Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by nhất on 2011/03/05 - 05:02

  Bởi bạn em không đứa nào không cố gắng cho bú-ăn quá liều lượng mỗi lần và số lần trong 1 ngày thì luôn nhiều hơn sách chỉ bẩu

  Cháu nào cháu nấy trông như Sumô cả lũ. kekekeke

  Cái này anh nói từ đầu, sư bố cô há há. Anh đi ngủ, mai nghiên cứu về kết hối-devisen , thx ky xinh nhế.

 2. #2 by Hồ Trét on 2011/03/05 - 05:02

  Đù má! Giống như lạc vầu trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình =))

 3. #3 by Lucky on 2011/03/05 - 05:04

  @ Nhất : Vện anh không rành tiếng – anh vất vả nhỉ !
   
  @ Mít : Nhất có phải mẹ đứa bé đâu . Bên này mà nuôi trẻ con để còi như Somali ( nếu không liên quan đến Gen di truyền ) là biết vợ chồng Nhất đéo biết gì về điện rồi !  Cũng may là còn ý thức hỏi bác sỹ về sữa cho baby, không thì mệt với bọn Jugendamt  rồi .

  @ Do L : Ky có nói mua sữa ở Lừa phải tư vấn bác sỹ đâu !

    Ở Lừa có tiền thì bỏn nuôi con bằng sửa  Tây .

   Không tiền nuôi bằng sửa có bổ sung Melanie của nước mie Tàu

  Bộ Y tế Lừa Ky đéo thèm nói .

  @ Hóng hớt : Chào nhé !  Thứ là nhân vật đặc biết , kiểu ” mười năm tình cũ ” ý mà- qua mie cái thời đói khổ rồi mà cũng chưa quên được !

 4. #4 by Lucky on 2011/03/05 - 05:11

  @ Hồ Trét : Ảnh chụp đẹp đéo tả được ! Ngưỡng mộ quá !

 5. #5 by Mit on 2011/03/05 - 05:15

  @ Ky

  Tiếng Đức khó bỏ mịa.  Xưa Mít chồng cũng có người cậu đi Tây Đức du học. 

 6. #6 by Lucky on 2011/03/05 - 05:28

  @ Mit : uhm , ai sang đây cũng nói khó nhai tiếng Đức lợn . Nó rất phức tạp .

  vd :  danh từ cái đéo gì cũng phải gắn với – đéo biết tiếng Lừa gọi là gì :  die Frau – đàn bà , der Mann – đàn ông , das Kind – đứa bé .

  der / die / das ( ein / eine/ ein ) và nó biến liên tục khi dùng , lúc den/ die / das ( einen / eine / ein )  , lúc dem/ der / dem ( einem / einer/ einem ) …ôi thôi là phức tạp .

  vd : nghĩa của câu phải đọc hết câu , không thì hố hàng ngay !
     Ich liebe dich ( em yêu anh )
     Ich liebe dich so sehr aber nicht mehr ( hố hố em đéo còn yêu anh nữa )

 7. #7 by vangson.donkey on 2011/03/05 - 05:42

  @Zì & e Thi E-bớt: cái con Nghị định bỏ mịa chuyển đơn vị Đồng (cân) or Chỉ vàng bằng 3.75gram mới có năm 2k7 thui. Vụ này cũng ko có gì cả, trước kia Lừa dùng đơn vị đo vàng theo bọn HKong với Mã Lai nên 1 chỉ = 3.78gram; giờ chuyển về dùng theo nước mẹ.

  Thế ditme tại sâu lại mọc ra con số lẻ chết tiệt kia? Đgiản là đơn vị Cân cổ nó thế (604,79gram ở HK và 600gram ở nc mẹ) và đếm theo hệ thập lục nên 1 chỉ = 600gr/16. Hehe…Gúc nó bảo thế đấy, dúng sai biết déo đâu!

 8. #8 by vangson.donkey on 2011/03/05 - 05:47

  @Ki iêu: quả E déo biết gọi là gì ấy thì Lừa gọi là Mạo từ E àh!

 9. #9 by vangson.donkey on 2011/03/05 - 05:51

  Sozi, dưới kia typing nhầm: 1 cân (604.79gr or 600gr) = 16 lượng (lạng), 1 lượng = 10 chỉ.

 10. #10 by Lucky on 2011/03/05 - 05:54

  @ Khỉ : 
  Bảng quy đổi đơn vị trọng lượng vàng bạc đá quý quốc tế.

  1 Ounce ~ 8.3 chỉ ~ 31.103 gram

  1 ct ~ 0.053 chỉ ~ 0.2 gram

  1 lượng = 1 cây = 10 chỉ =37.5 gram.

  1 chỉ = 10 phân = 3.75 gram.

  1 phân = 10 ly = 0.375 gram.

  1 ly = 10 zem = 0.0375 gram.

  1 zem= 10 mi = 0.00375 gram

  Mấy thèn làm vàng ở Lừa bây giờ rất hay ăn vàng bèn cách cho các cám vàng dính vào lai áo , về dũ ra lấy , ngày vài zem đến ly vàng cám đấy . hehe chủ có mà biết shit ý .

 11. #11 by vangson.donkey on 2011/03/05 - 06:17

  Ki ơi, thời xửa xưa lâu lắm rùi mới có trò E nói thôi, giờ cân điện tử chính xác tới 0,001gr (1/3zem) và thằng chủ tiệm k0 thiếu biện pháp chống mấy trò láu cá cỡ ấy đâu E.

 12. #12 by Enterprise on 2011/03/05 - 08:20

  @Cô Ky:
  Trích:
  Mấy thèn làm vàng ở Lừa bây giờ rất hay ăn vàng bèn cách cho các cám vàng dính vào lai áo , về dũ ra lấy , ngày vài zem đến ly vàng cám đấy . hehe chủ có mà biết shit ý .
  Hết trích

  Hehe, mời cô xem nghề “bắt heo vàng”.

 13. #13 by datdeo on 2011/03/05 - 08:50

  Địt mẹ chi bộ mồm thối, mới qua một ngày mà cồng đọc ong hết cả đầu. Các bựa nổ nhiều quá làm anh cũng phải nhảy vào chém @vụ sữa với ti: địt mẹ Sư Thứ nói đúng mẹ nó rồi, em Hương điêu cứ cãi ngang. Anh đoán em Hương Điêu akay Sư thứ nên cố cãi đấy. Lịt me, ở đời này đéo có thứ sứa nào tốt bằng sữa mẹ. Chuyện giá trị dinh dưỡng đã một nhẽ, sữa mẹ có nhiều kháng thể hỗ trợ cho trẻ sơ sinh (đặc biệt là 6 tháng đầu) mà tất cả các loại sữa ngoài đéo thay thế được đâu.

 14. #14 by datdeo on 2011/03/05 - 08:52

  @Mẹ còn các vện bọn bỏn nhiều đưa cứ lấy cớ này cớ nọ để cho con bú sữa ngoài, nếu vì nó đéo có sữa thì OK chấp nhận. Có nhiều cỏn lười đéo muốn cho con bú, muốn bay nhảy. Có cỏn sợ con mút lắm hỏng mẹ đầu ti, hoặc đầu ti nó đéo hồng nữa đéo câu được giai vươn vươn. Lịt mẹ bọn tây, nếu vện nào thương con và có trách nhiệm thì nó chăm chút con cũng kĩ như vện lừa, nếu nó bận đi làm nó còn vắt sữa ra trữ ở nhà để bọn baby sitter cho con bú đấy p/s: anh xozi cái font chữ đéo hiểu sao máy anh thằng GiàHú nó đéo hiển thị font to cho anh được

 15. #15 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 09:20

  Mấy con lừa thối đổ oan cho Sư phụ quá đi!
  Sư phụ gọi vợ là nái là do thói quen từ hồi đi làm thị trường thức ăn chăn nuôi mà thôi!
  Còn việc cho con bú thì đó là trách nhiệm của người mẹ chứ, phải cho bọn nhóc nó bú tới ít nhất 18 tháng tuổi!
  Còn bảo đẻ nhiều là ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ á, đúng là đồ đầu đất. Phụ nữ càng đẻ nhiều, nuôi con bằng sữa mẹ nhiều thì càng sống lâu …. các cô, các chú lừa thử ngẫm nghĩ và thống kê lại những người già mà mình từng biết xem có đúng là như thế không?
  Vấn đề đẻ nhiều chỉ khổ thằng bố thôi, tiền toàn dùng để nuôi bọn bỏn không được đi tỉn vện nhiều!
  Sư phụ nói việc phá thai hồi nào, chỉ là hút điều hòa kinh nguyệt, tuy có ảnh hưởng nhưng không thể gọi là phá thai được vì phát hiện thai sớm!
  Mấy con lừa cái chưa biết đẻ, không biết đẻ, không có sữa, hoặc lười, hoặc muốn giữ eo thì không chấp!
  Còn thằng nào dám bảo con cái Sư phụ sau này đuổi Sư phụ ra đường đấy hử. Cái đồ đầu đất thối khắm của tụi bây so với Sư phụ thế nào được, Sư phụ có tới 4 nhóc lận, thằng này bố láo thì bảo 3 đứa kia uýnh chít cụ nó đi chứ, đuổi đuổi các khặc Sư phụ đây này! Chúng mài chỉ có 1 đến 2 con thì mới là những con lừa tội nghiệp nếu lỡ bị lũ lừa con trở quẻ đuổi cổ ra khỏi chuồng!
  Tiên sư bố lũ sâu bọ bầy đàn ăn cứt chó!
  He he!
  Chưởi các cô, các chú khoái mõm quá đi!

 16. #16 by minhdung on 2011/03/05 - 09:21

  ơ mà Dũng hói của chibộ hôm nay đi éo đâu để cả lũ phải tán phét chờ hóng thế nhở???

  Chắc đương bận đi nhét tơn ra nước ngoài  @em Hương: hé hé, anh đây. Cả ngày qua hok ngó quán mờ đã hơn 300 cồng, đông vãi. Đang đọc rồi tham luận nhá.

 17. #17 by cuchuoiSG on 2011/03/05 - 09:32

  Địt mẹ các cô, đang Vàng Tơn thì quay sang sữa với lại vú.
  Nhưng nhân các cô nói đến vấn đề trẻ con, anh cũng có câu chuyện hầu các cô đây, địt vào ./ mẹ các cô phát nữa (Vàng Son thì bỏ chữ “mẹ” ra, hehe).

