Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by sun on 2011/06/28 - 15:48

  Đồ con lợn, vướnđề là cô Zuẩn & Co đã cốtình gây vụ thảmsát (quymô không nhớn lắm) rùi đổ cho Miên.
  (con mặt lìn).

  Hay rồi. Mày phải có trách nhiệm chứng minh vụ này từ giờ đến tối, nghe chưa ?

  • #2 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:50

   Địt mẹ con bam nài, đó là việc của các cô, Zì hết tráchnhiệm.

 2. #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:49

  @Con Sún cỏn khoe jàhói mà ngu vãi đạn, lại còn đéo có thựctế nữa. Khoe đã từng đến thăm Tuôn Xeng bên Miên, mà lại chưa đến Ba Chúc hehe.

 3. #4 by minhhuong on 2011/06/28 - 15:50

  Có những thứ mà người ta coi là đương nhiên nên o cần chứng minh cô ạ. @ Sun

  —————

  Có ai chứng minh tính chất fóng đại đó của B đâu nhỉ?

  Ở đây đương vạch ra VẬT CHỨNG vụ BA CHÚC là vật chứng dởm, thô thiển, rất lố bịch.

 4. #6 by DG on 2011/06/28 - 15:51

  “Đồ con lợn. Ý em Bắp Ngô là 1 năm thì xác người đéo thể thành xương được như thế để mà trưngbầy.” @ Con Bựa đĩ mồm chuyên dìn trộm pama tỉn nhau.

   

  Địt mẹ riêng chi tiết nài anh mới cả con Pha đã gào dưới dưởi, chết phơi ngoài trời 3 bữa là đã phân hủy thúi rinh rùi nói đéo gì 1 năm zời.

   

  6 tháng thôi với vùng núi biên giới là đã đủ, hiểu chưa con hợm người dị dạng kia?

   

  Chưởi khát mẹ họng, giáo dục con mặt lồn này đúng là đéo đơn giản, thôi anh đi bú nước phát cho đủ định mức 4 lít trên ngày!

  • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 16:32

   Bắt quảtang con nài chưa bâu jờ đi bốc mả nhế.

 5. #8 by sun on 2011/06/28 - 15:52

  Hehe bắt quảtang con nài chưa vầu Ba Chúc thăm nhà mồ nhế.

  Ui, con điên ! Mày rồ đến mức này thì đốt mẹ quán đi.

  Vụ 3 Chúc anh đéo quan tâm cho đến quán bàn về nó.
  Mày biến thái vừa thôi con lừa !

 6. #10 by sun on 2011/06/28 - 16:01

  @Con Sún cỏn khoe jàhói mà ngu vãi đạn, lại còn đéo có thựctế nữa. Khoe đã từng đến thăm Tuôn Xeng bên Miên, mà lại chưa đến Ba Chúc hehe.

  Địt mẹ mày làm cụ mất thì giờ quá.
  Cụ ko đi K với mục đích tìm hiểu tội ác của bốt nhé.
  Con điên đốt ngay quán đi !

  Đéo thèm kể cho chúng mày nghe nhiều chuyện hay nữa.

  Địt pẹ lũ rân chủ ngu hết phần chó !

 7. #12 by budifa on 2011/06/28 - 16:05

  Địt mẹ hôm-nai được bữa rảnh sớm, bắt quả-tang lão BOM hồi bé trốn học môn Sinh-vật (hay thời thởi gọi là gì? đéo nhớ). Chắc học lệch hả? khà khà

   

  Trong hơn 1 năm thì có hàicốt sạch tinhtươm cái mả bố nhà cô ý. 10 năm xương cũng đéo sạch được như thế trừfi cho xác người vầu nấu trong lò.

   

  Xưa học môn nầy tuyền bị bắt mổ giun-đất mới cả làm tiêu-bản (hay gì?) bộ-xương ếch. Thi-thoảng học về cá thì cô-giáo lấy về om-dưa mẹ, hé hé. Địt mẹ bắt được ếch đập chết-tốt rùi để gần tổ kiến lửa thì một vài ngày là sạch như chùi, việc đéo phẩy chờ đến 1 năm hở lão ngẫn?

   

  Dạy lão cách làm thôi nhế, còn tôi đéo bật vụ dựng lên đến cả ngàn bộ-xương

  • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 16:34

   Con Fa nài cũng chưa đi bốc mả (người) bâu jờ hehe mà fán như ông cụ.

 8. #14 by DG on 2011/06/28 - 16:08

  “em Rô rất chi là cả-tin.

  Cả-tin là đứctính đẹp của liềnbà Lừa, Zì khen.” @ Con Bựa biến thái.

  Hehe anh tư vấn cho chú em Bựa, sau nài định kiếm con vện, nên kiếm con dư nài dễ điều trị, mới cả dễ sống hơn.

  Địt mẹ gặp cái thể loại liền bà mà mắt trước mắt sau, gặp cái đéo gì cũng chun mũi vầu hưởi là anh cút.

