Enemy’s voice (#2)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương ‘701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ “Sáu Vôn”.

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương ‘701: Thùng đựng lươngkhô “701” của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. “Đi Xê” là sang Lào giết Ngụy Lào. “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Hoàntác: (Hoàn tác).
– Camkết: (Cam kết).
– Sảnphẩm: (Sản phẩm).
– Thựcsự: (Thực sự).
– Thậmchí: (Thậm chí).
– Bùhôi: (Bù hôi).
– Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
– Ethẹn: (E thẹn).
– Căngthẳng: (Căng thẳng).
– Ăngten: (Ăng-ten).
– Khúmnúm: (Khúm núm).
– Biếntrở: (Biến trở).
– Thànhcông: (Thành công).
– Thưởngthức: (Thưởng thức).
– Cộngsự: (Cộng sự).
– Lổmngổm: (Lổm ngổm).
– Hệthống: (Hệ thống).
– Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
– Thiếunữ: (Thiếu nữ).
– Trungniên: (Trung niên).
– Thínhphòng: (Thính phòng).
– Lâmkhốc: (Lâm khốc).
– Thôngtin: (Thông tin).
– Đàiđóm: (Đài đóm).
– Lệchlạc: (Lệch lạc).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Trungương: (Trung ương).
– Thôithúc: (Thôi thúc).
– Quỷquái: (Quỷ quái).
– Đảngviên: (Đảng viên).
– Phongphú: (Phong phú).
– Quốctế: (Quốc tế).
– Dằngdặc: (Dằng dặc).
– Chươngtrình: (Chương trình).
– Nãonùng: (Não nùng).
– Quêquán: (Quê quán).
– Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
– Cấpbậc: (Cấp bậc).
– Cơman: (Cơ man).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Títmù: (Tít mù).
– Biệtly: (Biệt ly).
– Tiềnchiến: (Tiền chiến).
– Giảitán: (Giải tán).
– Thànhviên: (Thành viên).
– Hysinh: (Hy sinh).
– Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
– Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
– Chòmxóm: (Chòm xóm).
– Ngoanlành: (Ngoan lành).
– Tantành: (Tan tành).
– Ditích: (Di tích).
– Chibộ: (Chi bộ).
– Phìphà: (Phì phà).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Lươngkhô: (Lương khô).
– Dungtích: (Dung tích).
– Phổthông: (Phổ thông).
– Hoạtđộng: (Hoạt động).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Côngsuất: (Công suất).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Truyềnthông: (Truyền thông).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Phátthanh: (Phát thanh).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Chiếntrường: (Chiến trường).
– Bídanh: (Bí danh).
– Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
– Địadanh: (Địa danh).
– Casĩ: (Ca sĩ).
– Giãtừ: (Giã từ).
– Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
– Vôsản: (Vô sản).
– Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
– Kếtnạp: (Kết nạp).
– Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

*** 1. #1 by nang_giua_trua on 2011/06/22 - 20:47

  Trung Tướng, hồi hộp y như nghe Kể chuyện cảnh giác ngày nào !

 2. #2 by minhhuong on 2011/06/22 - 20:54

  4 người thích chương trình Sinh Bắc Tử Nam, bởi tin tức liệt sĩ chính xác và nhanh nhất có thể có.

  Thông tin liệt sĩ hi sinh ra được tới Bắc rất lâu. Và nhiều khi giấy báo chả biết chính xác là mất ngày nào, cụ tỉ ở đâu.

  Nên tới giờ, tìm mộ liệt sĩ với nhiều gia đình là vô vọng. Nhà em đéo ngoại lệ.

 3. #3 by tieuthithi on 2011/06/22 - 21:53

   Lạ thật là mình chả có trải nghiệm điếu gì với cái chuyện đài đóm  nầy nhỉ  hehe. Chỉ mang máng nhớ một chuyện là lúc í còn bé tí, lũ trẻ con xóm thấy chú cán bộ nào về làng mà có cái hộp lủng lẳng bên hông phát ra tiếng kêu léo nhéo léo nhéo là cả lũ lại chạy theo chỉ chỏ : ” ơ chúng mày ơi cái đít ông kia biết nói” 

 4. #4 by Dom-dom on 2011/06/22 - 21:57

  Ảnh này thuở thiên đàng Lừa:

  Phải gọi ảnh này thuở đương thời Ấn bằng cụ:
  Ảnh minh họa

  Hôm nay đọc kỹ thì thấy Lề Phải hoàn toàn không phải 2m. Tư tưởng 2 tên ngược nhau 180 độ.

