Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 18:40

  @Cô Đất Lợn

  Thời thởi 197x đang chiếntranh lạnh. Thếjới hai cực rõràng. Nước nhớn muốn tỉn nước nhỏ đéo zễ, fải có cớ.

  Tầu muốn tỉn Lừa 1979 cũng fải lấy cớ Lừa xâmlược Miên chứ đéo thể cứ thích là chơi. Mẽo muốn bom Bắc Lừa 1964 cũng fải vin vầu vụ Ma Đốc (vì Bắc Lừa tỉn Nam Lừa zưng đéo côngnhận, tuyền chơi kiểu zukích).

  Sau nài cũng thế, Mẽo muốn đập bọn Ba Tư, A Fú Hãn.. cũng fải chờ có vụ 911 đã.

 2. #2 by Банан on 2011/06/28 - 19:04

  Địt mịa chi bựa mặt lìn, anh đồ rằng ở đây có thể có Lôn vầu Zì xuống Ba Chúc thật, còn tuyền bọn qua Gúc nên trình bày tham luận như buõi như buõi. Ở đây anh nói có thể thôi, vì anh đồ rằng Lôn Zì xuống Ba Chúc đéo phải tìm hiểu về vụ thảm sát mà đi thăm quan du lịch khu vực 7 Núi thôi.

  Tại sao anh cho như vậy? Vì anh đọc các tham luận nhẹt hoét của các cô mà đéo thể tiêu hóa nủi. Địt mịa các cô toàn tự suy diễn liên thiên thôi.

   Bên bảo do Bôn Bốt làm đéo thấy đưa ra dẫn chứng nào ngoài báo Đảng, mà báo Đảng từ lâu anh còn chẳng thèm để chùi đít.

   Bên bảo B làm cũng có dẫn chứng đéo đâu, toàn bảo đây là tin nguồn, vào đây không tin Zì thì ăn cứt ăn cứt hehe.

   Tên Lôn Zì thử tìm nguồn tin độc lập như kiểu Cô Dương gia-nã-đại anh xem nầu? Chứ cứ lí luận sông rùi một bọn vầu adua như đúng rồi thì …ăn cứt, ăn cứt hehe.

   

 3. #3 by mm on 2011/06/28 - 19:18

  Thằng nào dám nói là quân ta tàn sát Ba Chúc thế? Bịa chuyện thế mà không xấu hổ à? Quân ta chỉ có thể là cho bọn tử tù hay là tụi quân ngụy quyền Rin hay là tung tin là quân ta đang tập kết ở đó để bộ đội bác Bốt tràn vào tiêu diệt, xong rồi bộ đội mình rút hết để mặc cho đám đó muốn làm gì thì làm, thế thôi chứ quân ta ai lại tàn ác như bọn Ngụy quân Ngụy quyền nhỉ? Nhưng mà có khi cũng đêk có chuyện gì cả, các bạn anh cứ bịa chuyện ra để gây dựng lòng căm thù giặc sâu sắc nhằm kiếm 1 đống bia thịt đi phục vụ mục đích của các bạn ấy chứ gì nữa, chỉ có lũ ngu như chúng mày mới nghe 1 cái đã tin ngay và nhảy đom đom lên như 1 lũ khùng, đúng là bọn không có đầu óc

 4. #4 by mm on 2011/06/28 - 19:22

  Muốn biết tại sao nhân dân Căm lại ghét bọn Duôn thì phải tìm hiểu lịch sử của Căm, 1 dân tộc hiền hòa, theo đạo Phật mà lại căm thù 1 dân tộc khác thì phải xem trong lịch sử, gợi ý: đó là 1 thằng tướng của bọn Duôn tàn sát người Khmer từ Phnom Pen về tận biên giới đến mức nước sông Cửu Long đỏ ngòm, xác người làm nghẽn sông. Tìm đi đừng lười, bọn chó chết, lũ ngu đần. Cứ nghĩ đến chuyện quân của bác Bốt tràn vào 1 thị xã giết người cả tuần mà chẳng thấy bộ đội ta đâu cả mà nhiều thằng tin ngay được là anh biết lũ chúng mày khó lòng cài tạo được rồi, đầu óc như thế thì B cho cái gì được cái đó là còn may đấy, hiểu chưa lũ chó???

 5. #5 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/28 - 19:23

  @Em Hương:
  Phong trào đó có từ 17xx àh?
  Anh nghĩ có nhẽ em bé cái nhầm. 197x chứ phỏng?