  Mụ Bựa liu ý nhời vàng ngọc của anh nhế em!

 9. #15 by budifa on 2011/06/28 - 16:29

  Nhân đọc tham-luận của ông đéo-bít-j` (nhẽ đúng? hehe) có nói đến ngụy-tạo, chợt nhớ mới xem lại phin “Battle of the bulge”. Trong trỏng cũng có cảnh lấy thân-mình lấp lỗ châu-mai mới lị lấy thân-mình làm giá-súng. Phin nầy làm năm 1965 về giai-đoạn 1944-1945 của WW2, nhẽ đâu đạo-diễn Mẽo ăn-trộm ý-tưởng của B mình khi thực-hiện phi-vụ 1954, khà khà

   

  Sozi làm loãng chủ-đề 3Chuc

 10. #16 by DG on 2011/06/28 - 16:39

  Thật, nói đéo hiểu lại phải nói lại, nói lại nó đéo hiểu nó lại kêu bam, mệt quã!

   

  Giết người rùi quẳng mẹ xác giữa đồi nắng gió – khác với ông người chết xong được khâm liệm cẩn thận, đào sâu chôn chặt con ngẫn ạ.

   

  Cố tình chọc tức anh hả cu? Sai thì nhận mẹ nó đi có vấn đề đéo gì đâu.

   

  Anh thật ngay từ hôm qua lúc con MM mào đầu, anh đã đọc mẹ ra kịch bản hôm nay. Tưởng cu Bựa có tư duy gì cao siêu vụ Ba Chúc chứ lị, đù mẹ nhẽ đâu 2 con nài hoặc là 1 hoặc là bài trùng!?

  • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 16:47

   Ơ địt mẹ bắt quả tang con nài đéo biết jì về Ba Chúc hehe. Các vụ thảmsát đều ziễn ra trong một trường học và một nhà chùa (nhốt vầu rùi quăng lịuđạn hoặc đòm chết, ai chưa chết thì chặt đầu hoặc ném nên cao rùi hứng bằng lê), rùi sau đó trong một hang đá.

 11. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 16:43

  Địt mẹ nhânchứng vậtchứng fải như Mỹ Lai ý. Bọn Mẽo ngượng lắm zưng đéo chối được.

  Chứ đéo jì vậtchứng thì jảmạo, nhânchứng thì thuộc lòng fỏngvấn đến nỗi khi Zì hỏi một con cỏn, “ông thấy bọn Miên nó có xài súng to không hay chỉ súng nhỏ”, thì con cỏn jả nhời “nó chặt făng đầu cô Ba, cô Tư, rùi nó đâm chết nhỏ Năm, nhỏ Sáu” hahaha.

  Hehe địt mẹ đến thằng Taliban to như voi cắt đầu con Mẽo thời 200x cũng fải cứa đi cứa lại hết mấy fút mới xong, mà thằng Miên bé tí chặt făngfăng đến mấy đầulâu Lừa một lúc. Mà bọn Miên xài kiếm Samurai để chặt đầu Lừa à?

 12. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 16:48

  Chết cười Zì vãi mẹ zắm mới con Zái Ghẻ. Thôi gúc bấu đảng về Ba Chúc đi đã rùi hãy vầu đây bật Zì nghe chưa.

 13. #20 by Cocacola on 2011/06/28 - 16:52

  Mà bọn Miên xài kiếm Samurai để chặt đầu Lừa à? @ Bựa


  Hehe, anh còn nhớ B đạo diễn, dạy nhân chứng tố là bọn Miên xé xác trẻ em ném vầu đống lửa nữa!

  Lúc ấy anh băn khoăn mãi, đéo biết nó làm sao xé được! Mịa, các gói bột nêm mì mà không có vạch còn đéo xé được. 

  Huống chi ông người vùng vẫy xương xẩu thế xé làm đéo làm đéo! Hehe!

  Mà tội ác lũ Bốt ngút trời đấy, sao B nhà các cô không đưa nhân chứng sang tòa xử bỏn để tố cáo đi, để đòi công lý đi! Hehe
 14. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 16:53

  Mà đéo hiểu sao kịchbản tộiác của Lừa cứ nhấtthiết fải có chặt đầu, mổ bụng, thiêu sống, chôn sống?

  Địt mẹ có cầnthiết fải làm đúng zững việc đó thì mới đủ zãman?

  Hãmhiếp xong thì cứ nhấtthiết fải nhét cái jì vầu ./ cho chết.

  Zì cũng chịu cho trí tưởngtượng của bầnnông. Nó không chỉ đầnđộn, mà còn thầnquynh hehe.

 15. #22 by DG on 2011/06/28 - 16:54

  Vụ nài làm anh nhớ vụ chết đuối trôi sông.

   

  Lúc anh giải thích một cách hài hước rầng, liền ông chết đuối dưng do chim nặng, nó kéo úp mẹ mặt, còn liền bà do ngực tuyền silicon nhẹ, nó nủi mẹ ngửa ra. Đúng tư thế tình dục nguyên thủy!

