Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by budifa on 2011/06/29 - 16:49

  Địt mẹ cái lão BOM đọc trang-sách hết hai giây nầy càng già càng ngẫn. Nhẽ rụng hết răng tuyền ăn đậu lướt-ván.

   

  Tôi có nói thời-điểm tập-trung quân phía Bắc đéo đâu? Sau-khi dự Khựa đéo tỉn thì dồn quân vầu Tây-Nam. 17/02/1979 Khựa tỉn thì bắn-đòm ta đương chơi cút-bắt trong rừng Miền rùi, tất-nhiên phía Bắc trống-trơn mời Khựa xơi.

   

  Dưng thừa-nhận thời thởi đương hehe cởi-truồng mò ốc Hồ-Tây thật. Sau cũng đéo quan-tâm lắm, về lịch-sử sở-thích của tôi là thời Bua Hùng Wang ở Mwang Yịt cơ, hớ hớ.

   

  Túm-lại lão không khăng-khăng vụ 3Chục do B mình tự dựng lên rùi hả? Dư-thế là có tiến-bộ, tôi khen. Đóng vụ nầy được rùi, sang diệt-chủng cho máu-me nó be-bét hơn đê, nhớ nổ in-ít thôi nhế

   

  À mà hỏi lần thứ 3: Ngáy có chữa bằng Dâm-Công được hông được hông? Cái nầy tôi bam cho-đến-khi lão giả-nhời thì thôi, khà khà

 2. #2 by minhdung on 2011/06/29 - 17:17

  Zì đồ rầng các thểloại jàhói như Lài Bẹn, Zũng Hói, Jà Đểu.., hoặc siêu hói như Bõ, Khùng, Vua, Cẩm.. cũng chả hề biết jì về Ba Chúc. Chứ đừng nói jì đến bọn Sún, Ghẻ, Tế, Zéo, Chạn..


  —-
  Xác nhận, hehe. Việc nghe tuyên truyền bọn Cam sang giết hiếp Lừa miền trong thì có. Chứ địa danh Ba Chúc và thảm sát Ba Chúc nghe lần đầu. 

  Cũng có nhẽ bởi năm nẳm anh đéo ở Lừa.
 3. #3 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/29 - 17:20

  Anh cũng đồng ý mới cô Fa là đề nghị chi bộ chấm dứt đề tài Ba Chũc ở đơi. Đồng thời iu cầu con Zì chiển qua đề tài diệt-chủng kèm cáp-duồn cho nó máu me. Để sem anh có nổ góp vui được hông.
  Thôi anh cút đi chén cái. Địt mẹ ngày mai mưa cũng đéo được nghỉ vì đã chậm mẹ tiến độ, mặc dầu chốp của anh là hai-thằng-mần-tám-thằng-đứng-ngó. Quang chọng mẹ gì, đằng nầu thằng ngó cũng được hưởng lương như nhau. He he.

 4. #4 by budifa on 2011/06/29 - 17:20

  Thùy-linh của em Điêu ổn phết, đang đọc. Ông bắn-đòm này viết được, dân Hà-nội có khác, hố hố bơm-vá tý

 5. #5 by budifa on 2011/06/29 - 17:26

  Bi-a cho cái thùy-linh này tý, hị hị

  Chúng tôi đi qua một nông trường lớn với những con mương  thẳng tắp. Cái nhà ăn tập thể lợp lá thốt nốt rộng mênh mông. Mấy cái nồi gang to đùng chúng nó bắn thủng hết đáy, chắc không để cho ta sử dụng được. Bọn này đúng là thực hiện tốt việc tiêu thổ kháng chiến. Các dãy nhà sàn đứng cách nhau đều như xếp hàng duyệt binh. Lại còn gà nữa mới đau. Thằng Cầm anh nuôi nghịch gõ một tiếng kẻng đầu nhà ăn, gà bỗng nhiên ở đâu đổ về đông nghịt. Giữa ban ngày ban mặt, không có vật che khuất nên không đứa nào dám ho he. Anh Nhương đi cùng tiểu đoàn, nhìn đám gà cứ như nhìn thấy kẻ thù giai cấp, nuốt nước bọt ừng ực. Thỉnh thoảng lại liếc anh Thưởng chính trị viên, rồi lại thở dài nhìn lên trời …xanh mây trắng. Trưa hôm ấy, chúng tôi hạ trại nghỉ nấu cơm ngay tại nông trang. Thực đơn bữa trưa gồm cá khô mang từ bên nước sang và món gà “ngó” trứ danh ấy. Mâm tiểu đoàn cũng cá khô như lính. Nhưng có thêm chút me thằng Điệp liên lạc hái về dầm vào cho dịu vị . Bố Nhương vẫn còn hậm hực quay sang kháy liên lạc tiểu đoàn: “Điệp à! Me này mày cũng ém mang từ nước sang đấy à? “. Tôi thì tự nhủ thầm: chiến tranh đúng là cực kỳ phi lý ! Một con gà trống, như tán thưởng tư duy hàn lâm ấy, cất tiếng gáy o o…

 6. #6 by CAM on 2011/06/29 - 17:40

  Đùa má chi bộ, uýnh nhau đương hay chiển chiển cái giề? Chiến típ đeeeeee!

  Đoàng đoàng đoàng, tới lượt Cam tham chiến, bắn phá lão già Móm Móm (2M) trước

  1- Muốn biết tại sao nhân dân Căm lại ghét bọn Duôn thì phải tìm hiểu lịch sử của Căm @ 2M

  2- Nhưng mà có khi cũng đêk có chuyện gì cả, các bạn anh cứ bịa chuyện ra để gây dựng lòng căm thù giặc sâu sắc nhằm kiếm 1 đống bia thịt đi phục vụ mục đích của các bạn ấy chứ gì nữa @2M

  === Câu trên câu dưới lão Móm tự vả nhau gãy răng. Đã căm thù Duôn sâu sắc mà thằng Căm dek làm gì khi tràn sang Ba Chúc? Nếu muốn tỉn Miên từ sớm, há 3Duẩn chịu bỏ qua vụ oánh Thổ Chu 5/1975? Đương sẵn bom sẵn đạn Mẽo cho thừa kế, lại sẵn tinh thần giải phóng miền Nam, ngu gì không tỉn? Cớ sẵn có trước mặt đi tìm chi xa lắc tận 1978?

