Gold Gold Gold (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng “98”), 95% (aka Vàng “98” Xanh), 90% (aka Vàng “98” Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại “72” của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. “Về Chếđộ” là hiutrí không ăn lương, nhận xong “Tiền Một Cục” thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thiênđàng: (Thiên đàng).
– Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
– Tưviên: (Tư viên).
– Mùlòa: (Mù lòa).
– Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
– Trẻtrung: (Trẻ trung).
– Nõnnà: (Nõn nà).
– Sắpđặt: (Sắp đặt).
– Miệtmài: (Miệt mài).
– Kiệntoàn: (Kiện toàn).
– Cấutrúc: (Cấu trúc).
– Độngthủ: (Động thủ).
– Đốingoại: (Đối ngoại).
– Tậncùng: (Tận cùng).
– Biđát: (Bi đát).
– Đếquốc: (Đế quốc).
– Ngoancố: (Ngoan cố).
– Cấmvận: (Cấm vận).
– Cươngquyết: (Cương quyết).
– Hunghãn: (Hung hãn).
– Bikịch: (Bi kịch).
– Túngquẫn: (Túng quẫn).
– Tiềnnong: (Tiền nong).
– Thunthút: (Thun thút).
– Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
– Vốnliếng: (Vốn liếng).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Trinhsát: (Trinh sát).
– Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
– Phụcviên: (Phục viên).
– Chếđộ: (Chế độ).
– Giacông: (Gia công).
– Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Thịtrường: (Thị trường).
– Bìnhdị: (Bình dị).
– Phươngtiện: (Phương tiện).
– Đốigiá: (Đối giá).
– Thanhtoán: (Thanh toán).
– Chủlực: (Chủ lực).
– Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
– Phânkhúc: (Phân khúc).
– Hùnghục: (Hùng hục).
– Lấplóe: (Lấp lóe).
– Đơnvị: (Đơn vị).
– Chắcchắn: (Chắc chắn).
– Kháiniệm: (Khái niệm).
– Tinhxảo: (Tinh xảo).
– Tưduy: (Tư duy).
– Nhânsự: (Nhân sự).
– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Trangsức: (Trang sức).
– Hàmlượng: (Hàm lượng).
– Truyềnthống: (Truyền thống).
– Tồntại: (Tồn tại).
– Đệtử: (Đệ tử).
– Côngnhật: (Công nhật).
– Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
– Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
– Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
– Thamluận: (Tham luận).
– Bếmạc: (Bế mạc).
– Võcông: (Võ công).
– Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
– Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
– Kýlô: (Ký-lô).
– Chếphẩm: (Chế phẩm).
– Độcđáo: (Độc đáo).
– Côngthần: (Công thần).
– Khángchiến: (Kháng chiến).
– Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
– Alê: (A-lê, Allez).
– Kinhdoanh: (Kinh doanh).
– Xeđạp: (Xe đạp).
– Xemáy: (Xe máy).
– Thủđô: (Thủ đô).
– Vănvật: (Văn vật).
– Tiểuly: (Tiểu ly).
– Quyđịnh: (Quy định).
– Điệntử: (Điện tử).
– Hiệnđại: (Hiện đại).

*** 1. #1 by Dragonfly on 2011/03/05 - 00:42

  Nước Mie nó trợ giá đó anh .

   

   Về mặc hình thức nó là doanh nghiệp tư nhân, nhưng thực tế nó vòi của chính phủ nước mie, chính phủ đứng sau hổ trợ tài chính và chơi bài phá giá rất bẩn thiểu .@ KY

  ———————–

  Em có tài liệu nào về việc hỗ trợ này không? Hỗ trợ theo kiểu như nầu? Em cụ tỷ được không? Hệ Hệ 

 2. #2 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:45

  Thôi ỉa vào mõm các cô, các chú phát!
  Sư phụ đi ngủ đây!
  Bầy đàn đéo chịu được!

 3. #3 by Dragonfly on 2011/03/05 - 00:46

  Dưng nó đéo khá lên được. Cỏn cứ cho rằng vì cỏn học võ nên cỏn có quyền ngu@ Chạn

  —————
  Cái này có cơ sở nha, anh có cụ đệ tập võ chuyên “choóng” đầu vào bao cát, luyện thiết đầu công ấy mà. Quả nhiên thông minh đột xuất ngu bất thình lình đéo đỡ được, nhẽ nầu. Hệ Hệ
 4. #4 by Mr. Tran on 2011/03/05 - 00:46

  Thôi nhé. địt mẹ Thứ đã thừa nhận là do giống nòi rùi nhé.
  Do DNA hả? Ngu đần bẩm sinh hả?

  Cô nên nhớ là thảm hại nhất trên đời là 1 thằng ngu cô nhé! ở đấy mà tự hào về nòi giống bần nông của cô đi!