   

  Hehe em Hường phi như ngựa nhẩy vầu bẩu, cái gì nó cũng phẩy khoa học, lập luận dư thế thì là cái buồi, sao không tranh thủ thời gian rông dài ngồi mà gúc?

   

  Rùi ẻm lọ mọ đi gúc nầu là số liệu khoa học này, khoa học nọ, phổi nó dư này dư nọ, thời gian chết ngạt dư nầy dư nọ, xong kết luận phát chết đuối thì liền ông ngửa, liền bà úp. Có thêm mấy đứa a dua ủn ủn sau đít, cỏn dòm anh cười đắc chí chiến thằng phè phè phè.

   

  Ỏm củ tỏi, đến lúc con Bia nó bẩu, tranh luận làm đéo, đi hỏi bọn chuyên vớt xác là rõ nhất í, đáp án chung cuộc là nam úp nữ ngửa! Hehe sự kiện trôi vầu thinh không, chưởi vài câu lấp liếm.

   

  Tương tự dư vụ xác chết nầy, anh đồ rầng lát nữa sẽ có khảo cứu khoa học chuyên đề “quá trình phân hủy của động thực vật dưới tác động thời tiết đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng” và kết quả là:

   

  “Với thể trạng bình quân 40kg, trong đó hàm lượng xương chiếm 80%, dững xác người chết trong vụ thảm sát Ba Chúc mặc dù đã được vứt giữa đồi núi mênh mang hiu quạnh, dưng sau một năm giời vưỡn còn hồng hào trông dư người đang sống. Và tụi Cộng Sản vô lương tâm đã róc thịt sấy khô hơn 1 nghìn đầu lâu để đưa vầu viện bảo tàng, tố cáo tội các của chế độ diệt chủng Bốt Bốt”, hehehe!

  • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 16:59

   Địt mẹ bam à con đầu lợn nài? Zì đã bẩu là xác Lừa chỉ có ở 3 nơi và được vùi cho khỏi thối rùi mà? Chính bấu Kền Kền nói đó chứ hông fải Zì hehe.

 16. #24 by theriver on 2011/06/28 - 16:55

  Zì sẽ không ngạcnhiên nếu vài tháng tới Bê Xê Tê lại có chỉthị allow các Ngânhàng cho cánhân/tậpthể vay đầutư BĐS, ngược hẳn chínhsách hiệntại.
  @ 3`Zì

  http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/bat-dong-san/2011/06/bo-xay-dung-de-xuat-giai-phap-cuu-thi-truong-bat-dong-san/

  >”<

 17. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 16:56

  Zì nhớ cách nay vài niên Zì mới con Sản Thối cũng tratấn bọn HVB về vụ Ba Chúc nài bên Cà Fò đến mấy chục trang, thế mà jờ Zì lại fải nói zững nhời y hệt.

  Địt mẹ Zì nản cho côngcuộc Khai Sáng quá đi.

 18. #27 by budifa on 2011/06/28 - 16:57

  Con Fa nài cũng chưa đi bốc mả (người) bâu jờ hehe mà fán như ông cụ @ BOM

   

  Địt mẹ lão chứ đọc cũng đéo ra hồn. Muốn dựng xương sạch-sẽ tinh-tươm như lão nói thì cứ học cách tôi dạy nhế. Lão bảo đéo làm được thì ngu lắm ngu lắm, cần học nhiều. Chứ tôi có bảo B moi xương lên bày là tự-dưng nó sạch sẵn đâu hử?

   

  Mà địt mẹ lão phát nữa tự-dưng động đến chuyện buồn của tôi. Ma tôi mất, để ở Văn-Điển 4 năm có lẻ mới dám bốc, sợ đéo róc hết.

  • #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 17:02

   4 năm Văn Điển có tan hết được thịt cái ./ ý, fải lóc thịt đó cô ạ.

 19. #29 by theriver on 2011/06/28 - 16:57

  Đèo đến vài tháng 
  Người nôngdân phải làm gì bây giờ, 3`Zì thối mồm?

  • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 17:01

   Ơ cái địt mẹ tại sâu Quán Bựa vửa nói hôm trước thì hôm sau bấuchí Kền Kền lại fang đúng như zựđoán nhở?

   Người nôngzân fải làm jì? Fải ăn ./ hehe.

 20. #31 by DG on 2011/06/28 - 16:59

  Địt cụ con Bựa, thảm sát trong chùa và trong trường học thì lạ đéo, trong hang núi cũng đéo lạ nốt hehe.

   

  Dưng bản năng trước cái chết, nó ngồi im cho con Bựa quẳng lựu đạn hay chém gió cho chết tốt đấy phỏng?

   

  Lấp liếm vừa thôi cu!

   

  Trong chùa nó cũng chạy, trong trường nó cũng chạy, trong hang thì cũng cố chuồn. Kể cả chốn đang dung thân được quan niệm là an toàn nhất thì trong giây phút cận kề cái chết, bản năng bảo cho nó rầng chạy đi con ạ, bất biết là chỗ nầu.

