai Ngó ở đây.
  http://articles.latimes.com/2010/jan/21/local/la-me-ngor-murder21-2010jan21

 30. #32 by Già teen on 2011/06/30 - 09:32

  Hi ChiBộ cụt tai,
  Bàn tán rôn rả nhẩy, địt mẹ toàn thằng già vãi lọ. Anh tin tin hóng thôi
  Thời thiên đàng còn bé không nhớ lắm chỉ nhớ Ma làm thương nghiệp nên nhà ăn sướng hơn dân ở ngoài.
  Còn thời đánh biên giới tây nam thì bé tý không nhớ gì hết.Ký ức đọng lại chỉ nhớ mỗi bài hát đéo gì mà : Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới…. hehe
  @ZÌ đĩ,
  hehe, báo cho Zì một tin vui nè: Hôm qua Anh có nghe radio, bà bộ trưởng gì gì Ngân đã lên kế hoạch công nhận nghề phò là nghề hợp pháp rồi đó, sẽ có công đoàn, hiệp hội,thỏa ước tập thể,,, và dĩ nhiên sẽ đóng thuế. hố hố
  Zì đĩ cho xin ý kiến bình luận nhé? hé hé
  Anh lại hóng tiếp đơi !!!

 31. #33 by Già Không Đều on 2011/06/30 - 09:58

  Hôm qua Anh có nghe radio, bà bộ trưởng gì gì Ngân đã lên kế hoạch công nhận nghề phò là nghề hợp pháp rồi đó, sẽ có công đoàn, hiệp hội,thỏa ước tập thể,,, và dĩ nhiên sẽ đóng thuế. hố hố( @ Già tin)

   

  Vả alo cô Già Tin phát, hợp pháp cái đéo, Cô đọc mỗi tiêu đề “ Không nên xem mại dâm là tệ nạn xã hội” rùi phán là sẽ cho chị em mần cái nghề cổ điển nhất kèm “giấy phép đăng ký kinh doanh mần phò” ah?

   

  Cô nhầm rồi, ý madame Ngân là không nên gom chị em dính đến mại dâm vào trại phục hồi nhân phẩm, tốn cơm tốn chỗ mà hiệu quả không ăn thua, vì thực tế phục hồi nhân phẩm đéo nằm ở mấy cái trại 05 06 như ở tù đó được, mà thay vào đó, xem nó như hiện tượng xã hội, tập trung cải thiện mức sống, nghề nghiệp, văn hóa cho chị em, tuyên truyền nếu có ịch phò thì cả hai nên ý thức đến condom, chứ cấp giấy phép thì địt mẹ xứ Lừa hiện tại số lượng gái mần mại dâm còn hơn cả doanh nghiệp trên toàn quốc nhẽ phải?

   

  Thực tế thì Bê có cấm  hay không cấm thì mại dâm vẫn phát triển thôi, ngày càng đa dạng và hoàn thiện he he, có cầu ắt có cung mà cô.

 32. #34 by buataem on 2011/06/30 - 10:07

  Một vízụ rất nổitiếng là vụ cô Thơm Hồ (aka Quang Trung Hoàng Đế hehe) tiêuziệt toànbộ vợcon đệtử họhàng & tiêuhủy toànbộ thànhquách của anh ruột cô cổ (cô Lữ), rùi vu cho cô Ánh Nguyễn.

  Có ai có tài liệu này không, cho em với, em gúc hoài không ra, chỉ thấy nói Lữ chết bệnh. Đa tạ!

 33. #35 by ChiPheo on 2011/06/30 - 10:09

  Đục mạ con Sún, khen mầy húng quá. Mầy có chứng minh được Pôl mần vụ 3C không? Chứng minh coi rồi bàn tiếp?

   

  Bê thì điếu chứng minh được Pôl mần vụ nầy. Vì bằng chứng Bê trưng ra thậm vô lý. Nhân chứng Bê phỏng vấn thì biết đéo đâu, có thằng nầu đứng ngoài vặn vẹo nó xem đúng sai thực hư dư nầu!?

