Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by sun on 2011/06/28 - 22:04

  Vào cuối tháng 5 năm 1999. Tôi có nhận được lá thư đề ngày 21 tháng 5 năm 1999 của ông TRẦN H. (xin dấu tên) – cựu sĩ quan QĐVNCH – sinh quán tại xã BA CHÚC, tố cáo tội ác bọn CSVN giết người tập thể tại làng BA CHÚC, tỉnh AN GIANG. Từ đó, tôi phối kiểm các tài liệu trong và ngoài nước, tình hình biên giới phía Tây Nam 1978 – 1979 và các dữ kiện do những nhân chứng còn sống tại Hoa Kỳ cung cấp.
  —–

  Ặc, địt mẹ lũ chó dại, lũ rắn dộc, lũ con bò ngu xuẩn !

 2. #2 by minhhuong on 2011/06/28 - 22:06

  Dù không biết tới tên Ba Chúc nhưng việc bọn Khơ Me Đỏ tràn sang tấn công tàn sát ở biên giới thì ai chả từng nghe tới, đúng không chibộ?

 3. #4 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 22:08

  “Xâm chiếm” chứ không phải “xâm chấm” nhé. Sorry for the typo. Blaming it on the retarded animals is your job, not mine. 


  Sự ngu dốt của những súc vật, mà bi kịch thay, ta buộc phải nhận làm đồng loại, có thể khiến con người lạc tay lái mà lao xuống vực đèo, bắn chết đối tượng, nói gì đến gõ sai (typo).
 4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:17

  Các cô, lũ con lợn (@Lói & 2M), nếu thích và thựcsự quantâm, vui lòng vầu thưviện quốcja để trakíu bấuchí thời 1978-1979.

  Zì nói điều nài đến lần thứ 2 rồi đó.

  Và Zì nhắc lại lần nữa: cái tên Ba Chúc rất ít khi được nhắc tới. Zì cũng đéo biết là chínhthức khi nầu thì cái tên nài mới được tuyêntruyền rộngrãi.

  Thời đó bấuchí chỉ nói là “biênjới Tây Nam”. Zì mệt mới các cô quá.

 5. #6 by sun on 2011/06/28 - 22:18

  Cộng đồng quốc tế chứng minh được bọn Khờ Me là tụi diệt chủng . Chúng giết ngay dân trong nước.  Thế mà đám rân chủ chúng mày lại cho rằng chúng đéo dám giết bọn Khơme sống ở Việt Nam .
   Khi đuối lý con chó MM lại hướng dẫn cho chúng mày chuyển hướng rằng VC gầy mồi cho Khờ me bắn bọn dân ở 3C.

  Địt mẹ bọn rân chủ  đã ngu xuẩn hơn chó lại còn độc địa !

  @ Đừng ai nói đến thứ xa xỉ là “nhân cách” đối rân chủ nhé .

 6. #7 by DauDat on 2011/06/28 - 22:18

  Tôi suy diễn thế này: Vụ 3 Chúc có thể xảy ra thật, nhưng trùng hợp với thời điểm chín mùi để quánh thằng Kam. Chưa bao giờ B tuyên bố lý do đánh Kam để trả đũa vụ 3 Chúc, mà “Thực hiện nghĩa vụ quốc tế” giúp nhân dân Kam. Vụ 3 Chúc chỉ là tình tiết tăng nặng cho Polpot thôi. Chỉ vì số liệu nạn nhân không chính xác rồi kết luận vụ này là tạo dựng thì không thuyết phục.


  Vụ này ngoài suy diễn và phỏng đoán cá nhân thì không thể chứng minh hay kết luận được.

  • #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:22

   Bắt quảtang cô nài tintin đéo biết jì về thời 1978 tỉn Miên nhế.

 7. #9 by Phucnguyen on 2011/06/28 - 22:23

  đòe mẹ Zì Bựa điêu vừa thôi chứ, trước giờ vẫn phục Zì về mọi chuyện nhưng quả này Zì điêu quá.

  Nhầm thế cứt nào được với cái tên Ba Chúc An Giang gắn với thảm sát của Pốt.

  Hơn nữa như con Lói ; B đã tiên triền thì càng fải thổi cho to chứ. Còn như Zì bẩu chỉ nói chung chung ở Biên giwois Tây Nam, thì có cứt mà ai tin để có cớ tỉn Miên, mất công dựng lên mà lại không dùng à? phụt zắm vào cái mồm điêu của Zì fát.

  • #10 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:26

   Cô can tội đéo thamja từ đầu rùi còn nói mò. Đọc lại đi, nếu lười thì câm mồm.

 8. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:25

  Hehe con Sún sắp fát điên rùi. Zì tuyênbố zừng chủđề Ba Chúc ở đây, để chiển sang đềtài mới, rộng hơn: Ziệtchủng Bôn Bốt.

  Con nầu muốn nghiênkíu thêm về vụ Ba Chúc, thì như Zì đã nhắc, vui lòng vầu thưviện kiếm lại bấuchí thời đó.

  Zì cũng nói luôn, cả cái Viện Sử Lừa cũng đéo cãi lại được Zì về vụ nài. Chấm hết.

 9. #12 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 22:27

  @Trung Tướng:


  How about “Incest in North Luas”? You promised to continue lecturing this topic! 
 10. #14 by DauDat on 2011/06/28 - 22:29

  Bạn sun, bạn nói: “Cộng đồng quốc tế chứng minh được bọn Khờ Me là tụi diệt chủng“. Nó đang “cố” chứng minh điều đó qua 1 phiên tòa đang xử bạn ạ. Bạn không nên nhét chữ vào miệng “Cộng đồng quốc tế“.