  Chậc, cái gì cũng đợi Cam vào phát biểu chỉ đạo mới chịu đi đúng hướng.là sao, là sao?

 7. #7 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/29 - 19:30

  Để chuẩn bị cho chương chình cáp duồn của con Zì Lồn, anh ăn mày lại tí dỹ vãng về chế độ Ngụy Sỳ Gòn qua phần chình diễn của cô Phát Châu đệ anh và vàng-son Phương Mai bất hủ.

 8. #8 by Netizen on 2011/06/29 - 19:36

  Đù má thằng CAM phét như đúng rồi ! Năm 75 đã xảy ra chiện ký Hiệp ước “Quan hệ chiến lược Xô – Lừa” đâu mà tỉn K được, tỉn nó để ăn đòn hội đồng của Vasava à ? Tham luận với đồng chí Pha tí chút: đúng là Bê đéo thể ngờ hoặc bị lừa về chiện “Các chú” (giải thích rõ cho đám tin tin hậu thế này: ở miền Nam thời bán nước người ta gọi Khựa là Các chú, hoặc là Ba tàu hoặc gọi miệt thị là Chệt/ Xẩm tuỳ giới tính)tỉn Lừa lúc ấy. Do vậy khi chiện lớn xảy ra, Xô liên phải ra tay giúp đỡ bằng cách điều động 1 trung đoàn không quân vận tải qua Nam lừa để chuyển cấp tốc 3 (hay 5) sư đoàn bộ binh thiện chiến về Bắc lừa, đến lúc Chệt nhận thấy rằng tình thế bất ngờ đã hết hiệu quả thì chúng mới chịu dừng bước. Một chiện khác là Xô liên cũng đưa quân áp sát biên giới Xô – Trung tạo áp lực để giải vây cho Lừa. Hai thông tin trên hóng hót được từ miệng 1 đồng chí chính trị viên trong 1 lớp học chính trị trung cấp ở trường Nguyễn Yêu Nước. Tin hay không đéo cần thiết, he he. (P/S: anh bốt bài bằng thiết bị chuyên dụng nên đéo thể chỉnh sửa co chữ, màu sắc gì hết, chi bộ thông cảm! Thanks.)

 9. #9 by sss_sy_sss on 2011/06/29 - 20:20

  Thôi chiển qua phần khác anh hóng phát, đỵt pẹ, nhạt hết dồi, nhạt lắm dồi. CHiển ngay, chiển ngay, anh tốn tiền nét chạy rông quá, thôi anh phắn đơi.

  Chầu tuyền bộ nông chại, từ thằng to đến thằng khủng.

 10. #10 by sun on 2011/06/29 - 20:23

  Địt con mẹ con Cam !

  Chúng mày ăn lương chính quyền mà những chuyện như thế này chúng mày không  bảo nhau vả vỡ mõm cái lũ chó ghẻ rân chủ là sao ? Những chuyện khác thì đéo ai thèm chấp cái lũ chó. Nhưng một chuyện như này không  những chỉ là bịa đặt trắng trợn mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến an ninh, lãnh thổ khi mà bọn Tàu đang đổ tiền đổ của vào K, đang chi phối K rất kinh, biên giới Tây Nam cũng đang phức tạp mà chúng mày câm mõm là sao ?
  Tao đéo quan tâm về chuyện 3C nên không  biết gì về nó (không  có nghĩa là tao nói chính quyền không  cho biết nhá lũ chó ghẻ rân chủ ngu). Tao chỉ nhìn qua lập luận đầy mâu thuẫn, chó má của đám lừa đực, lừa cái bẩn thỉu ở đây đã biết chúng nó cố tình hại đám dân lừa rồi. Chúng mày có tài liệu, có chứng cứ lại là đám có nhiệm vụ đập vào mõm bọn rân chủ ghẻ thì chúng mày phải xử đi chứ.

  Địt con mẹ lũ Cam ăn hại !

 11. #11 by Gia_lamcam on 2011/06/29 - 20:31

  Zì đồ rầng các thểloại jàhói như Lài Bẹn, Zũng Hói, Jà Đểu.., hoặc siêu hói như Bõ, Khùng, Vua, Cẩm.. cũng chả hề biết jì về Ba Chúc. Chứ đừng nói jì đến bọn Sún, Ghẻ, Tế, Zéo, Chạn..@Cổ Nhuế
  Ờ ờ, hồi hổi, anh vưỡn sơ tán bên nước bạn anh em nhá bánh mỳ bơ sữa của bỏn.
  Nghe nói bọn Miên sang tàn sát đồng bào ta ở biên giới Tây Nam, bọn anh căm thù ngùn ngụt ngùn ngụt!
  Dưng mờ hông nghe nói Ba Chúc là ở đâu, có giề.
  Cứ nói đê nói đê, anh vưỡn nghe.
  Há há há!

 12. #12 by minhhuong on 2011/06/29 - 20:52

  Chuyển sang mục “diệt chủng” nhá.

  Để em mở màn . Thế đéo nào thì sẽ bị quy là diệt chủng? Tại sao lại khó khăn thế khi qui tội diệt chủng cho Khmer đỏ?