  Địt mẹ chính thức từ bây giờ ignore  thằng ngu này!

 5. #5 by Lucky on 2011/03/05 - 00:48

   @Mit : Nhất nói đúng đấy, mua sửa cho baby nên hỏi bác sỹ , nếu không hỏi ,không có giấy bác sỹ , tự ý mua , lúc trẻ có vấn đề gì thì thôi rồi đó .

   

   Nhẹ : Thì bác sỹ chửa ok, gặp thèn hiền nó không nói gì . 

   

   Nặng : bác sỹ nó báo bọn Jugendamt thì mất con chứ chẳng chơi đâu . Nó tách đứa trẻ ra khỏi Mẹ ngay, đéo a, b gì được với nó . Nó cắt mọi trợ cấp lúc có baby đó !

   

  Lạng quạng nó kiện ra tòa , cực phức tạp . Tốt nhất cứ tới thèn bác sỹ cho nó chịu nếu có vấn đề. Mà Đức lợn thì trẻ con là quý vô đối , đéo a,b gì với nó được đâu

   

  Jugendamt : Ở nhà không biết gọi là gì

 6. #6 by Thích Đủ Thứ on 2011/03/05 - 00:49

  Thôi ị nốt bãi nữa vào mõm Bắp Ngô vàng ươm xinh tươi rồi Sư phụ đi ngủ nè!
  Cũng tùy từng nái thôi, nái sề nhà Sư phụ ngon lành, có sữa cho bú đến khi mọc đủ răng (khoảng 18 tháng) thì cai sữa!
  Từ tháng thứ 7 cho ăn bột kết hợp với bú, khi nó chán ăn bột thì chuyển dần sang cháo, khi nó chán ăn cháo, đủ răng rồi thì chuyển dần sang cơm xay hoặc cơm hạt kết hợp với uống sữa tươi được chưa cô!
  Những trường hợp mẹ phải đi làm, mẹ không có sữa Sư phụ không tính ở đây!
  Ps,
  Nái nhà Sư phụ chỉ chuyên ăn với đẻ, không phải đi làm!

 7. #7 by Mit on 2011/03/05 - 00:55

  Cô em không làm cho các hãng sữa nên đừng cãi Sư phụ. 90% thay đổi hóc môn, giới tính là do các hóa chất độc hại mà các bà mẹ ngu dốt tống cho con mình từ khi nhỏ thông qua những loại sữa bột của bọn tư bản xỏ lá đấy Cô!
  Cả lò nhà Mít ăn sữa bột guigoz từ thời bô lão sư Thầy nhẽ đang đốt Trường Sơn vầu Nam…Mít thật. Cái Thầy nó giữa sữa bột trẻ con và gay/les đéo ổn. Ngày xưa cũng đã có gay/les rùi, giống dư nhà thơ gì gì đấy, dưng xã hội đéo chấp nhận chiện thế nên bỏn không thể ra mặt thôi. Sư bố Thầy chưa bâu giờ nghe thấy chữ Greek Love à??!  Có từ thời Lãnh Tụ Alexander Vĩ Đại nhá!  Bá Nha Tử Kỳ gì gì của nước mẹ đới, ngọai Mít bẩu đấy hai thằng gays….hehehe

 8. #8 by Gia Tuấn on 2011/03/05 - 00:57

  Thích Đủ Thứ Cách đây 19 phút
  Cô em không làm cho các hãng sữa nên đừng cãi Sư phụ. 90% thay đổi hóc môn, giới tính là do các hóa chất độc hại mà các bà mẹ ngu dốt tống cho con mình từ khi nhỏ thông qua những loại sữa bột của bọn tư bản xỏ lá đấy Cô!
  Cái này giải thích ra thì rất chi là dài dòng và cũng không phải là topic ở đây. Cô chỉ nên biết thế mà rút kinh nghiệm cho đứa thứ hai xem nó có khác với đứa đầu không!
  Nhục một nỗi là phải sau hơn 20 năm mới biết kết quả là bọn nhóc có gay hay lét không đó mà thôi!
  …….
  Hỏi thèng Thứ Thứ vài câu  
  1/ tài liệu nào mà bi bô nói vì hấp thụ  hoá chát tạo  ra  hiện tượng đồng tính ?
  2 /đồng tính luyến ái là hiện tượng mang bản chất hoàn toàn tự nhiên trong  xã hội  của động vật ( trong đó có con người ) thì tại sao sự tiến hóa lại không loại loại bỏ nó ra khỏi nguồn gene, bởi nó không dẫn tới sự tái tạo nòi giống ? 
  3/  Con người là loài duy nhất sợ hiện tượng đồng tính luyến ái chính vì tư duy bần nông ? 

  lịt mịa nhà Thứ vô học hãm lìn  nhá 

 9. #9 by nhất on 2011/03/05 - 00:58

  @M ít

  Nghé cua anh được đơn bác sỹ đi mua sưa chứ ai đâu. Sữa ý mới giống sưa tổng hợp bán tràn lan ở Lưa. Thế anh mới biết vì phải dịch cho gấu , hehe.