 11. #15 by mm on 2011/06/28 - 22:30

  Thằng Nguyen mày nghĩ bộ đội bác Bốt là đám Ngụy quân Ngụy quyền hay sao mà gặp ai cũng giết, tất nhiên gặp thằng Duôn thì giết là đúng rồi, kiểu như bộ đội ta gặp tụi Mỹ vậy thôi, để mày (thằng Nguyên) chịu suy nghĩ thì mày nên nhớ là bộ đội bác Bốt được nhân dân rất ủng hộ nhé, bằng chứng là nhân dân Căm và bộ đội bác Bốt đã giáng cho bọn Duôn xâm lược những đòn sấm sét, cùng với đó là chiến tranh du kích đã làm cho bè lũ Duôn xâm lược và bọn ngụy quân ngụy quyền Rin không dám bước chân ra khỏi thành phố vào buổi tối, vì thế nếu nói bộ đội bác Bốt gặp ai cũng giết thì làm sao mà dân lại theo như thế? Đó cũng là 1 bằng chứng cho việc mà bè lũ phản động lu loa về việc được gọi là “diệt chủng” là 1 chuyện bịa đặt, nếu gọi việc giết những kẻ phản động là diệt chủng phải chăng mày định bóng gió nói bạn Nin, bạn Lin, bạn Đông cũng là những kẻ diệt chủng? Phản động vừa vừa thôi nhé, thằng phản động

 12. #16 by mm on 2011/06/28 - 22:37

  Thằng Sun, dân Miên đòi Sài Gòn là vì mới 300 năm trước đó là đất của nó, nhưng nó đã ký biên bản với thằng Phú Lang Sa rồi nên có đòi được cái đầu mày ý mà đòi, giống như cái thác gì ở phía bắc đó, mới cách đây độ 20 năm còn là của ai đó, giờ mở mồm ra đòi nó tát cho vỡ mặt ấy chứ, mày ngu nó vừa vừa thôi, chửi loạn lên mà chửi ngu thế không xấu hổ à???

 13. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:39

  Địt mẹ cô Fúc Nguyên jàhói mà vầu tham ja muộn nên Zì buộc fải nói mới cô thêm vài câu về Ba Chúc để cô khỏi sủa lăngnhăng.

  1- Cô Zuẩn muốn tỉn Miên từ rất sớm. Lýzo thì rất nhiều, các cô tự tìm.

  2- Để tỉn Miên thì fải có cớ đoànghoàng.

  3- Cái cớ cô Zuẩn xài tạm là vụ thảmsát Ba Chúc.

  4- Tinhiên vụ Ba Chúc là jảmạo (thực ra nó rất nhỏ so mới triềnthống tỉn nhau của Lừa) nên lúc đầu cô Zuẩn chỉ nói chungchung chứ không nói cụtỷ. Các jaithoại về bọn Miên chặt đầu mổ bụng sinh ra từ đây.

  5- Sau khi cô Tấn đã zẫn đạiquân vầu tỉn Miên bétnhè trong đất Miên, thì cô Zuẩn mới thấy cần tuyêntruyền vụ Ba Chúc cho nó hoành để cô Tấn có cớ tànsát bộđội Bôn Bốt. Nhà Mồ xây vì lýzo nài.

  6- Đến 198x, zo vấp fải zưluận fảnđối của quốctế khi jữ quân ở Miên quá lâu, vượt ngoài fạmvi một vụ trảđũa, cô Zuẩn quyếtđịnh không tiếptục tuyêntruyền về quanhệ biênjới Miên Lừa nữa, mà quay sang vướnđề júp Miên tránh họa Ziệtchủng. Cô Hun Xen là bài tẩy của cô Zuẩn để triểnkhai vụ nài.

  7- Và hehe, thảmsát Ba Chúc bị quênlãng.

  Các cô hỏi jì nữa không để Zì chiển qua Ziệtchủng?

 14. #18 by Ông Cố Nội on 2011/06/28 - 22:42

  Địtmẹ con Bựa đểu và đám a dua bầy đàn. Anh trước giờ vẫn coi trọng mày. Lúc thì mày bảo mày thấy ảnh BC 1980, lúc mày bảo mày biết đến BC cuối 198x đi tìm tài liệu, lúc mày bảo mày đi BC.

  Mày hỏi về BC bạn mày chủ doanh nghiệp, manager quan trọng cho Tây, mới cỏn ko biết là đương nhiên, mày nên hỏi mới cỏn mấy thằng Tây ỉa mấy bải cứt, giá bâu nhiu mới cỏn nói cho . Đồ ngu

   

  Mày nói cho chính xác anh hóng mới.

  Địt mẹ bọn a dua, ở tuốt tuột ngoài bắc Lừa ko biết BC lạ đéo

  • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:44

   1980 Zì đang ở Tây thì biết Ba Chúc cái ./ mẹ nhà cô à? Zì chỉ biết ảnh Miên tỉn Lừa ở Tây Nam (An Jang, Tây Ninh) qua báo đảng thôi.

 15. #20 by budifa on 2011/06/28 - 22:45

  Chỉ có cái 4 chưa thể thuyết-fục được thôi lão BOM

  • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 23:06

   Zì nói rùi, trong tháng 4/1978 bấuchí Lừa không hề nói jì về Ba Chúc, cho đến tận jữa tháng 5 mới nhắc một tí. Thế mà năm sau đã có Nhà Mồ hehe.

