Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by minhdung on 2011/03/05 - 13:14

  Giả sử 2 tháng sau, đất tăng, cứ 1 đồng thì đẻ ra 0.2 đồng là 1.2 đồng

  Thằng A: 3.6 đồng đất, 1 đồng vàng, 1 đồng tơn
  Thằng B: 6 đồng
  Thằng C: 6.8 đồng
  (Số trên chưa trừ lãi bank, lạm phát)

  Thử hỏi sau đó thì A, B, C sẽ làm gì? Chẳng rúc đầu vào đất tiếp thì làm đéo gì. Cứ mua rồi đợi tăng, rùi bán, rùi mua tiếp. Còn nếu nó xuống thì sao, hehe. Chẳng sao, kẹt thôi.

  Thế thì tiền phần nhớn trong dân ở đâu ở đâu?

  1. Trong bank, dĩ nhiên, hehe.

  2. Ở đất.

  Tiền trong bank có rủi ro hok, ui địt mẹ rủi ro vô đối. Vài trăm trẹo gửi bank thì đéo sợ, bank toi thì cũng mất vài trăm sợ đéo. Nhưng vài chục tỷ tới cả trăm tỷ gửi bank thì sao. Hehe, địt mẹ lo hơn bò đá. Ti nhiên số lượng có vài chục tỉ gửi bank cũng đéo ít đâu nhá. Nhưng đéo gửi bank thì gửi đâu, mua đất chứ đâu.

  Tiền ở đất có rủi ro? Hehe, đa số đang ôm nhiều đất đang sợ bong vãi mả. Nhưng cũng đéo có cách nào khác cả. Ngoài mấy cách anh kể ở dưới là mần doanh nghiệp nước ngoài rùi chuyển tiền sang.

  Thế B sẽ làm đéo gì.

  Giữ thị trường đất đéo boom out cho đến khi đéo thể. 
 2. #2 by datdeo on 2011/03/05 - 13:17

  @Dũng hói: địt mẹ Dũng hói cái thay vì cảm ơn, vì nếu cảm ơn chi bộ nó chửi chết hẽ hẽ. Anh hỏi là đẻ khai sáng củ sọ anh, chứ đéo đâu lại bẩu anh hỏi vu vơ. Dĩ nhiên là anh đéo có Tơn ở Lừa để gửi sang cho anh rồi, nên thế anh mới đéo rành đường đi nước bước mấy vụ gửi Tơn ra khỏi lừa. Dũng Hói mà có nhiều Tơn quá điếu biết tuồn đâu thì chuyển anh giữ hộ cho hẽ hẽ.


  @Hương Điêu: cẩm ơn Hương Điêu cái (vàng son thì phải cảm ơn hehe). Mấy cái cách chuyển vài ba ngàn để tiêu vặt thì anh cũng có biết qua. Nhưng mấy cách đấy điếu ăn thua cho những cỏn như Dũng Hói, Zì Thối hay Đòm Đòm muốn tuồn tầm triệu tơn :D.

  Lịt mẹ nói chung anh thấy phò bỏ mẹ, hồi có đứa con lão bạn sang đi học, lão ấy muốn gửi gấp cho nó đâu 15-20k để nó sắm cái xe chạy loanh quanh mà lịt mẹ đéo có đường nào gửi chính ngạch được, bỏn ngân hàng lừa nó hoạch đủ loại giấy tờ hêhê. Lịt mẹ thế thì các bố ở Bê chắc dùng chuyên cơ chở tỷ Tơn sang Swiss bank nhẩy :D.
 3. #3 by minhdung on 2011/03/05 - 13:22

  Giữ cách nào: hehe, đéo cho vay mua đất nữa. Mà thằng nào vay bank mua đất hiện tại thì địt mẹ ngu hơn chó. Tại sao?


  Với lãi suất hiện tại cộng trượt giá thì địt mẹ đất lên cũng đéo lại được. Chưa kể lãi hàng tháng tiền mặt phải đóng liền tai, đéo được trễ nải. Vay chừng 2 tỷ thôi thì 1 tháng cũng vác 35 trẹo đóng nguyên lãi (21%/năm).

  Địt mẹ thằng nào còn ủng hộ đất thì phân tích anh cái xem tại sao nhà đất không boom out. Đéo có lý do gì mà nó không boom out cả. Nhưng 90% bọn bỏn chơi đất đều đéo tin, vì sao:

  1. Bỏn đéo biết làm gì khác, hoặc làm thứ khác kiếm ít quá đéo bõ. Như kiểu ăn ớt cay quen rùi, bảo ăn rau luộc đéo chịu được.

  2. Bỏn đéo cần tính toán, cứ theo phong trào. Gọi là adua. Những thằng thẳng luôn có cái lý do rất củ chuối. Chúng nó vẫn mua bán đầy ra đấy thôi. Địt mẹ gọi là rất chuối.

  3. Bỏn đéo nghĩ có cách nào khác kiếm ra tiền, hay có cách nào khác giữ tiền.

  Ui địt mẹ nói chung là rất bi kịch.


 4. #4 by minhdung on 2011/03/05 - 13:24

  ối giời ơi thuế má bên này kinh bỏ mẹ ra được

  @em Hương: Phải chấp nhận thôi em. Nếu chuyển tiền đi với số lượng lớn thì đồng nghĩa là sang bển ở luôn rùi em. Sống trong xã hội bọn bỏn thì phải chấp nhật luật bọn bỏn chứ. Nhưng mờ em ơi, giờ 2 hộ chiếu chạy về Lừa đong tiền lúc nào chẳng được em. Rùi có biến chạy mẹ, hehe.

 5. #5 by minhhuong on 2011/03/05 - 13:25

  @Dặt: Vài nghìn là thế nào?

  Chỉ riêng cách dùng quả thẻ ngày được quyền rút 500 E (cực ít người biết thẻ này) là 1 tháng rút cũng phải 15000 E.