   

  Ngu thì bam vừa thôi con mồm thối răng vẩu kia!

  • #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 17:04

   Đây là cái mà Lừa gọi là “cà cuống” hehe. Lậpluận đến ông chó còn fì cười.

 21. #33 by minhhuong on 2011/06/28 - 16:59

  Ỏm củ tỏi, đến lúc con Bia nó bẩu, tranh luận làm đéo, đi hỏi bọn chuyên vớt xác là rõ nhất í, đáp án chung cuộc là nam úp nữ ngửa!  Hehe sự kiện trôi vầu thinh không, chưởi vài câu lấp liếm.

  @ Dái Ghẻ

  ————-

   Số liệu chị đưa ra hôm đó chính là của bọn vớt xác đấy bố ạ. Đéo biết à  

  Kẻ lấp liếm chính là Dái Ghẻ.

 22. #34 by Cocacola on 2011/06/28 - 17:00

  Và tụi Cộng Sản vô lương tâm đã róc thịt sấy khô hơn 1 nghìn đầu lâu để đưa vầu viện bảo tàng, tố cáo tội các của chế độ diệt chủng Bốt Bốt@ Dái Ghẻ


  Địt mẹ, mãi giờ mới nói được một câu nghe được đấy!
 23. #35 by DG on 2011/06/28 - 17:02

  Chán, cút mẹ đi bú bia cái đã, đù mẹ con mồm thối!

 24. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 17:04

  Công nhận chi tiết “xé trẻ sơ sinh làm đôi” xuất hiện rất thường xuyên trong các diễn văn về tội ác Mỹ – Ngụy (và bây giờ là Pol Pot).


  Khi tôi còn bé và là độc giả trung thành của An Ninh Thế Giới, từng đọc qua bài viết tố cáo tội ác lính đánh thuê Nam Hàn ở Nam Lừa, chi tiết “xé trẻ con làm đôi” used to ám ảnh tôi rất (not anymore)!

  Dĩ nhiên tất cả toàn là “nhân chứng mồm”, vì thế không có giá trị tham khảo, và bất cứ kẻ nào cố tin cũng đều thể hiện trí tuệ của chuột chù.
 25. #37 by Lớp ba trường làng on 2011/06/28 - 17:07

  Các cô Lừa chưa hiểu xong vụ 3 Zuẩn tạo cớ 3 Chúc để tỉn Miên à.

  Thế thì các cô sẽ càng đéo hiểu vì sao mà 3 Zuẩn lại tỉn Miên. Chiếm đất thì ít, mục đích chính là để thanh toán lực lượng thanh niên là con em Nam Lừa còn sót lại. Cứ suy từ vụ “Kháng Mỹ Viện Triều” thì biết, Tàu cộng huy động con em Quốc dân đảng còn lại để nướng. Các cô gúc xem Tàu cộng nó nướng hết bao nhiêu triệu lính? Nhìn xa hơn một chút đi.

  Tiên đề là: bọn Lừa cộng chỉ xem dân chúng là phương tiện, đéo bao giờ xem dân chúng là đối tượng phục vụ như lời chúng nó nói.

  Đứa nào bô bô đòi bằng chứng. Thử đưa bằng chứng bác lại đi đã.

 26. #38 by sun on 2011/06/28 - 17:12

  Mầy, con Lừa gộc, chửi ai là Gúc? Tao đéo thèm Gúc. Mày thử chỉ xem từ lúc vào quán, trừ khi cần một lần đãn chứng báo lừa, chỗ đéo nào tao gúc ? Còn mày thì đéo biết gì ngoài kể chuyện trên gúc mới theo đuôi con Lả, làm theo chỉ thị cực kỳ ngu của con MM.

  Mày mới con MM  chỉ khai sáng cho đám rân chủ ngu dốt và cho mấy con chó… Chắc thời mày bên Cà phò là đéo có bọn HVB như tụi cụ vào nên chúng mày múa gậy vường hoang.
  Địt pẹ, lũ rân chủ chúng mày hết thời lũng loạn thông tin rồi nhé.

 27. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 17:13

  Các anh (a.k.a lũ ếch nhái sâu bọ…) nên tìm đọc bộ sử thi nhiều tập Mitsurin Shounen của văn hào Nhật Bản Fukaya Akira – từng trải nghiệm thực tế tại chiến trường Cambodia – để trang bị cho bản thân thêm một góc nhìn về vấn đề đang bàn cãi:

 28. #40 by Lớp ba trường làng on 2011/06/28 - 17:13

  Các cô đã từng đặt ra câu hỏi:

  1. Tại mần sao mà cuộc chiến Lừa – Miên không có tù binh
  2. Chết 10 vạn Lừa nhưng chỉ có duy nhất 1 thằng tướng Lừa chết vì tai nạn.
  3. Lừa chưa bao giờ là nhân chứng trong những phiên tòa xử Khờ me ru

 29. #41 by Cocacola on 2011/06/28 - 17:14

  @Lói:


  Hehe, vậy mà báo đảng còn ví von về báo chí Mẽo như sau (Năm 197X, X>8) 

  Anh nhớ nguyên văn: 

  “Một con lạc đà (?!) ăn được cả mảnh chai lẫn mảnh chì, thế nhưng ăn phải một mảnh báo Mỹ thì lăn đùng ra chết!”