 16. #22 by Phang_Phập on 2011/06/28 - 22:49

  Anh là anh bận, đéo vầu thả quả dắm được, dưng ai mà đã từng đến Căm-pốt thì lịt mẹ cho ấn nút cả Nuke thì có ấn ko? anh cam đoan là 10 thằng thì 9 thằng sẽ giét sạch sẽ, còn 1 đứa thì thần quynh thì ko, lịt pẹ bọn Căm pốt mà thời chiến tranh Việt -Miên gặp thì chắc bem chết nốt, anh thề, về hỏi già hói quanh quanh xem hồi xưa ai đi sang Miên chiến đấu đi, anh đồ rằng bộ đội Việt căm thù bọn Miên đéo để đâu cho hết, anh thề,thời đó thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lịt pẹ, thấy bẩu làng nầy có 1 thằng lính du kích Bôn pốt, đang lẩn trốn đâu đó, thế thì tìm làm lìn gì, gọi cả làng ra sân đình rồi AK 47, lựu đạn mà bem, giết 10000000 tên trong đó có 1 tên mình cần thì lời mẹ, còn hơn là đéo giết nó, tối mình ngủ, nó cho quả lựu đạn thì có phải mình tèo ko???anh nói thế nhẽ  ít tên hiểu, muốn hiểu về hỏi già hói nầu tham chiến ở Căm ý, giết xong phịa ra vụ  Ba chúc, những xác nầy lịt pẹ đổ cho Bôn pốt giết có ảnh hưởng lìn gì đâu, lúc đó 1 tên trúng 2 đích trúng binh pháp TÔN TỬ mẹ,  he he he, chân lý thuộc về kẻ thắng mà.
  – Đó là anh chưa nói đến việc, bọn Căm-pốt ban ngày là bạn bộ đội Việt, ban đêm là kẻ thù, chiên bỏ thuốc độc hay đại khái thế để giết bộ đội Việt, chưa kể bọn bỏn áp dụng đúng lối chiến du kích của Việt chiến Mẽo để chơi lại Việt thì chịu thế lìn nầu được, cho nên hồi hổi lệnh của bộ đội Việt là giết nhầm hơn bỏ sót, ko tin về hỏi đội sinh niên 1957,1958 ý, họ kể cho mà nghe, nếu léo tìm được, mai anh trải nghiệm cho,

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 23:08

   Cái nài Zì sẽ kể ở fần 3, “Jải Fóng”, sau fần 2 “Ziệtchủng”.

 17. #24 by budifa on 2011/06/28 - 22:54

  Hưởng-ứng fong-trào trung-thực ở quán, hehe, tôi xác-nhận đéo biết 3Chục, mà chỉ biết có vụ Miên tỉn Lừa ở Tây-Nam (nay biết thêm là Miên tỉn Miên, theo lão BOM).

  Dưng sâu tôi vẫn bật lão lảo hehe như mìn, là vì tôi dựa vào lập-luận của lão lảo, chứ chả Gúc giếc đéo gì. Bài này chính lão dạy đới, đọc gì cũng phẩy suy-nghỉ cẩn-thận, đéo tin ngay được. Thấy đủ chứng-cứ thuyết-fục mới tin, mà giờ lão lảo chưa thuyết-fục nổi tôi từ dững suy-luận của lão

 18. #26 by leloi on 2011/06/28 - 22:54

  Dạ thưa ngài mặt dày nhất hội.
  Nhà cháu năm nay mới tý tuổi là hơn 5 chục xuân xanh. Lúc đó nhà cháu ở độ tuổi bị tổng động viên nên rất nhớ ạ. Đài, loa nhắc đến vụ này nhiều lắm ạ. Nhưng may là nhà cháu không  phải sang Miên để gửi lại chân ở Siem Reap hay Rattanakhri như 2 bạn cháu (bọn Miên dùng mìn nhiều lắm ạ). Lúc đó ngài mặt dày bao nhiêu tuổi nhỉ ?

  Các quý ông, quý bà mặt dày lúc đó đã đi làm chưa để đọc báo ? Mà báo lúc đó có bán nhiều như bây giờ đâu để các quý ngài đọc. TV cũng hiếm lắm. Thế nên không nghe loa đài để biết về nó cũng đúng thôi.
  Nhưng đã ở dưới giếng thì đừng a dua la lên…
  Nhà cháu đứng ngoài mà cũng thấy xấu hổ thay. Lừa thì lừa nhưng cũng phải làm con lừa có nhân cách các quý ông, quý bà mặt dày ạ.

  Vâng, đồng ý nhân cách là điều quá xa xỉ ở đây thật.

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 23:02

   Ơ sao lúc đầu cô khai là Vàng Son tintin mà jờ thoắt fát chiển qua jàhói là thế đéo nầu?

 19. #28 by minhhuong on 2011/06/28 - 22:57

  Khiếp, đương nín thở hồi hộp chờ quả đề tài diệt chủng của TT

   

  Giề chớ đề tài này rất lắm tài liệu từ Khoai Tây – sắc tộc thượng đéo gì đẳng @ nhời cô Lói

 20. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 23:00

  Các cô fải nhớ, “cái cớ tỉn Miên” của cô Ba Zuẩn không chỉ là để cổ nhậpnhèm fủi tay trước zưluận quốctế, mà còn để kíchđộng tinhthần quầnchúng.

  Nếu kíchđộng chưa đủ đô mà đã bắt lính đi tỉn nhau, chúng nó có nghe cái buồi Zì đây nài, nó đảongũ sạch thì bỏ mẹ.

 21. #30 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 23:00

  @anh Lẻ Loi?


  Tất cả đang nói về nghi vấn 1/ Quân Ông Cụ gây ra Ba Chuc Massacre 2/ Quân Ông Cụ chủ động để phỉ Miên thịt dân Ba Chúc (without interfering) để có cớ invade Cambodia.

  Anh lại đem chuyện từng đi lính ở Siêm Riệp ra làm gì? Đây gọi là thằng đi dưới mương cà khịa thằng đi trên đường làng.

  Anh nên xơi thuốc chuột trước khi đi ngủ tối nay. Anh sống đủ rồi. Quá đủ! 
 22. #31 by Phang_Phập on 2011/06/28 - 23:03

  Hồi xưa,khi bộ đội Việt giải phóng 1 tỉnh xong,  lịt pẹ cả nhà tỉnh ủy viên léo bằng 1 viên AK 47, anh thề, bực lên có khi chơi luôn cho đỡ ghét, cho nên tỉnh ủy viên Căm-pốt hồi hổi thấy bộ đội Việt còn sợ hơn nhìn thấy cọp, có ai biết ko,sau đó cả nhà tỉnh ủy viên bị ăn kẹo đồng thì đổi mẹ cho bọn Pôn Pốt bem, có sao léo đâu.