  @Con Chuối Cả Nải:
  Con Zì Lồn tuyền đi-du-lịch-quan-màn-ảnh-nhỏ mà lại phán dư đúng dồi. Địt mẹ trình Gúc có hạn mà ba-hoa dư Gia-Cát-Lượng, nghe-hơi-nồi-chõ mà cũng đòi phát hành cẩm nang.
  Thằng con cặc nầu ở dưới a-dua theo cỏn nói cuốc thuổng hông bổ tét đầu lâu được đó? Nguôn đưa đầu lâu ra đây anh thử. Địt mẹ đến đá tổ ông còn bửa đôi được thì củ sọ là cái củ lồn.
  Muốn a-dua hít dắm cũng phải biết lựa hướng gió nghe chưa? Địt mẹ bọn con lợn ngẫn lần nữa.

 6. #6 by mm on 2011/06/28 - 19:30

  Con Rô mới đi thăm nhà tù Tuol Sleng mà đã nhảy choi choi lên là bác Bốt tàn ác, đúng là gái, nghĩ không quá ngọn cỏ, mày có biết nhà tù đó để làm gì không? Nhà tù đó là để giam giữ bọn phản cách mạng, bọn gián điệp phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân Căm dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của bác Bốt, đối với bọn phản cách mạng như thế không giết đi thì để làm gì? Mày nên tìm đọc sách để biết là tội danh phản đảng, phản cách mạng thì ở nước “dân chủ nhân dân” nào cũng sẽ bị thế chứ đâu phải chỉ ở mỗi Căm, bạo lực cách mạng là ở chỗ đó, chuyên chính vô sản là ở chỗ đó chứ ở đâu nữa, đã sáng được tẹo nào chưa???

 7. #7 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/28 - 19:32

  Địt mẹ con nầu tin con Zì?


 8. #8 by minhhuong on 2011/06/28 - 19:32

  @ Tế: Ông anh ơi, từ thời 1730 lận.

  Đó là vì nguyên nhân lịch sử. Thời xưa chỉ lẻ tẻ, địa phương. Nhưng càng về sau càng có quy mô toàn quốc (Miên) với sự chỉ huy ngầm của chính quyền (thời 1945-1946), và tới 1970 là công khai fát động chiến dịch.

 9. #9 by mm on 2011/06/28 - 19:33

  Thằng Tế, con Hương nó hám giai nhưng nó nói đúng, tìm trên mạng cũng đầy ra đấy, lười tìm hiểu ví cả lại ít suy nghĩ thì thà tìm đọc báo Đảng cho nó lành, đúng là thằng Tế điên

 10. #10 by deocoj on 2011/06/28 - 19:33

  DCM con nhợn sun chim định làm cho anh chết vì  cười té ghế hả?

  con nhơn nổ là trình logic thuộc loại hoành mà đặt đặt yêu cầu thấy thảm.

  để anh nhón đít làm phúc cho mầy vậy

  ở đây có nhõn lừa và mien

  bằng phương pháp phân tích, suy luận và loại trừ thì rõ đéo phải mien

  thế thì còn thằng buồi  nào khác trồng khoai ở đây hả con nhợn?

  anh sure luon con nhợn sun chim thuộc loại lợn tin tin hay con gọi là lợn sữa, địt mẹ đừng tưởng ruộm lông bạc phếch là thành lợn nhảy, lợn sề đâu nghe mày, nếu có nhầm thì người ta cũng chỉ bẩu con lợn cỏn này bị bạch tạng là cùng há há

  nhân tiện anh bẩu con nhợn sun chim lô dích cơ: anh đéo yêu bê như mậy thì không có nghĩa anh là nhà rân chủ mặc dù nếu lừa có dân chủ anh cũng đéo phản đối .

  vậy nếu lũ lừa vưỡn để  bê tiếp tục cưỡi thì sao? anh đéo phản đối 2! lũ nhợn cho chết mẹ. hê hê

 11. #11 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/28 - 19:55

  @Em Hương và con Êm-Êm-Đầu-Bòi:
  O kê em. Nhẽ anh nhầm. Để anh sệt lại. Thanh em và con Êm Đầu Bòi phát. He he.

 12. #12 by Mr. Tran on 2011/06/28 - 19:59

  Chầu chi bựa khắm! Mỗ đã vìa!

  Nhậu nhiều nhẽ gây nghiện cồn thể nhẹ mẹ nó rùi.  Mỗ dút da 1 kết luận cho bản thân là tan sở chỉ nên bú 1 đôi chai bia lạnh vầu mùa hè or 1 xị nho nhỏ nếu là mùa đông rùi cút về là đẹp nhất hehe

  @Nữ gúc sỹ:
  Thanks nàng nha!

  @Tế điên mặt ./ xiên:
  Có em Thùy Linh nầy cho cỏn đây. Địt cụ con điên!

 13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:07

  Ýkiến con 2M hay, Zì ghét cỏn như cục cứt zưng Zì khuyên các cô nên thamkhảo.

  Tức là có thể đám bộđội Miên (không đông lắm, chỉ vài con hoặc vài chục con) lẻn vầu Ba Chúc jiết vài mạng Lừa, hoặc có thể chỉ fáfách thôi, thì bộđội mình chủđộng rút quân và tỏ ra không hề muốn chống trả (có thể chẳng bắn một fát đạn nầu hehe và đươngnhiên đéo jiết con bộđội Miên nầu).