  Hehe, nhộn không?

  Thế hệ báo đảng do các nhà báo kền kền cảm tính bần nông vô học bẩu thủ chợ búa … mần, sau nầy sẽ còn độc hơn thế nữa! Hehe
 30. #42 by EURO on 2011/06/28 - 17:15

  @ Dì: Đéo hiểu ý Dì khen em Rô cả tin vì sâu?
  Em Rô nhìn trực quan sự kiện, chụp hình và đưa vầu quán Bựa để mọi người tranh luận 1 sự kiện mà ai cũng đã nghe rất nhiều. Cho tới giờ ngoài vài nghi vấn của Dì, thêm các tham luận của lão Dương Canada thì chưa có ý kiến nầu khả dĩ làm em Rô thấy những gì mình được trực quan là không đáng tin cả?
  Chi bộ có ý kiến gì khác hơn không, giải thích giùm Rô miếng?
  À quên, kiện Mẽo vụ da cam còn nhìn vầu cửa bồi thường, còn kiện anh Pốt thì dựng xác ảnh dậy bú ./ ảnh trừ bữa à?

 31. #43 by budifa on 2011/06/28 - 17:21

  4 năm Văn Điển có tan hết được thịt cái ./ ý, fải lóc thịt đó cô ạ @ BOM

   

  Địt con mẹ đúng là lão này nỏ mồm đéo ai bì được. Chiện người thật việc thật, đéo có B nầu chỉ-đạo ở đây cả. Ma tôi nhế, đéo phải người thân người quen gì kể lại đâu. Tất-nhiên nghe-đồn nhiều về vụ róc thịt ở Văn-Điển, thế mới phẩy để đến hơn 4 năm, khi bọn quản-lý ở đó đéo nhận tiền nữa, đòi phẩy bốc vì cả khu còn mỗi mộ ma tôi. Hỏi bọn phu ở đó thì chúng chủng bẩu để lâu dư nầy ít bị lắm nên quyết bốc. Khi bốc-mộ vẫn run nhong-nhóc. May mà như nhời bọn phu nói.

   

  Mà thôi đéo nói chuyện nầy nữa, buồn bỏ mẹ, dù cũng khá lâu rồi, hic

 32. #44 by Cocacola on 2011/06/28 - 17:21

  Chiếm đất thì ít, mục đích chính là để thanh toán lực lượng thanh niên là con em Nam Lừa còn sót lại. Cứ suy từ vụ “Kháng Mỹ Viện Triều” thì biết, Tàu cộng huy động con em Quốc dân đảng còn lại để nướng@ Làng


  Chính vì vậy mà màn kịch chiến tranh Mẹ-Lừa có khả năng sắp diễn tuồng là để Mẹ & Lừa thịt lũ nầu không ưa ở nhà nhau chứ đánh đấm cái mẹ gì!

  Thế nên trước khi diễn, phải ra cái luật: Đỉnh Cao Sáng sẽ miễn đi lính! Hehe

  Anh dí buồi dí buồi cầm súng cho B, các cô cũng thế, đừng húng chó cảm tính nghe B xúi. 

  Đất nước này đéo phải của các cô! Chuyện B để B lo!
 33. #45 by sun on 2011/06/28 - 17:23

  Con làng, con Lói.
  Câm mõm ! Bam cái đéo gì mà khoẻ bam thế ?
   
  Địt cụ tổ con Làng,
  Như mày mà cũng leo vào quán thì nhục cho đám rân chủ quá .
  Đem mẹ những cái thứ mày phun sang X cà hay chỗ đéo  nào là hang ổ của chúng mày đi. Không khác đéo một con vẹt không  có tý não nào.
  Đồ ranh con ngu tối !

 34. #46 by ChiPheo on 2011/06/28 - 17:25

  Đục mạ chết cười con Dái Ghẻ lý luận sinh học. Cho bỏ nhỏ cái, TW thời 1978 làm nầu biết 155 cái sọ triển lãm trong ảnh nầy là Nữ tuổi 21-40 mậy?

 35. #47 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 17:27

  Thú thật với các anh các chị (also known as lũ cứt đái chó Lừa…), tôi biết đến Mitsurin Shounen chính nhờ thông qua… báo Đảng. Các anh chị đừng hoảng hốt, nghe tôi trình bày:


  Cách đây độ tròm trèm một tháng, hàng loạt báo Đảng bỗng xuất hiện loạt bài viết (cùng nội dung, cùng title – do copy lẫn nhau) ca ngợi bộ tiểu thuyết Mitsurin Shounen (深林少年) –  Thiếu niên rừng sâu (lũ cóc nhái đội lốt ký giả Lừa dịch láo toét thành “Cuộc chiến chống Pol Pot”). 