  Các đường dây chuyển tiền non bank thì mấy trăm chuyển vô tư.

  Mỗi tội như anh biết, xiền không nguồn gốc roài kekeke.

   

  Còn cách thằng bạn em làm, thì là nó mở cty bên HK, rồi khi nó nhập hàng từ nước ngoài về, luôn nâng giá gấp 2 , 1 nữa số xiền ấy chuyển vào tk bên HK . Nó làm thế có vài năm mà tống được dăm trẹo tơn rồi đấy

 6. #6 by minhhuong on 2011/03/05 - 13:28

  @dăt: mấy trăm ngàn nha, em thiếu mẹ nó chứ ngàn hahâhha

 7. #7 by datdeo on 2011/03/05 - 13:31

  Đất đất mới lại cát cát cái củ kọt, mấy đứa ôm đất khác đéo gì đi đánh lô đề, đã nhỡ ôm rồi thì phải tìm mọi cách để trấn an, động viên tinh thần của mình và dững thằng mình vay tiền chớ. Mặc dù tụi tủi cũng sợ chết bỏ mẹ. Mà thật, nếu là bọn buôn chiên nghiệp hoặc bọn ôm nhiều thì có ./ mà vốn của nó 100% đấy, lịt mẹ nầu thì bà con anh em hùn vào, nầu thì tiền bank vươn vươn. Chứ lịt mẹ nếu buôn 100% vốn mình thì nhẽ đã đéo run vậy.


  Lịt mẹ anh đã từng chứng kiến nhiều thằng chết như ngả rạ vì boom quả đất cát ở lừa thời thập niên 90 thế kỷ trước(năm nào anh đéo nhớ chính xác nữa, Dũng hói nhớ hông nhắc anh phát). Lịt mẹ khi bọn bỏn buôn đất một vốn bốn lời đéo thằng nào nghĩ có ngày mình chết banh xác vậy. Lịt mẹ anh còn nhớ bọn bỏn khi bong bóng xì hơi phat, đất thì đéo bán được, tiền lãi ngân hàng tăng vùn vụt vùn vụt cỡ trên 8-9 số 0/month thì đéo chết mới lạ. Bọn lừa bây giờ cũng vậy thôi, đến khi chết banh xác như tụi chết chứng mấy năm trước mới há hốc mồm ra hẽ hẽ
 8. #8 by minhdung on 2011/03/05 - 13:31

  Mới lại cho anh hỏi: nếu có đất mà nằm trong khu vực sẽ làm công viên xanh thì đền bù có thoả đáng không ?


  @Địt mẹ vướn đề đất cát thì anh chỉ nổ chung chung, chứ mua bán thì tùy sự vụ cụ thể mới quyết định được chứ. Hỏi thế này thì bố anh cũng chịu.

  Anh vẫn khuyên phải cảnh giác, phải rút dần chân khỏi đất đi. Nhưng có vụ ngon cơm anh vưỡn xơi đấy, sợ đéo, hehe. Địt mẹ nói chung vẫn tham tiền lắm chứ đéo ngon cơm đâu.

  Lưu ý là trò mua đất rùi đợi nó làm công viên rùi ăn tiền bồi thường đó rủi ro cao lắm nhá. Sao không tìm chung cư cũ mông lại rùi bán nhanh hơn. Hay tìm nhà cấp 4 hủi hủi mông má vài chục trẹo rùi bán cũng nhanh như thế luôn.

  Địt mẹ giờ anh tránh xa những trò rủi ro quá cao. Tập trung vào phân khúc mua rồi đéo thể mất, hehe.
 9. #9 by damnmage on 2011/03/05 - 13:35

  Black Swan của Vàng Son Dzo Thái hôm nay đã có bản đẹp bluray đàng hoàng, cảm ơn nước Mẹ. Gúc cụm “Black Swan bluray CHD torrent” , không thì vào hdvietnam forum tìm linh. 


  Chi bộ down về thưởng, chứ quán dạo này … “nhạt quá”, hị hị. ĐM đương nhiên đương lành bàn chuyện ở đẩu ở đâu, nầu là bất ổn Lí Bí, nầu là Ốt Ca tuyên truyền, rồi tự dưng quay ra chuyện Thiên Đàng xa lắc. Thật là nhẵt quã, nhẵt quã!. Hệ hệ, cô Lài chắc đang vỗ ngực tự xướng rằng nhờ mình lầu bầu mà Tướng Thối fải tham luận chiến hơn, nhỉ?!. Hôm nay đã ăn bòi đủ chưa Lài?!

  Dũng hói còm về kết húi như thể lạy hồn cụ 2m ở đâu hiện ra ấy nhở. “Cam đoan” với “dám chắc” cái bòi cô ấy; kinh nghiệm cô lắm dưng logic của cô thì như lìn bà tèo.
 10. #10 by minhdung on 2011/03/05 - 13:36

  Địt mẹ nghiện buôn đất như kiểu nghiện chơi trứng. Cũng như nghiện đánh đề hay đánh bạc. Thắng hay thua đều đéo thể dứt bỏ. Rất là cảm tính nguy hiểm.


  Giờ chứng như vậy mà vẫn có thằng vẫn bỏ vào. Bỏn kêu bắt đáy, bỏn kêu giá ngon quá, đéo mua đéo chịu được. Nhưng bi kịch là bỏn vay đủ khắp nơi, từ bank, bạn bè, gia đình để mua. Ui quá bi kịch.
 11. #11 by datdeo on 2011/03/05 - 13:39

  @Hương: hẽ hẽ mấy cái loại thẻ đó bên này bọn anh gọi là debit card, không biết pháp lợn gọi là gì? Hehe anh đã làm trò làm thẻ vậy nhưng theo chiều ngược lại hahaha. Như nầy: hồi hổi mấy cái service chuyển tiền về lừa của WU với  lại Milbank, Phongnam chưa phát triển, anh làm mẹ một cái thẻ Citi Bank, một thẻ HSBC(tên anh) rồi anh ném về cho người quen anh giữ, lúc nào anh muốn bơm tiền vào lừa anh bơm vào hai cái acc đấy. Bỏn ở nhà 5 mins sau là chạy ra ATM của HSBC mới lại Citi Bank ở lừa rút được liền; phí mỗi lần hồi ấy nó charg anh đâu 5$ phí giao dich ATM quốc tế là rẻ hơn đáng kể so với WU. Nhưng lịt mẹ bi h như cái service của bỏn Phuongnam nó charge đâu có 3$fee/max 3500$ lần gửi hẽhẽ. Chắc Bê muốn hút kiều hối nên tạo điều kiện cho kiều bào ta chăng 😉

 12. #12 by minhhuong on 2011/03/05 - 13:39

  Dũng hói còm về kết húi như thể lạy hồn cụ 2m ở đâu hiện ra ấy nhở. “Cam đoan” với “dám chắc” cái bòi cô ấy; kinh nghiệm cô lắm dưng logic của cô thì như lìn bà tèo. @Đàm
  ———————
  Địt mẹ Đàm bỏ ngay cái trò phát biểu xơi xơi như thế kia nhá.
  Logic như lìn bà tèo ở chỗ đéo nào thì chỉ mặt gọi tên ra.
  Đéo chơi kiểu hô khẩu hiệu thế kia.
  Nói.
 13. #13 by Lừa nhà quê on 2011/03/05 - 13:48

  bần nông em, đang chờ ngày boom-out như Dũng hói nói,


  “nếu bà bán hàng xén cũng chơi Chứng, là lúc nhay khỏi thị trường…” ai nói nhể, hình như lão lang băm Hồ Hải, jờ thì… hôm qua, em đi taxi đường dài, nói chuyện chơi với cu tài xế, cu nói: hồi 2007 mua xe, tển có mỗi 30M ông cụ, jờ tển đã có 1 mảnh đất – giá mua 300M – jờ tển nói đã gần tỷ, mà tển nói bạn lái xe của tển, đứa đéo nào cũng thế… ô hô, tiền đẻ thế buồi nào nhanh nhể? jờ thằng buồi nầu chả nhảy vào đất: phu xe -> nhân viên văn phòng -> chủ xưởng + nhà buôn nhỏ + … trung gia +… đại gia.
  Của cải xã hội thì đéo tăng thêm là bao, mà ai cũng thành tỉ phú, hợ hợ…

  thôi ôm (…), chờ ngày NỔ,
 14. #14 by datdeo on 2011/03/05 - 13:55

  @Hương: hẽ hẽ xozi xozi em hơi hỉu nhầm ý anh zùi. Anh đâu có chê em Franc ít đâu :D. Anh chỉ muốn lói là rút qua thẻ kiểu vậy nó cũng mất công bỏ mẹ. Về lý thuyết rút được cỡ 15k/month nhưng anh nghĩ bọn bank nó thấy liên tục liên tục thằng con giời nào mỗi ngày rút 500 tơn ra tiêu nó nghi là fraud card rồi nó block mẹ cái acc là cái chắc :D.


  Anh có mẩu chuyện vui tương tự như nầy: hồi hổi anh có thằng bạn mới thoát lừa sang nước mẹ, chưa quen húp bơ thừa sữa cặn nên cứ đều như vắt chanh trưa nào nó cũng fải ra cái quán Viet(duy nhất) để húp một tô bún/tô phở và nó đều như vắt chanh charg tể mấy Tơn. Được độ tuần sau bọn bank nó block mẹ acc rồi nó gọi nó verify với tển xong nó mới thả hẻhẻ. Ở các nước thương mại điện tử phát triển dễ bị hack acc lắm nên bọn bank nó rất trách nhiệm với khách hàng
 15. #15 by minhdung on 2011/03/05 - 13:55

  Chi bộ nghe anh nói bi kịch tuyền phần nhở? Hehe, xứ Lừa này thì cái đéo gì mà không bi kịch. Thế giờ chi bộ sẽ hỏi anh phải làm gì làm gì phải hok?


  Hehe, anh giả nhời là anh đéo biết. Anh chỉ biết anh phải làm gì thui.

  Còn chi bộ phải biết làm mấy điều sau:

  – Đi ỉa rửa tay, rửa đít.
  – Đi trên đường đi đúng làn đường, không vượt ẩu, phóng nhanh. Tham gia bus nếu có thể, hehe.
  – Tập thể dục, hay dâm công của Tướng.
  – Yêu thương gia đình, người thân. Chưa cần yêu thương thằng đéo quen như anh Cụ nhá.
  – Yêu gái, hehe.
  – XXX thì nhớ xài condom
  – Nhớ báo đảng, tivi đảng như cứt, đéo bao giờ được tin. Chỉ tin thằng Gúc.
  – Anh Cụ là thằng Khốn, hehe.
  – vân vân.

  Đấy, anh ủng hộ sự nghiệp khai sáng của Tướng Thối chỉ vì những lý do trên, hehe.
 16. #16 by minhhuong on 2011/03/05 - 14:02

  @Dặt: há há, đã bảo ít đứa biết về cái thẻ rút 500E 1 ngày ấy của HBSC từ Lừa sang.

  Nó đéo phải debit card thông thường bọn du lịch Lừa sang quẹt quẹt đâu.

  Thẻ này không quẹt được ở các cửa hàng như thẻ anh nói.

  Nó chỉ có duy nhất và duy nhất 1 khả năng là rút tiền mặt, và chỉ ở các điểm rút của HSBC, há há.

  Nó chỉ hạn chế 1 ngày tối đa rút 500 E

  Yêu cầu của nó là ở Lừa nhét xiền ngoại tệ chứ cóc nhận VNĐ như thẻ thường, không được phép âm, còn cái đéo gì nữa quên mẹ.