  Đây là kẹo đồng nầy, cái nầy anh vừa sắm một ít để phòng thân, he he he, anh bình thường ko có món nầy để đi mần Lâm tặc là ko chịu được, nghiện mẹ dồi.

 23. #32 by trungduong on 2011/06/28 - 23:03

  Chào tất cả,

  Như dắtdéo có nói hôm qua, chúng ta biết suy nghĩ, vào đây để trao đổi chứ không để chửi cá nhân, bới tích cũ, chụp mũ “rân chủ” hoặc CS. Vì lẽ không cứ dân chủ thì hoàn toàn đúng hoặc CS là hoàn toàn sai.

  Bất cứ quốc gia nào cũng bảo vệ quyền lợi mình và bất chấp thủ đoạn. Và ngay cả trong nước ấy thì việc chính trị và kinh tế có những tập đoàn, những khối lobby khổng lồ chơi chính thằng dân ấy thôi.

  Chẳng hạn như USA ấy cổ võ cho dân chủ, nhưng là thứ dân chủ đồng minh và dễ bảo. Thằng nào khác thì “chết mẹ mày đi”. Như với Pháp là đồng minh lâu năm anh USA vẫn cứ đá giò lái nhiều lần và ngay cả xứ tôi sống bây giờ. Những trò bẩn của USA thì cũng lừng danh hoàn vũ và cho đến bây giờ cũng chưa ký công ước về Tòa Án Quốc Tế vì có ngày bị lôi đầu ra đấy chẳng chơi.

  Tôi nghĩ anh Sun cứ chửi “rân chủ” hoặc anh Cola cứ ra rả chửi CS bất cứ lúc nào là không đúng. Người CS vẫn đội mũ “dân chủ” đấy. Và cũng rất đông kẻ cổ vũ dân chủ để kiếm lợi cho bản thân. Người dân chủ thật sự sẽ bảo vệ quyền tự do lựa chọn người đại diện và cũng không quên nhiệm vụ công dân.

  Việc cũ bỏ qua không nhai lại. Cứ chửi là không suy nghĩ, không óc thì ai biết, ai phục? Đừng quên rằng những gì mình biết và hiểu cũng do người khác truyền lại cho. Gặp nguồn đúng thì tốt, nguồn sai thì xửa còn nghi vấn thì chỉnh. Chưa gì đã tạt phân , chụp mền đánh hội đồng.

  Cái gì tốt thì công nhận, sai thì khai phá, nghi vấn thì giải thích. Đừng bắt cứ phải tự kiếm, tự hiểu. Vậy thì vào đây để làm gì nhở ?

 24. #33 by leloi on 2011/06/28 - 23:04

  Ngài Lói hoang tưởng và bệnh hoạn.
  Ngài có đọc được nhà cháu viết gì không  ?

 25. #34 by Ông Cố Nội on 2011/06/28 - 23:06

  An Hoang Trung Tuong

  15:35 28-06-2011

  @con lợn Zái Ghẻ

  Ngay từ 1980 Zì đã được thấy hình về nhà mồ Ba Chúc với đống ngàn xương sọ rùi cô ạ. Lậpluận như cái buồi ý thì câm mồm, đừng để Zì fải khóa mẹ mõm lại.

   
  Còn trước đó, tầm jữa tháng 5/1978, thì bấuchí Lừa chỉ nói vắntắt về chiện “Khờ Me Đỏ tăngcường gâyhấn tại biênjới Tây Nam, và quân ta đã đáptrả thíchđáng”.

  Một ông người Tinh Hoa thì không thể không đặt zấu hỏi ở đây. Và Zì các cô đã fải lầnmò về Ba Chúc.

   
  đitmẹ già cả mà mày bắt anh lật trang cho mày. Bựa mày nói cho chính xác anh hóng, và chịu khó đi hỏi bọn nam lừa về BC
  Bọn adua bắc lừa câm miệng
   
  • #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 23:16

   Hình đó ở bấu đảng đầy, và thú thực là Zì đéo hề nhớ tên nó là Ba Chúc thời ý.

 26. #36 by trungduong on 2011/06/28 - 23:10

  Việc Ba Chúc chỉ là một cớ cho VN đánh Miên cũng như việc tầu Maddux với USA. Việc số người bị giết trên 3000 có lẽ không nhiều như thế. Không gặp được tài liệu lịch sử Tây Phương nhắc đến việc này ngoại trừ phía VN. Và những người VN chống Cộng lại nghĩ rằng số trên 3000 đó là do phía VN làm thêm cho có đủ cớ để hoàn toàn đánh Miên. Vì trước đó đã có những xung đột biên giới tại An Giang / Tây Ninh năm 1976 và 1977. Lần nào VN cũng truy kích nhưng lại rút về.

  Nên nhớ rằng các vụ như Mỹ Lai (>300 mạng người) đã được quốc tế chiếu cố tận tình thì việc >3000 người bị giết không phải chỉ một hai ngày mà như đã nói trong nhiều ngày lại bị bỏ qua.

  Giữa hai nước Trung Hoa (PRC) – Việt Nam đã có sự rạn nứt từ năm 1968 khi Bắc Kinh không muốn VN thương thuyết với Mỹ. Và từ khi hai nước USA-PRC xích lại với nhau thì Hà Nội bắt đầu nghi ngờ bọn xét lại, tuy không lên tiếng cho đến khi bác Mao qua đời năm 1976. Bác Duẩn và lớp Politburo cũ vẫn cho cách làm của PRC là ngoài luông tư tưởng Marxist-Leninist. Sau đó VN vào được vào khối COMECON càng làm nghiêng về phía LX. PRC lúc bấy giờ đang có kình địch với LX và không muốn sự hiện diện LX tại VN. Từ năm 70 trở đi LX là mối lo của PRC về an ninh thay vì là USA.