  Nói chung không cần nói thì các anh chị (a.k.a lũ dòi bọ) cũng đoán được, nội dung bài viết trên loạt báo Đảng bày tỏ sự sung sướng (hèn mọi) vì người Nhật Thần Thánh có bộ tiểu thuyết ca ngợi bộ đội Bắn Đòm Uncle Ho.

  Và điều đó khiến tôi – một thiên tài – không thể ngồi yên.

  Tôi đã tìm đọc, và… Thôi không kể nữa. Các anh các chị tự mà đọc chứ, vì you are not illiterate. Đọc để biết bộ đội Ông Cụ khoái tuyển trẻ con Căm Bốt vào biên chế nhằm mục đích đi trước (tiền trạm) những khu vực nghi có mìn, để nhỡ có mìn thật thì…

 36. #48 by Cocacola on 2011/06/28 - 17:28

  kiện Mẽo vụ da cam còn nhìn vầu cửa bồi thường, còn kiện anh Pốt thì dựng xác ảnh dậy bú ./ ảnh trừ bữa à?


  Trích:

  Zì cũng chịu cho trí tưởngtượng của bầnnông. Nó không chỉ đầnđộn, mà còn thầnquynh hehe.@ Bựa

  Hết trích, hehe!

  Thế thằng giết người rồi truy tố nó làm đéo! Truy tố nó, nó bị xử tử bắn đòm rồi dựng xác nó dậy bú || nó trừ bữa à? 

  Không được! Phải nuôi nó, để nó sống để thu thuế bù lại cho xã hội chứ! Hehe
 37. #49 by Mr. Tran on 2011/06/28 - 17:35

  Hỏi nhát rùi cút đi nhậu,

  Chi bựa có thấy ở đâu có quả bảo tàng trưng bày Sọ Dừa nữa hông? Ngoài cái ở Cam ra ý.

   

  Đéo hiểu ý tưởng của thằng bỏ mẹ nầu. Ám ảnh đéo chịu được.

   

  Hờ, nhẽ tại mỗ dát. Nhưng địt mẹ đúng là hốt!

 38. #50 by ChiPheo on 2011/06/28 - 17:38

  Đục mạ Lả, em Rô bóng không phải nói dối thành tinh nhế. Vì nếu thế nhẽ con Lả làm điếu có “giẻ” mà nhai.

   

  Đục mạ thằng Tướng đá đểu em Rô bóng là “cả tin” nhá.

  Em Rô vô tư như BTC ý. BTC thiên tài vô tư về “Nói dối một cách thật thà” or “Nói thật một cách mâu thuẫn”. Đục mạ, lói thế lày không khéo cô Hương điêu cô ấy lại cười lăn cười pò.

   

  Đục mạ, luận điệu tên la Làng nghe quen nhể. Nhẽ mới ở Trường PTCN ra hả Tèo Già Sói?

 39. #51 by hùng hục on 2011/06/28 - 17:40

  “Ngày Ba Chúc vừa được yên bình, người dân đi cất bốc hàng ngàn bộ hài cốt từ các nơi gánh về chất cao ngất ngay phía trước nhà bà.” (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/372409/Ba-Chuc—chuyen-nhung-con-nguoinbsp—Ky-2-Ba-Tu-va-ngoi-nha-mo.html)


  Khu chứng tích tội ác được xây dựng năm 1979 và được công nhận là di tích quốc gia năm 1980.” và “Sau trận thảm sát tàn khốc, môi trường sống ô uế, nhiều căn bệnh bộc phát. Ba Lê phải cử người đi tầm thuốc từ các nơi đem về. Rất nhiều trẻ em bị dịch bệnh hoành hành đã được Ba Lê ra tay chữa trị.” (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/372198/Ba-Chuc—chuyen-nhung-con-nguoi%C2%A0.html)
  Hehe bấu Đảng nầy, chi bộ tự si nghĩ nhá!

  Thằng Sún lên cơn thần quynh hử mầy? Đéo gì chưởi bới rân chủ này nọ loạn hết lên thế. Lại còn đéo gì mà cút về sào huyệt phản động bla bla!?!?!?

  Mầy có ngon thử giải thích anh xem tại sao Ba Chúc vừa mới được bộ đội bắn đòm giải phóng xong đã tìm được “hàng ngàn bộ HÀI CỐT” không mầy? Tại sao gần giữa năm 1978 sự việc diễn ra đến năm 1979 đã có khu chứng tích tội ác với cả ngàn đầu lâu rồi? Bọn Bôn bốt tàn sát nhiều người nhớn trẻ con, xong bọn nó rút đi lại có lắm người nhớn trẻ con bị bệnh phải để anh Pa Lê cứu vậy (Đừng bẩu anh là bọn bỏn mới được sinh sau khi bọn Bôn bốt rút đi nhé)?
 40. #52 by DauDat on 2011/06/28 - 17:41

  Xương thì lừa không thiếu, 1000 chứ đến 10.000 chỉ sau 1 đêm là có, trắng phau, sạch tinh tươm. Mới nội chiến mà, xương cốt đầy. 