  Chính là dạng anh nói đấy, tôi bỏ tiền vào tk HSBC Lừa mà Lừa cấm chuyển ngoại tệ thì ở nước ngoài tôi nhận kiểu gì.

  Bên Pháp này em chỉ quen 1 đứa duy nhất có thẻ này. Đại loại hiếm đứa biết.  

 17. #17 by datdeo on 2011/03/05 - 14:02

  Dũng hói bẩu– Đi ỉa rửa tay, rửa đít.

  lịt mẹ Dũng tưởng lừa thằng nào cũng có bẹ xí toto trang bị vòi phun nước xì khô để rửa đít, xì trym như Dũng à hehe. Bẩu bỏn rửa tay thì anh tán thành nhưng eooo nghĩ cảnh một con lừa Simacai đi ị xong bê đít ra vòi nước xả, tởm đéo chiu j/k 😀
 18. #18 by minhdung on 2011/03/05 - 14:03

  Địt mẹ cái xứ này ngày chết trăm thằng Lừa. Ngang với 1 vụ bom tự sát khủng bố, ngày đéo nào cũng như ngày nào. Càng tết nhất lễ hội lại càng chết nhiều.


  Chiến tranh cũng đéo bằng. Khủng bố cũng đéo bằng. Chiến Libya đang diễn ra cũng đéo bằng. Mà đéo thể chống nổi.

  Anh đã có thời cám cảnh vì giao thông của Lừa quá mà trầm uất cả tháng. Rồi cũng phải qua, và nghĩ thôi kệ mẹ vậy thôi.

  Giờ nghĩ nền kinh tế Lừa cũng như cặc vậy thôi. Rồi cũng phải qua.

  Các con Lừa hãy sống tốt để kiếp sau đéo phải ở Lừa nữa.

  Hy vọng kiếp sau xứ Lừa biến mẹ mất. Thay vào cái gì đó hay ho như 1 xứ tự trị của Tầu, hay 1 nước chịu ảnh hưởng bởi Mẽo thì tốt biết bao. Để làm gì? Để số người chết/ngày ít đi, để số người sống tử tế nhiều lên.

  Ôi địt mẹ tự nhiên lên cơn sến.


 19. #19 by minhdung on 2011/03/05 - 14:04

  Bẩu bỏn rửa tay thì anh tán thành nhưng eooo nghĩ cảnh một con lừa Simacai đi ị xong bê đít ra vòi nước xả, tởm đéo chiu j/k 😀


  @Kể cả đéo có xí bệt. Thì gái vàng xon từ tè đến ị đều rửa đít cả đấy. Tển đéo biết rồi, hehe.
 20. #20 by sahadin08 on 2011/03/05 - 14:06

  @ Chi bộ : Hóng hớt hông biết chửi đâu đấy, ai chửi HH mang tội…@ HH muội của thầy

  dizconme(dcm) ..có thầy đây mờ đứa nào dám chưởi vàng xon quán..đcm Lừa đầu chảm chờ lệnh

  khai đao….

  chảm….chảm…chảm – bỏn phải chảm mấy nhát mới đứt đới ..

  hế hế hế ..vừa nòng chưa..vừa nòng chưa.

 21. #21 by Dragonfly on 2011/03/05 - 14:08

  Thật là nhẵt quã, nhẵt quã!. Hệ hệ, cô Lài chắc đang vỗ ngực tự xướng rằng nhờ mình lầu bầu mà Tướng Thối fải tham luận chiến hơn, nhỉ?!. Hôm nay đã ăn bòi đủ chưa Lài?!@ Dam Gẻ

  ———————-
  Địtmẹ cô, muốn chửi phải có đủ trình để thẩm rồi hãy chửi, chửi đổng ngu xuẩn kiểu của cô với thằng Kèn Dài chả khác đéo jì spam. Bài hôm qua Zì Mọi viết anh nín chửi là chất đấy đồ con lợn ạ, đầu có tý cứt óc thì trả lời vụ “logic” em Hương hỏi cô chửi Zũng Hói đi. Hệ Hệ
 22. #22 by damnmage on 2011/03/05 - 14:10

  Hương: khổ tớ, cài gì cần nói thì đã nói mẹ nó hết rồi. 


  Thứ 6 tuần trước tớ đã có còm dẫn chứng B đã/đang chuẩn bị cả khung pháp lý lẫn  dư luận cho kết hối (khi nào dùng, dùng thế nào thì đíu bít, dưng chuẩn bị đã); hiểu nôm na là ý Đảng lòng dân đã sẵn. Còn phân tích kiểu: lợi nhiều,  hại ít, sợ đíu gì không làm + thông tin B ngoài lề sân cỏ thì ai nói hay hơn Zì đã?. 2m thì nói kiểu khác, dưng cùng ý đấy, đã là “nghệ thuật vị nhân sinh” thì ngàn bố gì thủ đoạn nầu? 

  Hơn nữa, mọi thứ chúng ta nói ở đây là fân tích, dẫn chứng và đưa ra các dự đoán (aka: some educated guess), chứ không phải bừa bãi nói mấy câu wishful thinking cảm tính của mình; dành cái đó cho bọn bừn nông, nha.