  Bọn Miên được thể bắn jiết thêm vài chục mạng cho bõ ghét rùi chuồn. Thế là thành thảmsát được rùi. Còn xương sọ thì đàng nầu cũng fải đào chỗ khác mang về.

  Ý các cô sao?

  • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:15

   Đây là ý con 2M, đéo fải ý Zì hehe, zưng Zì nghĩ cỏn có lý.

 14. #15 by Ghẻ on 2011/06/28 - 20:17

  Em đồng ý viêc các anh chị có quyền nghi vấn vụ BC. Nhưng những ai bác bỏ B thì phải chứng minh bằng các chứng cứ, lập luận rõ ràng . Em thấy rõ ràng các anh có vẻ đang để định kiến chính trị dẫn dắt để suy luận thay cho việc chứng minh.

  • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:20

   Vui lòng không bam. Em nói xong mà cứ như chưa nói jì.

 15. #17 by Ghẻ on 2011/06/28 - 20:23

  Hihi, vào đây loá hết cả mắt. Chữ đã to như con voi lại còn cứ xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng. Ai nấy gân cổ lên gào. Mà lại tranh nhau làm tướng nữa chứ. Vui thật.

  @, Chị Hương,

  Hí hí, em đố chị chứng minh được điều gì ở vụ này đấy !!!
   Chị dành hết cả cuộc đời cũng không  thể tìm ra sự thật trong tỷ sự kiện ở lừa.
  Em nghĩ chuyện phóng tác ở ta nhiều đến mức trở nên  đương nhiên. Đã là chuyện đương nhiên thì ko cần chứng minh nữa.
  Nhưng em cũng rất khoái những thứ mà chị Gúc được. Cũng là một nguồn tham khảo (không chỉ ở vụ này).

  @ Anh DG,

  Anh muốn phụ nữ phải là các con cừu để các anh nói gì cũng phải tin ? Nếu vợ anh như vậy thì chắc anh cũng thấy tẻ nhạt phải không  ạ.

  @ Dì biến thái (khổ cho Dì, tự nhiên lại thêm cái từ rất bệnh này gắn vào thân. Nhưng đáng đời Dì).
  Em đồng ý mới Dì chỗ này:
  Mà đéo hiểu sao kịchbản tộiác của Lừa cứ nhấtthiết fải có chặt đầu, mổ bụng, thiêu sống, chôn sống?

  Nhưng Dì mới là người luôn luôn  điêu nhất ở đây. Nhiều dẫn chứng. Nhưng em thích lấy đoạn này làm dẫn chứng dù em không chứng minh đươc. Em chỉ phán đoán dựa trên thói quen của Dì .. há há:

  Chứ đéo jì vậtchứng thì jảmạo, nhânchứng thì thuộc lòng fỏngvấn đến nỗi khi Zì hỏi một con cỏn, “ông thấy bọn Miên nó có xài súng to không hay chỉ súng nhỏ”, thì con cỏn jả nhời “nó chặt făng đầu cô Ba, cô Tư, rùi nó đâm chết nhỏ Năm, nhỏ Sáu” hahaha.


  @. Chị Danh đừng sợ Dì. Cứ vào đập Dì chết tươi đi.

  • #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:46

   Hehe điêu thì mới là Zì, zưng mà Zì điêu lúc nầu cũng đúng, thế mới đểu.

 16. #19 by Ghẻ on 2011/06/28 - 20:26

  Em biết thừa thói xấu của Dì là bị chỉ ra đúng tội thì chửi người ta bam.

  • #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:44

   Em không thích chơi ở đây thì có thể về nhà mới mẹ. Zì không jữ.

 17. #21 by minhhuong on 2011/06/28 - 20:28

  em đố chị chứng minh được điều gì ở vụ này đấy !!!@ Ghẻ

  —————–

  Ơ hay, vật chứng dởm. Suy luận rồi đấy thôi. Đố cái gì nữa.

  Muốn gì nữa?
   

 18. #22 by Ghẻ on 2011/06/28 - 20:28

  Tức là có thể đám bộđội Miên (không đông lắm, chỉ vài con hoặc vài chục con) lẻn vầu Ba Chúc jiết vài mạng Lừa, hoặc có thể chỉ fáfách thôi, thì bộđội mình chủđộng rút quân và tỏ ra không hề muốn chống trả (có thể chẳng bắn một fát đạn nầu hehe và đươngnhiên đéo jiết con bộđội Miên nầu).

  Bọn Miên được thể bắn jiết thêm vài chục mạng cho bõ ghét rùi chuồn. Thế là thành thảmsát được rùi. Còn xương sọ thì đàng nầu cũng fải đào chỗ khác mang về.