  Việt Nam thấy sự bao bọc của PRC cho đám Pol Pot là bằng chứng sự bành trướng của Bắc Kinh ngay sau lưng. Khi VN đánh Miên, USA cho là VN cần phải được kiềm chế, cho dù là việc này chấp dứt chiến dịch tuyệt chủng của Pol Pot. Các nước trong khối COMECON và LX tán đồng.

  Trích từ “Why Vietnam invaded Cambodia: Political Culture and the causes of War” 27. #37 by minhhuong on 2011/06/28 - 23:11

  Ối mẹ, vớ được già hói Lẻ Loi, đề nghị cụ đứng yên đó cho em … phỏng vấn cái .

  Ông anh còn nhớ thời đài ra rả Ba Chúc là năm bao nhiêu không? 78? 79? 80??

  Quan trọng là nó bắt đầu ra rả vào 78 hay 79??

 28. #38 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 23:12

  Chào lũ giòi bọ. Tôi đi ngủ. Và sẽ mơ đẹp: bỗng tuyền bộ cơm Lừa đang đớp chứa đầy khuẩn ecoli, bỗng tuyền bộ nước Lừa đang bú bỗng hóa acid đậm đặc hahahahaha cho tiệt nọc giống thối tha! 

 29. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 23:18

  @cô Zương vui lòng không bam. Zì xuống đường đây

 30. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 23:20

  @con Cố Nội

  Zì mò đến Ba Chúc là tận cuối 199x chứ có fải 1980 đéo đâu. Cuối 198x Zì mới zìa Lừa. Thời ở Tây (Sô Liên) thì chỉ có bấu đảng chứ có buồi ý khác.

 31. #41 by budifa on 2011/06/28 - 23:28

  Zì nói rùi, trong tháng 4/1978 bấuchí Lừa không hề nói jì về Ba Chúc, cho đến tận jữa tháng 5 mới nhắc một tí. Thế mà năm sau đã có Nhà Mồ hehe.@ BOM

  Cái nầy chỉ thể-hiện Lừa thổi 3Chục lên làm cớ thôi, không suy được vụ Lừa tự dựng lên 3Chục

  Cũng dư chính mồm lão bẩu Khựa cắt cáp mấy lần rùi giờ B mới công-bố đấy thây. Chả lẽ suy ra Lừa tự cắt cáp, khà khà

 32. #42 by leloi on 2011/06/28 - 23:39

  Ối mẹ, vớ được già hói Lẻ Loi, đề nghị cụ đứng yên đó cho em … phỏng vấn cái .

  Ông anh còn nhớ thời đài ra rả Ba Chúc là năm bao nhiêu không? 78? 79? 80??

  Quan trọng là nó bắt đầu ra rả vào 78 hay 79?? (Quý bà)


  Thưa quý bà. Tôi nhớ vào khoảng cuối 79, 82.

  Sau khi QĐVN đã chiếm được Cam thì tôi mới đi lính. Vì tốt nghiệp ĐH nên vào lính là tôi có tý chức ngay. Vì vậy mà tôi được nghe đài ạ. Nhưng tôi không nhớ là có nói tới 3000 người bị giết như sau này.

  Do ở đây các quý ngài nói là không  nghe về Ba Chúc cho đến bây giờ nên tôi cung cấp điều mà tôi biết.

    Chỉ ai đi lính thì mới biết bộ đội miên ác như thế nào. Ta đánh chiếm phnompenh chỉ tốn ít quân nhưng 6. 7 năm sau đó mới chết nhiều vì du kích Miên ạ.

  Tôi đồng ý rằng những kẻ không  biết gì mà dám xưng xưng nói hoặc cố tình tạo dư luận rằng B ta dựng chuyện Ba Chúc để xâm lược Cam như quý bà và các quý ngài khác là những kẻ có tâm của loài rắn độc.

  Thưa bà tôi là Lê Lợi () chứ không  phải là Lẻ Loi. Vì không  đúng tên nên tôi định không  trả lời.

 33. #43 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 23:49

  Thưa bà tôi là Lê Lợi () chứ không  phải là Lẻ Loi. Vì không  đúng tên nên tôi định không  trả lời.

  Bằng sự ngu đần của mình, anh đã phá giấc ngủ của tôi. Tôi yêu cầu một sự xin lỗi. 

  Giờ anh nghe tôi dạy đây:

  Anh muốn đối phương gọi đúng tên (hay biệt danh/biệt hiệu) mình, anh có nhiệm vụ phải đọc tròn vành rõ chữ (trong trường hợp này là gõ – typing) cái tên đó.

  Anh muốn cô Hương writes your name the way you want it, anh phải gõ dấu (dùng Unikey, chẳng hạn).

  Anh không thể đòi hỏi con anh gọi anh bằng bố – thậm chí bằng tên – nếu anh là kẻ lười biếng, thất nghiệp, vũ phu và ăn bám mẹ nó.

  Anh muốn được tôn trọng, anh phải tôn trọng chính bản thân anh trước.

  Tôi vẫn bảo lưu quan điểm dùng thuốc chuột thay cho hoạt động chải răng trước khi đi ngủ, thưa anh Lê Lợi. 
 34. #44 by hùng hục on 2011/06/29 - 00:02

  Chỉ ai đi lính thì mới biết bộ đội miên ác như thế nào. Ta đánh chiếm phnompenh chỉ tốn ít quân nhưng 6. 7 năm sau đó mới chết nhiều vì du kích Miên ạ. @104-107-37 aka Lê Lợi hói


  Địt mẹ Lợi chứ câu trước câu sau đéo ăn nhập gì với nhau thế này? Nếu anh hiểu không lầm thì ý Lợi là: Ác = oánh du kích làm chết nhiều quân địch. Suy ra bộ đội bắn đòm ông cụ ác nhất quả đất!?!?

  Tôi nhớ vào khoảng cuối 79, 82.