 5. #5 by tieuthithi on 2011/06/22 - 22:03

  Sau nầy lớn chút nữa thì hay thấy  bà chị gái chuyền tay nhau chép những bài hát gọi là “nhạc vàng” . Hình như là  bài “Lan và Điệp” , “Màu tím hoa sim“, rùi bài gì mà có câu : “lính đi đánh giặc ngoài xa, lính đâu có được ở nhà …” 

   Mỗi lần nghe bà chị ngêu ngao hát là thể nào bà ma cũng chưởi: ” mày muốn đi tù hả con ranh kia…” hehe
 6. #6 by minhhuong on 2011/06/22 - 22:10

  @Chị Thi: Ui, bài ” tình Lan và Điệp” tới thời em học cấp 1 (84-85), lớp nhiều đứa vưỡn nghêu ngao suốt , bởi trong lớp quả có 1 đứa tên Lan và 1 thằng tên Điệp há há

 7. #7 by tieuthithi on 2011/06/22 - 22:16

  @Điêu :  chị nhớ là hình như có cả bài “Đừng gọi anh bằng chú ” nữa hehe.. sao bây giờ ko thấy hát lại nữa hay sao í 

 8. #8 by Dom-dom on 2011/06/22 - 22:42

  Kiết Kiết thuở thiên đàng thì nhiều lắm. Cơ quan nào chả có dăm tên.

  Nhưng pa ThỐi không phải bóc lịch là cơ quan đó thủ trưởng còn tử tế chán.

  Ở đâu có nhiều Gia-ve, ở đó cực kỳ nghẹt thở chẳng cứ thiên đàng hay không. Tất cả phụ thuộc vào cái tâm của thằng cầm đầu.

 9. #9 by Khuyết Danh on 2011/06/22 - 23:24

   

  @ Chị Thi : phải bài hát này không chị ?

 10. #10 by Khuyết Danh on 2011/06/22 - 23:28

  Tình hình là em tìm được thêm 1 bài lời hát khác

   

 11. #11 by hùng hục on 2011/06/23 - 00:30

  “Đi Dê” là sang Miên giết Ngụy Miên. @Bựa

  “Đi Kaka” chứ nhở”? Hay thời Bôn bốt mới gọi Miên là chiến trường K?

 12. #12 by Mit on 2011/06/23 - 00:50

  @ Hục

  Gọi là chiến khu Đê thuộc vùng Đông Nam Bộ, có lẽ giáp biên giới với Cam-pù-chìa.

  Tôi có người yêu chết trận Plei-me.Tôi có người yêu ở chiến khu “Đ” . Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội , chết vội vàng dọc theo biên giới.
  (Tình Ca Người Mất Trí)

 13. #13 by trungduong on 2011/06/23 - 01:39

  Cô Mít,

  Chiến Khu “Đ” bắt đầu từ biên giới Việt-Miên cho đến sát ngay Sài Gòn thôi (Biên Hòa). Đánh không xong thì chạy qua Miên trốn.

  Trận Đồng Xoài (10 tháng 06, 1965), miền Bắc tung các đơn vị của hai trung đoàn 272/273 sư đoàn 9 vào Đôn Luận. Miền Nam có nhõn Địa Phương Quân. Sau có ba tiểu đoàn Biệt Động Quân và Dù đến tiếp viện. Kết quả hơn hai ngày giao chiến là trên ngàn người của hai bên. Và ngày 19/06 (Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa) ra vì đời ngày ấy.

  Quận Đôn Luận, trận Đồng Xoài

  Này là đưa dâu bằng xe đạp thời ấy, có tao nhã và thoải mái hứng gió không các cô?

  Tôi đưa em sang sông,
  Bằng xe hoa hay xe đạp?

 14. #14 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/23 - 02:23

  Ơ bốt bài mới rùi à, ngoan hiền nhờ hốhố… e hèm… Nhập đề phát đã, không ló bẩu bambiếc khóa bố mõm thì dở hẽhẽ…

  Thế chungquy cũng chỉ vì quả Tiêu Chuẩn à. Chú Kiết Kiết bán dẻ anh em cũng vì quả đấy, mà Đại Tá sau tiệt đéo dám nghĩ đến quả đài cũng vì thế. Đểu nhờ, Bê mình thâm hơn đít trâu nhờ hốhố. Địtmẹ Thiên Đàng.
  ———————————-

  “Đi Kaka” chứ nhở”? Hay thời Bôn bốt mới gọi Miên là chiến trường K? @Hục

  Quả tang con Hục tintin nom thấy hẽhẽ. Địtbẹ, hỏi xong tự giả mẹ nhời còn đéo. Sưbố con chậpcheng

 15. #15 by nhất on 2011/06/23 - 05:18

  @Chung Dường
  Anh gúc trận Đồng Xoài thi ra kết quả khác những gì cô viết.
  1. Wiki thì viết là tại Đồng Xoài có Lực lượng đặc biệt – sau này là Biệt cách dù (BCD) , thiện chiến nhất của VNCH- đóng giữ. Gúc tiếp BCD thì ra lực lượng này có vai trò như NAVY SEAL của Mỹ bây giờ , kinh phết!
  2. wiki cũng viết là có Mỹ tham gia bảo vệ ĐX, có cả tài liệu và trang web của cựu binh Mỹ tham chiến hồi tưởng lại.
  Túm lại là ( bỏ qua những con số thương vong của 2 bên) :
  Wiki thì không đáng tin , nhưng tài liệu cựu binh Mỹ thì tin được. Như vậy cô Chung Dường viết chỉ có địa phương quân , sau đó thêm bộ đội bác Diệm lên giải cứu mà không nhắc đên lính Mỹ thì không chính xác nhở !
  Chi tiết BCD bảo vệ Đồng xoài và bị bộ đội của Mặt Trận tập kích nói lên ý nghĩa trận này cũng kinh phết. Cô nào xác nhận lại coi có BCD có tham gia trận đó không ?

 16. #16 by Thượng Sĩ Già on 2011/06/23 - 05:52

  Ơ địtcụ con Nhứt Cư kia, Biệt Cách Dù mới Biêt Động Quân khác nhau nghe chưa, còn khác dư lào tự đi mà gúc, đầy con bà nó rẫy.

  Mà địtbẹ, hết trò chơi hay sâu đi tin thằng Wiki bốlấu kia hả hả..? Tin Dượng chả ngon hơn hay sâu hẽhẽ… Chận Đồng Xoài í có Mẽo xía vầu cái dắm, nhá. Tuyền Mình mới Ta cả đấy.

  Chiến đấy Mẽo ló muốn xem chình tỉn nhau của bộđội Ngụy dư lào dư lào, nên bỏn đứng ngoài cuộc chămchăm, ngoạichừ dững cốvấn đi cùng các tiểuđoàn Ngụy hoặc đềlô pháobinh Mẽo không kể, số nầy đếm bầng đầu ngón chân. Thậmchí đã có lúc Ngụy dên la thảmthiết cầukíu khi cơsố thươngvong ngập mẹ mặt, dưng Mẽo đã tuyệtđối bình chưn dư vại. Lído gì thì Dượng đã bẩu rùi, dưng sau trận đấy nhẽ ko ít thànhphừn Ngụy địtmẹ Mẽo hehe… Biết làm nầu, Lừa mà, Bắc hay Nam cũng chỉ một duộc, khác đéo.

  Đéomẹ, gúc “Dong Xoai battle” ra cả thúng đéo đọc lại đi nâng thằng Wiki, tiênsưbố con không bìu

 17. #17 by nang_giua_trua on 2011/06/23 - 07:40

  Vì một vé Đảng viên thì “Đồngchí Orionton… tantành không ditích” kể như là tất yếu. Một kết cục dường như đã định sẵn cho đồng chí trong thời Thiên Đàng. Dù sao thì đồng chí cũng đã mần tròn sứ mệnh của mình trong những đêm dài thăm thẳm ” Sinh Bắc Tử Nam”. Và “bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư“, “nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn” bởi chính những giây phút ấy họ mới được sống đúng nghĩa chăng?

  Và ai bảo chú Kiết Kiết kia không day dứt???

 18. #18 by Lớp ba trường làng on 2011/06/23 - 08:26

  Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.
  @ Bựa,

  Khác chó gì tra chìa khóa vầu cửa Thiên đàng (Thiên đàng thiệt, đéo phải Thiên đàng treo đứt dây).

  Nghe gì không nghe, lại chỉ nghe Sinh Bắc Tử Nam. Số là thế này, bộ đội ông Cụ thường bị xóa sổ nguyên cả đơn vị luôn, nên việc kiểm đếm không khó khăn gì. Nhưng trên thực tế việc báo tử thường trễ nải từ hàng quí cho đến cả năm.

  Đơn giản thôi, chưa báo tử thì vẫn còn trong danh sách tại ngũ, vẫn được hưởng đầy đủ quân trang, quân dụng và quân lương theo chế độ. Tất nhiên “chế độ” này gia đình đâu được lãnh, chỉ vì nó (“chế độ”) mà giỗ không có đúng ngày.

  Xứ Lừa, biết VOV nó lừa bịp mà không làm gì được.

 19. #19 by dark30 on 2011/06/23 - 08:41

  Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).@TT

  Anh chửi con Dì bỏ mẹ lun right now, vì sâu? Salon đíu đở nủi! Nhẽ nầu Kietkiet tốn bao công sức để tạo ra đồng chí Orionton lại hổng nâng niu ân cần? Nếu đài địch bị phát hiện thì số phận tển về đâu?

  Hỏi là đả giả nhời. Tển với bằng phát minh sáng chế của mềnh, 10 năm cái chắc. Chưa kể đòn thù từ 3 tay còn lại, nhửng kẻ dám nghe, chắc đíu dể chịu đâu nhễ… Ụ ẹ thằng Dỉ lần nửa, đéo trả lời câu hỏi, anh chửi từ nai đến tối lun.

 20. #20 by vịt bầu on 2011/06/23 - 08:53

  Cô Kiết đổi quả nầy

  lấy quả nầy

  lời vãi, băn khoăn đếu, day dứt đếu hố hố.

  Mờ sâu Đại Tá & Co thoát quả án giam nhể?

 21. #21 by Chim Son Ca on 2011/06/23 - 09:14

  Trí thức cục phân Hà Nội nhìn đạo Tướng Thối nè :

  Tư tưởng như thế này thì bọn đáng ăn núc đầu tiên ở xứ Lừa là bọn trí thức cục phân.
 22. #22 by trungduong on 2011/06/23 - 09:32

  Trung Tướng,

  Nhạc có mầu theo cờ. Miền Nam: nhạc Vàng. Miền Bắc: nhạc Đỏ,

  Nhẽ nào Trung Tướng cũng thích Thái Thanh ? Ban Hợp Ca Thăng Long là anh em nhà họ Phạm nổi tiếng một thời. Phạm Đình Chương với trường ca Hội Trùng Dương

  Ba chị em là ba miền nhưng tình thương đã nối liền
  Gặp nhau bên trời biển Đông thắm duyên,

  Đem tự do tranh đấu bao người,
  Cho quê hương ấm no muôn đời.

  Nhiều người cả hai bên đã đứng lên, đã chết vì lý tưởng. Người vượt Trường Sơn để Sinh Bắc Tử Nam. Nhưng xem lại quê hương còn nhếch nhác hơn.

 23. #23 by trungduong on 2011/06/23 - 09:59

  @ Chim Sơn Ca,

  Có một nhóm người làm thế nào cũng không thích Thiên Chúa Giáo và Công Giáo nói riêng nên lập luận cứ như gã 5xu ấy tức là “không có đáng giá gì” . Bảo là GHCGVN nên đứng về phía “dân tộc và đất nước”, nên lên tiếng, trong khi chính quyền VN lại im lặng xem 16 chữ vàng là thượng sách . GHCGVN vẫn chú ý đến việc này và lên tiếng tại địa phương.

  Nhưng lên tiếng công khai lúc Đảng Anh Minh và Nhà Nước Thần Võ không nhận là có xung đột thì chả nhẽ lại có “âm mưu phá hoại diễn tiến hòa bình” . Lũ kên kên lại xúm nhau bảo “đấy chúng theo lệnh Vatican, làm hại đất nước”..

  Tháng tới này Thiên Triều sẽ cho chạy thử chiếc này (Varyag) mua lại của Ukraine về tân trang, nhằm phô trương lực lượng với hàng xóm.


 24. #24 by Dragonfly on 2011/06/23 - 11:07

  Địtmẹ, chiện này của Zì Mọi hay zất, nó lột tả được sự háo hức, nhiệt thành phấn đấu 1 cách ngô nghê thời thởi của quần chúng để được bước vào hàng ngũ tinh hoa của đảng, theo mỹ từ năm nẳm gọi là “có lý tưởng”. Lúc đó hầu hết là hồn nhiên chứ không cơ hội vụ lợi như bi giờ. Có thế chú Kiết cũng “hồn nhiên” nên không tính hết hậu quả và đòn thù của 3 tên còn lại mà chỉ khao khát thành ” tinh hoa”  asap. Túm lại chú Kiết đã sử dụng Hi-tech farmer để phục vụ “lý tưởng cao cả”.Hệ Hệ

 25. #25 by Dragonfly on 2011/06/23 - 11:20

  Lúc đó có thể tay trần hăng say bốc cứt bò năng xuất cao, khẳng định mình là tinh hoa nhất của những tinh hoa bốc cứt. Và clip ca nhạc dưới đây là 1 tấm gương bất hủ Hi- Tech Farmer được đưa vào trích giảng văn học thời thởi, báo đài tung hô, thật đáng trân quí lắm ru. Hệ Hệ

 26. #26 by Dragonfly on 2011/06/23 - 11:36

  Dù có nói thế nào đi nữa thì những đảng viên cựu trào thường rất liêm khiết và kham khổ trong khi họ có điều kiện để làm cho cuộc sống mình đỡ cực hơn thời thởi… cho đến tận bây giờ “các cụ” vẫn tư duy đấy. Chuyên chửi nhau với đài cãi nhau với TV . Chốt lại, các cụ nghĩ đéo ai thay thế được các cụ, cái đéo jì cũng thích tham gia chỉ đạo trong khi kiến thức chuyên môn sâu của các cụ chỉ là bắn đòm. Bi kịch của cả XH là ở chỗ này. Vì 1 trong số “các cụ” vị trí cao khác đéo thái thượng hoàng. Hệ Hệ

 27. #27 by Dragonfly on 2011/06/23 - 11:42

  Địtmẹ, còn bây giờ “lý tưởng” đã được biến dạng mẹ, nếu không có chính sách anh minh của B rằng thì là mà “cán bộ chủ chốt phải là tụi viên”. Thì các cô đoán mẹ nó đáp số còn gì! Cấm cãi. Hệ Hệ

  Cho nên có 1 vài chú trong quán vổ ngực lép khoe mình là cấp ủy mẹ jì anh thành thực chúc mừng và vui vì các đồng chí bước vào cấp ủy để quần chúng bọn anh được trong sạch hơn. Hệ Hệ

 28. #28 by Dragonfly on 2011/06/23 - 11:56

  Địtmẹ, hóng cái đéo gì nữa ? Giờ nầy không đi đớp đi rồi mà nghỉ trưa chút cho khỏe đặng cày cuốc thì các cô cũng lại bốc cứt ăn vã thôi nhế. Địtmẹ, anh lượn. Hệ Hệ

 29. #29 by Hoàng Việt on 2011/06/23 - 12:12

   Một  tuổi thơ bị đánh cắp.
  Một lí tưởng  bị lừa gạt.
  Mọi hành vi bị lợi dụng.

  @ Mít bà bà  , Sĩ Gìa dâm , Dươngvật bìnhthường 

  Bạn Việt rất ấn tượng câu Sinh Bắc Tử Nam
    Từ trước 1975  Đài “Mẹ Việt Nam ” phát sóng (đàinày của chếđộ SG chuyên kêu gọi chiêuhồi ) câu mở đầu là “…Mẹ VN rất đau xót khi thấy các con của mẹ sinh ..sinh…Sinh Bắc Tử Nam ” & các chú bắn đòm Bắc Lừa thường xăm câu đó trên cánh tay khi vô lò sát sinh he he 

   Hiện tại ở Mẽo  có đài truyền hình Sinh Bắc Tử Nam phục vụ 1 số Kiều 
   Vậy xin cho V  biết vài thông tin về đài  này ạ ? và các bà bà  lão lão có xem chúng ko ợ  ? thanh trước !!!
 30. #30 by conlele on 2011/06/23 - 12:14

  Nghe anh Chuồn nói chữ Thái Thượng Hoàng, không biết anh có biết tin sáng nay:
  ông Lê Mạnh Hà trúng cử Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM.

 31. #31 by Mit on 2011/06/23 - 12:48

  Hiện tại ở Mẽo  có đài truyền hình Sinh Bắc Tử Nam phục vụ 1 số Kiều 

   Vậy xin cho V  biết vài thông tin về đài  này ạ ? và các bà bà  lão lão có xem chúng ko ợ  ? thanh trước !!!@ Việt

  Mít không xem đài ta lẫn đài phản động phát sóng tại Little Saigon cô ợ.  Nhà Mít cũng không có đài TV beaming from Lua..hơ hơ hơ  Mà cần biết gì thì đọc báo đảng dồi vác vào đây hỏi lại chi bộ thôi.

 32. #32 by Bia on 2011/06/23 - 16:00

  hehé ,,nhìn hình con mụ Việt đưa + Sinh Bắc Tử NAm + HỒn Tử sĩ mới sực nhớ cách đây 2 năm, có ngồi nhậu với tay trưởng phòng X,  Bộ tổng Tham mưu Ngụy cũ.

  Y nhắc tới một đồng chí khét tiếng, đó là Tám Hà, cứ đồng chí nào không khai là đưa cho Tám hà…….

  Thôi biến cái, bận quá. Chi bộ tự gúc ….. hehe …..Chiêu Hồi, xưa nay đéo thấy ai nhắc, Bia nhắc cho chi bộ nhớ

 33. #33 by Dragonfly on 2011/06/23 - 19:31

  Địtmẹ, anh vừa nhậu tướt sướt mướt về. Địtmẹ, anh thấy dân SG hay thật, có ảnh hưởng của văn hóa đế quốc sài lang có khác, nói cái đéo gì cũng rõ ràng trách nhiệm, việc không xong là cá hồi xiền lobby lun. Địtmẹ, khác hẳn mấy ông ngàn  văn vật tuyền nói nước đôi, làm đéo được việc cho người ta vẫn nuốt mẹ nó xiền deposit. Địtmẹ bọn hãm lìn, giờ nầy vẫn còn là ông ngợm đéo ngóc đầu lên được.  Hệ Hệ

 34. #34 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/23 - 20:25

  Chào các anh, quán buồn quá!


  Tôi vừa đi coi “Vua Lắp” về. Thật là một tác phẩm thượng đẳng làm bởi bàn tay những Ông Người thượng đẳng nốt.

  Da Trắng muôn năm! 
 35. #35 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/23 - 20:46

  Để tôi kể các anh nghe trải nghiệm một buổi tối xem phim (“Vua Lắp” as known as The King’s Speech) ngày hôm nay (6/23/2011):


  Khi tôi đã yên vị thì một bầy thanh niên mới lục tục kéo vào. Chúng đớp bắp rang, bú Coke chùn chụt qua ống hút polymer và nói cười như thể toàn bộ khoảng không là phòng khách của riêng chúng. Tuy nhiên tôi vẫn để yên xem lũ giòi diễn trò vì bộ phim chưa thật sự bắt đầu, lúc đó trên màn hình mới đang phát các trích đoạn trailers của loạt bom tấn mùa hè.

  Điều tôi không mong đợi đã đến: chúng tiếp tục cười nói phả hơi thối hoắc khi tác phẩm của Tom Hooper đã vào guồng được 10 phút. Tôi phải quay sang nhắc nhở “Các em bé mồm thôi”. Lũ súc vật tự khâu mõm được tầm 15 phút rồi đâu vẫn hoàn đấy. Đã đến lúc tôi phải đi đái!

  Khi tôi quay lại cửa rạp, thì tất cả bọn chúng (gần 10 mạng) đang lục tục kéo ra. Tôi biết kiệt tác Da Trắng kia đã quá tầm thưởng thức của hệ thần kinh mới chỉ phát triển ngang tầm con ngan con vịt của chúng. Tôi đã thắng. Và quay lại ghế của mình. Toàn rạp là của tôi. Chỉ tôi mà thôi.

  Các anh biết không. Sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu tôi có thể nhét đám côn trùng kia, không, tuyền bộ Lừa mới đúng, vào trong rạp phim và đốt hoặc xả hơi ngạt cho tiệt giống thối. Giống những gì Hosanna đã làm trong “Inglorious Basterds”. 

  Cám ơn các anh chị đã lắng nghe. God Bless You All! 
 36. #36 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/23 - 20:51

  Tý nữa tôi quên mất. Có lẽ sẽ có vài anh chị đặt vấn đề nếu lũ linh trưởng kia không tiêu hóa nổi câu chuyện về vua George VI xứ Ăng Lê, vậy chúng mua vé làm gì?


  Vấn đề chính là ở đó: lũ súc vật thừa tiền đến mức mua vé cho một bộ phim chúng không biết gì về nội dung, càng chưa chuẩn bị tâm lý để thưởng thức. Nói cách khác, não bộ là món thừa thãi trong suốt cuộc đời bọn điếm nhục.

  Hope you’ve enjoyed my story. Peace! 
 37. #37 by củ ấu on 2011/06/23 - 21:04

  Ôi ôi, đọc cái này xong mà vãi hết cả ra quần.

  Toàn là trí thức trẻ không đấy nhá
 38. #38 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/23 - 21:28

  Tôi đang có tâm trạng tốt. Mời anh chị em cùng thưởng thức tý hương vị của thập niên 80’s. Tôi yêu âm nhạc và (một vài) tác phẩm điện ảnh thời kỳ vàng son này: 39. #39 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/23 - 21:42

  Tôi đặc biệt mến mộ em Sandra, một Vàng Son bất hủ của Germany, các anh chị có thế không?  40. #40 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/06/23 - 21:44

  Ôi địt mẹ (một trong những) bất hủ nhất của em Sandra là “Seal It Forever” thì tôi lại không post được. Đố các anh tại sao?


  Đoán đúng rồi. Youtube nó chặn mọi IP từ Lừa không được xem video ấy với lý do “quan ngại về bản quyền”.

 41. #41 by bienduc_hai on 2011/06/23 - 23:31

  Hehe, hình của cô Việt làm chú bất chợt nghĩ tới cảnh Trung Tướng Dương Văn Đức (đéo bao giờ là mụ zì nhá) và các anh em binh sĩ bị bắt ngồi nghe tên cán bộ răng hô đầy bựa miệng thúi giảng bài về chiến thắng ĐBP. Tướng Đức ngồi hàng đầu (ở tù nhưng vẫn giữ quân phong quân kỷ), nghe giảng một đoạn lại lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép.


  Tên cán bộ bựa đó (nhẽ là papa cô bựa viên nầu trong đâu chăng?) thấy tù nhơn cấp tướng ghi chép bèn khoái chí trong bụng mà giảng cho dài ngoằng.