  Công ước về Phòng ngừa và trừng phạt các tội phạm diệt chủng, được thông qua vào năm 1948:

  Nguyên văn của nó đây:

  The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted in 1948, declared that genocide was any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such:

  1. Killing members of the group.
  2. Causing serious bodily or mental harm to members of the group.
  3. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part.
  4. Imposing measures intended to prevent births within the group.
  5. Forcibly transferring children of the group to another group.

  ——————–

  Nguyên nhân chính dẫn tới lượng lớn Miên chết từ 1975 tới 1979 là gì?

  Theo tổng hợp từ nhiều nguồn thì: lao động quá sức, đói, hành hình. 

 13. #13 by sun on 2011/06/29 - 20:56

  Anh xin lỗi con Tế, con Déo, con Hải.
  Dù chúng mày chống Cộng cỡ nào nhưng trong vụ này chúng mày không  chó má thì anh vẫn tôn trọng chúng mày. Nhưng xin phép chúng mày, anh phải chửi và anh cố tình chửi rất vô học với lũ khốn nạn vô lương ở đây đấy.
  Con Déo đéo đọc hay đọc đéo hiểu thì anh tóm lại cho mày, coi như một lời từ biệt đặc biệt.
  Ở đây lắm đứa quá ngu. Anh đã hướng cho chúng nó rằng phải làm rõ là tranh luận để làm rõ vấn đề gì .
  Có tàn sát hay không, số lượng người bị tàn sát hay ai tàn sát ? Nếu nói về số lượng vô lý, mức độ tàn ác thì điều này là không cần thiết . Vì chuyện phóng đại, thêm thắt, bịa đặt là đương nhiên như một truyền thống của lừa các bên và là thủ đoạn tất yếu trong chính trị chung của con người, nhất là khi người ta muốn phát động chiến tranh. Những cái gì đã được coi là đương nhiên rồi thì chỉ có cái loại con bò mới sùng sục lên để đi chứng minh…  Thế nhưng lũ giòi bọ rân chủ ngu xuẩn này toàn lăng nhăng đủ thứ, câu trước chửi câu sau. Rồi loanh quanh chứng minh là không thể đến 3000 người bị giết…

  Địt mẹ cái đám rân chủ ghẻ! Giết 3 người cũng là thảm sát rồi cần đéo gì mà tới mấy chục mấy trăm. Ngu hơn cả lũ chó ! Mà 3 người Đảng bảo 3 triệu cũng đéo có gì phải lạ. Cũng như bọn Nguỵ giẻ rách vẫn bô lô ba la về VC chém giết rất nhiều người hay ngay chính vụ này chúng cũng bảo là VC giết hơn 3000 người đó thôi.

  (còn)
   

 14. #14 by Bựa Ninh Bình on 2011/06/29 - 20:59

  Zì đồ rầng các thểloại jàhói như Lài Bẹn, Zũng Hói, Jà Đểu.., hoặc siêu hói như Bõ, Khùng, Vua, Cẩm.. cũng chả hề biết jì về Ba Chúc. @ Cô Zì từ Zũng Hói…

  Dúng vậy! Chạy qua Cali được 3 năm thì bõ lấy vợ nên chắc vì thế bõ hoàn toàn ko bít vụ 3Chúc ở Nam Lừa cũng như vụ Khựa tỉn Lừa sau ngày Zải Phóng, zưng trong trí thì nhớ rất rõ vụ thảm sát ngoài Trung dịp Tết Mậu Thân 1968 cùng vụ Việt Kiều bên Miên bị “cáp duồn”” thời 6 Thẹo thật thê thảm (bõ ko nhớ thời điểm).  Thực tình thì bõ hơi lăn tăn cùng lo về vụ sex ở Bắc Lừa thời bom đạn, vì bõ có chút kiến thức về di truyền khi gieo zống trong cùng dòng giõi.  Zững câu chuyện vui buồn từ mấy cô ở Bắc Lừa thời bom dạn luôn cuốn hút bõ, nhiều lúc cũng lăn tăn là nếu mình không di cư hồi 1954 thì bi giờ mình là ai!  Dang ở đâu? làm jề?… ?   ….?

  Ôi xứ Lừa thân mến ngày xưa!

  Bõ Hoa Lư

  À mà “siêu hói” cái (,) bõ í!  Thôi bõ phải đi mần, tối về hóng típ.

 15. #15 by sun on 2011/06/29 - 21:05

  Vậy thì chỉ có 2 vấn đề là có hay không  và ai làm. Có những đứa nói không . Đéo cần bàn về thể loại này. Ngu đéo đỡ nổi. Vì khi có một nhà chứa sọ như thế thì đéo thể phủ định được. Hơn nữa những con chó ghẻ ở đây xưng xưng nói là do VC làm thì có nghĩa chúng đã gián tiếp khẳng định là có chuyện giết chóc rồi. Vấn đề này cũng cần loại bỏ.
  Cuối cùng là vấn để mà lũ vô lương, khốn nạn muốn hướng dư luận, muốn kích động bọn Miên là đổ lỗi cho Cộng làm.
  Địt con mẹ cái loại lang sói ! Đầu tiên thì xưng xưng nói đó là dân gốc Miên nên đéo đời nào nó giết dân nó. Bị đập lại bí thì nó quay sang là VC cố tình gài để Miên giết dân.

  Tưởng chọn nhân chứng nào cho khách quan hoá ra lũ ghẻ chọn ngay một ông Sĩ quan CH. Địt mẹ chúng mày ngu hết phần chó!
  Chúng mày đọc lại đường link con Nổ xem lũ chúng mày vừa ngu vừa khốn nạn đến nhường nào. Đầy rẫy những điều mâu thuẫn trong đó mà chúng mày lại nhai lại y sì ở đây.
  Lũ con lừa đực và cái mặt thớt ở đây phủ nhận không thể có 3000 ngạn nạn nhân trong khi thằng khốn “nhân chứng” đổ cho VC làm thì bảo hơn 3000 bị thảm sát. Ô, địt mẹ cái lũ chó má ác độc nhà  chúng mày ngu đến mức  không  thấy vô lý à ?  Cùng một con số mà vào tay thằng này giết thì hợp lý còn vào tay thằng kia là vô lý là sao ?  Đây mới chính là mấu chốt để vạch trần cái thói “gắp lửa bỏ tay người” của lũ rân chủ chó ghẻ chúng mày.
   Không thấy chuyên gia gúc như Hương nói gì về vụ này. Sao thế hả cô ? Cô chỉ cần tìm sự thật của phe cộng sản thôi sao ?