  Quan trọng là TT nghi vấn B ngụy tạo chứng cứ là không hợp lý, đéo thuyết phục. Đánh nhau với thằng oắt con thì cần đéo gì phức tạp thế. Thích thì múc thôi, lý do thiếu đéo.

  • #53 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 18:39

   Thời thởi đang chiếntranh lạnh. Thếjới hai cực rõràng. Nước nhớn muốn tỉn nước nhỏ đéo zễ, fải có cớ.

   Tầu muốn tỉn Lừa 1979 cũng fải lấy cớ Lừa xâmlược Miên chứ đéo thể cứ thích là chơi. Mẽo muốn bom Bắc Lừa 1964 cũng fải vin vầu vụ Ma Đốc (vì Bắc Lừa tỉn Nam Lừa zưng đéo côngnhận, tuyền chơi kiểu zukích).

 41. #54 by sun on 2011/06/28 - 17:43

  Chốt:

  – B bịa thêm, phóng đại về các vụ thảm sát của Khờ me đỏ ở Lừa và K là đương nhiên. Đéo cần bàn.
  Truyền thống của cả quốc lẫn cộng là bịa đặt, thêm thắt.

  – Bọn Khờ me đỏ tàn sát dân 2 nước là có thật.

  – Không thể dựa vào những thứ lý lẽ vớ vẫn của các bựa để dựng đứng lên là 3 Chúc do cộng tàn sát.

  – Mẽo và phương Tây không  ngu ngốc, hàm hồ để theo đuổi vụ án đến mấy chục năm và vụ án được gọi tên rõ ràng. Là gì thì các thần gúc đi mà gúc.

  – Có một lý do rất đặc biệt để vụ án cứ kéo dài. Đó là gì ?  Các bựa nên trả lời câu này.

 42. #55 by hùng hục on 2011/06/28 - 17:45

  Đọc lại thấy chết cười:

  Bài trước: Môi trường sống ô uế sau vụ thảm sát.
  Bài sau: Sau khi Miên rút, tìm và chất cả ngàn bộ hài cốt.
  Địt mẹ đã thành đầu lâu xương chéo rồi còn ô uế đéo gì không biết nữa nhở.
  Địt mẹ đúng là Lừa, bịa chiện cũng đéo thèm cố gắng cho nó kín kẽ.
 43. #56 by minhhuong on 2011/06/28 - 17:45

  Chi bựa có thấy ở đâu có quả bảo tàng trưng bày Sọ Dừa nữa hông @ Trần

  ———–

  Cóa! Ở chính giữa trung tâm Paris, 1 trong những địa điểm du lịch xếp hạng must see đằng khác  

   null

  null

 44. #57 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/28 - 17:47

  Bổ sung thêm cho ý @”bộ đội Ông Cụ khoái tuyển trẻ con Căm Bốt vào biên chế nhằm mục đích đi trước (tiền trạm) những khu vực nghi có mìn, để nhỡ có mìn thật thì…


  Nói đến đây lộ ra sự thật: lũ chuột nhím đội lốt ký giả Lừa đã không hề xem hết bộ tiểu thuyết (khả năng lớn nhất do: 1/ Lười 2/ Dốt ngoại ngữ), mà chỉ đọc ẩu đọc lướt qua vài trang đầu đã vội vội vàng vàng biên bài kiếm nhuận bút.

  Vì nếu chúng chịu bỏ thời gian đọc đủ lâu đến đoạn tôi trích dẫn phía trên, thì có cho vàng cũng không dám biên bài nâng bi tác phẩm của Akira, do chứa chi tiết đi ngược lại “mặt nạ đức cao vọng trọng” của Bê (a.k.a Mả bố chúng nó)

  Tóm lại, các anh các chị (a.k.a lũ vịt què) cần khắc chân lý sau đây vào giữa trán: Lừa không có trí tuệ trong cơ thể chúng, về mặt này mà nói, chúng còn tệ hơn cá heo và tinh tinh (chimpanzee) – hai đại diện thông minh nhất (a.k.a có Trí Tuệ) của vương quốc động vật.

  Ông Tinh Tinh:


  Ông Cá Heo:

 45. #58 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/28 - 17:47

  Đang bàn về chủ đề Bôn-Bốt à? Địt mẹ hay đấy. He he.

  Nhớ chiện đệ anh, mần C Trưởng anh, kể hùi hủi, đận bọn kia sang đánh úp Sư Năm trên Thành-Châu. Đang đêm ngon giấc thì bọn kia nã Cối-105 li và DKZ-82-li vầu Lớn-Trảng uỳnh oàng như pháo giao thừa. Thổi bay cả Đại-đội-cảnh-vệ & vài nhà chỉ huy. Chết cũng đông. Vị trí nã pháo rất gần, nghe bẩu bên Hai-Tua rót qua.