  À mà nhân đây lại ghi nhận công sức PR quán của cô, cô chưa hình dung được nó có tác dụng nhớn đến đâu đâu, trust me.
 23. #23 by datdeo on 2011/03/05 - 14:11

  Thế thì anh cũng điếu biết cái thẻ đấy. Hẽ hẽ thế chắc là một loại thẻ đặc biệt HSBC nó làm riêng cho lừa chăng :D. Bọn anh khi ở nước mẹ chủ yếu xài thẻ credit,  khi travel cuốc tế hoặc định đi casino mới dùng đến debit để rút tiền mặt tiêu. Đố em biết sâu vào Casino nên chỉ cầm tiền mặt thôi 😀

 24. #24 by minhhuong on 2011/03/05 - 14:21

   Hẽ hẽ thế chắc là một loại thẻ đặc biệt HSBC nó làm riêng cho lừa chăng 😀 @ Dặt

  ———————-

   Ôi sư bố anh, thế đéo nào anh nói y chang xì đúc chính xác từng từ mà con bé có thẻ nó bẩu em “Thẻ HSBC Lừa đặc biệt dành riêng cho Lừa”. Giật mẹ nó cả mình khi nhìn thấy câu của anh hố hố hố

  Dưng em đồ là Kết hối 1 phát thì thẻ con bé ấy toi ngay.

   

  Vào Casino á  Em toàn vào thăm quan với chơi linh tinh 20 E rồi biến, nên cóc biết tí gì luôn. Nói đê nói đê

 25. #25 by Dragonfly on 2011/03/05 - 14:22

  Hương: khổ tớ, cài gì cần nói thì đã nói mẹ nó hết rồi. @ Dam Gẻ

  ————————-
  Địtmẹ tham luận kiểu né hạ của cô nghe đéo hiểu mẹ,
  Anhthật, ngu thì chỉ nên hóng hớt hoặc nói về đàn ca sáo thổi văn nghệ văn gừng chứ đừng tham ja vào mâm cạc cú nhé đồ ễnh ương hóng cứt nát. Hệ Hệ

 26. #26 by datdeo on 2011/03/05 - 14:23

  @Dũng hói: hẽ hẽ có biết khi anh cho bọn đế cuốc tư bẩn nó xem mấy cái xịp giao thông hà lội, lịt mẹ bỏn ngồi trợn mắt chỉ thốt lên được la OMG rồi thì unbelievable vươn vươn. Nó bẩu thế sao lừa bọn mày vưỡn lách ngon thế –> anh bẩu thế nên thằng thợ chữ MIT sang lừa lơ ngơ như thằng Simacai xuống bờ hồ, nó đâm phát chết nhăn răng đó :D. Giao thông quê lừa của anh, đường rộng thênh thang 6 thước ta đi chỉ đì-zai cho lừa đi được thôi, mới lại fàm đã lừa làm đéo gì có trật tự. Năm rồi anh về anh ngao ngán, càng ngày mọi thứ càng tệ đi chứ đéo tốt hơn đâu. Lịt mẹ cứ bước ra đường là thấy rõ bản chất chụp giật của lừa. Thằng bần nông thì đã đéo chấp, lịt mẹ nhiều bọn nhìn ra giáng già hói với lỗ đít + quân sinh viên cũng hùng hục hùng hục hơn cả bần nông… hỏi lừa khi đéo nầu khá được? 

 27. #27 by minhhuong on 2011/03/05 - 14:24

  hiểu nôm na là ý Đảng lòng dân đã sẵn @ Đàm

  ———————

  Này chi bộ, chính ra chữ lòng dân đã sẵn cũng chẳng sai. Dạng hăm hở đón mừng kết hối như Sư Thứ mà trong quán Bựa cũng có đấy thôi.

 28. #28 by datdeo on 2011/03/05 - 14:37

  @Hương: hẽ hẽ thế mà trúng à 😀

  cái vụ Casino thì như lày: bọn đế quốc tư bẩn nhìn nó sung túc nhà ngon, xe đẹp vậy thôi nhưng ít cô nào mua mọi thứ kiểu như ông lừa xách bao tải tiền ra trả trọn gói con Lexù đâu :D. Bỏn cái đéo gì cũng trả góp, mà phàm đã trả góp thì phải build up credit, chứ đéo có credit cao thì mua ./ được nhà tốt, xe đẹp với down payment lãi suất thấp. Địt mẹ mà đã sống dựa vào credit vậy lại chình ình trong record là em tiêu tiền trên sòng thì coi như em tiêu. Đặc biệt là tển nào chỉ muốn tự sát mới vác credit card(loan đó :D) đi mua xèng trên sòng để đánh.
  Thêm một lý do phụ nữa, đéo dính đến bank, đó là như anh đi chơi chỉ cho vui vui, hóng là chính thì cầm một it cash đi còn vứt hết các loại thẻ ở nhà kể cả debit(ATM) ở nhà để nhỡ mình chơi thua hết số cash rồi thì có cay cú cũng đéo có tiền mà theo nữa. Lịt mẹ mà trò cờ bạc ma quái lắm, lòng bảo dạ, ra đi hứa ngược hứa xuôi với vện nhưng lên làm mấy tay poker với black jack xong là người nó nóng hẳn lên, tinh thần hăng tiết vịt rồi ngồi hồi là thua mẹ hehe:D. Anh thật đi casino trừ mấy thằng cờ bạc gạo, chớ mấy đứa amateu thì trừ khi nó là thằng Xuân mới thắng được 😀

 29. #29 by Банан on 2011/03/05 - 14:47

  Ui địt mịa thằng Dặt Dẹo, mầy thoát lừa thành la hay lợn lâu chưa mà đã qua sông đấm buồi vào sóng thế nhở? Địt mịa mày sâu mày vơ đũa cả bó thế, anh vẫn còn đang sống ở đây tuy có thấy bức bối tý nhưng vẫn sống được, tổ sư mầy cũng là lừa mà mầy vẫn chửi được à, địt mịa mày đéo có tí tinh thần dân tộc Lừabấthủ nầu thì chết con mịa mầy đi còn hơn mầy đi liếm đít bọn thúi tha nhá há há.

 30. #30 by damnmage on 2011/03/05 - 14:51

  Hương: ở đây là còn ít đấy, cô cứ thử đi một vòng các loại Lá Cải xem fản hồi của “dân” về vụ 260 trẹo Tơn, hay vụ mấy thằng quân sự quạt mo flame ngân hàng với vài thằng “đầu cơ tích trữ” Tơn xem. Heh, bọn nêu ra vứn đề đã đểu rồi, bọn “đề xuất” ý kiến mới vãi hồn. ĐM, vụ đó có thể ghi vào sách để dạy trẻ con thế nầu là “quân xanh, quân đỏ”. 