 16. #16 by sun on 2011/06/29 - 21:15

  Có con lại nói rằng nếu là Miên giết thì dân phải chạy nên không thể giết được nhiều đến thế. Cha mẹ chúng mày ngu hết phần chó thế không  thấy nhục sao? Chúng mày bảo VC lừa dân vào chùa và trường học ngủ để bảo vệ. Thế Miên nó không  bắn được mấy thằng lính gác rồi nã vào dân hay sao ? 
    Một mặt lũ ghẻ bẩn thỉu ngu dốt chúng mày nói nhà mồ được lập để phát động chiến tranh từ cuối 79 mặt khác lại bảo đảng không  cho dân biết. Thế là thế đéo nào hả lũ mặt giặc, lòng chó má ?
  Địt con mẹ cái loại lang sói ! Đầu tiên thì xưng xưng nói đó là dân gốc Miên nên đéo đời nào nó giết dân nó. Bị đập lại bí thì nó quay sang là VC cố tình gài để Miên giết dân.

  Địt con mẹ những con rân chủ biến thái chúng mày.
  Lại còn lý luận ngu hơn chó là không  tìm được thủ phạm tàn sát. Dân Miên bị giết, chết bạt ngàn thế mà toà mở 5, 7 lần, Tây Mẽo là chủ toà với tấn tư liệu, bằng chứng, nhân chứng đầy trong tay còn đéo ép được bọn cầm đầu nhận tội kia.

  Địt mẹ lũ ngu hơn chó ! Lý với luận gì cái lũ ngu tối khốn nạn chúng mày.
   

 17. #17 by nhất on 2011/06/29 - 21:22

  Dúng vậy! Chạy qua Cali được 3 năm thì bõ lấy vợ nên chắc vì thế bõ hoàn toàn ko bít vụ 3Chúc ở Nam Lừa cũng như vụ Khựa tỉn Lừa sau ngày Zải Phóng,@Bõ

  Đoạn này phải hiểu là: Bõ lấy vợ xong là không thèm biết đến tin tức về Lừa  ? Kiểu như quên tình cũ ý nhở !
  @Lài Bẹn
  Mai Lài lên thư viện quốc gia vào xem lại báo chí thời cuối 7x xem có cái tên Ba Chúc không. Cơ hội để ị vào mẹt Trung tướng.

 18. #18 by minhhuong on 2011/06/29 - 21:27

  Không thấy chuyên gia gúc như Hương nói gì về vụ này. Sao thế hả cô ? Cô chỉ cần tìm sự thật của phe cộng sản thôi sao ? @ Sun

  —————-

  Hố hố, tóm mẹ quả tang vu oan nhá. Nói rồi, tối qua. Lúc tóm được thông tin quý báu từ lão leloi già đê khú đế í. Sao sao cái dắm gì nữa  há há há

   

  Đéo gì cứ nhẩy chồm chồm lên rồi kết luận ầm ĩ cô Hương chỉ cần thế này thế kia à iếc.

  Xin lỗi đê. hố hố hố

   

  Thôi, tiếp tục vụ diệt chủng nhá:

 19. #19 by sun on 2011/06/29 - 21:48

  Con Déo bảo anh ậm ợ về K rồi lao vào chửi đổng. Mẹ mày! Chửi chỉ là gia vị thôi (gia vị hơi nhiều) còn cồng nào của anh cũng có tý cứt cả đấy.

  Anh đang hứng thú để kể về những gì anh chứng kiến khi đi làm volunteer ở K và sau đó. Đó là những chuyện mà anh biết, kể cả việc tại sao phiên toà không  xử được và có thể sẽ chìm trong lãng quên. Đéo thấy ai nói hay là ai nói mà anh đéo biết về chúng. Nghĩa là điều anh nói đéo phải là chuyện đi gúc như hầu hết các con bò nhai lại ở đây. Nhưng lũ chó làm anh mất mẹ hứng rồi.
  Thôi mày thăng bình an nhé ! Mọi điều tốt đẹp đến với mày và gia đình.

  Tao chửi thêm con Lói. Địt con mẹ con biến thái. Mày có thể chửi lừa ngu, mọi được nhưng mày hãy câm ngay cái thói rủa xả người khác phải chết đi.
  Còn con nào chửi bóng gió các em bam đấy?  Hãy xem lại bản thân xem. Đéo ai thích trích dẫn văn học ở đây.
  Nhỏ nhen, bần tiện vừa thôi !

 20. #20 by НашаРаша on 2011/06/29 - 21:55

  Con sun tham luận như buồi, đọc phản cảm đéo chịu được. Toàn chửi bới quàng xiên như con dở hơi.

  Chửi nó phải đúng, phải có nghệ thuật. Câm mẹ mồm ./ đi, làm anh toàn phải tời, ngứa mắt. Đồ con bò, già hói mà con ngu.

 21. #21 by sun on 2011/06/29 - 22:01

  Địt con cụ tổ mẹ con chó НашаРаша vào chửi hùa. Mày không  biết nhục hả con chó ghẻ ?
  Tao đã nói rằng tao cứ cố tình chửi lũ chó má ngu xuẩn nhà chúng mày đấy. Mả cụ mày có đống cứt của tao con clone hèn mạt ạ.
  Mày ngon thì sủa lên xem có như buồi không  ?