  Một giả định thiếu cơ sở !
  (Bam or not ? )

 19. #24 by Ghẻ on 2011/06/28 - 20:33

  Vật chứng rởm cho vụ BC hay toàn bộ chủ đề đang nói đến hả chị ? Em đang nói tới toàn bộ vụ diệt chủng ở CPC ạ.
  Hơn nữa ngay cả chị tìm ra vật chứng rởm thì cũng không  thể bác bỏ tính chất vụ việc.

  • #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:39

   Ziệtchủng Miên sẽ nói chỗ khác, bi jờ đang nói về Ba Chúc đã. Đềtài nài zo em Zanh khơi ra. Còn đềtài ziệtchủng Miên zo em Rô khơi ra.

 20. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:34

  Simacai các cô có con nầu đểý, tại sâu Bê Xê Tê lại có thể chỉ đíchxác số nạnnhân vụ Ba Chúc là 3,157 Lừa?

  Căncứ vầu đâu? Căncứ số xác nạnnhân tìm thấy sau khi bọn Miên rút? Căncứ số hộkhẩu bị thiếuhụt? Căncứ sốliệu điềutra của cam?

  Nếu căncứ số xác nạnnhân, thì tại sao trong Nhà Mồ lại chỉ có 1,159 xác? Hai ngàn xác Lừa còn lại có quyền jì đặcbiệt hoặc bị tội jì đặcbiệt mà không được ở chung với ngàn xác kia?

  • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:37

   Còn căncứ vầu hộkhẩu hay sốliệu điềutra để nói về số nạnnhân một vụ thảmsát kinhhoàng thì quả là chỉ có zững con lừa mới làm được.

 21. #28 by minhhuong on 2011/06/28 - 20:41

  Vật chứng rởm cho vụ BC hay toàn bộ chủ đề đang nói đến hả chị ? Em đang nói tới toàn bộ vụ diệt chủng ở CPC ạ.
  Hơn nữa ngay cả chị tìm ra vật chứng rởm thì cũng không  thể bác bỏ tính chất vụ việc.@ Ghẻ
  —————-
  Lại đùa à?
  Vật chứng giả trong vụ BC thôi chứ mợ.
  Còn tình chất vụ việc là gì: là giả mạo vật chứng để lấy cớ xâm lược láng giềng.
   
   
 22. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:41

  A quên Zì xinlỗi, em Zanh chỉ khơi về một vụ thảmsát ở An Jang mà ẻm biết (biết thế nầu thì hehe Zì hông rành, em ẻm chỉ nói là rất kinh), chứ không fải khơi về vụ Ba Chúc.

  Vụ Ba Chúc zo chính Zì khơi ra.

  Zì fải nói điều nài không thì em Zanh ẻm lại nhẩy vầu chưởi Zì nhét chữ mồm ẻm.

 23. #30 by sun on 2011/06/28 - 20:43

  Cái chữ đỏ đỏ nghĩa là gì ấy nhỉ ?

  Chả lẽ cộng đồng thế giới lại làm cho công sức mấy ngày nay của bọn rân chủ ra mây khói ???

  Pol Pot, the Khmer Rouge, and Genocide in Cambodia

  http://www.vagabonding.com/travelogue/000060.html
  Khmer Rouge genocide trial opens in Cambodia

  http://www.france24.com/en/20110627-khmer-rouge-genocide-trial-opens-cambodia-0

  From Sideshow
  To
  Genocide:
  Stories of the
  Cambodian Holocaust
  By Andy Carvin
  http://www.edwebproject.org/sideshow/index.html

  Ơ, địt mẹ bọn này là bọn nào nhỉ ?  Chúng nó lại còn dạy cho dân chúng vềThe Cambodian genocide nữa à ? Sang VN mà học các ngài rân chủ nhá ! Chúng mài đéo biết gì cả !

  The Cambodian genocide of 1975-1979,

  http://www.yale.edu/cgp/

  Địt mẹ bọn ngu ! Đéo thấy đấy là do bọn V Cộng tạo dựng hay sao ?

  Documenting the Cambodian Genocide
  http://www.fathom.com/feature/35577/

  • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:48

   Zì còn chưa nói jì về Genocide đâu con kia. Mà đến Holocaust còn đầy Khoaitây nghi là jảmạo nữa là Mien Genocide.

 24. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:50

  @con Sún

  Zì chưa hề nói đến Ziệtchủng ở Miên. Đềtài nài mai mới bắtđầu. Vui lòng không bam.

  Chibộ đang tranhluận về Ba Chúc.

  Con nầu bam khóa mõm luôn đến mai.

 25. #33 by sun on 2011/06/28 - 20:52

  Vui lòng không bam. Em luôn làm Zì khó chịu.
  ———————————————
  Mả cụ cái loại vừa ngu vừa hèn !
  Em nó nói đúng đấy. Chuúg mày là một lũ cố tình đưa ra nhữg suy luận thiếu cơ sở để nhằm mục đích lái dư luận theo ý của chúng mài lũ rân chủ ngu dốt ạ.

  • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:59

   Con mặt ./ đừng cố thửthách lòng kiênnhẫn của Zì.

 26. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 20:57

  Thực ra Zì fải nói điều nài.

  Trừ zững Lừa ở Ba Chúc (có thể nói rộng ra là ở An Jang), thì đạiđafần Lừa hiệntại không hề biết jì về Ba Chúc, thậmchí chưa từng nghe tới.

  Zì camđoan đến cả các tríthức có tuổi 40-60 cũng không mấy ai đã nghe qua về Ba Chúc.

  Zì cũng camđoan khoảng 2/3 số các cô đang hóng ở đây (và cãi như mìn hehe) lần đầu nghe đến địazanh nài.

  Đừng có chối. Đấy là sựthực.

  Zì cũng xin lỗi các cô vì đã khơigợi đềtài bị quênlãng từ lâu.

  Tại sâu nó bị quên? Các cô hãy tự tìm câu jả nhời.

 27. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 20:58

  Tôi xin lỗi các anh chị (a.k.a lũ chồn hôi) đã post thông tin gây nhiễu ở phía dưới.


  Đính chính:

  Tác phẩm của Akira nói về những tai-nghe-mắt-thấy của tác giả tại Cambodia trong suốt chiến tranh giữa Lừa & Pol Pot. KHÔNG liên quan đến Ba Chúc event
 28. #37 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 21:04


  Zì cũng camđoan khoảng 2/3 số các cô đang hóng ở đây (và cãi như mìn hehe) lần đầu nghe đến địazanh nài.(@Trung Tướng)


  Tôi thừa nhận bản thân là một trong những. Cám ơn Trung Tướng.

  Chỉ cần không phải chuột chù, thì một người bình thường cũng cần đặt câu hỏi: tại sao Ba Chuc Event không được nhai đi nhai lại và nhắc đến nhiều như, chẳng hạn, “chiến thắng Điện Biên Phủ”?

  Nó kém quan trọng hơn? Tôi không nghĩ nhiều nghìn xác Lừa lại đáng bị đối xử như vậy, nếu the said event là có thật.

  Hãy nghĩ đi, lũ giòi bọ điếm nhục, nghĩ đi.

  Think about it, motherfuckers, just fucking think about it!  
  • #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 21:06

   Cô quá trẻ để biết về vụ đó. Đến Ma Zì và em gái & em rể y (tức vợchồng zì ruột Zì) cũng há hốc mồm khi nghe Zì kể về vụ Ba Chúc.

 29. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 21:04

  Các cô không biết jì về vụ Ba Chúc thì đó hông fải là lỗi của các cô. Zì rất thôngcảm. Không nhiều Lừa biết về vụ vủ nơi nởi.

  Zưng các cô cứ nhaonhao mần Zì rất là mất hứng.

 30. #40 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/28 - 21:10

  Bắt quảtang con Địt Dư Fá chém gió nhá… Đây nài…
  Địt mẹ Khựa Lừa cơm không lành canh không ngọt đã lâu, Lừa phẩy tập-trung quân ở biên-giới phía Bắc mà đề-phòng chứ sao. Trong-khi Miên trước khi tỉn Ba-Chúc đã chuẩn-bị sẵn-sàng, lúc sang thì biên-phòng đỡ đằng giời.
   
  Nếu bẩu Bê mình tậpchung quân phía Bắc đềphòng Khựa ló tỉn thì sâu tựdưng mang quân sang Kăm ” giảiphóng nhưndưn bạn khỏi nạn diệtchủng” gì gì..? 
  Địtbẹ chậpcheng à, đã sợ nó úp sọt lại cứ hở sườn, không quân dở người thì là cái mẹ, phỏng.

  Lại mâuthuẫn ngay chỗ nầy nữa nầy…
  Cả ngàn năm Lừa bị Khựa đút cặc vầu mồm. Tự-dưng có thêm Miên thọc dái vầu lỗ-đít. Lừa có phải phò chiên-nghiệp đéo đâu mà chơi cả oral lẫn anal thế được, địt mẹ phẩy tỉn một thằng chứ. Khựa to bỏ mẹ, tốt nhất tỉn Miên bé hơn cho dễ.