  DẠY CON KIỂU TÂY

  “Con trai đi Mỹ du học, sau khi tốt nghiệp rồi định cư tại Mỹ. Và đã kiếm cho tôi con dâu người Tây tên Susan. Hiện giờ, cháu trai Peter đã 3 tuổi.

   Mùa hè năm nay, con trai vì tôi đã đăng ký visa thăm người thân. Thời gian 3 tháng lưu lại Mỹ, con dâu Tây Susan có cách giáo dục con cái làm tôi đây người mẹ chồng Việt Nam phải đại khai nhãn giới.

 18. #18 by cuchuoiSG on 2011/03/05 - 09:33

  tiếp theo phần trước….

  Không ăn thì cứ nhịn đói. Mỗi buổi sang, sau khi Peter thức dậy, Susan để phần ăn sang lên bàn, thì tự mình đi bận rộn việc khác. Peter sẽ tự mình leo lên chiếc ghế, uống sữa, ăn bánh sandwich. Sau khi ăn no, nó sẽ tự về phòng của mình, tự tìm quần áo trên tủ, rồi tự lấy giày, rồi tự mình mặc lên.

   Bất kể chỉ mới 3 tuổi thôi, vẫn chưa phân biệt rõ rang mặt trái hay mặt phải của bít tất, giày trái hay giày phải. Có 1 lần Peter lại mặc ngượi chiếc quần lên người, tôi vội vàng chạy đến muốn thay lại cho cháu, nhưng đã bị Susan cản lại. Nó nói, nếu nó cảm thấy không thoải mái tự nó sẽ cởi ra, và mặc lại; nếu nó không cảm thấy không gì là không thoải mái, vậy thì tùy nó. Và nguyên ngày đó, Peter mặc cái quần ngược đó chạy tới chạy lui, Susan như không thấy gì hết. Và 1 lần nữa, Peter ra ngoài chơi với cháu nhà hàng xóm, chưa được bao lâu thì nó chạy thở hổn hển về đến nhà, nói với Susan: “Mẹ ơi, Lusi nói cái quần của con mặc ngược rối, đúng không? Lusi là con nhà hàng xóm, năm nay 5 tuổi. Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy, con có muốn mặc lại không?” Peter gật gật đầu, tự mình cởi quần ra, xem tỉ mỉ rồi, bắt đầu mặc lại. Từ lần đó về sau, Peter không bao giờ mặc ngược quần nữa.”

 19. #19 by minhdung on 2011/03/05 - 09:53

  Còn bảo đẻ nhiều là ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ á, đúng là đồ đầu đất. Phụ nữ càng đẻ nhiều, nuôi con bằng sữa mẹ nhiều thì càng sống lâu …. các cô, các chú lừa thử ngẫm nghĩ và thống kê lại những người già mà mình từng biết xem có đúng là như thế không?


  @Địt mẹ chi bộ chửi Thứ nhiều quá. Anh đã định thôi kệ mẹ tển. Nhưng thở ra câu thúi hoắc này thì thật đéo chịu nổi.

  Địt mẹ Thứ mỗi lần gái đẻ con là mỗi lần chết lên chết xuống. Mỗi lần gái chửa là mỗi lần canxi trong xương tăng lên cao khủng khiếp => chửa nhiều loãng xương khi già càng lớn. Mỗi lần đẻ thì dạ con lại sa xuống nhiều => đẻ nhiều chuyện dạ con sa xuống tới nỗi đưa tay vào ỉn lên là thường.

  Địt mẹ Thứ chứ còn bao nhiêu thứ khác, con nhỏ, con đông, chồng lông nhông.

  Thứ ăn cứt hay sao mà nói thối thế.

  Cãi thì cũng phải nghĩ chứ, lớn rồi mà cãi như phá thế thì địt mẹ còn là ông người hay không hử?
 20. #20 by minhdung on 2011/03/05 - 09:55

  @ Nhất: Đéo biết nhất nói sao. Chứ anh sang Đức vào siêu thị bê cả vài thùng sữa hạ giá về Lừa có sao đéo đâu. Chẳng cần đơn từ đéo gì cả, mà anh còn đéo phải công dân Đức luôn.


  @Hương: Em nói đúng lắm về vụ trẻ con bú sữa. Địt mẹ mấy thằng có phải chăm con đâu mà biết em. Kệ mẹ bỏn đi, kiếp sau bỏn làm gái cho chết mẹ bỏn đi em ợ.
 21. #21 by minhdung on 2011/03/05 - 09:57

  @Nhất: Về vụ vào Mông cổ ý, hì hì. Bọn nhập cư EU với Mẽo, với Can, với Úc chúng nó đéo ngu đâu Nhất. Nếu đó là chính sách của bỏn để giữ chủng tộc quý hiếm, như kiểu lợn mán của Lừa ý. Thì chúng nó cũng đủ trình để đéo thằng nào xung quanh Mông cổ qua mặt được chúng. Anh làm việc với bọn nhập cư nhiều rồi, bỏn cáo lắm, có lừa nó được cái cục cứt.


