Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by minhhuong on 2011/06/28 - 11:59

  Điêu, Rô không hề quy kết mọi chiện từ cái nhà tù nầy ra, trước sau Rô luôn nói rõ đây là 1 hiện trường, và việc Rô đưa ra quán Bựa để cùng tham khảo ý kiến mọi người về 1 vấn đề cụ tỷ. @ Rô

  ———————

  Còn 1 thắc mắc, bằng chứng về diệt chủng ở Campuchia theo kiểu giết hàng loạt đầu 1 nơi người 1 nẻo như ảnh Rô trưng, là lấy ở đâu? Ảnh này trưng trong bảo tàng tù chính trị hay chỗ khác?

 2. #2 by sun on 2011/06/28 - 12:06

  tuyền lũ mặt ./ mèo thay nhau “quan hệ” mới Tế xinh”
  (Ghẻ lùn)

  Địt pẹ ! Câu này anh thấy là câu hay và đúng. Con Tế xinh đéo biến thái nhưng rất được các đực rựa man lỳ yêu như yêu gái xinh…

 3. #3 by Mr. Tran on 2011/06/28 - 12:08

  Giờ đớp đã đến. Chúc chi bựa khắm ngon mõm.

  Đợt nầy mỗ được ở Thụ đô, đéo phẩy đi đâu, sướng đéo tả.

   

  À quên, đây là tin từ Bọn Bắt Chó, not Bấu đoảng nhế!

   

  Đơn Mai Khôi ơi, em đau rùi. Kệ mẹ bọn Bô cứt mới cả Dái Ghẻ đi em. Về mới mỗ đi em!

 4. #4 by minhhuong on 2011/06/28 - 12:14

  vì nó liên can tới ty tỷ nhân chứng vật chứng cho tới nay còn hiện diện sờ sờ, @ Rô

  ———————

  Nghi vấn:

  – Nhân chứng còn rất ít.

  – Vật chứng: Vụ thảm sát xẩy ra tháng 4/1978. Tới 1979 xây nhà mồ với với cái hộp kính chứa đựng hơn 1khìn cái đầu lâu. Chi bộ thấy vấn đề đéo gì ở đây chưa?

  Đó là tại sao có tầm 1 năm mà tống được hơn 1 khìn cái đầu lâu khô còn mỗi xương sọ vào hộp kính rồi? Róc xương róc thịt ra à? Những vụ bốc mả ở Bắc Lừa là fải chờ 3 năm mới bốc, và thường xuyên fẩy róc thịt khỏi xương.

  Thấy vật chứng có vứn đề trầm trọng chưa?

 5. #5 by minhhuong on 2011/06/28 - 12:20

   Sorry Rô xinh, trích nhời Rô xinh mà không giải thích kỹ, rằng là vụ Khờ me đỏ còn đầy nhân chứng vựt chứng, còn vụ Ba Chúc thì có những nghi vấn sau: …

 6. #6 by EURO on 2011/06/28 - 12:20

  @ Điêu, không hiểu ý Điêu khi hỏi câu đó, nhưng tất cả hình ảnh hôm nay Rô chụp tại Tuol Sleng- được hướng dẫn ở đây nói đa số hình ảnh lấy từ tài liệu của các bạn Pốt, có một số sau này mới chụp như hình hiện vật quần áo, hình khai quật ở Cánh đồng chết cách đó không xa. Nghe đồn Cánh đồng chết còn mấy núi đầu lâu cao cả chục mét được giữ lại làm hiện vật, nhưng Rô chưa kịp tìm tới.
  Cách giết người rồi chặt đầu 1 nơi thân 1 nẻo đương nhiên cũng chỉ nghe người ở bẩu tàng nói thế, bởi vậy mới có chiện tung vầu đây để mọi người phản biện. Tển nói khi khai quật cánh đồng chết, người ta tìm thấy hàng trăm hố được chôn theo cách đó. Lưu ý mỗi hố là 1 ngôi mộ tập thể chứ không đơn lẻ.

  @ Cô Lả, đèo mẹ cô nói như buỗi, không chợ búa vô học mà sống được ở cái quán nầy à? hay là luôn cần nêu cao đạo đức làm người như cô?
  Ít nhất dối trá cũng đừng quá ty tiện nhỏ nhen thế chứ!

 7. #7 by sun on 2011/06/28 - 12:22

  @, Hương cho anh hỏi:

  Em đang muốn chứng minh điều gì ?
  Thảm sát/ diệt chủng or not ? Or : Lừa gây ra vụ Ba Chúc ?

 8. #8 by Ghẻ on 2011/06/28 - 12:29

   Hì hì… Xem các anh chị bật nhau còn hay hơn xem các loại phim, tiểu thuyết hình sự, trinh thám hay nhất của thế giới.

  Chúc các anh chị ăn trưa ngon miệng rồi vào quán đánh nhau tiếp

 9. #9 by budifa on 2011/06/28 - 12:32

  Địt mẹ tham-luận của lão BOM về Ba-Chúc và ông Bốt đéo ổn, tôi phá lệ 3 còm tuyên-chiến với lão lảo

   

  1- Tại-sâu Miên gây-hấn mới Lừa?

   

  Tất-nhiên có ông anh Khựa đứng sau xúi trẻ-con ăn cứt gà sáp. Dưng trong đầu mỗi ông Miên vưỡn còn nghĩ đất Nam-Kỳ là của Miên bị Lừa ăn cướp, có cơ-hội là phải cướp lại. Cơ-hội ở đây là có Khựa chống lưng. Có câu nghe-đồn “thốt-nốt mọc đâu thì đất Miên ở đó”. Bản-đồ đế-quốc Miên giờ vưỡn bày to tổ-bố.

 10. #10 by budifa on 2011/06/28 - 12:33

  2- Tại sâu Lừa tỉn Miên?

   

  Cả ngàn năm Lừa bị Khựa đút cặc vầu mồm. Tự-dưng có thêm Miên thọc dái vầu lỗ-đít. Lừa có phải phò chiên-nghiệp đéo đâu mà chơi cả oral lẫn anal thế được, địt mẹ phẩy tỉn một thằng chứ. Khựa to bỏ mẹ, tốt nhất tỉn Miên bé hơn cho dễ.

   

  Cũng dư xưa Chế Chăm đéo thi-thoảng chọc mẹ dái vầu tận Thăng-Long thì làm đéo có Lê Thánh Tông chiến-công hiển-hách. Bố mầy mà yên-ổn bố mầy bú diệu chơi gái sướng hơn, việc đéo gì chinh-chiến cho nhọc xác. Đọc lại “Hịch Tướng sĩ” ấy, để biết thêm về Lừa.

   

  Ngoài ra, cũng dư Khựa muốn Lừa ngoan-ngoãn làm phên-dậu cho mình, thì Lừa cũng cần Lào, Miên đóng vai-trò y vậy.

 11. #11 by minhhuong on 2011/06/28 - 12:33

  @Sun: Đương thu thập thông tin nên chả chứng minh điều gì cả. Những câu hỏi đặt ra cho Rô là để xác định cái ảnh theo kiểu giết chặt đầu chôn mỗi thứ 1 nơi là của tù chính trị hay dân thường.

   

  Vụ Ba Chúc: Khả năng Lừa làm vụ Ba Chúc thì chưa kết luận. Dưng vụ nâng cao số lượng người chết lên rất nhiều, nâng cấp để sử dụng nó làm ngòi nổ để có lý do xâm lược Campuchia là khả năng cao. 1978 thảm sát mà 1979 – có 1 năm – xây nhà mồ tủ kính đựng được hơn 1 khìn củ sọ xương khô thì đảm bảo là vật chứng giả.

 12. #12 by budifa on 2011/06/28 - 12:34

  3- Ba-Chúc tuyền Miên, sao ông Bốt lại thảm-sát? Rùi đéo nhận?

   

  Địt mẹ ông Bốt sợ đéo gì mà không làm. Chính-sách của ông ổng là diệt hết mẹ bọn “hồn Trương Ba Lừa, da hàng-thịt Miên” mà. Miên ở Ba-Chúc càng đáng thịt vì đéo chịu về quê xây-dựng đất-nước mà cứ trốn bên Lừa sống, quá láo.

   

  Ông Đen La Bin ổng nhận để cổ-vũ Hồi-giáo thánh-chiến, chứ ông Bốt cần cổ-vũ đéo ai mà cần nhận trách-nhiệm về vụ thảm-sát nầy? Không chừng ông ổng còn cần để mập-mờ như-vậy để dân Miên hiểu dư lão BOM là Lừa gây ra, đâm ra thù-hận Lừa mà theo ổng chống lại

 13. #13 by budifa on 2011/06/28 - 12:35

  4- Lừa có cần Ba-Chúc dư Mẽo cần cảng Ngọc-Trai để tỉn Nhật hay vịnh Bắc-Bộ để tỉn Lừa hông?

   

  Cần đéo. Lừa vầu Miên với chính-danh là cứu-giúp dân-thường vô-tội đương chịu nạn diệt-chủng của ông Bốt. Vụ Ba-Chúc được lu-loa lên để dễ bề điều-động và tuyển-dụng thêm bắn-đòm thôi.

  Tôi tintin hóng già-hói kể chiện xưa, thì một-số già-hói đủ tiêu-chuẩn đi học nước-ngoài dư lão BOM, sau khi ắc-ê mấy tháng Sơn-Tây được tiên-triền, húng đến mức đéo đi nữa, viết đơn bằng máu xin ra trận giết giặc giả-thù cho má 5 đới, khà khà. Tiên-triền là rất quan-trọng trong trò-chơi chính-trị.