  Sau khi QĐVN đã chiếm được Cam thì tôi mới đi lính. Vì tốt nghiệp ĐH nên vào lính là tôi có tý chức ngay. Vì vậy mà tôi được nghe đài ạ. Nhưng tôi không nhớ là có nói tới 3000 người bị giết như sau này.@104-107-37


  Ới lại địt mẹ Lợi nữa chứ thế cuối cùng là năm 79 hay năm 82? Mà địt mẹ dù là 79 hay 82 thì cũng sau thời điểm năm 78 là năm sự kiện nớ diễn ra mẹ nó rồi. Nếu rứa thì khác đéo gì thông tin thằng Bựa bẩu nghe bấu Đảng năm 80 nói vậy.


  Về vụ tên tuổi thì Lói đổ cứt vào mồm Lợi đúng mẹ rồi hehe. Hãy học tập và làm theo tấm gương đặt tên tuổi rõ ràng của cụ Hục, địt mẹ cả cái quán buồi này đứa đéo nầu gọi nhầm tên anh nào. Địt mẹ dẩm dít còn bày trò!

 35. #45 by minhhuong on 2011/06/29 - 00:07

  cố tình tạo dư luận rằng B ta dựng chuyện Ba Chúc để xâm lược Cam như quý bà  @ Lê Lợi

  —————–

  Oạch, anh này định vu khống em đấy à? Em đéo đồng tình cũng đéo fản đối rằng chính tay B tàn sát vụ BC – tức đéo có tí chút ý kiến nào về những nghi vấn này.

   

  Em nói rõ là vật chứng đống xương sọ 1 năm sau nhét ở tủ kính là vật chứng dởm! Tại sao cần vật chứng dởm, thì để hợp thức hóa vụ xâm lược.

   

  Đừng có đổ oan nhá ông anh.

  ——————–

  Giờ tới thông tin quý giá ông anh vừacung cấp:

  Tóm lại cái tên Ba Chúc là được loan trên đài từ cuối 1979 trở đi, đúng không? Vậy là rất trùng với thời điểm  xây dựng quần thể chứng tích tội ác tại nơi này.

  Còn trước đó, 1978, thời điểm xẩy ra sự việc, lại chưa được nhắc tới tên. 

   

  Vậy giả thuyết rằng chính B gây ra vụ BC là vô lý (giả thuyết của lão Bựa), giả thuyết B dụ quân Miên tràn sang rồi để mặc mẹ quân Miên tỉ dân (giả thuyết của lão mm) là vô lý nốt. Bởi nếu B dính lứu, thì thông tin fải ầm ĩ ầm ĩ ngay lập tức sau khi B làm (1978) 

   

  Vậy chỉ còn 2 trường hợp:

  – BC vốn là 1 vụ tàn sát nhỏ do quân Miên gây ra, mãi sau 1 năm thì B mông má lên cho nó đủ tàn bạo để dấy quân (đa số Bựa nghĩ thế)

  – BC được vẽ ra  (1 giả thuyết khác của lão mm)

 36. #46 by sun on 2011/06/29 - 00:09

  Địt pẹ bọn rân chủ vô lại !
  Địt mẹ con mm ngu hơn chó!

  Mày nên nhớ những ký ức buồn của lịch sử thì ngàn năm cũng đéo quên. Chúng mày, những con chó ngu dại thích gúc thì Gúc đi để hiểu lịch sử nhân loại.
  Mày có biết là Miên ghét Lừa không  khác đéo gì Lừa ghét Tàu không ? Ngay cả những đứa lẽ ra phải chết vì Khờ me đỏ được Lừa cứu chúng cũng âm ỉ ghét Lừa. Biên giới của Lừa với Miên đéo dễ dàng cắm mốc kia kìa loài ưng khuyển khốn nạn  ạ. Cắm rồi mà năm ngoái chúng còn nhổ lên đấy. Mà đứa nào cầm đầu nhổ cột mốc ? Gúc đi !. Chúng mày ngu xuẩn nên đi kích động chúng nó .
  Chúng mày đang hại đồng bào chúng mày vùng biên Tây Nam đấy lũ chó ghẻ rân chủ .

  Địt pẹ, lũ chó ghẻ rân chủ chúng mày bị khinh rẻ, bị cô lập, bị dàn áp cũng đáng đời.
  Tất cả ngậm cái mõm thối lại.
   Tao tự khoá mõm !

 37. #47 by trungduong on 2011/06/29 - 00:36

  Việc Ba Chúc chỉ là một cớ cho VN đánh Miên cũng như việc tầu Maddux với USA. Số người bị giết (>3000) không nhiều như thế mà có phóng đại. Không gặp được tài liệu lịch sử Tây Phương nhắc đến việc trọng đại này ngoại trừ phía VN. Về cuộc chiến 3 nước Việt-Miên-Trung Hoa đã được nghiên cứu khá nhiều. Và những người VN chống Cộng lại nghĩ rằng số trên 3000 đó là do phía VN làm thêm cho có đủ cớ để hoàn toàn đánh Miên. Vì trước đó đã có những xung đột biên giới tại Tây Ninh / An Giang năm 1976 và 1977. Lần nào VN cũng truy kích nhưng lại rút về.

  Nên nhớ rằng các vụ như Mỹ Lai (>300 mạng người) đã được quốc tế chiếu cố tận tình thì việc trên 3000 người bị giết không phải chỉ một hai ngày mà như đã nói trong nhiều ngày (18/04 đến 29/04/1978) lại bị bỏ qua.

  Mà lại nữa là chỗ ấy cách biên giới Việt-Miên vài cây số thì làm sao một nhóm lớn Khmer Rouge có thể vào đến nơi giết đến nhiều người vậy. Thời ấy Pol Pot đang thanh trừng Quân Khu Đông, và VN cũng đang canh chừng biên giới rất gắt gao vì đã xung đột từ năm trước ?