 22. #22 by Dragonfly on 2011/06/29 - 22:07

  Địt pẹ, lũ chó ghẻ rân chủ chúng mày bị khinh rẻ, bị cô lập, bị dàn áp cũng đáng đời.
  Tất cả ngậm cái mõm thối lại. 
   Tao tự khoá mõm !@ Sún

  ———————————-
  Địtmẹ cô câu trước câu sau cứ như mâu với thuẫn ấy nhở! Địtmẹ cô chửi lồng lộn cứ như chó đực thiến sót bị rắc mảnh chai vào dái í. Cô nói chắc mỗi cô hiểu cô vĩ đại chứ đéo ai hiểu mẹ. Anh thuộc loại trung lập nhưng thấy quán hầu như ai cũng coi cô như đống cứt có vi khuẩn Ecoli đéo muốn dây vào mà cô không ý thức được điều đó à? Anh thành thực chia buồn với những người thân sống gần cô. Đồ thảm hại. Hệ Hệ
 23. #23 by DG on 2011/06/29 - 22:16

  Con Sún Vẩu chưởi nuột, anh khen hehe.

  Dưng anh khuyên, lọc cồng mà chưởi, lọc đối tượng mà chưởi, đã chưởi là chưởi chết tốt, cần đéo gì phẩy chưởi mang tính đại trà!

  Còn đừng sợ/ngại dững đứa khác dư con Tế thần quynh hay con Déo …này nọ phật lòng. Đứa nầu có nhận thức, có trình độ, biết rõ rầng cài tâm, cái lý thì đương nhiên nó sẽ có cách đánh giá, nhìn nhận và điều hướng tư duy của mình khách quan thôi.

  Hảo hớn hehe chấp đéo lặt vặt, yên tâm.

  Nếu nghĩ dư thế, thì tụi tủi phẩy áy náy mới con Sun trước mới phải, vì hehe quán nầy đến 95% là đả kích Cộng điên cuồng.

  Khi đã mặc định tư tưởng đó, thì đèo mẹ cái đéo gì nó chả quy về một vướn đề.

  Nên đừng ngại, cứ chưởi nếu thấy cần chưởi và hợp lý!

 24. #24 by sun on 2011/06/29 - 22:27

  Ui, con Lài biến thái ngu đến mức đéo thể nào tha thứ được.
  Câu mày trích thì chỗ nào
  câu trước câu sau cứ như mâu với thuẫn” ???

  Về tư duy mày ngu hết phần chó !
   E coli ? Mày mù không  thấy nhiều thằng bật tao nhưng không  bật lại nổi đó sao ? Có những đưa tao còn không  thèm trả lời đầy ra đấy.
  Nhưng mày cũng nhận ra tao chửi mày biến thái, bam, thù vặt hèn hạ hả ? Ặck !
  Mày chửi con Ghẻ vì nó vào nhà mày chê mày làm mày mất mặt trước đám gái chứ gì ? ăkj. Nhỏ nhen quá ! Nhưng nó cũng đáng chửi thật vì dám làm ảnh hưởng đến nghề của mày, tao thông cảm.
  Tao chó thiến sót ? Không dám lấy bệnh của mày đâu thằng biến thái ạ.
  Mà đừng làm chó chửi hùa như thế này nhá. Bam nặng đấy.

 25. #25 by Dragonfly on 2011/06/29 - 22:35

  Mày chửi con Ghẻ vì nó vào nhà mày chê mày làm mày mất mặt trước đám gái chứ gì ? ăkj. Nhỏ nhen quá ! Nhưng nó cũng đáng chửi thật vì dám làm ảnh hưởng đến nghề của mày, tao thông cảm.@ Sún

  —————-
  Địtmẹ cô, tầm si nghĩ của cô đéo vượt nổi lũy tre làng thì đừng sủa nhặng lên ở đây. Địtmẹ cô con chó thiến sót, bị chửi là đéo cần biết phải quấy, cứ bật lại thật tục tĩu cho sướng cái lỗ mồm đã. Poor you, bastard. Hệ Hệ
 26. #26 by sun on 2011/06/29 - 22:41

  Mày mới là loại đáng thương con ạ. Tao thì lạ đéo gì mày, đồ biến thái, thù vặt.

  Ơ, mày đang bam đấy con mặt lồn ạ.

   Câm mõm đi !

 27. #27 by Dragonfly on 2011/06/29 - 22:44

  @ Sún Thiến Sót

  ———————————
  Ơ, mày đang bam đấy con mặt lồn ạ.

   Câm mõm đi !Hệ Hệ

 28. #28 by DG on 2011/06/29 - 22:47

  Chiện mần chánh trị tiểu xảo thổi phồng xé nhỏ là chiện thường, chế độ lồn nầu chả thế, địt mẹ anh đã đéo muốn chưởi đích danh đám lãnh tụ cờ vàng thì thôi, các cô cứ được thể làm càn. Tốt đẹp đéo gì cho cam.

  Đéo mở rộng được lãnh thổ, đéo củng cố được sức mạnh, vị thế thì các cô chưởi là lãnh đạo bất tài.

  Đến lúc mần được zồi, các cô lại chưởi là ác nhơn ác đức!

  Chánh trị mà tử tế thì xì lịp cũng đéo có mà đớp, ngồi đấy mà nổ càn, cố tỏ ra nguy hiểm lặt vặt!

  Vụ nài, con mụ Bựa bớt hung hăng vụ vỗ ngực khẳng định 3 Chúc là được rồi, hehe đéo bật thì giờ này chắc con mặt ./ nầy đang quay tay sung sướng với “một sự thật lịch sử ghê gớm kinh hoàng được khảm phá bởi An Hoàng Trung Tướng”!