  Mà hồ sơ đã có vết rồi, thì địt mẹ chỉ có ăn cứt thôi. Nghĩa là ở lại Lừa forever, hế hế.
 22. #22 by minhdung on 2011/03/05 - 10:00

  @All: Tình hình kết hối như sau


  – Tướng nổ về kết hối đéo sai, về định nghĩa, khái niệm cũng như cái từ kết hối kết kim là mượn của Tầu mẹ. Và nó là từ mới cách đây chục năm là cùng thôi.

  – Nhưng vấn đề là Lừa đéo bao giờ là Tầu. Học mấy thì học cũng là học kiểu Lừa, bớt đầu bớt đuôi. Đéo bao giờ khá nổi.
 23. #23 by Enterprise on 2011/03/05 - 10:04

  Ui, lương tháng sau giảm trên 6% thì khác nào bây-giờ nhở.

  Thời-đó làm giáo thì phải chịu thế thôi, than-vãn gì? Đi dạy chủ-yếu là vui, về nhà cuốc đất chăn gà y như các cô khác.

  Mà chăn gà chứ ăn gà cũng khó, hehe. 8x rồi mà cũng phải ăn đêm đấy các cô. Còn không thì phải là giỗ, tết và mời cô trưởng-khóm đến. Thi-thoảng 1 chục trứng biếu bác trưởng-khóm cho có tình-thân-mật. Cô gì bảo cống nhà cổ thông với hỏa-lò gì đấy là đúng đó.

 24. #24 by Enterprise on 2011/03/05 - 10:05

  Các cô cứ lăn-tăn vụ xét nhà. Khi cần thì khỏi luật cũng làm được. Các cô ngóng luật làm gì? Quan-trọng các cô giữ như-nào. Như bà gì ôm mấy lon gi-gô vàng đấy có sao đâu? hehe. Giữ như-nào thì tự động-não, nhế! hehe.

  Thời-thởi (8x, x < 7)  thi-thoảng bỏn vào xét nhà lục tung cả. Nhà anh có cái cột-gạch lớn ở gần bếp để đỡ mái bỏn cũng muốn phá xem có dấu trỏng không. Năng-nỉ mãi pa anh mới được phép đẻo xung-quanh cái cột để khỏi phải đập nát ra. Cái cột đó sau-này để trơ ra nham-nhở thế. Mỗi khi nhìn bùi-ngùi không tả nổi, hehe. Sau-này nghe còn có máy-khám-vàng nữa, hehe nghe chết-khiếp. Dưng chưa được thấy máy nó thế-nào. Còn khám xăng nữa, hehe.

  Các cô cũng nên nghĩ là CAM hay gì cũng có phần người, chả phải rô-bốt. Làm sao cho cả đám vui là được. Bỏn cũng lo mạng của bỏn. Các cô chết hết thì đám chết kế tiếp là ai? Cô nào bảo vụ-án nào cũng phá được đấy? hehe, có vô-số vụ không phá được bỏn chất trong tủ đấy cô. Nguyên-nhân thì có thể bỏn không có khả-năng hoặc không muốn, hehe.

  Còn thứ quan-trọng nữa là các cô phải biết lên-tiếng vì lợi-ích của bản-thân mình. Khi khổ quá chịu không nổi, các cô phải qua nhà thằng hàng-xóm than: tao khổ quá, đến cây-xăng bảo tao khổ quá, đến nhà bác tổ-trưởng bảo em khổ quá, đến chỗ chú CAM phường bảo con khổ quá, ra đường gặp em áo cam quần sọc vàng cũn-cỡn tai nghe iPod thì cũng bảo anh vã quá như mụ Dì hổm rày vẫn làm í, hehe.

 25. #25 by minhdung on 2011/03/05 - 10:12

  – Thứ nhất: Luật của Tầu nghiêm cực, đừng có nghĩ nó tham nhũng nhiều như thế là doanh nghiệp nó có thể dễ dàng hoạt động kiểu Lừa.


  – Thứ 2: Tầu kiểm soát ngoại hối cực nghiêm. Đa số dân Tầu không nghĩ và không tích trữ Tơn như Lừa.

  – Thứ 3: Tầu từ khi bắt đầu chính sách kiểm soát ngoại hối chặt cách đây hai chục năm đã ỉn doanh nghiệp lên trên đầu. Đéo như Lừa luôn dồn doanh nghiệp xuống dưới đít. Ngoài ra bỏn trợ giá khủng khiếp cho các doanh nghiệp xuất hàng đi, mang Tơn về. 

  Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì khoản đãi đến nỗi cách đây dăm năm anh đã mần 1 doanh nghiệp ở Tầu, thuê 1 thằng Tầu làm giám đốc, rùi oánh xuất Âu, thừa thì bán Lừa. Rẻ hơn nhiều khi mần chính doanh nghiệp đó ở Lừa.

  – Thứ 4: Giá nhân công, nguyên vật liệu ở Tầu rẻ vô đối. Anh hay sang Tầu cũng chỉ để thuê tầu mần việc và mua nguyên vật liệu của Tầu. Nhân công Tầu vừa rẻ vừa hiền vừa ngoan vừa trung thực. Như kiểu dân tộc trên núi, đéo bao giờ lo lắng như thuê nhân công Lừa.