  Zì thúi đưa ra phỏng đoán đến 95-99% dân (bừn nông) sẽ ủng hộ, cũng hợp lý. Quá dễ dàng để tuyên truyền cho bỏn rằng: chỉ vì một lũ thúi bé tí nài tích trữ mà làm cuộc sống của chúng bay chao đảo, lạm phát này nọ –> vậy B làm vầy tuỳn dân thấy có lý hem? có phải B hết lòng vì dân vì nước hem?, trình B quản kinh tế vậy dữ hem?. Lão 2m làm hồi sinh cụm “nghệ thuật vị nhân sinh” thật là vãi đái, thàng nào nói ngược bảo m?. 
 31. #31 by datdeo on 2011/03/05 - 15:00

  @cô 

  Банан

    anh thật anh cũng nói trên tinh thần phê và tự phê mà đảng đã đề ra chứ anh có nói quá đéo đâu. Mà sâu cô lại lôi chiện có gốc với mất gốc vào đây? địt mẹ anh mất gốc thì anh về lừa làm ./ gì nữa, hử? Địt mẹ anh trao đổi trên tinh thần khai sáng của quán bựa, đã vầu đây thì phải biết ưỡn ngực đứng thẳng mà nghe người ta chửi cái ngu cái xấu của mình mới mong sáng được chứ. Giao thông lừa nó phò thì anh bẩu nó phò, địt mẹ hồi sống ở thiên đàng anh thân pháp nhanh nhẹn như Triển chiêu mà sâu thời gian quay về anh đéo dám băng qua đường thì cô biết là anh sợ nhường nào.


  Mà nói về gốc ! với chả gốc ./, cô nên tìm tài liệu về sự mai một của các nền văn hóa mà đọc, nó có nói về cái gọi là lý thuyết vùng trung tâm đấy, lịt mẹ cô đọc xong cái đó ngẫm lại thằng ra đi mất gốc hay là cô ở lại mất gốc. địt lìn mẹ cô cái nữa.
 32. #32 by minhdung on 2011/03/05 - 15:02

  Đây lốc em Beo, hài đéo chịu:


  Sau đây là những ý kiến rất nghiêm túc đầy chách nhiệm trước vận mệnh dân tộc, của lũ nhà báo.

  Tuan Tran: Tin Mật – Trước tình trạng rải đinh trên quốc lộ, cơ quan chức năng đang dự thảo thông tư cấm tư nhân buôn bán đinh. Việc cấm đinh sẽ được thực hiện theo lộ trình, tránh gây sốc cho nền kinh tế.

  HoangXuanSGTT: tương tự, trước tình trạng giá cả tăng chóng mặt, cơ quan chức năng đang dự thảo quyết định cấm người dân đi ị. Không ị thì chẳng cần ăn làm quái gì!

  DaoTuan dao: Các báo thì áp dụng mô hình Vietnamnet đề nghị PV làm việc tại gia, tiết kiệm 8 lít nước dội toa-lét/người/ngày

  Beo xinh: Ngược với vietnamnet, toà soạn Thể thao thành phố Hồ chủ tịch quyết định hỗ trợ cho mỗi nhân viên mỗi tháng thêm một ngày lương. Vì không có tiền mặt nên số tiền trên được quy đổi tương đương số lần vào toilet trong ngày, tại cơ quan.

 33. #33 by minhdung on 2011/03/05 - 15:05

  thằng ra đi mất gốc hay là thằng ở lại mất gốc?


  @hé hé, địt mẹ hỏi được đấy.
 34. #34 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/05 - 15:46

  Anh dừa đi culi dìa đây. Để anh mần ly cafe mới cả bậpthuốc phát thưgiãn cuốncồng nầu. Địtmẹ chibộ củlồn phát theo thônglệ nhế.
  @Cô Tét: anh hông biết cô xài cái avatar đới dồi. Anh đi thuổng avatar của cô àh, đâu có nhẽ? Anh cũng bỏ luôn cho fair-go nhế. Đùmá cô phát thay lờichào cấy hẽ hẽ.

 35. #35 by Банан on 2011/03/05 - 16:02

  @datdeo:

  Xin lỗi Dặt Dẹo, cái cồng bên dưới anh có chữ nầu là gốc hay mất gốc không hở mầy? Anh thấy khoái mầy anh mới chửi mầy theo thông lệ ở đây, để mầy có cái nhìn thông cảm với đồng loại lừa của mầy. Tất cả mọi thứ như lồn ở lừa hiện nay chỉ có thể lý giải: cái nước mình nó thế.

  Ui cha, mầy lại khai sáng cái củ sọ bần nông của anh bằng cái lý thuyết lồn gì đấy ư? Những thằng ra đi thì làm điếu còn cái gì gọi là gốc, ví như mầy thoát lừa thì thành la thì lẽ nầu la lại đậm chất lừa hơn à?

 36. #36 by Dặt Dẹo on 2011/03/05 - 16:11

  Lịt mịa cái cô Банан mặt ./ nài. Dặt Dẹo là thương hiệu của lốc anh đã đăng ký bản quyền nhế. Còn cái thằng datdeo kia có phẩy anh đéo đâu mà cô cứ kêu đúng tên cúng cơm lốc anh vậy. Hế hế…
  (quên mịa, đíu để font to dư lày, hế hế…)

 37. #37 by Dom-dom on 2011/03/05 - 17:09

  Anh lại mới cóp được bài tiếp theo của Charles Trần trên vne, đọc hài mà có ý nghĩa phết mời chi Bựa sang nhà anh nghía. Ai muốn đọc đầy đủ cả còm thì vào trực tiếp vne mà đọc. Nhưng đọc mà không khoái thì tự thôi, chứ đừng chưởi Anh nha.