  Thú thật mới các cô, riêng anh, các cô càng chưởi Bê vụ nài, càng củng cố thêm góc nhìn tích cực của anh đối với một số nhân vật thuộc về lịch sử Việt Nam mẹ! Đéo phét!

   

  Con Sún cũng hehe ngừng được rồi, chờ sang chủ đề diệt chủng rùi chưởi tiếp, cho đúng nghĩa “diệt chủng” luôn, hã hã.

 29. #29 by НашаРаша on 2011/06/29 - 22:49

  Con sun,

  Tao cực bận, ít vào quán, chứ ko phải clone của con nào hết. Nói thế để mày đỡ lăn tăn.

  Đọc cồng Bựa viên ít nhiều thấy thú vị, riêng 1 số cồng gần đây của mày, tao thấy mày như thằng thần kinh ấy. Phá bĩnh.

  Câm mồm lồn đi nha.
  Để chi Bựa tham luận tiếp. Đồ súc vật ạ

 30. #30 by nhất on 2011/06/29 - 22:55

  Địp pẹ Dái Gầy ngu như con trym của anh ý. Đéo ai chê trách Bê dùng thủ đoạn chính trị. O đây chỉ nói về sự kiện Ba Chúc là được thổi phồng lên, xạo. Có đứa nào nói là không nên làm không hả đồ con lợn?
  Vụ wikileak vừa rồi cũng vậy, chính quyền Mẽo có nhẩy tưng tưng thanh minh thanh nga lên như mầy và con Xún không hả!
  Đúng là có tật giật mình.

 31. #31 by Bố của An Hoàng Trung Tướng on 2011/06/29 - 22:55

  Ờ Ờ, vụ 3 Chúc thì đúng là đéo biết thật, thi thoảng nghe nói Ba Chúc có vẻ quen quen mà đéo biết là cái zì còn nói Tây Nam là nói đến anh Pốt Đỏ gốc Lừa mác Miên còn đéo. Hồi hổi có chuyện nhi đồng thối tai tả lính Miên toàn 13-14 mần anh cứ sùng sục muốn đăng lính giết Miên mới sợ chứ, zờ đéo nhớ tên là tiểu thuyết thối tai gì, chi bộ nhớ không

  P/s Cụ đề cấm hai con Lài và con Sun chim pam cãi nhau như mổ bò để cụ còn nghe tham luận. Cụ cũng yêu cầu con Sun tập trung nhiệm vụ đặc công giết con Lả lét đi

 32. #32 by DG on 2011/06/29 - 23:00

  Hehe con Nhất đúng là tin tin hóng hớt qua loa đéo đỡ được!

   

  Thế thổi phồng lên, xạo đéo phải là thủ đoạn chính trị à? Thế đám lồn nầu mấy hôm nay chưởi từ Bê cho đến Kền kền từ việc dựng bảo tàng cho đến đưa tin này nọ?

   

  Địt mẹ vầu tay anh, anh bổ thêm sọ vầu nữa cho hoành trấng! Thổi nữa chứ thổi thế ăn thua đéo!

   

  Dưng thôi quan trọng chó gì, quan trọng là: Bỏ ngay cái kiểu nửa khẳng định, nửa nghi vấn lấp lửng (để phòng thủ hehe) về dững sự kiện lịch sử điển hình. Tin tin thì tò mò, thông tin nghe có vẻ hấp dẫn, trái chiều thì gần như mặc định là đúng mẹ! hehe.

   

  Cô là nụ cà hoa mướp đéo gì mà để anh phải có tật giật mình? Chưa đến tuổi!

 33. #33 by sun on 2011/06/29 - 23:08

  Địt con mẹ con clone chó hùa ngu xuẩn НашаРаша ! Mày bận cái đéo. Đéo bật nổi cụ mày thì đừng sĩ diện.
  Chúng mày bật được thì chúng mày đã đéo tha tao. Lạ gì cái lũ chó ghẻ rân chủ ngu xuẩn chúng mày.

  Con  Nhất giẻ rách câm mõm ! Ngữ mày đừng vào đây. Thanh minh ? Ai cần thanh minh hả mả mẹ cụ tổ con ngu hết phần chó ? Cả hai bên dùng lý, dẫn chứng để tìm ra sự thật con ngu ạ. Làm như tao làm đi !

  Học ở đâu ra mà đéo dám dùng tiếng Đức con mặt lồn tăm tối kia ? Sủa lên xem sao nào !

  Tất cả câm mõm nói về tao. Tối mai hứng thì tao sẽ tham luận về bọn diệt chủng với nội dung đầy tính hàn lâm lẫn thô thiển. Ặck…

 34. #34 by DG on 2011/06/29 - 23:13

  Thôi anh cút đi tỉn định kỳ con vện phát, đèo mẹ dức hết cả đầu lâu.

  Bái bai tuyền thể chuồng lợn, các con ở lại bẩu ban nhau ủn ỉn cho hòa hợp vầu nhế, hẽ hẽ.

 35. #35 by nhất on 2011/06/29 - 23:22

  @Dái Gầy
  Tại mầy cứ nhẩy lên bảo vệ Bê nên anh mới chỉ cho mầy đồ con bò. Mầy cứ tỉnh táo ngay từ đầu : ừ Bê xạo tý nhưng đó là việc cần làm. Chỉ có điều xạo thô quá để thằng TT đệ anh tụt quần không ra cái gì cả. Lần sau chúng em rút kinh nghiệm… đại loại thế.
  Thế có phải ngoan hông.

 36. #36 by trungduong on 2011/06/29 - 23:41

  Bác nón cối Nhất,

  Cãi nhau mãi làm gì. Bác trình làng vài câu tiếng Đức thật giòn rồi thì coi như đã hết việc.