  Tóm cái váy Lừa đéo bao giờ học được chính sách kết hối như Tầu. Và đéo bao giờ làm được triệt để toàn diện như Tầu.
 26. #26 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 10:15

  Này Dũng hói đầu bò, Sư phụ đặt tên cho mầy là đầu bò vì hết mẹ nó tóc rồi mà vẫn rất chi là bướng và bố láo ăn cắp!
  Mầy banh mắt ra, rúc cái đầu hói củ chuối của mầy vào đây mà đọc xem Sư phụ mầy nói có đúng không!
  Ngoài ra tự tay Sư phụ thống kê trong cái làng quê cả hai bên nội ngoại, ở những nơi mà Sư phụ từng biết …. cũng đúng như thế luôn!
  Đa số những phụ nữ sinh nhiều con đều có tuổi thọ cao hơn những người sinh ít con
  Về khoa học thì Sư phụ của mầy khặc cần quan tâm, nhưng thực tế là như vậy
  Tiên sư mầy nhé, Dũng hói đầu bò củ khặc, ngửi dắm của Sư phụ phát đi!

 27. #27 by minhdung on 2011/03/05 - 10:16

  Hiện tại có mấy cái nổi cộm ở Lừa:


  – Buộc bank phải giữ mức độ tăng trưởng từ: 20% trở xuống.

  – Buộc bank không cho vay chứng khoán, đất.

  – Kiểm soát ngoại tệ, buộc bank nào có dự trữ tơn cao bán lại cho B khi cần.

  – Có thể cấm kinh doanh vàng miếng, nhưng đéo có giải pháp phương án cụ thể.

  Tạm thời các chính sách của bỏn đều như cứt. Chỉ đưa ra đề bài mà đéo có cách nào giải quyết triệt để. Anh dám đảm bảo đéo có kết hối, hay kết kim cưỡng bức củ cặc gì như tên Tướng nói. Vấn đề này cũng tương tự như việc cấm xe 3 gác. Cuối cùng lệnh cấm vẫn có, nhưng xe 3 gác vẫn chạy đầy đường.

 28. #28 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 10:17

  Hix!
  Sư bố mầy Dũng hói đầu bò
  Vào đây
  Sư phụ quên dẫn link!

 29. #29 by minhdung on 2011/03/05 - 10:20

  Đa số những phụ nữ sinh nhiều con đều có tuổi thọ cao hơn những người sinh ít con


  @Thứ: Địt mẹ Thứ lỗ đít hơn anh tưởng đấy. Lớn rồi tranh cãi cũng cần, nhưng đéo phải cứ vênh mặt lên chửi nhau như phá mả là tốt đâu.

  Địt mẹ Thứ cái nữa. Chứ gái đẻ nhiều đủ thứ bệnh tật. Mà gái đẻ lại đéo phải gái muốn đẻ, mà tòan là những thằng chó chết như Thứ đi chân đất, nên dính bầu rồi đẻ.

  Chứ trăm phần trăm gái đéo bao giờ muốn đẻ nhiều. Vì sao?

  – Già nhanh, xấu nhanh
  – Chửa đẻ cực nặng nhọc, vất vả
  – Đông con thì nuôi tốn kém, chăm sóc không xuể
  – Già loãng xương
  – Dễ ung thư tử cung
  – Dễ sa dạ con
  – Chồng nhiều cơ hội lăng nhăng
  – …

  Địt mẹ Thứ, thống thống cái đầu buồi anh đây này. Địt mẹ những thằng như Thứ hết mẹ thuốc chữa rồi mới thở ra đẻ nhiều là sống lâu. Chết mẹ mày đi Thứ ạ, hehe.
 30. #30 by minhdung on 2011/03/05 - 10:23

  Hiện nay các phe phái ở Lừa cũng chém nhau ác quanh việc kết hay không kết. Ti nhiên, theo anh thì B đéo có giải pháp nào khả dĩ. Vì nếu kết thì đéo có phương án nào kết được ổn thỏa hết. Nhưng trở về thời thiên đàng thì rất có thể.

 31. #31 by Hóng Hớt on 2011/03/05 - 10:23

  Nói riêng sư thứ
  Hóng Hớt bảo rồi, ai chửi HH mang tội…
   
  ” Gái 1 con trông mòn con mắt
  Gái 2 con cổ thẳng lưng còng…”
  ý nghĩa câu này thế nào Sư chịu khó tìm cô giáo cấp 1 dạy cho nhé…
  Sư coi zợ như heo không phải từ cách gọi của Sư mà trong cách nghĩ của Sư , ở miền Nam, khi nói đến từ Vện, người ta nghĩ ngay đến 1 con chó đó Thứ có biết không ( ở đây Hóng hớt không có ý bôi bác cách gọi đó, chỉ muốn giải thích cho Sư hiểu không phải Sư gọi vợ bằng nái là HH nói Sư coi zợ như heo đâu…)
  Sư đừng cố cãi, đừng cố phơi cái ngu , cái dốt của mình ra cho thiên hạ cười, người mẹ mỗi lần mang thai là chắt chiu từng phần xương, máu mình cho con, mang thai nhiều sẽ nguy cơ loãng xương cao, và nhiều bệnh tật khác rình rập. Thời đại in tờ nét, Sư sống ở thành phố chứ không phải trong rừng , chịu khó Gúc đê ( cho mượn câu lệnh bảo Gúc của anh chủ quán nhé…)
  Sư phụ nói việc phá thai hồi nào, chỉ là hút điều hòa kinh nguyệt, tuy có ảnh hưởng nhưng không thể gọi là phá thai được vì phát hiện thai sớm!
  Sư cũng thừa nhận đó là thai đấy nhé
   