   

  Sau-nầy, Khựa tỉn Lừa cũng chỉ đưa lý-do “dạy học” chứ có cần dựng vụ giết Khựa gần biên đéo đâu. Ông Sen thì bị đổ “có đồ-chơi nguy-hiểm” là bị tỉn.

   

  Hiện-nay thì ông Fi bị Mẽo và NATO tỉn cũng vì lý-do “bẩu-vệ dân-thường”, chứ ông Fi giỏi lắm cũng chỉ giả-thù dân-tộc mới mấy em râu ngô Mẽo và NATO là cùng, há há.

   

  Túm-lại có lý-do hợp-lý là được, cần đéo dựng thảm-sát, mà dựng thì giết Lừa mới giống chứ sao giết Miên, ngu đâu ngu thế.

 14. #14 by budifa on 2011/06/28 - 12:36

  5- Sâu Ba-Chúc xảy ra mà Lừa đéo tỉn ngay lại dềnh-dàng thế?

   

  Địt mẹ Khựa Lừa cơm không lành canh không ngọt đã lâu, Lừa phẩy tập-trung quân ở biên-giới phía Bắc mà đề-phòng chứ sao. Trong-khi Miên trước khi tỉn Ba-Chúc đã chuẩn-bị sẵn-sàng, lúc sang thì biên-phòng đỡ đằng giời.

   

  Địt mẹ ông Xít-ta-lin cũng vì ký mới ông Le quả hợp-đồng gì đó mà đéo đề-phòng, để quân Đức Nhợn nó oánh cho tan-tác biên-giới trong vài-ngày, biên-phòng chết gần như sạch-sẽ đới.

   

  Đến khi đủ thông-tin, xác-định tỉn Miên ổn, thì lúc đó mới tỉn, đó là chiện thường của binh-pháp (hehe nổ đấy chứ tôi biết buồi gì về quân-sự đâu)

 15. #15 by budifa on 2011/06/28 - 12:36

  6- Sâu đéo tìm được thủ-phạm gây thảm-sát?

   

  Tìm làm đéo. Mục-tiêu là tỉn quân ông Bốt và bros chết-tốt, sau-đó dựng một chính-quyền thân-Lừa lên, ngoan-ngoãn làm phên-dậu cho Lừa là được.

   

  Vả-lại, chính mồm lão BOM nói, vụ Ba-Chúc này là ông Bốt giết Miên, và cỡ trăm mạng thôi, B chỉ cần để tiên-triền là chính, chứ chúng-mầy chết kệ mẹ chúng-mầy, nhá.

 16. #16 by minhhuong on 2011/06/28 - 12:37

  Vụ diệt chủng ở Campuchia thì hiển nhiên là có rồi. Việc xác định ảnh là để biết, dân thường Campuchia chết theo kiểu đầu 1 nơi người 1 nẻo nhiều, hay là chỉ tù chính trị bị thế.

 17. #17 by budifa on 2011/06/28 - 12:37

  7- Thôi đéo thể bôi ra 10 còm dư lão BOM, mỏi tay bỏ mẹ, đi cày tiếp rùi hóng xem lão lảo bật dư lào, khà khà

 18. #18 by budifa on 2011/06/28 - 12:40

  @Điêu

  Địa-táng thì mới lâu tiêu hết thịt chứ thiên-táng hay điểu-táng thì 1 tuần sau trơ xương là cái chắc

 19. #19 by minhhuong on 2011/06/28 - 12:43

  Cách giết người rồi chặt đầu 1 nơi thân 1 nẻo đương nhiên cũng chỉ nghe người ở bẩu tàng nói thế, bởi vậy mới có chiện tung vầu đây để mọi người phản biện. Tển nói khi khai quật cánh đồng chết, người ta tìm thấy hàng trăm hố được chôn theo cách đó. Lưu ý mỗi hố là 1 ngôi mộ tập thể chứ không đơn lẻ. @ Rô

  ——————–

  Tóm lại chưa xác định được. Thôi để tớ mò thông tin trên mạng nguồn gốc mấy hố ấy.

   

 20. #20 by minhhuong on 2011/06/28 - 12:56

  @Điêu

  Địa-táng thì mới lâu tiêu hết thịt chứ thiên-táng hay điểu-táng thì 1 tuần sau trơ xương là cái chắc @ Fa

  ———————-

  Đúng là có khả năng đó.

  Nhưng theo nhời nhân chứng là khi xây nhà mồ, là “cải táng” (tức là chôn rồi đào lên)

  Nhưng cũng theo nhời nhân chứng là dân làng lũ lượt đi CẤT BỐC hàng ngàn HÀI CỐT từ các nơi đổ về 1 chỗ (không fải xác, mà là xương).

  Tóm lại là chôn hết rồi bốc lên để cho xương vào tủ kính, sau có 1 thời gian ngắn (1 năm).