 38. #38 by LonelyRose on 2011/03/05 - 17:15

  Chầu chầu Chi bộ. Vắng quán mấy tuần mờ Rốt thấy mình quê mùa quá đi, và nhút nhát như thuở ban đầu . Thôi để em đọc còm lấy lại tinh thần cái đã nầu…

 39. #39 by Dom-dom on 2011/03/05 - 17:33

  Tiếp1. Làm việc cực và stress cho dù bạn là công nhân, văn phòng, hay kỹ sư.

  2. Tiền bảo hiểm sức khoẻ đóng rất cao và viện phí thì mắc không thể nào tưởng tượng nổi

  3. Đóng thuế rất nhiều: thuế thu nhập (20-35%), thuế mua sắm (7%), thuế nhà (2%/năm).

  4. Bị kỳ thị, cuộc sống buồn, thời tiết lạnh và tuyết nhiều và mùa hè thì quá nóng.

  Nền kinh tế ở Mỹ vẫn đang trì trệ và chưa lạc quan gì lắm. Tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao. Cơ hội để làm ăn buôn bán nhỏ rất khó (small business).

  Sau khi suy nghĩ đắn đo mãi Cường có ý định trở về Việt Nam sinh sống với ý định sau đây:

  1. Gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng 2 tỷ và với lãi suất 14% thì mỗi tháng cũng lấy lãi ra được 28 triệu đồng.

  2. Sẽ mở một cửa hàng nhỏ chuyên bán, sữa chửa và bảo trì đồ vi tính.

  3. Xin đi dạy kèm tiếng Anh ở các trung tâm lớn nếu cần.

  Xin các bạn góp ý để mình hiểu rõ thêm những điều chưa biết. Vấn đề nhập lại quốc tịch Việt Nam có dễ dàng không? Mình năm nay gần 40 tuổi và bà xã thì 36 tuổi. Nếu có về Việt Nam thì gia đình mình sẽ sống ở thành phố Bến Tre.

  Rất mong các bạn giúp đỡ. Xin chân thành cám ơn.

  Cường

 40. #40 by Dom-dom on 2011/03/05 - 17:39

  tiếp Hai chồng làm suốt ngày từ sáng đến tối và có nhiều khi mệt và bệnh cũng chẳng dám nghỉ làm bữa nào. Nhà cửa thì cũng đã mua nhưng ngân hàng vẫn nắm hết giấy tờ vì đang phải trả góp hàng tháng. Công việc thì quá bận và còn stress nữa vì Cường phải chịu rất nhiều áp lực ở cơ quan. Mình là người da màu nên bị kỳ thị là chuyện bình thường. Có nhiều đêm nằm ngủ nhìn đồng hồ mong sao cho trời đừng sáng vì quá mệt mỏi công việc ở cơ quan.  Tiền viện phí và thuế má bên đây rất cao. Mỗi lần nhìn cái tấm check trả lương thấy xót xa lắm vì tiền mình làm ra cực vậy mà bị trừ các phí như thuế, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân thọ, vân vân coi như hết phân nửa. Lĩnh tiền về đi chợ mua đồ cũng phải đóng thuế và nói chung cái gì cũng thuế làm cho cuộc sống người dân như gia đình Cường thấy khổ làm sao. Nhà mình mua trả góp cũng phải đóng thuế hàng năm. Ở tiểu bang Cường thì thuế nhà khoảng hơn 2% trị giá căn nhà. Ví dụ nhà mua $200.000 thì hàng năm đóng thuế khoảng $4.000 cho dù mình vẫn đang trả góp và phải trả tiền lời ngân hàng cao ngất ngưởng. Còn về tiền viện phí tuy có bảo hiểm sức khoẻ rồi nhưng nếu phải nằm viện thì coi như mất đi cũng vài tháng lương là chuyện bình thường. Nói tóm lại cuộc sống ở Mỹ thì:(còn tiếp)

 41. #41 by Dom-dom on 2011/03/05 - 17:40

  @ Dũng Hói & Chi Bựa: Các Bựa đã ở non- Lừa có ý kiến về vụ này xem sao. Con Anh cũng vửa ở bển về hoàn toàn không thích ở ngoài VN tý nào.

  Về Việt Nam hay tiếp tục ở Mỹ?

  Ảnh minh họa google.

  Mình đã định cư ở Mỹ được hơn 15 năm. Cuộc sống bên đây thì tạm đủ chứ cũng chẳng khá gì lắm vì mức phí sinh hoạt rất cao. Mình đắn đo không biết có nên về Việt Nam.

  Chào ban biên tập,

  Trước tiên, mình xin chúc ban biên tập năm mới sức khoẻ dồi dào, gia đình đầm ấm hạnh phúc.

  Cũng như bao kẻ tha hương sống nơi xứ người bên kia bờ đại dương, thì trong lòng ai đi xa quê ắt hẳn sẽ khó quên được hình bóng quê cha đất tổ. Sau nhiều năm của kiếp sống tha hương trên nước Mỹ và mới đây được trở về thăm quê ôi chao là vui sướng. Bây giờ mình xin mạn phép được hỏi những điều sau đây và mong ban biên tập vui lòng đăng bài viết này lên báo để được sự trợ giúp.

  Mình tên là Cường và đã định cư ở Mỹ được hơn 15 năm. Cường đã có vợ và một con hơn ba tuổi và cháu chuẩn bị đi nhà trẻ. Cuộc sống bên đây thì cũng tạm đủ chứ cũng chẳng khá gì lắm vì mức phí sinh hoạt bên đây rất cao. Mình đi làm trong cơ quan bên nghành công nghệ thông tin còn bà xã thì đi làm nail (thợ làm móng tay, móng chân)Còn tiếp

 42. #42 by Dom-dom on 2011/03/05 - 17:46

  Bài này cũng trên vne, chắc là nhiều tên còm trên ấy, Anh chưa đọc, đoán vậy he he sẽ hô hào về đi về đi là chính, và sẽ bị biên tập lại, nên anh bot lên đây muốn được nghe ý kiến trực tiếp từ các Bựa. Nghe chừng vụ thoát Lừa cũng có nhiều ý kiến trái chiều phết.