 32. #32 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 10:23

  Ừa ừa!
  Cái vụ nầy thì được!
  Dũng hói đầu bò với Thối hoắc chủ quán kèn theo thằng nào đúng đây!
  Không nhẽ lần này Dũng đầu bò lại đổ được cứt vào mõm thằng Chủ quán!
  Mầy nói tiếp đi Dũng hói đầu bò, Sư phụ hóng tiếp đây!

 33. #33 by minhdung on 2011/03/05 - 10:28

  Tên nào hỏi chuyển tiền ra nước ngoài thế hử? Địt mẹ nó là cả một nghệ thuật, hehe.


  Năm rồi anh chuyển hơn 70% tài sản đi rùi, nên có kết kết anh cũng không có gì sốt vó cả. Gúc và tìm những cách sau nhá:

  – Những tên thường có tiền do buôn bán gửi từ ngoài về. Qua Thái hoặc Miên mở tài khoản công ty. Rùi chuyển vô đó. Thực tế sẽ mất thêm 1 khoản chi phí mở công ty và thuế má với bọn Thái hoặc Miên, nhưng nhỏ thui đéo có gì nhớn cả. Rùi tùy theo thỏa thuận mà bảo thằng gửi tiền nó chuyển tiền cho mình vào tài khoản cá nhân cũng ở Thái hay Miên sau một vài lần đầu.

  – Những tên có tiền ở Lừa muốn chuyển đi đéo có cách gì hay hơn là tống con cái hoặc vợ đi trước mần học hoặc mần định cư. Mở 1 công ty ở bển, ký quỹ chính phủ, rùi sau vài năm là lấy được tiền ký quỹ. Rùi mua nhà, rùi chuyển tiền qua nuôi vợ, nuôi con.

  Đấy là những cách lớn và hay làm nhất. Cụ thể phải hỏi tư vấn nhé. Hoặc gúc.
 34. #34 by minhdung on 2011/03/05 - 10:32

  Sư đừng cố cãi, đừng cố phơi cái ngu , cái dốt của mình ra cho thiên hạ cười


  @em Hớt: Thứ tển cãi như thế thì si nghĩ đó ngấm vào tận xương tủy rồi em. Nghĩ xem nhé, rất logic.

  1. Tển cổ xúy quan hệ tình dục hok condom.

  2. Tển hô hào gái đẻ nhiều sẽ sống lâu.

  Anh ngờ rằng sắp tới tển còn hô hào: Đa số gái xinh về già là chỉ tập trung đẻ với rửa bát quét nhà và hầu hạ chồng như osin.

  Ui địt mẹ Thứ. Chán đéo muốn nói nữa.
 35. #35 by Tơn on 2011/03/05 - 10:33

  Theo anh quán Bựa nên mở rộng cửa đón những cô như mm, riêng loại rác rưởi như cô Thứ thì cấm cửa mẹ! Đéo gì vào quán đã mấy năm rồi mà óc vữn trắng chỡn.

 36. #36 by Mr. Tran on 2011/03/05 - 10:45

  @Dũng hói:

  Mỗ đồng ý mới cô về điểm ở xứ nầy chẳng có cái đéo gì làm nghiêm túc, chuẩn chỉnh được.

   

  Đặc biệt là dững thứ liên quan đến tiền nong, đất cát vì con cái, đàn em của Bê dính dáng rất nhiều. Nếu Bê muốn có Tơn mà đéo phải vất vả gì (@Thối) mà nói thật là muốn cũng đéo vất vả được vì có cái lìn gì đẻ được Tơn đéo đâu mà vất vả mần, mà bỏn đéo (dám) kết hối triệt để dư Khựa thì sẽ làm sâu?

   

  Chỉ kết hối những bỏn non-quốc doanh tay to mà bỏn đéo ưa lắm & bắt 1 vài bọn khác kết hối chút chút? Sau đó sao? Lại nghĩ các mẹo bơm GDP dụ bọn khoai tây (cách này chắc đéo được bao lâu nữa) rùi đánh đổi somethings với nước mẹ?

 37. #37 by Deobietj on 2011/03/05 - 10:47

  Zì chán rồi hông muốn nói nữa hử. Zì gọi Bựa là ngựa là nâng tầm hay dí bẹt lũ Bựa hả Zì?