  Gấu không đi làm từ khi có bầu. Ở nhà cho cả nghé cả anh bú mê tơi hehe.

 10. #10 by Lucky on 2011/03/05 - 00:59

  @ lài : ở nước mie, doanh nghiệp bò ra nước thì dùng ngoại tệ, mà ở nước mie chính phủ quãng ngoại tệ cực chặt . Không qua cửa chính phủ thì qua đâu ?

   

  Một số chính sách của nước mie quy định đầu tư ra sao, bao dân lao động mang theo , ….nếu anh đảm bảo, cứ việc trình với chính phủ .

   

  Anh guc về chính xách của nước mie , phần xuất khẩu lao động và định cư .

   

  Em không có tài liệu , và em cũng chỉ mới đọc sơ sơ về China thôi . ( hố hố – đang tham khảo , dính quả Phong Thủy của nó, làm em chán không đọc về China nữa )

 11. #11 by Thầy Lang on 2011/03/05 - 01:02

  Tên Thứ đéo biết gì về sữa mới cả ăn zặm mà phán như Chủ tịch hội zinh zưỡng cuốc ja ấy nhở. Địt mẹ không biết thì Gúc, em Bắp Ngô em nói đúng mẹ, cãi cãi cái ./

  Chiện mua sữa bên Tây thế đéo nầu lại cần toa doctor nhở? Nhẽ trẻ ấy có vướn đề về zinh zưỡng, hay sanh non, hay mắc hội chứng kém hấp thu, hay vàng za do zị ứng sữa nên cần sữa đặc biệt? Nếu thế thì ở nước nầu cũng vậy.

  Chứ cứ căn theo tháng tuổi rùi mua sữa số 1, hay số 2 hay số XYZ thui, có jì đâu mà phiền toái?

 12. #12 by Do L on 2011/03/05 - 01:03

  Kết Kim đéo kết hối.
  Dismia kết hối anh xin ăn cứt cho toàn thể chi bộ.
  Lìn mia bct kết hối thì hối đéo kịp, 21 dồi chứ có phải 19 đầu 20 đéo đâu. Dung cây dọa đười ươi à ? dân kip tơn nhưng thiếu con mẹ gì các thể loại món nỳ khác có thể xài toàn thế dới trừ dồng.
  Bựa nào xợ thì thic hay có người nhà ở khắp 18 châu thì tùy si nghĩ mà đổi…

  Dismia anh dáo Thứ : Mặc định đéo coi cồng dưng vì anh 4 ;lạng nên lờ dạy anh câu này : dismia anh khoe anh đẻ nhiều, ok gud dưng các cồng của anh đéo bâu dờ nhắc tới con vện đẻ cho anh ngần í con, nuôi = sữa mẹ. Dismia anh 8 phát, vú vện anh chắc bằng 2 chưng hay cô đéo nào vắt quanh bụng được 3 vòng và chắc anh cũng đéo bao giờ dám nhìn dừng nói anh cho con anh bú bình với chăm xóc.

  Các cô có vện và có chó, lờ k dám dạy ai về nuôi con hết dưng theo kinh nghiệm dửa bướm vện và chăm con 13 năm thì :
  Vên cho con bú 6 tháng max bú lắm hỏng hết vú
  Sữa đéo nào cũng ok hết đừng tốn tiền cho bọn bán sữa.
  chiều theo bản năng của trẻ
  thử cho sữa tươi (sữa úc gud) lúc 12 tháng
  Bắt mất thằng mất dạy thức đêm pha sữa thay tã v.v.v.
  Con lờ 2 đứa sữa tươi vn từ 12 tháng (dismia thằng dai nó cắm ống hút vào bình 1lit làm đúng 1 hơi) và đéo có vấn đề gì sảy ra. con dai lớp 6 cao 1m60/53kg, con gái 28 tháng cao 99cm/14kg

  Các cô cứ nhìn anh 3 tàu, sữa bán cho Úc với Newdi mà nó còn cho melamin thì các cô nghĩ mà xem.

 13. #13 by Do L on 2011/03/05 - 01:12

  Lucky@ Em bẩu mua sữa ở lừa mờ hỏi bác sĩ thì chết. Cả lò nhà anh bộ i tế dưng anh kinh khũng khiếp tởm bác sỹ bây giờ. Nhiều xiền bờ xờ lừa cho con em chén thuốc chuột luôn, bọn bán hàng lopby thành phần này kinh khủng.

