Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by dắtdéo on 2011/06/29 - 05:30

  @Cô Sun và những cô tương tự: địt mẹ kĩ năng tranh luận của các cô chỉ đến tầm đấy thì bị con Zì nó hiếp dâm cho suốt ngày là đúng thôi. Các cô càng nói càng mất credit, cố đấm ăn xôi làm zì. VD cô Sun hôm qua khoe đi Căm đi kiếc đéo zì, biết về Pol Pot nhiều lắm, anh cứ tưởng cô nói được zì hay ho. Cuối cùng ra lúng búng được mấy câu, đéo đầu đéo đũa rồi quay qua chửi đổng. Làm vầy thì lần sau đéo ai nghe các cô?


  Các cô ghét Cò Lả nhưng cũng nên học tập cỏn chút, chưởi nhâu phẩy nắm lấy thắt lưng quần mà quay, đi sát đi sâu vầu ý của đối thủ mà chưởi. Ví dụ cô Fa hôm qua (ko có ý chưởi cô Fa đâu, chỉ lấy case study thôi) đang lý luận với em Hương về vụ mai tang thì bị con Zì nó vầu nó lôi chuyện Văn Điển ra đánh tráo chủ đề mà cũng để yên được. Địt mẹ một đằng hố chon tập thể (nếu có) là cách mai táng sơ sài đéo có bọc lót, áo quan lại mang đi so sánh thời zan phân huỷ với mai táng ở văn điển có khâm liệm, áo quan tử tế. (còn)

 2. #2 by dắtdéo on 2011/06/29 - 05:31

  Tiếp chuyện tranh luận:

  Thú thật là quán bựa là chốn zuy nhất trên mạng ảo của Lừa anh tham za sinh hoạt, sau một thời zan quan sát khá lâu thấy các cô tranh luận khá xây dựng và cầu tiến. Nhưng dạo gần đây thì anh thấy lừa vẫn hoàn lừa, chỉ chực đổ cứt lên đầu nhau là tài. Anh đéo hiểu ở cái chốn ảo như nầy, đéo biết ai là ai, các cô ziễu võ zương oai được cái đéo zì? Nếu các cô mà cứ zữ thói bầnnông, thù vặt và lấy được khi tranh luận thì suốt đời sẽ đéo học được cái ./ cho nên người cả, anh thật.


  Địt mẹ ngay con Zì vỗ ngực là tinh hoa, khi xưa anh thấy định hướng đám đông đi vầu chủ đề rất khéo léo, bây zờ cũng lộ mặt ./ là một con bầnnông. Địt mẹ chuyên nói lấy được, xem mình là chân lý sâu khi đã thu phục được một đám bần nông adua. Anh thật, một trí thức Tây học thực sự đéo ai có những hành động kệch kỡm kiểu vầy. Làm vầy chỉ LÚ được mấy đúa tintin với bầnnông thôi, còn đối với người có duy lý thì người ta khinh. (còn)

 3. #3 by dắtdéo on 2011/06/29 - 05:34

  @em Rô và các cô tintin: nhẽ anh không định có nhời với Rô vì hồi đầu xem ảnh tưởng em Rô là 7x đời đầu nên đủ nhớn đéo phẩy nói nhiều. Hóa ra em Rô còn tintin 8x nên có vài nhời  mới em ẻm và các cô tintin khác luôn.


  Các cô còn trẻ, cần phải xây dựng kiến thức của mình dựa trên nền tảng bài bản chứ không phải là nhâu nhâu lên mạng đọc dăm ba bài báo hoặc vào quán bựa hóng hớt đôi điều rồi tự an long là mình BIẾT.


  Kiến thức nó như cơm ăn nước uống, phải ngấm từ từ mới lớn nên người được chứ không phẩy là Viagra mà bẩu đớp nhát rồi buồi chỏng ngược được. Muốn thực sự có ĐẲNG CẤP thì kiến thức phải được trau dồi bài bản bằng cách đọc sách bài bản chứ không phẩy là lên mạng hóng được đôi ba điều, biết được cái title của vấn đề rồi gọi là BIẾT.

  Bây chừ bầnnông adua chiếm phần đông ở lừa nên biên được ba bài lá cải bằng những thứ kiến thức manh mún, vụn vặt còn được công chúng đọc, và các em tưởng thế là ngon. Nhưng những điều đó chỉ làm hại các cô về lâu zài, mãi mãi chỉ là thằng lon ton không có đẳng cấp. (còn)

 4. #4 by dắtdéo on 2011/06/29 - 05:39

  @Các cô tintin tiếp:

  Anh xin lấy một ví zụ điển hình ngay đây luôn: em Rô đi căm-bốt về, nghe được vài thong tin bập bõm, vụn vặt của đám hướng zẫn viên du lịch đã nhâu nhâu lên. Đáng lý ra em cần xem đấy là coi như là chủ đề khởi nguồn cho trí tò mò của em và em về em tra cứu tài liệu sách báo, xem rõ nguồn cơn.


  Những điều thảo luận trong quán bựa này cũng vầy, nó chỉ là sự khơi mào của vấn đề, nếu chưa rõ thì phải đọc thêm. Vài ba cồng nói về một vấn đề cả thế zới mất mấy chục năm nghiên cứu còn chưa ngã ngũ, nhẽ đủ sao?


  Anh thấy em Rô (và các cô titin lẫn bầnnông) mắc một lỗi nguy hại khác là chuyện sính bằng cấp mà đéo hiểu đéo zì về những thứ đó. Nghe em Rô cứ phẩy nhấn đi nhấy lại đứa bạn em là THẠC SỸ mà anh thấy buồn quá. Em có biết bây zờ Tiến Sỹ (xịn luôn hông phẩy TS Lừa nhá) còn chém ba ngày không hết, THẠC SỸ là cái đầu buồi zì? Em có biết rằng nếu mà muốn theo vin theo chức zanh để nói chuyện thì Thạc Sỹ không ai phong cho chức năng nghiên cứu hông, nên đừng đưa những kết luận củ một con thạc sỹ của ./ nầu đó ra đây như là dẫn kinh thánh cho bọn anh tham chiếu? Ở Lừa có một sai lầm trầm trọng đó là bị lóa mắt bởi cái title, một cái chức zanh TS, ThS vươn vươn chưa phải là đẳng cấp, nó chỉ là cái title, có cái bằng TS coi như anh mới học xong phương pháp NC để bắt đầu bước vầu sự nghiệp KH để xây dựng đẳng cấp của mình. Còn có nên đẳng cấp hay thành con bò là dựa vầu cái chất ct của bỏn chứ không phẩy cứ mang title ra mà zọa nhâu, nhá.

 5. #5 by dắtdéo on 2011/06/29 - 05:40

  @Con Mụ Zì: Mụ năm nay cũng 49-50 rồi, người ta có phúcphần thì đã có conđàn cháuđống, còn Mụ vôphúc không vợ không con thì hãy coi đám tintin trong quán như con mình vầy. Hành xử cho ra người lớn cho con cháu nó noi gương.


  Địt cụ 49 chưa qua, 53 đã tới, lo tích đức zần là vừa, không thì có ngày trời nó trác cho đéo kịp ngáp đâu. Hôm qua anh đã có nhời rồi đéo nói lèo nhèo nữa, nhưng Mụ đừng tưởng Mụ có vài đứa bầnnông mới gái nhẹzạ adua theo là ngon đâu. Anh biết nghề của mụ buôn chữ nên mụ zỏi luồn lách câu chữ, áp đảo đối phương. Nhưng những điều đó, như anh đã nói, nó chỉ càng làm lộ rõ bản chất bần nông thôi.

 6. #6 by dắtdéo on 2011/06/29 - 05:42

  @Chi Bựa: Thôi anh chầu chầu chi bựa, cẩm ơn chi bựa cho anh một chốn sinh hoạt chém zó zúp anh đỡ nhớ lừa.


  Mấy con Chạn Khắm, Zái Ghẻ, Tế Điên, Hải Zưới, Chuối Thanh Trì vươn vươn lo bẩu ban nhâu nhá. Zữ vững ý chí chiến đâu, khôn ngoan mưu mẹo với địch không để chúng hiếp hiếp zâm cho tòe đít nghe chửa hehe.


  Anh cũng có nhời chầu vọng đến mấy cô lâu nay hồn xiêu phách tán nơi nao như ĐòmĐòm, ZòLìn, RoaiHói, ĐácNhợn, ChuốiSìGồng vươn vươn.


  Hehe, và cuối cùng là xin ôm hôn tạm các em vàng son thơm ngon mấy phút trước khi té nầu. Thôi, chi bộ ở lại manhzỏi. Chầu thân ái và quyết thắng hehe, anh lướt.

 7. #7 by Mit on 2011/06/29 - 06:04

  Sư bố chi bộ bữa nay nhắng phết….hehehe
  @ Nhất

  Mít xem the Killing Field đã nhiều lần, và lần nào cũng cảm thấy tội nghiệp bỏn Cambo.  Mít cũng đọc Bio của tên Cambo tài tử Haing Ngor, vốn là một bác sỹ trước 75, tên “A Cambodian Odyssey”  Cuộc đời tên này là  một bi kịch không kém. 

  Bọn Cambo refugees có một cộng đồng tại Long Beach, Ca nhiều lắm.  Hiếm khi Mít gặp đứa nầu ở lứa tuổi 40+ mà không có cha/mẹ/anh em bị chết dưới thời Khmer Rouge. 

 8. #8 by Fucker on 2011/06/29 - 09:01

  Anh chổng mẹ 5 vó lên mà vỗ cho con Déo đồm độp đồm độp
  Bis bis cỏn nói hay quã hay quã

 9. #9 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/29 - 09:33

  Ơ hơ… địt mẹ chó lại mặc váy lĩnh, con Déo hổm nay nủitiếng phátbẩu dư puồi thế mà hômnay hùnghồn địt chịu được. Khúcchiết dànhmạch đâu ra đấy, Dượng hơi bị sốc hehe…

  Dưng cơmà quả mầy bẩu con Mụ Dì thối mồm ló đè đầu cả dái lấp mồm con Sún & Co thế chưa đúng mấy… Địtbẹ, phẩy tay Dượng cứ là cho mẹ cả hònnonbộ vầu mới gọi là xứng tầm hốhố…

  Đùa thế chứ đèomẹ, thằng Déo mầy bỏ đi làm đéo. Cứ ở đây chơi, thưthả phụckích thằng nầu đấy sơhở chưởi bỏ mẹ nó ra có vui hơn không. Dưng nếu mầy đã quyết thì địtbẹ, biết làm nầu, Dượng bắt tay mầy quả chânchọng dữ ít lành nhiều.

  God speed, asshole…! hỗhỗ

 10. #10 by Bia on 2011/06/29 - 09:47

  Các cô hỏi jì nữa không để Zì chiển qua Ziệtchủng?@Zì

  —-
  hehe DCM… muốn bật Bà Zì, dưng cũng phải  thông báo tin buồn cho các đồng chí rằng: Trong các Văn Kiện của LHQ thông qua Hiệp Định 23/10/1991 Paris về CamBốt, đéo có từ: Diệt Chủng mà báo chí hay tuyên truyền, đề cập.

  Chỉ có từ: Nhân Quyền or Bi Thảm, thế mới đau.

  Mời gúc: “Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodia Conflict”

  Địt mẹ, thế mới đau.

 11. #11 by DG on 2011/06/29 - 09:48

  Địt mẹ y dư rầng, y dư rầng!

   

  Uýnh mấy phát dắm có phát tắc, anh bấm tay biết mẹ điềm gở dưng cứ băng khoăng đéo nghĩ ra.

   

  Vầu quán phát thấy ngay, y dư rầng, hở anh ra phát là loạn, chệt thật!

   

  Con Déo thăng đột ngột quá, dưng được cái may là còn kịp mở mõm trăng trối được đến mấy cồng.

   

  Déo ôi là Déo ôi! Thành kính phân ưu!

 12. #12 by Ông Cố Nội on 2011/06/29 - 09:50

  Vậy chỉ còn 2 trường hợp:

  – BC vốn là 1 vụ tàn sát nhỏ do quân Miên gây ra, mãi sau 1 năm thì B mông má lên cho nó đủ tàn bạo để dấy quân (đa số Bựa nghĩ thế)

  – BC được vẽ ra  (1 giả thuyết khác của lão mm)

  Giả thuyết đầu cô Hương đưa ra có lẽ ổn, cuộc tàn sát diễn ra trong nhiều ngày không phải liên tục mà mỗi ngày đánh úp 1 nơi dọc biên giới TN, tại BC là lớn nhất nên lấy ngày thảm sát tại đó làm ngày chốt, số lượng người chết hơn 3000 có thể hơn cũng có thể không tới, dù sao cũng là ước lượng , anh đồ rằng chưa thằng bựa nào đếo đến BC, địa hình núi non hiểm trở, có loạn chạy tan tác, việc gom xương chưa đủ là thường. Cuộc tàn sát là có, nhưng nhỏ được B phóng to lên.

  Chứng cứ tội ác không thể giả được, hình chụp đầy ra đó, anh cũng đồ đéo thằng nào đến BC , tàn sát không ở trong trường học , chùa, mà cánh đồng, tội ác, anh và vện đến tham quan cách đây vài năm, xem vài quả ảnh vện anh không hột máu, ngã sãi, anh tốc cho xe về ngay, kế hoạch ở lại vài ngày tham quan vùng 7 núi hủy bỏ, mấy năm nay anh cũng đéo trở lại

 13. #13 by Bia on 2011/06/29 - 09:50

  Nên phiên Tòa CamBốt được LHQ hậu thuẫn sẽ rất vất vả.

  Thôi biến đây.

 14. #14 by Ông Cố Nội on 2011/06/29 - 10:00

   

  địtmẹ tên Déo nói hay, câu nào anh thấy cũng đạt, bọn adua nhìn lại mà xét lại mình,đừng để bọn tintin khinh ra mặt, cười thúi mõm, anh trở lại nhiệm vụ hóng đây

  “Mụ nên nhớ quán bựa bây zờ đông đảo, mỗi người một cách nhìn đéo zễ zì lấp liếm cả vú lấp miệng em như thời mụ mới mở quán có zăm ba mạng đâu. Cách đấy chỉ có một thằng bần nông làm và cũng chỉ làm được bọn bần nông đéo biết zì cúp đuôi nghe theo thôi. Đừng tự hạ thấp mình như vậy”

 15. #15 by leloi on 2011/06/29 - 10:05

  Thưa ngài mặt dày hơn mặt thớt có tên là Sỹ,

  Tôi không  muốn nói gì thêm về chuyện Miên- Việt nữa nhưng tôi phải vào để lột cái bộ mặt kinh tởm của ngài. Ai cũng thấy đây là hang ổ của những thứ rác rưởi, của những kẻ a dua mặt dày thiếu tư cách nhưng ngài thì đúng là một con chó hùa chuyên nghiệp. Hễ có một ai đó bật lại chủ quán hoặc đồng bọn  thì y như rằng ngài có mặt. Nhiệm vụ duy nhất của ngài ở quán này từ đầu đến giờ là chuyên chửi hùa mà cũng chỉ biết chửi quanh quẩn vài câu mất dạy.
  Ngài có cam tâm làm thân phận con chó thì cũng nên cố làm con chó có sĩ diện của loài chó.
   

 16. #16 by bienduc_hai on 2011/06/29 - 10:18

  Chú đây, hehe, vửa đi cày về, con trâu còn nhọc, hehe. Lại phải phóng lên quán Bựa lật cồng, ui cha hơn chục trang cồng thấy con Sun nó ti toe phết nhờ, hehe.


  Con Leloi tin tin thì iêm mồm vầu, hehe, còn nếu cỏn là già hói thật thì chú chúc mừng cỏn đã kiên định theo lập trường của Bê uốn nắn, hehe, nếu Bê trường tồn thì hoạn lộ của cỏn thênh thang thênh thang.

  ===

  Chuyện Ba Chúc, đâu quãng hơn 10 niên trước chú còn thấy lác đác mấy tờ giấy in hình mấy tủ sọ và mấy nhời của các nhơn chứng, chú đọc thấy như vầy:

  – Một nhóm người trốn trong hang, có hai đứa con nít khóc é é, bà mẹ nó bóp mũi cho đến chết để khỏi bị phát hiện.

  – Một đứa con nít khóc oe oe, ông nội nó bóp họng cho chết vì lúc đó mọi người đang trốn trong chùa.

  – cả cánh đồng đầy xác người bị giết chết, một đứa nhỏ mới đẻ vạch vú mẹ bú, sau đó nó lớn lên kể lại.

  – Một lớp học cô giáo bị cột đầu tóc vào chân bàn, rồi bộ đội cụ Bôn nắm chân quay như chơi nhảy dây, hehe, lột da đầu…

  Đại khái thế, còn nhiều lời chứng độc hơn. hehe, phi lí như phim hoạt hình nhỉ?
 17. #17 by bienduc_hai on 2011/06/29 - 10:22

  @Déo: hehe, đi bình an nhế cô, nhớ đớp bú ỉa đái cho khoa học vầu để tinh thần mạnh mẽ mà coi những tuồng hây sắp diễn ra chong nước nhé, hehe.


  ===

  Chú thật, nào giờ chú chưa bâu giờ ca cẩm chuyện chất lượng cồng hay tình hình tham luộn quán Bựa, nhưng giờ chú vuốt đuôi tên Déo nhắc các cô tin tin mấy nhời: “con đĩ mẹ các cô!”
 18. #18 by DG on 2011/06/29 - 10:35

  Để tưởng nhớ hương hồn con Déo mặt ./ ngựa què đến tháng, anh nhón tay mần bài điếu văn có tựa đề “Khóc Déo”!

   

  Cả chuồng lợn ngừng ủn ỉn 1 phút hướng về con Déo nầu, hehe.

   

  Déo ôi Déo ôi

  Déo đã thăng rồi

  Déo không còn nữa

  Tế Sì Gồng chiều nay ngồi buồn tựa cửa

  Chưởi vu vơ dư dắm giữa đồng hoang.

   

  Mới hôm nao

  Déo còn nổ đùng đoàng

  Chiện trên zời, chiện chị em đến ngày đến tháng…

  Déo hùng hồn sang sảng

  Déo sáng choang dư  thể … đèn dầu.

   

  Cũng có đôi lần anh dức cả đầu lâu

  Định tát Déo phát – cho chầu ông bà ông vải

  Dưng nghĩ đi rồi nghĩ lại

  Anh dí vầu!

   

  Hồn Déo giờ đang đâu?

  Phiêu chốn nầu hử Déo ?

  Đang lang thang trên bầu zời tụi Mẽo

  Hay đang đớp hương hoa nơi chốn quê nhà?

   

  Thôi nói gần nói xa

  Anh chốt mẹ cho nhanh khỏi mấy đứa thối mồm lắm chiện

  Nếu hôm nầu Déo bỗng dưng muốn chiến

  Đủi mẹ ních mà vầu…!

   

  Déo ôi là Déo ôi.

   

  Bài văn tế đến đây là hết zồi, chuồng lợn lại tiếp tục ủn ỉn đi thôi, hẽ hẽ!

 19. #19 by Dragonfly on 2011/06/29 - 10:41

  “Có truyền thuyết nói về chú chim chỉ hót 1 lần trong đời,nhưng hót hay nhất thế gian! có lần nó rời bỏ tổ ấm bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi! giữa đám cành gai góc nó cất tiếng hót ca bài ca của mình của mình lao vào bụi mận gai dài nhất và nhọn nhất!
  Vượt lên nỗi đau khổ khôn tả, nó vùa hót vừa lịm dần đi, và cất tiếng hót cho cả sơn ca và học mi phải ghen tỵ! bài ca duy nhất có 1 không 2, bài ca đổi bằng tính mạng mới có đc. Nó là cả thế gian phải lặng đi và lắng nghe, cả thượng đé trên thiên giới cũng im lăng lắng nghe! Bởi vì những gì tốt đẹp nhất ta phải trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại” @ Déo Mặt Trái Xoan

  ——————–
  Địtmẹ, anh thật! Từ hồi Déo sinh hoạt đến jờ anh kết nhất ” Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai” nài của Déo. Thôi thì ngày vầu quán Déo chào anh mà anh đéo để ý nên jờ anh chân chọng túm váy Déo lại sinh hoạt cùng chi bộ nhế. Nếu Déo vẫn ” Rebel Without a cause” thì anh về tôi vào. Một nhân tài mới khai sáng đã chết yểu! Tiếc lắm ru. Hệ Hệ

 20. #20 by budifa on 2011/06/29 - 10:54

  Sozi quên để font chữ to, lão BOM xóa hộ còm dưới, tks

   

  Ố ồ hôm-qua mải hóng xem lão BOM chém-gió gì về diệt-chủng, không để-ý được ông Sỹ Già ưu-ái, hị hị.

   

  Vầu đây hông chém-gió thì chém đầu Bựa-viên dư ông Bốt à, khà khà. Thực-sự vụ 3Chục và Lừa Miên này tôi hổng có tầm-chương-trích-cú, tuyền suy-luận, dưng tự thấy hông có mâu-thuẫn giề.

   

  Hồi hổi Khựa gọi Sô-Liên là bọn xét-lại, coi là kẻ-thù số 1, Lừa theo Sô-Liên tất-nhiên Khựa ghét. Vậy Lừa phẩy đề-fòng bằng quân-số đông ở Bắc. Xẩy chiện 3Chục, Lừa có cớ tỉn Miên, dưng cần nghe-ngóng.

  Có-thể có Gia-Cát-Dự bẩu “Khựa đéo oánh đâu”, có-thể anh-cả Sô-Liên bẩu “mầy đừng lo, mầy cứ theo anh thằng hai nó giở-trò gì có anh mầy giúp”. Đéo biết lý-do thực-sự, dưng Lừa đã chuyển quân xuống Tây-Nam tỉn Miên.

  Sau-đó Khựa tỉn Lừa ngoài dự-đoán, chính ông nói “bấu Đảng cũng bẩu đéo ngờ Khựa nó tỉn mình” đấy thây. Địt mẹ tôi nghe đồn đéo có Sô-Liên can-thiệp thì Khựa nó vầu Hà-nội mẹ rồi. Chứ bắm-đòm Lừa đương chơi đuổi-bắt trong rừng Miên, tập-trung rút về Bắc kịp thế đéo.

  (cắt còm)

 21. #21 by ChiPheo on 2011/06/29 - 10:54

  Đục mạ chết cười con Déo, điếu nầu mang tiếng sống ở Mỹ mờ tư dy đỹ thõa quã.

   

  Điếm nó vửa thôi cho con Tế mồm nái mẻ nó còn có chỗ múa.

 22. #22 by budifa on 2011/06/29 - 10:55

  Về 3Chục, tôi thiên về giả-thiết ông Bốt sau-khi chiếm Miên thì chơi tàn-bạo quá, dân Miên đéo chịu được chạy sang Lừa. Lừa mở cửa biên-giới cho sang. Đệ ông Bốt cay mũi,  lệnh bắn-đòm Miên sang 3Chục xử-lý bọn bỏn, ở đó đa-fần nói tiếng Miên cần đéo fân-biệt quốc-tịch, thịt hết. Lừa biết dưng để yên, lấy cớ. Có-thể có nhiều chỗ, dưng 3Chục là nơi-được-chọn để bi-a (aka PR). Chứ tôi đéo tin Lừa tự dựng dư lão BOM suy-luận.

   

  Tỷ-dư vụ đương hót bi-jờ, Khựa thi-thoảng cắt cái cáp trêu-ngươi Lừa. Lừa mà cay mũi bật bằng quân-sự là có cớ tốt cho Khựa ngay. Chứ Khựa đéo chơi bài giả-trang Lừa bắn chết mẹ một-số bắn-đòm Khựa ở cái đảo nầu-đó rồi vu cho Lừa. Đéo ai chơi thô thế.

   

  Túm-lại mấy thứ nầy tuyền suy-luận thôi, Gúc được cái buồi

   

  Tôi là tôi quý ông Sỹ Già lắm mới giả-nhời đấy nhá, há há

 23. #23 by budifa on 2011/06/29 - 10:59

  Ví dụ cô Fa hôm qua (ko có ý chưởi cô Fa đâu, chỉ lấy case study thôi) đang lý luận với em Hương về vụ mai tang thì bị con Zì nó vầu nó lôi chuyện Văn Điển ra đánh tráo chủ đề mà cũng để yên được @ Déo

   

  Cảm-ơn ông đã có nhời nhắc-nhở. Tôi biết tính lão BOM lâu rồi. Cứ cái gì lão bí hoặc thấy sai rồi thì lão sẽ lờ đi hoặc đánh lạc-hướng. Chứ lão lảo không nhận sai bâu-giờ, vụ lồn-mèo là thí-dụ điển-hình. Đó là nghề của chàng, há há.

   

  Tôi không theo đến cùng, aka nhai giẻ rách, vì

   

  Một là, tôi không có ý-định vầu quán để giáo-dục lão, già-hói mẹ rồi thay-đổi sao được. Lại phẩy nhắc lại tôi đá vầu nõ lão khi có dịp chỉ để lão cẩn-thận chút khi nổ, tránh tintin nghe lão nổ cái gì cũng coi là nhời-vàng-ý-ngọc.

   

  Hai là, tôi chưa già-hói dưng cũng chả tintin, aka dở-ông-dở-thằng, khà khà. Tính-cách cũng định-hình mẹ, cụ-thể là theo tư-tưởng “hông oánh kẻ ngã ngựa”, ngu nhỉ, hị hị. Nói-chung đéo thể (và cũng đéo muốn) làm chính-trị-gia.

   

  Ơ mà ông Déo tạm-biệt hay vĩnh-biệt đới, chả-nhẽ dùng thuốc-chuột thay kem-đánh-răng dư con Lói tự-kỷ khuyên, há há

 24. #24 by DG on 2011/06/29 - 11:14

  – Thưa tuyền thể nông trại (đoạn nầy bắt chiếc con đéo gì Ss loằng ngoằng).

  Con Déo mặt ./ ngựa què đã không còn nữa!

  Với tấm lòng xót xa thương tiếc, hôm nay chúng ta hội tụ nơi này để tiễn đưa một con Bựa tiêu biểu, một con mặt ./ điển hình về nơi an nghỉ cuối cùng.

  Dẫu biết rằng cuộc chơi nầu cũng là hữu hạn, dưng quả thăng đột ngột của con Déo vưỡn gây bất ngờ, hụt hẫng với tất cả chúng ta (tức trong đó có anh). Dững cồng cuối cùng của cỏn – sẽ đọng lại mãi mãi trong tâm trí tuyền thể nông trại (tức là các cô – đéo có anh).

   

  Vĩnh biệt cỏn, chúng ta thề:

  Chưởi chết cụ bọn rân chủ phản động hải ngoại, giải tỏa uất ức cho các bựa miền Nam cờ vàng, thêm thắt lòng tự hào cho các bựa miền Bắc cờ đỏ, tăng cường gúc trước khi chưởi để thỏa lòng mong mỏi về phương pháp tích hợp kiến thức của cỏn.

  Déo mặt ./ ngựa đã qua đời! Nhưng cỏn sẽ luôn luôn ám ảnh chúng ta, kè kè bên cạnh chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục sự nghiệp thúi rinh của cỏn. Con mặt ./ ngựa nầy vưỡn sống mãi với nông trại, tên tuổi và hình ảnh của cỏn ngày càng khắc sâu trong dững cồng chưởi dạt dào của mỗi chúng ta.

  (Còn)

 25. #25 by DG on 2011/06/29 - 11:16

  Thưa tuyền thể nông trại.

   

  Vĩnh biệt nông trại, Déo mặt ./ méo có để lại cho nông trại, cho toàn thể lũ lợn què hai miền Nam – Bắc một bản Di chúc lịch sử. Đó là dững cồng căn dặn cuối cùng, là dững tình cảm và niềm tin của cỏn đối với chúng ta ngày nay và các thế hệ tin tin như con Sún mai sau.

   

  Hãy nén đau thương, anh dũng phấn đấu, hăng hái vươn lên, đạp bằng mọi trở lực, chông gai, quyết tâm chưởi chết cụ con lợn lòi rom chủ quán, quyết tâm xây dựng nông trại thành công, thực hiện lời thề danh dự trong giờ phút vĩnh biệt thiêng liêng này!

   

  Déo hỡi Déo ôi, Sinh tử vĩnh biệt!

  Hết, đèo mẹ mệt đứt cả hơi, hehe!

 26. #26 by otocu on 2011/06/29 - 11:21

  Con Thiếu biến đi một hồi, giờ trở lại là con Lói. Tưởng chữa giảm bớt bệnh tự kỉ, ai ngờ càng nặng hơn. Thật tội nghiệp. Thiếu là fan trung thành của mụ Tướng. Mụ có tư vấn gì cho cỏn thì giúp đi.

 27. #27 by Dragonfly on 2011/06/29 - 11:22

  Film do Mike Oldfied vĩ đại soạn nhạc, nói tóm lại là must see đippẹ.
  Đây là nhạc nền trong phim Etude (Mike Oldfiled), Xún đần độn có thể xem mà không tức, vì cả phim có mỗi một đoạn đả kích nhân viên sứ quán Xô Viết chạy loạn cuống quít tuôt mẹ ca-táp,  trong đựng đầy xúc-xích hố hố.@ Nhất Óc Bằng Quả Quất

  ————————————-
  Địtmẹ, thêm nữa là nhân vật chính trong phim đã bị bắn đòm bằng tiểu liên UZI cách đây mấy niên. Hệ Hệ
 28. #28 by otocu on 2011/06/29 - 11:25

  Hóng hớt ở Quán, ngoài mụ Tướng thì rất khoái đọc cô Fa. Cô có óc hài hước, suy luận tốt, rất thuyết phục.
  Ngoài đời, cô hẳn là người chỉn chu mọi mặt và làm mọi người tin mình? Cô tầm tuổi 40. Đoán vậy vì bọn Tầu bảo tứ thập bất hoặc.

 29. #29 by Chim Son Ca on 2011/06/29 - 12:13

  Mịa, Mỗ hóng từ qua đến giờ, giờ mới rảnh spam một tý :

  Mỗ là 1 trong số ít biết vụ Ba Chú, vì hồi nhỏ ở gần An Giang nên mỗ mới từ qua giờ chỉ có tên mm nói là có lý.
  Về TT Ba Chúc : đúng như tướng Thối nói đa phần là tộc khơmer, nhưng đéo có bọn Hồi Khơmer nhé. ở Vùng đó chỉ có bọn Chà già (Chăm) theo đạo Hồi thôi, Chắc tên Tướng Thối thấy bòn Chà già đen đen nên vơ mẹ nó là Miên luôn.
  Về dân số và địa lý: vùng An Giang người ta gọi là bẩy núi, nên địa hình hiểm trở và dân ở đó rất thưa thớt vì thế đéo thể có con số thảm sát như Báo và Đảng đưa. Điều này thằng Tướng vừa tới thăm đã bắt thóp được liền. Mỗ khen !
  Về vụ Pót Đỏ nó tỉn Ba Chúc : đéo có chuyện như tên DG nói Nên nhớ rầng, vụ Ba Chúc xảy ra khi cô Zuẩn mới bình định Nam Lừa được nhõn 2,3 năm, làm sao có thể phản ứng một cách có quy mô ngay lập tức tại một vùng biên hẻo lánh dư Ba Chúc? Biên phồng là cái buỗi!” Nên nhớ là tại An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp đều có bộ đội QK9 đóng nên việc điều động quân tới Ba Chúc chỉ trong nháy mắt, vả lại ngay tại Chi Lăng -An Giang cũng có căn cứ quân sự lớn của QK9 (thừa hưởng của bọn Mỹ Ngụy) thì không có cớ gì để cho bọn Pót đỏ nó thịt dân mình dã man vậy.(còn tiếp)
 30. #30 by Chim Son Ca on 2011/06/29 - 12:22

  Nhưng giả thuyết của tên Tướng Thối là do Ba Zuản và anh Tho sai bộ đội, giang hồ giả danh làm là đéo xuôi tai. Mà khả năng lớn nhất là anh Ba cố tình đéo điều động bộ đội QK9 đến cứu vì phần lớn dân ở đấy là Miên và để có cớ tỉn Pót đỏ . Vẹn cả đôi đường. Mịa tên Thối ném đá anh Ba ác quá.

  kết lại vụ Bộ đội Miên thảm sát Ba Chúc là có thật nhưng đéo có nhiều và dã man như báo đảng từ xưa nay đã lu loa.
  Ngoài An Giang bọn bộ đội Miên còn đánh rải rác ở Hà Tiên nữa, vì thế công nhân nhà máy XM Hà Tiên được điều động di tản đi chỗ khác.
 31. #31 by Hoang on 2011/06/29 - 12:39

  Ke ke.
  Đây là cơ quan ngôn luận chống cộng thế mà lại khùng khùng đòi hỏi thông tin khách quan, trung thực với nhân cách, tư cách của người bấm con chuột. Nói chó chẳng ngửi được.
  Phải hiểu là nhiệm vụ của cơ quan ngôn luận này là chống cộng bằng mọi cách. Có zậy thôi các cô ạ.

   Thấy đứa nào nói ngứa tai thì vào nạt  đôi câu như anh đây này. Cãi nhau với tụi này thì khác gì đấm bị bông.

  Cô Thối nên mượn lời cô Lả “Tao cứ thích nói thế đấy” làm tuyên ngôn hỉ ?
   Anh khuyên cô làm vậy để đỡ nhức đầu vì có những đứa già hói nhưng đầu não vẫn cứ tin tin vào gây loạn lên.

 32. #32 by sss_sy_sss on 2011/06/29 - 12:41

  Giờ anh mới vầu để chửi đổng mấy câu đây.

  Con déo là con nào mà sao rống lên được mấy cồng là phủi đít đứng dậy để mọi người lại nức nở khen rắm nó thơm là sâu??? Tuyền nói đúng dồi , he he, dư bẩu Tung của đông dân ớ nhở? Đy đy déo, đy nơi khác phát dương quang đại thói chửi thề và chửi lấp liếm ở chốn nài nhớ, he he.

  Còn cái nông chại nài thì đốt mẹ được dồi, trước kia nó là cái chốn thư giãn, giờ lại là cái chốn bần nông vác dao chém nhau soàn soạt, đỵt pẹ chúng mài, hết chiện dồi hay sâu mà chửi luyên thuyên thế??? chả cho anh tý thông tin nầu, chán vãi đái (hình như anh cũng đang chửi luyên thuyên??? nhiễm mẹ nó thói bần nông của chúng mài dồi, he he, chán nhở??)

  Ba chúc ba chiếc thì anh điếu bik, dưng cái giọng thằng lìn Teo Kèn An Hoàng bẩu do Duẫn ví Anh dựng lên thì đỵt pẹ giọng đó ngẫn nặng (ngẫn hơn thẳng Tế), hoặc thằng lìn Teo kèn thấy quán hẻo dần hẻo dần hẻo dần hẻo dần nên bày trò câu cồng, đưa ra phát rắm xịt bẩu bần nông hửi đy rồi bật anh thối hay thơm, he he. Anh phán vậy là phúc đức cho nông chại lắm rồi, anh phắn đơi, làm tô cơm dồi anh lại chiến đấu.

  Anh chầu tuyền nông trại nhớ. À để anh cho chữ to lên tý, kẻo có khốt già hói nầu mắt kém đéo biết anh chửi gì mà lại vỗ tay hoan hô thì tội.

 33. #33 by Bần Cố Nông on 2011/06/29 - 12:57

  Địt kụ Chi bộ phát đỡ thối mồm. Cho anh tám Ba Chúc mấy.
  Anh quán triệt và nghiêng vầu jả thuyết Phe Ta giải phóng Phe Mình xuống đất ngủ với giun trong vụ Ba Chúc. Thằng nầu phát bẩu ngược lại là thằng thối mồm và anh sẽ đổ kứt vầu a-lô hắn nếu không trả lời được những vấn đề sau của anh:

  1/ Muốn gom bi và kắt kổ từ 3-5 ngàn thằng Lừa thì cần cỡ 2 sư đoàn và phải hành quân thần tốc, chưa tính yếu tố bọn Lừa rất có kinh nghiệm trong chiện chạy giặc. Thế thằng thối mồm phải trả lời cho anh làm nầu để điều 2 sư đoàn hơn chục ngàn thằng vượt kinh Vĩnh Tế tiến vầu jải phóng Ba Chúc mà không gây tiếng động. Anh thật chỉ cần một thằng Miên mọi khi lội nước lỡ đánh phát giắm kêu bủm bủm thì đéo bâu giờ lọt được tai mắt của cái gọi là Mạng lưới tình báo của nhân dân và QK9.  

  2/ Quân Miên mọi sau khi tiến vầu giải phóng Ba Chúc thì để lại hơn 3 ngàn xác Lừa. Thế bộ đội Miên mọi và bộ đội Lừa khắm để lại bâu nhiêu xác?

  3/ Bọn Miên mọi giải phóng Ba Chúc thuộc sư đoàn nầu? Quân khu nầu? Thằng mọi nầu làm tư lệnh? Bỏn vượt kênh thế nầu, cởi truồng lội qua hay chèo thuyền hay làm kặc gì đó anh đéo biết.

  Địt kụ bọn Thối mồm ỉa đùn…phẹt toẹt…rõ tởm…  

 34. #34 by Hoang on 2011/06/29 - 13:17

  1/ Muốn gom bi và kắt kổ từ 3-5 ngàn thằng Lừa thì cần cỡ 2 sư đoàn và phải hành quân thần tốc… vưn vưn (Thiên tài).

  Học tập cách tham luận của cô này nhế. Từ 3 đẩy phát lên mẹ 5 cho nó hoành. Mà giết dân thường không có vũ khí trong tay mà cứ phải như là xông vào đánh với bộ đội chủ lực, quân chính quy thế mới hay. :))))
  Qua cút cho quán bình yên.

 35. #35 by Mr. Tran on 2011/06/29 - 13:41

  Ôi từ sáng chỉ hóng, giờ mới gõ tý cồng.

   

   

  @Déo mặt ./ méo:

  Thế đéo nầu chia tay à?

  “Một lần và mãi mãi” hay “Chia tay để có ngày giở lại”?

   

  Dù sâu thì cũng chúc cỏn bằng an, địt cụ cỏn hé hé.

  Cố sớm quai lợi chưởi nhao tiếp, đéo cần phải lập ních khác đâu. Đi rùi giở lại là chiện thường, đéo ai cười. Tiên bố hùng hồn rùi chia tay sướt mướt làm đéo?

   

  @Tướng thối:

  Cồng phơm là mỗ đéo biết về Ba Chúc cho đến khi đọc ở đơi. Cáp Duồn thì đã nghe phong thanh và gúc ghiếc nhưng đéo dám nổ.

   

  @Bia:

  Mỗ đồ dằng cô biết dất nhiều chiện về Chăm-Cam, đương nhiên đéo phẩy qua Gúc là chủ yếu. Sâu đéo nổ hử cô? Cứ chơi theo style của chủ đề “Tử vi” mới cả “Vay lãi” mãi thế?

 36. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/29 - 14:11

  Zì đây địt mẹ Simacai

  Zì bắt quả tang con Fa tintin đéo biết jì về vụ tỉn nhau mới Tầu 1979 nhế, cái đéo jì “Vậy Lừa phẩy đề-fòng bằng quân-số đông ở Bắc” hả?

  Thời thởi ở biênjới Tầu Lừa chỉ có biênfòng mới địafươngquân, hầu như đéo có bộđội chánhquy, thế nên bọn Tầu (cũng địafươngquân) đánh 2 ngày đã tới mẹ Bắc Jang.

  Vì sao? Vì bộđội chánhquy zồn mẹ hết ở Miên rùi.

  Thế nên tháng 2/1979 lần đầutiên Bê Xê Tê fải fát lệnh tổngđộngviên (tuyền bộ Nội Chiến chưa lần nầu zùng đến ngón nài), để tóm vội Lừa lên biênjới.

  Họhàng nhà Zì có nhiều mạng vầu bộđội đận ý, trong đó có tên mới 16 tuổi, Zì đã kể rùi.

  Sau đận đó thì Bê Xê Tê mới fải để một lượng nhớn bộđội trên biênjới Tầu, và bắt thanhniên Ngụy (tức bọn trẻcon Nam Lừa sau 1975) đi sang nướng bên Miên.

  Các cô liuý, nếu có lệnh Tổngđộngviên, thì côngzân từ 15 đến 70 tuổi bắtbuộc fải vầu lính nếu có gọi, con nầu chống lệnh sẽ bị kếttội fảnquốc và tửhình luôn đéo cần xử.

  Thời 1979 tỉn Tầu thì zường như chưa có con Lừa nầu 70 tuổi bị tôm vầu bộđội, zưng Zì quen vài con tuổi tầm 55-57 đã vầu, đóng lon Binh Nhì luôn hehe. Các cô gúc trên mạng thể nầu cũng ra vài tấm gương như thế (tỉnhư gúc “Kịubinh Điện Biên thamja chiếnđấu chống Bànhtrướng Báquyền”).

 37. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/29 - 14:15

  @con Hoang vui lòng không bam. Địt mẹ Zì không kiênnhẫn được nhiều như cô nghĩ đâu.

 38. #38 by minhhuong on 2011/06/29 - 14:16

  Bây giờ chi bộ xem em kiểm tra các mốc thời gian của chiến tranh biên giới Tây Nam – để kiểm chứng tính thuyết fục của mỗi giả thuyết:

   

  1. Mốc quan trọng: Cuối tháng 12/1977, Lừa đem 6 sư đoàn đánh rất sâu vào lãnh thổ Miên. Còn bắt theo về 1 số nhân vật quan trọng của Miên – rất tinh tướng.

   

  Với 1 vụ tấn công sâu và tinh tướng như thế, chắc chắn ngay sau đó Lừa fải trang bị và tập trung quân sự tại vùng biên Tây Nam cực lớn bởi những lý do sau:

  – Bản thân có ý định oánh chiếm Miên

  – Vì Lừa vừa tấn công sâu lãnh thổ Miên, nên tháng 2/1978 bạn Pôn Pốt sử dụng 15 sư đoàn để chuẩn bị đối phó. Thế thì làm chó gì có chuyện Lừa lơ là bỏ mặc An Giang hử? Thậm chí là điều động quân tới bảo vệ vùng biên Tây Nam dầy đặc hơn thì có.

  Vậy thì làm đéo gì có chuyện 11 ngày tàn sát ở Ba Chúc mà đéo có quân đội Lừa can thiệp?

   

  2.  01/1979 đánh chiếm luôn Miên. Oánh fát xong ngay.

   

  3. Tới cuối 1979, vẫn không triệt hạ được du kích Pôn Pốt, thế là bác Duẩn cần quân lực để sang bển đóng. Mà muốn có quân lực thì fải kích động lòng yêu nước. Thế là mới  xây dựng cụm di tích thảm sát thật tàn bạo, ầm ĩ nêu tên cụm di tích này trên đài (mà ông anh Lê Lợi đã nghe được).

 39. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/29 - 14:30

  Địt mẹ các cô đéo chịu kếtthúc vụ Ba Chúc để Zì còn chiển qua Ziệtchủng nhở?

  Nói chung là fần đông các cô đều côngnhận, vụ Ba Chúc đéo to như tuyêntruyền. Có cướp-giết-hiếp thật, zưng số nạnnhân đéo thể nầu tới hàng ngàn được. Có khi chỉ độ chục Lừa (gốc Miên) bị jiết là cùng.

  Vướnđề các cô đang lăntăn là ai trựctiếp mần vụ vủ?

  Ngay từ khi nghiênkíu Ba Chúc, Zì đã tậptrung tìm các đốitượng bộđội Ông Cụ từng ở Bẩy Núi để zò coi bỏn có thamja không, zưng fảnhồi của bỏn là “Không”, zù có nhiều tên côngnhận từng “làm cỏ” vài lần bên Miên (chiện nài Zì kể sau, các cô hỏi con Fập trước đi).

  Zì nghĩ nếu cô Zuẩn & Co zùng lính Ông Cụ để mần vụ Ba Chúc, thì chắc cũng fải đủ khéo để khỏi bị nghi, tỉ như điều quân từ vùng khác đến bắn jiết rùi bẩu Ba Chúc là đất Miên (vì zân đó tuyền Miên mà, nhà chùa nhà thờ nhà zân tuyền kiểu Miên, jờ cho các cô vầu Ba Chúc thì các cô cũng đéo biết đấy là Miên hay Lừa, chớ đừng nói thời 1978), hoặc xài bọn janghồ (tùnhân Fú Quốc chẳnghạn)..

  Bài đó thời WW2 bên Sô Liên cũng đã mần với vài vùng đất thuộc Ba Lan rùi (như Lviv.. mời gúc), nên cô Zuẩn có xài lại thì cũng là thường.

 40. #40 by DG on 2011/06/29 - 14:49

  Tóm lại là vưỡn si diễn linh tinh mang tính nghi vấn chứ đéo khẳng định. Thế thì chiện thường. Nổ dư quặc, chỉ được cái đánh trống lảng là tài, đèo mẹ.

   

  Anh đã dừng đéo tranh luận chủ đề nầy từ hôm qua rùi, con mụ Bựa chiển món khác – còn không thì đốt mẹ quán đi, con mồm thối răng vẩu khoái dòm pama tỉn nhau ợ!

 41. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/29 - 14:54

  Zì thấy đafần các cô nghiêng về jảthuyết của con 2M, tức là bộđội Ông Cụ biết thừa Miên tỉn vầu Ba Chúc, zưng cứ mặckệ coi như không biết, cho bỏn tỉn Lừa vôtư, để có cớ fátđộng chiếntranh tổnglực. Và bọn jiết Lừa Ba Chúc là bộđội Miên Bôn Bốt chứ hông fải bộđội cô Zuẩn như Zì đềxuất.

  Jảthiết “Ba Zuẩn mặckệ Bôn Bốt mần vụ Ba Chúc” nài có thể tin được, vì:

  – Thờijan ziễn ra vụ Ba Chúc được cho là rất zài, tới 2 tuần.

  – Không hề có chống trả từ fía Lừa. Cứ như thể bọn Miên jiết 3 ngàn ông lợn trong một nôngtrại chứ không fải thảmsát hẳn một thịtrấn (zù thịtrấn bé tẹo).

  – Đã có nhiều tiềnlệ tươngtự trên thếjới.

  Các cô hẳn còn nhớ vụ Chân Trâu Cảng hehe. Bọn sửja Khoaitây cho rầng CIA đã biết rõ kếhoạch nài của bọn Nhựt (có tàiliệu chứngminh hẳnhoi, mời gúc), zưng con tổngthống Mẽo cứ quyếtđịnh để cho Chân Trâu bị tỉn tơibời, thí mẹ vài ngàn mạng. Như thế cỏn mới có thể zốc lực vầu WW2, bởi:

  (1) Nước Mẽo có thể zanhchính ngônthuận thamchiến WW2. Cớ nài được nêu đầutiên, zưng thực ra đéo có ýnghĩa jì cả.

  (2) Buộc Quốchội đồngý zốc tiền-của vầu cuộc chiến mà không càmràm cãivã. Đây mới là cớ quantrọng, nhất là với bọn Mẽo.

  (3) Kíchđộng tinhthần áiquốc của binhlính và quầnchúng Mẽo. Đây mới là cớ quantrọng nhất. Không có cái nài thì đánh nhau buồi jì.

 42. #43 by gialang on 2011/06/29 - 15:04

  Bam nhát: TT cho hỏi cái. Thấy TT bày là khi muốn ị phải nhịn và tập Tỹ công. Già tập theo và giờ nếu ị có thể không tè giọt nào. Như thế có đúng không? Thanks.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/29 - 15:09

   Đúng. Hehe. Các cô càng kiểmsoát tốt các hànhvi bảnnăng, thì Công càng chuẩn.

   Vízụ, default là ỉa thì fải đái, thế zưng các cô lại có thể ỉa mà không đái. Chả tốt hay sao?

   Hoặc, các cô hay nhìn theo kiểu hai mắt cùng zõi một điểm, sau khi Công, thì các cô có thể nhìn mỗi mắt vầu một điểm hehe. Chả tốt hay sao?

 43. #45 by Mit on 2011/06/29 - 15:08

  bắt thanhniên Ngụy (tức bọn trẻcon Nam Lừa sau 1975) đi sang nướng bên Miên.@ TT

  Chiện là Mít cũng không biết chiện 3Chúc, nhẽ lúc đó còn nhỏ quá nên không để ý nghe báo đài chăng?  

  Nhân dịp chi bộ nhắc chiện tội ác Bôn Bốt, Mít tìm báo đảng đọc lại chiện chiến sự thời 78.  Có bài này kể chiện hy sanh của các cô TNXP bên chiến trường Tây Nam với vài chi tiết khá interesting.

  1) Năm nẳm (1978), các cô THXP thuộc LĐ5 này được tuyển phần lớn từ Phú Nhuận, 500 đội viên strong, trong đó có 65 gái.  Tuổi rất trẻ, từ 17 đến early 20s.  Theo báo đảng họ đều náo nức đi tiền tuyến để bẩu vệ tổ quốc…hehehe  (Khác với bọn con nhà phản động trốn chui trốn nhủi mỗi lần cam phường gọi ra)

  2) Trung đội 3 trong câu chiện, được gửi ra vùng đang chiến sự 10km into enemy’s territory.
  Nhiệm vụ của bỏn là support bộ đội bắn đòm: ie khai đường, phu phen, tạp dịch….vươn vươn dưng lại không hề được trang bị vũ khí phòng thân.   Nhẽ Bê đéo tin bọn thanh niên Xì Gòng mới có 3 năm giáo dục cách mạng nên không giao súng cho bỏn?  Kết cuộc 24 trong 26 đội viên đã hy sanh anh dũng vì chỉ có 2 khẩu AK để uýnh trả cuộc tấn công của bọn Cambo.  Tổ quốc ghi công các cô.  Tuổi trẻ Lừa tự hào vì các cô….hehehe
  (còn)

 44. #46 by Mit on 2011/06/29 - 15:08

  3) Tội ác lính Miên bao gồm gang-rape các đội viên gái rồi xả súng đòm chết tốt.  Bọn thú vật!  Duy một nhân chứng sống, một cô gái bị thương dưng cũng bị bọn Miên lột trần dư nhộng, kê dao tính cắt cổ, rồi lại không làm. Cô này không tuy không bị hiếp, lại bị nhét một quả lựu đạn vầu âm hộ, rồi sau đó lại bị đánh đập túi bụi tiếp. 

  Nầu, tên nầu cho Mít biết có thể nhét một trái lựu đạn vầu âm hộ cô gái trẻ rùi dùng súng đánh cho quặn người lại mà lựu đạn hông văng ra chết chùm cả nút hông?  Mít hoang mang quá đi! (Mít công nhận từng thấy một em Nhật porn star ngồi xổm rặn ra một quả trứng gà.  A grenade?

  Link vầu báo đảng đây.

  http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Co-mot-Nga-ba-Dong-Loc-o-bien-gioi-Tay-Nam/339638.antd
  (Hết)

 45. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/29 - 15:15

  @em Mít

  Zì đã nói rùi. Sự tànbạo của Địch (zù Ngụy, hay Mẽo, hay Miên, hay Tầu), zưới ngòi bút của Kền Kền Lừa, thì kiểu đéo jì cũng có màn hãmhiếp (hoặc chưa cần hiếp vội hehe thế mới tài) rùi nhét một thứ jì thật khủng vầu ./ liềnbà, như lịuđạn, chai bia, khúc cây, hay một ông rắn.

  Nghĩa là hìnhtượng fải vửa zãman vửa có chất sexy câu khách. Thế mới đủ fê. Chứ chặt đầu mổ bụng vưỡn chưa ăn thua.

  Hahaha để tối Zì zìa sẽ nói tiếp.

 46. #48 by mm on 2011/06/29 - 15:28

  Đúng là con Mít dâm dục, đọc báo thì chỉ nhăm nhăm chú ý vào những đoạn ghê tởm, trong khi cái cần thiết là đọc xong lòng phải rạo rực khí thế cách mạng, lòng căm thù giặc sâu sắc, quyết tâm hy sinh để bảo vệ tổ quốc chứ, mục tiêu của báo chí cách mạng là đó chứ là đâu nữa !!! Mà buồn cười nhất là cách viết càng ngay ngô thì lại càng được nhân dân tin tưởng, thế mới chết chứ, không tin chúng mày cứ tìm đọc những bài báo từ thời 6x-7x mà xem, đọc xong rồi ngồi ngẫm là thấy ngay, có khi chúng mày cũng đêk ngẫm được đâu, chúng mày làm gì có đầu óc để mà ngẫm nhỉ? Đúng là lũ lợn, bọn chó dại, bọn giòi bọ không có đầu óc

 47. #49 by minhhuong on 2011/06/29 - 16:16

  Đó là anh chưa nói đến việc, bọn Căm-pốt ban ngày là bạn bộ đội Việt, ban đêm là kẻ thù, chiên bỏ thuốc độc hay đại khái thế để giết bộ đội Việt, chưa kể bọn bỏn áp dụng đúng lối chiến du kích của Việt chiến Mẽo để chơi lại Việt thì chịu thế lìn nầu được, cho nên hồi hổi lệnh của bộ đội Việt là giết nhầm hơn bỏ sót, ko tin về hỏi đội sinh niên 1957,1958 ý, họ kể cho mà nghe, nếu léo tìm được, mai anh trải nghiệm cho, @ Phang Phập

  ——————

  Đây, có quả ký sự của 1 bắn đòm thời xâm lược Tây Nam, oánh nhau bên Miên từ lúc bắt đầu xâm lược tới 1983:

  http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,1070.0/wap2.html

  (nhấn next page ở đít trang để sang trang tiếp theo)

 48. #50 by Phang_Phập on 2011/06/29 - 16:34

  Anh vừa về phát chưa kịp ị là thấy các cháu nhặng mẹlên như ruồi, đặc biệt anh phê phán một số lồng chí như tin tin già hói như Rồ. Léo ai lại đi tin vào số liệu do 1 thạc sỹ người Miên chế tạo ra, bọn thạc sỹ ở Miên thì học ở Việt Nam về chủ yếu, tìm nguồn đi, ở các trường Đại học hầu như trường nầu mà chả có bọn Miên theo học, từ hồi anh có mà cả cả lò, dư trường anh trung bình mỗi lớp 2 đứa gì đó, TSB con Rồ, mà ở An –nam thì đào tạo Tiến sỹ dễ hơn đi ỉa, đi ỉa còn bị táo bón léo ra được, chứ tiến sỹ thì ọe cái ra cả đống. (Tham khảo tý). Cho nên đối với nền kinh tế coi trọng bằng cấp lỗ đít và Bằng cấp léo thể BẰNG LÒNG thì khi nghe các thông tin cần cái đầu lâu phân tích, chứ léo ai lại tin ngây bâu giờ.

  – Thôi, tối rỗi anh biên chiện bộ đội tỉn nhâu ở Miên và nhiều nữa, tuyền thâm cung bí sử, đặc biệt các bạn được nghe lần đầu, chả có sách vở nầu biên cả, và chiện thật 100% mổ bụng moi gan, uống máu, nhắm mật nhá, nó có dính đến cái việc hồi bé hay nghe mọi người nói THẰNG NẦY TO GAN nhẽ chính xác, dững ai lỳ lợm, chết léo sợ thì gan to bằng cái bát ô tô. Lượn phát đã.

 49. #51 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/29 - 16:36

  @Em Mít:
  Lựu đạn nếu hông rút chốt thì nhét vầu ()/ rùi đấm đá bên ngoài cũng hông nổ được. Cho dù nó rớt ra thì cũng hông nổ sất, nếu chốt an-toàn vưỡn còn.
  Trừ fi để khơi khơi hay kẹp vầu e-tô rùi lấy vật cưng cứng dộng nó. Nổ thế thui chứ anh đèo he he dám thử ngu thế bâu giờ.
  Bấu Đảng biên phò thế. Theo anh thì bỏn nên nổ mẹ là rút chốt rùi nhét vầu bùm bùm tè le hột me cho nó thêm phần hưng phấn mà lại tô điểm thêm tội ác của Bôn-Bốt. He he.

  @Con Phập:
  Hùi anh giải ngũ có chôm quả lựu-đạn-cần đem về. Loại đã rút thuốc nổ ra rùi. Mỗi khi húng chó đem dọa thiên hạ cũng he he nguôn phết. Sau bị thằng khu vực hãm lìn xuống tịch thâu mẹ. Nó tiệt nhiên hông dám hùng hổ mới anh một lời. Chỉ rủ ra quán cóc bỏ nhỏ chứ địt mẹ nó húng anh đéo giao nó dám mần gì anh. Kẹo đồng như cu sâu thì anh có cả hộp í. Đạn lửa đạn phá có sất. Chỉ thiếu mỗi quả AK là nên chiện. He he.

  @Con Sún Răng:
  Địt mẹ con nầy từ hôm nay biên tử tế lại anh sem. Cu đéo chưởi nữa, okay?
  Hổm rày anh cai chưởi sắp thành công mẹ rùi he he. Con xà-mâu nầu dám nhặng xị mới cu nữa thì để đó cho anh. Anh cũng đương ngứa dái mới một con xà-mâu trên quán đấy. Con nầy chỉ giỏi sủa đổng mới sách mé anh thôi. Địt con mẹ nó thử réo đúng tên anh sem, anh dỡ cả mả tổ nhà nó lên ngay. Anh thề.

  @Con Dắt MẶt ()/ Déo:
  Đi bằng an nhế cu. Chúc cu hóa kiếp sớm. He he. Địt mẹ con hảm lìn nhát cho thông họng. He he.

 50. #52 by Cocacola on 2011/06/29 - 16:48

  Cô Thối nên mượn lời cô Lả “Tao cứ thích nói thế đấy” làm tuyên ngôn hỉ ?@Hoang


  Thằng Hoang vu cáo anh nhá! Câu đó là bản quyền bất hủ của B nhà cô, đéo phải của anh!