  Zì cải tiến tiếng Việt nhưng mà cụ tỉ hơn chút đc hông Zì? Ví dụ Zì viết:
  Fáthành: là Phát hành or Phá thành.
  Kếthối là Kết hối or kế thối.
  Đại loại thế. Tất nhiên Phá thành chẳng hạn kg phải là từ ghép nhưng sẽ có 1 vài từ tương tự bị lỗi này.
  Chiện Sư Thứ thì hình như lại ông nói Gà, bà nói Vịt. Sư Thứ đừng Gồng mình nữa. Nói như sư thì thế giới đâu cần tiến bộ – văn minh. Càng tiến bộ văn minh thì càng tốt chứ sao. Sư hông thích con cái mình thành đạt, lượn lờ khắp nơi, ăn sung mặc sướng etc ah?
 38. #38 by datdeo on 2011/03/05 - 10:56

  @Minh Dung + chi bựa: chi bựa khai sáng củ sọ hộ anh phát về hệ thống ngân hàng và các điều về chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của lừa phát, anh thật mù tịt về quả này. Ví dụ như nếu như một thằng nhiều Tơn như DomDom, ra HSBC lập một tài khoản của HSBC (mà có cần điều kiện gì đặc biệt để mở tài khoản ở ngân hàng quốc tế không?). Sau đó tển tống Tơn vào trỏng rồi tển chạy qua Hongkong chẳng hạn rút tiền qua tài khoản HSBC được không? Bên anh thì thoải gà mái chuyện rút chuyện gửi như vậy, ko biết ở lừa thì sâu?

 39. #39 by ĐỜI LÀ CỤC CỨT on 2011/03/05 - 12:28

  Anh vẫn đang lấy số lấy má. 

  Dũng Hói bựa gộc à : Địt mẹ Dũng hói

  Nhất dâm bựa ngoại à : Địt mẹ Nhất dâm
  đéo biết còn đứa nào nữa thò mặt ra anh chửi cái
  p/s Đây là anh học bài Boi biếc đéo gì của Hoẳng Hoẳng nên không được liệt vào Xờ pam nhá

 40. #40 by minhdung on 2011/03/05 - 12:43

  chi bựa khai sáng củ sọ hộ anh phát về hệ thống ngân hàng và các điều về chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của lừa phát, anh thật mù tịt về quả này.


  @Lưu ý đéo bao giờ có chuyện dễ dàng mở tài khoản ở standard chartered bank, hsbc, anz rùi có thể đút tiền đầu này rút tiền đầu kia nhá. Còn mơ.

  Muốn chuyển tiền ra nước ngoài mà tiện và nhanh nhất thì xài wu. Nhưng nhớ là tiền chuyển phải là tơn, oi nhá. Chuyển bằng tơn úc, hay yên nhật thì có chỗ không nhận đâu. Ti nhiên phí chuyển cao, chấp nhận thui.

  Còn muốn chuyển số lượng lớn thì phải nghĩ ra sự vụ, công việc rùi chiển tiền qua theo sự vụ đó. Ví như mua 1 cửa hàng fastfood bên bển. Hay mua nhà bên bển. Địt mẹ đéo có chuyện tiền anh anh thích chuyển bao nhiêu thì chuyển mà đéo có lý do gì nhé. Phải cung cấp cả chứng từ sổ sách kèm theo cẩn thận. Có trường hợp nó đòi cả hợp đồng hay hồ sơ LC đàng hoàng.

  Nói chung tển hỏi vu vơ thui, chứ nếu tển định chuyển chừng từ trăm ngàn tơn đi thì bẩu anh riêng bên nhà anh chỉ cho.

 41. #41 by minhhuong on 2011/03/05 - 12:44

  Nào thì nói về chuyển tiền ra nước ngoài. Có 2 vấn đề nan giải mà Lừa gặp phải:

  1. Hầu như không thể chuyển khoản ngoại tệ từ Lừa đi các nước.

  Để giải quyết vấn đề này, chủ yếu làm theo những cách sau:

  – Lừa có vô vàn đường dây chuyển tiền non-bank: 2 đầu gọi đt cho nhau, xác nhận tiền 2 phía, rồi trao đổi nhau cùng lúc. (Thực chất ngoại tệ đương ở nước nào vẫn nằm im ở nước đó)

  Lượng tiền chuyển có thể cực kỳ lớn, nhưng cần có sẵn người nhà đương ở nước ngoài, và lượng tiền này không có cách gì khai báo, chứng minh đã nộp thuế hay bất cừ minh chứng nguồn tiền là sạch hay bẩn.

  – Cách 2 là mở tk HSBC, làm thẻ dạng được quyền rút 500Euros tiền mặt mỗi ngày ở nước ngoài, với chifí chấp nhận được. Hehehe, lại tiền mặt, tức lại đéo biết khai thuế má kiểu gì.

  – Cách 3 là cách bọn bạn vẫn đương sinh sống ở Lừa làm, sang Sing mở tk, mỗi lần sang chơi là chúng nó vác theo 1 cơ số, trong vòng mấy năm qua sang nhiều lần. Cái này chính xác là giữ tiền ở tk nước ngoài, chứ cũng không chứng minh nguồn tiền bla blo này kia, và bọn bạn em cũng làm đéo gì có nhiều tiền lắm đâu, ít lắm, nên chả thấy bị hanh họe gì kekeke

  (còn tiếp hehehe)

 42. #42 by minhdung on 2011/03/05 - 12:44

  Dũng Hói bựa gộc à : Địt mẹ Dũng hói


  @ơ địt mẹ Cứt định làm quen hả, chầu chầu
 43. #43 by minhhuong on 2011/03/05 - 12:45

  2. Chỉ cần tới đây là chibộ đoán ra em định nói vấn đề nan giải  thứ 2 của Lừa mình là gì rồi, nhỉ; đó là khả năng chứng minh tiền sạch và khả năng sử dụng số tiền đó tại nước ngoài ra làm sao.