  Dismia dáo thứ chứ không nói có ai bẩu câm đâu, ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo. Vện dáo thứ là người phụ nữ kiên trì nhất lừa.

 14. #14 by nhất on 2011/03/05 - 01:28

  Nghé anh bị còi , tât nhiên là cũng do gấu lo lắng quá mức. Đi khám đòi bác sỹ chưa còi thì nó cho như thế. Mua về cũng chỉ đượ c 1 hộp bởi vì nó đéo chịu uống. 

  Địt mẹ nhìn bọn trẻ con mới 8, 9 tuổi ở Lưa bây giờ nặng cỡ 40kg, cao 1m40 mà anh vãi đái. to hơn cả Tây. Bọn bạn anh ối đưa có con mới tý tuổi đã phải ăn kiêng mơi giảm cân. Đấy , bú sưa tổng hợp lắm vào.

  Bọn con trai Tây  10 tuổi cao khoảng 1m30, 1m40 nặng 30-35kg , ổn không hả chi bộ Lưa ? Ở Lưa anh đoán bị cho là còi xương mẹ, há há.

 15. #15 by Mit on 2011/03/05 - 01:33

  Kém hiểu biết thế! ” Chả anw thua mẹ giề ” là thế nào!? Con Mít chắc chắn ít bệnh vặt hơn so với trưuofng hợp nó không xơi sưa mẹ.@ Nhất

  Cái này Mít hông biết vì nó chưa từng uống sữa bò.  Cơ mà hai đứa sau uống sữa bò từ đầu, chẳng sâu cả, khỏe dư vâm.  Mít nói thật, các cô cho con bú sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu để bụng dạ đứa trẻ có cơ hội absorbe đồ ăn tốt hơn, ít bị dị ứng này nọ vì chuẩn bịnh dị ứng ở tuổi này hông phải dễ.  Chưa kể tạo ra bonding giữa mẹ và con, vì nhiều mama đẻ con ra dưng lại đíu muốn sờ tới nó vì vấn đề tâm lý.  Cái đó hợp lý.  Dưng 6 tháng trở ra, sữa mẹ không còn đủ nutrition cho cơ thể đang lớn của đứa trẻ, theo kinh nghiệm của Mít.

  Các cô có cho con bú đến vú bằng bà Triệu Ẩu rùi đéo chăm con cho ăn uống tử tế đến lúc nó trưởng thành thì cũng dư không.

 16. #16 by nhất on 2011/03/05 - 01:43

  @Mít

  Anh cũng nghe nói, nhưng không dính dáng nên không biết chuyện sưa bò. Bọn bac sỹ nó cũng nói uống sưa bò thay sưa mẹ chứ không khuyến khích sưa tổng hợp. Anh dang so sánh sưa mẹ và sưa tổng hợp.

 17. #17 by Mit on 2011/03/05 - 01:49

  Nghé anh bị còi , tât nhiên là cũng do gấu lo lắng quá mức. Đi khám đòi bác sỹ chưa còi thì nó cho như thế. Mua về cũng chỉ đượ c 1 hộp bởi vì nó đéo chịu uống. @ Nhất
  Nó đéo chịu uống là vì cái ti của mama nó rất mềm so với cái bằng plastic, chưa kể uống sữa bình thì không thể được áp chặt vầu người dư bú mẹ ấm áp.  Thế thôi.  Bỏn khôn lắm…hehehe

 18. #18 by Hoàng Việt on 2011/03/05 - 01:53

  Rượu ta nấu nó cho rượu lậu.
  Muối ta làm nó bảo muối gian.

  Thơ của ai điếu nhớ
  ảnh ăn cắp trên nét

 19. #19 by Tơn on 2011/03/05 - 01:54

  Không phải đâu Mít yêu, nguyên nhân chính là nó nghiện mùi thuốc lá đới. Cái ti plastic không có mùi nên nó không thích hố hố hố.

 20. #20 by Mit on 2011/03/05 - 01:58

  @ Nhất

  Mít nói sữa bò tức là sữa bột cho trẻ con ăn đấy.  Bên này Mít dùng Enfamil.  Còn sữa bò tươi thì dùng lọai full-fat cho đến năm lên 2t.  Sau đó phải giảm xuống lọai low hay non fat.  Theo bọn Mẽo chỉ cần 6-8oz một ngày là ổn.  Không uống sữa, thì ăn yaourt hay cheese.

 21. #21 by nhất on 2011/03/05 - 02:17

  @M ít

  Cụ thể anh không biết đâu. Vụ sữa tổng hợp là gấu lo lắng bắt anh đi dịch nên mới biết. Nghé anh hình như không bú bình bao giờ, nhưng uống sưa bò , dê. Bây giờ còi như Somali, nhưng rất ít khi ốm. Học rất giỏi, không có dấu hiệu dở hơi. Hôm nọ còn thấy trong sổ học bạ mới biết bọn nó bị chạy 1500m mà nó đạt loại good. Khoẻ hơn anh , hehe.

 22. #22 by Hóng Hớt on 2011/03/05 - 02:25

   

  Em chào anh chị chi bộ

  Em thì tay trắng, chẳng có đất, vàng hay tơn. Hóng hớt là tài…

   

  Trên lý thuyết bé sơ sinh bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu( trừ trường hợp mẹ ko sữa nhé)… Nhưng thực tế, tùy theo bé,  bắt đầu từ tháng thứ 5, kiểm tra cân nặng thường xuyên ,thấy bé chựng lại, thậm chí kém hơn thì lúc đó cơ thể bé cần thêm dinh dưỡng , mình bắt đầu cho ăn dặm…

  @ Chị Bắp Ngô : sau 6 tháng tuy dinh dưỡng trong sữa giảm nhưng vẫn rất tốt cho trẻ đó chị, ngoài việc sữa cung cấp dinh dưỡng , kháng thể cho bé, trong giai đoạn cho bé bú cũng rất tốt cho phụ nữ( giảm nguy cơ bệnh cho phụ nữ) … tuy sẽ làm cho ngực xấu đi, nhưng tình cảm mẹ con gần gũi…

  @ Nhất : em ủng hộ anh, cho bé bú đến khi bé chán, nhưng sau 24 tháng phải ngưng anh ạh. Vì sau 24 tháng sữa còn rất ít dinh dưỡng, mà cho bé bú thời gian dài sẽ khó thôi bú hơn…

 23. #23 by Hóng Hớt on 2011/03/05 - 02:27

  Nói riêng với Thứ :

   

   @ Thứ :

  Không riêng gì sữa, mà có một số thực phẩm của Khoai Tây có ảnh hưởng đến cấu trúc gen , làm ảnh hưởng giới tính khi lớn, nhưng chỉ một phần nhỏ, gay hay les : một dạng bệnh tâm lý phần lớn,  mất niềm tin và người khác giới cũng là nguyên nhân gây ra bệnh( v/đ này rộng…../. )

   Cơ bản cách nuôi con của thứ cũng có 1 chút khoa học, nhưng em lại tỡm trong lối suy nghĩ của Thứ :

  – Thứ không nghĩ cho sức khỏe của vợ, đồng ý với Thứ là về mặt nào đó âm dương giao hòa tốt cho cả hai, nhưng an toàn td cũng là cách thương vợ…

  – TỠM nhất là Thứ bảo có gì…thì phá….==> ác đức quá Thứ ơi, chẳng những giết 1 sinh mạng, mà với phụ nữ một lần phá thai cũng như là 1 lần sinh nở…

   

  Một lần sinh con, quá trình mang thai, người mẹ …….

  Ôi…càng nói càng thấy Thứ bất ổn

  – Thứ lo dạy võ mà không dạy đạo đức hình thành nhân cách thì XH càng nhiều người xin huyết hơn …

   

 24. #24 by Hóng Hớt on 2011/03/05 - 02:34

  Sư phụ là rất yêu con nít!
  Hơn nữa vớ được con nái tốt thì không đẻ nó phí đi!

  @ Thứ

  Tôn trọng người cũng  là cách tôn trọng mình. Thứ xem zợ như heo ý…

   

  @ Chi bộ : Hóng hớt hông biết chửi đâu đấy, ai chửi HH mang tội…

 25. #25 by nhất on 2011/03/05 - 02:41

  @ Thứ

  Tôn trọng người cũng là cách tôn trọng mình. Thứ xem zợ như heo ý…

  Đọc đến đây anh không nhịn được cười , há há. Nhưng anh đoán vợ Thư châm ngòi coi thường Thứ trước . Hớt là con gái miền Nam hả em ? Gấu cuủ anh cũng người Nam, anh toàn bảo nhà anh giải phóng miền Nam 2 lần .

 26. #26 by minhhuong on 2011/03/05 - 02:49

  @ Chị Bắp Ngô : sau 6 tháng tuy dinh dưỡng trong sữa giảm nhưng vẫn rất tốt cho trẻ đó chị, ngoài việc sữa cung cấp dinh dưỡng , kháng thể cho bé, trong giai đoạn cho bé bú cũng rất tốt cho phụ nữ( giảm nguy cơ bệnh cho phụ nữ) … tuy sẽ làm cho ngực xấu đi, nhưng tình cảm mẹ con gần gũi…@ Hớt

  ——————

   Chào cô Hớt, đón mừng cô tới Quán Bựa.

  Bác sỹ Pháp nó bảo thế này cô Hớt ạ, rằng sau 6 tháng thì chả còn cái kháng thể mẹ gì trong sữa mẹ nữa đâu, không những không hơn giề sữa trẻ em, hết sạch advantage rồi, về lượng thì kém hẳn, chất cũng thế nốt.

  Những advantage cho bà mẹ cũng thế, tránh này tránh kia cũng chỉ cho bú 6 tháng là tối đa. Thêm nữa thì chỉ có xấu người mà chả đem lại tí lợi lộc nào cho con.

  Thời gian cho bú 6 tháng là quá đủ cho mối liên hệ mẹ con. Đừng quên rằng bố ôm con bú bình là tạo mối quan hệ cũng rất đẹp chứ hở. Làm ơn bình đẳng tí cho các ông bố, nhỉ. Hiện nay bọn Pháp nó đã đòi được quyền giai được nghỉ nhiều hơn nữa khi vợ đẻ để gắn kết mối quan hệ bố – con đấy.

  Thêm nữa cho bú 6 tháng, kekeke, thời gian để chuyển từ bú mẹ sang bú bình tối thiểu là 3 – 4 tuần. Bởi thói quen của trẻ khi muốn thay đổi không phải dễ, cần kiên trì.

   

  Nói chung là tùy cô Hớt, cô cho bú 24 tháng là ở cô.  Chúng ta freedom cho lựa chọn của mỗi người.

  Dưng nếu lão Thứ “bắt” vợ cho bú 3 năm không theo ý cổ, thì Thứ đập đầu vào tường đi thì hơn. Vừa ngu vừa hách dịch.

 27. #27 by Hóng Hớt on 2011/03/05 - 02:50

  @ anh Nhất : Vâng, miền Nam anh ạh…

 28. #28 by Hóng Hớt on 2011/03/05 - 02:58

  @ Chị Hương : Vâng, cảm ơn chị cho em hiểu biết thêm kiến thức từ pháp

 29. #29 by minhhuong on 2011/03/05 - 03:13

  Tôn trọng người cũng  là cách tôn trọng mình. Thứ xem zợ như heo ý… @ Hớt

  ——————-

  hí hí hí, công nhận là chết cười với sư Thứ không hiểu gì về điện dưng lại rất tinh tướng ta đây biết võ, hết sức gia trưởng. 

  Nhưng cười sư Thứ 1 thì ngẫm nghĩ … ai mà làm vợ Thứ … ặc ăc ui

 30. #30 by minhhuong on 2011/03/05 - 03:28

  Này thì sữa trẻ em:

  – loại bột có số 1, 2 dành theo độ tuổi

  – Từ 10-12 tháng tới 3 tuổi là loại sữa khác, dạng bột hoặc dạng sữa tươi (tất nhiên dạng sữa tươi tiện dụng nên chiếm ưu thế trên thị trường kekeke).

  Tên nó là “lait de croissance”. Vì sao uống nó chứ không phải sữa tươi bình thường của người lớn, mình cóp đoạn gúc dịch:

  “Lait de croissance: phù hợp cho trẻ em từ 10-12 tháng đến 3 năm. Trước 3 tuổi, sữa không thích hợp bởi cung cấp quá nhiều protein, natri không đủ các axit béo thiết yếu, sắt vitamin sữa bò ư, , nhưng chỉ dùng sau khi độ tuổi 3 năm. “

 31. #31 by minhhuong on 2011/03/05 - 03:45

  Cụ thể anh không biết đâu. @ Nhất

  ————————-

  Chị Mít chị Mít , hehehe, đấy nhá , em đã bảo Nhất là loại vứt con cho vợ nuôi chứ biết mẹ gì đâu. Hắn khai kia nhá.

   

  Thứ còn lởm hơn, là loại không biết gì về điện dưng lại bắt vợ chăm con theo ý hắn.

   

  Trong khi sách vở đầy ra, hầu hết đều thống nhất về đoạn bú 6 tháng ấy. Chứng tỏ lão Thứ có thèm đọc sách hay hỏi bác sĩ đéo đâu, toàn dương dương tự đắc vào võ của mình rồi huyênh hoang gia trưởng bắt vợ làm theo.

   

  Buồn cười nhất là lên quán Bựa dậy mọi người về cho bú với ăn dặm nữa chứ    Đập cho tẹt mỏ bây giờ.

 32. #32 by vangson.donkey on 2011/03/05 - 03:55

  Tsb Chi bộ, lắm cồng vãi dạn, nhoằng phát đã lên 3 con 3 rùi!

  Vụ sữa sủng này, A cứ quan niệm kiểu ‘dân zan’: sữa mẹ chỉ hơn sữa khác khoản bao bì…hehe. Và nữa, chỗ nhà máy sx sữa còn là ‘đồ chơi’ của cả bố & con nên cần được chăm sóc, bảo vệ chu đáo! Thế nên sau 6 tháng thì mấy nhóc nhà A chỉ ngậm quán tính thêm 1 tzan ngắn rồi thôi hẳn.

 33. #33 by vangson.donkey on 2011/03/05 - 03:59

  Bắp Ngô với các bựa khác đạp cu sư Thứ làm giề, cỏn cố tình tỏ ra anti- kiểu í để mọi ng nhảy vầu thôi mà, zống con Mu Mèo (aka mm) làm tốt xanh cho Zì bửn ấy…

 34. #34 by nhất on 2011/03/05 - 04:09

  @Điêu

  Sư bố điêu ngay càng cãi cùn y như Trung Tướng. Anh bảo cụ thể đéo biết là trả lời mít : khi nào cho uống sưa gì bao nhiêu % mỡ… Còn anh bênh tên Thứ vụ hắn nói : sưa tổng hợp không bằng sưa mẹ là gì. Sao đéo thấy cô bật anh khi anh nói : sưa tổng hợp là nguyên nhân làm trẻ con dậy thì sớm, mắc bệnh béo phì , hả hả, tát cho phát giờ.

  Thực ra sưa tổng hợp nó làm ra để thay thế sưa mẹ, pha chế đỡ mất thời gian như nấu ăn. Nhưng do bọn tư bẩn trộn nhiều chất không tốt đến phát triển tự nhiên nên bây giờ khoai tây lại quay về hô hào cho con bú. 

 35. #35 by Hồ Trét on 2011/03/05 - 04:11

  Bận mù kèn chỉ thỉnh thoảng mới vầu hóng chút mà bọn bựa réo Hồ Troét, Hồ Troét điếc cả đầu lâu. Thì ra là cô Hập thuổng quả avatar của anh – anh cho cô đới!

  Tiện đây nghe cô Nhất dâm bẩu cô ở Alaska, anh đã có trải nghiệm thật tâu nhã ở đới. À quên anh có mấy pô bóng chớp bằng con Cà-lông S50 ghẻ mua 30 Tơn trên Ebay, dưng cũng panorama dư ai, post
  hầu chi bộ Lừa.  the Glacier Bay  Cá hồi

  Bonus
  Cú nhảy thu về hơn 20 Tơn của bọn Mễ

 36. #36 by nhất on 2011/03/05 - 04:13

  À cô khỉ vàng son đây rồi. Anh đã JB được iphone chay ngon, không bị lỗi boot như trước nưa. Lần trước anh làm bằng redsnow. Giờ mới biêt có nhiều bọ hack được iphone. cám ơn cô nhế. 

 37. #37 by Mit on 2011/03/05 - 04:16

  Đập cho tẹt mỏ bây giờ.@ Hương
  Chết cười với cô!  Nhớ bọn bạn Mít xưa hay nói, “Đập cho phù mỏ bây giờ” Hốhốhố

 38. #38 by nhất on 2011/03/05 - 04:20

  Alaska mà cũng ấm nhể, cởi trần lao xuống biển mà không bị lạnh teo trym hả tên Trét?

 39. #39 by Asineran on 2011/03/05 - 04:28

  Mụ Zì bĩnh ra 1 tràng tham luận về vàng với Tơn hừng hực khí thế cũng đéo lại được mấy con châu chấu cào cào với con Sư Thứ. Bảo sao Đảng ta quý con Dùa thế :))

  Giờ có bom nguyên tử vứt xuống HN hay SG có khi lôi Dùa ra là cũng ổn ngay 
  Con châu chấu là con châu chấu, cào cào là cào cào, và sư Thứ là con simacai trẻ lớp 1 cũng rõ, cần gì phải thảo luận lắm thế 
 40. #40 by Hồ Trét on 2011/03/05 - 04:31

  Hehe, cú nhảy đó ở Mazatlan – Mexico đó cô Nhất dâm (aka Kẻ Cô Đơn Nhất – sến nhão). Anh quên chú thích 2 địa điểm khác nhau, năm ngoái anh cruise tháng 8 cũng không lạnh lắm, bọn khoai tây nhảy xuống tắm tá lả, anh chỉ thích mấy cái hồ trên tàu; vừa ngâm mình, vừa nhâm nhi cocktail, lại vừa ngắm gái :))

 41. #41 by nhất on 2011/03/05 - 04:33

  Anh đéo liên quan gì đến xứ Lưa, kết hối là cái mẹ gì cũng không biết, hé hé, tên nào giải thích hộ anh phát. Tiếng Đức nó là gì hả Ky xinh?

 42. #42 by Lucky on 2011/03/05 - 04:42

  @ Nhất : 

   Kết hối : Devisen

 43. #43 by vangson.donkey on 2011/03/05 - 04:42

  @cô 1 Zâm: Chúc mầng cô vụ JB con ip nhế! Giờ thì cô lưu SHSH lại đi nhé, trong Cydia ấy để phòng sau này có vđề gì thì dùng. Ti nhiên bản hiện tại cô đang dùng ko downgrade đc đâu đấy (chưa có tool).