  Đục mạ vặn vẹo một hồi ú ớ lại lòi ra chính nhân chứng là tên thảm sát thì hài vãi. Nhể.

 34. #36 by ChiPheo on 2011/06/30 - 10:12

  Mấy quả ảnh em Rô bóng chụp hài vãi.

   

  Tường còn mới, thép sơn còn mới, mạch vữa xi-măng mới. Nền cũ bẩn (do bụi vữa), mờ điếu nầu chân tường điếu có vết bẩn do cứt đái mồ hôi vương vãi nhể.

   

  Thời thởi bọn Pôl đã sản xuất gạch 4 lỗ = máy à?

 35. #37 by Già teen on 2011/06/30 - 10:13

  Con nầu từng thamquan một vài nhàtù (either ở Lừa or anywhere), thì hẳn sẽ bật cười khi vầu Tuôn Xeng. Nhàtù đéo jì mà sơsài thế? Cứ như nhà tậpthể. Muốn trốn chắc cũng chả khó đéo jì.@ Bựa
  Zì nói đúng,
  Chết cười với quả nhà tù này.Nhìn các bức ảnh em Rô chụp như là mới được xây gần đây? đéo gì gần 30 năm rồi mà cứ như mới ý? lại cả gạch lỗ nữa chứ? hà hà

 36. #38 by trungduong on 2011/06/30 - 10:18

  Ladies and gentlemen,

  It looks just like bozos of Yale University (one of the most prestigious in USA) cannot make a difference in terms of “genocide”. They sent anthropologists to Cambodia to help exhuming the mass graves and examining the bodies or skeletons of the sites.

  They also created a Cambodian Genocide Program with database containing mass graves and prison sites names. To date, they (folks of DC-Cam Mapping Program) have identified over 1900 mass graves and 1.3 millions bodies.

  Dudes at Yale University, you are so wrong. Check out the arguments of our famous Al Wang and forget all what you have done. There just cannot be so many people who died during that period.

  Satellite Maps with mass grave and prison sites from 1975-1979

 37. #39 by Già Không Đều on 2011/06/30 - 10:20

  Người của Bê cài cắm tại Miên sau khi tỉn Cô Bốt, phải kể đến cô Hun Sen, từng tham gia Khơme Đỏ, mần thủ tướng qua mấy nhiệm kì đéo chịu xuống, gốc Khờ Me nhưng sinh ra tại Lừa, học tại Lừa, mần MC tiếng Khờ me tại đài Lừa, và lấy vợ Lừa luôn, dĩ nhiên giờ thì thay tên đổi họ cho nó ra người Cambodia rùi. Dì mới chi bộ phanh phui Cô này phát đi.

 38. #40 by Già teen on 2011/06/30 - 10:23

  @Già đéo đều
  Nhẽ Anh nghe lộn là công nhận phò là hợp pháp, hehe. Sozi cô nha
  Nhưng cái địt mẹ cô thế còn cái đéo gì hiệp hội với thỏa ước tập thể là là cái gì? và anh có nghe là sẽ có đóng thuế nữa mà? thế thì nó là cái gì?cái gì?
  Con Zì đĩ vẫn nó cô già đều này hay zỗi lắm, hớ hớ. cứ từ từ anh sẽ đổ cứt mồm cô.hehe

 39. #41 by Mit on 2011/06/30 - 10:47

  Đọc lại “A Cambodian Odyssey” của Hai-Ngó có một đoạn y kể về Lyce’e Tuol Svay Prey, tức Tuol Sleng về sau.  Theo nhời kể đây là nơi giam giữ tù chính trị mà phần lớn là Khmer Rouge.  Y có nêu tên một tên thuộc Bê Khmer Rouge, Bí Thư Khu Ủy Miền Tây, So Phim.  Con này thông thạo tiếng Tây và nấp ở Lừa nhiều năm.