 21. #21 by minhhuong on 2011/06/28 - 12:59

  Quên, link nhời nhân chứng về cải táng và dân làng lôi xương từ các nơi về:

  http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/372409/Ba-Chuc—chuyen-nhung-con-nguoinbsp—Ky-2-Ba-Tu-va-ngoi-nha-mo.html

 22. #22 by Ghẻ on 2011/06/28 - 13:01

  …”nâng cao số lượng người chết lên rất nhiều, nâng cấp để sử dụng nó làm ngòi nổ để có lý do xâm lược Campuchia là khả năng cao”.(Chị Hương).

  Theo em nghĩ đây là thủ đoạn thường gặp ở Lừa. Đương nhiên ha chị. Hị hị…

 23. #23 by minhhuong on 2011/06/28 - 13:14

  Theo em nghĩ đây là thủ đoạn thường gặp ở Lừa. Đương nhiên ha chị. @ Ghẻ

  ———————

  Không thể nói là đương nhiên, chỉ khi nào có chứng cớ mới được nói là thủ đoạn. Không thể chỉ bởi nó thủ đoạn ở các vụ khác mà vu luôn nó thủ đoạn vụ này.

   

  Vụ này Điêu bắt đầu thấy chứng cớ rằng đó là thủ đoạn, giờ ai chứng minh được chứng cớ Điêu vừa fân tích là chưa logic thì sự vụ lại chìm.

 24. #24 by Bố on 2011/06/28 - 13:28

  Bố khen con lợn tăm tối chủ quán dạo này văn minh lên được chút để ko bắt bớ bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến nữa. Hơn đảng vinh quang của anh rồi. Đảng của anh sao chúng ngu lâu thế ko biết.. Hố hố…
  *
  Anh tiếp.
  Lợn có một thói quen cực kỳ mọi rợ là cứ lấy việc sờ chym, bướm (ít hơn) của trẻ em để thể hiện tình yêu, đặc biệt là trong gia đình. Bọn báo chí học đòi văn minh nửa mùa  + con lợn chủ quán quy hết về vấn đề lạm dụng tình dục là sai. Tuy vậy, vì hành vi tuỳ tiện này nên ít nhiều dẫn đến việc các bé trai cho rằng đó là bình thường nên cũng bắt chước. Dần theo thời gian, chúng trưởng thành về mặt sinh dục thì chúng cũng ít dè dặt hơn khi đụng chạm vào chỗ kín của em gái. Cứ thế đên một lúc nào đó rất dễ dẫn đến chuyện bậy bạ với em hoặc với người khác.. .
  Vậy nên, lợn hãy dạy cho người lớn từ bỏ thói quen mọi mà nó rất có thể là khởi nguồn của những chuyện bậy bạ sau này của thanh thiếu niên, kể cả đám người lớn(cảnh sờ soạng, dí chym vào gái khi đi xem phim bãi và đám lớn thì cứ câu trước câu sau đã bóp vú gái rồi đó).

 25. #25 by Bố on 2011/06/28 - 13:47

  Bản chất con lợn chủ quán là bần nông vô đối. cô đéo tiến hoá nên mới thấy cảnh sex tươi của cha mẹ  là biình thường. người bình thường thấy cảnh chó mèo sex còn tác động đến cảm xúc( tò mò, lạ lẫm, thậm chí kích thíc). đã thế cô lại làm những trò mọi với em. khoai quá. sắn quá. lúa quá con ạ.

  Nhân đây anh nhắn với lũ lợn là hãy từ bỏ thói quen thể hiện sự nồng nhiệt, quý khách rất bần nông là đứng quá sát, ôm quá chặt, bắt tay và lắc, giữ quá lâu, ôm vai bá cổ đối phương, nhất là với người nước ngoài, bất kể là nam hay nữ. bỏn phàn nàn chuyện này rất nhiều.

 26. #26 by Mit on 2011/06/28 - 13:53

  Sư bố chi bộ chiện rôm rả nhẩy…hehehe  Mít dựt micro phát trước khi lên giường cái nầu.

  Tuol Sleng Genocide Museum được tạo ra ban đầu để giúp legitimizing việc bắn đòm ta đang occupy Cambo + xin aid của bọn quốc tế + xin recognition của quốc tế với một chính phủ Cambo thân Lừa.

  Sáng nay Mít đọc đâu đó người đứng tên làm museum là một bắn đòm ta họ Mai.  Mít quên mịa cái link rùi.  Gúc thêm tẹo nữa thì biết dững năm đầu nơi đây chỉ cho khách quốc tế vầu, chứ các công dân Cambo không được héo lánh, mặc dù đây là nơi show case dững đau khổ của dân Cambo dưới tay Bôn…hehehe 

  Đâu em Hương gúc vài phát xem có gì lạ hơn về nơi nầy hông.  Thanks.

  Thôi Mít đi ngủ đơi.  Mai tiếp…hehehe

 27. #27 by Bố on 2011/06/28 - 13:59

   lạc đề nhưng cũng cần thêm tẹo.

  khi đi ăn, tuyệt đối đừng dùng đũa, thìa của mình gắp thức ăn cho người khác. bọn nước ngoài rất sợ chuyện này. rất mất vệ sinh.
   không nên ép chúng ăn vì có thể có những món mà chúng rất sợ. khẩu vị của ta và tây rất khác nhau.

  văn minh lên hỡi đàn lợn đồng loại của bố. hố hố…

   bố lên giường với con nái già nào.

  Rose, “anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em” ! (D)

 28. #28 by TNCS on 2011/06/28 - 14:00

  Hehe, zờ nhờ các đồng chí mầm non nhưng hiểu rộng khai sáng mới biết chủ tịch Bốt sẳn khuynh hướng tự tử. Mới cáp duồn Việt gốc Miên để trải thảm lạy Quân Đội Nhân Dân anh hùng sang xoá sổ chế độ. Hay bảo chủ tịch Bốt vừa điên lại vừa ngu, không thể dự đoán tiềm lực nổ của QDND so mới Khờ đỏ nên đánh nhầu!

  Xưa nay Kam vẫn cáp-duồn khi có dịp, nhưng chỉ bên này biên giới. Vũ trang tràn qua biên giới vì lòng yêu nước nhất định chiếm lại thắng lợi Thuỷ Chân Lạp như mầm non nào lập luận thì chỉ lần ấy. Chẳng qua Kam sợ tất cả thể chế quân đội VN ở miền nam, tính từ Trương Minh Giảng, Thoại Ngọc Hầu, Lê Văn Duyệt giở đi. Non thế kỷ sau, thời điểm lịch sử gõ cửa. Kam một ngày đẹp trời bĩu môi QDND là cục cứt, và quyết định mó dái ngựa là thế!?

  Các mầm non lăng tăng vun vén bản tin chánh thức từ thủ đô đưa ra, đéo mẹ sao không tìm hiểu đại dơn vị nào của TA trách nhiệm bảo an vùng ấy, lúc ấy, làm đéo gì mà chúng nó di chuyển hàng ngàn quân qua biên giới để chặt đầu mổ bụng A Duồn, không hề hay biết tí gì?? Bản tin thế cũng ngoác mồm tin!

  Thế tạo cớ đánh Miên làm gì? Hehe lũ mầm non hãy đợi đấy. Có dịp sẽ được học.

 29. #29 by DG on 2011/06/28 - 14:13

  Con Pha trông ngẫn ngẫn thế mà tư duy được, anh khen.

   

  Với một quan điểm, “sống cũng chẳng có ích gì, chết cũng chả mất mát gì” và ‘không phí phí đạn dược” thì chiện tỉn chết hàng triệu con người của cô Bốt rùi vứt chơ lơ chỏng lỏng là chiện đương nhiên.

   

  Để giết một ông người bằng cuốc thuổng, thì hehe việc bổ đứt con mẹ nó đầu nhanh gấp trăm lần bổ cho nát một bầu ngực cách mệnh, dao đéo đâu mà thọc tim! Hơn nữa dư thế nó đéo được gọi là tàn bạo!

   

  Vụ Ba Chúc khác đéo, chết ngủm củ tỏi vất vơ vất vưởng trên đồi núi, sau dăm ba tháng kiểu đéo gì chả có chiện vùi tạm, lấp tạm, hơi đéo đâu mà mai táng cho cẩn thận để rùi “cải táng” cho đoàng hoàng.

   

  Ngôn ngữ “cải táng” đưa lên chẳng qua là một cách nói để giảm nhẹ niềm đau đối với người đã khuất mà thôi.

   

  Nếu chăm nhặt, biết đâu vượt mẹ con số hơn khìn/năm!?

   

  Thế thì không người một nơi, đầu một nẻo mới lạ, thời chiến chứ có là thời bình ./ đâu, hẽ hẽ địt mẹ thằng gúc!

   

  P/s: Con Bô xong chiện loạn luân chưa? Đèo mẹ dức cả thủ!

 30. #30 by EURO on 2011/06/28 - 14:21

  @ Lão Pha
  Thấy bẩu bản đồ Miên thời xây AngKo Wat rộng cả trẹo kí lô vuông, từ biên giới Ấn Độ qua tới Mã Lai bao gồm nguyên Nam Lừa. Tội là mỗi lần nội chiến là các vua Miên lại hú mấy thằng hàng xóm hoặc 1 nhóm mọi biên giới (tỷ như Thái) qua giúp sức, và đương nhiên là cắt đất của nhà để lại quả nó- hoặc giúp xong nó hớt mẹ luôn.
  Hoặc mất đất vì gái, tỷ như vụ đổi cô Trân lấy châu Ô châu Rý là ví dụ. Ty diên vầu những công trình được xây dựng từ cách nay cả ngàn năm của nó thì các di tích Huế của Lừa chỉ là trò con trẻ.
  Đèo mẹ thật ra Rô cũng thấy Miên đúng là 1 dân tộc vướng phẩy lời nguyền nầu đó nên cứ bị mắc hết tai nạn nầy tới tai nạn khác.