 44. #44 by minhhuong on 2011/03/05 - 04:42

  Nhưng do bọn tư bẩn trộn nhiều chất không tốt đến phát triển tự nhiên nên bây giờ khoai tây lại quay về hô hào cho con bú. @Nhất

  ——————–

  Địt mẹ SAI!

  Tây cổ vũ bú mẹ bởi sữa mẹ hơn sữa trẻ em trong giai đoạn 6 tháng đầu chứ đéo phải bởi sữa trẻ  em có vấn đề !!!!! Cái này bác sĩ đéo nào chả bảo thế.

  Phải nhắc đi nhắc lại mấy lần nữa hả?

   

  Nó còn lưu ý rằng, nó cổ vũ cho bú tối thiểu 1 tháng đầu – tức giai đoạn sữa mẹ đặc biệt nhất.

   

  Chấm hết!

   

  Anh có biết sữa tươi trẻ em từ 10 tháng tới 3 tuổi, nó nhấn mạnh là phải loại bỏ protein trong đó, làm nó ít béo hơn nhiều so với loại người lớn uống. Phát phì cái dắm í.

  Sang Pháp mà xem trẻ em, vào 1 trường học bất kỳ, ngó xem bao nhiêu đứa phát phì, hay là cực kỳ thấp!

 45. #45 by Mit on 2011/03/05 - 04:43

  Nghé anh hình như không bú bình bao giờ, nhưng uống sưa bò , dê. Bây giờ còi như Somali, nhưng rất ít khi ốm. @ Nhất

  Khổ tâm với Nhất ghê…đến con khúa bình hay không cũng chẳng biết….hehehe  Mẽo chỉ cho trẻ con uống sữa dê khi nó có triệu chứng dị ứng với sữa bò.  Tất cả lọai sữa bột trẻ con đều làm từ sữa bò, trừ sữa dê, và nói rõ trên label. 

  Nghé của Nhất ít bịnh là vì đời sống khoai tây ăn uống sạch sẽ, tiêm chủng cẩn thận, môi trường sống tốt.  Trẻ con bên này dư thế cả. 

  Sữa bột trẻ con ở Lừa fa chế cách nầu Mít hông biết. 

 46. #46 by minhhuong on 2011/03/05 - 04:46

  hí hí, nó bẩu loại bỏ bớt protein, nhanh nhẩu đoảng thiếu mẹ chữ bớt.

   

  Ngoài ra còn có trò, đi làm rồi nhưng vẫn muốn cho con bú cho đủ 6 tháng, thế là các bà mẹ dùng dụng cụ (máy) vắt sữa bỏ bịch cho tủ đông , đấy, sô lu sần đấy thây

 47. #47 by minhhuong on 2011/03/05 - 04:49

  @ Mít: em đoán ý của Nhất là Nghé nhà Nhất uống sữa tươi bò, sữa tươi dê thì phải, không phải sữa trẻ em đâu.

  Nhất kể là giai đoạn Nghé nhớn mịa nó rồi.

 48. #48 by nhất on 2011/03/05 - 04:52

  @Dieu

  Em nghiên cứu kỹ thế thì anh thua rồi, chẳng lẽ anh phải hỏi lại bọn bác sỹ là nên nuôi nghé thế nào. Nhưng chăc chắn sưa bột dùng ở Lưa bị lạm dung quá mức. À mà nghé anh cũng uống sưa mua ở Lưa, tất nhiên là nó cũng đéo uống.

  @m ít

  Quả sưa dê là do gấu anh nghe được là tốt hơn sưa bò. Hình như cũng tại nghé ko xơi được sưa bò. 

 49. #49 by nhất on 2011/03/05 - 04:55


  minhhuong Cách đây 4 phút


  @ Mít: em đoán ý của Nhất là Nghé nhà Nhất uống sữa tươi bò, sữa tươi dê thì phải, không phải sữa trẻ em đâu.

  Nhất kể là giai đoạn Nghé nhớn mịa nó rồi.


  Trính xác, lúc bé thì chỉ bú tý mẹ.

 50. #50 by minhhuong on 2011/03/05 - 04:59

  Hí hí , em đã bảo chị Mít rồi mà, Nhất toàn “hình như” thôi. Lão ý chả nhớ quái gì đâu, đưa con cho vợ nuôi í mà.

   

  Vụ lạm dụng sữa bột ở Lừa, em công nhận với Nhất dâm. Bởi bạn em không đứa nào không cố gắng cho bú-ăn quá liều lượng mỗi lần và số lần trong 1 ngày thì luôn nhiều hơn sách chỉ bẩu

  Cháu nào cháu nấy trông như Sumô cả lũ. kekekeke