 38. #48 by nhất on 2011/06/29 - 00:41

  Địp Pẹ con Lợi với con Xún ngu như cứt anh ý
  TT nói là để tụt quần Bê xạo trong vụ này, cũng giống như TT tụt quần Bê và bóc mẽ  sử gia Lừa sóc lọ Lừa ý. Chứ có phải nói ra để bênh vực bọn Miên tàn ác đéo đâu.
  Anh nói chuyện với bọn Khoai Tây từ phe XHCN hẳn hỏi nhá, ngay từ hồi đó chúng đã nói : đáng lẽ chúng mày không nên kéo quân vào Miên. Chúng nó, chủng  tộc bình thường nhưng cũng hơn Lừa cả triệu năm tiến hóa sau đó đã làm cách mạng tại quê hương, hehe. Còn chúng mày , xóc lọ tiếp đi, tiếp đi, đéo ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu hã hã.

 39. #49 by sun on 2011/06/29 - 00:49

  TT nói là để tụt quần Bê xạo trong vụ này, cũng giống như TT tụt quần Bê và bóc mẽ  sử gia Lừa sóc lọ Lừa ý. Chứ có phải nói ra để bênh vực bọn Miên tàn ác đéo đâu.

  Câm mõm con rân chủ ngu xuẩn ! Địt cụ tổ nhà mày. Mở mõm, câu nào ngu câu đấy.
  Mỳ hiểu là “Ném chuột vỡ bình quý” là thế nào không  ?

  Tao với mày chửi nhau bằng tiếng Đức đi !
  Nói nhiều bằng tiếng Lừa mãi về 1 điều đơn giản như thế này bọn không  đầu đất chúng ngứa dái…

 40. #50 by trungduong on 2011/06/29 - 00:50

  Xin lỗi bà Dzì nếu có trùng bài, không có ý spam

  Lần nào cũng báo lỗi phải ngắn lại hoặc “không xử lý” được. Vụ Ba Chúc này hay đấy để biết cái gì là sự thật thật (true facts) và sự thật sáng tạo (fabricated facts).

  @ Anh Sun,

  Yêu nước không có nghĩa là chấp nhận những việc lố bịch, thổi phồng. Giả như bây giờ TQ hoặc Miên hoặc Lào cũng có thái độ thổi phồng để đánh VN anh có chấp nhận không ? Đừng đổ thừa “rân chủ”. Nhẽ ra thế các nhóm phản chiến Tây Phương ngày trước chiến tranh VN đều đáng phải chửi ?

 41. #51 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/29 - 00:56

  Ơ… quán Bựa độ này nuôi chó à, sâu không đứa nầu gô mẹ mõm lại để sủa điếc hết cả bìu dư lày địtbẹ…
  ————————————-
  Vì không  đúng tên nên tôi định không  trả lời. @Thằng Lòi Le

  Liêmxỉ đấy, tựhầu đấy hốhố… Địtmẹ mầy thằng Lòi Le, mầy có từng mần bắn đòm mấy cả già hói cái khặc Dượng mầy đây nài… Thở ra đặc giọng connítranh cứt đái lẫn lộn ăn tát còn cố chốngchế. Mầy dựng vở tuồng đấy đưa bọn cảilương nó ỉa đầy mẹ bàn thờ, dọa được ai. Đồ con lợn. ( Con xin thànhtâm thấtlễ Ông Lợn hốhố…)

  @Em Rô

  Lí Dượng không mún giảnhời em qua dững câu khíchbác đầy kiểu cảmtính hôm qua. Dưng cơmà nó thế nầy, Dượng chỉ châmchọc cái lối lácải của đứa nầu tiênchiền mấy quả ảnh em đưa ra đấy thôi. Chứ em Dượng đã không mún nhắc tới từ lâu rùi, ai cũng biết. Lýdo gì chắc chả cần nhắc lại phỏng em.

  Còn em bẩu Dượng đéo biết gì thì im đừng sủa hóng gì gì… hiahiahia… Giờ Dượng mới thấy quyếtđịnh cạch mặt em sau khi em mần bấu rất chi sángsuốt. Si nghí cho ló kí câu đấy đi em. Thôi nhá, đừng réo Dượng nữa nhá, tuyền chiện chả hayho gì đâu.

 42. #52 by sun on 2011/06/29 - 01:03

  @, Duong,

  Đoán mày cũng có tý học nên tao đã chừa cho mày một tý tôn trọng. Nhưng hoá ra mày cũng ngu y như bọn rân chủ chó ghẻ khác.
  Mày dẫn lắm sách ra nhưng mày đéo có tý hiểu biết gì nhỉ ?
  Phóng đại, bịa đặt trong chiến tranh, chính trị là việc thường gặp. Mỹ có bịa chuyện về Iraq để tấn công nước đó không ? Vụ Vịnh Bắc bộ gần đây Mỹ đã công bố những gì ?
  Địt con mẹ cả lũ rân chủ không  được con chó ghẻ nào ra hồn !
  Lũ chúng mày sẽ chết trong tuyệt vọng. Đéo phải cộng sản độc tài nên dân chủ đéo có cửa mà sự ngu dốt của chính chúng mày sẽ giết phong trào dân chủ!

 43. #53 by sun on 2011/06/29 - 01:12

  Con rân chủ chó ghẻ sỹ mặt lồn sủa nhăng gì về em Rô đấy? 
   
  Mày cũng là hạng chuyên đi tốc váy em Rô. Cả đời đéo có được một cái cồng nào ngoài việc như con chó dại nhảy sổ vào cắn nhăng.

  Lũ chó dại bắt đầu chiến thuật chó hùa sủa bầy đây. Tao tiếp tất nhá.

 44. #54 by nhất on 2011/06/29 - 01:14

  Câm mõm con rân chủ ngu xuẩn !

  Ôi con Xún lại tức lồng lộn lên rồi .

  Tao với mày chửi nhau bằng tiếng Đức đi !