  Thôi thì tặng bác, cô Hương, cô Mít, cô Rô, cô CAM, cô ThiThi, cô Ghẻ, và các bác khác nữa bài hát này. Rồi tập trung vào chúng ta cùng luận và phản luận. Mời

  As Tears Go By (ori. The Rolling Stones – 1965)

  I sit and watch as tears go by,
  My riches can’t by everything,
  I want to hear the children sing

 37. #37 by Cocacola on 2011/06/29 - 23:49

  Mầy cứ tỉnh táo ngay từ đầu : ừ Bê xạo tý nhưng đó là việc cần làm. Chỉ có điều xạo thô quá để thằng TT đệ anh tụt quần không ra cái gì cả. Lần sau chúng em rút kinh nghiệm @Nhất


  Địt con mẹ, B mà như chú nói thì đéo phải B!

  Bần nông đặc sản bỏn có tư duy như nầy: Đéo ai bật (hay thèm bật) ta nữa, nghĩa là ta đúng, ta có chân lý chính nghĩa trong tay ! Hehe

  Thế nên trái ý là nhẩy đông đổng lên, không còn lý để cãi nữa thì gân cổ lên nhục mạ đối phương, rằng “thứ mầy đéo bằng tao, đéo có trình cãi tao!” (Hehe, tao cứ cho là thế đấy, nói thế đấy, đéo cần chứng minh!).


  Mục đích để không ai cãi bỏn nữa, thế là bỏn có dịp thẩm du chân lý sáng ngời đỉnh-cao-sáng: ta là nhất!

  Cho nên không lạ gì con Sún cứ sủa liên tục: “bọn dân chủ ngu, bọn dân chủ ngu” trong khi nó phô bày kiến thức như đống cứt nát!
 38. #38 by minhhuong on 2011/06/29 - 23:50

  Diệt chủng – nguyên nhân chết chủ yếu vì gì:

  4 Đối tượng chính trong mấy năm bạn Bốt cầm quyền:

  Nhóm 1. Thực hiện xây dựng lại giai cấp trong xã hội. Tức tất cả bọn nào không fải giai cấp công nông sẽ được cải tạo lại thành người lao động trong các trang trại tập thể.

  Thế bọn đéo nào là bọn không fải giai cấp công nông??? Aha, bọn sống ở các thành – thị chứ đéo  

   

  Nhóm 2. Bọn đối thủ (chính trị), bọn tinh hoa (aka có tài có học) sống ở thành thị: giết mẹ cho nó nhanh. Tay nào may mắn không bị giết thì cho cùng nhóm 1 về nông trại tập thể cải tạo giai cấp.

   

  Nhóm 3:

  Sư sãi cao cấp: giết

  Thiên giáo: giết

  Các tông dật thiểu số: Lừa kiều, Hoa Kiều, Chăm hồi…: Giết

  Vì thế sau ngày bạn Bốt “giải fóng” Phờ nôm Pênh (cùng khoảng giải fóng saigon của Lừa), tị nạn chạy vào Thái + Nam Lừa đông vật (tầm 150 khìn Lừa kiều về Lừa). Nhưng chỉ có Lừa kiều được ở lại, Bê tống cổ hết bọn gốc Hoa gốc Khmer lại đất Miên. 

   

  Nhóm 4: Nhìn đéo đâu cũng thấy kẻ thù, đồng chí trong cùng tổ chức bị nghi vô tội vạ: hỏi cung, tra tấn, rồi Giết.

  —————–

  Nhóm 2, 3, 4 nguyên nhân chết đều đơn giản: bị giết. Giờ tìm hiểu nhóm 1 xem chết vì gì là chủ yếu nhá.

 39. #39 by Hoang on 2011/06/30 - 00:02

  Chờ mãi cũng có cơ hội gặp nhân vật Lả này.

  Theo anh thì cô Sún đang mượn bài của cô là luôn luôn mồm chửi B đấy.
  Cô ngon thì bật cô Sún đi cho anh hóng. Người ta bật lại cô Sún ầm ầm đấy.
  Bật đi cô ! Xem kiến thức cứt không  nát của cô ra sao nào.

 40. #40 by bienduc_hai on 2011/06/30 - 00:03

  Chú ghe qua phát rồi chú cút đi nằm đây, địt mẹ nhẽ con Lói đúng khi đòi thả bom Núc cho chết mẹ hết dân Việt Nam đi. (Sure là chú đéo đồng ý với bịnh của cỏn).


  Tài xế xe biển xanh không chịu xuống xe dù công an yêu cầu. Ảnh: An Nhơn.
  Cái mặt thằng tài xế đây, thế đéo nào bọn chó Kền Kền cũng đéo dám để cái bản số xe ra nhể?
 41. #41 by Cocacola on 2011/06/30 - 00:07

  Cô ngon thì bật cô Sún đi cho anh hóng.@ Hoang


  Giờ nầy anh đéo thích bật hắn hẳn đấy! 

  Anh đéo việc gì phải nghe lời cô!
 42. #42 by sun on 2011/06/30 - 00:11

  Ặc, địt mả cụ con Lả ngu hết phần của chó.
  Anh thấy ngứa đít, quay lại thấy y như rằng con hèn hạ lẻn vào vào chửi đổng , chửi hùa không  có tý cứt nào .
  Lấy kiến thức ra chửi lại anh đi. Anh sẽ xin lỗi bọn chó ghẻ rân chủ vì tội chửi chúng mày ngu. 

  Con Zì mặt lồn không  bảo mày bam hả ? Công làm chó giữ nhà, nâng bi của mày cũng đáng đấy nhỉ ?

  Nhưng làm chó cũng phải có tư cách chó nhá . (stai cô đéo nào đấy)

 43. #43 by trungduong on 2011/06/30 - 00:13

  Thế bọn đéo nào là bọn không fải giai cấp công nông??? Aha, bọn sống ở các thành – thị chứ đéo @ Cô Hương,

  Lúc ấy thì bọn thành thị không đông đâu, Miên cũng như Việt với 80% là nông thôn.