  Thấy chưa, hai câu trên của cô tự vả nhau vẹo mồm đấy nhá. Hẵng khoan bàn đến dững việc khác, đây Dượng chỉ bẻ cô ýtứ hai câu trên thôi. Thế chả nhẽ cô chưa giờ thamkhẩu vụ chiếnchanh biêngiới 1979 à, ngay cả bấu Đảng cũng bẩu đéo ngờ Khựa nó tỉn mình đấy. Và để chốngtrả, Bê đã cấptốc rút dững Sư nầu từ Kăm về. Quân số phòngthủ biêngiới phía Bắc của Bê lúc Khựa tỉn là nhiu và gồm dững Sư nầu cô biết hông ta…. Dững câu Dượng hỏi đấy, cô huyềntuyền có thể Gúc, rất bổích mới cô, đọc thêm đi rùi hẵng titoe nhẩy vầu thamluộn. Dượng là Dượng quý cô lắm mới nhắcnhở đấy, thề… hỗhỗ

 31. #41 by tieuthithi on 2011/06/28 - 21:13

    Zì cũng camđoan khoảng 2/3 số các cô đang hóng ở đây (và cãi như mìn hehe) lần đầu nghe đến địazanh nài.(@Trung Tướng)

    hehe cũng phải thú nhận là trong đó có em , lạ thật em đéo nghe địa danh nầy bao giờ là sao nhỉ mà em có phải đứa lười đọc đéo đâu ? 

   Sao không có một ngày tưởng niệm những nạn nhân của vụ thảm sát Ba Chúc như kiểu ngày Khâm Thiên Rải Thảm  hay ngày 11/9 đéo gì mới xong đấy ?
   Các bựa nổ tiếp đi,  đang hóng hay 
 32. #42 by Dragonfly on 2011/06/28 - 21:16

  Địtmẹ, anh thừa nhận đéo biết 3Chúc nên ngu chân thành ngồi iêm đéo zám sủa. Địtmẹ, quán jờ ngoài lừa đực bam thêm cả lừa cái bam đú đọc mệt đéo chịu. Đã thế còn dài và nhiều. Bi kịch.Hệ Hệ

 33. #43 by sun on 2011/06/28 - 21:17

  Hương,
  Cô vừa nói đến các ảnh của Rô ở K vừa nói đến vụ BC  thì Ghẻ hỏi thế là đúng cớ gì phải gằn hắt vậy ?

  Địt mẹ con Zì !
  Thích thì khoá tao đi. Mày  quen thao túng  cái đám rân chủ ngu xuẩn nên mày thấy ai vạch ra cái sự ngu dốt của chúng mày là mày bịt mõm.
  Mày không  thấy việc của chúng mày đang làm là cực kỳ ngu à ? Chuyện phóng đại, bịa đặt về con số có gì là lạ ở đám cộng , quốc ?
  Hôm trước tao đã chửi chuyện lừa đóng quân lâu ở K rồi đấy. Nhưng chúng mày chó má ở chỗ là cố tình chỉ đi chứng minh rằng vụ 3C là do VC làm để XÂM LƯỢC K !
  Chúng mày chỉ nhằm mục đích khốn nạn là nahừm gây chia rẽ để K bật lại lừa.
  Cũng may là dân chúng lừa coi lũ rân chủ chúng mày như những con lừa ghẻ. Đéo ai muốn đứng gần.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 21:23

   Cứ bam đi rùi Zì khóa. Còn nếu cô không bam thì có chưởi Zì hoặc thách Zì thì Zì cũng đéo khóa hehe.

 34. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 21:22

  @em Thi Còi

  Em không biết về Ba Chúc là chiện thường. Zì hỏi cỡ 10 con bạn Zì, đều là tầm chủ zoanhnghiệp hoặc manager quantrọng cho Tây, đều học đạihọc trong nước tầm 1978-1985, mà không có tới 1 con từng nghe nói đến Ba Chúc.

  Zì đồ rầng các thểloại jàhói như Lài Bẹn, Zũng Hói, Jà Đểu.., hoặc siêu hói như Bõ, Khùng, Vua, Cẩm.. cũng chả hề biết jì về Ba Chúc. Chứ đừng nói jì đến bọn Sún, Ghẻ, Tế, Zéo, Chạn..

  Hãy trungthực xácnhận coi, các cô.

 35. #46 by minhhuong on 2011/06/28 - 21:23

  Nhưng em cũng rất khoái những thứ mà chị Gúc được. Cũng là một nguồn tham khảo (không chỉ ở vụ này). @ Ghẻ

  ———————

  Phải nói rõ, không cô Ghẻ lại tưởng nhầm, khoái nhầm. hehehehe

  Vụ này Hương mới chỉ đọc link wiki về năm xây nhà mồ tưởng niệm thôi là đã lên quán suy diễn về vật chứng giả rồi cô ạ. Vụ này có gúc mẹ gì đâu. Chi tiết nó lố bịch quá đập mẹ vào mắt í. Nên không hiểu vụ này thì Hương không gúc mà cô Ghẻ vẫn khoái. hí hí hí

 36. #47 by hùng hục on 2011/06/28 - 21:24

  Anh xác nhận chửa bao giờ nghe đến 3Cứt cho đến hôm nay!