  Đéo, anh đéo chửi nhau bằng tiếng Đức thiêng liêng với mầy, đồ bừn nông .

 45. #55 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/29 - 01:21

  Con rân chủ chó ghẻ sỹ mặt lồn sủa nhăng gì về em Rô đấy? @Cún Sún

  Hỗn, chó má gì nuôi láolếu thế nầy. Đem diềng mẻ ra đây hỗhỗ

  Cơmà Dượng có chưởi gì em Rô đâu nhở, Dượng chưởi mẹ mầy đấy chứ hũhũ…

  Thôi nhá, cấm cắn quàng. Địtmẹ mầy Dượng đéo mún dây vầu lũ chúng mầy, bẩn hết cả mông, dưng hômnay thấy mầy chânthành thế Dượng són cho tí làm của diêng đấy, thích nhế hĩhĩ

 46. #56 by sun on 2011/06/29 - 01:22

  Con nhất rân chủ chó ghẻ,
  Ngu như mày thì trốn ở lại Đức chỉ làm nhục quốc thể bằng những việc hạ đẳng mới buôn lậu chứ là cái thứ đéo gì.
  Chắc đéo gì mày biết tiếng tiếng Đức .
  Mày nói cho tao biết mày học ở đâu ra đi.

 47. #57 by sun on 2011/06/29 - 01:31

  Tao thì ỉa vào mả tổ thằng Sĩ chuyên tốc váy đàn bà. Bàn thờ nhà mày có hẳn núi cứt của tao đấy.
  Bày đặt vào đây rân chủ với rân cheo cái đéo gì mà câu trước chửi mả bố câu sau lên ngay được hả con ngu ?.

   Dượng chưởi mẹ mầy đấy chứ hũhũ…

  Mày nói mày không  dây thế sao lại làm con chó sủa hùa bẩn thỉu thế hả mày ?

  Biết thì tranh luận nghe đồ chó ghẻ rân chủ ! Không biết gì thì câm mõm thối lại . A dua sủa hùa là hơi bị nhục đó.

 48. #58 by trungduong on 2011/06/29 - 03:32

  Anh Sun,

  Anh đọc kỹ lại xem tôi nói gì. Đã bảo nhìn lại lịch sử để biết cái gì là true facts và gì là fabricated facts. Tôi đã nói là nước nào cũng sẵn sàng vì quyền lợi của mình và tệ hơn là quyền lợi các tập đoàn trên đầu trên cổ người dân.

  Việc USA nơi Irak thế nào thì cả thế giới nay đã biết, không cần biện minh nữa. Và việc tầu chiến Maddox dò thám nơi vịnh Bắc Bộ là thế nào cũng rõ nếu như là tài liệu Pentagon giải mật. Nhưng trong việc này anh có thấy miền Bắc đã bắt đầu đánh miền Nam từ 1960 không? Và tất nhiên tôi người sinh ra miền Nam không thể không ủng hộ việc Mỹ tham chiến. Nếu miền Nam thắng thì cả nước đã không như ngày nay. Nhưng việc đã không sảy ra, không cần bàn đến.

  Việc thảm sát Ba Chúc hãy còn là nghi vấn không phải vì có hoặc không, mà theo như tôi nhận thấy thì đang bàn cãi về số người đã chết có đông như thế không.

  Lịch sử không thể đổi ngược lại. Chỉ có thể nghiên cứu và sau này không cùng lỗi nữa. Ôn cố tri tân là thế. Nếu như anh có học (như anh nói) có biết thì đừng cư xử lối vô học, vô tri. Hằn học chửi vì bất cứ việc gì thì không phải là thái độ của con người.

  Đã nói, nếu anh có cao kiến gì thì trình bày để giúp cho chúng tôi, những kẻ theo như anh vô học. Bản thân tôi nghĩ có tài thì giúp người. Như là đèn được treo chỗ cao soi sáng chứ sao lại dấu gầm giường.

 49. #59 by nhất on 2011/06/29 - 05:03

  Nhân có  Trung tướng khơi mào về diệt chủng tại Miên, anh giới thiệu quả phim Killing Fields ( 1984) ( Rô bóng chắc là xem phim này)  nói về cuộc chạy trốn của một phóng viên người Miên khỏi tù đầy của KhMer Đỏ sau năm 1975. Nhân vật này có thật, tên là Dith Pran lúc đó là phóng viên của tờ The Newyork Times. Xem phim thấy được 3 sự kiện chính
  ° Miên hỗn loạn tại thời điểm Khmer Đỏ cướp chính quyền năm 1975
  °Khmer Đỏ dồn dân vào các công xã và cuộc sống trong đó.
  °Cuộc đào thoát của Pran  , có sự giúp đỡ của một chính ủy Miên , ông này cũng bị giết bởi thanh trừng, trước khi chết đã đoán trước và nhờ Pran đưa con trai mình đi trốn.

  Film do Mike Oldfied vĩ đại soạn nhạc, nói tóm lại là must see đippẹ.
  Đây là nhạc nền trong phim Etude (Mike Oldfiled), Xún đần độn có thể xem mà không tức, vì cả phim có mỗi một đoạn đả kích nhân viên sứ quán Xô Viết chạy loạn cuống quít tuôt mẹ ca-táp,  trong đựng đầy xúc-xích hố hố.

 50. #60 by dắtdéo on 2011/06/29 - 05:29

  Địt cụ chi bộ mần anh nhức củ sọ quá. Ngồi bam chưởi nhâu một hồi đéo ra cái ./ zì, lại bị con zì nó hiếp zâm. Thôi, anh đận nầy cũng bận anh xin lướt vầy. Chước khi lướt  anh xin có vài nhời coi như farewell với chi bộ. Nhời anh nói đơi cô nầu nghe thủng thì nghe, đéo thủng thì coi như chưa thấy nhá, anh đéo có ý zạy khôn zạy zại zì ai, chỉ là ý kiến, lèm bèm anh vả thủng loa.