 43. #43 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/03/05 - 18:15

  Trườnghợp của cô Đòm(@con cô Đòm) hôngphải là hiếm. Đã có quốctịch Mẽo thì việc trởdề Lừa sống, anh đồ rầng là sốngtạm cô nhế thì có một số iuđiểm sâu:
  – Mần xinviệc trong các côngty nước ngoài tại Lừa hông khó do có quốc tịch Mẽo(Âu, Canada bửn, Úc nhợn..) cộng mới vốnliếng AnhNgữ nữa. Có hai thứ nầy thì vứn đề taynghề, bằngcấp hông còn quanchọng mấy.
  – Cỏn hông thích mầncông, gửixiền vào bank lấy lãicòm đong qua ngày dư ý tưởng cô gìgì mần tưvứn ởtrển.
  – Mở shop mần buônbán/ dịchvụ nhonhỏ thôi nếu có đông tơn hơn do bọn côngquyền ít dám soimói mới cả gâykhódễ hơn so với Lừa gộc. Cóthể nhờ ngườithân, bạnbè tintưởng được mần đứng tên kinhdoanh giùm nếu chưa antâm.
  – Phắn trởdề Mẽo dễdầng ngây nếu chẳngmây ở Lừa có biến. Cáinầy mới quanchọng nhứt. Địtmẹ, nếu còn mần ăn lụnbại or bịcướp trắng(@Kết hối, ever) thì trởdề bển mần lại cuộcđời míhồi. Đặt trường hợp cỏn là Lừa gộc thì eatshit eatshit nhế.

  Khuyếtđiểm nầy:
  – Cỏn sẽ mau nản vì cuộcsống ở Lừa và Mẽo khácxa quáthể. Côngquyền thì càng chán. Likeshit likeshit.
  Anh đồ rầng cỏn sẽ dất khó hòanhập vì đã thoát Lừa từ hồihổi bédưcụckẹo dồi.
  – Chết bấtđắckìtử vì dững lí do hãmlìn. Địtmẹ, chibộ đừng hỏi anh mà đi hỏi thằng Gúc or xem trên bấuĐảng nhế.
   (Còn tiếp)

 44. #44 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/03/05 - 18:46

  Anh Tinh Tế nói tiếp đi, tôi vẫn đang lắng nghe đây.

 45. #45 by Mr. Tran on 2011/03/05 - 18:51

  Dũng hói đi ỉa đâu rùi? hóng trả lời của tển mãi đéo thấy là sâu?

 46. #46 by Lừa nhà quê on 2011/03/05 - 19:19

  Cô Trạn hóng buồi jì nữa? tển nói hết mẹ zồi

  – Đông tiền Tơn (>500K) thì chuyển kiểu đầu tư ra nước ngoài đê,
  – Ít hơn thì làm như tển nói: chia làm mấy thứ vào – đất đẹp ở xa, vàng+tơn chôn chân jường, địt mẹ, đừng gửi banh lấy lãi mà làm mồi cho B.
  – Đéo có jì, thì cần buồi phải hóng, nhà làm chồng đảm, văn phòng thì làm culi ngoan, ra đường đi đúng luật, ăn-ỉa-địt hợp vệ sinh, chăm thểdục để khỏe như trâu vào… hóng quán bựa đều đặn, xem củ sọ có ra được cái jì mới không?

  Thế thôi nhể? 
 47. #47 by Mr. Tran on 2011/03/05 - 19:32

  @Lừa quê:

  Mỗ đương hỏi tển về thủ đoạn sắp tới của Bê khi tển bẩu bê chỉ mần kết hối 1 phần tức là không quyết liệt dư bên Khựa chứ có hóng chuyện chuyển tiền mới đầu cơ đéo đâu.

  Mỗ nằm trong diện chưa thoát được mà cũng đéo có nhiều tiền để đến mức phải lo chiển ra nước ngoài. Hóng thủ đoạn của Bê để tính cho tương lai có cách nầu bớt tăm tối trong khi chưa thoát được thôi. Hiểu chửa?

 48. #48 by cuchuoiSG on 2011/03/05 - 19:33

  Dặt Dẹo là thương hiệu của lốc anh đã đăng ký bản quyền nhế. Còn cái thằng datdeo kia có phẩy anh đéo đâu mà cô cứ kêu đúng tên cúng cơm lốc anh vậy.@Dặt Dẹo
  —–
  Đéo mẹ, cái tên như buồi thế nài mừ cũng lắm con tranh nhau cái sở hữu trí tuệ nhẩy.
  Có tranh chấp thì phải có phân xử. Anh tuyên bố như sau: 1 con tên chấp nhận là Dặt Dẹo vì cỏn biên có dấu, còn con kia thì là dắt déo (đéo được viết Hoa, hehe) vì cỏn biên đéo dấu má gì sất, đứa nào cãi thì ăn lỗn ăn lỗn.

 49. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 19:55

  Địt mẹ các cô lũ ngựa Simacai.

  Để Zì vầu chỉđạo các cô fát nầu rùi còn đi ngủ. Địt mẹ buỗn ngũ quã buỗn ngũ quã.

 50. #50 by An Hoang Trung Tuong on 2011/03/05 - 19:58

  @Địt mẹ Zũng Hói nổ về chiển ngân từ Lừa qua Khoaitây nhiều chỗ ỉa đùn lắm nhế. Zì cho cô 1h để sửa lại đấy, kẻo bọn khác tưởng là đúng thì bỏ mẹ nhà cô.