  Chính sách của Khmer Rouge dưới Pol Pot là làm lại quá trình nhảy vọt của TQ thời Bác Mao kia. Thay vì kế hoạch 5-năm thì ta đón đầu còn 4-năm. Và giai cấp chính là “bần nông” nhiều đời, chứ không có công nhân. Từ những ngày đầu năm 1972 họ đã làm như thế với các vùng chiếm được, là lùa dân đi các vùng xa lạ. Chốn cũ đốt sạch để khỏi trở về nữa. Đồng tiền không còn để khỏi mua bán gì cả. Chỉ còn đổi chác.

  Ngay cả trẻ con từ 7 tuổi đã phải ra đồng. Phụ nữ mang thai cũng thế. Qua đến 1977 vì không có cách nào ngoài tay chân nên mùa màng yếu đi và do lao lực, không thuốc nên số người chết cũng cao. Ieng Thirith được phái đi khảo sát. Bà ta nhận thấy rằng việc bắt phụ nữ mang thai và trẻ em non dại phải ra đồng áng là không theo chủ trương. Nhưng lạ là bà ta vẫn cho rằng không đạt được theo kế hoạch là do phá hoại, do bọ thân Việt làm.

  Có ai biết Pol Pot đã có một thời (4 năm) làm sãi nên lý thuyết của hắn sau này tuy là vô thần nhưng vẫn có một điểm là “tinh thần vượt thể chất”. Lộn tung các thứ cả Marxism-Leninism-Maoism.

 44. #44 by sun on 2011/06/30 - 00:16

  Thôi đi ! Ngữ mày ngu hết phần chó thì bật được đéo cụ mày. Câm mõm vào đừng sĩ diện.
  Hôm qua mày yêu cầu tao chứng minh quốc gia= nguỵ không  bịa .
  Tao chứng minh rồi đấy con mặt lồn ạ.
   Ngu như chó mà cũng đòi bật.

  Hoang, đéo cần nói với laọi con chó ngu Lả.

 45. #45 by sun on 2011/06/30 - 00:24

  Về đối tượng bị giết, Điêu cơ bản nói đúng đấy.
  Nhưng vẫn còn thiếu.

 46. #46 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 00:30

  Zì đây hiahia Simacai.

  @con Sún Cụt Tai Âm Hộ Nhét Lịu Đạn

  Cô làm Zì mất kiênnhẫn quá rùi đấy. Liệu cô có sẵn lòng tự jam mình từ jờ đến mai cho tinhthần ổnđịnh jở lại, hay muốn Zì júp?

 47. #47 by Tơn on 2011/06/30 - 00:31

  Liên quan đến bọn Miên, anh giới thiệu đến các cô bộ phim “Cambodian Doughnut Dreams” 

  Cambodians in America: Pol Pot and the American Dream

  Cambodian Doughnut Dreams focuses on three Cambodians who, 10 years after escaping the killing fields, work in Los Angeles doughnut shops—80% of which are owned or operated by Cambodians—remaking their lives in this particularly American line of work.

  A widowed mother of two teenaged sons, a former resistance fighter, and a medical student trying to fulfill her dead father’s dream, each must take an experience of the holocaust and reconcile it with arduous but hopeful new lives as Americans. They describe the horrors of Pol Pot but more important now are daily business struggles and the challenges of adapting to American middle class values. Although the ghost of the Khmer Rouge lingers, one’s immediate aim is to buy a luxury car.
 48. #48 by Dragonfly on 2011/06/30 - 00:32

  @con Sún Cụt Tai Âm Hộ Nhét Lịu Đạn@ Zì Mọi

  ————–
  Địtmẹ, anh can, nói cũng có chút cứt trong 1 câu chửi dài tràng giang đại hải. Hệ Hệ
 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/30 - 00:39

  Địt ./ mẹ con nầu bẩu Zì không khẳngđịnh vụ Ba Chúc đấy? Con Fa mới con Zái Ghẻ fỏng?

  Địt mẹ các cô, trước sau Zì vưỡn khẳngđịnh, chính Bê Xê Tê tự gây ra vụ Ba Chúc rùi la làng. Các ýkiến của con 2M mà Zì mổxẻ chỉ là một hướng để các cô thamkhảo, như là một cách tómtắt biênbản hộinghị.

  Zì luôn khẳngđịnh Bê Xê Tê đã tự zựng lên vụ Ba Chúc để lấy sốmá tỉn Miên, bởi ngoài các chứngcớ Zì đã nêu, còn các lýzo sau:

  (1) Tháng 2/1978 bộđội cô Bôn Bốt vửa bị tỉn một trận bétnhè, mấy sưđoàn lùi mẹ về nhà kiểmđiểm lại tìnhhình, nên khảnăng bỏn zám vầu sâu đất Lừa trong tháng 4, cho zù cô Zuẩn cốtình bỏngỏ biênjới, là cực thấp. Đéo ai lại zễ mắc đòn nghibinh thế. Kế nài trong Binhfáp gọi là Kế Bỏ Thành Trống.

  (Còn tiếp)

 50. #50 by sun on 2011/06/30 - 00:40

  Địt con mẹ con Zì lồn bị nhét 3 thúng rắn rết!
   Mày không  thấy chúng nó chửi hùa = bam đéo có tý cứt nào sao ? Bênh lũ chó ghẻ trắng trợn thế ?
   Đọc lại còng con Déo mà thấy nhục đi nhá.

  Đéo khoá cụ cũng tự khoá.

  Đang hưng phấn vì gặp một lũ ngu được chửi rất sướng mồm nhưng tốn thời gian bỏ mẹ.
   ăc, địt pẹ,  anh đặt mấy câu chửi ở chế độ gõ tắt tự động nên chửi nhanh đéo chịu được.