  So Phim là một con Khmer Rouge tàn bạo, từng giết sư và tàn sát rất nhiều làng Chàm theo Hồi Giáo.  Cỏn được giao trách nhiệm trông miền Tây giáp ranh với xứ Lừa.  Tuân lệnh Bôn Bốt, So Phim nhiều lần uýnh sang biên giới dưng không lần nào chiến thắng vẻ vang. Bôn Bốt nghĩ Phim là agent của Bê Lừa.

  (còn)

 40. #42 by Mit on 2011/06/30 - 10:48

  Một ngày đẹp giời, 400 cán bộ của Eastern Zone được gọi về Thủ Đô.  Bọn này bị bỏ vào Tuol Sleng, khảo lấy cung. 

  Sau đó, tuyền bộ mid-level military leaders của Eastern Zone được gọi đi họp và cũng chẳng bâu giờ chở về.

  Cuối cùng, khi chính So Phim được gọi đi họp, cỏn từ chối.  Hai brigades trung thành với Bôn Bốt đã tấn công con này tại sào huyệt.

  Tuyệt vọng, dưng không thể tin thằng đông chí 20 năm lại muốn giết mình, So Phim contacted với Bôn Bốt xin gặp tận mặt để giải bày.  Bôn Bốt ok.  Đến hẹn, chỉ thấy thuyền chở đầy lính tấn công.  Bôn Bốt was nowhere to be seen….hehehe

  (còn)

 41. #43 by Mit on 2011/06/30 - 10:50

  So Phim dựt AK của một con lính cận vệ tự đòm chết tốt, vợ con cỏn được lính của Bôn Bốt cho hóa kiếp khi đang liệm xác Phim. 

  So Phim (right) và Bôn Bốt at a better time…


  (source somewhere on the net – be nice and I will give it to u )

  Một đệ của So Phim lúc đó chạy thoát được. Cỏn tên là Heng Samrin.

  (Hết)

 42. #44 by Банан on 2011/06/30 - 10:56

  So Phim là một con Khmer Rouge tàn bạo, từng giết sư và tàn sát rất nhiều làng Chàm theo Hồi Giáo.  Cỏn được giao trách nhiệm trông miền Tây giáp ranh với xứ Lừa

  .@Mít: Chi tiết nho nhỏ là miền đông của Kam mới giáp xứ Lừa nhế

 43. #45 by Bia on 2011/06/30 - 11:05

  Bia đây, Bia đây.

   Bà Zì dẫn chứng, lập luận lan man bỏ mẹ.

  Em Hương dẫn công uớc Gì 1948, định nghĩa : Diệt Chủng, chi bộ cũng đéo thấy ai phân tích cho rõ, LS Lả chả ý kiến mẹ, dẫn tới bá tánh hiểu linh tinh và bật lại tè le.

   Chốt hạ (tạm diễn nôm theo tiếng Lừa): Diệt chủng là:

  1.   Bị cáo có 1 or nhiều hành vi nhằm:

  2.   Tiêu diệt toàn bộ / một phần/ một nhóm dân tộc/quốc gia với mục đích:

  3.   NHân chủng/ chủng tộc/tôn giáo

  Vậy thì: popot & cộng sự có thỏa mãn tất cả các điều kiện trên không? Hehe…. Chứng minh đâu dễ!

   

  Hết mẹ. xong phin

 44. #46 by Mit on 2011/06/30 - 11:05

  @Mít: Chi tiết nho nhỏ là miền đông của Kam mới giáp xứ Lừa nhế@ Chuối Ivan
  Cô nói đúng và Mít dịch lộn.  Đúng theo trong sách So Phim là commander of the Eastern Zone.  Thanks for catching the mistake…..hehehe

 45. #47 by Mit on 2011/06/30 - 11:09

  Mít nhìn lộn cỏn với Nhim Ros, bí thư khu ủy của Tây Bắc (commander of the Northwest Zone).  Con này và tuyền bộ bậu xậu cũng bị thank trừng, dưng không biết có qua trung tâm Tuol Sleng hay không. 