 31. #31 by Bố on 2011/06/28 - 14:24

  Con Dái Ghẻ ngu ngẫn kia, cô hết sức bần nông . bần nông tiêu biểu. thích chiện đánh nhau. thích bới quá khứ.

 32. #32 by DG on 2011/06/28 - 14:27

  Địt mẹ đọc đi đọc lại đúng là thằng Bô mới cả Chạn Khắm đong em Râu tởm thật, mẹ hai thằng thần quynh!

  Em Râu ẻm “thăng” zồi hai thằng zỏ người ạ, chiển sang đong con Gô bóng đi, hẽ hẽ.

 33. #33 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 14:51

  Hehe Zì đây.

  Về vụ Ba Chúc, Zì đã chốt mấy vướnđề quantrọng mà thấy các cô tìmhiểu như buồi, trừ Bắp Ngô Yêu.

  (1) Số nạnnhân rất ít. Chỉ vài chục tới trăm người là cùng, chứ không thể đến hàng ngàn. Điều nài là sure. Fóngđại là truyềnthống của Ông Cụ & Co rùi.

  (2) Ai gây ra vụ đó thì chưa rõ, vì đéo tìm ra được thủfạm, zù chỉ một thằng (như vụ Mỹ Lai thì bọn Mẽo chỉ đíchxác tuyềnbộ đám bộđội thamja), còn thủfạm được nêu tên thì nó lại đéo nhận hehe, và đó lại là một thểchế chánhtrị đã sụpđổ. Căncứ vầu điểm (1) và các điểm khác Zì đã nêu, các cô có quyền nghingờ chính Bê Xê Tê đã chủđộng mần Ba Chúc.

  (3) Tộiác của thủfạm vụ Ba Chúc được môtả bằng mồm rất khủngkhiếp (có cô còn camđoan thấy bọn Miên tung trẻ con lên jời rùi lấy lưỡi-lê hấng hehe tài chưa), zưng lại đéo có lấy một tấm hình nầu (như hình đám xác người nằm cả đống ở Mỹ Lai). Hình liu trong bẩutàng thì tuyền là nhânchứng (?) và xương đầulâu.

  Riêng vụ lập bẩutàng với cả ngàn xương sọ chỉ sau 1 năm thì hehe, Zì côngnhận Bắp Ngô là thiêntài mẹ, Zì đã nhớ điều nài mà chưa kịp nói.

 34. #34 by deocoj on 2011/06/28 - 14:56

  vụ loạn luân có đại trà ở lừa từ ngày có ông kẹ và con zuẩn và đến nay vưỡn, miền bắc thì kín đáo hơn do được dạy rằng tốt đẹp phô ra xấu xa thì đậy lại nên đéo biết là thực trạng là bao nhiêu phần tăm nhưng miền trung và  phía nam thì nhiều, đặc biệt khu vực miền tây có những ông bố đẻ  mần thịt hết cả  mấy đứa con gái của mình, cái hay là hàng xóm và bọn cầm quyền thôn xã đều biết nhưng kệ mẹ coi như bình thường, đèn nhà ai nấy rạng.  mấy chục cổ anh gặp thì hầu như đều thú nhận bị chính bố đẻ thịt cùng các với các chị hoặc em của các cổ, , bà mẹ đéo làm gì được. hỏi mấy bạn các cổ quen có nhiểu người cùng hoàn cảnh không thì các cổ nói nhiều lắm, bản thân các cổ quá phẫn mà bỏ đi khoi xu . nhiều cổ anh thấy đẹp ngất ngây luôn mà phận thảm như vậy, thương các cổ nhưng anh bất tài nhưng địt làm được như từ hải hê hê, chỉ biết ngửa cổ lên trời chửi địt cả lò nhà bê,

  Ngay xửa ngày xưa con gái cần thơ, an giang, hậu giang điệu đàng đẹp nổi tiếng với có giá mà  bi giờ bị trôi dạt rẻ rúng thôi rồi

 35. #35 by deocoj on 2011/06/28 - 15:12

  con zỉ biến thái nó mới nói đến tội ác liên đới của bê một phát là mấy con nhợn nhaonhao nhaonhao che chắn cho bê. bê lừa thì chả có cái cặc gì mà không dám làm cả, thằng chinh còn có thể đem bố đẻ ra tố bắn đòm thì những cái chuyện khác có lồn gì mà ko làm được, dcm những chuyện như tám đuốc, rót bịt lỗ châu, rồi lấy thân lừa kê bánh pháo,… và vô vàn cái Blabla đưa hẳn vào sách sử  dậy từ trẻ con lên đến người lớn thì mấy con nhợn giải thích cái coi thế nào về những sự ngụy tạo này?, thế thì ba chúc địt mẹ công tâm mà nói bê lừa vẫn là tình nghi số một, khi có vụ giết người thì đầu tiên phải ngĩ ngay đến thằng giết người hàng loạt gần nhất có liên can.

 36. #36 by deocoj on 2011/06/28 - 15:14

  nhân chứng thì đương nhiên nhìn thấy là mien nhưng 99% lại là mien phếch, không lẽ bắn đòm ông kẹ mặc nguyên bộ đồ ông kẹ trong lúc xuống tay rồi bẩu đó là bắn đòm mien? theo suy luận của anh thì bản than may nhân chứng cũng chỉ phỏng đoán là quân mien thôi chứ biết đéo, dcm lúc đó chạy vãi cứt mới sống đc thì có phân biệt đâu là mien thật đâu là mien phếch cái buỗi,rôi toàn do bê kể lại. mấy con nhợn kêu bất ngờ, bất bất cái buồi, thử so sánh phát vụ 79 khi cô bình bất ngò tỉn lừa anh nghe nói mới đầu đón tiếp thuốc nước người của cô bình cũng chỉ có biên phòng với địa phương quân là chính, đéo có chủ lực vì chủ lực dồn ở biên giới tây nam, thế mà quân bình cũng tướt bù hôi đấy, trước khi cấu chí nhâu 79 anh cũng nghe nói tuyền tuyến biên giới phía bắc là để ngỏ nhé, ngĩa là đéo phòng bị gì nhiều, quân chủ lực dồn hết vào nam đánh đế quốc và tiễu trừ lũ động phản, thế mà vụ này bẩu kéo dài cả tuần mà bê lừa để yên mà cho là có lý thì não dùng để làm cặc gì vậy?

 37. #37 by deocoj on 2011/06/28 - 15:15

  Nhưng quan trọng đéo, miễn là có cớ tỉn mien, cứ cho là có vài ngàn cái đầu lâu ba chúc đi các con nhợn không thấy là muỗi so với hơn hai trăm ngàn bắn đòm chết trong công cuộc tỉn mien hả? địt con mẹ đánh nhâu kiểu lồn gì mà vừa đánh vừa thí mạng cùi. anh cũng hóng hớt là trong cuộc tỉnh mien cũng huy động rất nhiều lính cô thiệu  cùng đánh để đoái công chuộc tội, còn có thật bê lừa cho chuộc hay ko thì anh đéo biết.

  thoi anh hong tiep

 38. #38 by DG on 2011/06/28 - 15:25

  Hehe phô quá đi zời ạ, một năm hơn nghìn sọ đối với một cuộc đột kích tầm cỡ dân tộc thì là cái buồi gì đâu mà hehe phô quá đi zời ạ.

   

  Mà anh thật, đứa có đầu óc bình thường như một ông người sao không đặt câu hỏi rầng, con số hơn 1 nghìn sọ đó đang được đọc vầu năm 2011?

   

  Sao không đặt một giả thuyết – rất đương nhiên là số lượng hài cốt đó được thu thập theo thời gian, tỉ như hôm nay tìm thấy mồ chôn tập thể nầy, mai tìm thấy mồ chôn tập thể khác?

   

  Ông người năm 78 – 80 chứ có phải ông thánh dững năm 3000 đéo đâu mà một lúc tìm được hết hả đám con ngẫn?

   

  Sao không tự bảo rầng có thể trong tương lai số sọ kia còn có thể nhiều hơn nữa, vì mai mốt lại tiếp tục khám phá ra?

   

  Bao nhiêu năm chiến tranh qua zồi, đến giờ nầy đã đứa nầu dám khẳng định số lượng chết chóc giờ nầy chính xác là bao nhiêu đâu?

   

  Đù mẽ chãn quã.

   

  Con tin tin DeocoJ múa vui đấy, anh lại khen, hehe!

  • #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:39

   Đồ con lợn. Ý em Bắp Ngô là 1 năm thì xác người đéo thể thành xương được như thế để mà trưngbầy.

 39. #40 by DG on 2011/06/28 - 15:27

  Thôi đù mẹ đéo tranh luận nữa, ngồi hóng, mệt mới con lợn lòi rom nầy quá đi!

 40. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:31

  @em Zanh

  Vui lòng không bam. Em không muốn sinhhoạt ở Quán thì thôi, Zì không jữ.

 41. #43 by sun on 2011/06/28 - 15:31

  Địt con pẹ, con đeocoj.
  Những gì đứa khác nói rồi thì mày đừng nhai lại nhá. Địt mẹ con rân chủ theo đuôi ngu dốt !

  @, Hương và all,
  B phóng đại là điều hiển nhiên. Đã là điều hiển nhiên mà cứ rườm lời để chứng minh thì chỉ có thần quynh.
  Nhưg cứ cho là vài chục, vài trăm nạn nhân đi thì vẫn là thảm sát, diệt chủng… Các cô cứ so với các vụ khác ở thế giới thì rõ.
  Tối nhá.
  Địt pẹ, biết thế đéo vào quán cho xong. Vào rồi nghiện, mất thì gian bỏ mẹ.