  Va (tên cán bộ bựa) nói đến lúc rát cổ hết hơi không còn gì nói nữa thì nhất quyết kêu tướng Đức lên đọc những gì tướng tưởng ghi, đặng chia sẻ với các tù binh khác. Tướng Đức bèn một mực từ chối. Tên cán bộ bựa năn nỉ ỉ ôi chừng không được, bèn xuống nước: “Vậy để tôi đọc giúp anh!”. Tướng tưởng cũng không ưng nhưng không cương, bèn nói nếu anh đọc thì đừng hối hận! Bựa bửa hí hửng đọc, mặt từ tươi chợt héo rồi tái ngắt…

  (còn)
 42. #42 by bienduc_hai on 2011/06/23 - 23:43

  (tiếp)


  Nói về chuyện tên bựa bửa đọc sổ ghi của tướng Đức xong mặt tái xanh, ta tự hỏi tướng tưởng ghi gì mà ghê vậy?

  Bựa bửa rít qua hai hàm răng: “Bắt thằng này đem đánh chết cho tao!” (chỉ tướng Đức). 

  Tướng Đức ung dung, mặt không hề đổi sắc, phong độ của đại tá lẫy lừng từng tung hoành chiến địa và khi thăng lên tướng vẫn mạnh mồm chửi tổng thống Thiệu công khai giữa lộ; tướng tưởng trả lời bình thản: Đánh chết rồi ăn thịt mới ngon, chớ giết chết bình thường bản tướng chẳng sá kể tụi mầy là cái chi chi!

  Anh em tù binh sôi sục, các thứ cán bộ lên đạn rốp rốp, e chừng có xung đột đến nơi, thì có kẻ khéo ăn nói trong đám tù binh nói với tên bựa bửa rằng tướng Đức bị mát (tiếng miền Nam đọc là ‘maát’, gần với bị điên), lúc thường đã chửi cả tướng Thiệu tướng Minh như con không đẻ, nên cán bộ đừng tranh chấp với người mát… 

  Tướng Đức và các anh em bị phạt khổ sai, nhưng cả bọn hả hê lắm. Lúc làm ngơi, các tù binh bèn quây bên tướng Đức hỏi viết gì mà tên bựa bửa nổi xung thiên làm vậy? Tướng tưởng vẫn với phong thái ung dung, bèn chậm rãi trả lời…

  (còn)
 43. #43 by bienduc_hai on 2011/06/23 - 23:47

  Ôi chú cút đi ngủ đơi, có ai thích nghe tiếp thì mai chú kể, các cô ngủ ngon nhé!


  Tặng các cô hình ảnh cố Trung Tướng Dương Văn Đức đây.

  Chân dung trung tướng Dương Văn Đức
  (nguồn Internet)
 44. #44 by Sành on 2011/06/23 - 23:53

  Địt mẹ, Lói đệ anh bốt mấy Clip Sandra làm anh nhớ thời chai chẻ đéo chịu được. Thời thởi bọn anh tuyền ăn mặc theo mốt của bọn chất nghệ, tóc để đuôi dài phía trước uốn xoan tít, áo sa-kô dài chấm mông, quần thụng, dày mố (giống mấy thằng chơi nhạc trong Clip). Cả mùa hè mấy tháng rong ruổi ngược xuôi tán gái vui đéo chịu. Cám ơn Lói nhá!

 45. #45 by minhhuong on 2011/06/23 - 23:59

  Nói về chuyện tên bựa bửa đọc sổ ghi của tướng Đức xong mặt tái xanh, ta tự hỏi tướng tưởng ghi gì mà ghê vậy? @ Hải
  ——————
  Ghi: “Đù má thằng nào hôm nay uýnh dắm trong lớp mà thối kinh”
 46. #46 by Sành on 2011/06/24 - 00:20

  Đây là ảnh 2 ông bin cối hay còn gọi là bin đại. loại này không hề bán tự do ngoài thị trường, chỉ có bọn làm bưu điện hay một vài cơ quan nhà nước ăn cắp được đem bán chui, phải quen biết mới mua được.
  Ngoài chợ hồi hổi anh chỉ thấy bin trung chứ cũng đéo thấy có bin tiểu. Cả miền bắc chắc chỉ có nhà máy bin Văn điển chất lượng cực kém. Nếu nhét vào trong đài thì khi bin yếu phải tháo ra nẹp lại rồi đấu dây điện vào chứ không thì nhựa bin chảy ra hỏng hết đài.
  Khi bin hết điện thì bóp vào ông bin thấy mềm như chuối chín, nhựa phòi ra như cháo. Nhiều đứa trẻ chơi ông bin hết, thấy nhựa chảy ra tưởng cháo liếm hết mà đéo chết mới tài
  Hồi nhỏ, có lần nhà hết bin chạy đài anh cũng học cách làm bin. Chỉ cần lấy một lõi ông bin hỏng đấu vào một sợi dây điện làm cực dương, một miếng kẽm (mảnh vỏ máy bay mỹ) đấu dây điện làm cực âm rồi thả vào cốc thủy tinh, pha nước muối đổ đầy vào thế là có ngay ông bin ngon hon bin Văn điển.
  Anh xin được của bô đội phòng không mảnh vỏ máy bay bằng cái mẹt mà dùng mấy năm không hết, thỉnh thoảng còn đem đốt cho nó cháy sáng như pháo hoa sướng đéo chịu. Hờ hờ!
 47. #47 by minhhuong on 2011/06/24 - 00:34