 46. #48 by Bia on 2011/06/30 - 11:17

  Sadam hussen thiến bọn Cuốc, bọn Mát Dâm thế mà cũng chỉ bị kết án chống Lòai Người, đéo phải diệt chủng.

  Trong thế kỷ XX chỉ có 3 vụ tạm đúng nghĩa diệt chủng (theo bọn nghiên cứu): là Armenia 1915, Do Thái 1944 và Tusti 1994.

  trước khi thông qua hiệp ước 23/10/1991 về hòa bình Cam Bốt, Bê + Sen cố đưa từ diệt chủng vào, nhưng không được vì nhiều lý do, các nước khác thì phân vân, cuối cùng thống nhất bỏ từ đó, vì đéo đúng ý nghĩa diệt chủng thì thiếu mẹ gì nước dính: nga dính, Tàu dính và hehe… Lừa lạng quạng dính luôn.

 47. #49 by Bia on 2011/06/30 - 11:18

  Thôi biến cái, chiều tiếp

 48. #50 by Dom-dom on 2011/06/30 - 11:34

  Anh vửa chạy xô mấy tỉnh đông nam Trung quở về được mấy hôm. Ngồi đọc cồng tê cả mông, bây chừ mới tạm ổn. Vào phán vài câu rồi té đơi. Lúc nào có tg sẽ kể chuyện bên bển.

  Vụ Ba Chúc, nói thật anh ko nhớ tên, nhưng chuyện ngày nào đài ta cũng ra rả tội ác của Pôn Pốt với đồng bào vùng biên Tây Nam thì anh vưỡn nhớ, nhẽ vào dịp cuối 77 đầu 78 gì đấy. HS tốt nghiệp năm 1978 đi bộ đội vào vùng Tây Nam rất nhiều và đại đa số không trở về.

  Có những mốc lính ta hy sinh nhiều dã man, theo quan sát trong bạn bè họ hàng & HS của anh, chứ không phải theo thống kê của Bộ LĐTBXH, thì biên giới Tây Nam- 197x là một mốc bên cạnh Tết  Mậu Thân-1968, Quảng Trị-1971, biên giới phía Bắc – 1979.

  Lúc đầu chiến sự với Căm anh còn theo dõi. Sau này cứ mỗi lần đến mục đó anh đều bỏ đi làm việc khác, nên ko có gì để nhớ.

 49. #51 by Mit on 2011/06/30 - 11:34

  @ GKĐ

  Cô biết con giai nhớn của Hun-sen là một West Point Graduate đầu tiên gốc Miên hông? Một trong 7 sinh viên ngoại quốc theo học tại đây năm đó đó.  Sau đó cỏn sang Anh học rùi lấy PhD về Economics luôn. 

 50. #52 by Банан on 2011/06/30 - 11:55

  Nhân việc Lôn Zì đề cập đến Diệt chủng ở Kam, anh đề cập đến số phận của Người Chăm(aka Chàm). Nghe đồn người Chăm là chủ nhân Đại Vương quốc Chăm Pa theo triền thuyết, sau này bị Đại Lừa chiếm đất, giết người, đồng hóa và tứ tán lung tung khắp Đông Nam Á và Đảo Hải Nam. Số người Chăm trên thế giới không còn nhiều và đông nhất ở Kam nhưng với tên gọi là  Khmer Islam, chắc Lôn Zì dịch ra tiếng Lừa là người Khờ me theo đạo Hồi đây. Cũng như bạn Le ghét người Do thái hình như bạn Bốt cũng cực ghét người Chăm nên người Chăm bị thịt nhiều, không hiểu Chi bựa & Lôn Zì có tài liệu gì về chiện này không?