  • #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:36

   Đồ con lợn, vướnđề là cô Zuẩn & Co đã cốtình gây vụ thảmsát (quymô không nhớn lắm) rùi đổ cho Miên.

 42. #45 by budifa on 2011/06/28 - 15:34

  @ Rô

  Mấy cái châu đổi lấy Trân Huyền là của Chế Chăm. Bản-đồ Miên treo ở Hoàng-Cung đơi, ăn-trộm bên nhà ông Phập đéo xin-phép, sozi nhá, há há

 43. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:35

  @con lợn Zái Ghẻ

  Ngay từ 1980 Zì đã được thấy hình về nhà mồ Ba Chúc với đống ngàn xương sọ rùi cô ạ. Lậpluận như cái buồi ý thì câm mồm, đừng để Zì fải khóa mẹ mõm lại.

  Trong hơn 1 năm thì có hàicốt sạch tinhtươm cái mả bố nhà cô ý. 10 năm xương cũng đéo sạch được như thế trừfi cho xác người vầu nấu trong lò.

 44. #48 by sun on 2011/06/28 - 15:35

  Địt con mẹ con Zì !
  Cứ phải theo đuôi cái con Lả để chửi gái. Cứ dùng chiêu bịt miệng thay cho chuyện trả lời thì chả biến thái là cái đéo. Hèn !

 45. #50 by minhhuong on 2011/06/28 - 15:38

  B phóng đại là điều hiển nhiên. Đã là điều hiển nhiên mà cứ rườm lời để chứng minh thì chỉ có thần quynh.@ Sun

  —————

  Dù cho B fạm tội ở nhiều vụ khác, không có nghĩa là B fạm tội ở tất cả các vụ.

  Bẩu hiển nhiên như Sun nói, là cảm tính.

  Mỗi 1 vụ đưa ra, nếu không có chứng cớ chứng minh B fóng đại, thì ko thể bẩu B hiển nhiên fóng đại đéo cần chứng cớ.

 46. #51 by sun on 2011/06/28 - 15:38

  Trong hơn 1 năm thì có hàicốt sạch tinhtươm cái mả bố nhà cô ý. 10 năm xương cũng đéo sạch được như thế trừfi cho xác người vầu nấu trong lò.

  Ui, địt pẹ, sao lại có thứ ngu hết phần ông chó như thế này ?
  Khi đưa vào bảo tàng người ta phải vệ sinh cho sạch đi chứ.

  • #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:47

   Hehe bắt quảtang con nài chưa vầu Ba Chúc thăm nhà mồ nhế.

 47. #53 by sun on 2011/06/28 - 15:41

  Dù cho B fạm tội ở nhiều vụ khác, không có nghĩa là B fạm tội ở tất cả các vụ.

  Bẩu hiển nhiên như Sun nói, là cảm tính.

  Mỗi 1 vụ đưa ra, nếu không có chứng cớ chứng minh B fóng đại, thì ko thể bẩu B hiển nhiên fóng đại đéo cần chứng cớ.

  Có những thứ mà người ta coi là đương nhiên nên o cần chứng minh cô ạ.

  Tối nhé !


 48. #54 by DG on 2011/06/28 - 15:43

  Địt mẹ nói gần nói xa, anh hỏi thẳng!

  Con Zì ./ so mầy nổ dư bơm Tầu thế mầy chốt cho anh, Ai tỉn vụ Ba Chúc?

  Nếu nói kiểu rầng, có quyền nghi ngờ, Zì hồ nghi, lập luận ngả về này nọ, thì anh thật mầy anh huyền tuyền có quyền hồ nghi dững điều con Lài hay con Sún nó nổ là sự thực.

  Và đâu đó trên đất Bắc nầy vưỡn tồn tại dững chiện loạn luân điếm nhục hình thành nên dững tâm hồn và nhân cách quái thai, hehe.

  Địt mẹ khóa thì khóa, anh sợ buồi anh đây này!

  • #55 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:46

   Zì thì sure chính cô Zuẩn mần vụ Ba Chúc, với zững lýlẽ Zì đã nói. Zì đang muốn các cô cũng sure nên Zì mới fải persuade đồ con lợn.

 49. #56 by sun on 2011/06/28 - 15:43

  Con Zì rân chủ biến thái,
  Mày khâu mõm mày trước đi thần bam, thần gúc, thần bịa …

 50. #57 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/28 - 15:44

  @em Rô rất chi là cả-tin.

  Cả-tin là đứctính đẹp của liềnbà Lừa, Zì khen. Zưng mang nết cả-tin vầu chốn Bựa nài thì hehe em sẽ gặp nhiều nguyhiểm không đỡ được.