 37. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 21:27

  Zì biết về Ba Chúc là từ 199x hoặc cuối 198x, trong một lần mòmẫm tưliệu vụ Lừa Tầu 1978 ở thưviện quốcja. Chứ Zì có biết về nó qua bấuchí fổthông đéo đâu.

  Nên các cô đéo biết là chiện rất thường.

 38. #49 by sun on 2011/06/28 - 21:28

  Địt mẹ chuúg mày ! Cái tâm đen tối, chó má của chúng mày người khác đến nhận ra nhưng tao đọc vị được hết. Chúng mày hết xúi giục, cổ vũ bọn Tây Nguyên, đến bọn khờ me, bọn Chăm thì 3 C là cái đéo.

  B có thể bịa 1, 2 vụ nhưng cả tuyến biên giới phía Tây B bịa được à ?
  Dân ghét B như chó. Nhưng dân 3 C có ai nói đó không  phải là khờ me làm không  ? Khi sáng lũ chó chúng mày bảo Khơ Me không  làm vì dân đó là dân KHơ Me gốc.
  Mồm chúng mày vừa là mồm chó dại, vừa là mồm rắn độc .
  Chúng mày ác vừa thôi. Dân Miên cũng đang đòi lại Sài Gòn đây lũ rân chủ ngu hết phần chó ạ.

 39. #50 by Hoaimien on 2011/06/28 - 21:28

  @ Zì

  Em xác nhận, Em không biết gì về Ba Chúc thật.

  Em có làm “phỏng vấn” thử 5 người tầm tuổi từ 40 -60  cũng không ai biết. Em tin con số thống kê của Zì.

 40. #51 by Phucnguyen on 2011/06/28 - 21:29

  Hóng mãi nên cũng sốt ruột bam 1 chút.

  Anh thuộc 1 phần ba số còn lại ở đây biết về vụ BC mặc dù thời thởi anh chỉ gần 10 tuổi (1978). Nhẽ do lúc đó đài báo suốt ngày ra rả nên nhập tâm luôn, đại khái nhắc đến cái tên BC là nhắc đến vụ thảm sát dã man của quân diệt chủng Pốt với những người dân lương thiện VN. Đến 79 là tiếp đến các địa danh ở phía Bắc với tội ác tương tự của quân Khựa như Bát Xát, Mường Khương., v,v.

  Với giả thiết mới của Zì Bựa và 1 số đồng chí hải ngoại, có vẻ cũng có lý. Nhưng anh thắc mắc 1 điều: cứ coi như vụ đó của B dựng nên để tỉn Miên đi, thì thằng Miên nó cũng fải fản ứng khi bị tố điêu chứ, kiểu ” bố mày đéo thèm làm cái trò mèo đấy nhé, cần thì bố mày tỉn giữa thanh thiên bạch nhật nhé…” đại loại thế.

  Vậy nên anh nghĩ giả thiết của con Sún hợp lý hơn: Bộ đội Miên có làm vụ Ba Chúc với quy mô nhỏ nhưng B thổi to thêm để có cớ tỉn Miên.

 41. #53 by Phucnguyen on 2011/06/28 - 21:35

  ơ thế đéo nào cả Zì già hói thế mà mới biết BC từ 8x ah? trong khi anh mới có 9 tuổi mà nhớ cái tên đó từ bấy đến giờ. Chả lẽ các cô già hói 6x, 7x hồi đó không nhớ chút gì? đài báo ra rả suốt ngày cơ mà? hay anh bị ám ảnh nhỉ?

  • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:05

   Cô nhớ nhầm đấy, báo đài hầunhư không nhắc jì đến Ba Chúc, mà chỉ nói chungchung “biênjới tây nam” hoặc “tỉnh An Jang”, “tỉnh Tây Ninh”.

 42. #55 by leloi on 2011/06/28 - 21:36

  Lừa muôn đời đéo thể khác được. Chuyện Ba Chúc lớp người từ 40 trở lên mấy ai không  biết mà cũng nhao nhao eo ơi em không  biết, em không biết. Đáng khinh về nhân cách !

  • #56 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:07

   Cả bố cô cũng đéo biết đâu, Zì sure. Trừfi nhà cô ở Ba Chúc. Đồ con lợn.

 43. #57 by nhất on 2011/06/28 - 21:41

  Tên nguyen nói đúng, anh cũng nhớ hồi ý TV , đài báo nói về biên giới tây nam suốt, thảm sát Ba chúc còn có trong  triển lãm tội ác Khơ Me đỏ ở Tràng Tiền. Triển lãm năm nào anh đéo nhớ , chắc đầu 8x, nhưng anh có đi xem. Mấy cái ảnh trên mạng bây giờ có trong triển lãm hồi ý.

 44. #59 by leloi on 2011/06/28 - 21:48

  Sao có những kẻ a dua không  biết xấu hổ nhỉ ? Eo ơi, em mà thế thì em phải lấy mo cau dày cỡ 10 phân đeo vào mặt mới dám vào đây.
  Vừa mới oang oang là Đoảng loa lên để phát động chiến tranh thế mà nhổ ra xong liếm  ngay được rằng dân chúng không  được biết.
  Ôi, những cái mặt dày !
  Em chào các anh chị mặt dày ạ.

  • #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 22:09

   Đảng nói là Miên thảmsát Lừa ở “biênjới Tây Nam”, chứ chả nhắc jì đến Ba Chúc, con lợn ạ.

 45. #61 by Bò vàng lên nét on 2011/06/28 - 21:49

  Akira xuất bản theo kiểu truyện chap Nhật.Cứ hàng tuần hoặc hàng tháng tác giả lại tương lên 1 chương như quán Bựa. Khoảng vài trăm kỳ nếu truyện được hâm mộ sẽ đóng thành sách đem bán(như Bựa).Chương 1 chỉ vừa nói qua tội ác của Bốt Bốt,phóng viên thì cũng kền kền ba phải lại lười đọc tiểu thuyết toàn xem truyện tranh nên đành thông cảm.
  Về chi tiết Akira đ.c tuyển thì 1 số cựu bắn đòm nói nv chính kê sai tên đơn vị.Tức có nghĩa là các đvị đó không chiến đấu trong vùng của nv chính vào quãng thời gian cỏn nêu trong hồi ký.
  Thằng nào nói láo thì biết đíu đâu.

 46. #62 by nang_giua_trua on 2011/06/28 - 21:57

  Nắng cũng chả biết gì về Ba Chúc nên hóng rất kĩ. Và thú thực là qua lập luận của hai phe, Nắng vẫn thấy lập luận của Trung Tướng tới giờ phút này có lí hơn. Mặc dầu các Bựa còn lại cồng rất nhiều nhưng đều chỉ dẫn những tài liệu  của Bê và kết luận (nhấn mạnh là của Bê và tài liệu mà Bê chấp nhận lưu hành). Còn Trung Tướng dùng chính những tài liệu ấy nhưng lại gợi ra những điều bất hợp lí để cho tất cả chúng ta cùng xem xét. Tuy nhiên thấy Trung Tướng có lí hơn không đồng nghĩa với việc là đồng ý với quan điểm của Trung Tướng.
  Hóng tiếp!

 47. #63 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 21:58

  Tất cả các anh chị (a.k.a lũ ếch nhái) ngu như chưa từng được ngu khi đặt vấn đề có hay không chuyện Bê tuyên truyền cho Ba Chúc, nghe tôi giải thích nhé:


  CÓ và KHÔNG, lũ con lợn ạ.

  1/ “CÓ”:

  – Dĩ nhiên Bê phải bật loa rè tuyên truyền mạnh nhất cho Ba Chuc Event từ khi sự kiện diễn ra (ít nhất) cho đến khi bộ đội Ông Cụ đã đặt chân được vào lãnh thổ Cambodia dưới danh nghĩa “giải phóng” (liberate). 

  Mốc thời gian theo hai nhân chứng Bựa viên ở dưới (anh Nhất & anh Nguyên) có thể là cuối 7x và đầu 8x. (1978 – 1980’s)

  2/ “KHÔNG”:

   – Do tự ý thức được sự mập mờ & không minh bạch đằng sau Ba Chuc Event (nói riêng) và toàn bộ chiến dịch xâm chấm (invade) Combodia (nói chung), mà Bê đã phải hạn chế và dần dần là gần như ngừng hẳn công cuộc tuyên truyền cho Ba Chuc Event.

  Tôi gọi các anh các chị là lũ ếch nhái cho vui, chứ sự ngu xuẩn của các anh chị không mảy may làm tôi phật lòng tý nào. Tại sao? Vì các anh các chị (a.k.a lũ cứt nát) càng nói càng thể hiện là tôi đúng: trong sọ Lừa là cứt, not brains! 


 48. #64 by Nô Đức Nổng on 2011/06/28 - 22:00

  Tiên sư các cô.

  Bựa hói mới sản thối lấy thông tin từ đây này: TỐ CÁO TỘI ÁC CSVN TRONG BIẾN CỐ LÀNG BA CHÚC, TỈNH AN GIANG VÀO THÁNG 4/ 1978

  Các cô đọc xong đi rồi chửi nhau tiếp nhá.

 49. #65 by sun on 2011/06/28 - 22:01

  Địt con mẹ con Lói ! Mày có biết mày đang nhại lời tao không  ?

 50. #66 by Enterprise on 2011/06/28 - 22:03

  Ừa đúng, anh cũng chả biết Ba Chúc, hehe. Lúc con Dì bẩu vụ Ba Chúc anh tưởng thằng nầu làm loạn xứ Lừa như cô Minh Béo nữa chứ hehe.