  Há há há, vừa kiểm tra mẩu chuyện về Tướng Đức xong

  Biết đồng chí ấy ghi gì rồi nhá

  ——————

  “… Mấy ngày hôm sau, nhân một dịp đi làm lao động, vào lúc nghỉ trưa, anh em đã tụ họp chung quanh Tướng Đức để hỏi là, ông đã viết cái gì trong cuốn sổ tay, mà làm cho tên việt cộng tức giận tột cùng như vậy?

  Tướng Đức chậm rãi trả lời:

  Mấy em có nhớ cái thằng VC đó nó nói gì không?

  Nó nói: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng thần thánh”, goa (Qua) móc sổ ra ghi:

  “CON CẶC!”

  Rồi đóng sổ lại.

  Tới khi nó nói tiếp: “Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại của đảng Cộng Sản VN” goa lại móc sổ ra ghi:

  “CON CẶC!”

  Rồi lại xếp sổ lại.

  Rổi nó lại nói: “Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh nhào Đế Quốc Pháp”, goa lại móc sổ ra ghi:

  “CON CẶC!”

  ————-

   Sư bố Hải dưới, kể hấp dẫn hơn chuyện gốc rất nhiều hehehe

 48. #48 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/24 - 00:46

  Zì đây, để Zì chưởi vài tăng cho mát bẹn rùi còn đi ngủ nầu.

  @em Trưa: Em thẩm văn tốt, Zì khen.

  @con Đác Úc Lợn: Đì mé cô chứ chiện có sao Zì kể vậy hỏi hỏi cái đầu buồi. Zì đã bẩu là chú Kiết bán anh em vì thẻ Đảng mà. Tại sâu thế thì Zì biết đéo.

  @cô Zương Canalợn, cô Trường Làng: Các cô thamluận tốt, Zì khen.

  @em Thi Còi: Em tintin nhở, chả nhớ jì hehe chiện Thiênđàng, Zì khen.

  @cô Bầu, cô Đom: Tại sâu Đại Tá thoát án Zì kể sau.

  @cô Sơn Ca: Đừng có nhắc bọn lỗ đít Zì nủi điên jờ.

  @con Lài Mồm Bẹn: Zạo nầy ngoan, Zì khen.

  @con Lói Bựa: Chưởi ngon, Zì khen.

  @con Việt Khắm: Ảnh ngon, Zì khen.

  @các cô khác: Đều ngoan cả, Zì khen.

 49. #49 by Fucker on 2011/06/24 - 00:55

  Lạc đề phát dưng đang cần khai sáng
  Con Lôn Zì vưỡn chưa giả nhời vụ anh hỏi lâu lâu rùi : “Tại sâu đi ỉa thì phẩy dín cứt lại trong ruột?”
  Dịt mẹ con cỏn giả nhời đi anh còn đi ỉa rùi ngủ nầu

 50. #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/06/24 - 01:20

  @con Sành Đức Lợn.

  – Mảnh vỏ tầu-bay thì cháy thế đéo nầu được, vì nó là đuyra (hợpkim nhuôm, đồng, măngan, xilích..). Cái cô đốt cháy fừngfừng đó là mảnh vỏ tên-lửa, là hợpkim của nhuôm với rất nhiều manhê nên rất zễ cháy và cháy thì sáng rực.

  – Mảnh vỏ tầu-bay đéo có kẽm, nên cũng đéo zùng làm điệncực cho bin (aka Bin Vônte) được. Cực âm của bin fải là kẽm hoặc chì thì nó mới chạy tốt. Còn zungmôi cô zùng nước muối thì ôkê.

  – Cái mỡ fòi từ bin Ông Thỏ Vỏ Xanh đúng là ăn được, thậmchí rất ngon vì nó chính là mỡ bò hehe. Tinhiên ăn nhiều thì zễ ngộđộc, zo mỡ đó có zính chì ở vỏ bin (là hợpkim kẽm & chì) và có nhiều xunfát kẽm.

1 2 3 27