  – Cách chính Lừa mình hay làm dự án đầu tư ra nước ngoài như Dũng hói và mọi người khác nói

  – Những người có cty có đối tác nước ngoài mở tk giống như Pepti hỏi, hoặc mở vp đại diện. Cũng là cách thức chứng minh được nguồn tiền và có giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ thuế cty bla bla.

 44. #44 by minhdung on 2011/03/05 - 12:47

  em Hương: Đấy là chuyển ít tiền thôi. Bạn anh nó bán hết đất đi tầm 20 trẹo tơn, chưa kể cash. Nó ong đầu trong vụ chuyển tiền đi mà chi phí ít nhất đấy em. Phải xé lung tung ra rùi chuyển theo nhiều hướng. Thậm chí mở công ty bên Úc rồi làm hợp đồng mua bán với chính mình, rùi mở LC đàng hoàng, rùi nhập hàng, chuyển tiền sang đàng hoàng luôn.

 45. #45 by minhdung on 2011/03/05 - 12:50

  @em Hương tiếp: Ti nhiên 20 trẹo tơn thằng thằng chuyển sang bên kia rơi rớt còn có 17 trẹo tơn thôi. Nhưng chẳng sao. Đất nó bỏ tiền vào có vài trẹo tơn, lãi vô đối, mất có 3 trẹo tơn chẳng đáng kể. Còn hơn là tiền nằm ịch mẹ ở Lừa, đéo thoát được.


  Ngoài ra nó còn bỏ tiền đầu tư khách sạn ở Úc, rùi mua thuyền chở khách du lịch ở Sít nây, nhiều trò lắm.
 46. #46 by minhdung on 2011/03/05 - 12:53

  Địt mẹ chi bộ biết vay tiền bank ở Lừa giờ bao nhiêu không? Quen biết thì 21-22%, còn không thì 23-25%. Làm gì cho lại, mà với việc thắt chặt tín dụng với khống chế tăng trưởng tín dụng bank dưới 20%/năm thì địt mẹ. Bank mà cho vay vung xích chó rùi cũng khốn.


 47. #47 by minhhuong on 2011/03/05 - 12:57

  ehehehehe Chuyển sang xong, nếu mà chạy sang đó sống luôn, ối giời ơi thuế má bên này kinh bỏ mẹ ra được.

  -Thường là coi số tiền chuyển sang là tiền đầu tư, thì từ từ ta tính tiếp

  – bán đất ở nhà rồi con cái ở nước ngoài nhận cho or thừa kế, ui ui ui thuế ong óc đấy

  Cho tới giờ, theo sự phán đoán lờ mờ của em, tốt nhất vẫn là làm theo dạng đầu tư,

 48. #48 by minhdung on 2011/03/05 - 12:57

  Thử hình dung có 3 thằng A, B, C nhé ( đơn vị đồng = tỷ nhé):


  1. Thằng A có 5 đồng, chia ra 1 đồng mua vàng, 1 đồng mua tơn, 3 đồng mua đất của thằng B.

  2. Thằng B mua đất có 2.5 đồng, bán cho thằng A 3 đồng. Vay thêm bank 2 đồng mua mảnh 5 đồng của thằng C.

  3. Thằng C có 5 đồng, mua 2 mảnh mỗi mảnh 2.5 đồng.

  Mang 2 mảnh vay bank 3 đồng, vay vợ 1 đồng mua tiếp 2 mảnh mỗi mảnh 2 đồng.
 49. #49 by minhhuong on 2011/03/05 - 13:04

  @anh Dũng: Xời ơi, bạn em tầm tuổi em thì chủ yếu dạng ít tiền thôi kekekeke  

  Thằng khá khẩm nhất em quen thì nó chỉ có tầm dăm trẹo tơn tống sang Hồng Kông và Sing theo dạng mở cty (hay chi nhánh em đéo hỏi rõ) ở HK nhưng nó tống từ lâu lắm rồi, mấy năm liên tiếp chứ không làm 1 lúc dồn ứ như bố kia bán đất bạn anh

 50. #50 by Bố on 2011/03/05 - 13:10

  May quá, tính đi tìm thằng dũng mồm lắm lông mà vào cái là gặp liền.
  Dũng ơi mầy tư vấn cho anh cái; đám bạn anh chúng lại xúi anh là bỏ tiền vào mua đất lúc này, ngược với dư luận là cần phải chạy ra khỏi đất. Anh ngu  vụ này nên đếch biết chúng xúi thế có đúng không .
   Mới lại cho anh hỏi: nếu có đất mà nằm trong khu vực sẽ làm công viên xanh thì đền bù có thoả đáng không ?

  Anh đội mầy đấy nếu mầy tư vấn cho anh  thằng mồm lắm lông ạ.
  Thằng Dái ghẻ đâu ? Ra làm hải đăng cho anh phát nào.