  Mà địt mẹ, anh nghĩ cỏn bố láo. Khoảng cách giữa hai bên Lớn-Trảng >< Hai-Tua nhõn vài cây-lô-mếch thế thành sáp-lá-cà mẹ có phỏng? Hơn nữa bên hướng Bắc của Sư Năm thời bình thường trực một đại-đội-trinh-sát. Huống hồ biên chế thời chiến. Thế chó nầu bọn kia kéo quân từ Mát-Xa xuống hay Cầu-Bến lên sát nách mà cả Sư đéo ai hay?

  Cỏn ra Bắc tu-nghiệp lâu rùi. Giờ không Ba-Hột cũng phải Hai-Hột-Hai-Gạch, có khi về mần ở Bộ Tư Lịnh Pháo Binh cũng nên.

 46. #59 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/06/28 - 17:48

  Còn đệ B Trưởng anh hùi hủi bị đủn sang bển quãng 7x(x>8) uýnh đấm mới hoành. Cỏn bị giữ đến giữa năm 8y(y<3) mới về. Cỏn mần Quân-Y nên mới giữ được cái mạng cùi lâu thế chứ địt mẹ Công-Binh hay Trinh-Sát thì giờ đã kịp đầu thai mẹ. Anh thề.

  Cỏn cũng về Bắc tu nghiệp nốt, giờ mần cớm dưới Quân Khu Bảy nguôn vô đối.

  Cái phong trào Cáp-Duồn còn nổ lẻ tẻ ở các xã-huyện-vùng-biên Ninh-Tây trước dững năm 9z(z=0). Hiện nay, dững xã nầy vưỡn còn dất đông Miên nhân trú ngụ đấy. Nhà-sàn hẳn hòi. Bỏn cài răng-lược mới Lừa mình, thậm chí nhiều ấp có nhân khẩu Miên đến 95%. Địt mẹ, chỉ dân-vận thôi là đêm đến phải hai thằng gác mới cả băng AK 30 viên trực đơn vị. Bỏn Lừa sống khu đó mà đéo hề hấn mới là tài. He he.

  Anh định vầu hóng thêm chiện 10-Năm-Trú-Quân của các cô cho nó thêm khách quan chứ biên thêm về các trận chiến mới lại thảm sát năm nẳm thì ích đéo. Wiki mới Gúc có đầy. Cô nầu trải nghiệm tôt tốt biên anh và chi-bộ hóng sem nầu.

  Địt mẹ con Dái Ghẻ, Chạn Khắm, Dắt MẶt ()/ Déo, Sún Răng nhát cho thơm mồm rùi đi chén. He he.

 47. #60 by minhhuong on 2011/06/28 - 17:49

  Ý, bỏ mẹ nhầm, đéo fẩy bẩu tàng, chỉ là địa điểm du lịch thoai. Sorry Mr Trần nhá

 48. #61 by Cocacola on 2011/06/28 - 17:51

  Truyền thống của cả quốc lẫn cộng là bịa đặt, thêm thắt.@ Sún


  Địt mẹ mầy! Bằng chứng? Bằng chứng đâu hả mậy?

  Qua nay mầy lảm nhảm bam mãi người này ngu người kia ngu, cộng cũng láo, không cộng cũng láo!

  Chuyện cộng sản nói láo ra sao thì bọn anh đã trình bày! 

  Tới lượt mầy, mầy khui sự thật nầu ra để chứng minh không-cs là nói láo được không hả mậy? Cứ lảm nhảm bam như con tâm thần ý!
 49. #62 by ChiPheo on 2011/06/28 - 18:05

  Quên bô-nhớt thêm cho con Dái Ghẻ lý luận sinh học quả ảnh 264 sọ Trẻ Em Ba Chúc tuổi 3-15 còn …nguyên răng hàm và kích cỡ sọ là gần như nhau!?

   

  Con Dái Ghẻ có quả ảnh nào chụp sọ Nam giới làng Ba Chúc sâu cho Chi Bộ cái. Hổng nhẽ TƯ chỉ trưng bày sọ nữ và trẻ em cho tăng phần dã man?!

   

  Đục mạ, nói về bẩu tàng Lừa thì phẩy mặc định Dân Giao Chỉ bị tõe ngón chân cái là do đi dép tông Lào. Nhể!

 50. #63 by minhhuong on 2011/06/28 - 18:26

  Phong trào Cáp Duồn (Miên chặt đầu người gốc Việt) có lịch sử lâu đời, từ 17xx lận.

   

  Tuy nhiên, nếu gọi vụ thảm sát Ba Chúc là phong trào Cáp Duồn là không đúng, vì đó không fải làng người Việt, mà làng của người gốc Khờ me.

   ———————–

  Thời 1970 cũng có 1 phong trào Cáp Duồn khủng, Lừa Kiều chạy về phía biên giới (Nam Lừa). Lúc đó quân VNCH có chạy sang cứu về 1 đống. Hiện nay số người Lừa Kiều năm xưa vẫn còn khá đông sống tại saigon, nhân chứng sống.

  Ảnh hồi hổi: